Your SlideShare is downloading. ×
0
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Tamara van der Peet: De creatieve brief
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tamara van der Peet: De creatieve brief

336

Published on

29 november 2007 - Tijdens de WPO De creatieve brief presenteert Tamara van der Peet SWOCC-publicatie 42 'Reclamebriefing'.

29 november 2007 - Tijdens de WPO De creatieve brief presenteert Tamara van der Peet SWOCC-publicatie 42 'Reclamebriefing'.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
336
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ğ ƌĞĂƚŝǀĞ ƌŝĞĨ ĞŶ ŬŝũŬũĞ ĚŽŽƌ ĚĞ ďƌŝů ǀĂŶ ĚĞ ĂŶĚĞƌ dĂŵĂƌĂ ǀĂŶ ĚĞƌ WĞĞƚ Ϯϵ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϬϳDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 2. tĂĂƌŽŵ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ ŶĂĂƌ ďƌŝĞĨŝŶŐ͍ ͞Ğ ďƌŝĞĨ͕ ĚĂŵĞƐ ĞŶ ŚĞƌĞŶ ŵĂƌŬĞƚĞĞƌƐ͕ ŝƐ ŚĞƚ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĂƚ Ƶ ƉƌŽĚƵĐĞĞƌƚ͘͟ ͞Ğ ďƌŝĞĨŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶ ǀĂŶ ŬůĂŶƚĞŶ njŝũŶ ĂďŽŵŝŶĂďĞů ƐůĞĐŚƚ͊͟ ͞tŚĂƚ ĚŽĞƐ ƚŚĞ ƉĞƌĨĞĐƚ ďƌŝĞĨ ůŽŽŬ ůŝŬĞ͍͟De Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 3. ,Ğƚ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬ • ŝƚĞƌĂƚƵƵƌŽŶĚĞƌnjŽĞŬ • ϯϳ ĚŝĞƉƚĞͲŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ – ĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌ – ĐĐŽƵŶƚ – ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ – ƌĞĂƚŝĞ • ŶĂůLJƐĞ ϱϬ ĨŽƌŵĂƚƐDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 4. ,Ğƚ ĨŽƌŵĂƚ • KŶĚĞƌǁĞƌƉ ǀĂŶ ǀĞĞů ĚŝƐĐƵƐƐŝĞDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 5. ͞/Ŭ ŚĞď ϭϮ ũĂĂƌ ďŝũ ;ŐƌŽŽƚ ďƵƌĞĂƵͿ ŐĞnjĞƚĞŶ͘ /Ŭ ĚĞŶŬ ĚĂƚ ǁĞ njĞǀĞŶ ŬĞĞƌ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌ ďƌŝĞĨŝŶŐƐĨŽƌŵĂƚ ŚĞďďĞŶ ŐĞŚĂĚ͘ Ŷ ĞůŬĞ ŬĞĞƌ ĚĞnjĞůĨĚĞ ǀƌĂŐĞŶ͕ ŝŶ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ǀŽůŐŽƌĚĞ ĞŶ ĂŶĚĞƌƐ ǀĞƌǁŽŽƌĚ͘ Ŷ ďŝũ ĞůŬ ďƵƌĞĂƵ ŬƌŝũŐ ũĞ ŽŶŐĞǀĞĞƌ ŚĞƚnjĞůĨĚĞ͘͟ ;ƐƚƌĂƚĞĞŐͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 6. ,Ğƚ ĨŽƌŵĂƚ • KŶĚĞƌǁĞƌƉ ǀĂŶ ǀĞĞů ĚŝƐĐƵƐƐŝĞ • WĞƌĨĞĐƚĞ ĨŽƌŵĂƚ ďĞƐƚĂĂƚ ŶŝĞƚ • WƌŽĐĞƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 7. Ğ ďƌŝĞĨŝŶŐ opdrachtbrief creative brief Account Klant Creatie Strategie debriefDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 8. Ğ ďƌŝĞĨŝŶŐ opdrachtbrief creative brief Account Klant Creatie Strategie debriefDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 9. Ğ ďƌŝĞĨŝŶŐ opdrachtbrief creative brief Account Klant Creatie Strategie debriefDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 10. Ğ ďƌŝĞĨŝŶŐ opdrachtbrief creative brief Account Klant Creatie Strategie debriefDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 11. ZŽů ǀĂŶ ĚĞ ďƌŝĞĨ • EĂǀŝŐĞƌĞŶ • /ŶĨŽƌŵĞƌĞŶ • /ŶƐƉŝƌĞƌĞŶ • ŽĐƵŵĞŶƚĞƌĞŶDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 12. sĂŶĚĂĂŐ ƌŝů ǀĂŶ ĂĐĐŽƵŶƚ ʹ ZĞŶĠ :ĂƐƉĞƌƐ ;dt ͰEĞďŽŬŽͿ ƌŝů ǀĂŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ʹ dũĂĐŽ tĂůǀŝƐ ;dŚĞLJͿ ƌŝů ǀĂŶ ĐƌĞĂƚŝĞ ʹ Wŝŵ ĞƌƌŝƚƐ ;ĞƐƐĞůƐƌĂŵĞƌͿ ƌŝů ǀĂŶ ĚĞ ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌ ʹ ůĨƌĞĚ Ğǀŝ ;ϯDKͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 13. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ĂĐĐŽƵŶƚ • DĞĚŝĂƚŽƌ • ĂůĂŶĐĞƌĞŶ ďĞůĂŶŐĞŶ • ĨƐƚĞŵŵĞŶ ǀĞƌǁĂĐŚƚŝŶŐĞŶ • ĞďƌƵŝŬƚ ďƌŝĞĨ ĂůƐ ĞŝŬƉƵŶƚDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 14. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ • KŶĚŽŽƌnjŝĐŚƚŝŐŚĞŝĚ ďƵƌĞĂƵƉƌŽĐĞƐƐĞŶDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 15. ͞Ăƚ ƐŶĂƉ ŝŬ ŽŽŬ ŶŝĞƚ͘ ĂŶ njĞŐŐĞŶ njĞ ͚:Ă͕ ĞŶ ĚĂŶ ŐĂĂŶ ǁĞ ŶƵ ĞĞŶ ĐƌĞĂƚŝǀĞ ďƌŝĞĨ ŵĂŬĞŶ͛͘ ůƐŽĨ ŝŬ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ĚĞďŝĞů ďĞŶ͘ ͚:Ă͕ ĚĂƚ ŝƐ ǀŽŽƌ ďĞĞƚũĞ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌ ƚLJƉĞ ŵĞŶƐĞŶ͘ ŝĞ ŬƵŶŶĞŶ ŵĞƚ ũŽƵǁ ďƌŝĞĨ ŶŝŬƐ͛͘͞ ;ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 16. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ • KŶĚŽŽƌnjŝĐŚƚŝŐŚĞŝĚ ďƵƌĞĂƵƉƌŽĐĞƐƐĞŶ • KǀĞƌĞĞŶƐƚĞŵŵŝŶŐ ŽƉ ǁĞůŬ ĚŽĐƵŵĞŶƚ͍ • ĐĐŽƵŶƚ njǁĂŬŬĞ ƐĐŚĂŬĞů͍De Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 17. ͞/Ŭ ƐŶĂƉ ŐĞǁŽŽŶ ŶŝĞƚ ǁĂƚ ĚĞ ĨƵŶĐƚŝĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ĂĐĐŽƵŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ͘ /Ŭ ǁĞĞƚ ŚĞƚ ŐĞǁŽŽŶ ŶŝĞƚ͘ ;͙Ϳ ĞŶ ƌĞĐůĂŵĞďƵƌĞĂƵ ŐĂĂƚ ŽǀĞƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĞŶ ĐƌĞĂƚŝĞ͘ ƵƐ ĂĐĐŽƵŶƚ ŝƐ ƌƵŝƐ͘ ůŬĞ ƚƵƐƐĞŶƐƚĂƉ ŽƉ ǁĞŐ ŶĂĂƌ ŚĞƚ ĞŝŶĚĚŽĞů ŝƐ ƌƵŝƐ͘͟ ;ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 18. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ĂĐĐŽƵŶƚDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 19. Ğ ďƌŝĞĨŝŶŐ opdrachtbrief creative brief Account Klant Creatie Strategie debriefDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 20. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ • ŽŶƐƵŵĞŶƚĞŶŝŶnjŝĐŚƚ • ƌŽĞŝĞŶĚ ĂĂŶĚĞĞů • sĞƌƚĂĂůƚ ĂŶĂůLJƐĞ ŶĂĂƌ ĐƌĞĂƚŝĞ • ƌŝĞĨ ĞŝŶĚƉƌŽĚƵĐƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚ ƉƌŽĐĞƐDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 21. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ • ^ƚƌĂƚĞĞŐ ŽƉ ĞŝŐĞŶ ĞŝůĂŶĚũĞDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 22. ͞^ƚƌĂƚĞŐĞŶ njŝũŶ ĂůƚŝũĚ ŚĞĞů ŐŽĞĚ ŝŶ ŚĞƚ ĞŝŶĚĞůŽŽƐ ǁŝŬŬĞŶ ĞŶ ǁĞŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǁŽŽƌĚĞŶ ĚŝĞ ŝŶ njŽ͛Ŷ ďƌŝĞĨ ŵŽĞƚĞŶ ƐƚĂĂŶ͘͟ ;ƐƚƌĂƚĞĞŐͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 23. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ • ^ƚƌĂƚĞĞŐ ŽƉ ĞŝŐĞŶ ĞŝůĂŶĚũĞ • WƌŽĐĞƐ ǀĞƌƐƵƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚ • ZŽůǀĞƌĚĞůŝŶŐDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 24. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞĞŐDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 25. Ğ ďƌŝĞĨŝŶŐ opdrachtbrief creative brief Account Klant Creatie Strategie debriefDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 26. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ĐƌĞĂƚŝĞ • sĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ĚĞĨŝŶŝƚŝĞǀĞ ŽƵƚƉƵƚ • ,ĞďďĞŶ ĞĞŶ ŐĞĂŵďŝĞĞƌĚ ƚĂůĞŶƚ • ƌĞĂƚŝĞĨ ĚĞŶŬƉĂƚƌŽŽŶ • ƌĞĂƚŝǀŝƚĞŝƚ ůĂƐƚŝŐ ƚĞ ƐƚƵƌĞŶ ĞŶ ƚĞ ŵĂŶĂŐĞŶ • ĞďƌƵŝŬƚ ďƌŝĞĨ ĂůƐ ƐƉƌŝŶŐƉůĂŶŬDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 27. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ • ƌĞĂƚŝĞ ŶŝĞƚ ǀƌŽĞŐ ŐĞŶŽĞŐ ďĞƚƌŽŬŬĞŶDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 28. ͞ůĂŶƚĞŶ njĞŐŐĞŶ ǀĂĂŬ͕ ͚ŬƵŶŶĞŶ ĚĞ ĐƌĞĂƚŝĞǀĞŶ Ğƌ ŶŝĞƚ ǀĂƐƚ ďŝũ ŬŽŵĞŶ njŝƚƚĞŶ͍͛ :Ă͕ ŝŬ ďĞŶ ŶŝĞƚ ŐĞŬ͊ Ăƚ ŝƐ ŚĂƌƚƐƚŝŬŬĞ ĚƵƵƌ ŵĂƚĞƌŝĂĂů͘ ŽǀĞŶĚŝĞŶ ǀŝŶĚĞŶ njĞ ĚĂƚ ŚĞĞů ǀĞƌǀĞůĞŶĚ͘ Ăƚ ŐĞnjĞƵƌ͘ ĂŶ ŐĂĂŶ njĞ ŶĂĂƌ ďƵŝƚĞŶ ŬŝũŬĞŶ͘ Ăƚ ƚĂůĞŶƚ ŵŽĞƚ ũĞ ŶŝĞƚ ǀĞƌƐƉŝůůĞŶ͘͟De Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 29. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ • ƌĞĂƚŝĞ ŶŝĞƚ ǀƌŽĞŐ ŐĞŶŽĞŐ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ • ƌŝĞĨ ĂůƐ ĐƌĞĂƚŝǀĞ ƚŽŽů͍ • ^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ͚ĂŶĂůLJƚŝĐŝ͛ ĞŶ ͚ĐƌĞĂƚŝĞǀĞŶ͛De Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 30. ͞ƌ njŝƚƚĞŶ ŚŝĞƌ ŵĞŶƐĞŶ ĚŝĞ ĂŶĂůLJƚŝƐĐŚ ƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚ njŝũŶ͘ tĞ ŬĞŶŶĞŶ ĂůůĞ Ɖ͛Ɛ ŚĞĞů ŐŽĞĚ͘ DĂĂƌ ŚĞƚ ĞĐŚƚĞ ǁĞƌŬĞŶ ŵĞƚ ďƵƌĞĂƵƐ͕ ŵĞƚ ĐƌĞĂƚŝĞǀĞůŝŶŐĞŶ͕ ĚĂƚ ǀŝŶĚĞŶ njĞ ŚŝĞƌ ŐĞǁŽŽŶ ǀƌŝũ ŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚ͘ ĂŶ ŐĂĂƚ ŚĞƚ Žŵ ŐĞǀŽĞů͘ EŝĞƚ Žŵ ŚĞƚ ĂŶĂůLJƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ĐŝũĨĞƌƚũĞƐ͕ ǁĂĂƌ ǀĞĞů ŵĂƌŬĞƚĞĞƌƐ ƚŽĐŚ ĚĞ ŚĞůĞ ĚĂŐ ŵĞĞ ďĞnjŝŐ njŝũŶ͘͟ ;ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 31. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ĚĞ ĐƌĞĂƚŝĞĨDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 32. Ğ ďƌŝĞĨŝŶŐ opdrachtbrief creative brief Account Klant Creatie Strategie debriefDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 33. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ĚĞ ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌ • ĂŶŐĞ ƚĞƌŵŝũŶ ǀŝƐŝĞ • ^ƚƵƌĞŶ ǀĂŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƉĂƌƚŝũĞŶ • tĂĂƌďŽƌŐĞŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝĞ • /ŶĨŽƌŵĂƚŝĞďƌŽŶ • ŶĂůLJƚŝƐĐŚDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 34. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ ͻ ŝĨĨƵƐŝĞ ĞŝŶĚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 35. ͞,Ğƚ ŐĞďĞƵƌƚ ŐĞǁŽŽŶ ŶŽŐ ƐƚĞĞĚƐ ĚĂƚ ĞĞŶ ŵĂƌŬĞƚĞĞƌ ĂĂŶ ĚĞ ƐůĂŐ ŐĂĂƚ njŽŶĚĞƌ ŝŶƚĞƌŶ ƚĞ ĂĐĐŽƌĚĞƌĞŶ͘ ^ŽŵƐ ŽŽŬ ŽŵĚĂƚ njĞ ŵĞĞƌ ďƵĚŐĞƚ ĚĞŶŬĞŶ ůŽƐ ƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ŵŽŵĞŶƚ ĚĂƚ Ğƌ Ăů ĞĞŶ ĐŽŶĐĞƉƚ ůŝŐƚ Žŵ ƚĞ ůĂƚĞŶ njŝĞŶ͘ ;͙Ϳ ĂŶ ďĞŶ ũĞ Ăů ĞĞŶ ŚĞĞů ĞŝŶĚ ŝŶ ŚĞƚ ƉƌŽĐĞƐ͕ ďůŝũŬƚ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ďĂĂƐ ŚĞƚ Ğƌ ŶŝĞƚ ŵĞĞ ĞĞŶƐ͘ DŽĞƚ ĂůůĞƐ ǁĞĞƌ ĂŶĚĞƌƐ͘͟ ;ĂĐĐŽƵŶƚͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 36. ĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ŬŶĞůƉƵŶƚĞŶ ͻ ŝĨĨƵƐŝĞ ĞŝŶĚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ͻ DĞŶƚĂůŝƚĞŝƚƐŝƐƐƵĞ ͻ ĞůĂŶŐ ŽŶĚĞƌƐĐŚĂƚ ͻ ƌŝĞĨ ĂůƐ ĞŝŶĚƉƵŶƚ ;ŝŶƉƵƚͬŽƵƚƉƵƚͿ ͻ ĞďƌĞŬ ĂĂŶ ƐƚƵƌŝŶŐDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 37. ͞Ğ ƉƌĂŬƚŝũŬ ůĞĞƌƚ͕ ĂůƐ ŬĞƵnjĞƐ ŶŝĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŵĂĂŬƚ͕ ĚĂŶ ŵĂŬĞŶ ĂŶĚĞƌĞŶ ŬĞƵnjĞƐ͘ ƌĞĂƚŝĞǀĞŶ ŵĂŬĞŶ ŬĞƵnjĞƐ͘ ůƐ ĚŝĞ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞďƌŝĞĨƚ ŽƉ ŐĞŵĂŬ͕ ĚĞƐŝŐŶ ĞŶ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ͕ njĞŐŐĞŶ njĞ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͗ ͚/Ŭ ǀŝŶĚ ŐĞŵĂŬ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘ ĂĂƌ ďĞĚĞŶŬ ŝŬ ĞĞŶ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ŽƉ͛͘͟ ;ƐƚƌĂƚĞĞŐͿDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 38. Ğ ďƌŝů ǀĂŶ ĚĞ ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 39. ŝƐĐƵƐƐŝĞDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 40. ^ƚĞůůŝŶŐ ϭ Ğ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ďƌŝĞĨ ŝƐ ĚĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ ǀĂŶ ĚĞ ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 41. ^ƚĞůůŝŶŐ Ϯ ĞŶ ŐŽĞĚĞ ďƌŝĞĨ ;ĚŽĐƵŵĞŶƚͿ ůĞŝĚƚ ŶŝĞƚ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚ ƚŽƚ ďĞƚĞƌ ǁĞƌŬ͕ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ďƌŝĞĨŝŶŐ ;ƉƌŽĐĞƐͿ ǁĞůDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 42. ^ƚĞůůŝŶŐ ϯ Ğ ĨƵŶĐƚŝĞ ǀĂŶ ĂĐĐŽƵŶƚ ůĞǀĞƌƚ ǀŽŽƌĂů ƌƵŝƐ ŽƉ ŝŶ ŚĞƚ ďƌŝĞĨŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 43. ^ƚĞůůŝŶŐ ϰ ƌĞĂƚŝĞǀĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŶŝĞƚ ŽŵŐĂĂŶ ŵĞƚ ƚĞǀĞĞů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 44. ^ƚĞůůŝŶŐ ϱ ^ĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŝƐ ĚĞ ŐƌŽŽƚƐƚĞ ƐƵĐĐĞƐĨĂĐƚŽƌDe Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief
 • 45. ĞĚĂŶŬƚ ǀŽŽƌ Ƶǁ ĂĂŶĚĂĐŚƚ͊De Creative Brief -Een kijkje door de bril van de ander SWOCC - de creative brief

×