• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Undersökningar och åtgärder Klas Arnerdal
 

Undersökningar och åtgärder Klas Arnerdal

on

 • 747 views

 

Statistics

Views

Total Views
747
Views on SlideShare
747
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Undersökningar och åtgärder Klas Arnerdal Undersökningar och åtgärder Klas Arnerdal Presentation Transcript

  • Undersökning och åtgärder med miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet i fokusGrundvatten idag och imorgon2011-11-15Klas Arnerdal, SGU, Enheten Förorenade områden
  • Innehåll• Miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet• Konceptuell modell förorenade områden• Grundvatten i riskbedömningen• Provtagning av grundvatten• Åtgärder av föroreningar i grundvatten• Uppföljning
  • Miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet (1)• Definition – Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten- försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.• Förslag på nya preciseringar – Grundvattnets kvalitet – Påverkan på ytvatten – Grundvattennivåer – Bevarande av naturgrusavlagringar
  • Miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet (2)• Grundvattnets kvalitet – Tillräckliga och effektiva åtgärder för att förebygga eller begränsa tillförsel av förorenande ämnen till grundvatten, från pågående eller tidigare verksamhet, är genomförda så att det inte föreligger något hot mot människors hälsa eller miljön.
  • Miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet (3)• Påverkan på ytvatten – Förorenande ämnen i grundvatten bidrar inte till en sådan sänkning av ekologiska eller kemiska kvaliteten i sjöar och vattendrag att inte god status enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) uppnås.
  • Konceptuell exponerings- och spridningsmodell • Beskriver föroreningssituationen, spridningsvägar och vilka skyddsobjekt som kan påverkas.
  • Grundvatten i riskbedömning avförorenade områden (1)• Skyddsobjekt vid förorening i grund- och ytvatten – Hälsa vid intag av vatten, dricksvatten, badvatten – Hälsa vid intag av grönsaker bevattnande med grund- eller ytvatten – Hälsa vid gasavgång från grundvatten (framförallt under byggnader) – Ekosystem i grund- och ytvatten
  • Grundvatten i riskbedömning avförorenade områden (2)• Uppmätta halter i jord skall inte ge upphov till negativ påverkan på grund- eller ytvatten – Använder fördelningskonstant vid jämvikt mellan jord och grundvatten – Använder löslighet i vatten – Använder hydraulisk konduktivitet (medelvärde) för flödesberäkning genom förorenade områden – Möjlighet att variera hur långt från området skyddet för grundvatten skall vara gott
  • Grundvatten i riskbedömning avförorenade områden (3)• Viktiga frågor/uppgifter i bedömningen – Vilka kvalitetskriterier skall gälla för det aktuella grund- eller ytvattnet – På vilket avstånd från källan skall kriterierna gälla – Hur transporteras föroreningen från källan till skyddsobjektet – Kan transporten förväntas förändras mycket av enstaka förändrade förutsättningar
  • Provtagning av grundvatten (1)• Antalet provtagningspunkter vid förorenade områden – Påverkas av syftet med undersökningen • Förstudie = få punkter • Åtgärdsförberedande = fler punkter (om behov finns) – Varierar beroende på förorenings omfattning, egenskaper, etc – Påverkas ofta av kostnaden och möjligheten att installera grundvattenrör
  • Provtagning av grundvatten (2)• Provtagningsmetod vid grundvattenförorening – Varierar beroende på förorening – Varierar beroende på kunskap hos tillsynsmyndighet, teknisk konsult och ibland verksamhetsutövare
  • Provtagning av grundvatten (3)• Analysmetoder vid grundvattenförorening – Varierar beroende på verksamhet på området – Varierar beroende på förorening – Varierar beroende på kunskap hos tillsynsmyndighet, teknisk konsult och ibland verksamhetsutövare
  • Åtgärder av föroreningar i grundvatten• Vanliga metoder som används då föroreningen nått grundvattnet – Pumpning och vattenrening, ibland i samband med omhändertagande av förorenad jord – Avskärmning av grundvattenflöde med eller utan rening av passerande grundvatten – Stimulerad biologisk nedbrytning av ”plymen” – Övervakad naturlig självrening av ”plymen”
  • Pumpning och vattenrening• Används då källan inte kan behandlas eller om spridning även under åtgärden medför oacceptabel påverkan på människors hälsa eller miljön• Kräver övervakning av pumpningen och de effekter som uppstår vid avsänkning av grundvattennivån behöver utredas• Måste ofta pågå under lång tid• Vanligt att halterna i pumpat grundvatten snabbt sjunker vid pumpningen men återkommer lika fort när pumpningen avslutas, sk återhämtningseffekter
  • Avskärmning av grundvattenflöde• Används då källan inte kan behandlas eller om spridning även under åtgärden medför oacceptabel påverkan på människors hälsa eller miljön• Kräver mindre övervakning än pumpning och rening• Måste pågå under lång tid• Om reningsfilter används behöver de bytas/kontrolleras regelbundet• Efter installation behöver effekter även utanför området kontrolleras, tex ändrad flödesriktning eller höjning av grundvattennivån
  • Stimulerad biologisk nedbrytning• Används på organiska föroreningar vilka kan brytas ned av mikroorganismer, tex lösningsmedel• Användas ibland på ”hela” föroreningen men oftast är det en metod som används på plymer• Används då oacceptabla effekter kan uppstå tillföljd av föroreningen i plymen• Sällan miljömässigt motiverat att använda metoden tills ett ”rent” grundvatten erhållits
  • Övervakad naturlig självrening (1)• Enligt Naturvårdsverket (Rapport 5893 Övervakad naturlig självrening) – Ingående processer är biologisk nedbrytning, abiotisk nedbrytning, kemisk fällning, sorption, förångning samt dispersion. – Av dessa är biologisk nedbrytning den absolut vikigaste självreningsprocessen – medan dispersion (som endast orsakar spädning) i de flesta fall inte kan anses vara en acceptabel självreningsprocess.
  • Övervakad naturlig självrening (2)• Definition enligt USEPA (motsvarande naturvårdsverket i USA) – Övervakning av effekterna från naturligt förekommande fysikaliska, kemiska eller biologiska processer vilka minskar mängd, halten, flödet eller toxiciteten av förorenade ämnen i jord eller grundvatten – Processerna är: Kemisk eller biologisk nedbrytning, stabilisering eller omvandling, förångning, sorption, dispersion eller radioktivt sönderfall
  • Övervakad naturlig självrening (3)• Svenska publikationer – Hållbar sanering, rapport 5893 Övervakad naturlig självrening som åtgärdsstrategi på förorenade områden – Sveriges geotekniska institut, Varia 601 Naturlig självrening av klorerade alifater - vägledning – Sveriges geotekniska institut, Varia 541-1 Naturlig självrening av petroleumförorenade markområden – vägledning – Sveriges geotekniska institut, Varia 541-2 Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten - Slutrapport