Nija daivashakthi - March 2013

216 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
216
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nija daivashakthi - March 2013

 1. 1. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 2 e÷]Ã`2013 u…’_T˝Àì |ü⁄düÔø£eTTT 66 1) e÷ Hêqï>±s¡T e÷s¡TeTqdüT‡ bı+<äTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` C….sêDÏ, lø±≈£îfi¯+ 2) H˚qT 10e ‘·s¡>∑‹ eT+∫ e÷s¡Tÿ‘√ bÕdt n>∑Tq≥T¢ |üØø£å Áyêj·÷ì ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` C….Äsê<Ûäq, lø±≈£îfi¯+ 3) e÷ ô|<ä› y˚Tqø√&ÉT 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£åT u≤>± Áyêj·TTq≥T¢, <˚e⁄&ÉT eT+∫ C≤„q$T#·TÃq≥T¢, ∫qï y˚Tqø√&ÉT u≤>± #·<äTe⁄ø√yêì, Çs¡Te⁄s¡T <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT ô|<ä›j·T+<äT $<Û˚j·T‘· ø£*– e]∆˝≤¢ì ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` C…. ‘·, lø±≈£îfi¯+ 4) H˚qT &çÁ^ Á|ü<ÛäeT dü+e‘·‡s¡+ |üØø£åT u≤>± Áyêj·TT≥≈£î Hê≈£î eT+∫ C≤„qeTT, C≤„|üø£X¯øÏÔ ø£T>∑Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` $. düT<ÛësêDÏ, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ 5) e÷ nqïj·T´T Ç<ä›s¡T |üØø£åT u≤>± sêdæ $»j·TeTT bı+<äTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` ÁXÊeDøÏÎ, *+>±ù|≥ 6) Ç+≥sY |üØø£åT ÁyêdüTÔqï Hê ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` _.ùV≤eT‘·, lø±≈£îfi¯+ 7) 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£åT Áyêj·TuÀ‘·Tqï Hê kı<äs¡Tì ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` _.Væ≤eT_+<äT, lø±≈£îfi¯+ 8) Hê ≈£îe÷¬sÔ≈£î JsêíX¯j·T Ä|üπswüHé »]–q~. |ü]|üPs¡í Äs√>∑´e+‘·TsêT>± Vü‰dæŒ≥˝Ÿ qT+&ç Ç+{ÏøÏ e#·TÃq≥T¢, Hê ô|<ä› ≈£îe÷s¡TìøÏ ø£&ÉT|ü⁄˝À H=|æŒ |üP]Ô>± ‘·>∑TZq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` mHé. »j·TeTà, sê>√T (lø±≈£îfi¯+) 9) Hê ≈£îe÷¬sÔ, ≈£îe÷s¡T&ÉT Áyêdæq |üØø£å˝À eT+∫ e÷s¡TÿT e#·TÃq≥T¢qT, e÷ nø£ÿ ≈£îe÷s¡T&ÉT f…HéÔ |üØø£å˝˝À eT+∫ e÷s¡TÿT e#·TÃq≥T¢ Áyêj·T>∑TZq≥T¢qT, Hê uÛÑs¡Ô≈£î dü+|üPs¡í Äs√>∑´eTT ø£T>∑Tq≥T¢qT ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` dæ.ôV≤#Y.ns¡TD, lø±≈£îfi¯+ (ns¡düe*¢) 10) e÷ nø£ÿ>±] bÕ|ü #ê+~ì Áyêdæq Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å˝À eT+∫ e÷s¡Tÿ‘√ bÕdt n>∑Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` myéT. X¯óuÛÑ˝≤e‹, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 11) Hê≈£î ¬s+&ÉT ø±fi¯ófl, #˚‘·TT X¯øÏÔ ˝Ò≈£î+&Ü ãV”≤qyÓTÆ b˛j·÷sTT. }|æ] |”TÃø=qT≥≈£î ø£wüº+>± ñ+~. ‘·H=|æŒ, >∑T+&Ó˝À eT+≥>± ñ+≥T+~. Hê ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` dæ. s¡»ì≈£îe÷sY, y˚|ü>∑T+≥ 12) e÷ bÕ|ü Væ≤+<äT», u≤ãT BÛs¡CŸ sê|òüTe Äs√>∑´+>± ñ+&Üì, u≤>± #·<äTe⁄ø√yêì ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` myéT.$.mdt. X¯+ø£s¡¬s&ç¶, $.{Ï. nÁ>∑Vü‰s¡+, $»j·Tq>∑s¡+ 13) Hê ≈£îe÷¬sÔ dæ+<ÛäT, Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT Á|üB|t s¡ø£ÔV”≤q‘·‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT#·THêïs¡T. eT]j·TT Hê ≈£îe÷¬sÔ dæ+<ÛäT≈£î ø£&ÉT|ü⁄˝À 㢠ô|]–+~. Ä|üπswüHé #˚kÕs¡T. πøåeT+ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. ` dæ+Vü‰#·+, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ 14) Hê ≈£îe÷¬sÔ Áyêdæq f…HéÔ |üØø£å˝ÀqT, Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT ÁyêdüTÔqï Ç+≥sY ¬s+&Ée dü+ˆˆ |üØø£å˝ÀqT eT+∫ e÷s¡Tÿ‘√ bÕdt nyê«ì ÁbÕ]∆+#·+&ç ` $. ñwü, m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡, m#ÓÃs¡¢ $C≤„|üHêy˚~ø£
 2. 2. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 3 e÷]Ã`2013 bÕ‘·ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT |ü⁄düÔø£eTTT 39 Hê≈£î n‘·´+‘· Á|æj·TT˝…’q <Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT≈£î düsê«~Ûø±]jÓÆTq <˚e⁄ì Áù|eTqT ã{Ϻ, eTq s¡≈£å≈£î&Ó’q Áø°düTÔqT ã{Ϻ X¯óuÛÑeTTT ‘ÓTŒ#·THêïqT. MT πøåeT+ ø√] ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. MT Äràj·÷_Ûeè~∆ ø=s¡≈£î düs¡«<ë eTq <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡ $C≤„|üq #˚düTÔHêïqT. m˝≤ ñHêïs¡T? me] Vü≤&Ü$&ç yê]~. |üØø£åT e#˚ÃkÕsTT. dæ<ä∆bÕ≥T‘√ $<ë´s¡T∆≈£î Vü≤&Ü$&ç. ñ<√´>∑TT $~Û ìs¡«Vü≤D¬ø’ |üs¡T>∑TT rùdyês¡T ø=+<äs¡T. ñ<√´>±H˚«wü≈£îT ø=+<äs¡T. eTìwæøÏ m|ü&É÷ U≤∞ ñ+&É<äT. bÕ|ü+ ÁX¯eTJe⁄T n+<ä]øÏ |üqTT, u≤<Ûä´‘·˝À ‘˚&ÜT ñ+&Ée#·TÃqT. ø±˙ n+<äs¡÷ ÁX¯eT|ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤s¡T. #·*, m+&ÉT ≈£L&Ü Vü≤&Ü$&ç>±H˚ ñHêïsTT. #·* yÓ[¢b˛‘êHê+≥T+~. m+&ÉT e#˚ÃkÕsTT. #·*, m+&É eT<Ûä´ ∫qï #Ó*$T Ç+ø± ñ+~. n~ ø=~› s√E˝Ò. Äô|’ m+&ÉT ‘·eT e+‘·T |üìì n$ #˚kÕÔsTT. qs¡TT ÁX¯e÷qTuÛÑeeTTqπø |ü⁄≥Tº#·THêïs¡ì Áyêj·Tã&ç ñ+~ ø£<ä÷. jÓ÷ãT 5:7. Á|æj·TT˝≤sê! ˇø£ #√≥ ≈£Ls¡TÃì eTq #·T≥Tº ñqï Á|ü|ü+#êìï >∑÷]Ã Ä˝À∫+∫ #·÷&É+&ç. ª@$T{À á ˝Àø£+µ nì|ædüTÔ+~. ñ<äj·T kÕj·T+Á‘·eTT $T[‘·yÓTÆq ˇø£ ~q+. $_ÛqïyÓTÆq dæú‹>∑‘·TqT Ä düeTj·÷≈£î ìs¡ísTT+#êj·÷? nì|ædüTÔ+~. 25`2`13 sêÁ‹ n+fÒ 7.30`8`00 >∑+ˆˆ düeTj·T+˝À @ø±+‘·+>± ≈£Ls¡TÃì Hê #·T≥Tº ñqï Á|ü|ü+#êìï >∑÷]Ã Ä˝À#·q #˚düTÔHêïqT. Vü≤è<äj·T+ #ê˝≤ uÛ≤s¡+>± ñ+~. Hê eTqdüT‡ ì+&Ü ø£‘·‘√ ì+&çq ≈£î≥T+u≤T, yê´<ÛäT‘√ b˛sê&ÉT#·Tqï s√>∑TT, j·TÚeq J$‘· b˛sê≥+˝À $»j·÷ìï kÕ~Û+#·˝Òì j·TÚeqTT, <ä]Á<ä‘·qT nqTuÛÑ$düTÔqï ìs¡Tù|<äT. nø±s¡D+>± ì+<äbÕe⁄‘·Tqï nuÛ≤>∑T´T, Ç‘·s¡TqT u≤~Û+#·T≥˝ÀH˚ eTVü‰q+<ëìï nqTuÛÑ$dü÷Ô J$düTÔqï eTqTwüß´T Ç˝≤ m+<äs√. mHÓïH√ï dü+|òüT≥qT Hê ø£fi¯fleTT+<äT <=]¢b˛‘·THêïsTT. ø£+&É¢ yÓ+≥ ˙s¡T ìX¯ã∆+>± C≤]b˛‘·THêïsTT. >∑T+&Ó #ê˝≤ ãs¡TyÓ’b˛sTT+~. Hê eTqdüT‡ Hê‘√ n+≥T+~. Ç~ >∑*_* düeTTÁ<ä+. á düeTTÁ<ä+˝À HÓeTà~, Á|üXÊ+‘·‘· m|ü&É÷ ñ+&É<äT. Ç+‘·˝ÀH˚ ô|’øÏ m>∑Ts¡T‘·T+~ ‘·s¡+>∑+. n+‘·˝ÀH˚ ø£&É*˝À ©qyÓTÆb˛‘·T+<ë ‘·s¡+>∑+. eTT+<äT≈£î edüTÔqïfÒ¢ edüTÔ+<ë n. ø£qT¬s|üŒbÕ≥T˝ÀH˚ yÓq≈£îÿ yÓ[fl ø£&É*˝À ø£*dæb˛‘·T+~. Á|üXÊ+‘·+>± ñqïfÒ¢ ø£qã&ÉT‘·T+~. qTs¡>∑T ø£≈£îÿ‘·÷ MT<ä≈£î $s¡T#·T≈£î|ü&ÉT‘·T+~. n+‘˚. á ˝Àø£eTT˝À ñqïyê] J$‘ê˝À HÓeTà~, düTKeTT, Á|üXÊ+‘·‘· ø£åDuÛÑ+>∑TsêT˝≤ edüTÔ+{≤sTT. b˛‘·T+{≤sTT. ìø£&É˝Òì$ n$. ˇø£s√E˝≤ ˇø£s√E ñ+&É<äT. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+˝≤ eTs√ dü+e‘·‡s¡+ ñ+&É<äT. M#˚>±*øÏ ìø£&É˝Ò<äT. Á|üeVæ≤+#˚ ˙{ÏøÏ ìø£&É ˝Ò<äT. eTìwæ J$‘·+˝À düTK<äT'U≤T n+‘˚. bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! Ç+ø± Ä˝À∫düTÔHêïqT. ôV’≤<äsêu≤<äT˝À »]–q ñÁ>∑yê<äT u≤+ãT <äTX¯Ãs¡´ Hê ø£fi¯fleTT+<äT yÓT~*+~. nH˚≈£î J$‘ê˝À Ä düeTj·T+ ø±fi¯sêÁ‹˝≤ e÷]+~.Ä ~q+ eTT+<äTs√E˝≤ ˝Ò<äT. ø±ì Á|ü»T eTT+<äTs√E ˝≤+{Ï<˚ nqT≈£îHêïs¡T. ù||üs√¢ #·<äTe⁄‘·T+fÒ, {Ï.$˝À dü+|òüT≥q #·÷düTÔ+fÒ njÓ÷´! m+‘·eT+~ J$‘êT ø£åD≤˝À e÷]b˛j·÷sTT. ø=+<ä] X¯ØsêT eTTø£ÿ˝…’b˛‘˚, ø=+<ä] meTTø£T eTTø£ÿ˝…’b˛‘˚, eT]ø=+<ä] ÄX¯T, ÄX¯j·÷T, Vü≤è<äj·÷T eTTø£ÿ˝…’b˛j·÷sTT. n|üŒ{Ïes¡≈£î ñqï Äq+<ä+, Ä˝À#·qT ø£åD+˝À ∫ÛÁ<äyÓTÆb˛j·÷sTT. #·¢ì düeTj·Ty˚T. ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq düeTj·Ty˚T. ñ˝≤¢dü+>± Á|ü»T >∑&É|üedæq düeTj·Ty˚T. ø±yÓT+‘· uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq~? $<ë´s¡T∆T, ‘·*¢<ä+Á&ÉTT, >∑s¡“¤e‘·TT, m&ç{À]j·T˝Ÿ
 3. 3. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 4 e÷]Ã`2013 Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT |ü⁄düÔø£eTTT 27 j·TÚeq _&ɶT ø±]à≈£îT, ñ<√´>∑TT m+<ä¬s+<äs√ Ä ~q+ Ä »+≥ Áù|Tfi¯¢≈£î ã˝…’b˛j·÷s¡T. Á|æj·TT˝≤sê! #·¢ì Á|üXÊ+‘· ñ<äj·TyÓTÆHê, ;Ûø£s¡ ñc˛íÁ>∑‘· ø£*–q eT<Ûë´Vü≤ïyÓTÆHê, Vü‰sTTì#˚à |üeq ‘·s¡+>±‘√ $TeTTàqT ñÁs¡÷‘·÷–+#˚ kÕj·T+ düeTj·TyÓTÆHê, Vü‰sTT>± y˚TqTyê˝Òà sêÁ‹jÓÆTHê @~ ≈£L&Ü dæús¡+ ø±<äT. J$‘ê˝À <˚ìøÏ ìø£&É ˝Ò<äT. Ç+‘·˝ÀH˚ Hê eTqdüT‡ <Ó’eyêø£´+ yÓ’|ü⁄ eT[fl+~. |ü]X¯ó<ä∆ bÂT Ç$ nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ø±eTTT n+≥THêï&ÉT. 2 ‹yÓ÷‹ 3:1 á ø±+˝À Á|ü»T nqTsê>∑s¡Væ≤‘·TT, eT÷s¡TâT, Á<√VüQT n+≥THêï&ÉT uÛÑ≈£îÔ&ÉT. >∑r dü+|òü÷ìøÏ Áyêdü÷Ô bÂT uÛÑ≈£îÔ&ÉT á Á|üdüTÔ‘·ø±+ <äTwüºø±+ n+≥THêï&ÉT. >∑r 1:4. ~qeTTT #Ó&ɶ$ n+≥THêï&ÉT uÛÑ≈£îÔ&ÉT. mô|òd”‡ 5:15. Hê Á|æj·T bÕsƒ¡≈£î˝≤sê! eTqeTT ˝Àø±+‘·eTTq≈£î <ä>∑Zs¡>± ñHêïeTT. eTqTwüß´T dü»®q<˚«wüßT >±qT qs¡Vü≤+‘·≈£îT>±qT, <äTsêàs¡TZT >±qT e÷]b˛j·÷s¡T. nÁø£eTeTT $düÔ]+∫+~. Áù|eT ñ+&Éedæq Vü≤è<äj·÷˝À ø√|üeTT, <˚«wüeTT, |ü>∑, Á|ürø±s¡yê+#Û· ìyêdü+ #˚düTÔHêïsTT. |ü˝…¢ eT<Ûä´, sêÅcÕº eT<Ûä´, <˚XÊ eT<Ûä´, n+‘·sêT ô|]–b˛j·÷sTT. <˚«cÕT, |ü+‘êT ô|]–b˛j·÷sTT. ìã+<ÛäqT MT]b˛‘·THêïsTT. Hê´j·÷Hê´ >∑T]+∫ ‘·+|ü⁄ ˝Ò<äT. ø£s¡&ÉT>∑{Ϻq rÁeyê<äTT>± eTqTwüß´T e÷]b˛j·÷s¡T. <˚e⁄&ÉT, uÛÑj·TeTT, Hê´j·T rs¡TŒ >∑T]+∫q e÷≥T yê]øÏ yÓø£ÿdü+>±, Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñHêïsTT. Hê Á|æj·T<˚e⁄ì |æ¢˝≤sê! ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT˝≤sê! Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. ìTes¡yÓTÆq düTKXÊ+‘·TT, HÓeTà~ ˝Òì á <˚X¯+ eTq~ ø±<äT. eTq dü«<˚X¯+ y˚s¡T. ìTes¡yÓTÆq |ü≥ºD+ eTq≈£î Çø£ÿ&É ˝Ò<äT. ôV≤Á; 11:13`16, ôV≤Á; 13:14. eTqeTT á nbÕj·Tø£s¡yÓTÆq ~Hê˝À eTq eTq Äràj·T J$‘êqT ø±bÕ&ÉTø√yê*. e÷qe‘·, eTeT‘· ˝Òì eTqTwüß´qT H√s¡T˝Òì eT÷>∑Je⁄T yÓøÏÿ]düTÔHêïj·T+fÒ qeTTà‘êsê? eTìwæì eTìùw #·+|ü⁄‘·Tqï á ~Hê˝À »+‘·Te⁄T C≤‹ uÒ<ÛäeTT ˝Ò≈£î+&Ü ‘√{Ï ÁbÕDT≈£î y˚TT #˚düTÔHêïsTT. 31`8`2005 yês¡Ô ù||üs¡T˝À ˇø£ #·ø£ÿì Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚düTÔqï u§eTàqT H˚qT #·÷#êqT. @eT+fÒ ˇø£ esêVü≤+ yêqs¡ |æ¢≈£î ìã&ç bÕ*düTÔ+~. 2`11`2007 ù||üs¡T˝À esêVü≤|æ¢≈£î ≈£îø£ÿ ìã&ç bÕ*düTÔqï bò˛{À #·÷#êqT. n<˚ s√E Ä bò˛{À ÁøÏ+<ä eTs√ bò˛{À˝À ≈£îø£ÿ, |æ*¢, u≤‘·T ˇπø –HÓï˝À bÕT ‘ê>∑T#·THêïsTT. á eT÷&ÉT JyêqT ∫ø£T¢ Á>±eTeTT˝À ø£]ôd<ëdüT, XÊ+‘·≈£îe÷] <ä+|ü‘·TT ô|+#·T‘·Tqïy˚. yê{Ï eT<Ûä´ »qà‘√ >∑ yÓ’s¡+ (≈£îø£ÿ, |æ*¢) ≈£L&É n$ eTs¡∫ ˇπø Ç+{À¢ ø£dæ Áã‘·T≈£î#·THêïsTT. 25`2`13 kÕøÏå ù||üs¡T˝À ˇø£ X¯óqø£+ Á|üXÊ+‘·+>± |ü&ÉT≈£îì yêqs¡+ |æ¢≈£î bÕ*düTÔ+~. Ç~ ns¡≈£î˝Àj·T˝Àì <äèX¯´+. M{Ïì #·÷∫ nsTTHê e÷qe⁄T e÷s¡>∑sê? ˇπø <˚X¯+˝À, ˇπø Á|ü|ü+#·+˝À ˇπø e÷qeC≤‹ nsTTq Á|ü» eT<Ûä´ ◊ø£´‘·, Áù|eT, düe÷<ÛëHêT m|üŒ{Ϭø’Hê ekÕÔj·÷? HÓ‘·TÔs√&ÉT#·qï s¡Vü≤<ës¡TT, n+>∑˝≤s¡TŒ, s√<äq‘√ <ä<ä›]T¢‘·Tqï >∑èVü‰T, ø£å‘·>±Á‘·T‘√ ì+&çq yÓ’<ä´XÊT. ˇø£ yÓ’|ü⁄ $ø£≥ºVü‰dü+ #˚dü÷Ô Äq+<ä&√*ø£˝À qè‘·´+ #˚düTÔqï e÷qe‘·«+ ˝Òì ñÁ>∑yê<äTT, eTs√ yÓ’|ü⁄ ‘√{Ï e÷qe⁄ì <˚XÊìï |ü‘·q+ #˚j·T>√] $$<Ûä Á|üD≤[ø£T, m‘·TÔ>∑&ÉT y˚düTÔqï ãè+<ëT. Á|æj·T <˚e⁄ì |æ¢˝≤sê! |üÁ‹ø±_Ûe÷qT˝≤sê! MT ≈£qTïT ø£˙ï{Ï }≥T>± e÷s¡Ã+&ç. sTTØà 9:1 MT ø£˙ï{Ï‘√ MT ‘·T »eTj·T+>± #˚düTø√+&ç. MT ø£˙ïs¡T @s¡T˝…’ bÕs¡ìe«+&ç. |ü]X¯ó<ë∆‘·à˝À ÁbÕs¡∆q #˚j·TT#·T, Ç~>√ ô|+&ç¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT Äj·TqqT m<äTs=ÿq s¡+&ç nH˚ X¯ã∆eTT $qT #Óe⁄T >∑yês¡T>± qT+&ÉTq≥T¢ Ä‘·à|üPs¡Tí˝…’ j·TT+&É+&ç. ‹qT#·÷, Á‘ê>∑T#·÷ ø±+ >∑&çù| s√ET ø±e⁄ Ç$. ‘·«s¡|ü&É+&ç. $y˚ø£ X¯Sq´eTT>∑T eTè>∑eTTe˝… J$+#·T#·Tqï yê]e˝… >±ø£ düJe⁄&Ó’q <˚e⁄ì |æ¢T>± $TeTTàqT MTs¡T dæ<ä∆|üs¡#·Tø√+&ç. Prepare to meet thy God <˚e⁄&ÉT $TeTTàqT B$+#·TqT >±ø£!
 4. 4. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 5 e÷]Ã`2013 bÕ‘· ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT n<Ûë´j·TeTTT 929 ` k˛<ä] düT>∑TD |ü]X¯ó<ë∆‘·àdü+<˚X¯+ Á|æj·T ì»<Ó’eX¯øÏÔ |üÁ‹ø±_Ûe÷qT≈£î Hê ì+&ÉT eTqdüT‡‘√ X¯óuÛÑeTTT ‘ÓTŒ#·THêïqT. MT‘√ Ç˝≤ |üÁ‹ø±eTTK+>± e÷{≤¢&ÉT≥≈£î, Hê Ä˝À#·qqT MT‘√ |ü+#·Tø=qT≥≈£î Á|üuÛÑTe⁄ Hê≈£î sTT∫Ãq á >=|üŒ neø±X¯+ ø=s¡≈£î <˚e⁄ìøÏ düTÔ‘·TT #Ó*¢dü÷Ô, m&ç≥sY >±]ÿ ø£è‘·»„‘· ‘Ó*j·TCÒj·TT#·THêïqT. Ç~ Áø°düTÔ |ü&çq dæTe ÁX¯eTqT C≤„|üø£+ #˚düT≈£î+≥÷ Ŭø’düÔe »Hê+>∑eTT 40 ~HêT ñ|üyêdü ÁbÕs¡∆qT #˚düT≈£î+≥Tqï ø±+. á dü+<äs¡“¤eTT>± |ü]X¯ó<ë∆‘·Tà&ÉT Ç∫Ãq ∫qï dü+<˚X¯eTT MT‘√ eTT#·Ã{Ï+#·T≥≈£î ÄX¯|ü&ÉT#·THêïqT. Á|æj·TT˝≤sê! á n+X¯eTT jÓTTø£ÿ f…Æ{Ï˝Ÿ ªuÛÑj·T|ü&Éyêµ nqT e÷≥ #·÷&É>±H˚ MT≈£î Ä |ü<äeTT jÓTTø£ÿ dü+<äs¡“¤eTT, Ä e÷≥ |ü*øÏq e´øÏÔ MT≈£î >∑Ts¡TÔ≈£î e∫à ñ+{≤s¡qT≈£î+≥. áHê{Ï Å¬ø’düÔe »Hê+>∑eTTqT Á|ü•ïdüTÔqï≥T¢>± ñ+~ Ä e÷≥.÷ø± 23:40˝À #·~$q mes¡T, m|ü&ÉT Ä e÷≥T |ü*ø±s√ ‘ÓTdüTÔ+~. Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTqT dæTe y˚dæq|ü&ÉT Äj·Tq‘√ bÕ≥T ≈£î&çyÓ’|ü⁄q ˇø£]ì, m&ÉeTyÓ’|ü⁄q ˇø£]ì H˚s¡düTÔqT dæTe y˚dæ]. ÷ø± 23:33 Ä <=+>∑˝À ˇ≈£&ÉT Äj·TqqT <ä÷wæ+#·T#·T ìqTï ˙e⁄ s¡øÏå+#·Tø=qTeTT. eTeTTàqT ≈£L&É s¡øÏå+#·TeTT nì n+≥Tqï|ü&ÉT ¬s+&Éeyê&ÉT Ä <ä÷wæ+#·T#·÷ e÷{≤¢&ÉT#·Tqïyê&çì #·÷∫ ªª<˚e⁄ìøÏ uÛÑj·T|ü&Éyêµµ Thou shalt fear the Lord thy God nì ôV≤#·Ã]+#·T≥ #·÷düTÔHêïeTT. á ~qeTT n+‘·eT+<äTqï eTqTwüß´≈£î ø=<äTyÓ’q~ n<˚. Á|ü»T #ê˝≤ uÛÑøÏÔ>± ñ+≥THêïs¡T. #ê˝≤ #ê˝≤ uÛÑøÏÔ ø±s¡´eTTT #˚j·TT#·THêïs¡T. <Ó’euÛÑøÏÔì ø£qT|üs¡#˚ ø±s¡´eTT≈£î $kÕÔs¡+>± &ÉãT“qT Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡T. uÛÑøÏÔì ø£qT|üs¡#˚+<äT≈£î Áe‘êT, |üP»T, j·÷Á‘·T #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü»T <˚e⁄ì ø=s¡≈£î #˚ùd ø±s¡´eTTT >∑÷]Ã Ä˝À∫ùdÔ ÄVü‰! @$T M] uÛÑøÏÔ nì ÄX¯Ãs¡´+ ø£T>∑T‘·T+~. uÛÑøÏÔ uÛ≤e+ m+‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<√ Á|ü»˝À n+‘·>± uÛÑj·T+ <ä÷s¡yÓTÆb˛‘·T+~. uÛÑøÏÔ ø±sê´T m+‘· $kÕÔs¡+>± #˚düTÔHêïs√ uÛÑj·T+˝Òì ø±sê´T ≈£L&É n+‘· $kÕÔs¡+>±H˚ »s¡T>∑T#·THêïsTT. uÛÑøÏÔ Á|ü<ä]Ù+#·T≥ ø=s¡≈£î m+‘· <Ûäq+ yÓ∫ÃdüTÔHêïs√ n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe uÛÑj·TeTT ˝Òì ø±sê´T ø=s¡≈£î yÓ∫ÃdüTÔHêïs¡T. eTqTwüß´T eTqTwüß´≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT#·THêïs¡T. n+fÒ n~Ûø±s¡T≈£î, <=+>∑ji, Vü≤+‘·≈£îø£T ñÁ>∑yê<äT≈£î, qø£‡˝…’≥T‡≈£î, #ê˝≤ #ê˝≤ uÛÑj·T|ü&ÉT#·THêïs¡T. eTìwæ n+fÒ uÛÑj·TeTT. s√>±+fÒ uÛÑj·T+. u≤<ÛäT, ø£cÕºT, qcÕº+fÒ uÛÑj·T+. es¡<äT, ‘·TbòÕqTT, düTHêMTT, uÛÑ÷ø£+bÕT n+fÒ uÛÑj·T+. Á≈£Ls¡ eTè>±T, $wü »+‘·Te⁄T n+fÒ uÛÑj·T+. ˙s¡T n+fÒ uÛÑj·T+. n–ï n+fÒ uÛÑj·T+. Ç˝≤ Ä˝À∫düTÔ+fÒ eTìwæ mìï{ÏøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT#·THêï&√ ‘ÓTdüTÔ+~. ø±˙ $#ês¡ø£s¡yÓTÆq<˚eT+fÒ ‘·q düèwæºø£s¡ÔjÓÆTq <˚e⁄&É+fÒ uÛÑj·T+˝Ò<äT. bÕ|üeT+fÒ uÛÑj·T+ ˝Ò<äT. u…’_˝Ÿ˝À ~«r 6:13˝À Ç˝≤ ñ+~. ˙e⁄ ˙ <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê≈£î uÛÑj·T|ü&ç, Äj·TqqT ùd$+∫, n+fÒ <Ó’eùde, <Ó’yêsê<Ûäq uÛÑj·T+‘√ #˚j·÷qïe÷≥. ìqTï düèwæº+∫q <˚e⁄&É+fÒ ˙≈£î uÛÑj·T+ ø±yê*. <˚e⁄ìøÏ uÛÑj·T|ü&ç‘˚ <˚e⁄ìøÏ nsTTwüºyÓTÆq ø±sê´T #˚j·T{≤ìøÏ uÛÑj·T|ü&É‘êeTT. n+fÒ bÕ|üeTT #˚j·TT≥≈£î uÛÑj·T|ü&É‘êeTT. H˚{Ï ~Hê˝À eTqTwüß´T mHÓïìï uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq ø±sê´T #˚düTÔHêïs¡T? nã<ä∆e÷&ÉT≥≈£î eTìwæ uÛÑj·T|ü&ÉT≥˝Ò<äT. <=+>∑‘·q+, Vü≤‘·´T, nHê´j·TeTTT, n‘ê´#ês¡eTTT, nÁø£eT ÁøÏj·TqT ìs¡“¤j·T+>± #˚düTÔHêï&ÉT. +#·+ rdüTø√{≤ìøÏ yÓqTø£+» uÛÑj·T|ü&Éyê ?
 5. 5. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 6 e÷]Ã`2013 Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT n<Ûë´j·TeTTT 260 y˚j·TT≥ ˝Ò<äT. nø±s¡D+>± <ä÷wæ+#·T≥≈£î, ì+~+#·T≥≈£î, ˝Òìyês¡Ô |ü⁄{Ϻ+#·T≥≈£î yÓqTø£+» y˚j·TT≥ ˝Ò<äT.<˚e⁄ì Á|ü‹ì<ÛäTT>± ñqï <Ó’e»qTqT ì+~+#·T≥≈£î, yê]ì m~]+#·T≥≈£î, yê]ì >∑÷]à #Ó&ɶ>± e÷{≤¢&ÉT≥≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT≥ ˝Ò<äT. <Ó’e uÛÑj·T+ u§‹Ô>± ˝Ò<äT. ø°s¡Ô 4:4 uÛÑj·TeTT H=+~ bÕ|üeTT #˚j·Tø£+&ç. bÕ|üeTT #˚j·TT≥≈£î uÛÑj·T|ü&É+&ç. H˚{Ï ~Hê˝À Ç<˚ ø£s¡TyÓ’b˛sTT+~. Á|æj·T <˚e⁄ì |æ¢˝≤sê! ø°s¡Ô 2:11˝À Ç˝≤ ñ+~. uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT ø£*– jÓT¨yêqT ùd$+#·T&ç. Serve the Lord with fear. uÛÑøÏÔ uÛÑj·T+‘√ #˚j·T+&ç. ø°s¡Ô 112:1˝À Ç˝≤ ñ+~. uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT >∑yê&ÉT <ÛäqT´&ÉT. Blessed is the man who fears the Lord á ∫e] ~Hê˝À eTqTwüß´T <˚e⁄ìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT≥ H˚s¡TÃø√yê*. eTqTwüß´≈£î uÛÑj·T|ü&Ésê<äT. Not to fear the flesh or people. But ought to fear the Lord God. Why? m+<äT≈£î? 1) Äj·Tq düs¡«X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT : ìs¡Z 6:3 H˚qT düs¡«X¯øÏÔ>∑ <˚e⁄&ÉqT. Äj·Tq düs¡«e÷qe⁄≈£î <˚e⁄&ÉT. Äj·Tq≈£î nkÕ<Ûä´yÓTÆq~ @~j·TT ˝Ò<äT. sTT]à 32:27. I am the Lord. The God of all mankind is anything too hard for me? Äj·Tq düsê«~Ûø±]jÓÆTq <˚e⁄&ÉT. Á|üø£ 1:8 ‘·«s¡˝À y˚T|òü÷s¡÷&ÛÉT&Ó’ e#·TÃ#·Tqï <˚e⁄&ÉT. Á|üø£ 1:7 Á|ü‹yêìøÏ yê] yê] ÁøÏj·TqT ã{Ϻ rs¡TŒ rs¡Tà <˚e⁄&ÉT. Äj·Tq <√wæì ìs√∆wæ>± m+#·&ÉT. ìs¡Z 23:7 2) Äj·Tq s√wüeTT>∑ <˚e⁄&ÉT : ìs¡ZeT 20:5 Äj·Tq≈£î ø√|üeTT ‘Ó|æŒ+∫ me¬s’Hê ìTe>∑sê? 3) uÛÑ÷˝Àø£ Hê´j·÷~Û|ü‹ : ø°s¡Ô 94:2 He is the Judge of the earth <√wüßqT @e÷Á‘·T ìs√∆wüßT>± m+#·&ÉT. bÕ|üeTT #˚j·TTyês¡T ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T. Äj·Tq rs¡TŒT dü‘·´yÓTÆq$. eTqTwüß´+<ä]øÏ yê] yê] ÁøÏj·T #=|üq Á|ü‹|òü$TkÕÔ&ÉT. Á|ü‹ X¯Ø] Äj·Tq Hê´j·T|”sƒ¡eTT m<äT≥ ìã&Éø£ ‘·|üŒ<äT. 2 ø=]+~∏ 5:10 eTqTwüß´T ìX¯Ãj·TeTT>± Äj·Tq Hê´j·TeTT rs¡Tà <˚e⁄&Éì Á>∑Væ≤kÕÔs¡T. ø°s¡Ô 58:11 Hê´j·TeTT #˚j·TT≥ Äj·Tq≈£î ÇwüºeTT. jÓTwüj·÷ 61:8 Äj·Tq Hê´j·T$<ÛäTT j·T<Ûës¡∆yÓTÆq$. dü‘·´yÓTÆq$. Hê´j·TyÓTÆq$. 4) Ä‘·àqT, X¯Øs¡eTTqT ≈£L&É •øÏå+#·Tyê&ÉT : eT‘·Ô 10:28 God is able to destroy both soul and body. eTqTwüß´≈£î uÛÑj·T|ü&Ésê<äT. yês¡T X¯Øs¡eTTqT e÷Á‘·y˚T u≤~ÛkÕÔs¡T. Á|æj·Tk˛<äØ, k˛<äs¡T&Ü! #·<äTeØ! @$T Ä˝À∫düTÔHêïs¡T? eTìwæ ‘êqî X¯Øs¡+‘√ #˚dæq Á|ü‹|üìøÏ, e÷{≤¢&çq Á|ü‹ e÷≥≈£î rs¡TŒ ñ+≥T+<äì yê¬ss¡T>∑ø£ kÕ–b˛‘·THêï&ÉT.ø±ì düs¡«X¯øÏÔ>∑ <˚e⁄&ÉT s√wü+ ø£*– rs¡TŒ rs¡TÃyê&ÉT. |üs¡T¬>‹Ô #˚dæq Á|ü‹bÕ|üeTTq≈£î bı+∫j·TT+&ç ∫+~+∫q Á|ü‹ s¡ø£Ô _+<äTe⁄≈£î •ø£å ‘·|üŒ<äT >∑<ë? eTq<˚e⁄&ÉT ˙‹eT+‘·T&ÉT. n+<äTπø Äj·Tq≈£î uÛÑj·T|ü&Ü*. <˚e⁄&É+fÒ uÛÑj·T+ ø£*–qyês¡T <ÛäqT´T. yês¡T Äos¡«~+|üã&É‘ês¡T. ø°s¡Ô 115:13 |æqïH˚$T, ô|<ä›H˚$T ‘·q j·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT >∑yês¡+<ä]ì Äj·Tq Äos¡«~kÕÔ&ÉT. <˚e⁄ìj·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT >∑yê] ø£cÕº]®‘·eTT e´s¡∆eTT ø±<äT. ø£wüº|ü&çqyêπs nqTuÛÑ$kÕÔs¡T. Á|üdü+– 2:24, 3:13 <˚e⁄ì j·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT >∑yê] |æ¢T ˇ©e yÓTTø£ÿe˝… e]∆T¢‘ês¡T. ø°s¡Ô 128:2`3. n+‘˚ø±<äT yê] jÓT&É <˚e⁄ì ø£è|ü n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ø°s¡Ô 103:11 <˚e⁄ì j·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔT >∑yê] ø=s¡≈£î y˚TT <ë#·ã&ç ñ+≥T+~. ø°s¡Ô 31:19s¡ <˚e⁄ì j·T+<ä* uÛÑj·Ty˚T ◊X¯«s¡´eTT. jÓTwüj·T 33:6 <˚e⁄ìj·T+<ä* uÛÑj·TeTT düTyêdüq >∑ J$‘êìïdüTÔ+~. 2 ø=]+~Û 2:15 düeTdüÔ C≤„qeTTq≈£î <Ó’e uÛÑj·Ty˚T Ä<Ûës¡eTT. ø°s¡Ô 111:10 The fear of God is the starting of knowledge. á ∫e] ~Hê˝À dæTeô|’ Áy˚˝≤&çq <=+>∑ e÷s¡TeTqdüT‡ bı+~ eTqqT n&ÉT>∑T#·Tqï Á|üX¯ïqT >∑÷]Ã Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. <˚e⁄ìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT≥ H˚s¡TÃ≈£î+<ëeTT. B$+#·ã&É<ëeTT.
 6. 6. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 7 e÷]Ã`2013 u…’_T˝Àì yÓTT‘·ÔeTT n<Ûë´j·TeTT 1189 ` k˛<ä] C…. düTC≤‘· Åd”ÔT`|ü]#·s¡´Td”ÔÅ dü+<˚X¯+ V Á|üuÛÑTe⁄q+<äT Á|æj·TyÓTÆq <˚e⁄ì ≈£îe÷¬sÔ˝…’q Åd”Ô˝≤sê! eTq Á|æj·T j˚TdüTÁø°düTÔ HêeTeTT˝À MT≈£î X¯óuÛÑeTTT ‘ÓTŒ#·THêïs¡T.@+ #˚düTÔHêïs¡T? m+&ÉT e#êÃsTT. Åd”Ô≈£î #ê˝≤ |üqTT+{≤j·Tì Hê≈£î ‘ÓTdüT. e&çj·÷T, n|üŒ&ÜT, |ü#·Ãfi¯ófl ô|≥Tºø√{≤ìøÏ Ç<˚ ‘·s¡TD+. yê{Ïì >∑÷]à $$<Ûä Ä˝À#·qT ø£*– ñHêïs¡qT≈£î+{≤qT. eT] $X‚wü+>± Ç$ ˝…+≥T ~HêT ø£<ë. ñ|üyêdüeTT‘√, Äj·T+˝À, Ç+{Ï+{≤ ñ+&˚ ÁbÕs¡∆Hê ≈£L&çø£‘√ r]ø£ ˝Òø£ ñ+&ç ñ+{≤s¡T. Áø°düTÔ ÁX¯eTqT ‘·bıdüT≈£î+≥÷ Ä<Ûë´‹àø£ ˝À‘·T˝ÀìøÏ yÓfi¯SÔ ñqï‘·yÓTÆq Äràj·÷qTuÛÑyêìï bı+<äT‘·THêïs¡ì ‘·+#·T#·÷ Äq+~düTÔHêïqT. Á|æj·T Åd”Ô˝≤sê! á ∫e] ~Hê˝À mìï |üqTTHêï Åd”ÔT <Ó’e ø±sê´ |ü≥¢ ÁX¯<ä› ø£*–, <˚e⁄ì |ü]#·s¡´˝À bÕ*uÛ≤>∑düTÔT>± ñ+&ÉT≥ Äosê«<äø£s¡eTì eTs¡∫b˛e<äT›. Åd”ÔT ãVüQ düTTe⁄>± eT÷&ÉT |üqTT #˚j·Te#·TÃqT. yê{Ïì >∑÷]à MT‘√ ø=+#Ó+ |ü+#·T≈£î+{≤qT. yÓTT<ä{Ï>± Åd”ÔT düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#·T Åd”ÔT>± ñ+&ÉT≥ eT+∫~. ø°s¡Ô 68:11 ˝À ˇø£ #·ø£ÿì e÷≥ ñ+~. Á|üuÛÑTe⁄ e÷≥ ôd$#·TÃ#·THêï&ÉT. <ëìì Á|üø£{Ï+#·T Åd”ÔT >=|üŒ ôd’q´eTT>± ñHêïs¡T. The Lord gave the word, great was the company of those Åd”ÔT Á|üø£{ÏkÕÔsê? ì»e÷? ne⁄qT. ìs¡ZeT 15:20 ˝À #·~$‘˚ nVü≤s√qT dü¨<ä]j·TT Á|üeøÏÔj·TTq>∑T $Tsê´eTT ‘·+ãTs¡ #˚‘·|ü≥Tºø=ì bÕ&ÉT#·÷, yÓfi¯óÔ+fÒ Åd”Ô+<äs¡÷ ÄyÓT yÓ+ã&ç yÓ[flq≥T¢ Áyêj·Tã&ç ñ+~. <˚e⁄&ÉT #˚dæq >=|üŒ ø±s¡´eTTqT bÕ≥T>± bÕ&ÉT#·÷ Á|üø£{Ïdü÷Ô yÓfi¯ófl≥ #·÷düTÔHêïeTT. Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq ø±|ü⁄ Åd”ÔqT #·÷<ë›eTT. eT‘·ÔsTT 28:8. á uÛ≤>∑+˝À Åd”ÔT ˇø£ >=|üŒ düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·T≥≈£î |üs¡T¬>‘·TÔ≥ ø£qã&ÉT‘·T+~. Ç~ |ü⁄qs¡T‘êúq düTyês¡Ô. á düTyês¡Ô Åd”Ô≈£î <˚e<ä÷‘· <ë«sêqT, j˚TdüT <ë«sêqT n|üŒ–+|üã&çq~. eT‘·ÔsTT 28:4`7, 28:9`10T $es¡+>± #·÷&É+&ç. 4e e#·qeTT qT+&ç 9e e#·q+ es¡≈£î #·~$‘˚ <ä÷‘· Åd”Ô‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T+~. j˚TdüT ˝Ò#ê&ÉT. MTs¡T ‘·«s¡>± yÓ[fl eTè‘·T˝À qT+&ç j˚TdüT ˝Ò#ê&Éì •wüß´≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç n+≥T+~. j˚TdüT eTè‘·T˝À qT+&ç ˝Ò#ê&ÉT. Äj·Tq düe÷~Û˝À ˝Ò&ÉT nH˚~ >=|üŒ X¯øÏÔ>∑ düTyês¡Ô. Bìì ‘·«s¡>± Åd”Ô+<äs¡÷ yÓ[fl #ê{≤*? eTq j˚TdüT mø£ÿ&É ñHêï&ÉT? Äj·Tq düe÷~Û˝À eT÷j·Tã&ç ˝Ò&ÉT. He is risen j˚TdüT ˝Ò#ê&ÉqT≥≈£î <˚e<ä÷‘·˝Ò yÓTT<ä{Ï kÕø£å´eTT. Åd”ÔT ¬s+&Ée kÕ≈£åîT. U≤∞ düe÷~Ûì Åd”ÔT #·÷#ês¡T. Ä yês¡Ô nq>± j˚TdüT ˝Ò#ê&ÉH˚ yês¡Ô n<˚ <˚e⁄&ÉT |ü⁄qs¡T‘êúq düTyês¡ÔqT Åd”ÔT Á|üø£{Ï+#êì <˚e<ä÷‘· <ë«sê Ä<˚•+#·ã&ÉT≥ #·~yêeTT. eT‘·Ô 28:9`10 e#·HêT #·~$‘˚ nø£ÿ&É j˚TdüT ˝Ò#ê&ÉH˚ yês¡Ô #Ó|üŒeTì (Á|üø£{Ï+#·eTì) j˚Tùd #Ó|ü≥ #·<äTe⁄#·THêïeTT. Çy˚ $wüj·÷T e÷s¡Tÿ 16:9`14 eT]j·TT jÓ÷Vü‰qT 20:17`18˝À #·<äTe⁄‘êeTT. ø£qTø£ Åd”ÔT Ç+≥ ñ+&ç ÁbÕ]∆+#·T Åd”ÔT>± e÷Á‘·y˚T >±ø£ düTyês¡Ô Á|üø£{Ï+#·T yês¡T>± ñ+&ÉT≥ <Ûäq´ø£s¡eTT. á uÛ≤>∑´eTT, |ü]#·s¡´ <˚e<ä÷‘· <ë«sê, j˚TdüT <ë«sê n|üŒ–+#·ã&çq~. bÕsƒ¡≈£î˝…’q Åd”Ô˝≤sê! MTs¡T Á|üø£{Ï+#·T Åd”Ô es¡Tdü˝À ñHêïsê? Ç~ n‘·´+‘· |òüTqyÓTÆq |ü⁄qs¡T‘êúq düTyês¡Ô. j˚TdüT ˝Ò∫j·TT+&Éø£b˛‘˚ düTyês¡Ô eq ñ|üjÓ÷>∑y˚T$T? j˚TdüT ˝Ò#ÓqT. Vü≤˝…¢÷j·T nì >=+‘Ó‹Ô bÕ&ÉT#·÷ Á|üø£{Ï+#·T Åd”Ô>± ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·T. eT] ¬s+&Ée~>± Á|üø£{Ï+#·T Åd”ÔT <˚ìì Á|üø£{Ï+#ê˝À Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. jÓ÷Vü‰ 4:28`29,39 Ç~j·TT Åd”Ô Á|üø£{Ï+∫q<˚. ‘·q e÷s¡TeTqdüT‡ J$‘·eTTqT, e÷s¡TŒ bı+~+∫q yêì >=|üŒ‘·qeTTqT kÕø£å´eTT <ë«sê nH˚ø£eT+~øÏ Á|üø£{Ï+∫q $<Ûëq+ Ä yêø±´uÛ≤>±˝À
 7. 7. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 8 e÷]Ã`2013 bÕ‘· ìã+<Ûäq˝Àq yÓTT‘·ÔeTT e#·qeTTT 33,214 #·<äTe⁄‘êeTT. Ç~ s¡ø£åD düTyês¡Ô. Çø£ÿ&É düeTs¡j·T Åd”Ô J$‘·+ m˝≤ e÷]+<√ eTqeTT Á>∑Væ≤düTÔHêïeTT. j˚TdüT‘√ ø=+‘· düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄≥ <ë«sê Äj·Tq eTTKø±+‹ì @ø±+‘·eTT>± nqTuÛÑ$+#·T≥ <ë«sê Ä Åd”Ô bı+~q nqTuÛÑ÷‹ì $e]düTÔ+~. ªªs¡+&ç, H˚qT #˚dæqeìïj·TT Hê‘√ #Ó|æŒq eTVü‰|ü⁄s¡Twüßì, >=|üŒe´øÏÔì MT≈£î #·÷|ækÕÔqT. áj·Tq Áø°düTÔ ø±&Ü n+≥T+~. á Åd”Ô J$‘· kÕø£å´eTT n<äT“¤‘·yÓTÆq ø±s¡´eTT $qïyês¡+<ä]˝À #˚dæ+~. nyÓT kÕø£å´eTTqT ã{Ϻ s¡ø£åD bı+~q (e÷s¡TŒ bı+~q) $<ÛëqeTTqT ã{Ϻ Ä j˚TdüTqT (Ä eTìwæì) #·÷&Üì yês¡+‘ê j˚TdüT <ä>∑Zs¡≈£î e∫à Äj·TqqT $X¯«dæ+#ês¡T. It is a dainamic witness. ÄyÓT s¡ø£åD bı+~q J$‘·y˚T yê]øÏ düTyês¡Ô>± |üì#˚dæ+~. Her life is 5th Gospal. 2 ø=]+~Û 3:2`3 eTqTwüß´+<äs¡÷ ‘Ó*dæø=qT#·T #·<äTe⁄ø=qT#·Tqï e÷ |üÁ‹ø£ MTπs ø±sê! n+≥THêï&ÉT bÂT. Ä Åd”Ô kÕø£å´eTT, ÄyÓT e÷]q J$‘·eTT Áø°düTÔ |üÁ‹ø£>± |üì#˚dæ+~. MTs¡T s¡ø£åD bı+~q $<Ûëqy˚T s¡ø£åD düTyês¡Ô. Åd”ÔT ‘·eT s¡ø£åD düTyês¡Ô (kÕø£å´eTT) <ë«sê nH˚≈£îqT Áø°düTÔ <ä>∑Zs¡≈£î q&ç|æ+#·>∑s¡T. Á|æj·T Åd”Ô˝≤sê! Ç≥T¢ MTs¡T s¡ø£åD düTyês¡Ô Á|üø£{ÏdüTÔHêïsê? j˚TdüTÁø°düTÔqT >∑÷]Ãq kÕø£å´eTT, Äj·Tq eTqqT >∑÷]Ãq $wüj·T Á|üø£≥H˚ s¡ø£åD düTyês¡Ô. á ∫e] ~Hê˝À eTqTwüß´T s¡ø£åD bı+<ë*. á s¡ø£åDqT ìs¡¢ø£å´eTT #˚ùdÔ •ø£åqT ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òs¡T. ôV≤Á; 2:3 j˚TdüTÁø°düTÔ s¡ø£Ôy˚T eTqTwüß´qT ø£&ç– |ü$Á‘· |üs¡TdüTÔ+~. eTq bÕ|üeTTqT eTqeTT ˇ|üø=ìq jÓT&É Äj·Tq qeTà<ä–qyê&ÉTqT, ˙‹eT+‘·T&ÉTqT >∑qTø£ Äj·Tq eTq bÕ|üeTTqT ø£å$T+∫ düeTdüÔ <äTØï‹ qT+&ç eTqqT |ü$Á‘·TT>± #˚j·TTqT nì Á|üø£{Ï+|üã<äT›yÓTÆj·TTHêïeTT. 1 jÓ÷Vü‰qT 1:9 j˚TdüT ‘·«s¡>± edüTÔHêï&ÉT. s¡ø£åD bı+<ä+&ç nì s¡ø£åD, sêø£&É düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·T≥ Hê´j·Ty˚T ø£<ë. Á|üø£≥q 22:12 Çø£ eT÷&Ée~ Ä˝À#·q #˚<ë›eTT. Åd”Ô˝≤sê! <˚e⁄&Ó’q jÓT¨yê me] ø=s¡≈£î m<äTs¡T #·÷düTÔHêï&ÉT? me]ì |æ*|æ+#·eTì ø√s¡T#·THêï&ÉT? uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq bÕ|üeTT‘√ ì+&çqj·TTqï á Á|ü|ü+#êìï ‘·|æŒ+#ê+fÒ me]øÏ kÕ<Ûä´eTT? mes¡T ø±yê*. sTTØà 9:17`18 <˚e⁄ìøÏ s√<äq #˚j·TT Åd”ÔT ø±yê*. Á|ü˝≤|æ+#·T Åd”ÔT ø±yê*. yê]ì |æTq+|ü⁄&ç n+≥THêï&ÉT. Ç~ <˚e⁄ì <ä>∑Zs¡ qT+&ç |æT|ü⁄ Åd”Ô≈£î nì ‘·+#ê*. call for lamentation or call for the mourning women <˚e⁄&ÉT Ä s√<äq #˚j·TT Åd”ÔqT ‘Ó*$>∑ Åd”Ôì n+≥THêï&ÉT. cunning women yêπs+ #˚j·÷*. yêfi¯ófl ‘·«s¡|ü&ç s√<äq #˚j·÷*. d”jÓ÷qT˝À qT+&ç s√<äq <Ûä«ì $qã&Ü*. dü+|òüTeTT˝À qT+&ç, Ŭø’düÔe ≈£î≥T+u≤ qT+&ç s√<äq <Ûä«ì $qã&Ü*. eTq ≈£qTïT ø£˙ïfi¯ófl $&É#·Tq≥T¢>± eTq ø£qT¬s|üŒ qT+&ç ˙fi¯ófl ˇT≈£îq≥T¢>±qT yês¡T ‘·«s¡|ü&ç eTq ø=s¡≈£î s√<äq #˚j·÷*. waiting for us Åd”Ô s√<äq eq m<äT{Ï yê] ø£qTï qT+&ç ø£˙ïs¡T ø±s¡T‘·T+~. eTq s√<äq eq <˚e⁄&ÉT bÕ|ü⁄ø£T |üXÊÑêÔ|üeTTqT ø£*–kÕÔ&ÉT. á ~qeTT˝À me] ø=s¡≈£î @&Ü«*. |üdæ|æ¢ ø=s¡≈£î, j·TÚeqT ø=s¡≈£î, sTT]à 9:21 eTs¡D+ yê]ì yÓ~øÏ rdüT≈£îb˛‘·T+~. j·TÚeqTT bÕ&Ó’b˛‘·THêïs¡T. |æ¢T #Ó&çb˛‘·THêïs¡T. $˝≤|ü 2:19. ÷ø± 23:28, Åd”Ô˝≤sê! πssTT yÓTT<ä≥ C≤eTTq ˝Ò∫ ˙fi¯ó¢ ≈£îeTà]+∫q≥T¢>± MT Vü≤è<äj·TeTTqT ≈£îeTà]+∫ MT |üdæ|æ¢ ÁbÕD+ ø=s¡≈£î @&É«+&ç. @&çà ÁbÕ]∆+#·+&ç. |æ¢ Vü≤è<äj·÷˝À#·qT u≤´eTT qT+&˚ #Ó&ɶyÓ’ b˛sTT, |æ¢T bÕ&Ó’b˛‘·THêïs¡T. MT j·TÚeqTT j·TÚeH˚#·Ã#˚ HêX¯qyÓTÆ b˛‘·THêïs¡T. Åd”Ô˝≤sê! Á|ü˝≤|æ+#·+&ç. Á|ü˝≤|æ+#˚ Åd”Ô es¡Tdü˝À eTqeTT+&Ü*. Á|æj·T <˚e⁄ì ≈£îe÷¬sÔ˝≤sê! Ç|ü&ÉT Ä˝À∫+#·+&ç. eT÷&ÉT s¡ø±˝…’q Åd”ÔqT eTqeTT <Ûë´ì+#êeTT. eT] @ es¡Tdü˝À ñHêïs¡T? |ü⁄qs¡T‘êúq s¡ø£åD, sêø£&É düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·T u≤<Ûä´‘· eTq≈£îqï<äì ˇ|ü≈£î+{≤sê? ÁbÕ]∆dü÷Ô Á|ü˝≤|æ+#˚ Åd”Ô es¡Tdü˝À ñ+&ÉT≥ >=|üŒ uÛ≤>∑´eTT ø£<ë. m|ü&É÷ Ç+{Ï |üqTT, ñ<√´>∑ |üqTì yê{Ï‘√ dü‘·eT‘·yÓTÆb˛e⁄≥ ø±<äT >±ì Á|üuÛÑTe⁄ |üì ≈£L&Ü #˚<ë›eTT. eTq Á|æj·TT&ÉT eTq J‘·+ rdüT≈£îì edüTÔHêï&ÉT. ˝…+&ç. ‘·«s¡|ü&É+&ç. Áø°düTÔ eTVæ≤eT MTô|’ Á|üø±•+#·TqT >±ø£!
 8. 8. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 9 e÷]Ã`2013 Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT e#·qeTTT 7959 nsTT‘˚ eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ dæTe j·T+<äT ‘·|üŒ eT] <˚ìj·T+<äTqT n‹X¯sTT+#·T≥ Hê≈£î <ä÷s¡eTe⁄qT >±ø£! >∑r 16:14 dæTe me]~ j˚TdüTÁø°düTÔ dæTe. j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄‘√ Ç<ä›s¡T <=+>∑T ≈£L&Ü dæTe y˚j·Tã&çq|üŒ{ÏøÏì yê]ì >∑÷]à >±ì s√e÷ kÕÁe÷»´eTT˝À nH˚ø£eT+~ uÛÑ≈£îÔT dæTe y˚j·Tã&çq|üŒ{Ïø° yê]ì >∑÷]à >±ì |òü˝≤Hê yê] dæTe nì mø£ÿ&Ü Áyêj·Tã&É˝Ò<äT. >±ì bÂT á >∑r |üÁ‹ø£˝À eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ dæTe nì ÁyêdüTÔHêï&ÉT. j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ dæTe y˚j·Tã&Éø£eTTqT|ü⁄ ‘·q •wüß´‘√ #Ó|æŒq e÷≥T eT‘·ÔsTT, e÷s¡Tÿ, ÷ø± düTyês¡Ô˝À Áyêj·Tã&çq yêø±´T es¡Tdü>± #·÷<ë›+. 1) ‘·q dæTeqT m‹Ôø=ì qqTï yÓ+ã&ç+|üìyê&ÉT Hê≈£î bÕÁ‘·T&ÉT ø±&ÉT. eT‘·Ô 10:38 2) me&Ó’qqT qqTï yÓ+ã&ç+|ü>√]q jÓT&É ‘·qTï‘êqT ñù|øÏå+#·Tø=ì ‘·q dæTe HÓ‹Ôø=ì qqTï yÓ+ã&ç+|üe˝…qT. eT‘·ÔsTT 16:24 3) qqTï yÓ+ã&ç+|ü>√s¡Tyê&ÉT ‘·qTï ‘êqT ñù|øÏå+#·Tø=ì ‘·q dæTe m‘·TÔø=ì qqTï yÓ+ã&ç+|üe˝…qT. e÷s¡Tÿ 8:34 4) me&Ó’qqT qqTï yÓ+ã&ç+|ü>√]q jÓT&É ‘·qTï ‘êqT ñù|øÏå+#·Tø=ì Á|ü‹~qeTT ‘·q dæTe m‘·TÔø=ì qqTï yÓ+ã&ç+|üe˝…qT. ÷ø± 9:23 5) me&Ó’qqT ‘·q dæTeqT yÓ÷düTø=ì qqTï yÓ+ã&ç+|üì jÓT&É yê&ÉT Hê •wüß´&ÉT ø±H˚s¡&ÉT. ÷ø± 14:27 yÓTT<ä{Ï>± ‘·q dæTeqT m‘·TÔø√yê*. ¬s+&Ée~>± ‘·qqT ‘êqT ñù|øÏå+#·Tø√yê*. ˝Òø£ ‘·q ÁbÕDeTTqT <˚«wæ+#ê*. jÓ÷ˆˆdüTyês¡Ô 12:25 á ˝Àø£eTT˝À ‘·q ÁbÕDeTTqT <˚«wæ+#·Tyê&ÉT ì‘·´JeeTT ø=s¡≈£î <ëìì ø±bÕ&ÉTø=qTqì MT‘√ ìX¯Ãj·TeTT>± #Ó|ü#·THêïqT. n+fÒ <ëì uÛ≤eeTT ‘·q ÁbÕDeTT ‘·q~ ø±q≥T¢ n~ me]<√ nqï≥T¢ ˇø£ X¯Á‘·Te⁄ì #·÷∫q≥T¢>± me&√ ‘·q X¯Á‘·Te⁄ ÁbÕDeTT b˛‘˚ @ u≤<Ûä ˝Ò≈£î+&Ü ñ+{≤yÓ÷ ˝Òø£ dü+‘√wækÕÔs√ nqï uÛ≤eeTT‘√ ñ+&Üqïe÷≥. 3e~ Á|ü‹s√p dæTeqT m‘·TÔø√yê*. u≤<ÛäT, ÁX¯eTT, ì+<äT, nee÷HêT uÛÑ]+#·Tø=+≥÷ düVæ≤+#·Tø=+≥÷ s√ET >∑&ÉbÕ*. <눈ø°ˆˆ 69:9˝À ìqTï ì+~+∫q yê] ì+<äT Hê MT<ä |ü&çj·TTqï$. ì+<ä≈£î Hê Vü≤è<äj·TeTT ã<ä›˝≤jÓTqT. H˚qT ãVüQ>± ø£è•+∫j·TTHêïqT. 69:20 Vü≤è<äj·TeTT |ü–*b˛j˚T≥≥Te+{Ï e÷≥T ø=ìïkÕs¡T¢ uÛÑ]+#·edæ edüTÔ+~. ˙ >∑T]+∫ Á|üuÛÑTe⁄ >∑T]+∫ Ŭø’düÔe⁄ >∑T]+∫ Á|ü»T e÷{≤¢&˚ e÷≥T $+≥÷ düVæ≤+#·Tø=+≥÷, zs¡TÃ≈£î+≥÷ J$+#ê* düTe÷! ˝Òø£b˛‘˚ Hê≈£î bÕÁ‘·T&ÉT ø±&ÉT. eT‘·Ô 10:38 n+fÒ jÓ÷>∑T´&ÉT ø±&ÉT. ns¡Ω‘· ˝Ò<äT. njÓ÷>∑T´&ÉT. nbÕÁ‘·T&ÉT. ¬se.&܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+ <Ó’e dü+<˚X¯+ dæTe W W W
 9. 9. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 10 e÷]Ã`2013 u…’_T˝Àì yÓTT‘·ÔeTT e#·qeTTT 41,173 Á|üuÛÑTe⁄qT yÓ+ã&ç+#·T≥ m≥T¢? Äj·Tq dæTeqT yÓ÷düTø=ì ø£«] ø=+&É m≈£îÿ#·÷ ñ+fÒ, ˙e⁄ H˚qT eTq dæTeqT m‘·TÔø=ì, ø±fi¯fl≈£î #Ó|üT ˝Ò≈£î+&Ü, sê‹H˚MT<ä ø±fi¯ófl C≤]b˛‘·T+fÒ, bÕ<ë≈£î sêfi¯ófl Á>∑T#·TÃ≈£îì s¡ø£ÔeTT ø±s¡T‘·T+fÒ dæTe yÓ÷j·T˝Òø£ C≤]b˛sTT |ü&çb˛‘·T+fÒ ˇø=ÿø£ÿ sêDTeyê&ÉT ø=s¡&Ü‘√ ø=&ÉT‘·T+fÒ, ˝Ò|æ eTs¡˝≤ ø=≥Tº≈£î+≥÷ á&ÉTÃ≈£îì rdüT≈£îì yÓfi¯óÔ+fÒ, kıeTàdæ*¢b˛sTT HêTø£ ‘·&Ü]b˛sTT ø£fi¯ófl ‹]–b˛‘·T+fÒ q&ç#˚ ø£«] <ë]˝À Äj·TqqT yÓ+ã&ç+#·>∑e÷? dæTe ãs¡Te⁄ 125 bÂqTT. 1 bÂqT : 0.4536 πøõT. 56:7 ¬øJT. Á|üuÛÑTe⁄ X¯óÁø£yês¡+ dæTe y˚j·Tã&ܶs¡T. <ëìøÏ eTT+<äT s√E sêÁ‹ ¬>‘Ó‡eTHÓ ‘√≥˝À |ü≥Tºø=ì rdüT≈£îì yÓ[fl, ø={Ϻ, ‹{Ϻ, ùV≤fi¯q #˚dæ ì+~+∫ nee÷q|üs¡∫ ø=s¡&Ü‘√ ø={Ϻ X¯óÁø£yês¡+ dæTe y˚XÊs¡T. dæTe y˚ùd≥|üŒ{Ïπø Äj·Tq s¡ø£ÔeTT Ç+#·T$T+#·T>± n+‘êø±]b˛sTT+~. Çø£$T–*q ø=+#·eT÷ ø±fi¯ófl #˚‘·T˝À ø={Ϻq y˚T≈£î˝À qT+&ç ø±]b˛sTT+~. Á|üø£ÿ˝À ã˝…¢eTT‘√ bı&Ée>± s¡ø£ÔeTT ˙s¡T ø±]+~ Çø£ yÓTT‘·Ô+ s¡ø£eT+‘ê ˇø£ #·Tø£ÿ ˝Ò≈£î+&Ü ø±]b˛sTT+~. n+fÒ Á|ü‹ ~q+ Á|üuÛÑTe⁄qT yÓ+ã&ç+#·T≥ ø=s¡≈£î dæTe yÓ÷düTø=+≥÷ u≤<ÛäT |ü&ÉT‘·÷ yÓ+ã&ç+#êqïe÷≥. eT‘·ÔsTT 26:67 ñ$Tà, >∑T~›, ø={Ϻ n|üVü≤dæ+∫ eT‘·ÔsTT 27:31 ‘·MT<ä ø={Ϻ]. 27:30. e÷s¡Tÿ 14:64 eTTdüT>∑Ty˚dæ, >∑T~›]. ÷ø± 22:64 ìqTï ø={Ϻqyê&Óe&√ Á|üe∫+#·TeTì]. ø°s¡Ôq 129:3 #êfi¯flqT bı&ÉT>∑T>± #˚dæ]. Á|üuÛÑTe⁄qT ø={Ϻq ˇø£ ø=s¡&Ü≈£î 12 ‘√T‘√ #˚j·Tã&çq ø=düT ñ+{≤sTT. ˇø=ÿø£ÿ ø=dü≈£î ÇqT|ü eTTø£ÿT, meTTø£ eTTø£ÿT ø£{Ϻ ñ+{≤sTT. ˇø£kÕ] ø=s¡&Ü‘√ ø=&ç‘˚ 12 <Óã“T ‘·>∑TT‘êsTT. n|ü&ÉT 39 <Óã“T n+fÒ 39I12R468. ø=s¡&Ü‘√ ø={Ϻq|ü&ÉT ÇqT|ü eTTø£ÿT ‘·–* X¯Øs¡eTT >±j·T|ü&ç s¡ø£ÔeTT ø±s¡T‘·T+~. <ëì >∑÷]à jÓTwüj·÷ 50:6˝À ø=≥Tºyê]øÏ Hê M|ü⁄qT n|üŒ–+∫‹ì yÓ+Á&ÉTø£T ô|]øÏy˚j·TTyê]øÏ Hê #Ó+|üqT n|üŒ–+∫‹ì. ñ$Tày˚j·TTyê]øÏ nee÷q|üs¡#·Tyê]øÏì Hê eTTKeTT <ë#·Tø=q˝Ò<äT. <äTqTïyês¡T Hê M|ü⁄qT <äTìï]. yês¡T #êfi¯flqT bı&ÉT>∑T>± #˚dæ]. ø°s¡Ôq 129:3 yês¡T Äj·Tq eTTKeTT MT<ä ñ$Tày˚dæ, Äj·TqqT >∑T~›]. eT‘·ÔsTT 26:67 Äj·TqqT n|üVü≤dæ+∫ Äj·Tq MT<ä ñ$Tày˚dæ, ¬sT¢qT rdüTø=ì <ëì‘√ Äj·TqqT ‘·MT<ä ø={Ϻ]. eT‘·ÔsTT 27:29`30. ø=+<äs¡T Äj·Tq MT<ä ñ$Tày˚dæ Äj·Tq eTTKeTTq≈£î eTTdüT>∑T y˚dæ Äj·TqqT >∑T<äT›#·T Á|üe∫+|ü⁄eTì Äj·Tq‘√ #Ó|üŒkÕ–]. ã+Á{Ö‘·TTqT Äj·TqqT ns¡#˚‘·T‘√ ø={Ϻ |ü≥Tºø=ì]. e÷s¡Tÿ 14:65 j˚TdüTqT |ü≥Tºø=ìq eTqTwüß´T Äj·TqqT n|üVü≤dæ+∫ ø={Ϻ, Äj·Tq eTTKeTT ø£|æŒ, ìqTï ø={Ϻyê&Óe&√ Á|üe∫+|ü⁄eTì n&ç–] ÷ø± 22:65 1) Á|üuÛÑTe⁄qT ns¡#˚‘·T˝À eTTKeTT MT<ä ø={≤ºs¡T. 2) eTTdüT≈£î y˚dæ ø={Ϻ ìqTï ø={Ϻq yê¬ses√ Á|üe∫+|ü⁄eTì ø={Ϻ n|üVü‰dü´eTT #˚XÊs¡T. 3) #Ó+|üT MT<ä ñqï >∑&ɶ|ü⁄ yÓ+Á≥Tø£qT ô|]øÏy˚XÊs¡T. 4) eTTKeTT MT<ä ñ$Tày˚dæ n|üVü‰dü´eTT #˚XÊs¡T. 5) ø=s¡&Ü Á‘êfi¯ófl bı&Ée⁄>± ø£{Ϻ ø={Ϻq+<äTq X¯Øs¡eTT m≈£îÿe <ä÷s¡eTT es¡≈£î N*b˛sTTq+<äTq
 10. 10. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 11 e÷]Ã`2013 bÕ‘· ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT |ü<äeTTT 5,93,493 ggggggggggggggggggggggggggg M|ü⁄ MT<ä bıeTT˝Àì H˚qT <äTìïq≥T¢ <äTìï M|ü⁄ Ns¡T≈£îb˛sTT s¡ø£ÔeTT ø±]+~. n+<äTeq eTTKeTT yê∫b˛sTT+~. ø£+&ÉT¢, eTT≈£îÿ ñ_“b˛j·÷sTT. ˙s¡T, ô|<äe⁄T ns¡#˚‘·T˝À ø={Ϻq+<äTq s¡ø£ÔeTT ø±]b˛sTT+~. ‘·MT<ä ô|{Ϻq eTT+&É¢ øÏØ≥eTT˝Àì eTT+&ÉT¢ Á>∑T#·TÃø=ì s¡ø£ÔeTT ‘·MT<ä qT+&ç H√dü{Ï MT<ä≈£î eTTKeTT MT<ä≈£î ø±] eTTKeTT #·÷&É{≤ìøÏ s¡÷|ü⁄ e÷]b˛sTT+~. n‘·ìøÏ düTs¡÷|üyÓTÆqqT, kı>∑ôd’qqT ˝Ò<äT jÓTwüj·÷ 53:2. eTqTwüß´T #·÷&ÉH=¢ì yê&ÉT>± nsTTb˛j·÷&ÉT 53:3 ∫es¡>± Äj·TqqT ø=≥Tºø=+≥÷ á&ÉTÃø=+≥÷ dæTe yÓ÷∫+#·Tø=+≥÷ ø±fi¯ó¢ Ä ãs¡Te⁄˝À sêfi¯fl MT<ä C≤]b˛‘·T+fÒ ˝Ò|æ, eTfi≤fl ø={Ϻ Çø£ ∫es¡≈£î yÓ÷j·T˝Òø£ kıeTàdæ*¢b˛‘·T+fÒ eT‘·ÔsTT 27:32 ≈£îπs˙j·TT&Ó’q d”yÓ÷qTqT ãe+‘·eTT>± |ü≥Tº≈£îì rdüTø=ì e∫Ã Ä dæTeqT yÓ÷j·T{≤ìøÏ ‘√&ÉT>± Ç#êÃs¡T. m+<äTø£+fÒ n|üŒ{Ïø° ø=s¡&Ü <Óã“ eTTKeTT MT<ä <Óã“T ‘·˝Àì eTT+&É¢ øÏØ≥|ü⁄ >±j·÷‘√ ãV”≤qT&Ó’b˛sTT yÓ÷j·T˝Òø£ b˛j·÷&ÉT. Ç≥T¢ Væ≤+dü bı+~q j˚Tdüj·T´ ˙ ø=s¡≈£î Hê ø=s¡≈£î ‘·q $TyÓ’q s¡ø£ÔeTT ø±sêÃs¡T. ∫es¡>± Á|üø£ÿ˝À ã˝…¢|ü⁄ b˛≥T‘√ Ä ñqï ø=+#ÓeTT s¡ø£ÔeTT ø±]b˛sTT, ˙fi¯ófl ≈£L&Ü ø±]b˛sTT X¯S|ü⁄ b˛≥T‘√ >∑T+&ÓT ∫T¢ |ü&ç Äj·Tq ÁbÕD+ b˛sTT+~. Ç{Ϻ ˙#·yÓTÆq dæTe ˙ ø√dü+ Hê ø√dü+ uÛÑ]+#ês¡T. Áe÷qTq Áy˚˝≤&çq Á|ü‹yê&ÉTqT XÊ|üÁ>∑düTÔ&ÉT. >∑r 3:14 ˙e⁄ H˚qT Á|üuÛÑTe⁄ jÓTTø£ÿ dæTe≈£î kÕ≈£åîT>± J$+#·>∑e÷? ÁbÕ]∆+#·+&ç. Á|üuÛÑTe⁄ $TeTTàqT B$+#·TqT >±ø£! (11e ù|õ ‘·s¡TyêsTT) ¬sVü≤u≤eTT≈£î ô|<ä› düVü‰ q#·Ã˝Ò<äT. ‘·q‘√ ≈£L&É ô|]–q j·TÚeqTqT |æ*∫ düVü‰ n&ç–q≥T¢ #·÷düTÔHêïeTT. 1 sêE 12:8. nq>± ¬sVü≤u≤eTT n|üŒ{ÏøÏ j·TÚeqø±+˝À ñHêï&ÉT. j·TÚeqT≈£î ô|<ä› düVü‰T q#·Ãe⁄. j·TÚeqT düVü‰ m˝≤ ñ+<√ #·÷<ë›eTT. 1 sêE 12:10 ˙e⁄ ˙‘√ #Ó|üø=ìq á »qT≈£î Ç˝≤ #Ó|ü. Hê ‘·+Á&ç q&ÉTeTT ø£+fÒ Hê ∫{ÏøÏq Áy˚T ô|<ä›~>± ñ+&ÉTqT.Hê ‘·+Á&ç MTMT<ä ãs¡TyÓ’q ø±&çì ô|f…ºqT. düπs. H˚qT Ä ø±&çì Ç+ø£qT ãs¡Te⁄>± #˚j·TT<äTqT. Hê ‘·+Á&ç #·ãT≈£î‘√ $TeTTàqT •øÏå+#ÓqT. H˚qT ø=s¡&Ü‘√ $TeTTàqT •øÏå+#·T<äTqT nì #Ó|ü. #·÷#êsê! j·TÚeqT düVü‰T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ ¬sVü≤u≤eTT≈£î j·TÚeqTT #Ó|æŒq düVü‰ q∫Ã+~. eT÷&Ée ~qeTTq ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ãq j·Ts=u≤eTTqT,»qTqT #·÷∫ ô|<ä› düVü‰ ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ ¬sVü≤u≤eTT ‘·q ‘√{Ï j·TÚeqTT #Ó|æŒq Ä˝À#·q Á|üø±s¡+ yê]øÏ ø£]ƒqeTT>± Á|ü‘·T´‘·Ôs¡$T#ÓÃqT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. 1 sêE 12:12`13 Ç˝≤ »s¡T>∑T≥ eq n#·Ã≥ $uÛÒ<ëT ø£*>±sTT. H˚{Ïes¡≈£î »s¡T>∑T#·Tqï≥T¢ ÇÁXÊj˚T©j·TTT yês¡T <ëM<äT dü+‘·‹ yê] MT<ä ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚dæ]. 1 sêET 12:19. j·TÚeqT düVü‰T bÕ{Ï+#·T≥ eq ø£*–q qwüºeTTqT Çø£ÿ&É #·÷düTÔHêïeTT. Á|æj·T Hê‘√{Ï j·TÚeqT˝≤sê! j·TÚeH√Á<˚ø£eTT‘√ n‹X¯sTT+∫ |üTø£ø£ $TeTTà HêÁX¯sTT+∫q yê]øÏ $HêX¯ø£s¡yÓTÆq düVü‰ìe«ø£ eTè<äTe⁄>± qT+&ÉT düVü‰qT Ç#·TÃ≥ H˚s¡TÃø=+&ç. MT eq MT #·T≥TºqTqï düe÷»eTT˝À XÊ+‹ düe÷<ÛëqeTTT ø£T>∑Tq≥T¢>± ñqï‘·yÓTÆq düVü‰ ì#·TÃ≥ eT+∫~. á ∫e] ~Hê˝À ˝Àø£+ #ê˝≤ uÛÑj·T+ø£s¡+>± ñ+&ÉT≥#˚ MT ñqï‘·yÓTÆq düVü‰ <ë«sê <˚XÊ~Ûø±s¡TT <˚X¯eTT˝À XÊ+‹ düe÷<ÛëqeTTT ô|+bı+~+#·Tq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·+&ç. <Ó’eø£è|ü n{Ϻ C≤„qeTTqT MT≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT >±ø£!
 11. 11. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 12 e÷]Ã`2013 Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT |ü<äeTTT 1,81,253 @ $<ÛäeTT#˚‘·HÓ’qqT eTè‘·T˝À qT+&ç Hê≈£î |ü⁄qs¡T‘êúqeTT ø£T>∑e˝…qì Äj·Tq eTs¡D $wüj·TeTT˝À düe÷qTuÛÑeeTT>∑yê&ÉHÓ’, Äj·TqqT Äj·Tq |ü⁄qs¡T‘êúqãeTTqT ms¡T>∑T ì$T‘·ÔeTTqT, Äj·Tq ÁX¯eT˝À bÕ*yê&Éq>∑T≥ jÓT{Ϻ<√ jÓTs¡T>∑T ì$T‘·ÔeTTqT, Äj·Tq ÁX¯eT˝À bÕ*yê&Éq>∑T≥ jÓT{Ϻ<√ jÓTs¡T>∑T ì$T‘·ÔeTTqT düeTdüÔeTTqT qwüº|üs¡T#·Tø=ì yê{Ïì ô|+≥‘√ düe÷qeTT>± m+#·Tø=qT#·THêïqT. (|òæ*|ü 3:10,11) bÂT eTè‘·T˝ÀqT+&ç |ü⁄qs¡T‘êúqeTT ø√s¡Tø=+≥THêï&ÉT. |ü⁄qs¡T‘êúq ãeTT ‘ÓTdüTø√yêqTø=+≥THêï&ÉT. #·∫Ãb˛sTT Áã‘·ø±+fÒ m˝≤ kÕ<Ûä´+? m˝≤¬>’Hê @ s¡ø£+>±HÓ’Hê düπs! n+fÒ m+‘· K¬s’ÃHê düπs #·∫Ãb˛sTT ‹]– Áã‘·ø±*. n~ m≥T¢ »s¡T>∑T‘·T+~? n+<äT≈£î Á|üuÛÑTe⁄ #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T..n+<äT≈£î j˚TdüT`|ü⁄qs¡T‘êúqeTTqT JeeTTqT H˚H˚, Hê j·T+<äT $XÊ«düeTT+#·Tyê&ÉT #·ìb˛sTTqqT Áã‘·T≈£îqT. Áã‹øÏ Hê j·T+<äT Hê j·T+<äT $XÊ«düeTT+#·T Á|ü‹yê&ÉTqT mqï{ÏøÏq #·ìb˛&ÉT. á e÷≥ qeTTà#·THêïyê? nì ÄyÓTqT n&ç¬>qT. (jÓ÷ˆˆdüTˆˆ 11:25,26) >∑qTø£ eTè‘·T˝À qT+&ç ‹]– Áã‹øÏ+#·>∑yê&ÉT j˚TdüTÁ|üuÛÑTy˚. j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄qT qeTTàø=qïyê&ÉT m|ü&É÷ #·ìb˛&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTàø=qïyês¡T #·ìb˛‘·THêïs¡T ø£<ë! BìøÏ »yêãT Äj·Tq sT÷ e÷≥T #Ó|æŒq ‘·s¡Tyê‘·`eTq ùdïVæ≤‘·T&Ó’q ˝≤»s¡T ìÁ~+#·T#·THêï&ÉT. n‘·ì y˚TTø=T|ü yÓfi¯ófl#·THêïqT (jÓ÷ˆˆdüTˆˆ 11:11) j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ <äèwæº˝À eTs¡D+ n+fÒ ìÁ<ä e÷Á‘·y˚T. nsTT‘˚ eTs¡D+ n+fÒ @$T{Ï? á ˝Àø£+˝À eTs¡DÏ+#·T≥ n+fÒ eTs¡D+ ø±<äT.yês¡T Áã‘·T≈£î‘ês¡T. nsTT‘˚ yês¡T Áã‹øÏqyê¬s’ yÓsTT´ dü+e‘·‡s¡eTTT Áø°düTÔ‘√ ≈£L&Ü sê»´eTT #˚dæ]. Ä yÓsTT´ dü+e‘·‡s¡eTTT >∑&ÉT#·Tes¡≈£î ø£&ÉeT eTè‘·TT Áã‘·Tø£˝Ò<äT. Ç~j˚T yÓTT<ä{Ï |ü⁄qs¡T‘êúqeTT. (Á|üø£≥q 20:4,5) á yÓTT<ä{Ï |ü⁄qs¡T‘êúqeTT˝À bÕT >∑yês¡T <ÛäqT´TqT, |ü]X¯ó<äT∆THÓ’ j·TT+<äTs¡T. Ç{Ϻyê] MT<ä ¬s+&Ée eTs¡DeTTq≈£î n~Ûø±s¡eTT ˝Ò<äT. nsTT‘˚ ¬s+&Ée eTs¡Dy˚T$T{Ï? |æ]øÏyês¡TqT, n$XÊ«düTTqT, ndüVüQ´TqT, qs¡Vü≤+‘·≈£îTqT, e´_Û#ês¡TTqT, e÷+Á‹≈£îTqT, $Á>∑Vü‰sê<Ûä≈£îTqT, nã~∆≈£î+<äs¡TqT n–ï >∑+<Ûäø£eTT‘√ eT+&ÉT >∑T+&ÉeTT˝À bÕT bı+<äT<äTs¡T. Ç~ ¬s+&Ée eTs¡DeTT. (Á|üø£≥q 21:8) >∑qTø£ Á|üuÛÑTe⁄qT qeTTàø=qïyês¡T á ˝Àø£eTT˝À qT+&ç yÓ[flb˛sTT Äj·Tq‘√ dü<ëø±eTT ñ+{≤s¡T. n+fÒ Çø£ÿ&É ø£+&ÉT¢ eT÷ùdÔ nø£ÿ&É |üs¡˝Àø£+˝À ø£+&ÉT¢ ‘Ós¡TkÕÔs¡qïe÷≥. n+<äTeq j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ Á|ü<ÛäeT |òüeTT>± eTè‘·T˝À qT+&ç ˝Ò|üã&ܶs¡T. 1 ø=]+~Û 15:20,21 Äj·Tq Çø£ÿ&É ˝Ò&ÉT. düJe⁄&Ó’qyêìì eTè‘·T˝À m+<äT≈£î yÓ<ä≈£î#·THêïs¡T? ÷ø± 24:5,6 j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ ˝Ò∫j·TTHêï&ÉT. düe÷~Û˝À qT+&ç düJe⁄&ç>± ˝Ò∫j·TTHêï&ÉT. á j˚TdüTqT <˚e⁄&ÉT ˝Òô|qT. nˆˆø±ˆˆ 2:32 eTs¡DeTT Äj·TqqT ã+~Û+∫j·TT+#·T≥ nkÕ<Ûä´eTT nˆˆø±ˆˆ 2:24 Á|æj·TT˝≤sê! j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ düJe⁄&ÉT. Äj·Tq _&ɶT ≈£L&Ü düJe⁄T. eTqeT+<äs¡eTT ìÁ~+#·eTT >±ì ì$TwüeTT˝À, ˇø£ ¬s|üŒbÕ≥Tq, ø£&Éã÷s¡ ÁyÓ÷>∑>±H˚ eTqeT+<äs¡eTT e÷s¡TŒ bı+<äT<äTeTT. Áø°düTÔ H˚&ÉT ˝Ò#ÓqT.Vü≤˝…¢÷j·T!! Á|üuÛÑTe⁄ eTqqT B$+#·TqT >±ø£! ÄyÓTHé |ü⁄qs¡T‘êúqeTT ¬se.&܈ˆ C…. ø£èbÕq+<ä+<Ó’e dü+<˚X¯+
 12. 12. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 13 e÷]Ã`2013 bÕ‘· ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT nø£ås¡eTTT 27,21,100 -ãÁ<äsY JeHéj·TÚe«qdüTÔ$uÛ≤>∑+ Á|æj·T j·TÚeqdüTÔ˝≤sê! Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT HêeTeTT˝À MT≈£î e+<äqeTT. X¯óuÛÑeTTT. @+ #˚düTÔHêïs¡T? y˚dü$ø±+ n+fÒ |üØø£å ø±+. ø£wüº|ü&ç #·<äTe⁄#·THêïsê? MT n+<ä] ø=s¡≈£î H˚qT #ê˝≤ ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. Hê eTqdüT‡ ì+&Ü MTπs ñ+{≤s¡T. MT >∑T]+∫ Ä˝À∫dü÷Ô ñ+{≤qT. m+<äTø£+fÒ Á|üdüTÔ‘·ø±eTT <äTwüºø±+. ø=+<äs¡T kÕ«s¡∆|üs¡TT yê] nedüsê≈£î j·TÚeqTqT yê&ÉT≈£î+{≤s¡T. Ä |ü]dæú‘·T˝À j·TÚeqTT #˚j·T≈£L&Éì |üqTT ≈£L&Ü #˚düTÔ+{≤s¡T. j·TÚeqTT yê] ej·TdüT‡qT ã{Ϻ Ä˝À#·q˝À, |üqT˝À #ê˝≤ #·Ts¡T≈£î<äq+ ø£qT|üs¡TdüTÔ+{≤s¡T. n+<äTø£ì Ç‘·s¡TT j·TÚeqTqT ‘·eT ‘·eT |üqT≈£î yê&ÉTø=+≥T+{≤s¡T. n$ ø=+<ä] J$‘ê˝À eT+∫>±, eT] ø=+<ä] J$‘ê˝À #Ó&ɶ>± |ü]D$TdüTÔ+{≤sTT. j·TÚe«q Vü≤è<äj·T+˝À ˙‹, Hê´j·÷≈£î #√≥T ñ+&É<äT. yê]øÏ ‘√∫q≥T¢ #˚düTÔ+{≤s¡+‘˚. Ä ej·TdüT‡˝À ø√|ü+, <˚«wü+, |ü>∑, Á|ürø±s¡ yê+#Û· ã©j·T+>± |üì#˚düTÔ+{≤sTT. yêfi¯fl Ä˝À#·qø° n+<äs¡÷ $Te Çyê«ì m<äTs¡T #·÷düTÔ+{≤s¡T. ø=+<äs¡T ô|<ä›T j·TÚeqT düVü‰qT n&ç– bÕ{Ï+#êì ÄX¯|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. 1 sêET 12e n<Ûë´j·TeTT˝À ñqï ø=+<äs¡T j·TÚeqTqT >∑÷]à <Ûë´q+ #˚<ë›eTT. Á|æj·T j·TÚeq _&ɶ˝≤sê! á 12e n<Ûë´j·TeTTqT #·<äTe⁄≥ ÁbÕs¡+_Û+#·T≥≈£î eTT+<äT 1 sêET 11:43 #·<äTe⁄<ëeTT. kı˝ÀyÓ÷qT ‘·q |æ‘·s¡T‘√ ≈£L&É ìÁ~+∫q |æeTà≥ n‘·ì ≈£îe÷s¡T&Ó’q ¬sVü≤u≤eTT n‘·ìøÏ ã<äTT>± sêE>± ìs¡ísTT+|üã&ܶ&ÉT. 1 sêE 12:1`3 ¬sVü≤u≤eTT≈£î |ü{≤º_Ûùwø£eTT #˚j·TT≥¬ø’ ÇÁXÊj˚T©j·TT+<äs¡T ôw¬øeTTq≈£î sê>± ¬sVü≤u≤eTT ôw¬øeTTq≈£î yÓfiËflqT. ôdu≤‘·T ≈£îe÷s¡T&Ó’q j·Ts√u≤eTT sêC…’q kı˝§yÓ÷qT <ä>∑Zs¡ qT+&ç bÕ]b˛sTT ◊>∑T|ü⁄Ô˝À ìyêdüeTT+≥Tqï düeTj·T+˝À ¬sVü≤u≤eTT |ü{≤º_Ûùwø£eTT yês¡Ô n‘·ìøÏ $qã&ç+~. n‘·&ÉTqT, ÇÁXÊj˚T©j·TT düe÷»eT+‘·j·TT e∫à ¬sVü≤u≤eTT≈£î yê] $qï|üeTT ‘Ó*j·TCÒj·TT≥ Ä uÛ≤>∑eTT˝À #·<äTe⁄‘êeTT. n<˚eTq>± ˙ ‘·+Á&ç ãs¡TyÓ’q ø±&çì e÷MT<ä ñ+#ÓqT. ˙ ‘·+Á&ç ìj·T$T+∫q ø£]ƒqyÓTÆq <ëdü´eTTqT e÷ MT<ä n‘·&ÉT ñ+∫q ãs¡TyÓ’q ø±&çì ˙e⁄ #·Tø£q #˚dæq jÓT&É y˚TeTT ˙≈£î ùde #˚j·TT<äTeTT. 1 sêET 12:4 n+<äT≈£î sêC…’q ¬sVü≤u≤eTT MTs¡T yÓ[fl eT÷&ÉT ~qeTT˝…’q ‘·s¡Tyê‘· ‘·qqT ø£TeeTì #Ó|æŒ yê]ì |ü+|æy˚dæ ‘·q ‘·+Á&ç Áã‹øÏj·TT+&É>± ‘·q ‘·+Á&ç düeTTKeT+<äTqï ô|<ä›qT |æ*∫ j·Ts=u≤eTT ø√]ø£qT ‘Ó*j·TCÒdæ düVü‰qT ø√¬sqT. n+<äT≈£î Ä ô|<ä›T á ~qeTTqH˚ ˙e⁄ á »qT≈£î <ëdüT&ÉyÓ’ yê]øÏ ùde #˚dæ eTè<äTyÓ’q e÷≥‘√ yê]øÏ Á|ü‘·T´‘·Ôs¡$T∫Ãq jÓT&É yês¡T ˙≈£î dü<ëø±eTT <ëdüT>∑T<äTs¡ì #Ó|æŒ]. 1 sêE 12:6`7 Ç~ ô|<ä› nqTuÛÑeeTT>∑ yê] düVü‰. Ç~ sêE≈£î q#·Ã˝Ò<äT. ô|<ä›T #Ó|æŒq Ä˝À#·q ìs¡¢ø£å´ô|{Ϻ ‘·q ≈£L&É ô|]–q j·TÚeqTqT |æ*∫ yê] Ä˝À#·qqT düVü‰qT n&ç¬>qT. Çø£ÿ&É ˇø£ $wüj·T+ >∑eTì+#ê*. ($T>∑‘ê 12e ù|õ˝À) j·TÚeqTT`düVü‰T
 13. 13. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 14 e÷]Ã`2013 Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝Àì yÓTT‘·ÔeTT nø£ås¡eTTT 8,45,380 u≤ $uÛ≤>∑+ Vü≤˝À |æ¢÷! @+ #˚düTÔHêïs¡T? |üØø£åT <ä>∑Zs¡≈£î edüTÔHêïsTT ø£<ë! u≤>± #·<äTe⁄#·THêïsê? dü÷ÿT˝À ñbÕ<Ûë´j·TTT, Ç+{À¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉTT #Ó|æŒq≥T¢ $ì #·ø£ÿ>± #·<äTe⁄ø=qT≥ eT+∫~. |æ¢÷! ˇø£ #Ó≥Tºô|’ ˇø£ |üøÏå >∑÷&ÉT ø£{Ϻ, Á>∑T&ÉT¢ ô|{Ϻ |æ¢T #˚dæ+~. s√p ‘·*¢ |üøÏå, ‘·+Á&ç |üøÏå ãj·T≥≈£î yÓ[fl ÄVü‰s¡+ rdüT≈£î e∫à |æ¢≈£î ô|fÒº$. ˇø£ s√Eq ‘·*¢, ‘·+Á&ç |ü≈£åîT |æ¢˝À ô|<ä› |æ¢qT |æ*∫ á ~q+ y˚TeTT ø=+#Ó+ <ä÷s¡+ yÓfi¯óÔHêïeTT. y˚TeTT e#·TÃes¡≈£î ∫qï |æ¢qT C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷#·Tø√. ãj·T{ÏøÏ yÓfi¯¢e<äT›. y˚≥>±&ÉT ekÕÔ&ÉT nì #Ó|æŒ yÓ[flb˛j·÷sTT. ˇø£ >∑+≥ nsTTq |æeTà≥ Ä ô|<ä› |æ¢≈£î ãj·T≥ ø=eTàô|’ ≈£Ls¡TÃì #·T≥÷º #·÷&Üì|æ+∫+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉTT #Ó|æŒq e÷≥ eTs¡∫b˛sTT+~. n˝≤ >∑÷{Ï˝À qT+&ç ãj·T≥øÏ e∫à ô|’ ø=eTàô|’ ≈£Ls¡TÃ+~. ¬sø£ÿT dü]>± ˝Òe⁄. dü]>± m>∑s¡˝Ò<äT. Ç+‘·˝À y˚{>±&ÉT n≥T yÓfi¯SÔ #Ó≥Tº ø=eTàô|’ ≈£Ls¡TÃqï |æ¢ |üøÏåì #·÷#ê&ÉT. n~ ¬sø£ÿT ˝Òì~. m>∑s¡˝Ò<äT. y˚≥>±>∑T #·ø£ÿ>± <ëìï |ü≥Tº≈£îìb˛j·÷&ÉT. ‘·*¢<ä+Á&ÉTT e#˚Ãdü]øÏ y˚≥>±&ÉT |æ≥ºqT |ü≥Tº≈£îì yÓ[flb˛e⁄≥ #·÷#êsTT. @+ #˚kÕÔsTT. >∑÷{Ï <ä>∑Zs¡≈£î e∫à #·÷&É>± $T–*q |æ¢T u≤>∑THêïsTT. »]–q dü+>∑‹ n$ #ÓbÕŒsTT. #·÷#êsê |æ¢÷! n+<äTπø ô|<ä›T, >∑Ts¡Te⁄T, ‘·*¢<ä+Á&ÉTT #Ó|æŒq≥T¢ $Hê*. u…’_T˝À ≈£L&É e÷≥ $qT≥ ÁX‚wüºeTT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. MTs¡T n˝≤ ñ+{≤s¡T ø£<ä÷! u…’ u…’.. e÷≥$qT≥ÁX‚wüºeTT ` d”jÓ÷qT ≈£îe÷] jjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjj ùdyê $es¡eTTT ˝…+≥T ~qeTTqT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì X¯ìyês¡eTT ‘·|üŒ $T–*q ~qeTT˝À Ç+{Ï+≥ ≈£L&çø£T, ÁbÕs¡∆qT »s¡T>∑T#·THêïsTT. 11`3`13 sêÁ‹ ø√qd”eT˝À qTqï ˇø£ Á>±eTeTT˝À s¡Vü≤dü´ Áø°düTÔ _&ɶ˝…’q sêE ≈£î≥T+ãeTT˝À dü¨<ä] mHé. y˚TØ>±] <ë«sê dü¨<ä] C…. ø£èbÕdüeTTÁ<ä+ >±s¡T yêø£´ |ü]#·s¡´ #˚XÊs¡T. |æsƒê|ü⁄s¡+˝À ˇø£ C≤„|üø±s¡∆ ≈£L&çø£˝ÀqT, m¸<ë›sTT #·]Ã˝ÀqT yêø£´|ü]#·s¡´≈£î Á|üuÛÑTe⁄ leT‹ ø£èbÕdüeTTÁ<ä+ >±]ì yê&ÉT≈£îHêïs¡T. eTVæ≤eTÁ|üy˚X¯+ >ös¡e˙j·TTT, <Ó’e»qTT ¬se.&܈ˆyÓ’. »>±Zsêe⁄ >±s¡T 5`3`2013 q $XÊK|ü≥ï+˝À Á|üuÛÑTe⁄ |æT|ü⁄ q+<äTø=ì yê] ì‘·´ >∑èVü≤eTTq≈£î yÓfi≤¢s¡T. Ms¡T ìkÕ«s¡∆ <Ó’eùde≈£îT>± $XÊK|ü≥ï+˝À ù|s¡T bı+~q yês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑eTTqT $&ç∫ô|{Ϻ nH˚ø£ ø£wüºqwüºeTTH√]à ø£&Ées¡≈£î $XÊ«düeT+<äT ø=qkÕ–q $XÊ«dü Ms¡TT. $&ÉTeã&çq ≈£îe÷s¡TT, ≈£îe÷¬sÔ ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈£î, dü+|òüT $XÊ«düT Ä<äs¡D ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. Ms¡T Áã<äsY JeHé >±] e÷eT>±s¡T.
 14. 14. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 15 e÷]Ã`2013 u…’_T˝Àì yÓTT‘·ÔeTT nø£ås¡eTTT 35,66,480 ≈£î<äTs¡Tu≤≥Tø±eTTT nˆˆø±ˆˆ 3:21 : nìï{ÏøÏ ≈£î<äTs¡Tu≤≥T ø±eTTT e#·TÃqì <˚e⁄&ÉT Ä~ qT+&ç ‘·q Á|üeø£Ô <ë«sê H√≥ qT+&ç |ü*øÏ+#ÓqT. n+‘·es¡≈£î j˚TdüT |üs¡˝Àø£ ìyêdæjÓÆT j·TT+&ÉT≥ neX¯´ø£eTT! Bì uÛ≤eeTT : #ê˝≤ø±+ ÁøÏ‘·y˚T ‘·eTqT ‘êeTT <˚e⁄ìøÏ n+øÏ‘·+ #˚düT≈£îqï Á|üeø£Ô H√{Ï <ë«sê sTT˝≤ nuÛÑj·T$T#êÃ&ÉT. ªªdüs¡«+ |ü⁄q'kÕú|æ‘·+µµ #˚ùd ø±+ e#ÓÃes¡≈£î j˚TdüT |üs¡˝Àø£eTT˝ÀH˚ ñ+&Ü*. ªªBìì ã{Ϻ n+<äs¡÷ e÷s¡TeTqdüT‡ bı+<ë*. n+‘·es¡≈£î Äj·Tq sê&ÉTµµ nˆˆø±ˆˆ 3:20 : MT ø=s¡≈£î ìj·T$T+∫q Áø°düTÔj˚TdüTqT Äj·Tq |ü+|ü⁄q≥T¢qT MT bÕ|üeTTT ‘·T&ç∫y˚j·Tã&ÉT ì$T‘·ÔeTTqT e÷s¡TeTqdüT‡ H=+~ ªª‹s¡T>∑T&çµµ ªª<ëìøÏ ˇø£ ø±eTT sêuÀe⁄#·Tqï~ n~ eTq eT<Ûä´H˚ e∫Ãj·TTqï~. n<˚ ≈£î<äTs¡Tu≤≥T ø±eTT. 1) ø±eTT nq>± : e#ÓÃb˛j˚T yê{Ïì ø±+ f…ÆyéT, düeTj·T+ 2)≈£î<äTs¡Tu≤≥T ø±eTT nq>± : sT÷ Á|ü|ü+#·eTT˝À bÕ|üeTTqT »sTT+#·T≥qT <˚e⁄ì sê»´eTTqT |üPs¡íeTT>± kÕú|æ+#·T≥qT dü÷∫+#·T |ü<äeTTHÓ’ j·TTqï~. ªªn+fÒ u≤>∑T|ü&˚ø±eTTµµ Äj·Tq e#˚Ã˝À|ü⁄ ˙e⁄ u≤>∑T|ü&Üì nˆˆø±ˆˆ 1:11 : >∑*j·T eTqTwüß´˝≤sê, MT¬s+<äT≈£î ì*∫ Äø±X¯eTT yÓ’|ü⁄ #·÷#·T#·THêïs¡T? MT jÓTT<ä› qT+&ç |üs¡˝Àø£eTTq≈£î #˚s¡TÃø=qã&çq sT÷ j˚Tùd @ Ø‹>± |üs¡˝Àø£eTTq≈£î yÓfi¯ófl≥ MTs¡T #·÷∫‹s√ Ä Ø‹>±H˚ Äj·Tq ‹]– e#·TÃqì yê]‘√ #Ó|æŒ]. #Ó|æŒ+~ mes¡T? ‘Ó¢ì egeTTT <Ûä]+∫q <˚e<ä÷‘·T Äj·Tq e#˚Ã˝À|ü⁄ dæ<ä∆|ü&Ü*. ≈£î<äTs¡Tu≤≥Tø±+.. 3) Hê bÕ‘· s√‘· J$‘·+˝À H˚qT ≈£î<äTs¡T ñ+&˚yê&çì ø±<äT: 1) ñ<äj·Tø±eTT : »sê∆øÏ∞flT‘√ >∑&çbÕqT 2) eT<Ûë´Vü≤ïø±eTT : bÕHé|üsê>¥T, >∑T{≤ÿ‘√ 3) kÕj·T+ø±eTT : eT+<äT, dæìe÷, e´_Û#ês¡eTT Ç~ Hê ø±eTT˝À ~q#·s¡´ : 1) Ä&Éyêfi¯fl‘√ Ä≥˝≤&ç düs¡k˛≈£îÔ˝…’qqT (kÕyÓT 10:23) 2) Ä&Éyêfi¯fl‘√ eTTdüeTà eTT#·Ã≥¢‘√ eTT|ü ‘Ó#·TÃ≈£îHêïqT 3) Ä&Éyêfi¯fl‘√ nÁø£eT dü+ã+<ÛäeTTT ô|≥Tº≈£îì ã+~Û+|üã&ܶqT n+‘ê Hê ø±eTT nC≤„q ø±y˚T nˆˆø±ˆˆ 17:30 : Ä nC≤„qø±eTTqT <˚e⁄&ÉT #·÷∫ #·÷&Éq≥Tº>± ñ+&ÓqT. Ç|ü&Ó’‘˚ n+‘·≥qT n+<äs¡TqT e÷s¡TeTqdüT‡ bı+<äe˝…qì eTqTwüß´≈£î ÄC≤„|æ+#·T#·THêï&ÉT. mô|òd”‡ 5:15 ~qeTTT #Ó&ɶ$... ªªø±ã{Ϻ eTqøÏ e÷s¡TeTqdüT‡ bı+<ä+&ç nì Äj·Tq ÄC≤„|æ+#·T#·THêï&ÉT. e÷s¡Tÿ 1:15 : ø±eTT dü+|üPs¡íyÓTÆq~ <˚e⁄ì sê»´eTT düMT|æ+∫q~. n+<äs¡÷ e÷s¡T eTqdüT‡ bı+~ düTyês¡Ô qeTTà&ç. |üÁ‘˚´ø£ dü+<˚X¯eTT ` ãÁ<äsY ø±˝ÒãT dü‘·j·THêsêj·TD
 15. 15. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 16 e÷]Ã`2013 bÕ‘·ìã+<Ûäq˝À ªª$yÓ÷#·qqTµµ >∑÷]Ãq e#·qeTTT 4,736 ªª˙ $wüj·T+ >∑T]+#˚ #Óù|Œ~µµ: ªªHê ø±+˝À nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ ã{Ϻ kÕ≈£åîT e<ä›≈£î u§|æŒ ø£&ç‹H˚ ø±ì áj·Tq≈£î ãT~› sê<äT nqï~µµ. ªªõ˝≤¢ ø√s¡Tº˝À ˝…’|òt |ü&ܶ~ nsTTqqT á #Ós¡kÕ˝À Hê≈£î 2 s√ET ãT~›sê˝Ò<äT. 14`1`2000 dü+ˆˆ˝À á #Ós¡kÕ˝À eT<Ûë´Vü≤ï ø±eTTq X‚KsY u≤ãT yêø£´eTT Hê Vü≤è<äj·TeTTq≈£î e÷s¡TŒ e∫Ã+~. n|ü&ÉT ≈£î<äTs¡Tu≤≥T ø±eTT e∫Ã+~. (2003˝À ˙{Ï˝À eTT+#·ã&ܶqT. »qe] 2004 s¡ø£åD {Ϭøÿ≥Tº rdüT≈£îHêïqT. kÕeT÷´˝Ÿ $ø£ºsY>± MT eTT+<äT ìT#·THêïqT.) ø±ã{Ϻ ˙ ø±eTT˝À ≈£L&Ü <˚e⁄&ÉT e÷{≤¢&ÉT#·THêï&ÉT. 1) dü+e‘·‡s¡eTTq≈£î mìï ø±eTTT? 3 ø±eTTT. 1)esê¸ø±eTT 2)o‘êø±eTT 3) m+&Üø±eTT. 2) <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq ø±+ : 1) es¡Ôe÷qø±+ 2)uÛÑ÷‘·ø±eTT 3) uÛÑ$wü´‘Y ø±eTT 3) e÷qe⁄ìøÏ Ç#˚à ø±+ : 1) |ü⁄{Ϻq ø±+ 2) #·ìb˛sTTq ø±+ 3) Äj·TTwüß ø±+ 4) jÓ÷ãT 7:1 : uÛÑ÷$TMT<ä qs¡T ø±+ j·TT<ä∆ø±eTT ø±<ë? 5) uÛÑ÷$T MT<ä ø±+ : 1) <äT≈£îÿ <äTH˚ïø±+ 2) $‘·Ôq+ HêfÒ ø±+ 3) ø√‘· ø±+ 6) Äø±X¯+˝À ø±+ : 1) edü+‘·ø±+ 2) Á^wüàø±+ 3) ùV≤eT+‘·ø±+ 7) <ëM<äT #Ó|æŒq ø±+ : ø°s¡Ô 16:8 — ∫s¡ø±eTT 8) <ëM<äT ≈£îe÷s¡T&ÉT #Óù|Œø±eTT : dü<ëø±eTT Çìï ø±eTTT ñqï|üŒ{ÏøÏ Ç$ me] eX¯eTT˝À ñqï$? J$‘·ø±eTT˝À bı]¢b˛e⁄#·Tqï$, yÓ[flb˛e⁄#·Tqï$ nìï #·ø£ÿ>±H˚ bıe⁄#·THêï$. Á|üdü+– 3:11 <˚ì ø±eTT q+<äT n~ #·ø£ÿ>± qT+&ÉTq≥T¢ (esê¸ø±+, m+&Üø±+, o‘êø±eTT) düeTdüÔeTTqT Äj·Tq ìj·T$T+∫ j·TTHêï&ÉT. ˙<˚ Ädü´eTT : Ädü´eTT neTè‘·eTT $wüeTT. jÓTwüj·÷ 55:6 jÓT¨yê MT≈£î <=s¡T≈£î ø±eTTq+<äT Äj·TqqT yÓ<ä≈£î&ç. Äj·Tq düMT|ü+>± ñ+&É>± Äj·TqqT y˚&ÉTø=qT&ç. (kÕyÓT 8:35, 4:13) 1) Cø£ÿj·T´ y˚T&ç#Ó≥Tº møÏÿ yÓ~ø±&ÉT 2) #Ó${Ï>∑yê&ÉT q‹Ôyê&ÉT düMT|üeTT>± ñ+&É>± y˚&ÉTø=Hêï&ÉT. ªª˙e⁄ H˚qT @$T yÓ<ä≈£î#·THêïeTT?µµ 3) á ˝Àø£eTT˝À ñ<äj·T+ ˝Òe>±H˚ dæ>∑¬s≥T¢ ªªˇø£ Äj·Tq yÓ~øÏHê&ÉTµµ jÓ÷Vü‰qT düTyês¡Ô 1:41 Ç‘·&ÉT yÓTT<ä≥ ‘·q dü¨<äs¡T&Ó’q dæyÓ÷qTqT #·÷∫, y˚TeTTªªyÓTd”‡j·÷µµ ø£qT>=+{ÏeTì n‘·ì‘√ #Ó|æŒ, á ~qeTT˝À yÓ<äT≈£î‘·THêïs¡T dü÷|üsY kÕºsY, yÓT>±kÕºsY, eT©ºkÕºsY eTqTwüß´T yÓ<ä≈£î#·THêïs¡T. j˚TdüT #Ó|æŒq e÷≥ eT‘·ÔsTT 6:33 yÓTT<ä{Ï>± Äj·Tq ˙‹ì Äj·Tq sê»´eTTqT yÓ<ä≈£î&ç. 1) yÓTT<ä{Ï kÕºsY mes¡T ? Ä<ëeTT 2) ¬s+&Ée kÕºsY mes¡T? j˚TdüTÁ|üuÛÑT. ªªyÓTT<ä{Ïyês¡T ø£&É|ü{Ïyês¡T n>∑T<äTs¡T. ø£&É|ü{Ïyês¡T yÓTT<ä{Ïyês¡T n>∑T<äTs¡T.Äj·TH˚ yÓTT<ä{Ï kÕºsY Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ ªªÄj·TH˚ ˙‹dü÷s¡T´&ÉT. ªªá ˙‹ dü÷s¡T´&çì Á|üø£ÿq ô|≥TÔHêï&ÉT. jÓ÷ãT 20:12 #Ó&ÉT‘·qeTTyê] H√{ÏøÏ ‹j·T´>± qT+&ÓqT. yê] HêTø£ ÁøÏ+<ä <ëì <ë∫ô|{Ϻ]. 1) á ~qeTT˝À bÕ|üeTTqT <ë∫ô|&ÉT‘·THêïs¡T 2) Ç~ eT+∫~ ø±<äT n+fÒ e÷≈£î #˚<˚ eT+∫~ n+≥THêïs¡T. ñ<눈 ˇø£ Åd”Ô yÓTT≥ºyÓTT<ä≥>± ;s¡T Á‘ê– #˚<äT) kÕyÓT 28:13 n‹Áø£eTeTTT <ë∫ô|≥Tºyê&ÉT e]∆¢&ÉT. yê{Ïì ˇ|ü≈£îì $&ç∫ô|≥Tºyê&ÉT ø£ìø£s¡eTT bı+<äTqT.
 16. 16. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 17 e÷]Ã`2013 k˛<ä] C…. düTC≤‘·øÏ«CŸHÓ+`2 Ä~ø±+&ÉeTT 11e n<Ûë´j·TeTT qT+&ç 20e n<Ûë´j·TeTT es¡≈£î 1. ˙≈£î .................... yÓT|ü*øÏ rdæø=ì s¡eTTà 2. ÇcÕàj˚TT nqTù|s¡T≈£î ns¡∆eTT......................... 3. ........................ <˚X¯eT+<=ø£ yÓTÆ<ëqeTT yê]øÏ ø£qã&ÓqT 4. kı<=eT sêE ................ 5. ................. |ü≥ºDeTT˝À qT+&ç ìqTï Çe‘·≈£î rdüTø=ì e∫Ãq jÓT¨yêqT H˚H˚ 6. ................... ˙ düìï~Ûì Áã‘·Tø£qqTÁ>∑Væ≤+#·TeTì <˚e⁄ì‘√ #Ó|üŒ>± 7. ‘·q≈£î................... jÓT¨yê≈£î ˇø£ ã*|”sƒ¡eTTqT ø£f…ºqT 8. ......................... <äTwüߺTqT jÓT¨yê <äèwæºøÏ ãeTT bÕ|ü⁄THÓ’ j·TT+&ç] 9. Ç~>√ ................... j·TTHÓ’q H˚qT Á|üuÛÑTe⁄‘√ e÷≥˝≤&É ‘Ó–+#·T#·THêïqT. 10. n+<äT≈£î <˚e⁄&ÉT ne⁄qT ...................... Bì #˚dæ‹eì H˚HÓs¡T>∑T<äTqT øÏ«CŸHÓ+.1»yêãTT 1) H√eVüQ` Ä~ 6:8 2) ùw‘·T` Ä~ 4:26, 5:6 3) j·÷ô|‘·T` Ä~ 10:2 4) j·÷ô|‘·T Ä~ 9:27 5) yÓT>∑TqT, Nø£{Ïì` Ä~ 1:18 6) ^¨qT` Ä~ 2:13 7) düs¡ŒeTT`Ä~3:1 8) πøsTTHêqT ` Ä~ 5:14 9) »Á|üyêVü≤eTT` Ä~ 7:17 10) z&É ø£|ü rdæ`Ä~ 8:13 øÏ«CŸHÓ+.1$CÒ‘·T lø±≈£îfi¯+ : 1) $. u≤˝≤eTDÏ2) {Ï. B|üø˘ 3) |æ. düTVü‰dæì 4) ÄsY.$»j·T 5) _. ùV≤eT‘· 6) _. Væ≤eT_+<äT 7) _. CÀ´‹s¡àsTT8) C…. Äsê<Ûäq 9) C….sêDÏ 9) C….‘· 11) C….s¡a≤˙‡sêDÏ 12) j·TT.uÛ≤s¡‹ 13) dæ.ôV≤#Y.ns¡TD 14) {Ï. ‘ês¡ 15) j·TT.s¡÷‘·T m#ÓÃs¡¢ m.ÄsY b˛©dt ø±«s¡ºsY‡ : 1) mdt. |ü⁄D≤´e‹ 2) $. ôd’à© 3) myéT. X¯óuÛÑ˝≤e‹ 4) ns¡TD≤ Hêj·Tø˘ 5) $.X‚KsY 6) $. düs√» 7) $. ñcÕsêDÏ 8) {Ï. düT˙‘· *+>±ù|≥ : 1) |æ.ÁXÊeDøÏÎ 2) mdt. neTè‘·sêE 3) mdt. Áù|eT ≈£îe÷sY 4)_.uÛ≤s¡‹ m#ÓÃs¡¢ : 1) _. Á|üuÛ≤e‹ bı+<ä÷s¡T : 1) _. Á|ükÕ<é 2) _. eTùV≤wt ‹s¡T|ü‹ : 1) |æ. ìs¡à Á|ükÕ<é ˇø£ ‘·|ü‘√ |ü+|æq yês¡T : 1) düT<Ûä, m#ÓÃs¡¢ b˛*dt ø±«s¡ºsY‡ 2) mdt Áù|eT≈£îe÷sY, *+>±ù|≥ 3) m. dü]‘·, lø±≈£îfi¯+ 4) myéT. ø£èbÕsêDÏ, *+>±ù|≥ 5) |æ. #·+Á<äø±+‘Y, *+>±ù|≥ $XÊK|ü≥ï+ : myéT.dæ‘êsêyÓ÷C…dt Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq˝Àì ªª$yÓ÷#·qqTµµ >∑÷]Ãq e#·qeTTT 2,934
 17. 17. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 18 e÷]Ã`2013 u…’_T˝Àì ª$yÓ÷#·qµqT >∑÷]à yÓTT‘·ÔeTT e#·qeTTT 7670 HêZeø√DeTT `bÕ˝Ÿ j·÷+–#= (>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) e÷ dü+|òüT+ jÓTTø£ÿ e+<äeT+~ düVü‰j·T bÕdüºs¡¢‘√ H˚qT düe÷y˚X¯+ »]–+∫q Á|ü‹kÕ] ªªMTs¡T mø£ÿ&çøÏ yÓfi¯óÔHêïs√ nø£ÿ&É j˚TdüT düìï~Ûì düèõ+#·edæq u≤<Ûä´‘· MTô|’ ñqï~µµ nì H˚qT K+&ç‘·eTT>± ÄC≤„|ædü÷Ô ñ+{≤qT. j˚TdüT X¯øÏÔ $&ÉT<ä #˚dæ nedüs¡eTTT rs¡TÃfÒ MTs¡T #˚j·Tedæq |üìµµ nì #ÓbÕÔqT. ø=ìï ñ<ëVü≤s¡DT $e]kÕÔqT #·÷&É+&ç. nH˚ø£ eT‘· XÊK≈£î #Ó+~q |üT <˚yêj·TeTTT MTø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡ es¡≈£î ñHêïsTT. Áô|dæ“fÒ]j·THé Äj·T+˝À Ä ùde≈£î&ÉT m|ü&ÉT q÷‘·q »qà nqTuÛÑyêìï >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+{≤&ÉT. s¡ø£åD≤qTuÛÑyêìï ø£T>∑CÒj·T>∑ j˚TdüT düìï~Ûì Äj·Tq düèõ+∫ $&ÉT<ä #˚düTÔHêï&ÉT. Á|ü»T n‘·ì Äj·÷ìøÏ e∫à s¡ø£åD ‘·|üŒ Ç+πø$T bı+<ä˝Òs¡T. Á|üø£ÿH˚ e⁄qï |ü]X¯ó<ä∆ (¨*HÓdt) dü+|òüT+˝À nqT~q+ |ü]X¯ó<ä∆|üs¡#·Tø√e&É+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. |ü]X¯ó<ä∆ |üs¡#·Tø=qT&ç nì |ü<˚ |ü<˚ ôV≤#·Ã]dü÷Ô ñ+{≤s¡T. nH˚≈£îT e∫à |ü$Á‘·‘· bı+<äTø=+≥÷ ñ+{≤s¡T. nø£ÿ&É ñqï ùde≈£î&ÉT |ü$Á‘·|üs¡Ã>∑ j˚TdüT düìï~Ûì düèõdü÷Ô ñHêï&ÉT. nsTT‘˚ Hê dü+|òüT+˝À s¡øÏå+#˚ j˚TdüTì, |ü]X¯ó<ä∆ |üs¡#˚ Áø°düTÔqT u≤|ædüà$T#˚à s¡ø£å≈£î˙ï, B$+#˚ <Ó’e≈£îe÷s¡Tìï, dü«düús¡#˚à j˚TdüTqT Á|üø£{Ïdü÷Ô ñ+{≤qT. á $wüj·÷˙ï e÷ dü+|òüT+˝À Á|ü‘·´ø£å |üs¡#·ã&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ |ü]|üPs¡í düìï~Ûì dü+|üPs¡í+>± ì]à+#·&ÜìøÏ H˚qT Á|üj·T‹ïdü÷Ô ñ+{≤qT. ˙ u≤<Ûä´‘· j˚TdüT jÓTTø£ÿ düìï~Û ˙ H√{Ï <ë«sê düèwæº+#·>∑e⁄. s¡ø£åDqT >∑T]+∫ e÷{≤¢&ç‘˚ s¡øÏå+#˚ j˚TdüT Á|ü‘·´ø£åeTe⁄‘ê&ÉT. <Ó’$ø£ dü«düú‘·qT >∑T]+∫ |ü*øÏ‘˚ dü«düú|üπsà Áø°düTÔ ˙ dü+|òüTeTT˝À dü+#·]kÕÔ&ÉT. n<äT“‘êT #˚j·T>∑*–q j˚TdüTqT Á|üø£{ÏùdÔ n<äT“‘êT #˚j·T>∑ j˚TdüT düìï~Û $&ÉT<ä>∑T#·÷ ñqï~. Äj·Tq ˙ ô|<äe⁄≈£î ˙ e÷≥≈£î ã+~Û+|üã&ç ñHêï&ÉT. Äj·Tq ˙ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. ôd’‘êqT≈£î uÛÑj·T|ü&ç ˙e⁄ düŒwüº+>± |üTø£ø£b˛sTTq≥¢sTT‘˚ j˚TdüTÁø°düTÔ @ $<Ûä+>± ‘·qTï ‘êqT á ‘·s¡eTTyê]øÏ ãj·TT|üs¡#·Tø√>∑s¡T? ø±ã{Ϻ <ÛÓ’s¡´+>± e÷{≤¢&ÉT. ≈£î≥T+u≤sê<ÛäqT ˝Òì ø±s¡D+>± #ê˝≤ eT+~ yê] >∑èÄ˝À uÛÑj·T+ø£s¡ düeTdü´T HÓ<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ‘·+Á&ç ≈£î≥T+u≤sê<Ûäq ã*|”sƒêìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+∫ j˚TdüTÁø°düTÔ düìï~Ûì >∑T]+∫ >∑èVü≤+˝À ≈£î≥T+ã‘√ e÷{≤¢&çq≥¢sTT‘˚ j˚TdüTÁø°düTÔ düìï~Û ì]àkÕÔ&ÉT. j˚TdüT ≈£î≥T+ã düeTdü´ìï{Ïì rdæy˚j·T>∑&ÉT. ø±ì nH˚ø£eT+~ ≈£î≥T+ã ã*|”sƒêìï ìs¡¢ø£å´+ #˚dü÷Ô, j˚TdüTÁø°düTÔ jÓTTø£ÿ ì» Á|ü‘·´ø£å‘·qT >∑T]+∫ $düà]dü÷Ô ñqï ø±s¡D≤q yê] _&ɶ≈£î <Ó’eByÓqT |ü]|üPs¡í+>± _Û+#·T≥ ˝Ò<äT. @<√ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Äràj·Tes¡+ bı+<˚es¡≈£î ˙e⁄ y˚∫ j·TT+&Éedæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. Äràj·T es¡eTT˙ï |ü]X¯ó<ë∆‘·à˝À bı+<äT|üs¡#·ã&ç ñqïeì H˚HÓ|ü&É÷ #Ó|üPÔ ñ+{≤qT. ˙ n+‘·≥ ˙e⁄ m|ü&ÉT ˇø£ Äràj·T esêìï dü«‘·+Á‹+#·Tø√˝Òe⁄.(düX‚wü+)
 18. 18. ì» <Ó’eX¯øÏÔ 19 e÷]Ã`2013 $sêfi¯eTTT Á|æj·T <˚e⁄ì _&ɶ˝≤sê! |üÁ‹ø± |ü]#·s¡´˝À Hê‘√ bÕ≥T MTs¡TqT bÕ*uÛ≤>∑düTÔT>± ñ+≥÷, á uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq Ä]∆ø£ sTTã“+<äTT >∑ ø±+˝À ≈£L&Ü MT Áù|eT|üP]‘· >∑Tô|Œfi¯ófl $|ü#·÷ qqTï <ÛÓ’s¡´|üs¡düTÔqï+<äT≈£î $TeTTàqT Á|üuÛÑTe⁄ B$+#êì eTqkÕsê ÁbÕ]∆düTÔHêïqT. $TeTTàqT, MT ≈£î≥T+u≤qT ãVüQ>± Á|üuÛÑTe⁄ B$+∫ ‘·q ◊X¯«s¡´eTT eq MT Á|ü‹ nø£ÿs¡ rs¡TÃqT >±ø£! ` m&ç≥sY mdt.*‘ê<˚$>±s¡T,|æsƒê|ü⁄s¡+ 600.00 ¬ø.∫s¡+J$>±s¡T,‘·TeTsê&É 500.00 C….düT<ÛëdüTBÛsY>±s¡T,ôV’≤<äsêu≤<äT 500.00 ¬ø.C….$kÕ>∑sY>±s¡T,j·TT.mdt.m 400.00 $.düe÷<Ûëq+>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 300.00 mdt.e÷s¡ÔeTà>±s¡T,j·÷s¡bÕ&ÉT 300.00 ¬ø.dü+<Ûä´>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 200.00 ÄsY.$»j·T>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 200.00 »j·TøÏÎ>±s¡T, ø±øÏHê&É 200.00 myéT.$.X¯+ø£s¡¬s&ç¶>±s¡T, $.{Ï.nÁ>∑Vü‰s¡+,$»j·Tq>∑s¡+ 200.00 {Ï.‘ês¡>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 m.»j·TeTà>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 $.X‚KsY>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 200.00 |æ. XÊs¡<ä>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 m. sêùV≤eTà>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 200.00 bÕsƒ¡≈£î Vü≤è<äj·T düŒ+<äq u…’_T˝Àì yÓTT‘·ÔeTT yê>±∆qeTTT 30,000 1) á HÓ |üÁ‹ø£˝À ªãT~∆ H˚]Œq ‘·*¢µ n+X¯eTT #ê˝≤ u≤>∑T+~. ` ÁXÊeDøÏÎ, *+>±ù|≥ 2) |üÁ‹ø£˝Àì m&ç{À]j·T˝Ÿ #ê˝≤ Äràj·T+>± ñ+~. `dæ.ôV≤#Y.ns¡TD, lø±≈£îfi¯+ (ns¡dü$*¢) 3) ne÷à! |üÁ‹ø£˝Àì m&ç{À]j·T˝Ÿ n+fÒ Hê≈£î ÇwüºeTT. Hê uÛ≤s¡´≈£î Åd”Ô $uÛ≤>∑eTT˝Àì n+XÊT ÇwüºeTT. ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ #·<äTe⁄‘êeTT. H˚qT Væ≤+<äTe⁄HÓ’Hê |üÁ‹ø£˝Àì n+XÊT #ê˝≤ Çwüº+>± #·<äTe⁄‘·T+{≤qT. ` myéT.$.mdt. X¯+ø£s¡¬s&ç¶, $.{Ï. nÁ>∑Vü‰s¡+ 4) <Ó’e dü+<˚X¯eTT #ê˝≤ u≤>∑T+~. <Ó’e»qTT #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. {Ï. ‘ês¡ lø±≈£îfi¯+ $.ø£fi≤´DÏ>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 120.00 m˝Ÿ.düs√õì>±s¡T,Ä~yês¡+ù|≥ 100.00 ¬ø.sêeTj·T´>±s¡T,Ä~yês¡+ù|≥ 100.00 ¬ø.ãT˝…¢eTà>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 100.00 yÓ’.≈£îe÷]>±s¡T,m.ÄsY,ø±«s¡ºsY‡ 100.00 myéT.X¯óuÛÑ˝≤e‹>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 100.00 C….s¡a≤˙‡sêDÏ>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 100.00 dæ.ôV≤#Y.ns¡TD>±s¡T,ns¡düe*¢,lø±≈£îfi¯+100.00 Unknown 100.00 q‘·ìj˚TT>±s¡T,bı+<ä÷s¡T 100.00 mHé.CÀ´‹>±s¡T,˝§¢ 100.00 {Ï.Ä+<∏√ì>±s¡T,m.ÄsY.ø±«s¡ºsY‡ 100.00 $. ∫qï$Tà>±s¡T, lø±≈£îfi¯+ 50.00 |æ.CÀ´‹>±s¡T,lø±≈£îfi¯+ 50.00 ¬ø. Á|üø±wt>±s¡T, ns¡<ë* 20.00 >∑eTìø£: |üÁ‹ø£˝Àù|J∫es¡Áyêdæq$wüj·÷Tùdeø£]+∫qyês¡T: ¬se.&܈ˆ $. u≤ã÷sêe⁄, qs¡kÕ|ü⁄s¡+
 19. 19. nsTT‘˚ás√CÒÁyêj·T+&ç˝Ò<ëbò˛Hé#˚j·T+&ç Á|ü‹X¯óÁø£yês¡+ñˆˆ10>∑+ˆˆqT+&ç12>∑+ˆˆes¡≈£î,X¯ìyês¡+sêÁ‹7>∑+ˆˆqT+&ç 9>∑+ˆˆes¡≈£î,Á|ü‹HÓÄKs¡Ts√EsêÁ‘·+‘êMTø=s¡≈£îñ|üyêdüÁbÕs¡∆q#˚kÕÔeTT.ãT<Ûä, >∑Ts¡Tyês¡eTT˝ÀÅd”ÔdüuÛÑ˝ÀÁ|ü‘˚´ø£ÁbÕs¡∆qT»s¡T>∑T‘êsTT. Smt.J.Krupasamudram, EditorNIJADAIVASHAKTHI PoBox.46, SRIKAKULAM, PIN:532001A.P.INDIA Edited,Printed,Published&ownedby Smt.J.Krupasamudram(SOWMinistries), Srikakulam`532001.A.P. Printedat.KrupaGraphics(9246631889) MT≈£î#·<äTe⁄˝Àn|ü»j·Te÷?ñ<√´>∑eTT˝Ò<ë?n$yêVæ≤‘·T˝≤?dü+‘êqeTT˝Ò<ë? ≈£î≥T+ãdüeTdü´˝≤?Ä]∆ø£Çã“+<äT˝≤?me]‘√qT#Ó|üø√˝Òìu≤<Ûë?yê´<ë? e´<Ûë? leT‹C….ø£èbÕdüeTTÁ<ä+, m&ç≥sYì»<Ó’eX¯øÏÔ &√sYHÓ+.81,ÄsY.¬ø.q>∑sY ÄsY.{Ï.dæ.j·T÷ìj·THéÄ|ò”dtm<äT≥ lø±≈£îfi¯+`532001.m.|æ. düMTø£å´dü+bÕ<ä≈£îT ¬se.&܈ˆC….ø£èbÕq+<ä+ Á|ü<Ûëqb˛wü≈£îT l¬ø.C….$.kÕ>∑sY >ös¡edü+bÕ<ä≈£îT l¬ø.kÕeTT´˝ŸsêE düs¡Tÿ´˝ÒwüHéy˚TH˚»sY ¬se.◊»ø˘¬ø.E‘·TÔø£ |üÁ‹ø£$sêfi¯eTTT|ü+|ü>√s¡Tyês¡T Po.Box.46,Srikakulam-532001. Phone:(08942)223161,651777,Cell:9440121657,9440583377. E-mail:daivashakthi@rediffmail.com,editor@daivashakthi.com website:www.daivashakthi.com Ifundelivered,Pleasereturnto: PRINTEDBOOK-POST Periodical (forprivatecirculationonly) To Mr./Mrs. StateBankofIndia,SRIKAKULAMBranch AccountNo.11152366482 |üÁ‹ø£#·+<ë$es¡eTTT: $&çÁ|ü‹:s¡÷ˆˆ2/`, dü+e‘·‡s¡#·+<ë:s¡÷ˆˆ20/`

×