Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

6,735 views

Published on

Β2

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,735
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,805
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Η ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ

  1. 1. Θ ΑΣΠΛΔΑ ΤΟΥ ΑΧΛΛΛΕΑ Παρουςίαςθ: Αςτερίου Δθμιτρθσ-Χριςτοσ Ηθκφρθσ Αχιλλζασ Καλαϊτηόγλου Γιϊργοσ
  2. 2. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΘΣ ΑΣΠΛΔΑΣ• Στο ζποσ, ο Αχιλλζασ ζχει χάςει τθν πανοπλία του, μετά το δανειςμό τθσ ςτον ςφντροφό του, τον Πάτροκλο. Ο Πάτροκλοσ ζχει ςκοτωκεί ςτθ μάχθ από τον Ζκτορα ο οποίοσ πιρε τα όπλα του ωσ λάφυρα. Θ μθτζρα του Αχιλλζα, θ Κζτισ ηθτάει από το κεό Ιφαιςτο να ςφυρθλατιςει μια καινοφργια πανοπλία για τον γιό τθσ. Το απόςπαςμα που περιγράφει τθν αςπίδα είναι ζνα πρϊιμο παράδειγμα τθσ «ζκφραςθσ» (μια λογοτεχνικι περιγραφι ενόσ ζργου τθσ οπτικισ τζχνθσ).
  3. 3. Ο Ιφαιςτοσ καταςκευάηει τθν πανοπλία του Αχιλλζα-ραψωδία Σ 478-616• Κι ζπλαςε πρϊτα δυνατιν αςπίδα και μεγάλθν, όλθν με τζχνην και τριπλόν λαμπρόν τριγφρω κφκλον· με πζντε δίπλεσ ζγινεν θ αςπίδα και ς εκείνθν λογιϊν εικόνεσ ζπλακε με τθν ςοφιν του γνϊςιν.
  4. 4. 1οσ-2οσ κφκλοσ τθσ αςπίδασ• Ζβαλε πρϊτα τθ Γθ, τθ Κάλαςςα, τον Ουρανό, τον Ιλιο τον ακοφραςτο, το ολόγιομο Φεγγάρι και όλα τα αςτζρια. Σε δεφτερο κφκλο ηωγράφιςε δυο πολιτείεσ ανκρϊπων, πανζμορφεσ: ςτθ μια ιςτόρθςε ξεφαντϊματα και γάμουσ, και μια φιλονικία δυο ανκρϊπων, ςτθν άλλθ ηωγράφιςε δυο ςτρατοφσ που άςτραφταν τα άρματά τουσ.
  5. 5. Ο 3οσ κφκλοσ τθσ αςπίδασ• Σε τρίτο κφκλο ηωγράφιςε νιόςκαφτο, παχφ, πλατφ χωράφι, τουσ ηευγάδεσ που όργωναν και πιο πζρα ζνα βαςιλικό κτιμα όπου κζριηαν οι εργάτεσ, μάηευαν τθ ςοδειά και ο βαςιλιάσ τουσ καμάρωνε. Δίπλα ηωγράφιςε αμπζλι φορτωμζνο με ςταφφλια. Άλλοι πατοφςαν τα ςταφφλια και πανζμορφεσ κοπζλεσ χόρευαν τραγουδϊντασ.
  6. 6. Ο 4οσ κφκλοσ τθσ αςπίδασ• Στον τελευταίο κφκλο τθσ αςπίδασ ηωγράφιςε «το περίτρανο του Ωκεανοφ ποτάμι». Θ περιγραφι τθσ αςπίδασ γίνεται ςτουσ ςτίχουσ 474-608 και είναι από τα πιο όμορφα ςθμεία τθσ «Λλιάδασ». Είναι ανάγλυφθ, ολοηϊντανθ και κατατοπιςτικι. Μζςα ςτουσ εφτά κφκλουσ ηωγραφίςτθκαν όλεσ οι ςκθνζσ τθσ ηωι, το ειδυλλιακό περιβάλλον, θ νατουραλιςτικι διάκεςθ και ακριβολογία και θ λεπτομερειακι κατατόπιςθ είναι τα ςτοιχεία που εντυπωςιάηουν.
  7. 7. Θ ερμθνεία τθσ αςπίδασ• Θ αςπίδα του Αχιλλζα μπορεί να διαβαςτεί με ποικίλουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ. Μια ερμθνεία είναι, ότι θ αςπίδα είναι απλϊσ μια φυςικι ενκυλάκωςθ όλου του κόςμου. Τα ςτρϊματα τθσ αςπίδασ είναι μια ςειρά από αντικζςεισ – δθλαδι ο πόλεμοσ και θ ειρινθ, θ εργαςία και θ γιορτι, αν και θ απεικόνιςθ ενόσ φόνου ςτθν πόλθ ςε ειρινθ δείχνει ότι ο άνκρωποσ ποτζ δεν είναι πλιρωσ απαλλαγμζνοσ από ςυγκροφςεισ. Ο Wolfgang Schadewaldt, ζνασ Γερμανόσ ςυγγραφζασ, ιςχυρίηεται ότι αυτζσ οι τεμνόμενεσ αντικζςεισ δείχνουν τισ βαςικζσ μορφζσ μιασ πολιτιςμζνθσ και ουςιαςτικά ομαλισ ηωισ.

×