ìd”‡ ` jÓT¨yê ìd”‡ ` <Ûä«»eTT ˙y˚ e÷ <˚yêìd”‡ ` jÓT¨yê ìd”‡ ` ì»eTT ˙ ø£è|ü eT<ÛäTs¡+ ˆˆìd”‡ˆˆ1) ÁX¯eT˝À e÷ ùdïVæ≤‘·T&Ü ` ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nissi yehova nissi - song

479 views

Published on

నిస్సీ - యెహోవా నిస్సీ
ధ్వజము నీవే మా దేవా
నిస్సీ - యెహోవా నిస్సీ
నిజము నీ కృప నిరతం మధురం
నిస్సీ - యెహోవా నిస్సీ

1) శ్రమలలో మా స్నేహితుడా
సమరములలో ఆశ్రితుడా
గాయ పడిన మనుజులకు
సాయ పడిన సమరయుడా
స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము - 4 //నిస్సీ//

2) స్వజనులే నను విడచినను
విజయ పథమున నడిపితివి
కలతలే నను కమ్మినను
కొలతలేని కృపనిచ్చితివి
స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము - 4 //నిస్సీ//

3) బంధకములను తెంచితివి
అంధకారము తొలగించితివి
చింతలెల్ల తీర్చితివి
శాంతి మాలో కలిగించితివి
స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము - 4 //నిస్సీ//

Published in: Spiritual, Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nissi yehova nissi - song

  1. 1. ìd”‡ ` jÓT¨yê ìd”‡ ` <Ûä«»eTT ˙y˚ e÷ <˚yêìd”‡ ` jÓT¨yê ìd”‡ ` ì»eTT ˙ ø£è|ü eT<ÛäTs¡+ ˆˆìd”‡ˆˆ1) ÁX¯eT˝À e÷ ùdïVæ≤‘·T&Ü ` düeTs¡eTT˝À ÄÁ•‘·T&Ü >±j·T|ü&çq eTqTE≈£î ` kÕj·T|ü&çq düeTs¡j·TT&Ü k˛ÔÁ‘·eTT düTÔ‹ k˛ÔÁ‘·eTT ` 4 ˆˆìd”‡ˆˆ2) dü«»qT˝Ò qqT $&É∫qqT ` $»j·T |ü<∏äeTTq q&ç|æ‹$ ø£‘·˝Ò qqT ø£$TàqqT ` ø=‘·˝Òì ø£è|üì∫Ë$ k˛ÔÁ‘·eTT düTÔ‹ k˛ÔÁ‘·eTT ` 4 ˆˆìd”‡ˆˆ3) ã+<Ûäø£eTTqT ‘Ó+∫‹$ ` n+<Ûäø±s¡eTT ‘=–+∫‹$ ∫+‘·˝…¢ r]Ë$ ` XÊ+‹ e÷˝À ø£*–+∫‹$ k˛ÔÁ‘·eTT düTÔ‹ k˛ÔÁ‘·eTT ` 4 ˆˆìd”‡ˆˆLyric by Pastor Shalem Arasavelli (16th Aug 2011) for Nissi Church, Hyderabad

×