NOSTALGIE

443 views
385 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Interesting mix of photos set to beautiful music. Wonderful Slidecast!!! Thanks.....
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NOSTALGIE

 1. 1. (t) ? l 'ł W (- j V: *é Wa: ' JVW' ñïšèlt/ ` _b 1- 'if *q n . o/ ' 9.; “' C / å ' ígjr: ' Aai, "írjç i, ł ákåsęł. " ø/ "nx i”, L. it's-X, r"= 'v. 1 , _ '. "Ê ' '(791 'i `4r4 "La I nllacheií7ïúLlI1'e'-PPS: Huñšarian full: Inusic 58[| i1íi|11|l es “ nènachetI:1n*Al'ne= s'IitIecas li: Branms: íHunaałian Iíances 33 minutes
 2. 2. I , z . f ' .4 ' p: I _ V øvvm/ fí' n 'ot' ,3,«4z. '/'7,f` . r
 3. 3. u. g, . -~ . ,s . _ . . . ' . . . ..n . łn'"
 4. 4. - . ~ " , . . ` j / r _ ` . -.. ų ` ~ ` l v ; " v . . Â*- I. - v! - a . . . , _ _s _ . » * > , w x , Vf , ' ` . ,` ` _ ` `r~ . .« . ` ~ę. ./, . . ..ng V. "
 5. 5. .! ..c
 6. 6. CICÂNYZENEKAR` í (V l/ ł/z/ .xí/ y/N j The 0 å Gypsy Violins ' ` ' Mųnhug ų_`t"u. ų.ų "ųjłk x t ui: u. f". . J al: . . . Q l"p`ułqL` ų m t" "ï-m' ųxwqáf 351155'. n. . , ųpvx P l. ” 1.; v 1,. r` n. ' 'w ~' w ~». ->. .-~~. ..; u. u. . 3 . .uł ø 7- - - x. “V” 9.33
 7. 7. <"'. .JL-D$: v-$1n: g gå" ALAJFPJ" s' - J . ,fävęiàq by”. 1 łłfłr" 0., ” ,5- A I ' . ,JL ~_~ w , .AA a”, __ , '__. _.7'. ~.. -., {ïr-' M h' "-". -^' ł -J. . á xų u' "u, i; A I ' 4111. T, ' Â T . J 7x5* . M, ” I w - , _L___"ý* r- ---- . `~ `_ . x_` ` c . . `
 8. 8. }
 9. 9. (iuldcn Hmm. ui' Pmnnlnvlc Duulx - 1011 Kcllh Pnm sc k (`u Hd , I umiun wnvnqualrskmxinmncl 30117 HUNGARIAN DANCE. No. 3. A- uvųr-ł h; l RÃEhT ruvwoųn Allegretto. PRIMO JOH BRAHMS (fanny: 1 : gfïïï . êií . ..jy : '35: r: åu
 10. 10. ` , ę/ w". ` ` K. I* ' v. ' *Kain . `~'_` f «
 11. 11. .» ~, ^. 1 L j' . '~. ;.«. ;.`L. ... . ` V i t; .a. ___. -x. ~_ ~.
 12. 12. (Bãapest 937753' Syrílpzo-r-zy OrcKZ-štrc; n T. ` ü b T. v 100 *Tagú Cigányzeneåar N; » x Orchestre die; 100 wam aęzganes ' %
 13. 13. . v  . A
 14. 14. *o
 15. 15. If. _; Univ* w] " rg; ÷ç. ÷z*5 a 'LW ál . Q . - ` 'on' . .x-4 A. l . v fr? - 1 . _ir "v, Q("'_ V' " tfglâ . å . l : l ' _. __. M! 9! q), :íiłłïåł 1.3* 95,2:- Hall/ å 13/61 % u -u a P . i” F . Lbł. .JJJ ' d Y . . . æv 'z a . Jæï f". -, _t`. n 4 k í 4 I ` v * . _ 1 -4-1 . _ n ,  , " : p: 'a' -. ..__---- 4-. .4
 16. 16. 13 ii l .
 17. 17. FAK _ . » V ' l ` FÊÊ* 1 , ' . f . ._; .,. `Jp3` k* _. 11 ` 'Hi' : Ms ' U w *r *ïæajłšà I r W" ah JL
 18. 18. l . .. s A"“***k' jwmçęæï; l - - 'n ; ... .._. ;a'm. -ę-'. _ _ `__. ...2R. ._, ._ no' . ___. . 'æLų _ . _ li . J. _#7
 19. 19. _agúddgųllųllųtł. |.łllxłtnøllxłiųlllųllłl. ôxł. O1O.0.O. . O. |l| .`. .| 'l' ~ . ..nd 4 IJIll| |!| Clxlxl_C. |.| .ł, I.c. I CII! c. ax9lAl. r 31. . , . v . l!_. `QJł`lu. łvlæ'lo<ong. uq- I | .I, |»IIOLI. .I ł. o.l. v.c. . . .ųnųlłølųlaïåã ' Iłlllcíííâíí vi-. - leïíi 192:. . . aan. oåsųuvæuųpwvøïøïjøuaųú11311 114%. . . nndüuuuhuųuųpüųnåv. . . . . . . v. L. .. .x . a . . 5.. . LA * . ..TK 1./ .1 l . _ uu. .. xrx l . , . t u 1.. . . . I na. ..? . . . . . . X i. o. . N ~ 1 . ... .., .,. . , , í f f 4 t f. 5179.. .. . 4.. ..? , _ durf: . . .. . .. . x 71:1' 9:? : maag; uTLTJYJ" . , ÷: ųę: ÷;-; ÷1÷; - `? '.1'; ? JL '÷? ~r'9'9'0'-'-'v'~9'~r^v' . _ "r 'V 'I' n r-L-T-. I÷'. ÷_. - ~1 1233.? fuėuųuvuy -' *r .1- . TJL a- 17:9?: ?'v`? '÷. ~'rr÷ž÷÷? łł7;łæ , . y. . . v v. - urnzuv; u; --- - -~- o- _ 'T af. V: -. .<-| -v-: -:-| -s.9_y I- -o-p-o. n-o. p-ç. q.y. pïu_ooo_a_-_oa_ęnęsę . ł1.u. n1łt-. |. . O . |.| .l -bl'. -.n| . il. nLlan. naV. .F. .huf_ł_ttáh. ł_ . tlłïLlłlnl . .. ... ..I.4.I. l . IF 1.: 4.4.4 n. .. Êrïw. I.0.L. o.. |.| .o. |.| .i “4 4.4143 4 4n4r4.4.0.| .I. |.l. I.| .l Iuvłflslz' | .|. | . nul. . . .k. i.al. l., . ..wx. ... ..ITIT. L|. ..,4 . . ,lV-. 'I>'. `z' ) . .| I . s.v. >.? .u . .
 20. 20. x “HH , .g 4._ 4.-, . . "" . .'_" a JA . , s' 1 s v 'T'
 21. 21. . ; . l ' _ d Z * '~ " '^ ? v ~ ' . -. "- 'FF k . - ` ` ' xyw . ' H ' ' V: - j i , mu All'. 4 ' . n v . ' 1 . . 'l I 2334' _a 1 A - w' ų -łf x` . ` _ I . _ ~ 'l . ` , . '. " JN . - ` ~ ų ` l Mpy* i . . _ A v i' l y f r x . ,V “V ` ` Ê" _ Is
 22. 22. V l
 23. 23. `I mnr 3:3 7?" " ""' -. .r -Ãqë x Êš IA' 1
 24. 24. Hit' . k à šč ' ïï” : w  M' wurm?
 25. 25. 4,`_` . --
 26. 26. o / ,.( ' ' in. - s! : x ' rw. an: n
 27. 27. O a' ø` ę , 5* ? is á 34 s å å . n . s å . n "M . à f a a ` f , duit r ^ " / aan: . ł Â émłö. 'l , Wųçøå __ | 'v v* . q Q Xx __ __ d "' . 3 r ~ a çøä v - w" łiųâ J g” . ` ' Q: 6 t ł 1 “wøí r I. . . _n "W 1:19", x 0 r , .c (9, AïP-“æfxr g.
 28. 28. ų mi g' . . 'Ai
 29. 29. _a , L ił'wjz-è, - . i 3/1/4115* A wg r 4/ ł
 30. 30. XV s. x . g . -_; , _, .. .g . o- / . " A; -v A ` _ < a *x Vr N.
 31. 31. l w? ” " 4. (lïlnlïg-'llučfšll 'i © mm'.
 32. 32. 4 l r'-v*r`r~v'----". -^__, ~,. -:
 33. 33. Ncmzulčlærčïl ncmzę-(lčlære | 'rom . fcncralion lo çjeneraliurl Hann rvørlnw ; u 3- . h Xųqnm. al. :x . uu-ugium. ."~a: |4.. .|. n~ 'l-xnçuvuvw 6 H u. . . ..n n! i. : u- u' l n . ï N. . H . . _nun LJ. . NY «"v-: |I n x. l . ..J . n
 34. 34. V v
 35. 35. -= .'4-r_<»=5` . :É-Âïx -. aan, .. -,_- _I n n. . ' `. l. . :. . , ' ' 3E-v"`f '“$*1&$ . na - '~L': *~~~'u:3* 'na g7jaju~ . Aųm _ l'on: .n
 36. 36. [513] . Níčwllll Hungarian Dances Nos. l-'łl [ïlgulí-. chr 'lÃu-nn- Dunn ~. hunųuñw n Budapest Symphony Orchcxlru lxtvun Hogan' 15%* Kun . Ln n
 37. 37. .. .,: _.: .L
 38. 38. . b a . . w _m . . . iaasäøæ E.
 39. 39. m V Qúzvýæywędmłwxłexw
 40. 40. 7 , _._. -r . V. iš' gg- àę? ï . 3 És, t i* Éææøm
 41. 41. 5 ' "Q
 42. 42. F.
 43. 43. .a 4 . .s. .. slo: s mo' xælw i . råj n . on u. _ . L.. (~Jn çų
 44. 44. i I
 45. 45. s r `4 "'( 17,' V'. »' x ? f "A-w ~ I, r/ ' Y t. s , ' N. '. / ~ x X t I >« å 'N , o _ . ": '9 d`* ` i 'j '*1s- __ , f 1' " - Pų-æ; *r `*~. _/ r ' “ ' ~` . _gr r T' ` 'N ` z ` « "e X . - f oo 1- I ų-íç í' Â
 46. 46. .. :. . . S _ . . z. _i . _n a . ..f . ..w . ~ . _. . T . . 1 _ 7.. . u
 47. 47. s i" k / J` I-As 5 - aø-*ïkñfv X t; lywxłu. .. k. .. J I. .K . a."O`". *w-I ' *
 48. 48. f. w v. a. - w. .U M. a . . a. . ._ . . _v a . u. , '!. w a. aan n 2:31 I" i'
 49. 49. .' " "a 0 ` F . . "x - N x", - . ' x 1 - "" - _ , ___` , -"'- ` N ` _ ` 3. l
 50. 50. x/ :ł i: x K' mIH h . L/ n n F F n W m HW r' - 1 ' _ 1 _. __ r . n `v ý___ z . 4 k . (łwł/ `_ ", n
 51. 51. , . J:"«-'r"
 52. 52. . x . `. al ýzvwu/ ø/Wønør, . X , , I T. . 7.31 z . . C .
 53. 53. .b . .. .na . PnLH . ac s. . . . . , fm. . A. ..,
 54. 54. m . » O. .
 55. 55. ,sw
 56. 56. .i 'TJ ł. l l , . , Cïàipeiróï V i" T: “u _-
 57. 57. '! !'
 58. 58. r' . .. .. __ _, ... ., _ -íç-_w . _ . - ųc. ..` : w . .- ` `ru . J
 59. 59. -a m. .., s a E à
 60. 60. "(14 Hartúk | ~ 'HH . ..HHH , p. . HI 'Q V IQ'
 61. 61. 'Bunun-J N? 5 IOSTWI yoacum het HH i. -`øø'ł. _.. .n m. :m m m D m . H 3 g n H p"-ør'qał. -. mmm u m: nm. , z. .-
 62. 62. .J l 3 i
 63. 63. r 7:. z . '~. ... .“*', >.*' a , ñv
 64. 64. N' , í . [v . k q l
 65. 65. "må n J l. . a hi. .." _. . n z a ' '*íl. =:us. rn. vssi»šænųmäł .
 66. 66. ')a/ 'P xz o-(` s' ` A ~ '_ `/ t: 'Nr 'ÉxN : . r ~' ' ~- I" (wzš . i - ` 'ru' a '_ " 3 y - ø` T' . a c dr xà ` 7 66) ~( K. `I- xl" M' J) j; - "x , - - , x f 'A' `h-y" Xïo / ". ')` x'. .. í - " I. < ? v _ V, " - N. x n' . .._. /.`# `~ `
 67. 67. V v
 68. 68. :t: '51 -. _ b *' _ "n" u'
 69. 69. .ųwųïàų
 70. 70. /'q ` < 'Q 92 P_n a.
 71. 71. æíųf Sšïžz “. % W awñåfý kán ay? N PÂL návgsnurr- PÉTER rim -JOZEF BRODA `-. .n V. `~ 21 l l r - . POSLOCHEJCH3 KAMARADZI
 72. 72. ųåãų. w
 73. 73. ñ/ à/c/ *złz
 74. 74. ,Q l ), Q . vl/ ' x U , J /
 75. 75. _/ C ` 1v. ` l à. ' xx ` L ` . v - y x
 76. 76. *X x:
 77. 77. _. “hu . . . _. ... .L. ` `| l` p. . . r . A. ..! .. . : Nu r z f” 6/ . . __. .mųxmųw_. .my. , An. _ X h , ..X. .in : . m/ v . šææiųę. J . . r J 1% TUJ Nbñtx `L 3 w má / HUNGARIAN DANCE
 78. 78. F. -3
 79. 79. HUNGARIAN DANCE V for Violin and Piano An'. hy F. Krcíslcr J. Brahma
 80. 80. r l "' l _ln 3%; zax; øi/ rvęïøazø/ Dmøyrca comm/ a čí/ I/íäíj
 81. 81. ` z , 1 . .M ` ' -r : v- , ., %`__"": ?'V l i l l
 82. 82. *pzvnri gra m ofmrjłlzrčrclvk A. v: .I . I' l It . Q a nl nl , '
 83. 83. uuųoq-_ėa Lllnvldl. nm. - v L: uu A. Ind/ U
 84. 84. '! l'
 85. 85. /"*r
 86. 86. 74,9 K ' ~
 87. 87. HUNGARIAN KEÉjVWusít 'Våïïø . . am a p] ^ `É”""' - il- ~ nÃ-ø
 88. 88. .g ' Ê/ ' ~ g, HL x ` X -. .` r' - v'- J “ : ,_ . .A . - `= . 'u ~ h . _ s' . ' v s
 89. 89. Hungarian Dances Allųrgųlln _` , l s: Il: Lunnm- 11333 my? : mm hmulułunrmux . na
 90. 90. łuíï I . . P: 5:9 . . ÊÊNNN; . . u M” . _ . l . .. t" NJ! håúïžšïšååšųèėvüïïes w h. Q
 91. 91. .all , P 3.43 y . Y . v , . z . I; " . . . l . JK ÊJ o nu P u. -r . ` ~ ui. .., n . ..mm 7.! .mwa N . /. .nr : Y . .haiku . x. x - ` xx . .. gv. l ` ` , p x. Nhx. . l , ,z : V . / a x ` w. . . . x. . , . x f/ M. o. . S.
 92. 92. .j , . . ,na n L , . av . ' t - . J - _. /` . ». m / -,' I . "
 93. 93. Uile 91
 94. 94. .fø nina! ! “Q _ . _ vv! _ u' u. -. , r . ïhš a, L V r 7 I x 1. : ti f I/ v / a . ./. , d. .. . . ii. . II.1.. . n l I x a ų . æ n . U >x> ų r u] . o
 95. 95. .v
 96. 96. ïý * n
 97. 97. l 'x x x x x "' . - , x x , .._ x , x f _ ` f . x x x _ x ` - x . x ' u f? ~~ > . ~ ' Híïx , ï-N. , i . fy, .. ... A._ . ..ø-ł . t ` . -. i . ..n » ` - "sy ' n o: _ 'km gig-így' " _ '. _ r _` . ._ ' M A. . _ ' . . ` ` . ' O. . , V . , >: ~ x.
 98. 98. Z*
 99. 99. . . www "ummwxwmmxmumųuæa, xxxãų . T F , ni" . ... «.| s. l' . Ci. . . x I. . x : x: xxlxxx. . 55.333; x YO n YO n a! ' "a V. I. I vi l . a I O. .I . ' IO I . v I I V. I l vb `. n. n VO l. I v! '
 100. 100. u* ' . . um. . " V* - x 1.47- __, ` x , x» x x` _-_ y ' I . . ' x '* . *s ' x x . x . * . . _x . ~,. » * ` `_ . x V g. _'| ` n . ` i, ` a . n L , v '* . . l'*1 . .. n "' , . M u '.
 101. 101. 'a * v,
 102. 102. w` [xxx x x Axže
 103. 103. 'x , - I " ` ' I" x _ 4 "1 'M' " . , `: | ' . ". ro. _ų l n _i ` -'_-v-; ,. ~. - x' ; ; ' a" o . ' -IA ` . xs '5 -. _ 9 . . šx _ . _ "I -' -. 'i 'Â JJ HJ* x ' u; a. " Q o* '-_ L x , ' . ^._
 104. 104. ~~. ~-ę. .~aęøøøæ. aw~o~økd x. 7 . . uqupo~wøugaęqnua~ ç i. , æyogėuųyøpwo-øávøvłøivųx, ' ' øsnà/ x
 105. 105. ` -_. , 7_~ s` "Kaf ï~u ~~-. s
 106. 106. V! x. ~u-'xx_ ~. Ê, $*r«. _x. _ '. '4^v*' w “ x 7 A . Waar/ å 0 oé , --_ . . - (A/ år' l/ w 7514 ya/ *fa/ z (VM/ gly e .5/7/1 r/ e/f, c (esi. (mr/ .æý i K/ Êzze/ (c) ex* X wa* ” -xl Ék e" . a wo xN K' a . a , r á . ;. x n , x ~~ Â' _ x. " _x- “n *' , g ėł: v f: u' "» A. a; ' ílfxï*'x1`“i9"~r, "73 Sauza" 1.- “f x ' _ A _, __» . r n vrųv A.
 107. 107. x x
 108. 108. xl . :h: 7 `-
 109. 109. .ø.
 110. 110. xuix.
 111. 111. å w: da'
 112. 112. 'flryçynn
 113. 113. xxfXnø . ... .u. . . _. x . . u air). .. .YK n .1V`. ..a . . . n . ..~. . . Jłułšñunè. .ustxrm v. r l l. on. ..! . N . x . . . . f . .gs u. .. . n . LS. . MXit. . . . . . n. t. .. .w . _zx . . . _ . .u . . x . tl . I P . . xxkxu x. .u. u. a ` n .1` . , . .n _ q n Q. II a xløfïi or. v 1. s n u. . . . a I. ._
 114. 114. v! x; . _, Ar. . g" -. ł__. - ` x. _ K, . . . 51 x. v) xxn, M. * r . l a ø _ _ñ
 115. 115. '! !'
 116. 116. Ux
 117. 117. 5 ? >~
 118. 118. w __ __ _ __ v"“t* : vwwàv í A , __` _. .`_ _ '~, _.@-___-ųr_-, .,_____, __`_ _ø-oæ. - -. -:: _.. - ł n . oc-o- 4 . ãýęïí . - . V ~ . ų. __-u---~. .@ç . . . -_-V. _____. - -. ._. _-: __~_
 119. 119. ' vłiíôtøoløungg. .. II-ønl-o roniäOlnonł-nø . I . x . p . . 8 x x In o . .x ll. .l a . .a. . Ilo. d | |o OI. a xxx l i. . i u. llxllullllixxx I . illlulll r III! x | t.o . lv-- u. 'l' -i I'll l . l 'u' Il- | |Il C 'u' 'x '-| I I' I ` | 'I' 9 r. l N u' III 'II . l xx| l I. O sn l xlxx: || 'III . I 'I Il. n nul! I x . - I | x x . - l l. |'| x x łx . I lł . l n łlxla x . x x p . i . l x P. .l a . . x . If/ sr . . xzx. .. . .. . x. nlL| xø NN. . ra z . a sq. . 4 . n.. .. r . ||| I, . 'z . ._ 7 . . . .. n  . f. :I s. v . ` n n! p. .. t. .łxv ~ l III . A ho. . . l x o . . . .a
 120. 120. -`, ._*~`__», .-`_æ~~-_s`. ... '- aan-ab* -'~ v” ^ 1 ' " . ` ` n s* u. .n `- l . _. l' x* _ 'L x -- 2., . - . _. _~ . -x ` . , s. . > X; "
 121. 121. . . In , . >' v F . . I' . . h . l l >. _
 122. 122. n l. i . s. O I . _- l WWW “ «
 123. 123. _, _. .. j' r , `_, . '. - wg' l `i : Jr v 3” x i 9 ", :l` q. . -4
 124. 124. Hunganmn londscnpe Eïelce Tong!
 125. 125. 94 w I maa, . J l . łín . ... .Jyt 1.1 / H a. s / . , . uk. . . u . ..l/ Ir. , I d. ł ' . ..n . t. . 3 Il. . fl. .. I, __ . a. .. . ,II . .. .Q FIJ! ! IL 1 ÊWW. .. . æïu. s tr . . . In na. . . ., á . 4 , . 1. . al. .
 126. 126. .. .. . . .. í m n . .. I. , . m. J? .. . ` . , a . _, . ln). e. . a . .. .l _ . » % , . . . . a. . 0 . . T . . . . , ... .a. ..: :.`1.. . 17.11 1:5.. 5.. 1.. .: . 11111.. . . .: 1.. I. .. . , . š KA '“` vi. J ų
 127. 127. r? n
 128. 128. n. . ox. . v . ... 'W , , ' x ' l i . -z `
 129. 129. 2- _ ('r g, .na
 130. 130. 4% A. .J a . na 1! 2,/ . -,. ... ... sw. ... . ..f . KK: rw! .w Ãï. .
 131. 131. N aan; . .v däpwlzun
 132. 132. m S r 8 l; U S.
 133. 133. __ . .___. Â._3_Ê, __ ųnxíí:
 134. 134. .r
 135. 135. í - ). _. .o-. -,-'-F I , w l J,
 136. 136. poo. --
 137. 137. du 'Â , rn . ..uų/ (g . _ y __ V! ' Il . ų . .
 138. 138. IV | K. -" se'
 139. 139. IV | K. -" se'
 140. 140. IV | K. -" se'
 141. 141. IV | K. -" se'

×