Ziua nationala a adoptiei 2014

262 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ziua nationala a adoptiei 2014

  1. 1. Celebrată anul acesta pentru prima dată în mod oficial, în urma intrării în vigoare a Legii nr. 21/2014, Ziua Na ionala pentru Adop ieț ț nu trebuie să fie un prilej de festivisme i de manifestări superficiale, ci, dată fiind realitatea, oș zi în care atât autorită ile cât i societatea civilă să tragă un semnal de alarmăț ș privind dramatismul situa iei din sistemul de protec ie specială a copilului i dinț ț ș cel al adop iei.ț 2 iunie: ZIUA NATIONALA A ADOPTIEI Asocia iaț „SOS Infertilitatea”, persoană juridică fără scop patrimonial, având ca scop principal desfă urarea de ac iuni de interes public menite săș ț contribuie la sus inerea i respectarea drepturilor cuplurilor confruntate cuț ș probleme de fertilitate în demersurile lor de întregire a familiei, precum i laș promovarea valorilor civice, principiilor familiei i statului de drept, inclusiv înș domeniul protec iei copiluluiț , în calitate de reprezentant al principalului segment de persoane i familiiș adoptatoare i tinând cont de observa iile practice aduse la cuno tin a noastrăș ț ș ț de către această categorie a popula iei,ț prezintă cu ocazia Zilei Na ionale pentru Adop ieț ț punctul său de vedere privind drepturile i sănătatea copiilor afla i în sistemul de protec ieș ț ț specială din România, precum i oș propunere de solu ii pentruț remedierea situa iei actualeț grave în care se regăsesc copiii din acest segment. *** Contextul actual din sistemul adop iilorț Conform datelor statistice publicate la începutul anului 2014 de către organele publice însărcinate cu protec ia copiluluiț 1 , în jur de 60.400 de copii beneficiază în prezent de măsuri de protec ie specială. Dintre ace tia, circa 46.900 au unț ș plan individualizat de protec ie având ca finalitate reintegrarea în familiaț naturală i numai 3.700 beneficiază de planuri având ca finalitateș adop iaț . Pentru al i circa 4.700 se ajunge la revizuirea planului individualizat deț protec ie tardiv, în situa ia în care, pentru majoritatea, singura solu ieț ț ț sustenabilă rămâne direct integrarea socio-profesională. Din cei peste 60.000 de copii afla i în sistemul de protec ie specială, în prezentț ț mai pu in de 3.300 au deschisă procedura de adop ie. În termeni reali, aceastăț ț situa ie se traduce prin faptul căț mai pu in de 5,5% din ace ti copiiț ș beneficiază de ansa de a se dezvolta în cadrul stabil al unei familiiș iubitoare, restul de 94,5% continuând să traiască într-un sistem alimentat de 1 Oficiul Român pentru Adop ii, a cărui existen ă a încetat la 20 aprilie 2014, predândț ț atribu iile către Autoritatea Na ională pentru Protec ia Drepturilor Copilului i Adop ieț ț ț ș ț
  2. 2. bugetul public al României, la limita subzisten ei, acumulând în fiecare zi noiț probleme de sănătate i decalaje de dezvoltare severe, iremediabile, fiind lipsi iș ț de confortul i echilibrul unei vie i normale, de care s-ar fi bucurat dacă s-ar fiș ț aflat în grija unor părin i responsabili.ț Dintre ace ti copii, circa 4.000 au vârste de până la doi ani (segmentul vizat cuș preponderen ă de către adoptatori), însă dintre ace tia mai pu in de 800 suntț ș ț adoptabili, ceea ce arată ineficien a func ionării sistemului de adop ii, principalaț ț ț responsabilă pentru situa ia dramatică în care se regăse te majoritatea copiilorț ș care beneficiază de măsuri de protec ie specială. Din acest motiv, cei mai mul iț ț devin în scurt timp greu adoptabili, fiind lipsi i pentru totdeauna de ansa vie iiț ș ț într-o familie. În ciuda numărului uria de beneficiari ai sistemului,ș în decursul anului 2013 s-au pronun at doar 743 de sentin e de încuviin are a adop iei (1,2%ț ț ț ț din total), în condi iile în care, în cursul aceluia i an, au fost eliberate 1630 deț ș atestate de persoană/familie aptă să adopte. Mai mult, dintre persoanele/familiile atestate, doar 460 au ajuns într-o procedură de potrivire practică. Pentru restul, atestatul de adop ie a rămas un document inutil, unț simplu generator de inconveniente birocratice. În completarea peisajului sumbru construit de cifrele de mai sus, în fiecare an peste 1.000 de copii sunt abandona i în maternită i i în sec ii de spitalț ț ș ț în România. Definirea problemei Fără a minimiza în niciun fel necesitatea de a prioritiza reintegrarea copiilor în familia lor naturală, în cazurile în care acest demers are anse ridicate deș reu ită, nu putem să nu tragem încă o dată un semnal de alarmă privindș consecin ele pe termen mediu i lung pe care men inerea abordării din trecut aț ș ț organismelor publice însărcinate cu protec ia drepturilor copilului i adop ia leț ș ț va avea asupra sănătă ii fizice i psihice a copiilor afla i în sistemul de protec ieț ș ț ț specială. În lipsa unor măsuri care să aibă ca efect cre terea spectaculoasă a eficien eiș ț func ionării acestui organism public, situa ia se va agrava în continuare până înț ț punctul în care sistemele de sănătate i de protec ie a copilului nu vor maiș ț putea sus ine cheltuielile publice aferente îngrijirii acestor minori afla i într-oț ț situa ie socială dificilă. Cifrele citate sunt cât se poate de grăitoare în acestț sens, considerăm că orice argumente suplimentare ar fi redundante. Solu ii propuseț În rezolvarea acestei probleme, Asocia ia SOS Infertilitatea solicită caț autorită ile competente să aibă în vedere următoarele aspecte i solu ii:ț ș ț
  3. 3. - Modificarea fundamentală a Legii 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adop ieiț , în spe ă renun area la prevederea conform căreiaț ț este necesar consim ământul rudelor copilului până la gradul al patruleaț pentru deschiderea procedurii de adop ie internă i înlocuirea acesteia cuț ș necesitatea consultării familiei (incluzând cel mult părin ii fire ti i rudeleț ș ș până la gradul al doilea) în cazul unor termene rezonabile, cu respectarea strictă a acestora în aplicarea legii; - Facilitarea i încurajarea adop iilorș ț , în toate situa iile recomandate deț cadrul legal; - Implementarea tuturor măsurilor necesare pentru aplicarea efectivă iș eficientă a prevederilor legislative în vigoare i sanc ionarea celor careș ț ignoră sau nu aplică, în mod deliberat, aceste prevederi2 ; - Sănătatea copiilor afla i în sistemul de protec ie specială va fiț ț protejată doar în cazul integrării acestora într-o familie (fie ea familia naturală sau o familie adoptatoare). Orice altă stare de fapt nu face decât să pună în pericol sănătatea acestora, cu consecin e severe peț termen lung3 ; - Desfă urarea unor campanii na ionale de promovare a adop iei înș ț ț rândul popula ieiț , ca cea mai potrivită solu ie pentru conservarea sănătă iiț ț copiilor afla i în situa ii dificile, de excludere socială, în situa ia în careț ț ț reintegrarea acestora în familia naturală este improbabilă; - Colaborarea reală cu reprezentan ii organiza iilorț ț neguvernamentale care ac ionează în acest sectorț , dată fiind misiunea comună. Avem speran a că demersurile noastre nu vor continua să fie ignorate de cătreț factorii de decizie i că se va decide implementarea unor măsuri pragmatice,ș care să ofere într-adevăr o ansă la o via ă firească copiilor afla i în prezent înș ț ț sistemul de protec ie specială i să transforme adop ia într-un proces rapid iț ș ț ș eficient. Asocia ia SOS Infertilitateaț www.vremsaadoptam.ro contact@vremsaadoptam.ro 2 Raportul Oficiului Român pentru Adop ii aferent anului 2013 arată că nerespectarea legii a fost maiț degrabă regula, nu excep ia, ceea ce indică o situa ie concretă gravă la nivelul întregului sistemț ț 3 A se avea în vedere numeroasele studii publicate privind efectele institu ionalizării asupraț dezvoltării creierului copiilor abandona iț

×