Gua vuosiraportti 2008_um

593 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gua vuosiraportti 2008_um

 1. 1. KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTIVUODELTA 2008 HANKEKOODI 347016011. Hankkeen perustiedot1. HANKKEEN PERUSTIEDOT1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimiSuomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry1.2 Järjestön nimi englanniksiNational Union of University Students in Finland1.3 Hankkeen nimi suomeksiLuonnonkatastrofien riskialttiuden vähentäminen ja kriisivalmiuksien kehittäminen Guatemalanmaaseudun mayayhteisöissä1.4 Hankkeen nimi englanniksiBuilding capacity for disaster prevention, preparedness and response in rural Maya communities ofGuatemala1.5 Hankkeen nimi mahdollisella muulla kielelläCapacitación de comunidades mayas para la prevención de y preparación para desastres naturales1.6 Hankkeen sijainti (maa, maakunta, kylä/kunta)Guatemala, El Quichen ja Alta Verapazin maakunnat.Kunnat El Quichessä:Nebaj, San Juan Cotzal, San Gaspar Chapul ja SacapulasKunnat Alta Verapazissa: Sivu 1/17
 2. 2. San Juan Chamelco, Cobán, San Cristobal Verapaz ja Tucurú1.7 Yhteistyökumppanin nimiAsociación Maya de Estudiantes Universitarios (AMEU)1.8 Hankkeen aloitusajankohta ja suunniteltu päättymisajankohtaTammikuu 2008-joulukuu 20101.9 Hankkeen perusidean tiivistelmä ja keskeiset saavutetut tavoitteet tai tulokset (vrt. hankesuunnitelma, kohta 1.11.)Hankkeen ideana on vähentää mayayhteisöjen riskialttiutta luonnonkatastrofeille ja kehittää näidenkriisivalmiuksia seitsemässä kunnassa Alta Verapazin ja El Quichén maakunnissa. Tähän pyritäänluomalla opetusmateriaalia mayojen perinnetietoa sekä akateemista tutkimusta yhdistämällä japitämällä tämän opetusmateriaalin avulla koulutuksia yhteisöjen ja paikallishallinnon edustajille.a) Hankkeessa on luotu opetusmateriaali suunnitelmien mukaisesti.b) Paikallishallinnon ja yhteisöjen tietotaitoa luonnonkatastrofeista on kasvatettu järjestämälläyhdeksän koulutustilaisuutta raportointivuoden aikana. Tietoisuus kriisien tukimuodoista ja niidenhyödyntämisestä on lisääntynyt koulutustilaisuuksien alustusten myötä (erityisesti CONREDIN elivaltiollisen kriisiavun koordinointikeskuksen edustajien avulla).c) Toimijat ovat verkostoituneet koulutustapaamisten avulla. Konkreettisena esimerkkinä tästä ovat 12ympäristöasioihin keskittyvää komiteaa, jotka on perustettu koulutustilaisuuksissa. Tilaisuuksissa onmyös kerätty tietokanta kaikista niihin osallistuneista ihmisistä.d) Koulutustapaamisissa on opittu asiantuntijoiden johdolla luonnonkatastrofien ehkäisyä sekätuhovaikutusten minimoimista ja koottu yhteisöjen kokemuksia katastrofeihin valmistautumisesta.Vuoden 2008 hankealueelle on laadittu alueellinen suunnitelma luonnonkatastrofien varalle.1.10 Tiivistelmä rahoituksesta Vuosi Euroa Edelliseltä vuodelta käyttämättä oleva hanketuki - (UM:ltä nostamaton + järjestön nostama, käyttämätön hanketuki) UM:n raportointivuodelle myöntämä hanketuki 48 266 Raportointivuoden aikana käytettävissä ollut hanketuki yhteensä 48 266 Raportointivuonna käytetty hanketuki yhteensä 46 920,323 Käyttämättä oleva, seuraavalle raportointikaudelle siirtyvä hanketuki 1 346 (UM:ltä nostamaton + järjestön nostama, käyttämätön hanketuki)1.11 Hankkeen mahdollinen muu rahoitus, sen lähde ja määrä raportointivuonna Sivu 2/17
 3. 3. Pedagogisen oppaan julkistamistilaisuutta ei oltu budjetoitu hankkeeseen. Tilaisuutta tuki ComisiónPresidencial contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala CODISRA (syrjinnän ja rasisminvastainen komissio) 15, 000.00 quetzalilla (n. 1440 euroa). Summalla katettiin osa 70 osallistujanruoka-, matka- ja majoituskuluista.Hankkeen puitteissa järjestettyjen koulutusten ruoka-, matka-, majoitus- ja materiaalikuluista osamaksettiin Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA:lta (Guatemalan alkuperäiskansojenkehityssäätiö) saadulla 15,500.00 quetzalin (n. 1490 euroa) avustuksella. Hankesuunnitelmassa onsovittu, että kumppanijärjestö AMEU vastaa koulutusten ruoka-, matka- ja majoituskuluista.2. Yhteistyökumppani ja kumppanuus2.1 Millainen oli yhteistyökumppanin oma panos hankkeen toteuttamisessa? (työvoima, taloudellinen panos, muu?)AMEU:n oma panos hankkeen toteuttamisessa on ollut varsin huomattava sekä henkilöresursseillaettä taloudellisilla indikaattoreilla mitattuna. Hankkeen palkkaamien henkilöiden lisäksi toiminnansuunnitteluun ja organisointiin on osallistunut paljon AMEU:n vapaaehtoisesti toimivia jäseniä. Heidäntyöpanoksensa merkitys korostuu erityisesti organisoitaessa koulutustilaisuuksia Alta Verapazin ja ElQuichen mayavaltaisissa, syrjäisissä yhteisöissä.AMEU on osallistunut hankkeen toteuttamiseen myös merkittävin taloudellisin panostuksin.Koulutustilaisuuksissa AMEU on hoitanut omalla panoksellaan niin tilaisuuksien ruokailun kuinkuljetuksen. Lisäksi AMEU on huolehtinut myös toimiston vuokrasta, sähköstä, puhelinkuluista,kopioinnista, toimistovälineistä sekä hankkeen käyttöön tarvittavan videotykin ja digitaalikameranostamisesta. AMEU on maksanut itse myös puolet sihteerin ja taloudenhoitajan palkoista sekähallituksen kokouskuluista.2.2 Mitkä muut tahot osallistuivat yhteistyöhön? Mikä oli heidän roolinsa ja panoksensa hankkeessa? (esimerkiksi suomalaiset, paikalliset tai kansainväliset järjestöt tai viranomaiset)?Hankkeen puitteissa AMEU on tehnyt yhteistyötä paikallistason edustajien, poliitikkojen, järjestöjensekä AMEU:ta taloudellisesti tukeneiden tahojen kanssa.Hanketta on toteutettu tiiviissä yhteistyössä mayayhteisöjen perinteisten johtajien kanssa. Näin onvarmistettu, että hankkeessa huomioidaan yhteisöjen perinteet, historia, organisatorinen rakenne sekäkulttuuri, joka perustuu kosmoksen kunnioittamiseen. Yhteisöjohtajat ovat olleet tukenakoulutustilaisuuksien järjestämisessä ja valinneet yhteisöistään edustajia tilaisuuksiin. Samoinperinteisten mayajohtajien kansallinen kattojärjestö Asociación Guatemalteca de Alcaldes yAutoridades Indígenas on toiminut yhteistyössä AMEU:n kanssa vastaamalla hankekuntientopografiaan liittyvän tiedon tuottamisesta ja ottamalla osaa riskianalyysien ja kriisisuunnitelmientekoon oman kunnallisen suunnittelutoimistonsa kautta.Kansallinen ja alueellinen CONRED (valtiollinen luonnonkatastrofien ja kriisiavun koordinaatiokeskus)on tukenut AMEU:ta koulutustilaisuuksien järjestämisessä ja osallistunut niihin. CONRED on myöstuottanut selvityksiä hankealueella tapahtuneista luonnonkatastrofeista ja ympäristöongelmista.CONREDin yhteyshenkilönä yhteistyössä AMEUn kanssa on ollut sen päätoimihenkilö insinööriAlejandro Maldonado sekä El Quiché –alueen paikalliset virkailijat ja edustajat. Kansallisella tasolla onmyös tehty yhteistyötä eri puolueiden ja komiteoiden kansanedustajien sekä hallituksen kanssa. Sivu 3/17
 4. 4. Tavoitteena on hankkia poliittista tukea toiminnalle ja edesauttaa julkista valtaa tarttumaanalkuperäiskansoihin ja heidän elinympäristöönsä liittyviin kysymyksiin. Hankkeen jatkuvuuden kannaltatämä on tärkeää.Institutionaalista yhteistyötä on tehty lukuisien järjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muunmuassa La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (Guatemalan mayakielten akatemia),sacapulteca- ja ixil- kieliyhteisöt, desarraigados ixiles –liike, paikalliset kirkot, Nebajin teknologineninstituutti, osuustoimintaliikkeet, jotka kattavat niin paikallisen kuin alueellisenkin tason ja joiden panoson ollut varsin laaja-alainen. Ne ovat olleet mukana seminaarien suunnittelussa, toimeenpanossa jamonitoroinnissa, avustaneet kutsujen toimittamisessa perille yhteisöihin sekä tarvittavassalogistiikassa. Lisäksi niiden edustajat ovat monesti pitäneet koulutustilaisuuksissa alustuksia jaherättäneet keskustelua. Muita koulutuksien järjestämisessä tukeneita järjestöjä ovat GuateAmala,(guatemalalainen kansalaisliike), CONJUVE (valtiollinen nuorisojärjestö) ja DEMI (alkuperäisväestöönkuuluvien naisten suojelujärjestö).Taloudellinen yhteistyö on saanut alkunsa CODISRA:n (syrjinnän ja rasismin vastainen komissio),FODIGUA:n (Guatemalan alkuperäiskansojen kehityssäätiö) ja Oxlajuj Tz’ikin –alkuperäiskansojatukevan järjestön Mecanismo de Apoyo a Pueblos Indígenas Oxlajuj Tz’ikin aloitteista. Ne ovattukeneet AMEU:ta koulutuspaikkojen vuokran maksamisessa sekä osassa osallistujien ruoka-,majoitus- ja matkakustannuksia. (ks. kohta 1.11)Universidad de Vallen (guatemalainen yksityinen yliopisto) viisi opiskelijaa on osallistunut hankkeeseentekemällä tutkimuksia ja lopputöitään luonnonkatastrofien ehkäisyyn liittyvistä aiheista. Guatemalanvaltion yliopisto USAC on puolestaan antanut koulutuksiin tarvittavaa akateemista tukea.3. Hankkeen kestävyys3.1 Millä tavoin ennakoidut tai ennakoimattomat ulkopuoliset tekijät vaikuttivat hankkeen toteutumiseen? (taloudelliset, yhteiskunnalliset, sosiaaliset, ympäristölliset tai kulttuuriset tekijät)Hankemaakunnat sijaitsevat luonnonkatastrofeille alttiilla alueella. Vaikka hanke pyrkiiluonnonkatastrofien hallintaan, yhteisöjen sopeutumiskyvyn lisäämiseen ja katastrofeistatoipumiskyvyn parantamiseen, yllättävät ja vaikeasti ennustettavat luonnonkatastrofit voivat muodostuaulkopuoliseksi hankkeen toteuttamista hidastavaksi tekijäksi. Esimerkiksi hankemaakuntia yhdistävällätiellä sattui tammikuussa 2009 maanvyörymä, joka vaati 36 ihmisen hengen. Tällaiset tapahtumatluonnollisesti saattavat suunnata hanketta toteuttavien tahojen huomiota ainakin tilapäisesti pois itsehankkeen tavoitteiden toteuttamisesta.Valuuttakurssien heilahtelut ovat vaikuttavat hankkeen budjettiin sitä pienentävästi. AMEU on kuitenkinrahoittanut valuuttakurssien vaihteluiden takia menetetyt osuudet budjetista, joten tämä ei olevarsinaisesti vaikuttanut itse toimintaan.Paikallisviranomaisten suhtautuminen hankkeeseen on myös yksi tällainen ulkoinen tekijä. Paikallistenihmisten tarpeiden ja viranomaisten sekä paikallishallinnon prioriteetit eivät aina kohtaa. Lisäksi vaalienmyötä vaihtuvat henkilöt luovat oman haasteellisuutensa yhteydenpitoon. Nykyinen hallitus onpriorisoinut lähinnä infrastruktuuriin panostavia hankkeita. Vaaleilla valittavat poliitikot keskittyvätyleensä lyhyen aikavälin ratkaisujen saavuttamiseen ja unohtavat helposti pitkän aikavälin strategisentai visionaarisen ajattelun. Paikallishallinnon kiinnostusta ja sitoutumista hankkeeseen on pyrittylisäämään muun muassa koulutustilaisuuksien avulla. AMEU on tehnyt yhteistyötä poliitikkojen jamuiden järjestöjen kanssa ja suhtautuukin lobbauksen onnistumiseen valtiotasolla positiivisesti. Sivu 4/17
 5. 5. Hankemaakunnissa puhutaan useita eri kieliä ja alueella on myös jonkin verran lukutaidottomia, mikäasettaa haasteita hyödynsaajien laajalle tavoittamiselle (ks. kohta 6.1.)3.2 Miten paikallinen hallinto, paikallinen järjestö tai hyödynsaajat ovat ottaneet vastuuta hankkeen talouden ja toiminnan kestävyydestä?Hankkeen käytäntöjen omaksuminen poliittisella tasolla vaatii poliittista lobbausta, jolla pyritäänsaamaan luonnonkatastrofeihin varautumiseen ja niiden ehkäisemiseen keskittyvä ympäristökirjaushallitusohjelmaan. AMEU on aloittanut vuonna 2008 lobbaamisen kansanedustajien ja valtionvirkamiesten suuntaan.Paikallistasolta hankkeeseen on saatu pienimuotoista taloudellista tukea äänentoistolaitteiden sekäjoskus kuntien tilojen lainaamisen muodossa.4. Hyödynsaajat4.1 Keitä olivat hankkeen välittömät hyödynsaajat ja paljonko heitä oli?Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat järjestettyjen koulutusten osallistujat eri kansalaisryhmistä sekäkohdekuntien paikallishallinnosta. Vuoden 2008 aikana koulutuksiin osallistui yhteensä 477 henkilöäseuraavista kunnista El Quichén maakunnasta: Sacapulas, San Gaspar Chajul, Santa María Nebaj jaSan Juan Cotzal. Koulutuksiin osallistujista 63% oli miehiä, ja 37% naisia. Hankkeen ensimmäisenvuoden koulutukset järjestettiin El Quichén maakunnassa, ja vuonna 2009 koulutukset järjestetäänpuolestaan Alta Verapazin maakunnassa.Välittömiä hyödynsaajia ovat myös koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden perheet ja laajemmin heitälähellä olevat yhteisöt kuten mayayhteisöt, jotka hyötyvät luonnonkatastrofivalmiuksienparantumisesta. Kouluttamalla yksittäisiä henkilöitä riskialueilta tieto leviää yhteisöön ja koko yhteisöhyötyy luonnonkatastrofivalmiutta parantavista työkaluista ja toimintatavoista. Kuntien asukkaistavälittömiä hyödynsaajia ovat erityisesti ne, jotka asuvat, työskentelevät ja saavat toimeentulonsaerityisen riskialttiilla vyöhykkeillä tai ovat muutoin alttiita poikkeaville luonnonilmiöille sosiaalisenasemansa tai vähäisten tulojensa vuoksi.Alla tietoa hankkeen kuntien asukasmääristä:Alta Verapaz: El Quiché:San Juan Chamelco: 18 000 Nebaj: 25 000Cobán: 94 000 San Juan Cotzal: 20 000San Cristóbal Verapaz: 20 000 San Gaspar Chapul: 19 000 Sacapulas: 23 000yhteensä 132 000 asukasta yhteensä 87 000 asukastayhteensä: 219 0004.2 Keitä olivat hankkeen välilliset hyödynsaajat? Sivu 5/17
 6. 6. Välillisiä hyödynsaajia ovat AMEU:n, CONRED:n ja muiden järjestöyhteistyökumppaneidenaktiivitoimijat. Hanke mahdollistaa järjestöjen välisen paremman luonnonkatastrofivalmiuksienvastuiden koordinoinnin, ja reagoinnin katastrofien kohdatessa. Nämä järjestöt hyötyvät myöshankkeen tarjoamasta mahdollisuudesta verkottua kansalaisjärjestöjen kesken.Hankkeen edetessä välillisiin hyödynsaajiin lukeutuvat Alta Verapazin ja El Quichen muut kunnat sekämuut Guatemalan alueet (kunnat ja maakunnat), joihin hankkeen tuloksia voidaan soveltaa.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:4.3 Miten hyödynsaajat osallistuivat hankkeeseen?Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:4.4 Erittele hankkeeseen osallistumisen tavat kunkin hyödynsaajaryhmän osalta erikseen.Koulutuksiin osallistujatVälittömistä hyödynsaajista koulutuksiin osallistuvat riskialueiden kuntalaiset ottavat osaahankkeeseen ensisijaisesti osallistumalla koulutusseminaareihin. Koulutustilaisuuksissa kuntalaistenkokemuksia kerätään aktiivisesti käyttämällä osallistavia PRA-menetelmiä. PRA-menetelmilläsynnytetään keskustelua jakamalla kokemuksia luonnonkatastrofeista ja kertomalla omista ratkaisuistavälttää luonnonkatastrofeja tai reagoida niihin. Näin koulutuksiin osallistuvilta kerätään tietoa javertaillaan yhdessä eri toimintatapoja. PRA-menetelmien tarkoituksena on löytää luonnonkatastrofientuhovaikutusten minimoimiseen ja kriiseistä selviytymiseen tuoreita näkökulmia. Näiden keskustelujenja analyysien päämääränä on aktiivinen toiminta vallitsevan tilanteen muuttamiseksi. Hankettasuunniteltaessa on todettu että PRA-menetelmien käyttö on perusteltua, sillä hanke tähtää siihen ettämayayhteisöissä ymmärrettäisiin nykyisen toimintakulttuurin muutostarve.Jokaisen koulutuksen jälkeen kaikilta hyödynsaajilta kerättiin palautetta koulutuksesta. Palautteenavulla koulutuksia voidaan kehittää osallistujien odotuksia vastaavaksi ja tarttua mahdollisiinongelmakohtiin. Lisäksi koulutuksiin osallistuvat antavat yhteystietonsa tietopankkiin, jota voidaankäyttää apuna luonnonkatastrofien ehkäisyssä sekä katastrofitilanteen sattuessa tiedon välittämisessä.Koulutuksiin osallistujat toimivat yhteisönsä edustajina ja heidän tehtävänään on viedä saamiaantietoja takaisin yhteisöihinsä. Osa koulutuksiin osallistuneista ihmisistä on mukana myös AMEU:n jaReverdecer Guatemalan koordinoimassa puiden istuttamishankkeessa. (ks. 5.4.)JärjestötoimijatAMEU:n järjestöaktiivit ja mayayhteisöjen viranomaiset osallistuvat koulutustilaisuuksientoteuttamiseen ja tiedonvälitykseen. Koulutustapaamisissa saatu tieto välitetään relevanteille toimijoille,kuten hankkeen kohdealueiden paikallishallinnoille sekä mayayhteisöjen hallinnolle.Lisäksi AMEU osallistuu hankkeen toteuttamiseen suunnittelemalla ja toteuttamalla koulutukset sekäraportoimalla hankkeen edistymisestä yhteistyökumppaneille. AMEU osallistuu myös alueellistenluonnonkatastrofitoimintaa koordinoivien 12 eri komitean toimintaan (mm. hätämajoitus-, terveys- jametsäkomiteat). Sivu 6/17
 7. 7. 5. Hankkeen tavoite, toteutus ja seurantaTAVOITE5.1 Onko hankkeen tavoite tai tavoitteet pysyneet samoina kuin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa? Jos ne ovat muuttuneet, kerro tässä, kuinka.Hankkeen tavoitteet ovat pysyneet samoina. Hankkeen pitkän tähtäimen kehitystavoite onluonnonkatastrofien haittavaikutusten vähentäminen. Hankkeen välitön tavoite puolestaan on vähentäämayayhteisöjen alttiutta luonnonkatastrofeille sekä kehittää yhteisöjen kriisivalmiuksia (varautuminen jatoipuminen) Alta Verapazin ja El Quichén maakunnissa Guatemalassa.TOTEUTUS5.2 Onko hankkeen tavoitteita toteutettu niillä toimenpiteillä, jotka hankesuunnitelmassa mainittiin? Jos on turvauduttu suunnitellusta poikkeaviin toimenpiteisiin, kerro millaisiin ja miksi? Onko toimenpiteiden suunniteltu aikataulu toteutunut?Toimenpiteet on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti muutamin muokkauksin.Hanke alkoi kolmen kuukauden suunnitteluvaiheella josta vastasi kolmen hengen työryhmä, jokakoostui maya-yhteisön edustajasta, ympäristöasiantuntijasta sekä kasvatustieteilijästä. Työryhmäkartoitti kohdealueiden erityispiirteet, selvitti millaisia tekijöitä riskianalyysia valmistettaessa tulisi ottaahuomioon ja pohti kuinka luonnonkatastrofeja voitaisiin ehkäistä kohdealueilla. Työryhmä koostivirallisten tahojen (CONRED ja USAC eli Universidad de San Carlos, Guatemalan ainut valtionyliopisto) ja alueiden perinnetiedoista mayayhteisöjen käyttöön soveltuvan koulutusmateriaalin (Guíapedagógica prevención comunitaria ante fenómenos naturales, liite 1). Työryhmä selvitti myösolemassa olevia valtion tukimuotoja.Hankkeen tärkein toimenpide on koulutustilaisuuksien järjestäminen paikallishallintojen edustajille sekämayayhteisöjen jäsenille jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa kunnassa. Koulutustilaisuudet oli alunperin tarkoitus järjestää vuonna 2008 Alta Verapazissa ja vuonna 2009 El Quichessä. Vuoden 2008koulutukset järjestettiin kuitenkin El Quichessä ja vuonna 2009 koulutukset järjestetään puolestaan AltaVerapazissa. Vuonna 2008 järjestettiin 3 koulutusta Santa María Nebajissa, 2 Sacapulasissa, 2 SanGaspar Chajulissa ja 2 San Juan Cotzalissa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 477 ihmistä. Koulutuksetpidettiin tavallisesti siten, että ensimmäisenä päivänä pidettiin pedagogisen oppaan mukaisia luentojasekä kuultiin vierailevia luennoitsijoita ja toisena päivänä teoria laitettiin käytäntöön ryhmätöiden avullaPRA-menetelmää käyttäen. Toisena päivänä muodostettiin työskentelykomiteoita, joiden tarkoituksenaon riskianalyysien ja kriisisuunnitelmien työstäminen.Koulutuksissa ryhmätyöt esiteltiin muille osallistujille. Näiden töiden tuloksista koottiin AMEU:n johdollaIxil-alueen alueellinen suunnitelma luonnonkatastrofien varalle. Jokaisessa koulutustilaisuudessakoottiin palautetta osallistujilta, jotta koulutuksia voitaisiin edelleen kehittää hankkeen edetessä.Koulutusten sisällöt vaihtelivat hankekunnan erityispiirteiden mukaisesti.Keskeisimpiä toimenpiteitä hankkeessa: a) Fasilitaattoreiden valinta (2 kpl) Sivu 7/17
 8. 8. -jokaiseen koulutukseen valittiin kaksi fasilitaattoriab) Yhteistyösopimusten allekirjoittaminen yhteistyökumppaneiden kanssa (USAC, Conjuve, GuateAmala) -yhteistyösopimukset on tähän mennessä allekirjoitettu seuraavien tahojen kanssa: Coordinara Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA.- Comunidad Lingüística Ixil y Sacapulteca Centro Tecnológico de Nebaj Grupos de mujeres de la región ixil Junta directiva de los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán El Movimiento de Desarraigados del Ixil La Defensoría K`iche, del El Quiché La Asociación de Desarrollo Integral Humano para la Nueva Generación Maya ADIHNGMAYA con sede en Cobán la Asociación de Comunidades Tejiendo el Desarrollo Local de Chimaltenango la Asociación de Desarrollo Integral Vecino y Amigo –ASODIVA- del Quiché la Alcaldía Indígena de Cotzal Iglesias del área Ixil Consejos Comunitarios de Desarrollo del área ixil y sacapulasc) Temaattisen oppisuunnitelman laatiminen -Oppisuunnitelma laadittiin koulutustilaisuuksia varten.d) Temaattisen sisällön valmistaminen -Temaattinen sisältö valmistettiin koulutustilaisuuksia varten.e) Koulutusohjelmien ja arviointilomakkeiden laatiminen -Arviointilomake kehitettiin ja sitä on käytetty jokaisessa koulutuksessa. (kts. 5.9)f) Kohderyhmän määrittäminen ja seminaariin kutsuminen -Kohderyhmä on määritetty koulutuksia valmistelevissa tapaamisissa hankekylissä. Osallistujia on kutsuttu paikalle paikallisten yhteistyötahojen avulla (viranomaiset, NGOt), koulutusten osallistujamäärä on ollut korkea. Sivu 8/17
 9. 9. g) Tapaamisten toteuttaminen ja arviointi -Koulutukset on toteutettu suunnitelmien mukaisesti (hankemaakuntien järjestyksen vaihtamista lukuun ottamatta). Koulutuksia on arvioitu kerätyn palautteen perusteella. h) Osallistumistodistusten jakaminen -Jokaisessa koulutustilaisuudessa on jaettu osallistumistodistukset koulutuksiin osallistuneille ihmisille.Koulutustilaisuuksissa kerätään tietoja ja kokemuksia osallistujilta. Niiden avulla tuotettava materiaalitoimii paikallishallintojen välineenä luonnonkatastrofeihin varauduttaessa. Lisäksi tarkoituksena ontuottaa koulutusten perusteella yksinkertaista materiaalia paikallisilla mayakielillä. Alkuperäisensuunnitelman mukaisesti tulokset oli tarkoitus asettaa säännöllisesti päivitettäville AMEU:ninternetsivuille. Tämä on kuitenkin osoittautunut liian haasteelliseksi. Haasteellista on ollut myös se,miten koulutusten tietoa saadaan vietyä mahdollisimman laajalti mayayhteisöihin ja miten heidänäänensä saadaan kuulumaan vielä paremmin jokaisen kunnan kriisisuunnitelman teossa. Yksi tapaosallistaa yhteisöjä ovat koulutuksissa muodostetut ryhmät, joiden tarkoitus on toimialuonnonkatastrofien ehkäisemiseksi.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.3 Arvioi, millä tavoin ja kuinka hyvin hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hankkeen alusta ja raportointivuoden aikana?Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.4 Millaisia tuloksia on saavutettu hankkeen alusta ja raportointivuoden aikana?1) Opetusmateriaalit.Hankkeen puitteissa on tuotettu pedagoginen opas, jonka avulla yhteisöjä opastetaan varautumaanluonnonilmiöihin. Opas on koottu käyttäen akateemista tutkimustietoa sekä mayojen perinnetietojaluonnonkatastrofeista. Opas soveltuu koulutustapahtumien pitämiseen. Sen lisäksi on kuitenkin tehtävämyös yksinkertaisempaa materiaalia paikallisilla mayakielillä yhteisöjen käyttöön.2) Paikallishallinnon parantunut tietotaito luonnonkatastrofeistaKoulutustilaisuuksissa on koulutettu paikallishallintoa luonnonkatastrofeista sekä kerätty heillä joolevaa tietoa niistä. Koulutustilaisuuksissa on käsitelty paikallisten ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaaehkäisevästi luonnonkatastrofeihin sekä käyty läpi toimimista sellaisen tapahtuessa. CONRED(valtiollinen kriisiavun koordinointikeskus) on osallistunut koulutuksiin ja kertonut omistatukimuodoistaan ja hätäavustaan.3) Verkostoituneet toimijatKoulutustilaisuudet ovat toimineet ihmisten verkostoimiseksi. Koulutustilaisuuksiin on osallistunutedustajia niin virallisesta paikallishallinnosta kuin perinteisiä yhteisöjohtajiakin. Verkostoituminenkahden hankemaakunnan välillä on suunniteltu vasta hankkeen viimeiselle vuodelle, jolloin järjestetäänyhteiskoulutuksia molempien maakuntien toimijoille. Verkostoitumista eri tahojen välillä on lujittanut Sivu 9/17
 10. 10. AMEU:n kanssa allekirjoitetut yhteistyösopimukset luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi (ks. 5.2 kohtab).4) Kattavat riskianalyysit ja kriisisuunnitelmatKoulutuksissa on analysoitu pienryhmissä kunkin paikkakunnan riskejä. Näiden perusteella on tehtyalueellinen suunnitelma luonnonkatastrofeja varten.Tuloksista on syytä mainita lisäksi konkreettinen vaikutus luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi, jonkaon mahdollistanut Reverdecer Guatemalan 60 tuhannen puun lahjoitus. AMEU, ReverdecerGuatemala ja yhteisöjohtajat hallinnoivat yhdessä puiden istutusprosessia, joka toimii hyvänäkäytännön lisänä teoreettisiin koulutuksiin.Jos myönnetty avustus on alle 20.000 €, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.5 Miten hankkeen vastuunjako toteutui?Jos myönnetty avustus on 20.000 € tai enemmän, vastaa seuraavaan kysymykseen:5.6 Kuvaa hankkeen tämänhetkinen toteutus- ja seurantaorganisaatio AMEU:n hallitus SYL:n hallitus Sihteeri Hankekoordinaattori & SYL:n hankekoordinaattori Kirjanpitäjä assistentti SYL:n Guatemalan maaryhmä Asiantuntijat (3) Fasilitaattorit (2) Seminaarit ja koulutustapaamiset Seminaarit ja koulutustapaamiset - AMEU:n hallitus on ylin elin, joka antaa hankkeen toteuttamiseen liittyviä toimintaohjeita, AMEU:n hallitus osallistuu myös hankkeen toimintojen seurantaan - Hankekoordinaattori vastaa koulutustilaisuuksien käytännönjärjestelyistä ja hankkeen paikallishallinnosta. - Hankekoordinaattorin avustaja auttaa hankekoordinaattoria hankkeen hallinnoinnissa. Assistentti systematisoi myös koulutustilaisuuksien tulokset. - Sihteeri vastaa toimistotöistä AMEU:n toimistolla sekä sisäisistä ja ulkoisista yhteyksistä. - Kirjanpitäjä vastaa budjetoinnista, budjetin toimeenpanosta sekä talousseurannasta. - Asiantuntijoiden tehtävänä on temaattisen sisällön kehittäminen. Sivu 10/17
 11. 11. - Fasilitaattorit vastaavat opetuksesta koulutustapaamisissa. - Seminaarit ja koulutustapaamiset ovat maya-yhteisöille suunnattuja koulutustilaisuuksia luonnonkatastrofiteemasta. - SYL:n hankekoordinaattori vastaa hankkeen hallinnosta Suomessa, avustaa kumppania hankkeen toteutuksessa ja raportoin SYL:n hallitukselle hankkeen tilanteesta. - SYL:n Guatemalan maaryhmä koostuu espanjan kielentaitoisista ylioppilaskuntien vapaaehtoisista. Maaryhmä seuraa hankkeen suunnitelman mukaista toteutusta, tiedottaa hankkeesta ylioppilaskunnissa ja avustaa tarvittaessa SYL:n hankekoordinaattoria hankkeen hallinnoinnissa. - SYL:n hallitus seuraa hankkeen edistymistä SYL:n hankekoordinaattorin raportoinnin pohjalta.SEURANTA5.7 Millä tavoin suomalaisen järjestön vastuuhenkilöt seurasivat hanketta ja sen varainkäyttöä, ja osallistuivat hankkeen toteutukseen?Hanketta on seurattu AMEU:lta tulleiden vuosi- ja neljännesvuosiraporttien avulla. Raportit pitävätsisällään narratiivisen osuuden sekä talousseurantaosuuden. Raportteihin liittyen SYL on pyytänytAMEU:lta tarvittaessa lisätietoja. Hankematkalla marraskuussa SYL esitteli AMEU:lle tekemäänsätalousseurantaraporttia, joka helpottaa talouden seuraamista niin Guatemalassa kuin Suomenkinpäässä. Hankematkan jälkeen talousraportointi on tapahtunut tämän pohjan avulla.Raporttien lisäksi SYL on seurannut hanketta vaihtamalla AMEU:n kanssa aktiivisesti sähköposteja.SYL:n osa-aikaisen kehitysyhteistyökoordinaattorin lisäksi hanketta seuraa ylioppilaskuntienvapaaehtoisista kehitysyhteistyöasiantuntijoista koostuva kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta(KENKKU) ja sen sisällä erityisesti Guatemala-maaryhmä.Marraskuussa 2008 SYL teki Guatemalaan kahden viikon hankeseurantamatkan, jonka aikana käytiinläpi hankkeen edistymistä ja taloudellista tilannetta. Vuoden 2009 alussa AMEU ja SYL ovatyhteistyössä valmistaneet vuoden 2008 vuosiraportin.5.8 Miten paikalliset yhteistyökumppanit seurasivat hanketta?AMEU:n hallitus on vastuussa hankkeen ohjaamisesta ja seuraamisesta. AMEU:n hallitus kokoontuukuukausittain kokouksiin, joissa käsitellään AMEU:n hankkeiden budjetteja sekä valvotaan jasuunnitellaan hankkeita. Hallituksen jäsenet osallistuivat toimeksiannon tekemiseen kolmeapedagogisen oppaan tuottanutta työntekijää varten. Useat hallituksen jäsenistä ovat myös osallistuneetkoulutustilaisuuksiin. Hankekoordinaattoria ja koordinaattorin avustaja osallistuvat kaikkiinkoulutustilaisuuksiin.5.9 Millaista sanallista tai numerotietoa hankkeen etenemisestä on kerätty?Koska hankkeen ensimmäisestä vuodesta kolmasosa painottui koulutusmateriaalin keräämiseen jatuottamiseen, kertoo se jo itsessään (Guía Pedagógica, liitteenä) hankkeen etenemisestä.Koulutustilaisuuksissa koottiin osallistujalistat, joiden mukaan tilaisuuksien osallistujat olivat: Sivu 11/17
 12. 12. TILAISUUS MIEHIÄ NAISIA Santa María Nebaj 35 13 Sacapulas 46 22 San Juan Cotzal 33 18 San Juan Cotzal 30 19 Santa María Nebaj 34 17 Sacapulas 12 29 San Gaspar Chajul 30 19 Santa María Nebaj 52 33 San Gaspar Chajul 27 8Koulutustilaisuuksien osallistujilta on kerätty palautetta niihin liittyen. Koulutuksissa kerätyn palautteenmukaan:Koolle kutsuminen ja oma osallistuminen:Hyvä= 50 %Keskiverto= 30 %Huono= 20 %Käsiteltyjen aiheiden relevanssi ja tärkeys:Suuri= 80 %Vähän= 10 %Ei ollenkaan= !0 %Metodologia ja koulutuksen didaktiikka:Hyvä= 80 %Keskiverto= 20 %Huono= 0 %Koulutuksen fyysinen ympäristö:Hyvä= 85 %Keskiverto= 15 %Huono= 0 % Sivu 12/17
 13. 13. Yhteistyösopimuksia on kirjoitettu yhteensä 14 tahon kanssa.Haastatteluja on tehty paikallishallinnon edustajien (15 kpl) sekä yhteistyöjärjestöjen edustajien (8 kpl)kanssa sekä yhteisötasolla.5.10 Miten hankkeen taloussuunnitelma toteutui? Jos hankkeen toteutuneet kulut joissain toimintokohdissa poikkeavat yli 15% suunnitelluista, selosta se tässä.Pääpiirteissään hanke on toiminut sitä suunnitellessa sovitun taloussuunnitelman mukaisesti jamomenttien kulut on jaettu Guatemalassa aktiviteettisuunnitelmaa seuraten.Vaihtokurssien vaihtelusta johtuen erityisesti toisen ja kolmannen SYL:ilta vastaanotetun maksatuksentakia budjettia jouduttiin supistamaan kokonaisuudessaan 6 %. AMEU kattoi valuuttakurssienvaihtelusta johtuneet menetykset. Tämä näkyy erityisesti kohdassa 5 tilintarkastuskulut. Niihin onkäytetty ainoastaan 79,82 % budjetoidusta summasta, sillä AMEU on itse maksanut loputaiheutuneista kustannuksista.Hankeseurantamatkan budjetista jäi käyttämättä 1 346 euroa, joka siirtyy vuodelle 2009.5.11 Missä ja miten hankkeen kirjanpito ja tarkastus on järjestetty?Hankkeen kirjanpito ja tilintarkastus tehtiin AMEU:n toimistolla sekä tilintarkastustoimiston kirjanpitäjäntoimistolla.Kirjanpitäjänä toimi Fidelino Santos González. AMEU:n hankkeen tilintarkastajana on toiminut vuoteen2007 asti kauppatieteiden maisteri Brenda Nicte Letona Hernández.Tilintarkastustoimiston kirjanpitäjä on toiminut neuvonantajana AMEU:n hankkeiden talousasioissakuten myös veroilmoituksen tekemisessä. Tämän vuoksi kirjanpitäjä on ollut jatkuvassa yhteydessähanketta toimeenpanevien ihmisten kanssa, jotta vältettäisiin mahdolliset poikkeamat taloushallinnossaja että kirjanpito ja taloustoiminnot olisivat ajan tasalla aktiviteettisuunnitelman kanssa. Tätä tarkoitustavarten tehtiin velkakirjat/tositteet/asiakirjat ja momentit selityksineen.Koska järjestöllä oli jo pitkään ollut sama tilintarkastaja, päätettiin vaihtaa tilintarkastajaa. Uusitilintarkastaja vuodelle 2008 on Mibzar Castañón Orozco Velasco, Sarat & Asociados -yrityksestä, jokaon Kreston Internationalin jäsenjärjestö. Hyväksytyn tilintarkastusraportin saamisen jälkeen ontarkoituksena tehdä uusi tilintarkastus järjestön koko toiminnasta, minkä avulla voitaisiin parantaajärjestön hallinnollisia käytäntöjä. UM:ltä on pyydetty hyväksyntää vuoden 2008 ylijääneidenhankerahojen (1 346 euroa) käyttämisestä tähän tarkoitukseen.Velasco, Sarat & Asociados,S.C. 4a Calle 7-53, Zona 9, Edificio Torre Azul Of. 602PBX: (502) 2382-1919 Sivu 13/17
 14. 14. mvelasco@velascosarat.comwww.velascosarat.com5.12 Onko hankkeessa toteutettu arviointia raportointivuonna? Jos on, kerro lyhyesti sen löydöksistä. Liitä arviointiraportti vuosiraportin liitteeksi.Hankkeessa ei ole toteutettu ulkopuolista arviointia, mutta toimintaa on arvioitu sisäisesti.Koulutustilaisuuksia suunniteltaessa päätettiin tehdä myös arviointilomakkeet, joiden tarkoituksena olikerätä osallistujien mielipiteitä, kerätä ne jälkeenpäin yhteen ja tehdä yleiskatsaus siitä, mitäparannettavaa koulutuksissa on. Lomakkeissa arvioitiin viittä asiaa: koolle kutsuminen, osallistuminen,temaattiset sisällöt, työmetodologia ja koulutustila. Ks. kohta 5.9.5.13. Miten hankkeesta on tiedotettu? Mitkä olivat tiedotuksen kohderyhmät, tiedotusaineistot ja niiden jakelukanavat?SYL on tiedottanut hankkeesta Suomessa muun muassa nettisivuillaan, kehy-info-sähköpostilistallaansekä KENKKU:n jäsenten välityksellä ylioppilaskunnille.AMEU on tiedottanut hankkeesta jäsenistölleen sekä hankkeessa mukana olevissa hankekunnissa.6. Mitä opittiin ja miten hanke jatkuu6.1 Millaisia ongelmia hankkeen aikana kohdattiin ja kuinka ne pyrittiin ratkaisemaan? (esimerkiksi hyödynsaajien tavoittamisessa, hankkeen toteutusaikataulun noudattamisessa, muut kuin hankesuunnitelman kohdassa 3.7 mainitut riskit.)Osa hankkeen seminaareista muokattiin kaksipäiväisistä tapahtumista yksipäiväisiin, sillä joidenkinyhteisöjen osanottajilla kävelymatkaa seminaarien pitopaikalle kertyi neljästä viiteen tuntia, minkänähtiin olevan liikaa kahtena peräkkäisenä päivänä kuljettavaksi. Ongelmaa on ratkaistu myös niin,että tapaamisia on keskitetty kerrallaan pienempiin toisiaan lähempänä sijaitsevien yhteisöjen ryhmiin,joissa AMEU on puolestaan järjestänyt kaksipäiväisen seminaarin.Toinen hankkeen kohtaama ongelma on liittynyt tulkkaukseen, joka ei ole kaikissakoulutustilaisuuksissa välttämättä ollut riittävän hyvin organisoitua. Suurin osa vuoden 2008hankealueen väestöstä puhuu pääkielenään "q`eqchia" tai " poqomchia`, joille koulutustilaisuudet onpyritty tulkkaamaan. Yhtenä keinona on käyttää apuna AMEU:n opiskelijoita, jotka puhuvat näitä kieliääidinkielenään, mutta jotka osaavat myös espanjaa. Toinen keino on hankkia fasilitaattori, joka myösosaa molempia kieliä.Hyödynsaajien tavoittaminen ei ole myöskään ongelmatonta. Tiedon leviäminen koulutustilaisuuksistapaikallisen yhteisön tasolle on haastavaa. Yksi keino tähän on se, että jatkossa pedagogisen oppaanlisäksi tuotetaan myös yksinkertaisempaa materiaalia (julisteita, pieniä esitteitä) paikalliskielillä, joidenavulla tietoa voi levittää eteenpäin. Lisäksi on käytettävä myös kuvia, sillä kaikki yhteisön jäsenet eivätole lukutaitoisia.Yhteistyösopimusten allekirjoittaminen on ollut haasteellista yhteistyötahojen kanssa. Tähän ovatvaikuttaneet vaalit ja niiden myötä poliittisten virkamiesten vaihtuminen. Työ yhteistyön virittämiseksion siis osittain jouduttu aloittamaan uudestaan uusien toimijoiden kanssa. Sivu 14/17
 15. 15. 6.2 Mitkä ovat hankkeen toteutuksen seuraavat keskeiset vaiheet?Vahvistaa riskianalyysien ja kriisisuunnitelmien tekoa organisaatioiden kuten CONRED:in(Coordinadora Nacional para la Reduccíon de Desastres) paikallisten edustajien sekä INSIVUMEH:in(Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia y Hidrologia) teknikkojen kanssa, jottayhteisöjen johtajien omat kokemukset riskeistä ja kriisinhallinnasta tuottaisivat hedelmällistä aineistoaja jotta molemmat (paikallinen ja asiantuntijoiden) tietotaidot tunnistettaisiin.Koulutustilaisuuksien pito Alta Verapazin kunnissa aloitetaan suunnitellun mukaisesti vuonna 2009.Samanaikaisesti on tärkeää pitää yllä toimiva yhteys myös El Quichen hankekuntiin, jotta yhteistyö onhyvällä pohjalla myös vuoden 2010 yhteiskoulutuksia varten. Niissä syvennetään tietoa riskianalyysienja kriisisuunnitelmien teosta ja näin hankkeen keinoin pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistenennaltaehkäisymetodien muodostumiseen.Yhdeksi tärkeäksi asiaksi hankkeessa on noussut myös käytännöllinen puiden istuttaminen, joka ontärkeä tekijä luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyssä. AMEU:n tehtävänä tämän suhteen on vahvistaayhteistyötä eri tahojen välillä näiden hankkeiden onnistumiseksi.7. Vapaamuotoinen selostus hankkeesta ja sen toimintatavasta(vapaaehtoinen: Jos tämän lomakkeen muut kysymykset eivät sovi tai riitä hankkeenraportoimiseen, kerro tässä lisätietoja.)8. Hankkeen toteutuneet kulut ja rahoitus8. Hankkeen toteutuneet kulut ja rahoitus Budjetti Toteutuneet kulutHankkeen kulut 2008 Vuosi20081. Henkilöstökulut (Liite 1)Suomalaisen henkilöstön palkka- ja sivukulut 0 0Suomalaisten asuminen ja matkakulut 0 0Paikallisen henkilöstön palkka- ja sivukulut 14 840 15058,04Muut henkilöstökulut 1 275 0Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo 0 0Henkilöstökulut yhteensä 16 115 16340,42. Toimintokulut (esimerkiksi koulutus) (Liite 2)Ostetut asiantuntijapalvelut 18 258 18276,216Muut kulut 4 518 4433,13Toimintokulut yhteensä 22 776 22709,3463. Materiaalit, hankinnat ja investoinnit (Liite 3) Sivu 15/17
 16. 16. Laite- ja materiaalihankinnat 840 883,2Rakentaminen 0 0Muut hankinnat 0 0Tavaralahjoitusten arvo 0 0Materiaalit, hankinnat ja investoinnit yhteensä 840 883,24. Käyttö ja kunnossapito (Liite 4)Käyttökulut 0 0Kunnossapitokulut 0 0Käyttö ja kunnossapito yhteensä 0 05. Seuranta-, arviointi- ja tiedotuskulut (Liite 5)Ulkopuoliset palvelut (sis. Asiantuntijakulut) 0 0Matka- ja majoituskulut 5 024 3764,692Muut kulut 4 157 3954,3Tiedotuskulut (max 5 % hankkeen kokonaiskuluista) 2 195 2090Seuranta-, arviointi- ja tiedotuskulut yhteensä 11 375 9808,992TOTEUTUSKULUT YHTEENSÄ 51 106 49741,9386. Hallintokulut (Liite 6)Hallinnon palkka- ja sivukulut 5 625 5453,135Toimistokulut 50 30,25Suomalaisen järjestön lakisääteiset tilintarkastuskulut 0 0Varainhankinta 0 0Suomalaisten vapaaehtoistyön arvo 0 0Hallintokulut yhteensä 5 675 5483,385HANKKEEN KOKONAISKULUT YHTEENSÄ 56 781 55225,323 Hallintokulujen osuus kokonaiskuluista (%) 9,99 9,93 VuosiHankkeen rahoituslaskelma 20081. Järjestön omarahoitus (Liite 7) Rahallinen osuus 4 258 4152,5 Vapaaehtoistyö ja tavaralahjoitus 4 257 4152,5 Järjestön omarahoitus yhteensä 8 515 8305 Omarahoitus kokonaiskuluista (%) 15,00 15,042. Ulkoasiainministeriön hanketuki Aiempi hanketuen myöntö RAPORTOITAVA HANKETUKI 48 266 46920,323HANKKEEN KOKONAISRAHOITUS YHTEENSÄ 56 781 55225,323 Sivu 16/17
 17. 17. käyttämättä jäänyt, seuraavalle vuodelle siirtyvä 1 3469. AllekirjoituksetPaikka ja päivämäärä Paikka ja päivämääräAllekirjoitus AllekirjoitusNimen selvennys Nimen selvennysTehtävä Tehtävä❏ Kopio yhteistyösopimuksesta kumppanin kanssa (jos sitä ei ollut hankesuunnitelman liitteenä)❏ Järjestön toimintakertomus❏ Järjestön tilinpäätös (=tuloslaskelma, tase ja liitetiedot)❏ Järjestön tilintarkastuskertomus❏ Tilintarkastajan vakuutus hanketuen käytön lainmukaisuudesta❏ Sivu 17/17

×