Architectuur e-overheid

1,874 views

Published on

Overzicht van de E-overheidsarchitecturen. Waarom architectuur? Wat is NORA , GEMMA, PETRA, WILMA en welke relaties zitten hiertussen. Wat zijn de gemeentelijke thema's?.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Betere mogelijkheid tot fasering van ambitiesHoe kom je tot het eindplaatje?Bijvoorbeeld de roadmap van de overheidOnderdelen van de overheid ontwikkelen zelfstandig hun ICT dienstverlening maar werken toch samen. Mogelijkheid tot het maken van synergie keuzesQ1. Wie van jullie heeft projecten die dezelfde wijziging realiseren?A1. Wat doen ze dubbel b.v. Klantgegevens dubbel beheren.Q2. Hoe komt dat?A2. Vaak dubbele stakeholders. Een afdeling die budget heeft wil liever niet samenwerken met een andere afdeling vanwege de onderlinge verstandhouding. Het hoeft overigens niet fout te zijn om dingen dubbel te doen, dat is een keuze van de business.Architectuur bewaakt echter dit inzichtelijk en geeft een instrument om hier keuzen in te maken.Het gebeurt bijvoorbeeld heel vaak dat bij globale organisaties, in elk land oplossingen worden bedacht voor hetzelfde probleem.Q3. Wat kan een architect hier aan doen?A3. Constateren dat er dubbel werk is, hierbij kan hij ondersteunen om hier een besluit in te nemen.Informatie Management board om vraagstukken voor te leggen ter besluitvorming. Lagere beheer- en exploitatiekostenDit is een tricky belofte. Architectuur levert vaak een indirecte opbrengst.Er kan ook geld bespaard worden door minder uit te geven dan zonder architectuur.Je hoeft niet perse te investeren.Niet te groot beginnen, vaak worden de meeste winsten geboekt in de beginfase.Kortere time-to-market van nieuwe dienstenVaak wordt gesteld dat de ITA de TTM langzamer maakt.Maar neem als voorbeelde die brug van Rotterdam.Men had kunnen weten dat er vrachtauto’s over die brug moeten gaan rijden.Na de bouw bleek dat dit niet mogelijk was. Natuurlijk is dit een ontwerpfout. Maar architectuur biedt een instrument om van meet af aan risico’s te beheersen en de naleving te bewaken – ook in de ontwerpfase en de realisatie. Betere vertaling van strategie naar implementatieVeel organisaties zijn qua raad van bestuur en tactisch management / programma management ontkoppeld.Een metafoor is het management dat achter een plastic stuur een auto denkt te besturen terwijl in werkelijkheid iemand op de achterbank de auto daadwerkelijk de kant opstuurt die nodig is. Architectuur helpt de vertaling te maken van wat de business wil en waar de organisatie heen gaat.Door principes en modellen worden projecten aangestuurd. Betere regie in geval van uitbestedingDe vraag is wat je primair nodig hebt en wat moet je bij de leverancier leggen.Wil je de kennis allemaal zelf behouden of mag de leverancier die opbouwen.Idealiter wil je zelf de kennis behouden en de leverancier zeggen wat hij moet doen.Dit gebeurt vaak niet, waardoor de klant ook niet kan bepalen of de leverancier de juiste keuzen maakt. Betere besluitvorming over welke projectportfolioDe vraag is wie het portfolio beheert.Dit is primair de verantwoodelijkheid van project management.De ITA heeft geen verantwoordelijkheid hierin.Wel adviseert de ITA, en biedt een goed instrumentarium om de samenhang te bewaken en keuzen te maken. Beter risicomanagementHet risico van een verkeerde architectuur is groot. De risico’s moet je kunnen aangeven, je moet ze kunnen onderkennen. Bestuurbaar maken van ICT projectenProgramma management stuurt en bepaalt de scope.ITA geeft wel de samenhang van de projecten weer.
 • Koffiepauzena slide 35.Enterprisearchitectuur:- Is abstract.- De afstand stand tot de organisatie is groterdan de domeinarchitectuur.Domein/programma’s:BijvoorbeelddienstverleningBijeenprogramma van 30/40 projecten is het interessantomeenprogrammaarchitectuur op testellen.Eenprogrammaarchitectuurkanookeenverdieping van eendomeinzijn.Projectarchitectuur:Laagsteniveau.- PSA maaktkeuzen van onderdelen van de RA- Per project heb je een PSA- De PSA is concreet.- Bijeen project voor het verhangen van de vlaggenheb je bijnanietsuit de RA nodig.- Bijeenproejctrond de servicebus van eenorganisatieheb je al snelgrotedelen van de RA nodig.- Let welbijeen PSA wordt het dya model geheelgedetailleerddusalledrie de domein (BIT) en daarbinnen de beleidslijnen en modellen.Bijeen PSA kom je direct op het niveau van ontwerp. Bijeengroot project blijft de PSA abstract. Bijkleinereprojectenwordtdeze concreter.Er is geenlimietaan de diepgang van een PSA.In de praktijk is het 3 manwekenwerk.De enigefeitelijkebeperking van de PSA is eigenlijktijd en geld, en niet de detaillering.Het project moet de keuzemaken.
 • Deze slide is eenvoorbeeld van het opdelen van archirectuur in niveau’s.BoveninziezeEuropese frameworks.Daaronder de landelijkereferentiearchitecturen: NORA Nederland E-government interoperability framework ?- The reference profile ? SAGA ? Administration on the net ?Binnen het nivea van de NORA kom je echterookzakentegenals: GEMMA: ?? SUWI keten: ??Marij: ??Onderwijs sector archit. ??Op het laagsteniveauzie je de projecten die invullinggevenaandezereferentiearchitecturen.
 • Q1. Wat doe je met beheer?Binnen de Nora is diteen apart katern, het is geendomein.Beheerkanookals view beschouwdworden.Je kan het beheerookvervlechten in de negenvlakken.Eigenlijk is het eenclassificatiemodel.Q2. Watvindenjulliebijzonderaandit model?A2. Medewerkershorennietbij de informatiearchitectuurmaarbij de bedrijfsarchitectuuur.Dit is momenteeleendiscussiebinnen de NoraDezedriearchitecturenbedrijf – informatie – techniekzie je ook in zachmanterug.Toelichting:Netwerk: ditmoet je breed zien, ook in de relatiesfeerToelichting:De noramoet je ooktoepassen.Zoheeftdefensie het model DIVA ontworpen met ongeveerdezelfdeinvulling en vlakken.
 • Architectuur e-overheid

  1. 1. Architectuur E-overheid in Vogelvlucht In Vogelvlucht Pascal Huijbers phuijbers@sca.to www.sca.to1
  2. 2. InzichtIn huidige en toekomstige situatie Producten en Diensten Bedrijfsfuncties Processen Systemen Gegevens InfrastructuurPage  2
  3. 3. RegieBij uitbesteding, inbesteding, samenwerkingPage  3
  4. 4. Overzicht (in samenhang) project A project B project C project D Afhankelijkheden Gemeenschappelijkheid Overlap Aansluiting doelstellingenPage  4 Volgordelijkheid
  5. 5. SturingVertaling van strategie naar realisatie Doelstellingen: Flexibele organisatie stip op de horizonPage  5
  6. 6. Fasering Sturing binnen Kaders Next step Roze stip Richting voor projecten/veranderingenPage  6
  7. 7. De belofte van Architectuur o Betere mogelijkheid tot fasering van ambities o Mogelijkheid tot het maken van synergie keuzes o Lagere beheer- en exploitatiekosten (standaardisatie) o Betere vertaling van strategie naar implementatie o Betere regie (in geval van uitbesteding) o Betere besluitvorming over welke projectportfolio o Beter risicomanagement o Inzicht in samenhang7
  8. 8. Definitie architectuur(DYA®) Architectuur is een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie (DYA).8
  9. 9. DYA® Architectuur Businessdoelen Werkmodel Business- Informatie- Technische architectuur architectuur architectuur Domeinen Prod/ Proces Orga- Gege- Appli- Middle- Plat- Net- dienst nisatie vens catie ware form werk Abstract Algemene principes Migratie Beleidslijnen (concrete principes) Modellen Ist / Soll Ontwerp Concreet Realisatie9
  10. 10. Architectuur Niveau’s Enterprise Domein/Programma Project Architectuur Architectuur Architectuur Project Domein Project Organisatie Programma Project Strategisch, Tactisch, Operationeel, •Visie •Vertalen •Executie •Abstract •Kiezen •Detail •Wat •Sturen •Hoe10 •Denken •Doen
  11. 11. Gelaagde Architectuur – Organisaties en Ketens Europe VS .. Nederland UK Denmark Germany Austria France .. Gemeenten Sociale Keten Ministeries Provincies OOV Sector Onderwijs WaterschappenGemeente Gemeente .. GSD UWV CWI SVB .. CFI IBG ..Amsterdam Rotterdam
  12. 12. Gelaagde Architectuur – Architectuur raamwerken European Federal Interoperability Enterprise Framework Architecture E-Government The Administration NORA interoperability Reference SAGA - .. on the net framework profile SUWI Onderwijs Gemma MARIJ Petra - Wilma Keten. Sector arch Gemeente Gemeente .. GSD UWV CWI SVB .. CFI IBG .. Amsterdam Rotterdam12
  13. 13. NORA Raamwerk13
  14. 14. InhoudsopgaveStructuur Definities en Kaderstelling Architectuur Product en Proces Raakvlakken en aanscherping Kritieke Succesfactoren Architectuur en projectmanagement De rol van de architect Architectuur Governance Architectuurontwerp en Gemma Proces van Architectuur Aanleiding: Ontwikkeling Gemeenten Overheid architectuurraamwerken Architectuur Raamwerken Begrippenkader
  15. 15. Groei in volwassenheid15
  16. 16. Ondertussen in de samenleving…Ca 80% van de Nederlanders heefttoegang tot internet, Alle jongerenonlineInternet onder jongeren meestpopulaire mediumKlant verwachtingen veranderenNederlandse huishoudens zijn zeer Sterke groei laatste 3 jaar van chatten,hightech uitgerust: (mobieltjes, PCs, downloaden, gamen, bankieren,DVD spelers, digitale camera‟s, shoppen, bloggen, podcasten, „hyven‟,spelcomputers, MP3 spelers… ) linked etc 16 Bron: SCP/De Haan & Duimel 2007; De Digitale Economie, 2006
  17. 17. Ondertussen bij de gemeente…Veel Formulieren OnlineBezig met inrichting KCC , focusop KlantMijngemeente.nlDigitaliseringInrichting MidOfficeInformatievoorziening(Keten) Samenwerking Digitaal werken Bron: SCP/De Haan & Duimel 2007; De Digitale Economie, 2006
  18. 18. DienstverleningUitgangspunten Gemeente Appel Gemeente Groothuis Gemeente Woudloper “De gemeente heeft er voor “Het uitgangspunt van het "Het gemeentehuis is gekozen de dienstverlening servicecentrum is dat er op verbouwd, zodat in de onder te brengen in één termijn in principe één centrale hal de „1-loket loket; dit geldt de fysieke centrale ingang is voor alle gedachte‟ fysiek gestalte loketten maar in het vervolg nieuwe klantcontacten met heeft gekregen. Dit is op de concentratie van de gemeente.” slechts het begin. De diensten daarin, ook andere (Plan van aanpak servicecenter) komende periode moeten kanalen zoals het digitale de werkprocessen ook via en telefonische loket, post de „1-loket gedachte‟ en e-mail.” worden georganiseerd." (Plan van aanpak publieksbalie) (Woudloperheeft Antwoord)Page  18
  19. 19. Ontwikkelingen Ontwikkelingen omgeving: Gemeenten worden voor steeds meer zaken het portaal voor de gehele overheid (cie. Jorritsma, 2005) NUP:  Burger centraal, overheid servicegericht  Verplicht gebruik e-overheid kern-infrastructuur door overheidsorganisaties (19 voorzieningen)  Zes voorbeeldprojecten (Omgevingsvergunning, DKD, loket Schoolverlaten, WMO/Regelhulp, Verwijsindex, Dienstenrichtlijn 1-loket) Gemeente = 1e Overheid Vergt aanzienlijke inspanning gemeenten:  Organisatieontwikkeling  Informatievoorziening
  20. 20. Gemeente: veel taken door kleineorganisatie in ketenFeiten: Gemeente heeft grote hoeveelheid aan taken Taken bevinden zich op vele verschillende terreinen Gemeente is een relatief kleine organisatie Gemeente fungeert steeds meer als eerste overheid, en bijna altijd (en steeds meer) in een ketenDit betekent: Bewuste keuzes in samenhang Gemeente moet visie tonen, planmatig werken Standaardisatie is geen keuze (meer), ook al betekent dit het inleveren van autonomie Zorgdragen voor interoperabiliteit Dit gaat gepaard met organisatie- ontwikkeling, en een cultuuromslag
  21. 21. Digitaal Klanten Basis Digitale Basis Dossier Basisregister Omgevings Registratie Aanvraag Register Nieuw loket Adressen Kadaster VOG Topografie Webrichtlijnen Handels Register Publicaties op Vergunningen Fraude Multi Mobiel CRM bestrijding Channeling internet Op internet Berichten Regionale Betalings Wet werk en Shared verkeer Samen DIGID Operatie Mogelijkheden Bijstand Services WOZ (De)centra- werking JONG lisatie Smart De brede Keten Call centra GBA Terrorisme Ruimtelijke Migration School Burger Samenwerking Participatie Bestrijding eProcurement Inrichting Deregulering Dienst Risicokaart Onderwijs verlening Wet Puber Bedrijfs Verwijsindex nummer Aan burger proces risico Optimalisatie jongeren Digitale Burgerservice NORAUitbesteding Rampen Duurzaam PKI Nummer Kiezen op Open source Veiligheids IT beheer bestrijding heid Afstand WOB regio‟s Beveiliging Admini- Hoeveelheid en Complexiteit Ontwikkelingen Schaal vergroting AWB stratieve Lasten verlichting Register Hergebruik Software Leefbaarheid Veiligheid Identificatie en Authenticatie gevaarlijke ENIK vragen om een (integrale) procesbenadering Register Niet- Stoffen eFormulieren Keten Overheids brede zoekdienst Samen PIP Bedrijven Samenwerking ingezetenen werkende Overheids loket catalogi Transactie poort Stroomlijning WMO DURP Basis Basis WKPB BIN Register Sector gegevens Bouw Dienstenbus Gebouwen Zorg Decentrale Ontwikkeling loket Elektronisch Elektronisch loket Regelgeving burgerzaken Maatschap- Kind Patienten Content Diensten WMO Op internet pelijke Burger Dossier Work Flow Dossier management Verbetering richtlijn & ICT Sectoren @overheid Management handhaving & ICT © copyright HEC EGEM
  22. 22. InhoudsopgaveStructuur Definities en Kaderstelling Architectuur Product en Proces Raakvlakken en aanscherping Kritieke Succesfactoren Architectuur en projectmanagement De rol van de architect Architectuur Governance Architectuurontwerp en Gemma Proces van Architectuur Aanleiding: Ontwikkeling Gemeenten Overheid architectuurraamwerken Architectuur Raamwerken Begrippenkader
  23. 23. Referentie Architectuur  “Een samenhangend geheel van principes en modellen dat inzicht geeft voor besluitvorming en richting geeft aan veranderingen van de processen, informatievoorziening en technische infrastructuur van de keten(organisatie)".Page  23
  24. 24. De Overheidsarchitectuur familieOverheid - NORAProvincies - PETRAGemeenten - GEMMARijksoverheid - MARIJWaterschappen - WILMA
  25. 25. NORA NORA Architectuurproducten  Katern Strategie 3.0 (definitief)  Katern Beveiliging 3.0 (openbare consultatie)  Beeldtaal (binnenkort update)  NORA 2.0 Opdrachtgever : BZK, uitvoerder ICTU => Issue Gedreven
  26. 26. NORA Basisprincipes  Vastgesteld door forum standaardisatie  Aanbevolen door staatssecretaris BijleveldNORA Online: http://www.surfgroepen.nl/sites/NORA-architecten
  27. 27. NORA – 10 basisprincipesBurgers, bedrijven en overheidsorganisaties (afnemers); ...krijgen de dienstverlening waar ze behoefte aan hebben. ...kunnen de dienst eenvoudig vinden. ...hebben eenvoudig toegang tot de dienst. ...ervaren uniformiteit in de dienstverlening door het gebruik van standaardoplossingen. ...krijgen gerelateerde diensten gebundeld aangeboden. ...hebben inzage in voor hen relevante informatie. ...worden niet geconfronteerd met overbodige vragen. ...kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt. ...kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt. ...kunnen input leveren over de dienstverlening.Page  27
  28. 28. NORA-community gepubliceerde versie opdrachtgever Kenniscentrumraad BZK openbare review NORA Charter hoofdredactie redactieraad kandidaat versie expertgroep expertgroep expertgroep concept versie concept versie concept versie
  29. 29. NORA en governance project programma afdelinguitvoeren etc leverancier vastgestelde afspraken minister College Standaardisatie BESTUURDERS bestuurbekrachtigen directeur etc manager voorgedragen afspraken Kenniscentrumraad hoofdredactie NORA redactieraadopstellen COMMUNITY reviewer expertgroep
  30. 30. Basisarchitectuur NORA
  31. 31. Beeldtaal NORA - algemeen: lijndikte van alle kaders 0.75 pt vulkleur: blauw nr. 99CCFF kanalen tekstkleur: zwart, arial regular 12 pt lijnkleur: zwart, 0.75 pt vulkleur: oranje nr. FF6600 tekstkleur: zwart, arial regular 12 pt werkprocessen lijnkleur: zwart, 0.75 pt vulkleur: grijs nr.666666 tekstkleur: wit, arial regular 12 pt data opslag lijnkleur: zwart, 0.75 pt vulkleur: grijs nr.666666 tekstkleur: wit, arial regular 12 pt database lijnkleur: zwart, 0.75 pt vulkleur: geel nr.FFFF66 sevicebus tekstkleur: zwart, arial regular 12 pt lijnkleur: zwart, 0.75 pt
  32. 32. MARIJ Model Architectuur RIJksoverheid Bedrijfsfunctiemodel Rijksdienst Bedrijfsvoering Externe Politieke Verant- Verant- sturing (interne) Sturing (interne) Beheersing woording Primaire functies Ondersteunende functies Beleids- Personeel Beleidsvorming evaluatie Informatie en ICT Organisatie (integrale) Beleidsontwikkeling en Beleidsimplementatie Financiën Algemene zaken Wet- en Externe Regelgeving Voorlichting Communicatie Huisvesting Bestuurlijk Kennis en Toezicht Advies Uitvoering Dienstverlening Handhavinghttp://www.e-overheid.nl/atlas/referentiearchitectuur/marij/marij.html
  33. 33. PETRA Provinciaal Enterprise Architectuur Model
  34. 34. GEMMA GEMeentelijke Model Architectuur
  35. 35. GEMMA GEMMA Architectuurproducten  Handreiking strategie  Themas en kernprincipes incl. Algemene Architectuurmodellen.  de GEMMA Procesarchitectuur  de GEMMA Informatiearchitectuur GEMMA standaarden zijn:  E-processen,E-formulierenspecificaties, StUF berichtenstandaard, RSGB, RGBZ , Zaaktypencatalogus
  36. 36. De 7 Thema’sVoor de procesinrichting en informatievoorziening
  37. 37. Thema 1: Zaak- en procesgericht werken  Verschillende producten/diensten volgen een soortgelijk hoofdproces  Integraal klant tot klant proces  Besturen en bewaken op doorlooptijden, kwaliteit en bottlenecks  Mogelijkheden voor standaardisatie  Inzicht in alle “zaken” van een klant  Mogelijkheid tot opvragen tussentijdse status van de voortgang door de klant via welk kanaal dan ook.
  38. 38. Thema 2: Ontsluiten en (her)gebruiken vanbasisgegevens  Adequate gegevenshuishouding is essentieel  Eenmalige opslag, meervoudig gebruik van basisgegevens  Basisregistraties zijn leidend  Aansluiting op ontwikkelde registraties op termijn (wettelijk) verplicht  Administratieve Lastenverlichting en E- dienstverlening als drijvende kracht  Vertrouwen in gegevens (kwaliteit en beschikbaarheid) van andere overheidsorganisaties
  39. 39. Thema 3: Naast koppelen ook kantelen en generiekmaken  Een meer procesgerichte organisatie  Inzet generiek Procesmanagement  Generieke functies en voorzieningen voor de gehele organisatie  Multikanaals ondersteuning  Generiek content en gegevensbeheer
  40. 40. Thema 4: De gemeente ontwikkelt zich tot dé poorttot de overheid  Gemeenten als loket tot de overheid  commissie Jorritsma  “Gemeente heeft Antwoord©”  publicatie Antwoord© 2  Gemeentelijk KlantContactCentrum (KCC) is essentieel  gemeentelijke onderdelen met klant-contacten worden ondergebracht in een herkenbare organisatorische eenheid  eenvoudige vragen en aanvragen zoveel mogelijk zelf afhandelen  meerdere kanalen  gemeenten handelt (aan)vragen van andere overheden af
  41. 41. Thema 5: Aansluiten op e-overheidsvoorzieningen(volgens NUP)  Gemeenten sluiten aan op NUP (landelijke) kerninfrastructuur- voorzieningen  Roadmap aanpak  Sturing op samenhang en fasering  NUP voorzieningen zijn opgenomen in GEMMA architectuur
  42. 42. Thema 6: Ketensamenwerking en de federatieveoverheid  Overheid als federatie. Samen maar toch zelfstandig.  Uitvoering deels buiten de gemeentelijke grenzen in het gemeenschappelijke deel  Van interne focus naar ketensamenwerking  Veel verschillende vormen van (keten- )samenwerking:  lokaal  landelijk  sectoraal  regionaal  shared services centra
  43. 43. Thema 7: Groeipad naar serviceoriëntatie  Service gerichte architectuur <-> Webservices  Concept: een organisatieonderdeel, proces of deel van de informatievoorziening levert dienst/service met:  afgesproken functionaliteit conform een afgesproken contract met dienst/serviceniveau  1 leverancier : n afnemers  Eerste (web)services zijn operationeel (bv. DKD)  Verdere uitbreiding terwijl de winkel openblijft
  44. 44. De 7 Thema’s1. Zaak- en procesgericht werken2. Ontsluiten en (her)gebruiken van basisgegevens3. Naast koppelen ook kantelen en generiek maken4. De gemeente ontwikkelt zich tot dé poort tot de overheid5. Aansluiten op e-overheidsvoorzieningen6. Ketensamenwerking en de federatieve overheid7. Groeipad naar serviceoriëntatie
  45. 45. Frontoffice - Concept Antwoord Antwoord
  46. 46. Antwoord©Page  46
  47. 47. Fasen Antwoord© Vraaggericht fase 5. Overheid heeft Antwoord© fase 4. Gemeente heeft fase 3. Antwoord© Oriëntatie Frontoffice heeft fase 2. Antwoord© Kanaal heeft Antwoord© fase 1. Dienst heeft Antwoord© Aanbodgericht Veel Eén Toegankelijkheid ingangen duidelijke ingang Antwoord ©
  48. 48. Fase 1 Dienst heeft Antwoord© Uitdagingen in deze fase Maatregelen  organisatiebrede  zorg voor afstemming uitgangspunten voor met andere diensten en afhandelen klantcontact gemeentebrede afspraken  naleving van procedures en afspraken binnen de  stel een trekker met dienst gezag aan voor inrichten frontoffice  inrichting één  Voorkom gebruik telefoonnummer en doorkiesnummers en website met antwoorden persoonlijke op veel gestelde vragen emailadressen Antwoord ©
  49. 49. Fase 2 Kanaal heeft Antwoord© Uitdagingen in deze fase Maatregelen  loslaten klantcontacten  richt kanaal in op door backoffice veelvoorkomende contacten  het uitbouwen van de kanalen binnen de  gebruik eerste kanaal gemeente voor inrichten van andere kanalen  sturen op het naleven  stel per kanaal van gemeentebrede standaarddefinities en procedures en keuzes procedures vast voor een kanaal Antwoord ©
  50. 50. Fase 3 Frontoffice heeftAntwoord© Uitdagingen in deze fase Maatregelen  van procesdenken naar  zorg voor een centraal zaakdenken zakenregister  daadwerkelijk zicht en grip  meet structureel het krijgen burgercontact klantcontact per kanaal  regel dat KCC-  uitbouwen producten en medewerkers toegang diensten door het KCC hebben tot backoffice- applicaties  60% vragen direct afhandelen Antwoord ©
  51. 51. Fase 4 Gemeente heeft Antwoord© Uitdagingen in deze fase Maatregelen  van zaakdenken naar  zorg voor gemeentebrede klantdenken visie op rol KCC  de systemen en informatie  richt een midoffice concept voor gehele proces op orde in  richt proces en  KCC de rol als regisseur besturingsmodel in voor op het proces laten procesregie door KCC vervullen  Laat ervaringen KCC  Daadwerkelijk verbeteren voeding geven aan proces- en vernieuwen van en beleidsinhoudelijke dienstverlening vernieuwing. Antwoord ©
  52. 52. Fase 5 Overheid heeft Antwoord© Uitdagingen in deze fase Maatregelen  Onderling vertrouwen en  stuur op overheidsbrede aansluiting door uitgangspunten en overheidsorganisaties standaarden  Samenwerking over  richt proces over organisatiegrenzen gemeentegrenzen realiseren uniform in  zorg voor acceptatie rol  burger in de keten echt KCC centraal stellen  geef burger sturende rol in het proces Antwoord ©
  53. 53. Postionering Midoffice Ontstaan en inzetgebied
  54. 54. Basis bedrijfsinrichting overheidsorganisatieburger koppeling koppelingbedrijf
  55. 55. Elektronische overheid als dienstverlener onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e-overheid GBA kadaster  Frontoffice ‘Overheid’ handelsreg www.overheid.nl  Elektronisch overheidsloket gemeente Gebouwen  Klant Contact Centrum KvK  OverheidsTransactiePoort Kadasterburger  No wrong door Contactcentrum Overheid RBD Topografie  Samenwerkende Catalogi Adressen  E-Formulieren UWV  Overheidszoekmachine Kentekens provincie  Persoonlijke Internet Overheidstransactiepoort Paginabedrijf Polisadm ministerie Inkomen overig: 1600 etc. Servicebussen
  56. 56. Gemeente vóór één-loket en multichannel Onderwijs  De verkokerde gemeente  Sectorale indeling Parkeren  Loket per sector Bouwen  Eigen gegevensverzamelingenburger Belastingen Bedrijven Openb.werkenbedrijf Soc. Dienst Burgerzaken
  57. 57. Gemeente na één-loket en multichannel Onderwijs  De verkokerde gemeente  Sectorale indeling Parkeren  Eén gemeenschappelijk loket Bouwen  Eigen gegevensverzamelingenburger  ‘Adidas’-methode Belastingen  Provisorische distributie per kanaal / loket: N x M koppelingen Bedrijven Openb.werkenbedrijf Soc. Dienst Burgerzaken
  58. 58. Gemeente na één-loket en multichannel De verkokerde gemeente Sectorale indeling Eén gemeenschappelijk loket Eigen gegevensverzamelingen ‘Adidas’-methode Provisorische distributie per kanaal / loket: N x M koppelingen
  59. 59. Gemeente, organisatorische MidOffice Eén frontoffice Meerdere kanalen Kantelen bij de MidOffice Publieksdienst Meest elementaire MidOffice: de draaistoel of Alt- Tab-MidOffice N + M koppelingen, in plaats van N x M ‘Adidas’-methode Voor distributie van front- naar backoffice
  60. 60. Gemeente, technische MidOffice Servicebus: onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e-overheid Kadaster Onderwijs  Eén frontoffice Zaken Topografie  Meerdere kanalen Parkeren  E-loket ook gebruikt door medewerkers frontoffice Gebouwen Bouwen  Kanaaluniformering / -integratie Adressenburger  MidOffice ontkoppelpunt Belastingen  Broker voor orkestratie over verschillende backoffices  Gegevensmagazijn voor 24 x 7 dienstverlening (koude data) Bedrijven NHR  Zakenmagazijn voor orkestratie en statusmelding (warme data) Openb.werken Polisadm.  Backofficebedrijf  Voedt gegevensmagazijn met basisgegevens Dienst Soc. Inkomen  Staat in verbinding met landelijke voorzieningen basisregistraties Geg.Mag. Burgerzaken GBAambtenaar
  61. 61. Gemeente, technische MidOffice Eén frontoffice  Meerdere kanalen  E-loket ook gebruikt door medewerkers frontoffice  Kanaaluniformering / -integratie MidOffice ontkoppelpunt  Broker voor orkestratie over verschillende backoffices  Gegevensmagazijn voor 24 x 7 dienstverlening (koude data)  Zakenmagazijn voor orkestratie en statusmelding (warme data) Backoffice  Voedt gegevensmagazijn met basisgegevens  Staat in verbinding met landelijke voorzieningen basisregistraties
  62. 62. Gemeente, BackOffice rukt op Servicebus: onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e-overheid Kadaster Onderwijs  Eén frontoffice Zaken Park.verg. Topografie  Meer digitale producten Parkeren  MidOffice ‘hart van informatievoorziening’ Gebouwen Bouwen  Broker voor orkestratie over verschillende backoffices Adressenburger  Gegevensmagazijn warmt op: meer basis-Belastingen en procesgegevens WOZ-aansl.  Diensten voor levering eenvoudige producten  Uittreksel Bedrijven NHR  Parkeervergunning Openb.werken OR Melding Polisadm.  WOZ-taxatie, -aanslag en bezwaarbedrijf  Meldingen Soc. Dienst Inkomen  Backoffice Geg.Mag. Uittreksel  Burgerzaken Specialistische processen, generiek naar FO en MO GBAambtenaar
  63. 63. Midoffice – Generieke VoorzieningenDe doorontwikkeling naar generieke voorzieningen
  64. 64. Basisplaat Procesarchitectuur
  65. 65. Procesarchitectuur - Uitwerking
  66. 66. Dienstverlening voor de KlantDienstverleningsproces Van Klantverzoek Intake Tot Levering  Klant staat centraal  Inzicht in proces en termijn  Kanaalonafhankelijk  Levering via voorkeurskanaal  Zelfde informatie per kanaal  Snel en Transparant Behandelen Besluiten Informeren Leveren & Intake
  67. 67. Dienstverlening voor de KlantLogistieke kijk op het proces BewakenBesturen  Bewaken termijnen Bepalen afhandelaar  Bewaken voortgang Bundelen zaken en escalaties Bewaken Besturen Beheren Zaak  Leveren Statusinformatie  Archiveren zaken Beheren Zaak  Ontvangen en registreren zaken
  68. 68. Gemeenteloket aan de achterkant vergunningen subsidies publieke producten meldingen/aangiften bezwaar & beroep inkomens- en maatschappelijke ondersteuning klachten verzoeken
  69. 69. Streekplan Bestemmingsplan OntwerpplanArchitectuur Domein Gemeenten Architectuur Gemeente Project Architectuur (GEMMA) (Referentie architectuur)Page  73
  70. 70. Architectuur NORALandelijk (niveau1)
  71. 71. Gemeentelijk Model ArchitectuurSectoraal Gemeenten GEMMA (niveau 2)
  72. 72. Vb. Architectuur Gemeente Eindhoven Gemeente (Level 3) ncipe pri ete n nd k ide aat i s le esu lt eid dr hth r ein e ric v oo en n tg jk ket Kla eli ne o ord n ter nt w ni era ki oo ij v ier art nc ep era nd lev Landelijke basisregistraties ere nt- koppelverplichtingen 2006 , 2007 Gem net KernregistratiesL ev Kla Dienstverlening www. • telefoon KCC Back Eindhoven. nl • e-mail Front Koppelen Koppelen office DigiD • internet systemen • post office • balie BWT BAVAK PIV4ALL FTP (GBA) internet SMTP HTTP <<? WFM CMS MIS ?>> Generieke (mid-office) applicaties 8
  73. 73. Voorbeelden (Keten) Architecturen Digitaal Klantdossier (DKD) WABO Omgevingsloket OnlinePage  77
  74. 74. WABO / Omgevingsloket Oriënteren Aanvragen Ontvangst Behandelen en advisering Besluit Statusinformatie Evt. aanvullingen Upload bestanden o.b.v. indienings- Publicatie op vereisten Internet (IPM) Bijlage(n) Eigen autorisatie Papieren aanvraag/melding Backoffice en evt midoffice . Archief formulier Informatiebronnen Max. 200Mb optioneel optioneel SOAP/XML 1 2 Status Zaak- XML XML informatie nummer Startscherm LVO Vragenboom Formulier PDF Bijlage(n) DWF/PDF BSN/LRD verzendmethode BIN/KvK BAG Digitaal aanvraag/ Dossiermodule inclusief CAD viewer n PDF converter e Publicatie op melding Broker Autorisatie via LDAP Internet (IPM) formulier Bijlage(n) DWF/PDF (optioneel) na digitaal opslaan Evt. vooroverleg Login en Evt. aanvullingen Upload bestanden autorisatie via o.b.v. indienings- betrokkenen DigiD en LDAP vereisten vergunningproces Bijlage(n) Bijlage(n) 78
  75. 75. Digitaal Klantdossier (DKD)Page  79
  76. 76. InhoudsopgaveStructuur Definities en Kaderstelling Architectuur Product en Proces Raakvlakken en aanscherping Kritieke Succesfactoren Architectuur en projectmanagement De rol van de architect Architectuur Governance Architectuurontwerp en Gemma Proces van Architectuur Aanleiding: Ontwikkeling Gemeenten Overheid architectuurraamwerken Architectuur Raamwerken Begrippenkader
  77. 77. NUP en e-overheidhttp://www.youtube.com/watch?v=u8qvoEPg63E&feature=player_embedded
  78. 78. NUP-bouwstenen
  79. 79. NUP Bouwstenen13 basisregistraties GBA - Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens NHR - Handelsregister BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (bestaat uit twee basisregistraties) BRT - Basisregistratie Topografie BRK - Basisregistratie Kadaster BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen BRI - Basisregistratie Inkomens WOZ - Basisregistratie Onroerende Zaken RNI - Registratie Niet Ingezetenen BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN) BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)Gemeenschappelijke voorzieningen Digikoppeling - zorgt voor gegevensuitwisseling tussen basisregistraties onderling en met afnemers Digilevering - ontsluit alle gegevens in de basisregistraties Digimelding - hiermee kunnen afnemers fouten melden. Die worden dan direct in alle basisregistraties verbeterd

  ×