Toimintasuunnitelma 2012 lausuntokierrokselle

1,288
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,288
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Toimintasuunnitelma 2012 lausuntokierrokselle

 1. 1. 1 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON  2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012  3 Sisältö  4 VUODEN 2012 PÄÄTAVOITE .....................................................................................................................................    1 5 Kunnallisvaalit 2012 ............................................................................................................................................    1 6 Uudet projektit .....................................................................................................................................................    . 2 7 1. Opintopolkujen sujuvoittaminen  .....................................................................................................................    . 2 8 2. Osaaminen keskiöön .........................................................................................................................................    2 9 3. Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen rahanjako .........................................................    310 4. Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa ........................................................................................................    311 5. Opiskelijoiden oikeusturva ...............................................................................................................................    . 412 6. Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin................................................................................................    413 7. Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen .......................................................................................    414 8. Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen .....................................................................    . 515 9. Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä ...............................................................................................    . 516 10. Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen .............................................................................................................    517 11. Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen ...................................................................................................    618 12. Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä .................................................................................    619 13. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen ......................................................................    . 620 14. Järjestösektoriverkoston luominen ..................................................................................................................    621 JATKUVAT TAI AKTIIVISESSA SEURANNASSA OLEVAT PROJEKTIT ............................................................................    722 1. Opintotukijärjestelmän kehitys ........................................................................................................................    . 723 2. YTHS:n talouden ja AMK‐pilotin seuraaminen ..............................................................................................    724 3. Toimivampi OLL ..............................................................................................................................................    725 4. Opiskelija‐asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus .........................................................................................    826 5. Tasa‐arvoinen perhe‐elämä ...............................................................................................................................    827 6. Viestintä 2010‐luvulle ja sen yli .......................................................................................................................    828 7. Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma ....................................................................................................    829 8. Opiskelijoiden oikeudet työelämässä .................................................................................................................    930  31  32 Vuoden 2012 päätavoite 33 Kunnallisvaalit 2012  34  
 2. 2. 35 SYL:n  vuoden  2012  päätavoite  on  yhdessä  ylioppilaskuntien  kanssa  luoda 36 yliopistokaupungeista Suomen nuorisoystävällisimmät paikkakunnat. 37  38 Nostetaan  kuntavaalit  sukupolvivaaleiksi  tukemalla  ylioppilaskuntien  kunnallista 39 vaikutustyötä.  Ylioppilaskuntien  paikallista  näkyvyyttä  kuntavaikuttamisessa  tuetaan 40 toteuttamalla valtakunnallinen kuntavaalikampanja, jonka osana järjestetään kuntavaalikiertue 41 opiskelijapaikkakunnille.  Paikallisia  ja  valtakunnallisia  kuntavaaliteemoja  nostetaan  esille  läpi 42 vuoden sekä mediassa että muiden yhteistyötahojen kanssa. 43  44 Kuntavaalien yleiset valtakunnalliset teemat ovat: 45 • nuoren sukupolven vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 46 • opiskelijoiden asuntopulan ratkaiseminen 47 • joukkoliikenteen kehittäminen opiskelupaikkakunnilla 48  49 Uudet projektit 50 1. Opintopolkujen sujuvoittaminen 51 Opiskelijavalintojen uudistaminen, opintojen eteneminen ja valmistumisajat ovat vahvasti esillä 52 ajankohtaisessa  keskustelussa.  Näkökulma  on  usein  tehokkuuden  ja  nopeuden  näkökulma. 53 Tuodaan  tähän  keskusteluun  opiskelijoiden  kannalta  mielekkäitä  näkökulmia  ja  ratkaisuja  ja 54 huomioidaan  se,  että  opiskelijan  olisi  jatkossakin  mahdollista  erehtyä  ja  löytää  oma 55 opiskelualansa.  Opintopolku  huomioidaan  kokonaisuutena,  opiskelijavalinnoista  työelämään 56 siirtymiseen  asti.  Myös  opiskelijoiden  sairastaminen  ja  mielenterveysongelmat  hidastavat 57 opintojen etenemistä merkittävästi. 58  59 Edistetään  joustavien  opiskelumahdollisuuksien  toteuttamista  ja  käyttöönottoa  sekä 60 kiinnittymistä  yliopistoyhteisöön.  Kiinnitetään  vaikutustyössä  huomiota  opintotuen 61 etenemisvaatimusten  mukaisen  opiskelutahdin  mahdollistamiseen  ja  edellytysten  luomiseen.  62 Vaikutetaan  siihen,  että  opiskelijoiden  mielenterveysongelmiin  puututtaisiin  entistä 63 varhaisemmassa vaiheessa ja, että opiskelu olisi mahdollista sairauspäivärahalla.  64 2. Osaaminen keskiöön 65 Suomen  koulutuspoliittista  keskustelua  ohjaa  tällä  hetkellä  keskustelu  resursseista  sekä 66 pyrkimys tehokkuuteen ja nopeuteen. Toisaalta hallitusohjelman mukaan tavoitteena on nostaa 67 suomalaiset  maailman  osaavimmaksi  kansaksi  vuoteen  2020  mennessä.  Koulutusjärjestelmää 
 3. 3. 68 kehitettäessä  keskiössä  pitäisi  näin  ollen  ennen  kaikkea  tarkastella  osaamisen  laatua  sekä  69 sivistyksen että työelämän osaamistarpeiden ja kehittämisen näkökulmista.   70 SYL  nostaa  keskusteluun  hyvän  ja  laadukkaan  tutkimukseen  perustuvan  opetuksen  ja 71 opiskelun  merkityksen  suomalaisen  osaamisen  kehittymisessä,  ja  tuo  esille  konkreettisia 72 avauksia  opetuksen,  opiskelun  ja  oppimisen  laadun  parantamiseksi.  SYL  järjestää 73 yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtumia, joissa käsitellään osaamisen kehittymisen kannalta  74 keskeisiä  asioita,  kuten  opetuksen  arvostusta  sekä  opetussuunnitelmatyön  ja  75 osaamistavoitteiden  määrittelyn  tärkeyttä.  SYL  jatkaa  opiskelijakeskeisen  oppimisen  metodien  76 ja käytänteiden levittämistä yhdessä ylioppilaskuntien kanssa.   77 SYL  vaikuttaa  siihen,  että  opintojen  kautta  olisi  mahdollista  saada  työelämässä  tarvittavaa  78 osaamista  sekä  hyvät  valmiudet  siirtyä  valmistumisen  jälkeen  koulutusta  vastaavaan  työhön.  79 Lisäksi  SYL  vaikuttaa  siihen,  että  opiskelijalla  on  mahdollista  suorittaa  hyvin  organisoitu  80 korkeakouluharjoittelu, ja että formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua osaamista  81 tunnustetaan  myös  osaksi  tutkintoja.  Myös  elinikäisen  oppimisen  mahdollisuudet,  mukaan  82 lukien yliopistollisen täydennyskoulutuksen kehittäminen, nostetaan osaksi keskustelua.   83 3. Yliopistojen sisäinen rakenteellinen kehittäminen ja sisäinen  84 rahanjako 85 Rakenteellinen  kehittäminen  jatkuu  alkaneella  hallituskaudella  ja  säilynee  merkittävänä  86 koulutusjärjestelmää  muokkaavana  prosessina.  Yliopistosektorilla  rakenteellisen  kehittämisen  87 painopiste  on  siirtynyt  yliopistojen  sisälle,  ja  erityinen  merkitys  on  profiloitumisen  kautta  88 tapahtuvalla resurssien sisäisellä uudelleen kohdentamisella.   89   90 SYL  osallistuu  aktiivisesti  rakenteellisesta  kehittämisestä  ja  profiloitumisesta  käytävään 91 keskusteluun, samalla jatkaen linjaansa olla ottamatta kantaa yliopistojen sisäisiin asioihin. Sen  92 sijaan  SYL  tukee  ylioppilaskuntia  ja  hallinnon  opiskelijaedustajia  vaikutustyössä,  jotta  93 opiskelijoiden  ääni  kuuluisi  näissä  asioissa  entistä  paremmin.  Tämän  lisäksi  rakenteellisessa  94 kehittämisessä  kiinnitetään  erityishuomiota  ruotsinkielisen  yliopistokoulutuksen  95 erityiskysymyksiin.    96   97 4. Koulutuksen kaupallistuminen Suomessa  98 Koulutus  on  kaupallistunut  vähitellen  kaikilla  koulutusasteilla:  aikuis‐  ja  täydennyskoulutus  99 ovat  pitkään  toimineet  kaupallisin  periaattein,  korkeakoulutus  on  kansainvälisesti 100 kaupallistunut viime vuosina, ja uusin ilmiö Suomessa ovat erilaiset kaupalliset palvelut toisella 101 asteella ja perusopetuksessa. Kaupallistuminen muuttaa käsitystä siitä, mitä koulutus on, mitä 102 arvoja se palvelee ja miten se järjestetään.  
 4. 4. 103  104 Laaditaan  koulutuksen  kaupallistumisesta  Suomessa  tilanneanalyysi,  jossa  huomioidaan  mm. 105 maksulliset  koulutusohjelmat,  koulutusviennin  ja  tilauskoulutuksen  kehittäminen  sekä 106 ulkomaisen  koulutuksen  tarjonnan  yleistyminen  Suomessa.  Tilanneanalyysi  toteutetaan 107 yhdessä  muiden  kiinnostuneiden  toimijoiden  kanssa  ja  sen  pohjalta  suunnitellaan 108 ylioppilasliikkeen toimintaa. 109 5. Opiskelijoiden oikeusturva 110 Opiskelijoiden  oikeusturvan  ja  yhdenvertaisen  kohtelun  vaarantuminen  on  noussut  viime 111 aikoina  keskusteluun  erityisesti  ns.  SORA‐lainsäädännön  sekä  opintoaikojen  rajauksen 112 toimeenpanon myötä.  113  114 SYL  seuraa  sora‐lainsäädännön  toimeenpanoa  yliopistoissa  sekä  jatkaa  vaikutustyötä 115 mahdollisimman  yhtenäisten  soveltamiskäytäntöjen  syntymiseen  yhteistyössä 116 ylioppilaskuntien  kanssa.  Lisäksi  SYL  varautuu  lainsäädännön  soveltamiseen  ja 117 valituskäytäntöihin  hyödyntämällä  lainsäädäntöasiantuntemusta.  SYL  seuraa  opintoaikojen 118 rajauksen  soveltamista  ja  edistää  yhdenvertaisten  soveltamiskäytäntöjen  muodostumista.  SYL 119 selvittää ylioppilaskuntia useimmin ja eniten työllistävät oikeusturvatapaukset.  120 6. Huomio maahanmuuttajien koulutuspolkuihin 121 Maahanmuuttajataustaiset  jäävät  selvästi  useammin  peruskoulun  jälkeisten  jatko‐opintojen 122 ulkopuolelle  kuin  muu  väestö.  Ammatillisessa  koulutuksessa  maahanmuuttajista  jatkaa  yhtä 123 suuri  osa,  mutta  lukiokoulutuksessa  keskimääräisesti  muuta  väestöä  pienempi  osuus. 124 Myöskään  korkeakoulutuksessa  ei  maahanmuuttajien  määrä  vastaa  heidän  osuuttaan  koko 125 väestöstä.  126  127 Kiinnitetään  erityishuomiota  maahanmuuttajien  siirtymiseen  koulutusasteelta  toiselle  ja 128 edistetään  siirtymien  tukemista.  Tärkeimpinä  tavoitteina  ovat  valmentavat  opinnot  sekä 129 lukioihin  (lukiostartti)  että  yliopistoihin.  Luodaan  malli  maahanmuuttajataustaisille 130 suunnatuista  yliopistoon  valmentavista  opinnoista.    SYL  tekee  aktiivista  yhteistyötä  muiden 131 opiskelija‐  ja  nuorisojärjestöjen  kanssa  maahanmuuttajien  koulutuspolkuvaihtoehtojen 132 lisäämiseksi  ja  sujuvoittamiseksi.  Näiden  järjestöjen  yhteinen  työryhmä  vuodelta  2011  jatkaa 133 työtään. 134 7. Korkeakoulujen kansainvälistymisen vahvistaminen 135 Kansainvälisten  opiskelijoiden  asemaa  korkeakouluissa  tulee  edelleen  parantaa. 136 Kansainvälisille  opiskelijoille  luodaan  aitoja  vaikutuskanavia  korkeakouluihin  sekä  olemassa 
 5. 5. 137 olevien  rakenteiden  että  ‐  tarvittaessa  ‐  uusien  kautta.  SYL  painottaa  toiminnassaan  kv‐138 opiskelijoiden  edustuksen  parantamista  ylioppilaskunnissa,  YTHS:ssa,  opiskelija‐139 asuntosäätiöissä,  opiskelijaruokailun  järjestämisessä  ja  muissa  olennaisissa  opiskelijoiden 140 asemaan  vaikuttavissa  toimijoissa.  Edistetään  yhteistyössä  järjestöverkoston  kanssa  kv‐141 opiskelijoiden monipuolista osallistuminen järjestötoimintaan. 142  143 SYL  edistää  korkeakoulujen  kansainvälistymisstrategian  väliarvioinnin  aloittamista. 144 Opiskelijajärjestöt ovat vahvasti mukana arvioinnissa. 145 8. Akateemisten työvoimapalveluiden saatavuuden parantaminen 146 Työvoimapalveluiden  tarkoitus  on  tarjota  itsenäisesti  käytettäviä  sekä  henkilökohtaisia 147 työvoimapalveluita  kuten  tietoa  työmarkkinoista,  koulutuksesta  sekä  yrittäjyydestä.  Lisäksi 148 työvoimapalvelut  auttavat  työnhaussa  ja  ‐välityksessä.  Tällä  hetkellä  akateemista 149 työvoimapalvelua tarjotaan seitsemällä paikkakunnalla, joista Helsingin Kluuvin piste on ainoa, 150 jossa  palveluille  on  riittävät  resurssit  toimia.  Tilanne  on  monelta  osin  kestämätön.  SYL 151 vaikuttaa yhdessä ylioppilaskuntien kanssa akateemisten työvoimapalveluiden parantamiseksi 152 yliopistopaikkakunnilla  sekä  yliopistojen  ura‐  ja  rekrytointipalveluiden  ja  TE‐toimistojen 153 yhteistyön lisäämiseksi. 154 9. Edistetään lomapankkijärjestelmän syntymistä 155 Työsuhteiden  pätkittyminen  on  arkipäivää  Suomessa.  Suuri  osa  opiskelijoista  on 156 epätyypillisissä työsuhteissa. Työsuhteiden pätkittymisestä johtuen pidemmän yhtäjaksoisen ja 157 etukäteen suunnitellun vuosiloman pitäminen on mahdotonta. 158  159 Tämän  takia  nykyistä  vuosilomakäytäntöä  on  syytä  muuttaa.  Lomapankkijärjestelmän 160 kehittäminen on olennainen osa keskustelua pätkätyötä tekevien aseman parantamiseksi myös 161 akateemisella  kentällä.  SYL  tekee  vaikutustyötä  poliittisten  sidosryhmien  ja 162 työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tavoitteena on lomapankkijärjestelmän saaminen keskusteluun 163 vuoden  2012  aikana,  ja  lomapankkijärjestelmän  saattaminen  valmisteluun  hallituskauden 164 aikana. 165 10. Yhdenvertaisuustyön vahvistaminen 166 SYL  vahvistaa  yhdenvertaisuuden  toteutumista  ja  arviointia  sekä  keskustoimistolla  että 167 toiminnassaan  ylioppilaskuntien  kanssa.  Tätä  varten  päivitetään  SYL:n 168 yhdenvertaisuussuunnitelma, joka toimii tukena kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa ja 169 kaikilla  toimintasektoreilla.  Päivityksen  yhteydessä  määritellään  mm.  keinot  arvioida 
 6. 6. 170 järjestelmällisesti  liiton  toimintaa  yhdenvertaisuuden  näkökulmasta.  SYL  tukee 171 ylioppilaskuntien yhdenvertaisuus‐ ja esteettömyystyötä. 172 11. Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen 173 Tampereen  YTHS:llä  vuosina  2008–2009  toteutetun  Suunta‐hankkeen  tulosten  mukaan 174 sosiaalityöntekijän  avulla  pystytään  tehokkaasti  ehkäisemään  opiskelijan  syrjäytymistä. 175 Sosiaalityöntekijöiden palvelut ovat usein opiskelijoiden saavuttamattomissa eikä opiskelijoilla 176 ole  niistä  riittävästi  tietoa.  Opiskelun  ja  elämänhallinnan  ongelmat  tulevat  usein  esiin 177 terveysongelmia  selvitettäessä,  mutta  opiskeluterveydenhuollon  piiristä  ei  ole  olemassa 178 luontevaa  väylää  kunnallisen  sosiaalityön  pariin.  Jotta  opiskelijoiden  syrjäytymistä  voidaan 179 ehkäistä  ja  opintojen  etenemistä  edistää,  tulee  opiskelijoiden  saatavilla  olla  heille  soveltuvaa 180 sosiaalityötä.  181  182 Kerätään tietoa opiskelijoiden ulottuvilla olevan sosiaalityön järjestämisen mahdollisuuksista ja 183 luodaan  liitolle  oma  näkemys  parhaasta  sosiaalityön  toteuttamismallista  (esim.  kunta, 184 korkeakoulu tai YTHS). Aloitetaan tämän kerätyn tiedon pohjalta vaikuttamistyö. 185 12. Opiskelijan kannalta toimivin sosiaaliturvajärjestelmä  186 Sosiaaliturvajärjestelmässä  on  useita  epäkohtia  opiskelijoiden  suhteen,  eikä  opintotuki  sovi 187 yhteen  muiden  etuuksien  kanssa  tarvittavissa  määrin.  SYL  laatii  oman  näkemyksensä 188 opiskelijan  sosiaaliturvajärjestelmän  tulevaisuudesta  ja  kehittämistoimenpiteistä  tarkastellen 189 yleisimpiä  opiskelijan  sosiaaliturvaan  liittyviä  ongelma‐  ja  eri  tukimuotojen 190 yhteensovittamistilanteita. 191  192 13. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyyden parantaminen 193 SYL lisää kehitysyhteistyön näkyvyyttä ja houkuttelevuutta yhdessä ylioppilaskuntien kanssa. 194 Jokaisella  opiskelijalla  tulee  olla  mahdollisuus  ottaa  osaa  kehitysyhteistyötoimintaan  joko 195 tulemalla  mukaan  kehitysyhteistyötoimintaan  tai  maksamalla  kehitysyhteistyömaksua.  SYL 196 tekee  omaa  kehitysyhteistyötoimintaansa  näkyvämmäksi  KENKKUn  ja  ylioppilaskuntien 197 kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa laajentaen näin opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia. 198 14. Järjestösektoriverkoston luominen  199  Ylioppilaskuntien  erilaiset  alayhdistykset  toimivat  opiskelijaa  lähimpänä  olevalla 200 järjestötoiminnan tasolla. Yhdistykset ottavat uudet opiskelijat vastaan, valvovat opiskelijoiden 201 etuja  oppiaine‐  ja  tiedekuntatasolla  ja  järjestävät  yhteisöllisyyttä  ja  opiskelukykyä  tukevaa 202 toimintaa.  Yhdistysten  kautta  SYL  voi  kuulla  laajemmin  opiskelijoiden  tarpeita  ja  lujittaa 
 7. 7. 203 edelleen  liikkeen  vahvuuksia,  organisoituneisuutta  ja  massojen  nopeaa  tavoittamista. 204 Ylioppilaskuntien  järjestösektorien  yhteistyötä  kehittämällä  saadaan  synergiaetuja  mm. 205 koulutusmateriaalien ja oppaiden yhteisestä tuottamisesta. 206  207 SYL  ryhtyy  kehittämään  ylioppilaskuntien  järjestösektoreiden  verkostoa  Kyky‐208 projektivetoisesti. 209 Kartoitetaan  sektorin  toiveet  ja  tarpeet,  suunnitellaan  ja  toteutetaan  sen  mukaan  viestintää, 210 tapaamisia  ja  koulutusmateriaalia.  Tuetaan  järjestösektoreita  erityisesti  opiskelukyvyn, 211 saavutettavuuden  ja  yhdenvertaisuuden  edistämisessä  sekä  kansainvälisten  opiskelijoiden 212 integroimisessa järjestötoimintaan. 213   214 Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit 215  216 1. Opintotukijärjestelmän kehitys  217 Seurataan  opintotuen  kehittämisen  toimenpiteiden  toteuttamista  ja  osallistutaan  keskusteluun 218 opintotuen  jatkokehittämisestä.  Tuetaan  opintotukijärjestelmän  kehittämistä  hallitusohjelman 219 mukaisesti  kannustamaan  päätoimista  opiskelua  ja  nopeampaa  valmistumista.  Pidetään  yllä 220 keskustelua  opintotuen  huoltajakorotuksesta  ja  perheellisten  opiskelijoiden  asemasta. 221 Osallistutaan aktiivisesti ja aloitteellisesti opintotuen kehittämistä pohtivien tahojen toimintaan. 222  223 2. YTHS:n talouden ja AMK‐pilotin seuraaminen 224  Vuosi 2012 on YTHS:n toiminnassa muutoksen aikaa. Muutoksia tuo mukanaan muun muassa 225 syksyllä 2011 alkanut AMK‐opiskelijoiden YTHS‐pilotti sekä passiivirekisterikäytäntö, joka voi 226 vaikuttaa merkittävästikin YTHS:n talouteen.  227  228 Seurataan AMK‐pilotin  etenemistä  ja yliopisto‐opiskelijoiden palveluiden tasoa pilotin  aikana. 229 Kiinnitetään  huomiota  YTHS:n  talouden  kehittymiseen  sopeuttamistoimien  jälkeen.  Erityistä 230 huomiota kiinnitetään passiivirekisterikäytännön vaikutukseen YTHS:n talouteen.  231  232 3. Toimivampi OLL 233  
 8. 8. 234 Osallistutaan  OLL:n  toiminnan  kehittämiseen.  Opiskelijoiden  liikuntaliittoa  kehitetään 235 keskustoimistovetoisesti jäsenjärjestöjen haluamaan suuntaan. 236  237 4. Opiskelija‐asumisen ongelmakohdat ja tulevaisuus 238 Kytketään  opiskelija‐asumiseen  vaikuttaminen  osaksi  kuntavaalikampanjaa  ja  pyritään 239 löytämään  kohtuulliset  ratkaisut  hätämajoitusten  järjestämiseksi  yliopistopaikkakunnilla. 240 Tuetaan  ylioppilaskuntien  vaikutustyötä  paikallisesti  ja  edistetään  energiatehokkuuden 241 lisääntymistä uudisrakentamisessa ja opiskelija‐asuntojen peruskorjauksessa. 242  243 OKM:n asettama työryhmä selvitti vuonna 2011 korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyviä 244 asumispalveluita  ja  ehdotti  seurantatoimikunnan  perustamista.  Toimikunnan  tehtävänä  olisi 245 seurata  ja  tukea  korkeakoulujen  kansainvälisten  asumispalveluiden  yhteistyötä  sekä 246 palvelukehitystä.  SYL  edistää  osaltaan  toimikunnan  tavoitteiden  toteutumista  ja  tukee 247 korkeakoulujen vastuutusta kansainvälisten opiskelijoiden asumispalveluiden järjestämisestä. 248 5. Tasa‐arvoinen perhe‐elämä 249 Tasa‐arvoisen  perhe‐elämän  saavuttamiseksi  Suomessa  tulee  uudistaa 250 vanhempainvapaajärjestelmä  sekä  säätää  tasa‐arvoinen  avioliittolaki.  Osallistutaan 251 keskusteluun  perhevapaamallin  uudistamisesta  ja  vanhemmuuden  kustannusten  jakamisesta 252 tasan  työnantajien  kesken  sekä  työn  ja  perhe‐elämän  yhteensovittamisesta.  Edistetään  tasa‐253 arvoisen avioliittolain säätämistä.  254  255 6. Viestintä 2010‐luvulle ja sen yli 256 Ajetaan  vuonna  2011  valmistuneen  viestintäkäsikirjan  käytännöt  kaikkien  SYL:n  toimijoiden 257 arkirutiineihin.  Uudistetaan  SYL:n  infomateriaali,  jota  on  tarjolla  uusille  opiskelijoille  ja 258 sidosryhmille.  Kasvatetaan  liiton  vaikuttavuutta  sosiaalisessa  mediassa  ja  pyritään 259 kasvattamaan Facebook‐fanimäärää. Etsitään uusia ja kevyitä keinoja kertoa SYL:n toiminnasta 260 jäsenistölle ja sidosryhmille verkossa. Kehitetään dokumentointi‐ ja arkistointikäytäntöjä. 261  262 SYL:n toimintaa kehitetään kohti kattavampaa kolmikielisyyttä: liitto edistää suomen, ruotsin ja 263 englannin  kielten  käyttöä  ja  hyvää  yhdenvertaista  kielipolitiikkaa  omassa  toiminnassaan  ja 264 ylioppilaskunnissa. 265  266 7. Työurien pidentämisen opiskelijanäkökulma 
 9. 9. 267 Työurien  pidentämiseen  tähtäävät  toimet  koskevat  opiskelijoita  aina  perusasteelta 268 aikuiskoulutukseen.  Nykyisessä  työurakeskustelussa  opiskelijat  ovat  lähinnä  tiukennusten  ja 269 rajausten kohteena. 270  271 SYL  toimii  työurakeskustelussa  aktiivisesti  yhdessä  ylioppilaskuntien  kanssa  tuoden  esille 272 relevantteja keinoja pidentää työuria vahingoittamatta Suomen koulutusjärjestelmää.  273  274  275 8. Opiskelijoiden oikeudet työelämässä 276 Opiskelijoiden  työnteko  opintojen  aikana  on  arkipäivää,  ja  opiskelijat  toimivat  suurena 277 työntekijäreservinä useilla aloilla. Opintojen aikaiseen työntekoon liitetään erilaisia negatiivisia 278 sävyjä ja virheellisiä olettamuksia. Tästä johtuen opiskelijoiden tekemää työtä ei usein arvosteta, 279 mikä näkyy huonoina työehtoina ja työolosuhteina. 280  281 SYL  nostaa  esille  opintojen  aikaiseen  työssäkäyntiin  liittyviä  kehittämistarpeita  yhdessä 282 työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä tuottaa oikean kuvan vallitsevasta tilanteesta. Vaikutustyön 283 tavoitteena  on  parantaa  opiskelijoiden  työehtoja  sekä  saada  opintojen  aikainen  työnteko 284 sidosryhmien agendalle. 285  

×