KANIKARAMU GALAVARU DHANYULU
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

KANIKARAMU GALAVARU DHANYULU

on

 • 867 views

This skit is made to teach about a truth delivered by Jesus Christ

This skit is made to teach about a truth delivered by Jesus Christ

Statistics

Views

Total Views
867
Views on SlideShare
851
Embed Views
16

Actions

Likes
2
Downloads
31
Comments
0

2 Embeds 16

http://www.slideshare.net 15
url_unknown 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs LicenseCC Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

KANIKARAMU GALAVARU DHANYULU KANIKARAMU GALAVARU DHANYULU Document Transcript

 • 1 ø£ìø£s¡eTT >∑yês¡T <ÛäqT´T. yês¡T ø£ìø£s¡eTT bı+<Ó<äs¡T.HÓπs≥sY : ùdïVæ≤‘·T˝≤sê Ç|ü &ÉT MTs=ø£ dü+uÛ≤wüD $quÀ‘·THêïs¡T. á dü+uÛ≤wüD <ë«sꪪø£ìø£s¡eTT>∑yês¡T <ÛäqT´T. yês¡T ø£ìø£s¡eTT bı+<Ó<äs¡Tµµ nì j˚TdüT Áø°düTÔ uÀ~Û+∫q$wüj·÷ìï MT≈£î C≤„|üø£+ #˚j·÷qï<˚ e÷ ñ<˚›X¯+. Çø£ $q+&ç.neTà : u≤ã÷ @+Á{≤? n˝≤ ~>∑TT>± ñHêïe⁄? me¬s’Hê ìqTï @eTHêï nHêïsê?Ä?dürwt : ˝Ò<äe÷à... me¬s’Hê qqTï ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷kÕÔπsyÓ÷qqï uÛÑj·T+ n|ü &É|ü &ÉTqqTï Ç˝≤ u≤<Ûä ô|&ÉT‘·÷ ñ+≥T+<äe÷à.. n<˚ Hê ~>∑TTneTà : ìHÓïes¡T ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷kÕÔs¡T? ˙¬ø+<äTø± uÛÑj·T+?dürwt : ne÷à.. MT ø±+˝À m˝≤ ñ+&˚<√ @yÓ÷ >±˙, á s√E˝À¢ e÷Á‘·+ mø£ÿ&çøÏyÓ[flHê Ä HêT>∑T Ç+–¢wt eTTø£ÿT sêø£b˛‘˚ #ê˝≤ V”≤q+>± #·÷düTÔHêïs¡e÷à..neTà : n~ ì»y˚Tsê, e÷ ø±+˝À e÷$ ∫qï J$‘êT. q÷‹˝Àì ø£|üŒ˝≤¢ J$+#˚yêfi¯fl+. Ç|ü &ÉT s√ET e÷]b˛j·÷sTT. K∫Ñ·+>± |ü~eT+~˝ÀøÏ yÓfi‚Ô >±˙ s√ET>∑&Ée&É+ ˝Ò<äT. Ä |ü~eT+~˝ÀøÏ yÓfi≤fl+fÒ qTe«qï≥T¢ HêT>∑T Ç+–¢wt eTTø£ÿTH˚sT¡ Ãø√yê*‡+<˚. eT] n˝≤ ~>∑TT |ü&TÉ ‘·÷ ≈£Ls√Ãe&É+ ø£+fÒ @<√ Á|üjT· ‘·ï+ #˚jTÓ T#·TÃø£<ë!dürwt : ne÷à... Hê≈£î <˚e⁄ì MT<ä #ê˝≤ ø√|ü+ edü÷Ô+~. Ç+–¢wt d”ŒøÏ+>¥ ø√s¡T‡|ü⁄düÔø±T ‘Ó|æŒ+#·Tø√&ÜìøÏ &ÉãT“*eTàì m+‘· ÁbÕs¡∆q #˚düTÔHêï Äj·Tq Hê ÁbÕs¡∆q≈£î»yêãT Çe«&É+ ˝Ò<T. nsTTHê ndüT <˚e⁄&ÉT eTq*ï Ç+‘· ù|<ä dæ‹˝À m+<äT≈£î+#ê*? ä úneTà : u≤ã÷ @<√ u≤<Ûä˝À ñ+&ç <˚e⁄ì MT<ä n˝≤ $düT≈£îÿ+≥THêïe⁄ >±˙, #·÷&ÉT Ä_#·Ã>±fi¯fl‘√ b˛*ùdÔ eTq~ ì»+>± ìs¡T ù|<ä dæú‹ nì nq>∑yê? qTe⁄« Ç+–¢wtd”ŒøÏ+>¥ ø√s¡T‡ ø√dü+ Ä˝À∫düTÔHêïe⁄. yêfi¯flsTT‘˚ á |üP≥ ‘·eT Äø£* m˝≤ rs¡T‘·T+<√nì Ç+‘· m+&É˝À s√&ÉT¶ MT<ä m˝≤ n&ÉT≈£îÿ+≥THêïs√ >∑eTì+#êyê?HÓπs≥sY : ‘·©¢ ø=&ÉT≈£î eT<Ûä´ Ç˝≤ dü+uÛ≤wüD »s¡T>∑T‘·÷ ñ+fÒ dürwt ùdïVæ≤‘·T&Ó’qs¡y˚Twt ˝À|ü*øÏ e#êÃ&ÉT.dürwt : Vü‰jYT s¡y˚Twt...
 • 2neTà : u≤ã÷ s¡y˚Twt sê! sê! ≈£Ls√Ã..s¡y˚Twt : Vü‰jYT dürwt! qeTùdÔ Ä+{°. }wt.... nã“ã“.. @+ m+&É? Ä+{° ø=+#Ó+eT+∫˙[fle«+&ç. ãj·T≥ m+&É n–ï >∑T+&É+˝≤ ñ+~. MT ≈£î+&É˝Àì eT+∫˙fi¯ófl#·¢>± ñ+{≤sTT.dürwt : @sê, @+{Ï˝≤ m+&É˝À }&ç |ü&ܶe⁄? ñ<äj·÷H˚ï sêe#·Tà ø£<ë!neTà : u≤ã÷ s¡y˚Twt, Ç~>√ #·¢ì eT+∫˙fi¯ófl ‘ê>∑T. ñ<äj·T+ qT+&ç dürwt #ê˝≤~>∑TT>± ñHêï&ÉT.s¡y˚Twt : n¬s, @eTsTT´+~sê dürwt? m+<äT≈£î u≤<Ûä |ü&ÉT‘·THêïe⁄?neTà : yê&ç u≤<Ûä≈£î #ê˝≤ ø±s¡D≤THêïsTT. yÓTT<ä{Ï>± ‘·q≈£î Ç+–¢wt sêq+<äTeq|ü~eT+~˝À ∫qï‘·q+>± ñ+<ä≥, ¬s+&Ée~>± Ç+–¢wt d”ŒøÏ+>¥ ø√s¡T‡ |ü⁄düÔø±T‘Ó|æŒ+#·Tø√e&ÜìøÏ &ÉãT“T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<ä≥. eT÷&Ée~>±..dürwt : qTe«˝≤ Ä>∑e÷à, eT÷&√ $wüjT· + H˚H˚ #Ó|⁄ü ‘êqT. Hêø° ù|<ä]ø£+ MT<ä, n+<äT˝ÀH˚eTeTà*ï $&ç∫ô|fÒºdæq <˚e⁄ì MT<ä #ê˝≤ ø√|ü+ edü÷Ô+~. ˝Òø£b˛‘˚ @+Á{≤? á ˝Àø£+˝À <=+>∑T, <√|æ&û<ës¡T¢ nHê´j·TdüTÔT, n|ü$Á‘· ø±sê´T #˚ùdyês¡T Vü‰sTT>±H˚J$düTÔHêïs¡T. yêfi¯fl≈£î m˝≤+{Ï Ä]∆ø£ Çã“+<äT÷ ˝Òe⁄. j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ düTyês¡ÔqT $ìeTqdüT e÷s¡TÃø=ì, #Ó&ɶ ø±sê´˙ï $&ç∫ô|{Ϻ Äj·TqqT qeTTàø=ì J$düTÔqï eTq≈£îm+<äTø° ù|<ä]ø£+?s¡yT˚ wt : ì»y˚T dürwt qTe«qï~ ø£sø. >±˙ s√&É¢ MT<ä _#·ÃyÓT‘·T≈î£ +≥Tqï Ä ìs¡Tù|<ä‘√ π¡ º Ôb˛*ùdÔ eTq ù|<ä]ø£+ n+‘· uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq<˚MT ø±<äT.dürwt : n~>√ qTe⁄« ≈£L&Ü n˝≤π> e÷{≤¢&ÉT‘·THêïe⁄. qTe⁄« sêø£eTT+<äT neTà ≈£L&Ün˝≤π> e÷{≤¢&ç+~. e÷{≤¢&ç‘˚ Ä _#·Ã>±fi¯fl dü+>∑‘˚ m‘·TÔ‘·THêïs¡T MTs¡T.s¡y˚Twt : ne⁄ÁHê, n$ e÷ e÷≥T ø±e⁄, <˚e⁄&˚ ˙‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&Éì Á>∑Væ≤+#·T.ø£ìø£seTT>∑yês¡T <ÛqT´T yês¡T ø£ìø£seTT bı+<äT<äTs¡T nì j˚TdüT Áø°dTÔ #Ó|Œq <Ûq´‘ê ¡ ä ¡ ü æ äe#·Hêìï C≤„|üø£+ #˚düTø√. ndüT qTyÓ«|ü &Ó’Hê ˙˝≤ ù|<ä]ø£+˝À ñqï ˇø£ e´øÏÔøÏdüVü‰j·T+ #˚kÕyê?dürwt : Hêπø ~≈£îÿ˝Òø£ H˚qT @&ÉTdüTÔ+fÒ ù|<äT, nedüs¡+˝À ñqï yê] $wüj·T+˝À
 • 3H˚H˚+ ø£ìø£s¡+ #·÷|æ+#·>∑qT? Hê <ä>∑Zs¡ y˚T, ø£åT ˝Òe⁄. yêfi¯fl MT<ä ø£ìø£s¡+#·÷|æ+#·&ÜìøÏ.s¡y˚Twt : ˇπsjYT! m<äT{Ïyê] MT<ä ø£ìø£s¡+ #·÷|ü&ÜìøÏ y˚T, ø£åT ñ+&Éqø£ÿπs¢<äT.yê] |ü]dæú‹ì ã{Ϻ C≤*|ü&ç yê]øÏ #˚j·T>∑*Zq kÕj·T+ #˚dü÷Ô, yê] ø£+fÒ eTq*ï<˚e⁄&ÉT eT+∫ dæú‹˝ÀH˚ ñ+#ê&Éì ‘·è|æÔ |ü&É>∑˝Ò eTqdüT+fÒ #êT. düπs˝Ò, n˝≤ me÷às√«Ä|ò”düT¬ø[fl e<ë›+ sê.dürwt : Ç+‘· m+&É˝À ãj·T≥≈£î sêyê˝+fÒ uÛÑj·T+ y˚düTÔ+~sê..s¡y˚Twt : @+ |òüsê«˝Ò<äT. |ü<ä, Ç+{Ï˝À ñ+&ç Ç˝≤ ù|<ä]ø±ìï ‹≥Tº≈£î+≥÷ ≈£Ls√Ãe&É+ø£+fÒ ãj·T≥ m+&É˝À ‹s¡>∑&Éy˚T u…≥sY. ø£<äTT.dürwt : düπs, |ü<ä. ‘·|ü ‘·T+<ë... ne÷à n˝≤ ãj·T≥≈£î yÓfi§flkÕÔ+.HÓπs≥sY : dürwt, s¡y˚Twt Ç<ä›s¡÷ me÷às√« Ä|ò”òædüT¬ø[fl ‹]– edü÷Ô <ës¡+‘ê _#·ÃyÓT‘·TÔ≈£îH˚yêfi¯flø√düyT˚ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥THêïs¡T. dürwt á s√E ø=+#Ó+ y˚s>± Ä˝À∫+#·&+ yÓTT<äT π Éô|{≤º&ÉT. n+‘· m+&É˝À ˇ+{Ï MT<ä dü¬s’q ã≥ºT ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£ÿ |üP≥ ø£&ÉT|ü⁄ì+|ü⁄ø√&ÜìøÏ yêfi¯ófl |ü&ÉT‘·Tqï ø£cÕºT #·÷dæq dürwt≈£î J$‘·+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>±yêfi¯fl MT<ä C≤* ø£*–+~. dürwt n˝≤ Ä˝À∫düTÔ+fÒ ø£fi¯flqT+&ç ˙fi¯ófl ñãø£&É+yÓTT<äTô|{≤ºsTT. $|üØ‘·yÓTÆq m+&É e¢ qT<äTs¡T MT<ä qT+&ç ø±s¡T‘·Tqï #ÓeT≥˝À Äø£˙ïfi¯ófl ø£*dæ b˛e&É+ eq, s¡y˚Twt Ä $wüj·÷ìï >∑eTì+#·˝Ò<äT.s¡y˚Twt : ˇπsjYT dürwt, #ê˝≤ <ëVü≤+ y˚düTÔ+~sê, HêTø£ |æ&É#·ø£≥Tº≈£îb˛‘·÷+~. @+#˚<ë›+? ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ Ä #Ó≥Tº ˙&É˝À ìã&É<ë+ sê.dürwt : Hê |ü]dæú‹ ≈£L&Ü n˝≤π> ñ+~. Çø£ H˚qT m+&É˝À q&Ée˝ÒqT sê! e&É<Óã“‘·–˝Ò˝≤ ñHêïqT. ‘·«s¡>± Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛sTT ¬sdtº rdüT≈£î+fÒH˚ >±˙ H˚qT e÷eT÷T|ü]dæú‹øÏ sê˝ÒqTsê!s¡y˚Twt : nsTT‘˚ Çø£ÿ&É ˙&É˝À ìã&É≥+ m+<äT≈£î? |ü<ä yÓ[fl b˛<ë+.dürwt : s¡y˚Twt, Ä>∑T. Hê <ä>∑Zs¡ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·TTHêïsTT>±. n~>√ Ä cÕ|ü⁄ <ä>∑Zs¡¬ø[flÇ<ä›s¡+ k˛&ÜT ‘ê>∑T<ë+. ø£˙dü+ Ç+{Ï es¡≈£î q&Ée&ÜìøÏ z|æ¬ø’Hê edüTÔ+~. n~≈£L&Ü ‘ê>∑ø£ b˛‘˚ ˙s¡‡+ e∫à <ë]˝ÀH˚ |ü&çb˛j˚T˝≤ ñHêïqT.
 • 4s¡y˚Twt : ne⁄ÁHê ì»y˚T. |ü<ä ‘·«s¡>± yÓ[fl k˛&ÜT ‘ê>∑T<ë+.HÓπs≥sY : n+‘·˝À Ç<ä›s¡T _#·Ã>±fi¯ófl yê] <ä>∑Zs¡≈£î e∫à #˚‘·TT #êbÕs¡T. yÓ+≥H˚ dürwt‘·q CÒãT˝À #ÓsTT´ ô|{Ϻ ¬s+&ÉT s¡÷bÕsTT HêDÒT ãj·T≥≈£î rdæ @MT Ä˝À∫+#·≈£î+&Üyê[fl<ä›]ø° #Ós√ HêD…+ Ç#˚ÃkÕ&ÉT. Vü≤sƒê‘·TÔ>± »]–q á dü+|òüT≥q≈£î ÄX¯Ãs¡´|ü&ç s¡y˚TwtH√≥ e÷≥ sêì |ü]dæú‹˝À dürwt eTTK+ ˝ÀøÏ #·÷dü÷Ô ñ+&ç b˛j·÷&ÉT. Ä s¡÷bÕsTTHêDÒT rdüTø=ì _#·Ã>±fi¯ófl m+‘√ Äq+<ä|ü&çb˛j·÷s¡T. yê] Äq+<ëìï #·÷düTÔqïdürwt eTTK+ MT<ä nTeTT≈£îqï ‘·è|æÔ, Äq+<ëìï s¡y˚Twt düŒwüº+>± >∑eTì+#ê&ÉT.s¡y˚Twt : dürwt, ˙ eTTK+˝À Ç+‘· Äq+<ëìï, ‘·è|æÔì H˚qT #·÷&É≥+ Hê J$‘·+˝À Ç<˚yÓTT<ä{kÕ]. qTe⁄« k˛&Ü Ç|æŒkÕÔqq>±H˚ Hê <ëVü≤+ s+&ÉT s≥T¢ ô|]–b˛sTT+~. Ç|ü &ÉT Ï ¬ ¬˙ eTTU≤ìï #·÷düTÔ+fÒ Ä <ëVü≤+ mø£ÿ&É≈£î m–]b˛sTT+<√ Hê≈£î ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~.HêøÏ|ü &ÉT k˛&Ü nø£ÿπs¢<äT >±˙ ø£˙dü+ qTyÓ’«Hê ‘ê>±* ø£<ë! Hê <ä>∑Zs¡ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT≈£L&Ü ˝Ò<äT. Ç|ü &Ó˝≤?dürwt : @+ |òüsê«˝Ò<äTsê, HêøÏ|ü &ÉT <ëVü≤+>± ˝Ò<äT. @<√ q÷‘·qyÓTÆq ñ‘˚Ô»+ HêX¯Øs¡+˝À ì+&çq≥Tº ñ+~. qTe«qï e÷≥˝À¢ì Äs¡∆+ Ç|ü &ÉT Hê≈£î ‘Ó*dæ+~sê! ne⁄qT.m<äT{Ïyê] MT<ä ø£ìø£s¡+ #·÷|ü&ÜìøÏ y˚T, ø£åT eTq<ä>∑Zs¡ ñ+&Éqø£ÿπs¢<äT. yê]|ü]dæú‹ì ã{Ϻ C≤*|ü&ç yê]øÏ #˚j·T>∑*Zq kÕj·T+ #˚dü÷Ô, yê] ø£+fÒ eTq*ï <˚e⁄&ÉTeT+∫ dæú‹˝ÀH˚ ñ+#ê&Éì ‘·è|æÔ |ü&É>∑˝Ò eTqdüT+fÒ #êT. |ü<ä Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛<ë+.nø£ÿ&É eT{Ϻ≈£î+&É˝Àì #·¢ì ˙fi¯ófl ‘ê>∑T<ë+.s¡y˚Twt : á s√E ˙˝À Ç+‘· e÷s¡TŒ ‘Ó∫Ãq <˚e⁄DÏí düTÔ‹+#·≈£î+&Ü ñ+&É˝Òø£b˛‘·THêïqT.ì»+>± |ü]X¯ó<ë∆‘·à <˚e⁄&ÉT m+‘· >=|üŒyê&ÉT. ñ<äj·T+ qT+&ç ˙ø√dü+ H˚HÓ+‘·>±ÁbÕ]∆düTÔHêïH√ ‘ÓTkÕ? Hê ÁbÕs¡∆q˙ï ÄøÏ+∫q <˚e⁄ìøÏ ˝…ø£ÿ˝Òqìï k˛ÔÁ‘êT#Ó*¢düTÔHêïqT.dürwt : ne⁄qe⁄qT, e÷ neTà ≈£L&Ü Hêø√dü+ u≤>± ÁbÕs¡∆q #˚dü÷Ô ñ+≥T+~. MTn+<ä] ÁbÕs¡∆qT ÄøÏ+∫ <˚e⁄&ÉT á s√E Hê Äràj·T H˚Á‘êT ‘Ó]#ê&ÉT. Ç|ü &ÉTH˚qT Hê ù|<ä]ø£+ >∑T]+∫ @&Éyê*‡q |üì ˝Ò<äT. #ÓbÕŒ+fÒ H˚qdüT ù|<äyêDÒí ø±<äT.HÓπs≥sY : dürwt, s¡y˚TwtT Ç˝≤ e÷{≤¢&ÉT≈£î+≥÷ Ç+{ÏøÏ #˚πsdü]øÏ dürwt≈£î m+‘√
 • 5Äq+<ä+ ø£*–+#˚ ˇø£ $wüj·÷ìï <˚e⁄&ÉT dæ<ä∆|üs¡∫ ñ+#ê&ÉT.neTà : u≤ã÷ ˙πø<√ bÕ]‡˝Ÿ e∫Ã+~sê. MTs¡T ãj·T≥≈£î yÓ[flq ø=~›ùd|ü{Ïπø b˛dtºy˚THé>±s=∫à Hê #˚‘· dü+‘·ø£+ #˚sTT+#·Tø=ì Ç~∫à yÓfi≤fls¡T.dürwt : Hê≈£î bÕ]‡˝Ÿ |ü+|æ+#˚yês¡T mes¡u≤“? @B Ç˝≤ Çe⁄«. Á|òüyéT nÁ&Édt @+ Áyêdæñ+~?neTà : @yÓ÷ ne˙ï Hê≈£î ‘Ó*j·Te⁄ Ç~>√ qTy˚« #·÷düTø√.HÓπs≥sY : eTTK+ ì+&Ü uÀ˝…&Éìï Á|üX¯ï‘√ dürwt Ä‘·è‘·>± Ä bÕ]‡˝Ÿ $|ü ‘·÷ ñ+fÒs¡y˚Twt >∑ã>∑u≤ yÓ[fl eT{Ϻ ≈£î+&É˝À+∫ #·¢ì eT+∫ ˙fi¯ófl rdüTø=ì ‘êqT ‘ê– eTs√>±¢düT‘√ dürwt ø√dü+ ‘Ó∫à 㢠MT<ä ô|{≤º&ÉT.s¡y˚Twt : eTT+B eT+∫ ˙fi¯ófl ‘ê>∑sê. n<Ó˝≤>∑÷ ˙<˚ ø£<ë. ‘·s¡Tyê‘· #·÷&=#·TÃ.dürwt : <∏˚+≈£L´ sê. Ç~ Ç+–¢wt d”ŒøÏ+>¥ ø√s¡T‡ yÓT{°]j·T˝Ÿ. nsTT‘˚ yêfi¯fl≈£î H˚qT&ÉãT“T |ü+|æùdÔ >±˙ |ü+|æ+#·s¡T. n$ ˝Òø£b˛e&É+ eq H˚qT |ü+|ü˝Òø£b˛j·÷qT.nsTTHê á yÓT{°]j·T˝Ÿ yêfi¯ófl Hê¬ø˝≤ |ü+|æ+#ês√ ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~.s¡y˚Twt : #·÷&ÉT #·÷&ÉT Ä ô|<ä› |ü⁄düÔø£+˝À @<√ ñ‘·Ôs¡+ ≈£L&Ü ñqï≥Tº+~.dürwt : Ä.. ne⁄qT.. á ñ‘·Ôs¡+ #·~$‘˚ @ $wüj·T+ ‘ÓTdüTÔ+~ eTq≈£î. ªª dürwt u≤ãT>±s¡÷... e÷ ø√s¡T‡ $wüj·T+˝À MTs¡T Áyêdæq ø£$‘·≈£î Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹>± áyÓT{°]j·T˝ŸqT MT≈£î ñ∫‘·+>± |ü+|ædüTÔHêïeTT. <äj·T#˚dæ e÷ Ç+–¢wt d”ŒøÏ+>¥ ø√s¡T‡qTMT ã+<ÛäT $TÁ‘·T≈£î |ü]#·j·T+ #˚j·T>∑s¡T. $wt j·T÷ Ä˝Ÿ <ä u…dtº. Ç≥T¢, y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ,$y˚ø±q+<ä Ç+–¢wt d”ŒøÏ+>¥ ø√s¡T‡, dæøÏ+Á<ëu≤<é.µµ(>∑{>± ns¡Tdü÷) <˚e⁄ìøÏ k˛ÔÁ‘·+... Vü≤˝…÷j·÷.. j˚Tdüj÷´.., qTyÓ«+‘· >=|üŒyê&çej·÷´.. ºÏ Ô ¢ ·neTà : @eTsTT´+~sê... n+‘· >∑{Ϻ>± k˛ÔÁ‘êT #Ó|ü⁄‘·THêïe⁄?dürwt : ne÷à, H˚qT m+‘√ <ëVü≤+‘√ ñqï|ü &ÉT k˛&Ü ‘ê>±qT≈£îqï s+&ÉT s¡÷bÕj·TT ¬eT+∫ eTqdüT‘√ <ëq+ #˚ùddæ Ç+{ÏøÏ e#˚ÃkÕqT. nø£ÿ&˚ H˚qT m+‘√ ‘·è|æÔì dü+‘√cÕìïnqTuÛ$+#êqT. Ç+{ÏøÏ e#˚Ãdü]øÏ H˚qT m+‘√ ÄX¯|&q Ç+–¢wt d”ŒøÏ+>¥ ø√sY‡ yÓT{°]j·T˝Ÿ Ñ ü çHê≈£î ñ∫‘·+>± e#˚Ã˝≤ #˚kÕ&ÉT <˚e⁄&ÉT. ªªø£ìø£s¡eTT>∑yês¡T <ÛäqT´T. yês¡T ø£ìø£s¡eTTbı+<Ó<äs¡Tµµ nì j˚Tdüj·T´ #Ó|æŒq e÷≥ m+‘· n<äT“¤‘·+>± HÓs¡y˚]+~!
 • 6neTà : ne⁄qT u≤ã÷... Ä ˇø£ÿ yê>±›qy˚T ø±<äT, u…’_˝À¢ ñqï Á|ü‹ yê>±›q+ ≈£L&ÜdüJeyÓTÆq<˚. eTq+ yê{Ïì zs¡TŒ‘√q÷, $XÊ«dü+‘√q÷ dü«+‘·+ #˚düTø√>∑+.dürwt : ne÷à.. á s√E Hê J$‘·+˝À Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq s√E. Çø£ qT+&ç H˚qT ˙‘√ ø£dæÁø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Äsê<Ûäq≈£î ekÕÔqT. á s√E qT+&ç eTq+ ≈£î≥T+u ÁbÕs¡∆q ≈£L&Ü#˚düT≈£î+<ë+. πs&çjÓ÷ <ë«sê Á|ü‹s√p edüTÔqï düTyês¡Ô ø±s¡´Áø£e÷T $ì <˚e⁄ì yêø£´+u≤>± H˚s¡TÃ≈£î+{≤qT. Çø£qT+&ç H˚qT <˚e⁄ì _&ɶ>± J$kÕÔqT.HÓπs≥sY : ùdïVæ≤‘·T˝≤sê, á ∫qï dæÿ{Ÿ <ë«sê MTs¡T @+ H˚s¡TÃ≈£îHêïs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉTyêø±´˝À¢ $e]dü÷Ô ∫qï b˛düTº ø±s¡T¶ e÷≈£î Áyêj·T>∑sê? MT »yêãTqT á πs&çjÓ÷ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·~$ n+<ä]ø° $ì|ækÕÔ+. e÷ nÁ&Édt ÁyêdüTø√+&ç. ªªJe»eTTT, b˛dtºu≤ø˘‡ 45, >±Eyêø£, $XÊK|ü≥ï+ 530026, Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸµµ```````````````````````````````````````````````````````ù|s¡T:bò˛Hé:1) ø£<∏ä ns¡∆e+‘·+>±qT, Äràj·T Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+#˚~>±q÷ ñ+<ë? m˝≤ ñ+<√ MTdü«+‘· e÷≥˝À¢ Áyêj·T+&ç.2) &Ó’˝≤>¥‡ Áyêdæq $<Ûëq+ ø£<∏ä≈£î Hê´j·T+ #˚dæ+<ë? nqedüs¡yÓTÆq bÕÁ‘·T >±˙,e÷≥T >±˙ mø£ÿ&Ó’Hê ñHêïj·Tì|æùdÔ ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç.3) dæÿ{Ÿ˝À <˚e⁄ì yêø£´ dæ<ë∆+‘ê≈£î $s¡T<ä∆yÓTÆq $wüj·÷THêïj·÷? u…’_˝Ÿ |üs¡+>±dü]#˚j·÷*‡q $wüj·÷T+fÒ #Ó|üŒ+&ç.4) á dæÿ{Ÿ <ë«sê e´øÏÔ>∑‘·+>± MTs¡T @+ H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T? MT J$‘·+˝À m|ü &Ó’Hê Ç˝≤»]–+<ë?