Lausunto valtion talousarvioesityksestä 2013

801 views

Published on

SYL:n lausunto valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2013 valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle (HE 95/2012 vp)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
367
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lausunto valtion talousarvioesityksestä 2013

  1. 1. Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle 4.10.2012Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittää valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostoakuulemispyynnöstä ja lausuu valtion talousarviosta vuodelle 2013 (HE 95/2012 vp.) seuraavaa:Yhteenveto - Opintotukimäärärahat o Talousarvioesitykseen on kirjattu opintotuen 20,5 miljoonan euron määrärahaleikkaus opintotuen ehtojen kiristymisestä ja saajamäärän vähentymisestä johtuen. SYL esittää, että valtiovarainvaliokunta kirjaa lausuntoonsa poliittisen tahtotilan, jonka mukaan tämä määrärahaleikkaus annetaan täysimääräisenä liikkumavaraksi opintotuen rakenteen kehittämisen työryhmälle. o Opintotuen reaaliarvo heikkenee edelleen, sillä opintotuki ollaan sitomassa indeksiin vasta vuonna 2014. Tiukassakin taloustilanteessa on ehdottoman tärkeää, että indeksiin sitomisesta pidetään kiinni. - Sairastavien opiskelijoiden kohtelu sairauspäiväraha-asioissa on edelleen kohtuutonta. SYL esittää, että valtiovarainvaliokunta kirjaisi lausuntoonsa, että korkeakoulu-opiskelijoiden sairauspäivärahan tasoa korotetaan vähintään vähimmäissairauspäivärahan tasolle ja että sairauspäivärahan laskentatapa tulee muuttaa huomioimaan sekä opintoraha että ansiotulot. - Yliopistoindeksin jäädyttäminen vuodeksi 2013 haittaa hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta nostaa Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. - SYL on iloinen talousarvioesitykseen sisältyvästä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen 1,45 miljoonan euron korotuksesta. - SYL kiittää hallituksen talousarvioesitystä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) vuokrakustannusten korvaamiseen tarkoitetusta avustuksesta. - SYL kantaa huolta opiskelijaliikkuvuuden rahoituksesta erityisesti Erasmus-ohjelman viimeaikaisten rahoitusongelmien valossa. - Valtion talousarviossa nuorisotakuulle on osoitettu riittämättömästi resursseja. - SYL vastustaa hallitusohjelman mukaista kehitysyhteistyömäärärahojen jäädyttämistä vuoden 2012 tasolle vuosiksi 2013-2014.
  2. 2. Opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä Valtioneuvoston 22.3.2012 kehysriihen yhteydessä tekemän kannanoton mukaisesti opintotuen rakenteellista kehittämistä valmistelemaan asetettiin työryhmä, jonka esitykset valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä. Opintotuen uudistamista koskevat linjapäätökset on tarkoitus tehdä vuoden 2013 kehysriihessä niin, että uudistettu opintotukijärjestelmä olisi voimassa vuonna 2014. Opintotuen rakenteellisen kehittämisen tavoitteena työryhmässä on parantaa opintotuen käyttöastetta sekä mahdollistaa tavoitteellinen ja täysipainoinen opiskelu ja valmistuminen tavoiteajassa. Uudistuksen lähtökohtana on kustannusneutraalisuus. Tehtävänannon mukaisesti myös toisen asteen opiskelijoiden 18–19-vuotiaiden opintorahaan tehdään ammatillisiin opintoihin hakeutumista helpottavia tarkistuksia. SYL:n mielestä työryhmän tavoitteiden saavuttaminen kustannusneutraalisti tulee olemaan erittäin vaikeaa ja todennäköisesti mahdotonta. Tätä tukee näkemystä tukee myös edellisen, vuosina 2009- 2010 toimineen, opintotuen rakenteellisen kehittämisen työryhmän johtopäätökset, joiden mukaan opintotuen suurin ongelma on sen riittämättömyys. Tuolloisen työryhmän ehdottamista rakenteellisista uudistuksista pantiin syksyllä 2011 täytäntöön ainoastaan opintotuen saamisen ehtojen kiristykset, kuten opintotuen muuttaminen yliopisto-opiskelijoilla kaksiportaiseksi ja opintojen etenemisen seurannan tiukennus. On ilmiselvää, että näiden muutosten vaikutusta on mahdotonta arvioida ennen kuin tällä hetkellä toimivan opintotuen rakenteellisen kehittämisen työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen. SYL haluaa kiinnittää valiokunnan huomion siihen, että opintotukimäärärahoja leikataan opintotuen ehtojen kiristymisen ja saajamäärän vähenemisen myötä peräti 20,5 miljoonalla eurolla. SYL esittääkin, että valtiovarainvaliokunta kirjaa lausuntoonsa poliittisen tahtotilan, jonka mukaan tämä määrärahaleikkaus annetaan täysimääräisenä liikkumavaraksi opintotuen rakenteen kehittämisen työryhmälle. Tällä toimenpiteellä voitaisiin helpottaa opintotuen rakenteellisen kehittämisen työryhmän tehtävänannon toteuttamista.Opintotuen sitominen indeksiin Hallitusohjelmaan on kirjattu opintotuen indeksiin sitominen 1.9.2014 alkaen, mikä on kiitettävä ja pitkävaikutteinen kohennus opiskelijoiden toimeentuloon. Tuki ehtii kuitenkin jäädä jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä ennen indeksiin sitomista. Tiukassakin taloustilanteessa on ehdottoman tärkeää, että indeksiin sitomisesta pidetään kiinni, sillä opiskelijoiden toimeentulosta huolehtiminen johtaa tarpeettoman työssäkäynnin vähenemisen kautta nopeampaan valmistumiseen ja pidempiin työuriin.Perheellisten opiskelijoiden asema Hallitusohjelma lupaa tarkastella myös perheellisten opiskelijoiden asemaa. Tähän ei kuitenkaan ole suunnattu määrärahoja.
  3. 3. Opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittaminen SYL on pettynyt, että talousarvioesityksessä ei ole vieläkään haluttu korjata opiskelijoiden sairauspäivärahaan liittyviä epäkohtia. Sairauspäivärahalle siirryttäessä opiskelijan tulot putoavat merkittävästi, mutta kiinteät kulut eivät muutu. Järjestelmässä ei oteta huomioon opiskelijoita erillisenä ryhmänä vaan sairauspäivärahan laskenta perustuu joko työssäkäyvän tai työttömän toimeentulon rakenteeseen. Sairauspäivärahan laskennassa otetaan opiskelijoiden osalta huomioon ainoastaan työtulot tai opintoraha, vaikka opiskelijan säännölliset tulot muotoutuvat useasta eri osasta. Opintotuessa on työssäkäyvistä poiketen tuloraja, jota korkeampia tuloja opiskelijalla ei saa olla. Lisäksi opintoraha on sidottu opintojen etenemiseen ja tulorajoihin toisin kuin esimerkiksi toimeentulotuki, joka on vastikkeetonta. Myöskään opintolainaa ei oteta huomioon sairauspäivärahan laskennassa, vaikka se usein mm. toimeentulotukea haettaessa oletetaan tuloksi mikäli opiskelijalle on lainantakaus myönnetty. Opiskelija on siten tulonsaannin jakauman suhteen erilaisessa asemassa kuin muut palkansaajat tai muita etuuksia nostavat ryhmät. Tämän vuoksi harva opiskelija uskaltaa siirtyä sairauspäivärahan varaan, vaan nostaa opintotukea ilman, että opintopisteet karttuvat. Opiskelijan sairauspäiväraha tulisi laskea työtulojen ja opintorahan perusteella. Opiskelija saa ensimmäisten 55 sairauspäivän ajan sairauspäivärahaa opintorahan 25. osan verran (opintoraha on 298 euroa kuukaudessa). Tämä tarkoittaa 11,92 euroa päivässä. Vähimmäissairauspäiväraha on 22,04 euroa päivässä eli 551 euroa kuukaudessa. Vähimmäissairauspäiväraha on miltei puolet enemmän kuin opiskelijan opintotuesta laskettu sairauspäiväraha. SYL esittää, että valtiovarainvaliokunta kirjaisi lausuntoonsa, että korkeakoulu- opiskelijoiden sairauspäivärahan tasoa korotetaan vähintään vähimmäissairauspäivärahan tasolle. Muutos olisi kustannuksiltaan vain noin 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi SYL esittää valtiovarainvaliokunnan lausuntoon kirjattavaksi, että sairauspäivärahan laskentatapa tulee muuttaa siten, että laskennassa otetaan huomioon sekä opintoraha että ansiotulot, jotta opiskelijoiden muista poikkeava tulorakenne huomioidaan oikeudenmukaisella tavalla. SYL painottaa lisäksi, että oikeus opintojen edistämiseen sairauden aikana tulee kirjata lakiin. Opiskelu edistäisi monien opiskelijoiden tervehtymistä ja helpottaisi paluuta kokopäiväisen opiskelun pariin. Pitkä poissaolo opinnoista nostaa kynnystä opiskelujen jatkamiselle, kun esimerkiksi uupumuksen vuoksi sairauslomalla olevien asteittainen paluu on useassa tilanteessa parempi kuin totaalinen muutos kerralla.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (budjettimomentti 29.70.57) SYL on iloinen talousarvioesitykseen sisältyvästä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen 1,45 miljoonan euron korotuksesta. Korotus palauttaa opiskelija-aterian enimmäishinnan ja ateriatuen suhteen samalle tasolle kuin se oli ennen 1.3.2012 toteutettua enimmäishinnan korotusta. Opiskelija-aterian tukeminen on yksi parhaita opiskelijan arkeen kohdistuvia etuuksia, joka tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden nauttia päivittäin terveellinen ateria. Kohtuuhintainen ja laadukas ruokailu opiskelun yhteydessä on erittäin merkittävä täysipainoista opiskelua ja opiskelijoiden hyvinvointia edistävä palvelu. Opiskelija-aterian hinta on opiskelijoiden toimeentulon kannalta merkittävä kysymys, sillä opiskelijoiden mediaanituloista neljännes kuluu
  4. 4. ruokaan. Siksi SYL toivookin, että jatkossa opiskelijoiden ateriatuesta ja opiskelija-aterian enimmäishinnasta päätettäisiin yhdellä kertaa.Yliopistoindeksin jäädyttäminen SYL on huolissaan yliopistoindeksin jäädyttämisen vaikutuksesta suomalaiseen osaamispääomaan. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite nostaa Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä, minkä lisäksi talouskasvu ja kilpailukyky ovat tärkeä painopistealue hallituksen työssä. Yliopistojen resurssien pienentäminen on selvässä ristiriidassa näiden kirjausten kanssa. Tutkimusten mukaan korkeakoulutus on keskeinen kasvutekijä talouden muutosvaiheissa. Lisäksi korkeakoulutus ja sen laatu ovat merkittäviä tekijöitä OECD-maiden välisissä kasvueroissa. Koulutuksesta leikkaaminen tarkoittaakin suoran kilpailuedun antamista muille maille. Perusrahoituksen muutos näkyy yliopistoissa suorimmin koulutuksessa, eli juuri sillä alueella, jonka sujuva toiminta on keskeisintä hallitusohjelmassa asetettujen kansallisten osaamistavoitteiden ja talouskasvun nopeuttamisen kannalta. Yliopistojen budjettirahoituksen kehitys on lamavuosia 1992-1993 lukuun ottamatta ottanut huomioon yleisen kustannustason nousun. SYL toivoo, että valtiolla olisi nyt ja tulevaisuudessa rohkeutta panostaa tämän perinteen mukaisesti korkeakoulutukseen ja pitää lupauksensa yliopistojen rahoituksen turvaamisesta.Avustus vuokrakustannuksien korvaamiseen (budjettimomentti 29.70.58) SYL kiittää hallituksen talousarvioesitystä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) vuokrakustannusten korvaamiseen tarkoitetusta avustuksesta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n vuokra-avustus on täsmärahoitusta opiskelukyvyn ylläpitoon, opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen. Jos vuokra-avustus jäisi jälkeen säätiön todellisista vuokrista, tulee jälkeenjääneisyys kertautumaan tulevina vuosina, mikä voi johtaa viime kädessä johtaa säätiön tuottamien opiskeluterveydenhuoltopalveluiden heikkenemiseen. Avustuksella on merkittävä vaikutus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n toimintaan ja yliopisto-opiskelijoiden opintojen sujumiseen, erityisesti kun Kela ei voi sairausvakuutuslain 2005 tehdyn muutoksen jälkeen korvata miltään osin YTHS:n vuokrakustannuksia. On hyvä, että momenttia tarkistetaan säännöllisesti vuokrakustannusten nousun myötä.Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus SYL kantaa huolta opiskelijaliikkuvuuden rahoituksesta erityisesti Erasmus-ohjelman viimeaikaisten rahoitusongelmien valossa. Opiskelijaliikkuvuus on keskeinen osa korkeakoulutuksen kansainvälistymistä, eikä sen kehittämistä saisi unohtaa vaikeassakaan taloudellisessa tilanteessa. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian (2009-2015) mukaisia liikkuvuuden rahoitusohjelmia tulisi vihdoin alkaa toteuttaa. Erityisesti tulisi huomioida strategisena painopistealueena Venäjä. SYL pitää kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaation CIMO:n työtä erinomaisen tärkeänä ja toivoo, että CIMO:n rahoitus turvataan myös jatkossa. SYL muistuttaa, että EU-rahoituksen tällä alueella Suomi on perinteisesti ollut nettosaaja koulutukseen suuntautuvien panostusten ansiosta.
  5. 5. Nuorisotakuu SYL:n näkemyksen mukaan suurimman haasteen nuorisotakuun toteuttamiselle asettaa sille osoitettavat resurssit. Tarvittavat toimet vaativat pitkäjänteisyyttä, läpileikkaavat suuren osan julkisesta sektorista ja vaativat paljon sekä rahaa että henkilöstöresursseja. Valtion talousarviossa vuodelle 2013 on resursseja osoitettavissa riittämättömästi, jolloin takuun toteutuminen on erittäin hankalaa. Maahanmuuttajien kotoutumiseen varatut määrärahat ovat riittämättömiä. Valtion tulisi kyetä panostaa myös hankalina taloudellisina aikoina maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllistymisen edistämiseen.Kehitysyhteistyömäärärahat Menestyvä kansainvälistyminen on avointa, vastuullista ja yhdenvertaista. Suomen on kannettava globaali vastuunsa myös nostamalla kehitysyhteistyömäärärahansa kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 0,7 % bruttokansantulostaan. SYL vastustaa hallitusohjelman mukaista kehitysyhteistyömäärärahojen jäädyttämistä vuoden 2012 tasolle vuosiksi 2013-2014. Kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7% tavoite tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä vuosittaisilla määrärahakorotuksilla (vuosittainen lisäkustannus 274 milj. € vuoden 2009 BKT:lla).Helsingissä 4.10.2012Jarno Lappalainen Matti Parpalapuheenjohtaja pääsihteeri

×