10
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
 Foto
                        Totalrapport 2. kvartal
...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010    SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
2                     ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010       SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
4                  ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010        SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
  6               ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010      SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
  8                ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010         SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
10               ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010       SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
12                 ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010       SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
14                 ...
SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010
 www.snv.no
Telefon 03900
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010

758 views
681 views

Published on

Published in: Economy & Finance
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SpareBank 1 Nordvest - Totalrapport 2. kvartal 2010

 1. 1. 10 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 Foto Totalrapport 2. kvartal . 175 ar Foto: Gunvor Austheim 1835 2010
 2. 2. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 2 1 3 Totalrapport pr. 30.06.2010 Innhold Konsernet spareBanK 1 nordvest Morbank- og konsernregnskap er utarbeidet etter inter- nasjonale regnskapsstandarder – IFRS. Brutto utlån viser en økning på 160 mill. kroner tils- varende 2,0 % fra årsskiftet. Totalt utgjør brutto utlån 8.027 mill. kroner. 3 Totalrapport pr. 30.06.2010 Konsernet omfatter morbanken og de tre heleide dat- innskuddsvolumet økte med 445 mill. kroner tilsvar- terselskapene AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS ende 9,6 % fra årsskiftet. Totale innskudd fra kunder er 5 Resultatregnskap og Nordmøre Eiendom AS. Konsolideringen skjer etter 5.097 mill. kroner. 6 Balanse egenkapitalmetoden. Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner har 7 Kontantstrømoppstilling økt med 582 mill.kr. de siste 6 måneder og er på 10 Noter til regnskapet 1.248 mill.kr. Økningen skyldes bankens ønske om å HovedtreKKene bedre avkastningen på sin likviditetsmessige reserve. Forsterket innskuddsvekst og god økning i utlånsak- Av den totale verdipapirporteføljen utgjør aksjer 222 tiviteten gjennom første halvår gir positiv resultat- mill. kr., hvorav kun 19 mill.kr. er omløpsaksjer og utvikling. Oppslutningen om banken i jubileumsåret aksjefond. bekrefter den sentrale rollen SpareBank 1 Nordvest har likviditetssituasjonen i regionen, og stimulerer til å videreutvikle vår aktive Til sammen er det pr. 30.06.2010 overført 1.511 samfunnsrolle. Banken styrker nå både sine vekstmu- mill.kr. til SpareBank 1 Boligkreditt AS, som er et ligheter og sitt omdømme. viktig likviditetsinstrument for banken. Tapsutviklingen er ikke urovekkende, selv om mis- Likviditetstilførselen fra interbankmarkedet utgjør ligholdet har økt noe. Næringslivet gjør det fortsatt 3.979 mill.kr. hvorav 3.349 mill.kr. er obligasjonslån. relativt godt. Bankens eksponeringer på næringer er Rentefølsomheten er 4,1 mill.kr. ved ett prosent- uforandret og godt differensierte. poengs endring i markedsrenten. nøKKeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2009.) totalresultat netto rente- og provisjonsinntekter ble 85,1 mill. • Morbankens resultat etter tap: 51,2 mill.kr. (44,9 kroner, en økning på 2,7 mill. kroner fra samme peri- mill.kr.) ode i 2009. • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,5 % (12,2 %) andre inntekter ble 44,7 mill. kroner mot 40,4 mill. • Rentenetto: 85,1 mill.kr. (82,4 mill.kr.) kroner i 2009. Hovedårsaken er utbytte fra tilknyttede • Netto provisjonsinntekter og andre inntekter: 33,2 selskaper innen Alliansen. mill.kr. (27,8 mill.kr.) sum driftskostnader er tilsynelatende lavere enn • Netto avkastning på finansielle investeringer: 13,5 for 2009. Nytt regelverk for føring av pensjoner gjør mill. kr. (12,6 mill.kr.) at sum driftskostnader ikke direkte er sammenlign- • Utlånsvekst før overføring til SpareBank 1 Bolig- bare med fjorårets. Opphør av gammel ordning med kreditt AS: 400 mill.kr. (498 mill.kr.) AFP-pensjon fra 19.02.2010, gir en tilbakeføring av • Utlånsvekst etter overføring til SpareBank 1 Bolig- tidligere avdekket forpliktelse med 18,5 mill.kr. Ved kreditt AS: 160 mill.kr. (185 mill.kr.) utgangen av året vil det i samme anledning komme • Innskuddsvekst: 445 mill.kr (197 mill.kr.) en utgiftsføring i henhold til foreløpig aktuarberegning • Kapitaldekning for morbanken 14,1 % (13,8 %) med 3,1 mill.kr. Ny AFP ordning er gjort gjeldene fra samme dato som nevnt ovenfor, men vil først komme til endelig uttrykk ved utgangen av året 2015. regnsKapsprinsipper I et jubileumsår er det normalt at kostnadene øker noe, Som de fleste andre banker ved overgangen til IFRS fra men innenfor gitt rammer. 31.12.2007, valgte banken å føre finansielle instru- tap- og tapsavsetninger på utlån og garantier ble menter til virkelig verdi, utlån til amortisert kost, men 16,7 mill. kroner mot 11,4 mill. kroner i 2009. Tap- ikke på gjeldssiden som gjelder bankens egne utstedte ene vedrører enkeltengasjement innen næring. obligasjoner. Amortisert kost vil si at en skal vise ver- Avlastning av lån mot Boligkreditt gjør at utlånspor- dien i forhold til kontantstrømmen. Dette har så langt i teføljens risikoprofil, generelt blir noe høyere, mens 2010 resultert i en netto nedskriving av bankens kjøpte risikoen i bankens markedsområde virker å være obligasjonsportefølje med 4,2 mill.kr. og i aksje og uforandret. Personmarked har likevel avsatt 2 mill. kr., fondsporteføljen 0,5 mill.kr. i hovedsak med bakgrunn i økning av mislighold. Sum individuelle nedskrivninger utgjør 42,1 mill.kr. Balanse mot 38,1 mill.kr. ved årsskiftet. Det forventes at tap- Forretningskapitalen pr. 30.06.2010 er 11.391 ene vil ligge innenfor 0,35 % av utlånsporteføljen mill. kroner, en økning på 389 mill. kroner siden resultat etter skatt ble 39,8 mill kroner, mot 35,1 31.12.2009. Totalt har banken avlastet seg med mill. kroner i 2009. Regnskapsmessig effekt av gener- 1.511 mill. kroner i SpareBank 1 Boligkreditt. ell omlegging av AFP-ordningen fra 01.01.2011, er Forvaltningskapitalen ved kvartalsskiftet er 9.879 inntektsført i første halvår 2010. mill. kroner, en økning på 149 mill. kroner eller 1,5 % siden 31.12.2009.
 3. 3. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 4 2 6 5 3-årsperiode. eierandel i felleskontrollert virksomhet Bankens investeringer i Samarbeidende Sparebanker Bankens soliditet er god. Netto ansvarlig kapital er resultatregnsKap AS (SpareBank 1 Gruppen AS) er i morbanken ført til totalt på 816 mill.kr. og består av kjernekapital på Morbanken Konsern kostpris, og i konsernregnskapet etter egenkapitalme- 622 mill.kr. og ansvarlig lån og fondsobligasjon på til 2009 2.kv. 09 2.kv. 10 30.06.2009 30.06.2010 resultatregnskap (tall i 1000 kr) 30.06.2010 30.06.2009 2.kv. 10 2.kv. 09 2009 toden. Konsernregnskapet blir derfor påvirket av Grup- sammen 260 mill.kr. Til fradrag kommer 66 mill.kr. pens resultat med 5,3 mill.kr. som er vår andel i deltagende selskaper samt skat- tefordel. Kapitaldekningen for morbanken er 14.1 % pr. 438.255 106.885 106.298 229.658 207.946 Renteinntekter 207.946 229.658 106.298 106.885 438.255 transaksjoner gjennomført av nærstående 30.06.2010. Regnskapet er ikke revidert og overskud- 259.834 63.474 63.638 147.265 122.895 Rentekostnader 122.895 147.265 63.638 63.474 259.830 Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av det pr. 30.06.2010 er ikke inkludert i beregningen av nærstående som har hatt betydning på virksomhetens kapitaldekningen. 178.421 43.411 42.660 82.393 85.051 netto renteinntekter 85.051 82.393 42.660 43.411 178.425 stilling eller resultat i løpet av perioden. 66.653 15.216 17.569 29.223 34.480 Provisjonsinntekter 34.480 29.223 17.569 15.216 66.653 utsiKtene Fremover 7.537 1.852 1.695 3.556 3.489 Provisjonskostnader 3.489 3.556 1.695 1.852 7.537 BesKrivelse av BanKens risiKo- og Etterspørselen etter lån på personmarkedet holder seg 4.096 474 356 2.154 2.209 Andre driftsinntekter 2.209 2.154 356 474 4.096 usiKKerHetsFaKtorer på et godt nivå, men det er stor konkurranse i marke- De ulike risiki og risikogruppene styres gjennom mål, det. Relativt sett ligger innlånskostnadene på et høyt 63.212 13.838 16.230 27.821 33.200 netto provisjons- og andre inntekter 33.200 27.821 16.230 13.838 63.212 rammer og fullmakter samt en struktur for oppfølging nivå, og dette utfordrer bankens rentenetto. og kontroll basert på et eget rapporteringssystem til ledelsen og styret. Forsikrings-, spare- og plasseringsområdene forventes 6.169 39 13.993 6.169 15.765 Utbytte 15.765 6.169 13.993 39 6.169 å fortsette den gode salgs- og resultatutviklingen. 0 0 0 0 0 Inntekter av eierinteresser 5.349 3.575 3.565 1.254 13.620 Risikofaktorene kan grupperes i strategisk, forret- 15.819 4.580 -3.668 6.400 -4.300 Netto verdiendring på finansielle eiendeler -4.300 6.400 -3.668 4.580 15.819 ningsmessig, finansiell og operasjonell risiko fordelt For Møre og Romsdal vil aktivitetene innenfor olje- og på underkategorier. Likviditets- og kredittrisiko er de gassektorene fortsatt være en sterk drivkraft. 21.988 4.619 10.325 12.569 11.465 netto avk. på finansielle investeringer 16.814 16.144 13.890 5.873 35.608 vesentligste risikoområdene for banken. Generelt er det optimisme i næringslivet, men innenfor 263.621 61.868 69.215 122.783 129.716 sum inntekter 135.065 126.358 72.780 63.122 277.245 risikobildet og risikostyring noen sektorer er det fremdeles utfordringer i kjølvannet Banken har god soliditet og kan vise frem en av finansuroen. Vi forventer at dette vil vedvare en tilfredsstillende likviditet etter 2. kvartal. periode fremover. 86.876 16.105 19.220 36.971 24.245 Personalkostnader 24.245 36.971 19.220 16.105 86.876 30.612 7.262 8.065 14.036 17.250 Administrasjonskostnader 17.250 14.036 8.065 7.262 30.612 Kredittrisikoen på utlånsporteføljen er bankens største SpareBank 1 Nordvest er et solid finanshus med 35.201 7.646 13.513 15.441 22.373 Andre driftskostnader 22.373 15.441 13.513 7.646 35.204 risikoområde. Kredittkvaliteten er generelt stabil og stor tillit i markedet. Bankens sterke og aktive sam- god. Banken følger aktivt opp løpende engasjementer, funnsrolle styrker omdømmet og vekstmuligheter. Al- 152.689 31.013 40.798 66.448 63.868 sum driftskostnader 63.868 66.448 40.798 31.013 152.692 og alle kreditter besluttes i henhold til bevilgningsregle- liansesamarbeidet i SpareBank 1 er en viktig utvikling- ment. Overvåkingen av kredittrisikoen skjer gjennom sarena for banken, og danner sammen med utsiktene 110.932 30.855 28.417 56.335 65.848 resultat før tap 71.197 59.910 31.982 32.109 124.553 risikoklassifiseringssystem utviklet i samarbeid med i det regionale markedet grunnlaget for fortsatt opti- SpareBank 1-alliansen og er under stadig overvåking misme. og videreutvikling. 27.300 5.720 7.698 11.398 16.688 Tap på utlån og garantier 16.688 11.398 7.698 5.720 27.300 Bankens samfunnsengasjement vil fortsatt fokusere 910 76 -2.005 76 -2.049 Gevinst/tap på anleggsmidler -2.049 76 0 76 910 Usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen er på: verdiskaping, kompetanseutvikling, videreutvikling fortsatt til stede, men noe avtagende. Markedet for av infrastruktur samt å legge til rette for kulturbasert 82.722 25.059 22.724 44.861 51.209 resultat etter tap 56.558 48.436 24.284 26.313 96.343 brukte boliger er fortsatt meget god. Også salget av næringsvirksomhet. nye leiligheter og boliger har tatt seg betydelig opp. 18.291 6.379 4.037 9.714 11.396 Skatt på ordinært resultat 11.396 9.714 4.037 6.379 18.292 Banken er lite eksponert i leilighetsmarkedet på utbyg- Styret er tilfreds med resultatet som er oppnådd gersiden. Tapsutviklingen i banken er avhengig av den pr 2. kvartal 2010, og forventer å kunne levere et 0 0 0 0 0 Øvrige resultatelement 0 0 0 0 0 generelle økonomiske utviklingen i Norge og spesielt i tilfredsstillende resultat for året som helhet. Møre og Romsdal. 64.431 18.680 18.687 35.147 39.813 resultat etter skatt 45.162 38.722 20.247 19.934 78.051 Det forventes en normalisering av tap i den kommende 0 0 0 0 0 Utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skatt på utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 Kristiansund 30.06.2010/26.08.2010 0 0 0 0 0 netto utvidede resultatelement 0 0 0 0 0 I styret for SpareBank 1 Nordvest 64.431 18.680 18.687 35.147 39.813 resultat etter utvidede resultatelement 45.162 38.722 20.247 19.934 78.051 0 0 0 0 0 Overført til fonds for vurderingsforskjeller 5.349 0 -3.565 0 13.620 Johnny Holmen Ole Tennfjord Ingunn Golmen Arne F. Lillevik Leder Nestleder 0 0 0 0 0 disponeringer i perioden 5.349 0 -3.565 0 13.620 64.431 18.680 18.687 35.147 39.813 periodens totalresultat 39.813 38.722 23.812 19.934 64.431 Nanna Eriksen Røe Turid Strøm Bjørn Rød Odd Einar Folland Ansatterepresentant Administrerende direktør
 4. 4. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 6 7 8 7 Balanse Kontantstømoppstilling Morbank Konsern Morbank (tall i 1000 kr) Konsern 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 Balanse (tall i 1000 kr) 30.06.2010 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2009 30.06.2010 Kontantstrømoppstilling 30.06.2010 30.06.2009 142.330 399.883 1.055.233 Kontanter og fordringer på sentralbanker 142.330 399.883 1.055.233 35.147 39.813 Resultat etter skatt 39.813 38.722 410.223 346.230 95.326 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 410.223 346.230 95.326 0 0 Utbytte fra datterselskapene 0 0 8.026.982 7.824.744 7.867.198 Brutto utlån til kunder 8.026.982 7.824.744 7.867.198 0 0 -/+ Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 42.127 34.452 38.156 - Individuelle nedskrivninger 42.127 34.452 38.156 0 3.419 + Av- og nedskrivninger 3.419 0 36.830 34.370 35.940 - Nedskrivninger på grupper av utlån 36.830 34.370 35.940 11.398 4.861 Tap på utlån/garantier 4.861 11.398 7.948.025 7.755.922 7.793.102 Netto utlån til kunder 7.948.025 7.755.922 7.793.102 46.545 48.093 tilført fra årets virksomhet 48.093 50.120 1.026.428 457.114 479.034 Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig 1.026.428 457.114 479.034 verdi 21.210 -3.560 Endring øvrige fordringer -3.557 21.210 161.126 105.092 135.344 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 161.132 105.098 135.350 30.630 16.552 Endring annen kortsiktig gjeld 16.552 30.632 60.164 47.494 51.185 Investering i eierinteresser 104.719 84.534 100.941 0 -10.480 Endring pensjonsforpliktelser -10.480 0 985 985 985 Investering i konsernselskap 0 0 0 51.840 2.512 likviditetsendring i resultatregnskapet 2.515 51.842 0 3.500 0 Goodwill 0 3.500 - 6.344 7.293 11.521 Utsatt skattfordel 6.344 7.293 11.521 -190.842 -159.784 Endring brutto utlån til kunder -159.784 -190.842 123.388 89.444 109.221 Øvrige eiendeler 123.391 89.444 109.224 -302.569 -314.898 Endring fordringer på kredittinstitusjoner -314.898 -302.569 9.879.013 9.212.957 9.730.951 eiendeler 9.922.592 9.249.018 9.779.731 197.447 445.264 Endring innskudd fra kunder 445.264 197.446 130.000 -2.124 Endring gjeld til kredittinstitusjoner -2.124 130.000 -41.800 -547.394 Endring sertifikater og obligasjoner -547.394 -41.800 370.000 370.000 372.124 Innskudd fra kredittinstitusjoner 370.000 370.000 372.124 -109.379 -528.331 a netto likviditetsendring fra virksomhet -528.328 -105.803 5.097.357 4.550.402 4.652.093 Innskudd fra og gjeld til kunder 5.096.380 4.549.400 4.651.116 3.349.410 3.350.000 3.649.409 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 3.349.410 3.350.000 3.649.409 0 -9.426 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -9.426 0 140.700 142.884 135.208 Annen gjeld 140.701 142.908 135.209 0 0 Avgang/bygninger/driftsmidler 0 0 259.450 200.000 299.835 Ansvarlig lånekapital 259.450 200.000 299.835 0 0 Netto innbetalt kap.tilkn. selskaper/datterslesk. 0 0 9.216.917 8.613.286 9.108.669 sum gjeld 9.215.941 8.612.308 9.107.693 -21.190 -34.761 Endring aksjer og eierinteresser -29.560 -23.490 622.283 564.524 617.408 Sparebankens fond 622.283 558.978 617.408 -21.190 -44.187 B netto likviditetsendring investeringer -38.986 -23.490 0 0 4.874 Annen egenkapital 44.555 39.010 54.630 39.813 35.147 0 Periodens resultat 39.813 38.722 0 250.000 -300.000 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipa- -300.000 250.000 662.096 599.671 622.282 sum egenkapital 706.651 636.710 672.038 pirer 9.879.013 9.212.957 9.730.951 sum gjeld og egenkapital 9.922.592 9.249.018 9.779.731 0 0 Endringer ført direkte mot egenkapital -5.204 -1.276 0 -40.385 Endring ansvarlig lånekapital -40.385 0 159.498 187.435 161.009 Betingede forpliktelser 159.498 187.435 161.009 250.000 -340.385 C netto likviditetsendring finansiering -345.589 248.724 421.688 457.114 410.916 Deponert for mulig F-lån i Norges Bank 421.688 457.114 410.916 119.431 912.903 a+B+C netto endring likvider i året -912.903 119.431 280.452 1.055.233 Likviditetsbeholdning periodens start -1.055.233 280.452 399.883 142.330 Likviditetsbeholdning periodens slutt 142.330 399.883 egenKapitalBevegelse 119.431 -912.903 endringer -912.903 119.431 SpareBank 1 Nordvest konsern 2.kv 2. kv 1.000 kroner 2010 2009 Egenkapital pr 01.01. 672.038 599.264 Direkte føringer mot egenkapital -10.075 -1.276 Korrigert implementeringseffekt 4.875 0 IFRS Netto utvidede resultatposter 0 0 Verdiendring finansielle eiendeler 0 0 tilg. for salg Estimatavvik pensjon 0 0 Overskudd 39.813 38.722 Egenkapital pr 30.06 706.651 636.710
 5. 5. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 8 9 10 9 Hovedtall spareBank 1 nordvest, morbank resultat Fra KvartalsregnsKapene 1. halvår 1. halvår 2009 2010 2009 spareBank 1 nordvest (i mill kroner) 2.kv 1.kv 4.kv 3.kv 2.kv resultatsammendrag (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % (i 1000 kr) % 2010 2010 2009 2009 2009 Netto renteinntekter 85.051 1,95 82.393 2,16 178.421 2,23 netto renteinntekter 43 42 51 46 43 Netto provisjons- og andre inntekter 33.200 0,76 27.821 0,73 63.212 0,79 Provisjonsinntekter 18 17 20 18 15 Netto avkastning på finansielle investeringer 13.514 0,31 12.493 0,33 21.078 0,26 Provisjonskostnader -1 -2 -2 -2 -2 sum inntekter 131.765 3,02 122.707 3,22 262.711 3,29 Andre driftsinntekter 0 2 2 0 0 sum driftskostnader 63.868 1,46 66.448 1,75 152.689 1,91 netto provisjons- og andre inntekter 17 17 20 16 13 driftsresultat før tap 67.897 1,56 56.259 1,48 110.022 1,38 Utbytte 14 2 0 0 0 Tap på utlån og garantier 16.688 0,38 11.398 0,30 27.300 0,34 Inntekter av eierinteresser 0 0 0 0 0 resultat før skatt og minoritetsinteresser 51.209 1,17 44.861 1,18 82.722 1,04 Netto verdiendring på finansielle eiendeler -3 -1 2 7 5 Skattekostnad 11.396 0,26 9.714 0,26 18.291 0,23 netto avk. på finansielle investeringer 11 1 2 7 5 Minoritetsinteresser 0 0,00 0 0,00 0 0,00 sum inntekter 71 60 73 69 61 resultat 39.813 0,91 35.147 0,92 64.431 0,81 Personalkostnader 19 5 26 24 16 Administrasjonskostnader 8 9 11 8 7 1. halvår 1. halvår 2009 Andre driftskostnader 13 9 9 8 8 2010 2009 sum driftskostnader 40 23 46 40 31 lønnsomhet resultat før tap 31 37 27 29 30 Egenkapitalavkastning 12,5 % 12,2 % 12,2 % Tap på utlån og garantier 8 9 12 6 5 Kostnadsprosent 48,5 % 54,2 % 58,1% resultat før skatt og minoritetsinteresser 23 28 15 23 25 Balansetall Skattekostnad 4 7 5 4 6 Brutto utlån til kunder 8.026.982 7.824.744 7.867.198 Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 9.536.536 8.788.117 9.138.430 resultat 19 21 10 19 19 Innskudd fra kunder 5.097.357 4.550.402 4.652.093 Innskuddsdekning 63,5 % 58,2 % 59,1 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder 2,6 % 9,4 % 3,0 % Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt 8,5 % 15,2 % 10,2 %
 6. 6. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 10 11 12 11 noter til regnsKapet 1.10 dervivater og sikring Derivatene består av valuta- og renteinstrumenter samt instrumenter forbundet med strukturerte produkter. Derivater føres til virkelig verdi over resultatet, med mindre de er øremerket som sikringsinstrumenter. Banken vurderer og dokumenterer sikringens effektivitet, note 1 regnsKapsprinsipper både ved første gangs klassifisering og på løpende basis. Ved virkelig verdisikring blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regn- skapsført til virkelig verdi, og endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. 1.1 grunnlag for utarbeidelse Delårsregnskapet for SpareBank 1 Nordvest omfatter perioden 01.01. - 30.06.10. For strukturerte produkter med kapitalgaranti føres gevinster, herunder tegningsomkostninger og eventuelle struktureringsgevinster, som Dette delårsregnskapet er utarbeidet iht. gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Det erklæres at regnskapsprinsippene dag 1 gevinster. Struktureringsgevinster beregnes ved at bankens framtidige fordringer (opsjonspremie) og forpliktelser (garantert kapital) og beregningsmetoder utført i delårsregnskapet er de samme som er benyttet ved årsregnskapet. Unntaket er for pensjoner hvor det neddiskonteres ved bruk av swapkurven. har kommet en lovendring som endrer grunnlaget. 1.11 risiki 1.2 segmentrapportering Bankvirksomhet gir mange former for risiki. Hvilke og hvordan banken har dekket disse finner en mer detaljert beskrevet under bankens Et forretningssegment er en gruppering av eiendeler eller virksomhet som tilfører produkter eller tjenester, og som er gjenstand for hjemmeside og Årsrapport for 2009. Generelt så har ikke risikoen økt nevneverdig siden årsskiftet. risiko og avkastning som avviker fra andre forretningssegmenter. Segmentinformasjon er omtalt i egen note. 1.3. valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta pr. 30.06., er bokført over resultatregnskapet. 1.4 varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivnin- ger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eien- delen. Alternativt kunne egne eiendommer blitt verdsatt til markedsverdi, noe som ville gitt en merverdi. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris fratrukket evt. restverdi over driftsmidlenes brukstid. Utleid del av egne bygninger er behandlet på samme måte. 1.5 goodwill Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at mer- og mindrever- dier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Banken besitter ingen slike objekter for øyeblikket. 1.6 verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virkelig verdi eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som virkelig verdi over resultatet. Alle finansielle instrumenter er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet. Endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi og føres på tilsvarende måte. 1.7 pensjoner Banken dekker sine pensjonsforpliktelser ovenfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning, noe som tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. Så framt noen gjør bruk av ordningen innen utgangen av november 2010 sikrer ordningen de fleste av bankens ansatte en pensjon på 70 % av sluttlønn opptil 12 G. Fra 31.03.2009 ble den ytelsesbaserte ordningen luk- ket for nye medlemmer. Ved årsskiftet hadde banken 104 ansatte med ytelsesbasert ordning og 22 ansatte med innskuddsbasert ordning. Alle kostnader vedrørende pensjon føres netto under lønnskostnader. Premien til innskuddsbasert ordning kostnadsføres løpende etter som den påløper. Endring i AFP-tilskottsloven i Statsråd 19.02.2010 trådte i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjør at banken for denne delen av pensjonene, går fra en foretaksspesifikk ytelsesordning til å representere ytelsesbasert flerfore- taksordning, som da behandles tilnærmet lik en innskuddsbasert ordning. Den regnskapsmessige konsekvensen er at banken måtte tilbakeføre tidligere dekket forpliktelsen fra balansen til resultatet med kr. 18.490.000,- i første kvartal 2010. Dette gjelder for de ansatte som er født etter 31.12.1948. For de som er født før 31.12.1948 og etter 01.01.1944 vil banken først kunne ta stilling til og kostnadsføre sin forpliktelse overfor disse i 4. kvartal 2010. Aktuarberegning viser at dette vil være et beløp i størrelsesorden 3,1 mill.kr. Forpliktelsene etter eksisterende AFP-ordning vil være endelig fastsatt for medlemsforetakene pr. 31. desember 2015. 1.8 innlån/gjeld Førstegangs innlån med flytende rente innregnes til opptakskost, som er virkelig verdi av mottatte vederlag etter fradrag av transak- sjonsutgifter. Lånet måles deretter til amortisert kost. Enhver forskjell mellom oppakskost og oppgjørsbeløpet blir dermed periodi- sert over lånetiden ved hjelp av lånets effektive rente. Banken har kun ett fastrentelån. Også det føres til amortisert kost. 1.9 eierandel i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandeler i datterselskap og tilknyttede selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsregnskapet. I konsernregn- skapet blir disse eiendelene ført etter egenkapitalmetoden. Det vil si at vi løpende resultatfører vår andel av resultater i tilknyttede selskap. Datterselskapene blir konsolidert inn i konsernregnskapet.
 7. 7. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 12 13 14 13 note 2 tap pÅ utlÅn og garantier note 5 øvrige eiendeler (i mill. kroner) Morbank Konsern 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 Morbank Konsern 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 52 46 Varige driftsmidler 52 46 8 3 Andre eiendeler 8 3 4 7 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 4 7 63 61 Forsk.bet. Ikke påløpte kontnader 63 61 1 2 Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån 1 2 123 110 Sum øvrige eiendeler 123 110 3 5 Amortisert utlån 3 5 8 6 Periodens konstaterte tap hvor det tidl. er nedskrevet 8 6 1 8 Periodens konst. tap hvor det tidl. ikke er nedskrevet 1 8 0 -1 Periodens inngang på tidl. perioders nedskrivninger 0 -1 17 27 = Periodens tapskostnader 17 27 note 6 annen gJeld Morbank Konsern 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 note 3 nedsKrivninger pÅ utlÅn og garantier Morbank Konsern 25 45 Annen gjeld 25 45 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 93 56 Påløpene kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 93 56 23 34 Avsetning for påløpte kostnader 23 34 38 29 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 38 29 141 135 sum annen gjeld 141 135 9 3 + Økning i nedskrivning på eng. hvor det tidl. er nedskrevet 9 3 -7 -5 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder -7 -5 2 14 + Nedskrivninger på eng. hvor det tidl. ikke er nedskrevet 2 14 0 0 - Amortisert kost 0 0 0 -3 - Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 0 -3 note 7 innsKudd Fra Kunder Fordelt pÅ seKtorer og nÆringer 42 38 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 42 38 9 14 Konstaterte tap i perioden 9 14 Morbank Konsern 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 286 211 Offentlig og finansiell 286 211 114 105 Jordbruk/skogbruk 114 105 104 91 Fiske/fiskeoppdrett 104 91 note 4 misligHoldte og tapsutsatte engasJement 125 110 Industri og bergverksdrift 125 110 Morbank Konsern 153 205 Bygg, anlegg og kraft 153 205 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 69 255 Varehandel, reparasjon av motorvogn 69 255 182 163 Transport og lagring 182 163 misligholdte utlån 172 88 Overnattings- og servicevirksomhet 172 88 155 89 Brutto mislighold over 90 dager 155 89 265 211 Omsetning og drift av fast eiendom 265 211 41 28 - Individuelle nedskrivninger 41 28 84 88 Forr. mes. tjenesteytende næringer 83 87 114 61 Netto misligholdte utlån 114 61 234 250 Tjenesteytende næringer ellers 234 250 26% 31% Avsetningsgrad 26% 31% 1.788 1.777 sum næring 1.787 1.776 3.309 2.875 Personkunder 3.309 2.875 andre tapsutsatte engasjement 5.097 4.652 sum innskudd 5.096 4.651 12 46 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 12 46 2 12 - Individuelle nedskrivninger 2 12 10 34 Netto andre tapsutsatte engasjement 10 34 17% 26% Avsetningsgrad 17% 26%
 8. 8. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 14 15 16 15 note 8 utlÅn til Kunder Fordelt pÅ seKtorer og nÆringer note 10 segmentrapportering Morbank Konsern 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 Rapportering pr segment: Konsern 30.06.10 Konsern 31.12.09 17 18 Offentlig 17 18 (tall i 1000 kroner) pm Bm øvrige totalt pm Bm øvrige totalt 142 150 Jordbruk/skogbruk 142 150 resultatregnskap 337 346 Fiske/fiskeoppdrett 337 346 Netto renteinntekter 44.772 34.952 5.327 85.051 94.752 73.320 10.353 178.425 189 166 Industri og bergverksdrift 189 166 Netto provisjons- og andre inntekter 17.477 13.644 2.079 33.200 44.077 34.108 4.816 83.001 374 368 Bygg, anlegg og kraft 374 368 Netto avk. på finansielle inv. 9.930 7.752 1.182 18.864 0 0 14.909 14.909 256 243 Varehandel, reparasjon av motorvogn 256 243 Driftskostnader 33.622 26.247 4.000 63.869 81.087 62.746 8.860 152.692 120 118 Transport og lagring 120 118 Resultat før tap pr segment 38.558 30.101 4.588 73.246 57.743 44.682 21.218 123.643 116 114 Overnattings- og servicevirksomhet 116 114 Tap på utlån og garantier 10.504 6.150 33 16.688 17.455 9.782 62 27.300 1.099 984 Omsetning og drift av fast eiendom 1.099 984 Resultat før skatt pr segment 28.053 23.950 4.554 56.558 40.287 34.899 21.156 96.343 179 176 Forr. mes. tjenesteytende næringer 179 176 146 154 Tjenesteytende næringer ellers 146 154 Brutto utlån til kunder 5.052.553 2.958.340 16.089 8.026.982 5.030.216 2.819.065 17.917 7.867.198 0 0 Ufordelt (merverdi fastrente utlån og amort. etableringsgebyr) 0 0 Individuell nedskrivning utlån -1.600 -40.527 0 -42.127 -1.244 -36.912 0 -38.156 2.975 2.837 sum næring 2.975 2.837 Gruppenedskrivning utlån -2.500 -36.830 0 -39.330 -2.500 -33.440 0 -35.940 5.052 5.030 personkunder 5.052 5.030 Andre eiendeler 0 0 1.977.067 1.977.067 0 0 1.986.629 1.986.629 8.027 7.867 Brutto utlån 8.027 7.867 Sum eiendeler pr segment 5.048.453 2.880.983 1.993.156 9.922.592 5.026.472 2.748.713 2.004.546 9.779.731 -42 -38 - Individuelle nedskrivninger -42 -38 -37 -36 - Nedskrivninger på grupper av utlån -37 -36 Innskudd fra og gjeld til kunder 3.309.174 1.501.048 286.158 5.096.380 2.874.665 1.542.497 233.954 4.651.116 7.948 7.793 netto utlån 7.948 7.793 Annen gjeld 0 0 4.119.561 4.119.561 0 0 4.456.577 4.456.577 Sum gjeld pr segment 3.309.174 1.501.048 4.405.719 9.215.941 2.874.665 1.542.497 4.690.531 9.107.693 Egenkapital 0 0 706.651 706.651 0 0 672.038 672.038 Sum gjeld og egenkapital pr segment 3.309.174 1.501.048 5.112.370 9.922.592 2.874.665 1.542.497 5.362.569 9.779.731 note 9 KapitaldeKning Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). I henhold til overgangsregler har SpareBank 1 Nordvest rapportert etter disse fra 1. kvartal 2008. Banken rapporterer disse etter standardmetoden både for konsern og morbank. Morbank Konsern 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 622 622 Kjernekapital 667 672 -6 -11 - fradrag kjernekapital -6 -11 85 50 Fondsobligasjon 85 50 175 250 Tilleggskapital 175 250 -60 -44 - fradrag tilleggskapital -105 -48 0 0 - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 0 0 - kapitaldekningsreserve 0 0 816 867 Ansvarlig kapital 816 863 5.803 5.293 Beregningsgrunnlag - 100% 5.758 5.303 5.513 5.028 Beregningsgrunnlag IRB - 95% 5.470 5.020 11,56% 12,06% Kjernekapitalandel 12,04% 12,48% 14,06% 16,37% Kapitaldekning 14,17% 16,28%
 9. 9. SpareBank 1 Nordvest 2. kvartal 2010 www.snv.no Telefon 03900

×