Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Nissi  yehova nissi - song
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Nissi yehova nissi - song

 • 305 views
Published

నిస్సీ - యెహోవా నిస్సీ …

నిస్సీ - యెహోవా నిస్సీ
ధ్వజము నీవే మా దేవా
నిస్సీ - యెహోవా నిస్సీ
నిజము నీ కృప నిరతం మధురం
నిస్సీ - యెహోవా నిస్సీ

1) శ్రమలలో మా స్నేహితుడా
సమరములలో ఆశ్రితుడా
గాయ పడిన మనుజులకు
సాయ పడిన సమరయుడా
స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము - 4 //నిస్సీ//

2) స్వజనులే నను విడచినను
విజయ పథమున నడిపితివి
కలతలే నను కమ్మినను
కొలతలేని కృపనిచ్చితివి
స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము - 4 //నిస్సీ//

3) బంధకములను తెంచితివి
అంధకారము తొలగించితివి
చింతలెల్ల తీర్చితివి
శాంతి మాలో కలిగించితివి
స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము - 4 //నిస్సీ//

Published in Spiritual , Travel , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ìd”‡ ` jÓT¨yê ìd”‡ ` <Ûä«»eTT ˙y˚ e÷ <˚yêìd”‡ ` jÓT¨yê ìd”‡ ` ì»eTT ˙ ø£è|ü eT<ÛäTs¡+ ˆˆìd”‡ˆˆ1) ÁX¯eT˝À e÷ ùdïVæ≤‘·T&Ü ` düeTs¡eTT˝À ÄÁ•‘·T&Ü >±j·T|ü&çq eTqTE≈£î ` kÕj·T|ü&çq düeTs¡j·TT&Ü k˛ÔÁ‘·eTT düTÔ‹ k˛ÔÁ‘·eTT ` 4 ˆˆìd”‡ˆˆ2) dü«»qT˝Ò qqT $&É∫qqT ` $»j·T |ü<∏äeTTq q&ç|æ‹$ ø£‘·˝Ò qqT ø£$TàqqT ` ø=‘·˝Òì ø£è|üì∫Ë$ k˛ÔÁ‘·eTT düTÔ‹ k˛ÔÁ‘·eTT ` 4 ˆˆìd”‡ˆˆ3) ã+<Ûäø£eTTqT ‘Ó+∫‹$ ` n+<Ûäø±s¡eTT ‘=–+∫‹$ ∫+‘·˝…¢ r]Ë$ ` XÊ+‹ e÷˝À ø£*–+∫‹$ k˛ÔÁ‘·eTT düTÔ‹ k˛ÔÁ‘·eTT ` 4 ˆˆìd”‡ˆˆLyric by Pastor Shalem Arasavelli (16th Aug 2011) for Nissi Church, Hyderabad