SIEPA at SECEP's Nis, May 13, 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

SIEPA at SECEP's Nis, May 13, 2011

on

 • 1,087 views

SIEPA's presentation at the SECEP supported establishment of the Serbian Furniture Cluster in Nis, May 13, 2011

SIEPA's presentation at the SECEP supported establishment of the Serbian Furniture Cluster in Nis, May 13, 2011

Statistics

Views

Total Views
1,087
Views on SlideShare
822
Embed Views
265

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

4 Embeds 265

http://www.secep.rs 259
http://secep.rs 4
http://translate.googleusercontent.com 1
http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Srbija je bila predvodnik u oblasti GF projekte 2004, 2005, 2006 prema OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development Ball Packaging – 60 M EUR METRO – 150 M EUR AIRPORT CITY – 200 M EUR
 • Hvala na pažnji... ... I ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte...

SIEPA at SECEP's Nis, May 13, 2011 SIEPA at SECEP's Nis, May 13, 2011 Presentation Transcript

 • SIEPA - Vaš partner za izvoz Serbia Investment and Export Promotion Agency PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1.
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency SADRŽAJ
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 2010.
  • Specijalizovana v ladina agencija za :
  • Promociju izvoza i pružanje pomoći izvoznicima u prodoru na nova tržišta
  • Privlačenje stranih direktnih investicija i podršku njihovoj realizaciji
  • Promociju Srbije u međunarodnim okvirima
  Serbia Investment and Export Promotion Agency AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - SIEPA
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency NAŠA ORGANIZACIJA
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Pru žanje informacija stranim partnerima o mogućnostima ulaganja u Republiku Srbiju
  • Pomoć pri odabiru lokacija za investiranje putem baze lokacija koju je formirala SIEPA http://serbia-locations.rs/scr/
  • Pružanje informacija u vezi sa pravn om regulativ om i asistencija prilikom saradnje sa predstavnicima dr žavnih organa, predstavnicima preduzeća, predsednicima opština itd.
  • Program dodele bespovratnih finansijskih sredstava domaćim i stranim investitorima za otvaranje novih radnih mesta po Uredbi Vlade Republike Srbije
  Serbia Investment and Export Promotion Agency SEKTOR ZA STRANE DIREKTNE INVESTICIJE
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Prikupljanje i obrada relevantnih podataka
  • Izrada publikacija, održavanje internet prezentacije
  • Organizacija konferencija, seminara i drugih aktivnosti u zemlji i inostranstvu
  Serbia Investment and Export Promotion Agency SEKTOR ZA MARKETING I ISTRAŽIVANJE
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Analiza i pružanje informacija o stranim tržištima
  • Mogućnost povezivanja sa potencijalnim partnerima u inostranstvu
  • Organizovanje učešća srpskih kompanija na sajmovima u inostranstvu
  • Organizacija poslovnih susreta između domaćih i stranih kompanija u zemlji i inostranstvu
  • Organizacija pojedinačnih poseta stranih kupaca domaćim kompanijama
  • Organizovanje studijskih putovanja u inostranstvo i poset a sajmovima
  • Organizacija seminara i obuka za domaće kompanije
  • Organizacija "Upoznajte kupce" susreta
  • Sektorske analize: automobilska, građevinska, drvna, prehrambena, tekstilna, dizajnerska, IT industrija, industrija plastike i sektor kreativnih inovacija
  Serbia Investment and Export Promotion Agency SEKTOR ZA PROMOCIJU IZVOZA
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency SIEPA INTERNET STRANICA BAZA DOBAVLJAČA http://crm.siepa.gov.rs/apps/siepa-web.nsf/search
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Dodela bespovratnih sredstava od 2006. godine
  • Ukupno se prijavilo 1.364 preduzeća, od tog broja 828 je dobilo sredstva u ukupnom iznosu od 374.485.766,68 RSD
  • Cilj programa je jačanje međunarodne konkurentnosti srpske privrede
  Serbia Investment and Export Promotion Agency PROGRAM PODSTICA N JA KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA- RETROSPEKTIVA
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA ODOBRENIH PRIJAVA PREMA OKRUZIMA 2010 (PO ODOBRENIM VREDNOSTIMA)
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA AKTIVNOSTI PREMA ODOBRENIM IZNOSIMA ZA 2010
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA ODOBRENIH PRIJAVA PREMA DELATNOSTIMA 2010 (PO ODOBRENIM VREDNOSTIMA)
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency PROGRAM PODSTICANJA KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE SRPSKE PRIVREDE ZA 2011.GODINU CILJ PROGRAMA Cilj programa je jačanje međunarodne konkurentnosti srpske privrede kroz snažnu podršku procesu internacionalizacije i jačanju konkurentnih kapaciteta domaćih preduze ć a i udru ž enja.
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . 1. Individualni nastup kompanija na inostranim sajmovima 2. Otvaranje predstavni š tava na stranim tr ž ištima 3. Nastup kompanija u okviru organizovanih privrednih misija/poseta/B2B na inostranim tr ž i š tima 4. Internacionalizaciju proizvoda kroz jačanje konkurentnosti 5. Ja č anje marketinških kapaciteta Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Dr ž avna pomo ć može biti odobrena privrednim društvima i preduzetnicima sa sedištem u Republici Srbiji pod uslovom da:
  • se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proi z voda ili pru ž anjem usluga u oblasti energetike, gra đ evinarstva, informacionih tehnologija, recikla ž e i industrijskog i tekstilnog dizajna
  • su pozitivno poslovali u 2009. ili 2010. godini
  • su tokom 2009. ili 2010. godine ostvarili minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu ili su ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 50.000 evra u sektoru proizvodnje ili 25.000 evra u sektoru usluga, osim za usluge industrijskog i tekstilnog dizajna gde je za podno š enje prijave uslov realizovan izvozni posao bilo koje vrednosti u godini koja predhodi podno š enju prijave. 
  • imaju izmirene obveze prema državi i zaposlen ima u skladu sa propisima Republike Srbije
  • da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izricana pravnosna ž na mera zabrane obavljanja delatnosti  
  • Na javni poziv se ne mogu prijaviti privredni subjekti u te š ko ć ama, stečaju ili postupku likvidacije.
  Serbia Investment and Export Promotion Agency KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA?
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • 1. INDIVIDUALNI NASTUP KOMPANIJA NA INOSTRANIM SAJMOVIMA
  • Zakup izložbenog prostora
  • Upis u sajamski katalog
  • Troškovi vođenja štanda
  • Troškovi izgradnje štanda
  • Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50%opravdanih
  • troškova, odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara po pojedinačnom
  • sajmu.
  Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • 2. OTVARANJE PREDSTAVNI Š TAVA NA STRANIM TR Ž ISTIMA
  • sa kojima Republika Srbija ima potpisane Ugovore o slobodnoj trgovini.
  • Operativni tro š kovi otvaranja predstavni š tva
  • Zakup prostora povr š ine do 50 m2
  • Tro š kovi osoblja (jednog zaposlenog u predstavni š tvu)
  • Re ž ijski tro š kovi
  • Intenzitet pomo ć i po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 2.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.
  • Projektom se finansiraju predstavni š tva otvorena u 2011. godini.
  Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • 3. NASTUP KOMPANIJA U OKVIRU ORGANIZOVANIH PRIVREDNIH MISIJA/POSETA/B2B NA INOSTRANIM TR Ž I Š TIMA
  • Aktivnost obuhvata u č e šće kompanija u organizovanim privrednim misijama / posetama/B2B na međunarodnim tržištima. Sufinansiraju se slede ć i tro š kovi:
  •  
  • tro š kovi puta (avionska karta u ekonomskoj klasi, tro š kovi benzina i putarina)
  • troškovi sme š taja (do pet no ć enja u hotelima kategorije do 4 zvezdice) za maksimalno dva predstavnika kompanije.
  •  
  • Intenzitet pomo ć i po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 200.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.
  Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • 4 . INTERNACIONALIZACIJA NOVOG PROIZVODA PUTEM
  • JAČANJA KONKURENTNOSTI
  • Aktivnost obuhvata slede ć e podaktivnosti vezane za ja č anje konkurentnosti proizvoda:
  •  
  • istraživanje tržišta
  • Intenzitet pomo ć i po korisniku za aktivnost istra ž ivanje tr ž ista može iznositi maksimalno 50 % opravdanih troškova, odnosno maksimalno 500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.
  • sertifikacija proizvoda – dokaz o usagla š enosti (CE oznaka) i usklađivanje sa specifičnim normama za pojedine vrste proizvoda prema zahtevima kupca
  • sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom
  •  
  • Intenzitet pomo ć i po korisniku za aktivnosti pod ta č kama 2) i 3) može iznositi maksimalno 50 % opravdanih troškova, odnosno maksimalno 1.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.
  Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • 5. JAČANJE MARKETINŠKIH KAPACITETA
  • Izrada promotivnog materijala
  • Dizajn Internet prezentacije
  • Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 300.000,00 dinara.
  Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  •  
  • Zajednički nastup na inostranim sajmovima
  • U č e šć e u organizovanim privrednim misijama/posetama/B2B na međunarodnim tržištima
  • Otvaranje predstavni š tava na inostranim tr ž istima
  Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA?
  • Državna pomoć prema ovom projektu može biti odobrena udruženjima sa sedištem u Republici Srbiji koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
  •  
  • bave se proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna
  • imaju minimalno 5 članica
  • čije su članice u 2009. ili 2010. godini ostvarile ukupan promet u visini od minimalno 5 miliona evra
  • čije su članice tokom 2009. ili 2010. godine ostvarile minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu.
  • čije članice zapošljavaju minimalno 100 zaposlenih
  • čije članice imaju izmirene obveze prema državi i zaposlenima u skladu sa propisima Republike Srbije
  • Na javni poziv se ne mogu javiti udru ž enja u č ijem sastavu su privredni subjekti u te š ko ć ama, stečaju ili postupku likvidacije.
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • 1. ZAJEDNIČKI NASTUP NA INOSTRANIM SAJMOVIMA
  • Zakup izložbenog prostora
  • Upis u sajamski katalog
  • Troškovi vođenja štanda
  • Troškovi izgradnje štanda
  • Organizovanje pripremnih seminara za nastup na sajmu
  • Izrada promotivnih materijala udruženja za predstavljanje na sajmu
  • Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50%opravdanih
  • troškova, odnosno maksimalno do 3.000.000,00 dinara po pojedinačnom
  • sajmu.
  Serbia Investment and Export Promotion Agency
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency
  • 2. U Č E ŠĆ E U ORGANIZOVANIM PRIVREDNIM MISIJAMA/POSETAMA/B2B
  • NA MEĐUNARODNIM TRŽIŠTIMA
  •  
  • Aktivnost obuhvata organizovanje/sufinansiranje privrednih misija na međunarodnim tržištima
  • Sufinansiraju se sledeći tro š kovi:
  •  
  • tro š kovi puta
  • troškovi sme š taja
  • Intenzitet pomo ć i po aktivnosti može iznositi maksimalno 50% ukupnih troškova, odnosno maksimalno 500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.
  •  
  •  
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency
  • 3. OTVARANJE PREDSTAVNI Š TAVA NA INOSTRANIM TR Ž ISTIMA
  •  
  • Aktivnost obuhvata finansiranje troškova otvaranja predstavni š tava udru ž enja na inostranim tr ž ištima (sa kojima RS ima potpisane Ugovore o slobodnoj trgovini).
  • Sufinansiraju se sledeći tro š kovi:
  •  
  • operativni tro š kovi otvaranja predstavni š t a va
  • zakup prostora povr š ine do 300 m2
  • tro š kovi osoblja (jednog zaposlenog u predstavništvu)
  • re ž ijski tro š kovi
  • marketin š ki tro š kovi (bilbordi i reklamiranje u č asopisima)
  •  
  • Intenzitet pomo ć i po udru ž enju može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 2 0.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.
  • Projektom se finansiraju predstavni š tva otvorena u 2011. godini. Tro š kovi zakupa prostora priznaju se u visini prose č ne cene kvadrata na tr ž i š tu, u skladu sa poslednjim zvani č nim statisti č kim podacima. Tro š kovi osoblja priznaju se u visini prose č ne mese č ne bruto zarade, u skladu sa poslednjim zvani č nim statisti č kim podacima.
  •  
  •  
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Organizovano 12 međunarodnih sajmova širom sveta
  • Predstavljeno 138 kompanija
  • Ostvaren izvoz od 385,8 miliona evra u početnoj fazi
  Serbia Investment and Export Promotion Agency SAJMOVI U 2010. GODINI
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . AUTOMOBILSKA INDUSTR IJA - Eq uip Auto , Pariz Francuska Oktobar, 11 – 15. 2011 Automechanica Moscow Avgust, 24-27.2011 ELEKTRONIKA - Embedded World , Nirnberg Nemačka Mart, 01 - 03. 2011 GRAĐEVINARSTVO – MosBuild , Moskva Rusija April, 05 – 08. 2011 Budpragres , Minsk Belorusija Septembar, 06 - 09. 2011 ICT – CeBIT , Hanover Nemačka Mart, 01 – 05. 2011 KREATIVNA INDUSTRIJA - Salone Internazionale del Mobile , Milano Italija April, 12 - 17. 2011 NAMEŠTAJ I PRERADA DRVETA - MOW , Barntrup Nemačka Maj, 08 - 12. 2011 Mebe l , Moskva Rusija Novembar, 21 - 25. 2011 NEKRETNINE - Real Vienna , Beč Austrija Maj, 24 - 26. 2011 EIRE , Milano Italija Jun, 07 - 09. 2011 Expo Rea l , Minhen Nemačka Oktobar, 04 - 06. 2011 PREHRAMBENA INDUSTRIJA : Foodex - Tokio, JapanMart, 01 – 04. 2011 Mihas - Kuala Lumpur, Malezija April, 06 - 09. 2011 PLMA - private label Amsterdam, Holandija Maj, 24 - 25. 2011 World Food - Moscow, Moskva Rusija Septembar, 13 - 16. 2011 Belproduct – Minsk, Belorusija Decembar, 06 - 09. 2011 Serbia Investment and Export Promotion Agency SAJMOVI U 2011. GODINI
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • SIEPA je po treći put organizovala nastup srpskih dizajnera i proizvođača nameštaja na najvećoj svetskoj smotri dizajna „Fuori Salone“
  • Na srpskom štandu pod nazivom „Creative Space Serbia” svoje radove su predstavili sledeći dizajneri Andrej Mišić, Igor Stupar, Sljavoljub Ljubić i studio „Kako.ko", a njihove prototipove su izradile firme „Kolarević", „Linea Milanović", „Atlas Užice", „Buck" i „Eurokancom„
  • Cilj nastupa je bio da se po prvi put napravi spoj srpskih dizajnera sa domaćim proizvođačima nameštaja i da se inostranoj publici predstavi proizvod koji je u potpunosti napravljen u Srbiji
  Serbia Investment and Export Promotion Agency SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE SAJAM NAMEŠTAJA U MILANU
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Nedelju dizajna u Milanu poseti više od pola miliona profesionalaca iz sfere dizajna
  Serbia Investment and Export Promotion Agency SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE SAJAM NAMEŠTAJA U MILANU
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • Evropska mreža preduzetništva je projekat koji se sprovodi u 48 zemalja širom sveta
  • Predstavlja najveću mrežu za podršku MSP na svetu
  • OSNOVNI CILJEVI
  • lakše pronalaženje poslovnih partnera
  • učestvovanja na unapred ugovorenim "business to business" sastancima
  • lakši pristup informacijama o pravnim akspektima i poslovnim regulativama Evropske unije
  • dobijanja informacija o okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (CIP i FP7)
  Serbia Investment and Export Promotion Agency PROMOCIJA I EEN MREŽA
 • PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 .
  • informisanje o mogućnostima poslovanja sa tržištem EU i stvaranja široke Evropske poslovne mreže
  • podizanje svesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanju konkurentnosti
  • kompanije se uključuju u mrežu, popunjavanjem BCD profila na srpskom ili engleskom jeziku
  • BCD profil se zatim postavlja na portal EEN mreže u okviru baze kompanija
  • Upitnici su dostupni na SIEPA sajtu
  • K ontakt i informacije:
  • Jelena Radoičić
  • j [email_address] , 011 3398 506
  • Aleksandra Dimić
  • [email_address] , 011 3398 772
  Serbia Investment and Export Promotion Agency PROMOCIJA I EEN MREŽA
 • Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 11000 Be ograd, S rbija Tel : +381 11 33 98 55 0 Fax: +381 11 33 98 81 4 E-mail: office@siepa.gov.rs www.siepa.gov.rs Serbia Investment and Export Promotion Agency