• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

08 tosu

on

 • 649 views

 

Statistics

Views

Total Views
649
Views on SlideShare
617
Embed Views
32

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 32

http://www.syl.fi 32

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  08 tosu 08 tosu Document Transcript

  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 1/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2011 Sisältö Vuoden 2011 päätavoite ................................................................................................................................................. 2 1. Eduskuntavaalit 2011 ja vaikuttaminen seuraavan kauden hallitusohjelmaan ......................................... 2 Uudet projektit ................................................................................................................................................................ 2 2. Opiskelijoiden aseman parantaminen työmarkkinoilla ................................................................................ 2 3. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden kehittäminen ............................................................................................ 2 4. Työelämävalmiuksien kehittäminen ................................................................................................................ 2 5. Sosiaaliturvakysymykset vuonna 2011 ............................................................................................................ 3 6. Korkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin ja seuraavaan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (kesu) vaikuttaminen .................................................................................................... 3 7. Nostetaan opiskelijakeskeinen oppiminen yliopistopedagogiseen keskusteluun .................................... 3 8. Riittävät opintopsykologipalvelut jokaiseen yliopistoon.............................................................................. 4 9. Luodaan valtakunnallinen jatko-opiskelijoiden edunvalvontamalli........................................................... 4 10. Edistetään nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia päätyä kiinnostustaan ja kykyjään vastaavalle opinto- ja työuralle ...................................................................................................................................................... 4 11. Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opiskeluun ja työmarkkinoihin ................... 4 12. Selvitetään tutkinnonuudistuksesta aiheutuneet tutkintojen mitoitusvirheet ja tehdään vaikutustyötä niiden korjaamiseksi ................................................................................................................................................... 5 13. Kuntavaikuttamisen parempi hyödyntäminen ylioppilaskunnissa ............................................................ 5 14. Opiskelija-asumisen edunvalvonnan terävöittäminen.................................................................................. 5 15. Järjestetään keskustoimiston hallinto uudestaan ja perustetaan hallintopäällikön tehtävä keskustoimistolle ......................................................................................................................................................... 5 16. Opintojen vähäisen suorittamisen syiden selvittäminen .............................................................................. 5 17. Selvitetään yliopistojen käytännöt opintoaikojen rajausten toimeenpanossa ............................................ 6 Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit ............................................................................................. 6 1. Perhevapaamallin uudistaminen ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen ....................................... 6 2. Huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeen ......................................................................................... 6 3. Opintotuen uudistuksen jatkotoimenpiteet .................................................................................................... 6 4. Yhdenvertaisuuden edistäminen ..................................................................................................................... 6 5. Julkisen liikenteen parantaminen ..................................................................................................................... 6 6. YTHS:n toiminnan kehittäminen ...................................................................................................................... 7 7. Opiskelykyvyn edistämisen ESR-hanke .......................................................................................................... 7 8. Jäntevöitetään ESU:n organisaatiota sekä vahvistetaan ESU:n roolia eurooppalaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa .................................................................................. 7 9. Kehitetään NOM:ä alueellisena yhteistyöverkostona ................................................................................... 7 10. Jatketaan ja laajennetaan SYL:n vaikuttamistyötä EU-tasolla ...................................................................... 8 11. Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteita ........................................................... 8 12. Edistetään kansainvälisten ja muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden asemaa Suomessa .. 8 13. Työurakeskusteluun osallistuminen ................................................................................................................... 8 14. Opiskelijabarometrin rakentaminen ................................................................................................................ 8 15. SYL:n verkkoviestinnän jatkokehittäminen .................................................................................................... 9 16. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet ...................................................................................................................... 9 17. Polttava kysymys -kampanjaan osallistuminen ............................................................................................. 9
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 2/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 1 Vuoden 2011 päätavoite 2 1. Eduskuntavaalit 2011 ja vaikuttaminen seuraavan kauden hallitusohjelmaan 3 SYL:n vuoden 2011 päätavoite on vaikuttaa vuosille 2011 - 2015 tehtävään hallitusohjelmaan. 4 Hallitusohjelmavaikuttamisen päätavoitteet ovat: 5 • Maksuton koulutus turvattava 6 • Opintotuki sidottava indeksiin 7 • Työurien pidentäminen ei saa heikentää opiskelijoiden hyvinvointia 8 Tavoitellaan mahdollisimman opiskelijamyönteistä ja opiskelijoiden kysymyksistä tietoista eduskuntaa 9 seuraavalle kaudelle olemalla yhteydessä puolueisiin ja ehdokkaisiin koko kevään ajan ja tiedottamalla 10 aktiivisesti SYL:n vaalitavoitteista. Lisätään yhdessä ylioppilaskuntien ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa 11 opiskelijoiden tietoisuutta opiskelijoiden kannalta keskeisistä kysymyksistä. SYL ja ylioppilaskunnat 12 kartoittavat eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteet päätavoitteista. Tietoja hyödynnetään 13 vaalivaikuttamisessa. Lisäksi SYL vaikuttaa nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen Allianssin 14 Nuorisovaalit 2011 -hankkeen kautta. 15 Uudet projektit 16 2. Opiskelijoiden aseman parantaminen työmarkkinoilla 17 Koska opintotuki ei tällä hetkellä takaa yksinään riittävää toimeentuloa, opiskelijat tekevät opiskeluaikanaan 18 usein toimeentulon varmistamiseksi töitä sekä omalla että muilla aloilla. Töitä tehdään toimeentulon 19 varmistamisen lisäksi myös työelämäkokemuksen kartuttamiseksi. Tällä työllä on suurta merkitystä 20 työmarkkinoiden joustavuudelle, mutta sitä ei arvosteta tarpeeksi. Opiskelija saattaa työelämässä kohdata 21 työehtojen polkemista, jolloin heikko neuvotteluasema ja epätietoisuus omista oikeuksista tekevät tilanteen 22 korjaamisen hankalaksi. Opiskeluaikainen työnteko on myös edunvalvonnallisesti hämärää aluetta, on 23 epäselvää kenen vastuulla edunvalvonta on paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tavoitteena on saada 24 opiskelijoiden ja muiden epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien ongelmat paremmin 25 työmarkkinajärjestöjen agendalle. Edistetään lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien mahdollisuuksia 26 pitää vuosilomaa yhdenvertaisesti pitkäkestoisissa työsuhteissa olevien kanssa. 27 3. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden kehittäminen 28 Viime vuosina korkeakouluihin on syntynyt useita yhteisöjä, jotka kehittävät paikallisesti opiskelijoiden ja 29 korkeakoulutettujen mahdollisuuksia perustaa yrityksiä. Yritysten perustaminen ja siten syntyvät työpaikat 30 tarjoavat korkeakoulutetuille työllistymismahdollisuuksia ja tilaisuuksia kehittää asiantuntemustaan. 31 Uusien yritysten merkitys kansantaloudellisesti ja työllisyyttä lisäävästi on merkittävä. On tärkeää tunnistaa 32 korkeakoulutettujen yrittäjyyden erityispiirteet. Korkeakoulutettujen yrittäjyyden esteinä ovat yrittäjyyttä ja 33 riskinottoa karsastava asenneilmapiiri sekä korkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen vähäinen määrä ja taso. 34 SYL selvittää sidosryhmien kanssa yhteistyössä, miten opiskelijoiden valmiuksia yrittäjyyteen voidaan 35 parantaa sekä yleistä asenneilmapiiriä ja rahoitusmekanismeja kehittää yrittäjyyteen kannustaviksi. 36 Tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien yritysten perustamiselle, huomioiden myös vähemmän 37 tyypillisesti yrittämiseen liittyvät alat. 38 4. Työelämävalmiuksien kehittäminen 39 Työllistymisensä edistämiseksi opiskelijoilla on oltava mahdollisuus kehittää työelämävalmiuksiaan ja 40 harjoitella oman alansa tehtävissä jo opintojen aikana. Oman alan työ- ja harjoittelupaikat, joissa kiinnitetään
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 3/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 41 huomiota ohjaukseen, palkkaukseen ja työtehtävien mielekkyyteen, antavat hyviä eväitä valmistumisen 42 jälkeiseen työmarkkinoille siirtymiseen. SYL kannustaa yliopistoja kantamaan vastuunsa opiskelijoidensa 43 työllistymisestä ja lisäämään opiskelijoille mahdollisuuksia saada tietoa työelämän tarpeista, odotuksista ja 44 pelisäännöistä. Näin opiskelijat voivat kehittää työnhakutaitojaan ja tunnistaa omaa osaamistaan 45 työelämässä ja siten työllistyä nykyistä paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Kansainväliset 46 opiskelijat on huomioitava siten, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä suorittamaan 47 työharjoitteluja ja käyttämään ura- ja rekrytointipalveluja. SYL:n tavoitteena on selvittää sidosryhmien 48 kanssa valtakunnallinen harjoittelutilanne ja tukea ylioppilaskuntien edunvalvontaa työelämävalmiuksien 49 koulutuksen edistämiseksi. 50 5. Sosiaaliturvakysymykset vuonna 2011 51 Ylioppilasliikkeen vuoden 2011 tärkeimmät sosiaaliturvakysymykset ovat: 52 1. Opiskelijoiden asumistukijärjestelmän toimivuuden takaaminen. Varmistetaan että opiskelijoiden 53 asumista tuetaan edelleen yksilökohtaisella opintotuen asumislisällä ilman, että opiskelijoiden 54 asemaan ei tule heikennyksiä. Pohditaan lisäksi, voisiko nykyisenkaltaisen asumislisän ja yleisen 55 asumistuen välillä olla joku opiskelijoille nykyistä paremmin soveltuva malli. 56 57 2. Mahdollisuus opiskella sairauspäivärahalla osa-aikaisesti. Elokuussa 2010 astui voimaan uusi laki joka 58 paransi opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittamista. Vuonna 2011 SYL:n tavoitteena on, 59 että opiskelijat pystyisivät suorittamaan opintoja osa-aikaisesti sairauspäivärahan aikana. 60 Toimenpiteellä parannettaisiin takaisin opiskeluiden pariin palaavien asemaa ja mahdollisuutta 61 toipua sairaudestaan. 62 6. Korkeakoulujen uuteen rahoitusmalliin ja seuraavaan koulutuksen ja 63 tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (kesu) vaikuttaminen 64 Korkeakoulujen rahoituskriteerit on tarkoitus uudistaa vuonna 2013 ja kriteereiden valmistelu alkaa syksyllä 65 2010. SYL:n tavoitteena on lisätä laadullisten rahoituskriteerien painoarvoa ja saada kesäopetus ja 66 kansainvälistymisen mittarit rahoitusmallin osiksi. Opiskelukyvyn edistämistä ja valmistuneiden 67 työllistymistä ajetaan uusiksi laadullisiksi kriteereiksi. Kesäopetuksen osalta tavoitellaan kannustimia, jotka 68 palkitsisivat yliopistoja kesällä suoritetuista opintopisteistä. Kesäopiskelun on kuitenkin jatkossakin oltava 69 vapaavalintaista. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan vaikutetaan 70 hallitusohjelmavaikuttamisen osana. 71 7. Nostetaan opiskelijakeskeinen oppiminen yliopistopedagogiseen keskusteluun 72 Opiskelijakeskeinen oppiminen (Student centered learning, SCL) on eurooppalaisessa koulutuspoliittisessa 73 keskustelussa ajankohtainen nouseva teema, jonka perusajatus on ongelmalähtöinen opiskelijan 74 oppimisprosessiin keskittyvä opetus. Opiskelijakeskeinen oppiminen suosii massaluentojen sijaan 75 pienryhmäopetusta, seminaareja, tutkimusprojekteja ja esseitä. Opiskelijakeskeinen oppiminen asettaa 76 yliopisto-opetukselle nykyistä kovempia vaatimuksia, mutta vastapainona SCL korostaa opiskelijan omaa 77 vastuuta opiskelusta ja oppimisen seurannasta. Monet SYL:n olemassa olevista koulutuspoliittisista 78 tavoitteista, mm. parempi opettaja–opiskelija-suhde ja runsaampi pienryhmäopetus sopivat SCL-käsitteen 79 alle. Vuoden 2011 tavoitteena on esitellä SCL keskeisille sidosryhmille hyvänä keinona opetuksen laadun 80 parantamiseen. SCL:n kautta laadun parantaminen toteutuisi ylioppilasliikkeen ja yliopistojen yhteisenä 81 projektina jossa yliopistot ajantasaistavat opetusmetodejaan ja opiskelijat toteuttavat opiskelun ryhtiliikkeen.
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 4/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 82 8. Riittävät opintopsykologipalvelut jokaiseen yliopistoon 83 Suomen korkeakouluissa on erilaisilla työsopimuksilla ja työnkuvilla varustettuja opintopsykologeja. On 84 korkeakouluja, joissa ei ole laisinkaan opintopsykologia, ja paikkakunnasta riippuen yhden 85 opintopsykologin hoidettavana voi olla muutamasta tuhannesta yli 10 000:n opiskelijaan. Tavoitteena on 86 selvittää korkeakoulujen opintopsykologien tekemän työn laajuutta, erilaisia työsuhteita, ns. kriittisen 87 opiskelijamassan suuruutta sekä työn vaikuttavuutta. Opintopsykologeista on olemassa varsin vähän 88 valmiiksi tutkittua tietoa, joten selvityksen tuottama tieto olisi erityisesti hyödyksi ylioppilaskunnille 89 taisteluissaan riittävien opintopsykologipalveluiden saamiseksi yliopistoihin. 90 9. Luodaan valtakunnallinen jatko-opiskelijoiden edunvalvontamalli 91 Yhteistyössä Tieteentekijöiden liiton ja muiden asianosaisten ammattijärjestöjen kanssa selvitetään paras 92 ratkaisumalli jatko-opiskelijoiden edunvalvonnan järjestämiseksi. Karkeasti jaotellen vaihtoehtoina ovat 93 aivan uudella tavalla uskottava ylioppilasliikkeen tekemä edunvalvonta, ylioppilasliikkeen ja ja 94 ammattijärjestöjen yhteinen toiminta sekä jatko-opiskelijoiden edunvalvonnan keskittäminen 95 ammattijärjestöjen alle. Tavoitteena on ratkaista jatko-opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvät kysymykset ja 96 rakentaa toimiva edunvalvontamalli. 97 10. Edistetään nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia päätyä kiinnostustaan ja 98 kykyjään vastaavalle opinto- ja työuralle 99 Koulutuksen periytyvyys on yhteiskunnallinen ilmiö, joka Suomessakin heikentää yhdenvertaisuutta ja 100 pienen maan kilpailukykyä. Syyt koulutuksen periytyvyyteen ovat moninaiset ja liittyvät yhteiskunnallisten 101 rakenteiden ohella muun muassa kulttuuriin ja perheen sisäiseen kasvatukseen. Uskottavana 102 koulutuspoliittisena toimijana SYL voi puuttua ilmiöön juuri koulutusjärjestelmän osalta. Osana 103 koulutuksen periytyvyyttä voidaan pitää tiettyjen alojen vahvaakin sukupuolittuneisuutta tai sitä, että 104 maahanmuuttajataustaiset osallistuvat peruskoulun jälkeiseen koulutukseen keskimääräistä vähemmän. 105 Esitetään periytyvyyttä vähentäviä keinoja opintouran eri vaiheisiin yhdessä sidosryhmien kanssa. 106 Nostetaan henkilökohtainen opinto- ja uraohjaus SYL:n keskeiseksi tavoitteeksi. Henkilökohtaisesta opinto- 107 ohjauksesta tulee muodostaa katkeamaton ja nivelvaiheiden yli kantava kokonaisuus, joka tukee 108 opiskelijoita päätymään kiinnostustaan ja kykyjään vastaavalle opinto- ja työuralle. Korkeakoulujen sisällä 109 tulee kiinnittää huomiota ohjauksen kokonaiskenttään vaikuttamalla ohjauksen resursointiin sekä 110 tukipalveluiden että oppiaineissa tapahtuvan ohjauksen osalta. Vaaditaan lukioiden opinto-ohjauksen 111 kehittämishankkeen laajentamista. 112 11. Selvitetään kaksiportaisen tutkintorakenteen vaikutukset opiskeluun ja 113 työmarkkinoihin 114 Vuoden 2010 aikana julkisessa keskustelussa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota yliopistotutkintojen 115 kaksiportaisuuteen ja pinnalle on noussut uusia kysymyksiä. Kandidaatintutkintojen työelämärelevanssista 116 on puhuttu tutkintouudistuksesta lähtien, mutta nyt muun muassa ministeri Tanskasen kasvutyöryhmä on 117 esittänyt, että opinto-oikeuksia myönnettäisiin joillain aloilla vain kandidaatintutkintoon asti. Opintotuen 118 kaksiportaisuus tuo keskusteluun uusia puolia. Selvitetään kaksiportaisuuden vaikutuksia opiskeluun, 119 opetuksen suunnitteluun, tutkintorakenteisiin ja opiskelijoiden työllistymiseen huomioiden näiden 120 näkökulmien lisäksi koulutustaso, korkeakoulujen ja yksiköiden välinen liikkuvuus sekä siirtymä alemmasta 121 korkeakoulututkinnosta ylempään. Yhdessä ylioppilaskuntien kanssa huomioidaan alakohtaiset erot. Lisäksi 122 varmistetaan, etteivät opiskelijoiden edut heikkene asian mahdollisesti noustessa esille 123 hallitusohjelmaneuvotteluissa. Lähtökohtaisesti opinto-oikeus tulee myöntää samalla sekä alempaan että 124 ylempään korkeakoulututkintoon.
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 5/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 125 12. Selvitetään tutkinnonuudistuksesta aiheutuneet tutkintojen mitoitusvirheet ja 126 tehdään vaikutustyötä niiden korjaamiseksi 127 KKA:n tutkinnonuudistusarvioinnin valmistuttua nostetaan keskusteluun tutkinnonuudistuksen 128 synnyttämät tutkintojen mitoitusongelmat. Erityisesti tekniikan alan ja hammaslääketieteen opiskelijat 129 kärsivät liian tiukkaan pakettiin survotusta tutkinnosta. Tavoitteena on ongelma-alojen tunnistaminen ja 130 mitoitusvirheiden korjaaminen. 131 13. Kuntavaikuttamisen parempi hyödyntäminen ylioppilaskunnissa 132 Kuntavaikuttaminen on yksi ylioppilaskuntien tärkeimmistä tehtävistä ja erinomainen tapa viedä 133 ylioppilasliikkeen ja ylioppilaskuntien omia tavoitteita eteenpäin paikallisella tasolla. Vuonna 2011 SYL 134 tukee ja kannustaa yo-kuntia ottamaan kuntavaikuttamisen aktiiviseksi toiminnakseen, myös muulloin kuin 135 kuntavaalien läheisyydessä. Kunnalliseen päätöksentekoon ja kaupunkikohtaiseen edunvalvontaan liittyy 136 monia asioita, kuten esimerkiksi joukkoliikennekysymykset, päivähoito, opiskelijoille myönnettävä 137 toimeentulotuki, kaavoitusasiat, sekä tiedeyhteisön näkyvyys ja merkitys kaupungeille. SYL edesauttaa ja 138 fasilitoi ylioppilaskuntien yhteistyötä ja tukee kuntavaikuttamistyön järjestämisessä. 139 14. Opiskelija-asumisen edunvalvonnan terävöittäminen 140 Suurimmat haasteet joita opiskelija-asumisessa kohdataan tulevaisuudessa ovat mm. peruskorjauksen 141 kasvava tarve, lyhyiden vuokrasuhteiden määrän kasvu ja opiskelija-asuntosäätiöiden muuttuminen 142 enemmän rakennuttajista palveluntarjoajiksi. Ylioppilasliikkeen tulee terävöittää linjaansa suomalaisen 143 asumispolitiikan suhteen, koska ainoastaan 27%:lle opiskelijoista riittää edullisia opiskelija-asuntoja.SYL 144 vaikuttaa aktiivisesti erityisasumisen rahoituksesta päättäviin tahoihin, jotta opiskelija-asumisen 145 investointiavustusprosenttia saadaan kasvatettua nykyisestä 10 %:sta. Lisäksi edesautetaan opiskelija- 146 asumisen kaavoittamista kuntatasolla ja tuetaan ylioppilaskuntien opiskelijaedustajien toimintaa 147 paikallisissa opiskelija-asuntoyhteisöissä koulutustoiminnan avulla. 148 15. Järjestetään keskustoimiston hallinto uudestaan ja perustetaan hallintopäällikön 149 tehtävä keskustoimistolle 150 SYL:n toimistonhoitaja jää eläkkeelle kesällä 2011. Tässä yhteydessä on tarpeen järjestää keskustoimiston 151 hallinto uudestaan. Samassa yhteydessä on mahdollisuus muokata hallintotehtävissä työskentelevien 152 tehtävänkuvia siten, että ne palvelevat nykyistä parempiin liiton tehtävän toteuttamista. Tämän tavoitteen 153 saavuttamiseksi perustetaan hallintopäällikön tehtävä, joka korvaa toimistonhoitajan tehtävän. Pääsihteeriltä 154 siirretään rutiiniluonteisia hallintotehtäviä sekä valmistelevia taloushallinnon tehtäviä hallintopäällikölle ja 155 vastaavasti hallintopäälliköltä siirretään tehtäviä OSS:n hoidettavaksi. Tavoitteena on myös, että henkilö 156 hoitaisi OSS:n toimitusjohtajan tehtäviä. Näin pyritään keskittämään pääsihteerin toimenkuvaa järjestön 157 operatiiviseen johtamiseen, esimiestyöhön sekä strategiseen suunnitteluun. Talousarvioesityksessä on 158 varauduttu hallintopäällikön palkkaamiseen huhtikuusta 2011 alkaen. 159 16. Opintojen vähäisen suorittamisen syiden selvittäminen 160 Tilastojen mukaan läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet suorittavat keskimäärin huomattavan vähän 161 opintopisteitä. Vähäisestä opintojen suorittamista on olemassa tilastotietoa, mutta syyt tämän takana ovat 162 arvailujen varassa. Opiskelijaliikkeen kannalta tämä on merkittävä haaste sekä opiskelijoiden 163 edunvalvonnan uskottavuuden, ylioppilaskuntien palvelutarjonnan mitoittamisen että opiskelun esteiden 164 poistamisen kannalta. Selvitetään yhdessä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen kanssa syyt 165 opintojen vähäisen suorittamisen takana ja aloitetaan jatkotoimenpiteet opiskelun esteiden poistamiseksi.
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 6/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 166 17. Selvitetään yliopistojen käytännöt opintoaikojen rajausten toimeenpanossa 167 Opintoaikojen rajaukset astuivat voimaan vuonna 2005. Yliopistojen käytännöt lisäaikojen hakumenettelyssä 168 ja myöntämiskriteereissä ovat hyvin vaihtelevia. Rajauksia ei toistaiseksi ole sovellettu laajoihin 169 opiskelijamääriin, mutta rajauslaki tulee laajamittaisesti sovellettavaksi keväällä 2012, jolloin ensimmäisellä 170 lain piirissä aloittaneilla opiskelijoilla tulee täyteen seitsemän vuoden rajapyykki ja he joutuvat anomaan 171 lisäaikaa opintojensa jatkamiseksi. Jotta SYL ja ylioppilaskunnat voisivat varautua kevään 2012 tilanteeseen 172 ja puuttua ongelmiin, yliopistojen käytännöt opintoajan lisäyksessä myöntämisessä tulisi selvittää 173 edunvalvonnan pohjaksi. SYL tarjoaa ylioppilaskunnille tarpeen mukaan tukea opintojen rajausten 174 toimeenpanoa koskevien ohjesääntöihin vaikuttamisessa. 175 Jatkuvat tai aktiivisessa seurannassa olevat projektit 176 1. Perhevapaamallin uudistaminen ja vanhemmuuden kustannusten jakaminen 177 SYL on tehnyt jo useita vuosia vaikutustyötä perhevapaiden uudistamiseen 6+6+6-malliin ja 178 vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi tasan työnantajien kesken. Tätä työtä jatketaan, erityisesti 179 nivoutettuna yhteen hallitusohjelmavaikuttamisen kanssa. 180 2. Huoltajakorotuksen palauttaminen opintotukeen 181 Monien opiskelijoiden taloudellinen asema heikentyy lapsen syntyessä. Työssäkäynnin yhteensovittaminen 182 lapsen ja opintojen kanssa on merkittävästi hankalampaa kuin työssäkäynnin yhteensovittaminen 183 ainoastaan opintojen kanssa. SYL on jo useamman vuoden ajanut opintotuen huoltajakorotuksen 184 palauttamista, jatketaan tätä työtä ja pidetään asiaa esillä osana perhepoliittista keskustelua etenkin 185 eduskuntavaalien ympärillä. 186 3. Opintotuen uudistuksen jatkotoimenpiteet 187 Valtion vuoden 2011 budjettiin kirjattiin suunnitelmat opintotukeen tulevista muutoksista. Muutokset 188 koskevat etenkin opintotuen rakennetta, sekä myöntämisen perusteita. Lisäksi opintotuen seurantaa 189 kehitetään yhdenvertaisemmaksi niin, että yhä useampi opiskelija on seurannan piirissä. SYL seuraa 190 minkälaisia vaikutuksia muutoksilla on opintotuen käyttöön ja opiskelijoiden taloustilanteeseen. Yhdessä 191 ylioppilaskuntien kanssa vaikutetaan aktiivisesti mahdollisiin ongelmakohtiin ja erityisesti 192 kaksiportaisuuden tuomiin muutoksiin. 193 4. Yhdenvertaisuuden edistäminen 194 Pidetään esillä erilaisia yhdenvertaisuuden teemoja, kuten erikoisjärjestelyjä vaativien opiskelijoiden 195 opiskelu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Lisäksi SYL pitää esillä sukupuoli- ja 196 seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, joista erityisesti vaalien alla yleistä avioliittolakia. 197 5. Julkisen liikenteen parantaminen 198 Ollaan valmiina toimimaan sen suhteen, jos raideliikenteen opiskelija-alennuksiin tai hinnoitteluun ollaan 199 tekemässä opiskelijan etujen vastaisia muutoksia. Nostetaan erityisesti sektoritapaamisissa esille 200 opiskelupaikkakuntien joukkoliikenteen merkitys paikallisella tasolla ja tuetaan ylioppilaskuntia 201 vaikuttamistyössään. Omalta osaltaan SYL ajaa joukkoliikenteeseen -50% opiskelija-alennuksen 202 käyttöönottoa eri opiskelupaikkakunnilla, sekä vaikuttaa aktiivisesti valtionhallintoon sen puolesta, että 203 julkisen liikenteen rahoitusta parannetaan valtakunnallisesti.
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 7/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 204 Joukkoliikenteeseen liittyy myös Liikenneviraston Suomen liikennejärjestelmän pitkän aikavälin 205 suunnitelma -työryhmän työ, joka valmistuu helmikuussa 2011. 206 6. YTHS:n toiminnan kehittäminen 207 SYL:n, SAMOK:n ja YTHS:n tavoitteena on saada päätös amk-pilotin alkamisesta jo tällä hallituskaudella. 208 SYL seuraa tiiviisti pilottihankkeen etenemistä ja vaikuttaa siihen, että pilotti noudattaa liittokokouksen 209 antamia linjauksia. YTHS:n taloudellinen sopeuttaminen on edennyt vuonna 2010 melko kitkattomasti, 210 mutta sopeuttamisen etenemistä on seurattava vielä tulevanakin vuonna, ja erityisesti kiinnitettävä 211 huomiota mahdollisen pilotin aiheuttamiin taloudellisiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Jatketaan 212 hoitotakuun toteutumisen seurantaa eri yksiköissä ja informoidaan siitä ylioppilaskuntia. 213 7. Opiskelykyvyn edistämisen ESR-hanke 214 SYL on saanut vuosille 2009 ja 2010 OKM:stä hankerahaa opiskelukyky-hankkeen pyörittämiseksi. KYKY- 215 hanke on edennyt hyvin, ja vastaanotto on ollut positiivista. Koska hankkeen jatkaminen myös 216 tulevaisuudessa koettiin mielekkääksi, päätettiin hakea jatkohankkeelle rahoitusta Euroopan 217 sosiaalirahastolta (ESR). ESR on suhtautunut myönteisesti hakemukseen, rahoitus varmistuu lokakuun 218 aikana. SYL on aktiivisesti mukana jatkohankkeen käynnistämisessä ja toteuttamisessa. ESR-projektin 219 tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen, opiskelijoiden integroitumisen edistäminen, 220 opiskelijoiden osallistamisen vahvistaminen ja opiskelijoiden järjestötoiminnan edistäminen. ESR-projektin 221 perustoimintaan kuuluu mm. kyky-suositusten jalkauttamisen jatkaminen. Projektin tarkoituksena on 222 tuottaa opiskelukyvyn edistämisen rakenteita ja toimintatapoja yliopistojen ja ylioppilaskuntien 223 hyödynnettäväksi. 224 8. Jäntevöitetään ESU:n organisaatiota sekä vahvistetaan ESU:n roolia 225 eurooppalaisessa korkeakoulupoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa 226 European Students' Union (ESU) on eurooppalaisten kansallisten korkeakouluopiskelijoiden liittojen 227 keskusjärjestö, jonka tehtäviä ovat eurooppalaiseen koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen ja eurooppalaisten 228 opiskelijaliittojen toiminnan tukeminen. ESU on erittäin laajapohjainen ja yleisesti tunnustettu opiskelijoiden 229 eurooppalainen edustaja, joka tarvitsee runsaasti järjestöllistä kehittämistä ja vahvan näkemyksen 230 edunvalvonnallisesta tehtävästään. Osallistutaan työhön ESU:n vision määrittelemiseksi ja tuetaan ESU:n 231 komiteoiden valmistelutyötä sekä hallituksen pyrkimyksiä ESU:n järjestöllisen aseman vakauttamisessa. 232 Parannetaan suomalaisedustusta ESU:n toimielimissä ja levitetään ESU-tietoutta laajemmin 233 opiskelijaliikkeessä ja sidosryhmille. 234 9. Kehitetään NOM:ä alueellisena yhteistyöverkostona 235 Nordiskt Ordförandemöte (NOM) on Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansallisten opiskelijajärjestöjen 236 yhteistyöverkosto, jonka vahvuus on sen alueellisuudessa, yhteisissä toimintatavoissa ja tavoitteissa. NOM:ä 237 kehitetään aktiivisena yhteistyöverkostona, joka tietoa ja hyviä käytäntöjä jakamalla tukee ja vahvistaa sen 238 piirissä toimivia kansallisia opiskelijaliittoja. Lisäksi NOM-yhteistyöllä tavoitellaan parempaa 239 eurooppalaista opiskelijaliikettä levittämällä muun muassa avoimuutta, tehokkuutta ja muita hyviä 240 toimintatapoja ESU:n piirissä. NOM:n ei tule kilpailla ESU:n kanssa,vaan kehittää yhteistyössä sen 241 toimintatapoja ja organisaatiota. Vuoden 2011 aikana selvitetään mahdollisuuksia ja tarvetta NOM- 242 verkoston yhteisen toimihenkilön valitsemiseen. NOM-verkoston toiminnasta viestitään entistä laajemmin 243 sekä ylioppilaskuntiin että muille sidosryhmille.
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 8/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 244 10. Jatketaan ja laajennetaan SYL:n vaikuttamistyötä EU-tasolla 245 Suomessa toteuttava koulutuspolitiikka on suurelta osin seurausta joko EU:n yhteisistä ohjelmista ja 246 poliittisista linjauksista tai vahvoista kansainvälisistä trendeistä tai molemmista. Europarlamentaarikkojen 247 tapaamisista on saatu hyvää palautetta, ja vaikuttamismallia on syytä levittää myös muille eurooppalaisille 248 kansallisille opiskelijajärjestöille. Kansallisiin europarlamentaarikkoihin vaikuttaminen tukee ESU:n 249 tavoitteita, ja ESU tuleekin saada koordinoimaan tätä työtä. Vaikuttamista on mahdollisuuksien mukaan 250 laajennettava Suomen pysyvän edustuston suuntaan. EU-lobbauksesta viestitään ylioppilaskuntiin entistä 251 laajemmin. 252 11. Edistetään korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian tavoitteita 253 Vauhditetaan korkeakoulujen kansainvälistymistä edistämällä Korkeakoulujen 254 kansainvälistymisstrategiassa yhteisesti asetettuja tavoitteita tutkintoihin kuuluvasta 255 kansainvälistymisjaksosta sekä kotimaisten kielten opetuksen lisäämisestä ja kehittämisestä osaksi 256 vieraskielisiä maisteriohjelmia. Lisäksi tuetaan ylioppilaskuntia paikallisessa työssä kansainvälisten 257 opiskelijoiden tukipalveluiden lisäämiseksi ja parantamiseksi. Lukukausimaksukokeilun seurannassa 258 painotetaan tulosten läpinäkyvää ja kriittistä arviointia. Valtioneuvoston koulutusvientistrategian 259 toteuttamista seurataan. 260 12. Edistetään kansainvälisten ja muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 261 asemaa Suomessa 262 Korkeakoulujen kansainvälistyminen on niiden kriittinen menestystekijä, mutta se etenee tuskastuttavan 263 hitaasti. Myös keskustelu suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisestä on saanut ikäviä piirteitä. 264 Osallistutaan työhön kansainvälisten opiskelijoiden asumistilanteen parantamiseksi ja tuetaan 265 kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Suomessa. Ollaan aloitteellisia 266 keskustelussa maahanmuutosta ja erityisesti maahanmuuttajien opintopoluista ja työllistymisestä: 267 tavoitteena on kasvattaa maahanmuuttajataustaisten osuutta korkeakoulutuksessa sekä parantaa kaikkien 268 maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia työllistyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin. 269 13. Työurakeskusteluun osallistuminen 270 Työurien pidentäminen on ollut keskeinen aihe poliittisessa keskustelussa. Työmarkkina- ja eläkeratkaisujen 271 vaikeuden takia paineita pidentää työuria on suuntautunut myös työurien alkupäähän ja siten 272 koulutusjärjestelmiin. Lisäksi korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu on vaikeuttanut opiskelijoiden 273 tilannetta. Eduskuntavaalien 2011 tulos tulee vaikuttamaan kauaskantoisesti, miten työmarkkinat kehittyvät. 274 Tämä luo uudenlaisia edunvalvontahaasteita, koska on vaara, että tehdään opiskelijoihin suoraan 275 vaikuttavia päätöksiä huomioimatta opiskelijoiden ja koulutusjärjestelmän tarpeita. Opiskelukykyyn 276 panostamalla ja opiskelun mahdollisuuksia parantamalla luodaan pohja yksilön koko työuran kestävälle 277 hyvinvoinnille ja työkyvylle. Työurien pidentämisen varjolla ei saa heikentää opiskelijoiden hyvinvointia. 278 SYL:n tavoitteena on, että työurakeskustelussa ymmärretään myös opiskelijoiden tekemän työn merkitys 279 yhteiskunnalle sekä opiskelun ja työn limittyminen elämän eri vaiheissa. Työuran pidentämisen 280 toimenpiteiden on kohdennuttava tasapuolisesti työuran kaikille vaiheille. 281 14. Opiskelijabarometrin rakentaminen 282 Hankkeen tavoitteena on saada SYL:n päätöksenteon ja poliittisen linjan valmistelun tueksi 283 ruohonjuuritason tietoa opiskelijan arjesta. Tämä opiskelijapaneeli olisi opiskelijoista koostuva joukko, jolle 284 voidaan kohdentaa kyselyitä erilaisista teemoista, mutta myös toistuvia samansisältöisiä barometrityyppisiä 285 kyselyitä pitkittäisten muutosten havainnointiin. Otus toimisi hankkeen toteuttajana, SYL kumppanina ja
  • SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 9/9 FINLANDS STUDENTKÅRERS FÖRBUND (FSF) rf Liittokokous 19.-20.11.2010 Toimintasuunnitelma 2011 _______________________________________________________________________________________ 286 rahoittajana. Hankkeen toteuttamista selvitettiin 2010, jolloin nähtiin hyväksi, että opiskelijabarometria 287 kehitettäisiin OTUS:n Päivystävä tutkija-hankkeen yhteydessä. Päivystävä tutkija-hanke saatiin 288 käynnistettyä syksyllä 2010, joten opiskelijabarometriin tarvittava työ voidaan aloittaa 2011. 289 15. SYL:n verkkoviestinnän jatkokehittäminen 290 SYL uudisti verkkosivunsa 2010 tavoitteenaan luoda Suomen paras paikka perehtyä ja osallistua 291 yhteiskunnan korkeakoulu- ja opiskelijapoliittiseen keskusteluun. Tähän pyritään avoimen verkkoviestinnän 292 ja sosiaalisen median hyödyntämisen konseptilla. Toimijoiden koulutus, toiminnan arvioimisen mittarien 293 määrittely ja kehitystarpeiden tunnistaminen ovat tärkeitä viestinnän kehittymisen jatkumiseksi. 294 Tavoitellaan viestinnässä mahdollisimman suurta tehokkuutta, avoimuutta ja vaikuttavuutta käyttämällä 295 hyväksi perinteisen ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. 296 16. SYL:n kehitysyhteistyöhankkeet 297 SYL on hakenut ulkoasiainministeriöltä kahta viestintä- ja kehityskasvatustukihanketta. Ensimmäinen hanke 298 pitää sisällään Suomessa tapahtuvan tiedotushankkeen rahoituksen, jolla kustannetaan mm. neljä kertaa 299 vuodessa järjestettävät ylioppilaskuntien kehytapaamiset. Valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikkohanke on 300 toinen ulkoasiainministeriöltä haettavissa hankkeista. 301 Ulkomailla sijaitsevista hankkeista jatkamme Mongolian ja Sambian hankkeiden parissa. Mongoliassa 302 tuetaan kiertävien kirjastojen ja koulutuskeskusten toimintaa. Ne tarjoavat kolmessa hankemaakunnassa 303 kirjastopalveluja sekä lyhytkursseja ammatillisissa, yhteiskunnallisissa ja yrittäjyystaidoissa paikallisille 304 ihmisille. Sambiassa nuoria koulutetaan ammatillisessa oppilaitoksessa (KYP), josta he valmistuvat 305 automekaniikka-, autoelektroniikka-, vaatetus- tai ompelukursseilta. 306 17. Polttava kysymys -kampanjaan osallistuminen 307 Polttava kysymys –kampanja on Maan ystävät ry:n ja 27 yhteistyökumppanin ilmastokampanja, jonka 308 tavoitteena on saada Suomeen kasvihuonepäästöjä vähentävä ilmastolaki. SYL:n liittokokous on vuonna 309 2008 tehnyt päätökseen Polttavaan kysymykseen liittymisestä ja vuonna 2011 yhteistyötä jatketaan 310 kampanjan loppuunsaattamiseksi.