Förorenat grundvatten – hur kan vi förbättra kunskapsläget. Lena Maxe, SGU

590 views

Published on

Vilka databaser finns när det gäller grundvatten och vilka behövs? Lena Maxe från SGU berättar.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Förorenat grundvatten – hur kan vi förbättra kunskapsläget. Lena Maxe, SGU

 1. 1. Förorenat grundvatten –hur kan vi förbättrakunskapsläget ?Vad som finns på SGU – och på andra ställenVad som behövsVad som kan samlas inVad som kommer att samlas in GeoArena 17 oktober2012 Lena Maxe (SGU)
 2. 2. Kunskapsbehov -grundvattenförorening• Vilka typer av verksamheter• Hur vanligt är problemet• Var är grundvattnet förorenat• Vilka processer är verksamma• Vilka halter resulterar från processerna• Hur stor är risken• Vilka åtgärder är bra• Hur kan dessa komma till stånd
 3. 3. Grundvattnets kvalitetGrundvattnet är med få undantag av sådankvalitet att det inte begränsar användningenav grundvatten för allmän eller enskilddricksvattenförsörjning.
 4. 4. Grundvattnets kemiska statusGrundvattenförekomster som omfattas avförordningen (2004:660) om förvaltning avkvaliteten på vattenmiljön har god kemiskstatus.
 5. 5. Påverkan på ytvattenUtströmmande grundvatten har sådankvalitet att det bidrar till en god livsmiljöför växter och djur i källor, sjöar,våtmarker, vattendrag och hav.
 6. 6. Miljömålet ”Grundvatten av godkvalitet” Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
 7. 7. DatabaserAll data som SGUsamlar in genomundersökningar,kartering etc. lagras idatabaser
 8. 8. Hydrogeologiska databaser• Brunnsarkiv – Tekniska uppgifter om fler än 500 000 brunnar• Vattentäktsarkivet (DGV) – Allmän info ca 2 000 vattentäkter – Råvattenanalyser från ca 1 500 grundvattentäkter• Miljöövervakning – Grundvattennivåer i ungefär 300 rör i ca 70 områden – Grundvattenkvalitet från ca 1 000 punkter• Vattenkemiarkiv – Brunnsanalyser från ca 40 000 brunnar
 9. 9. Förorenat grundvatten• Data från förorenade områden• Områden med förorenande verksamhet• Stadsmiljö och infrastruktur – Stockholm … … …• Jordbruk – Begränsad regional och nationell övervakning – Kommunala vattentäkter och enskilda brunnar• Enskilda avlopp – Brunnsanalyser från drygt 10 000 brunnar
 10. 10. Miljömålsprojekt finansierat av Naturvårdsverket:Insamling av analyser från förorenade områden ochförorenande verksamheter – möjligheter och begränsningar• MÅL• ta reda på vilka data som finns• hur de kan samlas in och sammanställas• utreda eventuella hinder för att sammanställa data med hänsyn till sekretesslagstiftning eller annan lagstiftning.• METODER• enkäter till länsstyrelser• intervjuer med kommuner och konsulter• besök / arkivstudier• utredning av juridiska förutsättningar• RESULTAT & SLUTSATSER
 11. 11. Uppskattning av antaletgrundvatten-analyser frånförorenade områdenSkede Antal Antal Antal prov- Antal prov- Antal objekt provpunkter punkter tagningstillfällen prov per objekt per provpunktFörstudie 1 000 4 4 000 1,5 6 000Övriga skeden 500 10 5 000 3 15 000Efter sanering 200 4 800 2 1 600Summa 22 600
 12. 12. PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN VIDMILJÖFARLIG ELLER ANNANVERKSAMHET• Krav från länsstyrelse eller kommun – deponier /nedlagda deponier – sanering av förorenade områden – grus- eller bergtäktsverksamhet – gruvor, sågverk och impregneringsverksamhet• Utan att krav ställts – MKB –… … …
 13. 13. Utredning av juridiska förutsättningar -medför hanteringen några problem medhänsyn till• sekretesslagstiftning• personuppgiftslagen (PUL)• INSPIRE-direktivet – lagen om geografisk miljöinformation• äganderätten av (analys)data om gällande lagstiftning medför rätt att lagra data av aktuellt slag
 14. 14. Fördelar med insamling• referensmaterial att jämföra sina egna objekt med• underlag för miljömålsuppföljning• underlag för säkrare statusklassning• identifiera problemområden• föreslå / genomföra bra åtgärder• mer enhetliga och bättre anpassade krav vid tillstånd till olika verksamheter.• upprätta relevanta kontrollprogram
 15. 15. Nackdelar /risker med insamling• inte representerar den generella situationen eller grundvattenmagasinet• förändras efter sanering• resurskrävande• … … …
 16. 16. Datainsamling/lagring• Knappra in från miljörapporter – EBH-stödet – SMP-Svenska miljörapporteringsportalen – Diariet på länsstyrelse/kommun• SGU har utvecklade system för att ta emot data som kan anpassas• Interlab-format - direkt från lab
 17. 17. Kringinformation• MIFO-nummer eller annan identifikation• Bransch/annan klassning• Riskklass enligt MIFO• Skede – förstudie – huvudstudie – projektering – under sanering/efterbehandling – efter sanering/efterbehandling
 18. 18. Mer kringinformation• Beställare av analys• Laboratorium/analysbeteckning/ämne• Provtagningsdatum• Provbehandling• Typ av provtagningspunkt• Lägesbetämning/koordinater• Beteckning för provtagningspunkt• Provtagningsdjup• Grundvattennivå
 19. 19. Ännu mer kringinformation• Centralt i området/ ”hot spot”• Ej centralt men inom det bedömda primärt påverkade området• Uppströms området• Nedströms området• Ev anslutande påverkat ytvattendrag
 20. 20. Datafångst – ej avslutade projekt 1. krav på leverans av data till SGU (i s k Interlabformat) bör ställas i upphandling vid bidragsfinansierade projekt 2. förfrågan om dataleverans/ alternativt krav på dataleverans bör ställas när kommunen får in en anmälan om EBH-åtgärd eller vid t.ex. egenkontrollprogram vid miljöfarlig verksamhet
 21. 21. Äldre analysmaterial läggs in i månav resurser 1. data som redan sammanställts av länsstyrelser etc 2. analysdata som SGU på något sätt hanterat 3. grundvattenanalyser från bidragsfinansierade projekt 4. analyser som finns på kommuner samlas in 5. övriga där det är möjligt att få fram data Kontakt tas även med Spimfab
 22. 22. Andra provtyperSedimentprov Markprov förmodligen av begränsad 1. I första hand samlas de in omfattning och bör kunna där även grundvattnet samlas in. undersökts 2. I andra hand de som tillkommer 3. I tredje hand de som redan finns sammanställda
 23. 23. Tack föruppmärk-samheten !…. och för svarpå våra frågorvid enkät ochintervjuer !

×