Programme consultation and data collection workshop pristina_2-3 july 2014_alb

212 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programme consultation and data collection workshop pristina_2-3 july 2014_alb

  1. 1. Zyra e Kryeministrit-Ured Premijera-Office of the Prime Minister 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00 Fax: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org Ky dokument është hartuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Nuk duhet të thuhet se ai paraqet qëndrimet zyrtare të BE-së, OECD-së apo vendeve të saj anëtare, ose të përfituesve pjesëmarrës në Programin e SIGMA-s. Qëndrimet e shprehura dhe argumentet e ofruara janë të autorit(ve). Ky dokument dhe çdo hartë në të nuk paragjykojnë statusin ose sovranitetin mbi një territor, ndarjen e kufijve ndërkombëtarë apo administrativë dhe emrin e ndonjë territori, qyteti apo zone. .*Ky emërtim nuk e paragjykon qëndrimin për statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244 dhe me Mendimin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Konsultimi dhe mbledhja e të dhënave dhe prezantimi i analizës përfundimtare PROGRAMI 2 KORRIK 2014 09:00 -16:00 3 KORRIK 2014 09:00-14:30
  2. 2. 2 1. Qëllimi Kosova ka filluar të zbatojë sistemin e koncept dokumenteve në mars të vitit 2012, si një proces analitik për të ndihmuar ministritë që të analizojnë mirë hartimin e politikave dhe legjislacionit potencial. E dizajnuar për të informuar hartimin e ligjeve dhe marrjen e vendimeve. Këto dokumente mbulojnë çështjet kyçe siç janë objektivat, arsyeja e politikave dhe ndikimi fiskal. Vlerësimi i SIGMA-s në vitin 2013 dhe shqyrtimi i mëpastajmë i bërjes së politikave ka konstatuar se aftësia e ministrive për të planifikuar paraprakisht dhe paraqitur si duhet kostot e zbatimit dhe kapaciteti i qeverisë qendrore për shqyrtimin e hollësishëm të projekt propozimeve mbesin sfiduese. Kjo ka një ndikim të madh, duke rezultuar në vonesa për shkak të mbingarkimit [me punë] dhe planifikimi joreal. Cilësia e analizës së koncept dokumenteve është e ndryshme. Vlerësimi është i prirë të jetë mjaft sipërfaqësor, shpesh pa analizë financiare ose edhe kur bëhet, ajo fokusohet ngushtë në atë se a ka qenë propozimi i përballueshëm në kuadër të marrëveshjes aktuale të buxhetit e jo në vlerësimin lidhur me ndikimin e tij në sistem, p.sh., se a do të shkaktojë propozimi kosto për bizneset. SIGMA është duke punuar me Zyrën e Kryeministrit (ZKM) dhe me ministritë e përzgjedhura prioritare për të: 1) Ofruar këshilla rreth shqyrtimit të hollësishëm dhe funksionit të ZKM-së për sigurimin e cilësisë; 2) Ndihmuar ministritë e përzgjedhura në hartimin e koncept dokumenteve – duke i udhëhequr ato nëpër procesin analitik në të gjitha fazat e hartimit të politikave. Kjo punë i kontribuon drejtpërdrejt njërit prej prioriteteve kyçe të identifikuara në Kosovë për arritjen e zhvillimit të politikave, e cila karakterizohet me dialog ndërministror me ministritë e tjera dhe me organizatat joqeveritare. 2. Formati i sesioneve Konsultimi me ata që preken nga ndryshimet e propozuara të politikave dhe me palët e tjera të interesit është element thelbësor i një sistemi efektiv të politik-bërjes. Një proces analitik ka disa faza. Analiza përfundimtare është vlerësim më i detajuar i opsioneve të përdorura për informimin e palëve të interesit për vendimin përfundimtar të qeverisë, për arsyet e atij vendimi dhe se si janë marrë parasysh mendimet e palëve të interesit gjatë procesit të hartimit të politikave. Kjo punëtori do të shqyrtojë konsultimin si mjet thelbësor për të siguruar që pikëpamjet e palëve të interesit të merren parasysh si duhet kur hartohet dhe zbatohet një politikë. Ajo do të trajtojë qasjet për mbledhjen e të dhënave kur ka mungesë dhe pjesëmarrësit do të zhvillojnë një strategji të konsultimit me palët e interesit për koncept dokumentin e tyre. Ky sesion do tu ofrojë pjesëmarrësve një mundësi për të përgatitur një analizë përfundimtare dhe një përmbledhje dhe të vlerësojnë qasjet e marra nga grupet e tjera.
  3. 3. 3 AGJENDA PËR PUNËTORINË E SIGMA-S DHE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT ‘KONSULTIMI DHE MBLEDHJA E TË DHËNAVE DHE PREZANTIMI I ANALIZËS PËRFUNDIMTARE’ 2 KORRIK 2014 09:00 – 09:20 Paraqitja e qëllimeve të kësaj dite dhe fjala hyrëse Peter Vagi 09:20 – 09:40 Aktivitet për nxehje Graham Grey 09:40 – 10:10 Konsultimi ndërministror (ndërmjet ministrive) Përfaqësuesi i ZKM-së 10:10 – 10:50 Përfitimet dhe baza e konsultimit, përfshirë identifikimin e palëve të interesit Erik Akse 10:50 Kafe 11:10 – 11:40 Planifikimi për konsultim Erik Akse 11:40 – 13:00 Dreka dhe kafe, përfshirë sesionin e punës në grupe: Planifikimi i konsultimit për koncept dokumentet e ministrive 13:00 – 13:40 Diskutimi i rezultatit të sesionit të punës në grupe Erik Akse 13:40 – 14:10 Shembujt e mirë dhe të këqij të konsultimit Erik Akse 14.10 – 15:10 Hyrje në analizën e të dhënave dhe prezantimin e konstatimeve Graham Grey 15:10 – 15:45 Sesion i punës në grupe: Plani për analizën e të dhënave për koncept dokumentet e ministrive Graham Grey 15:45 – 16:00 Përmbledhje e punës së kësaj dite dhe plani për nesër Peter Vagi 16:00 Fundi i sesionit
  4. 4. 4 DITA E DYTË, 3 KORRIK 2014 AGJENDA PËR PUNËTORINË E SIGMA-S DHE ZYRËS SË KRYEMINISTRIT ‘KONSULTIMI DHE MBLEDHJA E TË DHËNAVE DHE PREZANTIMI I ANALIZËS PËRFUNDIMTARE’ 3 KORRIK 2014 09:00 – 09:10 Rekapitullim i ditës së djeshme dhe qëllimet për sot Peter Vagi 09:10 – 12:00 Punë në grupe: Diskutim në grupe të ndara për koncept dokumentet e ministrive Të gjithë 12:00 – 13:00 Dreka dhe kafe 13:00 – 14:00 Prezantimi i koncept dokumenteve të ministrive dhe diskutimi në grupin e përbashkët Graham Grey 14:00 – 14:20 Mësimet e nxjerra nga të gjitha punëtoritë Peter Vagi 14:20 – 14:30 Përmbledhje dhe hapat e ardhshëm Peter Vagi 14:30 Fundi i sesionit

×