Työmarkkinailmasto kevät 2002
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Työmarkkinailmasto kevät 2002

on

 • 388 views

Suomen Gallup ...

Suomen Gallup

Tutkimuksella on 1995 alkaen selvitty kahdesti vuodessa suomalaisten suhtautumista työmarkkinoiden etujärjestöihin sekä yleisimpiä työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisia näkemyksiä.

Statistics

Views

Total Views
388
Views on SlideShare
388
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Työmarkkinailmasto kevät 2002 Document Transcript

 • 1. 2002työ markkinailmasto Työmarkkinailmasto kevät 2002 1
 • 2. Sisällys:Suhtautuminen etujärjestöihin .......................................................................................... 5SAK:n arvostus huippukorkealla ........................................................................................................ 5Voimakkaimmin jäsenten asialla ..................................................................................................... 10SAK saa kansalaisilta hyvän yleisarvosanan .....................................................................................13Työelämää ja verotusta koskevat mielipiteet................................................................. 22Usko työehtosopimuksiin voimistunut entisestään ...........................................................................22Työttömyys ei ole työttömän syytä .................................................................................................. 22Tuloeroja tasoitettava .......................................................................................................................23Ei veroalea huippuosaajille ...............................................................................................................23Tulopolitiikkaa koskevat mielipiteet ............................................................................... 34Palkankorotusvaatimukset kasvussa .................................................................................................34Enemmistö tupon kannalla ...............................................................................................................34Suhtautuminen kevään 2003 eduskuntavaaleihin ja seuraavaan hallitukseen ........... 40Hallitukselta odotetaan hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa ...................................... 40Käsitykset työllisyystoimista ............................................................................................ 45Työttömät luottavat ay-liikkeeseen .................................................................................................. 46Puolueiden palkansaajaidentiteetti ................................................................................. 51SDP:n kannattajat tyytyväisimpiä .....................................................................................................532
 • 3. Työmarkkinailmasto KEVÄT 2002 SUOMEN GALLUP OY 3
 • 4. Työmarkkinailmasto kevät 2002 Suomen Gallup on keväästä 1995 seurannut Valtaosa suomalaisista, 85 prosenttia, ei olesuomalaista työmarkkinailmastoa ja sen kehitty- valmis alentamaan verotusta sosiaaliturvan kus-mistä kahdesti vuodessa. Tutkimuksella selvitetään tannuksella – sosiaaliturvaa puolustava näkemyssuomalaisten suhtautumista työmarkkinoiden etu- on entisestään vahvistunut. Kaksi kolmasosaajärjestöihin sekä yleisimpiä työmarkkina- ja yhteis- kansalaisista ei myöskään hyväksy ajatusta, ettäkuntapoliittisia näkemyksiä. Tutkimus tehdään huippuosaajien ja yritysten pitämiseksi maassaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n toi- olisi yritysten ja hyvätuloisten verotusta keven-meksiannosta. nettävä. Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Gallup Oy:n Tulopoliittisen kokonaisratkaisun kannatus onOmnibus -tutkimuksen yhteydessä 16.1.–13.2.2002. pysynyt vakaana: edelleen noin kaksi kolmestaHaastatteluja tehtiin yhteensä 1 024. Vastaajat suomalaisesta pitää tupoa liittokohtaista ratkaisuaedustavat koko maan 15 vuotta täyttänyttä väes- parempana. Tuloneuvottelujen tärkeimpinä tavoit-töä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. teina pidetään edelleen työllisyydestä ja sosiaali- Tällä kertaa tutkimuksen aiheena olivat mm. turvasta huolehtimista. Kansalaisten palkankoro-kansalaisten käsitykset verotuksesta ja tuloeroista, tusvaatimukset ovat kuitenkin selvässä kasvussa.tuloneuvottelujen tavoitteista ja palkankorotuk- Erityisesti korotuksia peräävät työntekijät ja alem-sista sekä siitä, miten palkansaajien asioiden hoita- mat toimihenkilöt.minen vaikuttaa kansalaisten äänestyspäätökseen Työllisyyden hoidossa suomalaiset luottavattulevissa eduskuntavaaleissa. Tutkimuksessa on ammattiyhdistysliikkeeseen. Kaksi kolmesta uskoomyös säännöllisesti seurattu suomalaisten suhtau- ammattiyhdistysliikkeen tekevän vakavaa työtätumista etujärjestöjen työhön ja yhteiskunnan eri työttömyyden voittamiseksi. Toiseksi vakavammintoimijoiden toimiin työllisyyden hyväksi sekä puo- työllisyyden puolesta on kansalaisten mielestälueiden palkansaajaidentiteetin kehittymistä. toiminut presidentti Tarja Halonen. SAK nauttii suomalaisessa yhteiskunnassa Puolueista palkansaajien hyväksi toimii suo-ennätyskorkeaa arvostusta: kolme neljästä sanoo malaisten mielestä parhaiten SDP. Useampi kuinarvostavansa järjestön työtä paljon tai melko kaksi kolmesta pitää SDP:tä parhaimpana palkan-paljon. Suomalaisten etujärjestöjen joukossa saajien asioiden hoitajana. Seuraavalle sijalleSAK:n arvostus on omaa luokkaansa. SAK saa tä- nousee Vasemmistoliitto. SDP ja Vasemmistoliittomän kevään mittauksessa myös toista kertaa pe- ovat puolueista ainoat, jotka saavat kansalaisiltaräkkäin ennätyksellisen korkean yleisarvosanan: enemmän kiitosta kuin kritiikkiä tässä asiassa.peräti kahdeksan kymmenestä antaa SAK:lle Kolmannelle sijalle asettuu keskusta, joka syksyllähyvän yleisarvosanan. 2000 ensimmäisen kerran ohitti kokoomuksen. Suomalaiset ovat hyvin yksimielisiä siitä, että Valtaosa suomalaisista odottaa, että tulevientyösuhteen vähimmäisehdot on sovittava työehto- eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitussopimuksilla. Näin ajattelee lähes yhdeksän kym- hakee hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjenmenestä. Usko työehtosopimusten tarjoaman vä- kanssa. Enemmistö ilmoittaa myös, että, puolu-himmäissuojan merkitykseen on aina ollut suurta, eiden toiminta palkansaajien asemaa koskevissamutta on kahdessa viimeksi toteutetussa tutki- asioissa vaikuttaa heidän äänestyspäätökseensämuksessa vahvistunut entisestään.4
 • 5. Suhtautuminen etujärjestöihinSAK:N ARVOSTUS HUIPPUKORKEALLA taa. Sosialidemokraateilta riittää SAK:n lisäksiSuomalaisilla on erittäin korkea käsitys SAK:n myönteisiä ajatuksia myös STTK:lle. Myös muidentoiminnasta. Kolme kansalaista neljästä (74 %) puolueiden kannattajat ovat pääosin positiivisiasanoo arvostavansa SAK:n tekemää työtä. Kan- kommenteissaan. STTK:n omat jäsenet tunnusta-salaisten kuva SAK:sta on kaikkien aikojen myön- vat järjestön työn merkityksen helpommin kuinteisin. STTK:n panosta pidetään toiseksi arvostet- muiden työmarkkinajärjestöjen jäsenet. Akavalai-tavimpana (64 %). Suomen Yrittäjät ry:n, Akavan sista hieman useampi kuin SAK:n jäsenistä arvioisekä Palvelutyönantajat ry:n työtä arvostaa run- STTK:ta myönteisesti. Vähiten järjestöä arvoste-saat kuusikymmentä prosenttia väestöstä. Joukon taan työttömien, 25–34-vuotiaiden sekä Suomenviimeiseksikin jäävät MTK ja TT:kin nauttivat Yrittäjät ry:n jäsenten parissa.kansalaisten enemmistön (59 %) luottamuksesta. Suomen Yrittäjät ry:tä arvostavat eniten SAK:n työtä arvostetaan myös järjestön luon- järjestön omat jäsenet, yrittäjätaustan omaavatnollisten vastustajien joukossa, määriteltiinpä asia sekä yrittäjä-/tulosvastuulla toimivat. Suurimpienpoliittis-ideologisten tai edunvalvonnallisten vas- puolueiden kannattajien mielipiteet ovat melkotakkainasettelujen perusteella. Esimerkiksi kokoo- lailla koko väestön suhtautumisen mukaisia – poik-muksen kannattajista 75 prosenttia tunnustaa keuksen muodostavat vasemmistoliittolaiset, joillaSAK:n työn arvon. Keskustan kannattajien joukos- on keskimääräistä kriittisempiä näkemyksiä.sa vastaavalla tavalla ajattelevien osuus on 68 Työmarkkinajärjestöjen jäsenistä SY:tä arvostavatprosenttia. Johtavassa asemassa tai ylempänä eniten akavalaiset ja MTK:laiset.toimihenkilönä työskentelevistä 79 prosenttia an- Palvelutyönantajat ry saa enemmäntaa arvoa SAK:n työlle. Myös yrittäjien (57 %) ja arvostusta toimihenkilöiden, työntekijöiden jamaanviljelijöiden (53 %) enemmistö arvostaa eläkeläisten joukossa kuin maanviljelijöiden ja yrit-SAK:n työtä. täjien keskuudessa. Puolueista SDP:n kannattajat SAK saa melkoisesti tunnustusta omilta jäse- arvostavat järjestöä enemmän kuin muiden suu-niltään. Peräti 88 prosenttia sanoo arvostavansa rempien puolueiden kannattajat. Palkansaajakes-järjestönsä työtä. SAK:n työn jälki herättää kun- kusjärjestöjen jäsenten näkemykset ovat keske-nioitusta myös useimpien STTK:n ja Akavan jäsen- nään melko samantyyppiset, joskin akavalaisetten mielissä. MTK:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäse- suhtautuvat keskimääräistä useammin kriittisestinet ovat hieman kriittisempiä, mutta enemmistö PT:n tekemään työhön.näidenkin järjestöjen jäsenistä arvostaa SAK:ta. Myös Akavan jäsenet arvioivat omaa järjes- Puolueittain tarkasteltuna SDP:n ja Vasemmis- töään myönteisesti. Keskimääräistä akavamyön-toliiton kannattajat arvioivat SAK:ta myönteisim- teisempiä ovat ylemmät toimihenkilöt, kuten myösmin. SDP:n kannattajien joukossa järjestön arvos- alemmat toimihenkilöt ja eläkeläiset. Akavaa arvi-tus on 91 prosenttia ja Vasemmistoliiton 85 pro- oidaan myönteisemmin pääkaupunkiseudulla kuinsenttia. muissa kaupungeissa tai maaseudulla. STTK:n työstä ajattelevat keskimääräistä TT:n työtä arvostavat tällä hetkellä eniten ylimyönteisemmin keski-ikäiset sekä toimihenkilö- 50-vuotiaat, ylemmät toimihenkilöt ja pohjoissuo-ammateissa työskentelevät. Myös moni eläkeläi- malaiset. Kriittisempiä kannanottoja kuulee vasem-nen kertoo arvostavansa järjestöä ja sen toimin- mistoliittolaisilta, työttömiltä ja 35–49-vuotiailta. 5
 • 6. MTK:lle myötämielisimpiä ovat maatalousyrit- Itseisarvoltaan suuri ja etumerkiltään positii-täjät, MTK:n jäsenet ja Suomen Keskustan kannat- vinen luku tarkoittaa siten sitä, että ko. järjestöntajat. Myös keskimääräistä useampi itä- ja pohjois- jäsenissä on selvästi enemmän myönteisesti kuinsuomalainen, iäkkäämpi ja maaseudulla asuva on kielteisesti ajattelevia, negatiivisella etumerkillätaipuvainen arvostamaan järjestön työtä.Vaikka tietty varustetut, itseisarvoltaan vastaavankokoiset lu-’maaseutumaisuus’ painottuu vastauksissa, on vut päinvastaisesta tilanteesta. Arviot omasta jär-sanottava, että MTK kerää arvostusta yllättävänkin jestöstä on lihavoitu.paljon kaikissa ryhmissä. Kielteiset näkemykset Vaikuttaa siltä, että kaikilla järjestöillä on tälläMTK:sta ovat hieman muita väestöryhmiä yleisempiä hetkellä paljon tyytyväisiä jäseniä. Lisäksi voi pan-ns. nuorten keski-ikäisten ja vasemmistoliittolaisten na merkille, että STTK:n ja Akavan jäsenet arvos-joukossa kuin muissa väestöryhmissä. tavat varsin paljon SAK:n työtä, mutta SAK:laiset Taulukkoon 1 on kerätty neljän etujärjestön jä- eivät läheskään samassa määrin näitä kahtasenten arviot omastaan ja kolmesta muusta or- järjestöä. Ainoa negatiivinen etumerkki liittyyganisaatiosta. Kullakin sarakkeella kerrotaan ky- MTK:n jäsenten mielipiteisiin Akavasta.seisen järjestön jäsenten ilmaisema arvostus ri-veillä mainituista etujärjestöistä.Taulukko 1. Etujärjestöjen jäsenten eräisiin etujärjestöihin kohdistama arvostus (melko vähän+ei lainkaan osuuksien erotuksetpaljon+melko paljon osuuksista). SAK STTK AKAVA MTK• SAK +77 +74 +64 +35• STTK +44 +71 +52 +18• AKAVA +31 +47 +78 -15• MTK +27 +32 +42 +67Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN SAK 22 52 6 19 1 STTK 13 51 9 25 1 PT 11 51 11 25 2 SY 15 47 11 25 3 Akava 13 48 11 27 2 MTK 13 46 9 28 4 TT 9 50 11 28 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics6
 • 7. Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN 2/2002 22 52 6 19 1 9/2001 20 50 6 20 3 4/2001 15 56 5 21 3 8/2000 20 42 5 27 5 SAK 3/2000 20 45 6 24 5 9/1999 16 41 10 27 6 1/1999 18 43 9 26 4 9/1998 19 42 7 28 5 3/1998 15 49 8 24 3 9/1997 14 46 9 26 5 2/2002 13 51 9 25 1 9/2001 10 46 12 28 4 4/2001 9 47 12 27 5 8/2000 10 41 10 31 7 STTK 3/2000 13 43 10 28 5 9/1999 8 37 17 30 9 1/1999 11 43 14 27 6 9/1998 9 39 11 35 6 3/1998 9 49 13 27 3 9/1997 7 40 15 32 6 2/2002 13 48 11 27 2 9/2001 11 43 11 29 6 4/2001 11 43 11 30 6 8/2000 10 39 11 31 8 Akava 3/2000 13 38 11 32 7 9/1999 9 32 16 32 11 1/1999 12 40 15 28 6 9/1998 8 36 12 36 8 3/1998 10 44 13 28 5 9/1997 7 39 15 32 8 2/2002 13 46 9 28 4 9/2001 10 40 11 31 8 4/2001 11 41 10 31 7 8/2000 11 36 11 33 9 MTK 3/2000 10 38 10 33 8 9/1999 9 27 16 34 14 1/1999 10 38 15 31 7 9/1998 8 31 12 37 11 3/1998 9 40 11 32 7 9/1997 7 35 14 32 12 2/2002 15 47 11 25 3 9/2001 12 44 13 25 5 4/2001 13 43 12 27 5 8/2000 13 41 12 27 7 SY/SYKL 3/2000 14 42 11 27 7 9/1999 10 34 17 29 10 1/1999 13 40 17 25 4 9/1998 10 35 14 35 5 3/1998 12 46 13 25 5 9/1997 9 42 16 26 6 2/2002 9 50 11 28 3 9/2001 9 44 12 29 7 4/2001 8 46 10 31 4 8/2000 8 39 12 32 9 TT 3/2000 10 41 12 30 7 9/1999 7 31 17 33 12 1/1999 9 39 16 31 5 9/1998 7 39 14 32 8 3/1998 10 43 11 31 4 9/1997 8 40 16 29 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 7
 • 8. Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN 2/2002 13 46 9 28 4 9/2001 10 40 11 31 8 4/2001 11 41 10 31 7 8/2000 11 36 11 33 9 3/2000 10 38 10 33 8 9/1999 9 27 16 34 14 1/1999 10 38 15 31 7 MTK 9/1998 8 31 12 37 11 3/1998 9 40 11 32 7 9/1997 7 35 14 32 12 2/1997 8 31 13 32 15 9/1996 6 28 16 35 16 6/1996 9 28 18 32 13 3/1996 8 33 12 36 12 9/1995 6 28 13 39 13 2/1995 12 27 10 34 16 2/2002 15 47 11 25 3 9/2001 12 44 13 25 5 4/2001 13 43 12 27 5 8/2000 13 41 12 27 7 3/2000 14 42 11 27 7 9/1999 10 34 17 29 10 1/1999 13 40 17 25 4 SY/SYKL 9/1998 10 35 14 35 5 3/1998 12 46 13 25 5 9/1997 9 42 16 26 6 2/1997 12 34 16 30 7 9/1996 8 32 21 30 9 6/1996 10 31 21 30 7 3/1996 12 42 14 28 5 9/1995 7 32 18 36 6 2/1995 9 33 16 35 7 2/2002 9 50 11 28 3 9/2001 9 44 12 29 7 4/2001 8 46 10 31 4 8/2000 8 39 12 32 9 3/2000 10 41 12 30 7 9/1999 7 31 17 33 12 1/1999 9 39 16 31 5 TT 9/1998 7 39 14 32 8 3/1998 10 43 11 31 4 9/1997 8 40 16 29 7 2/1997 8 36 14 33 8 9/1996 4 31 20 35 10 6/1996 7 33 20 33 8 3/1996 7 40 14 33 6 9/1995 6 36 18 36 5 2/1995 8 34 15 35 8 2/2002 11 51 11 25 2 PT 9/2001 9 44 14 28 4 4/2001 9 45 14 27 4 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics8
 • 9. Työmarkkinailmasto 2/2002MISSÄ MÄÄRIN ARVOSTAA ERI ETUJÄRJESTÖJENTYÖTÄ: SAK (%). PAL- MELKO EI OSAA MELKO EI LAIN- JON PALJON SANOA VÄHÄN KAAN Kaikki 22 52 6 19 1 Miehet 22 53 3 21 1 Naiset 23 51 8 17 1 15-24 vuotta 9 52 16 23 1 25-34 vuotta 16 53 4 24 3 35-49 vuotta 24 53 2 20 1 50-64 vuotta 32 51 4 13 0 Yli 64 vuotta 26 53 5 15 1 Maatalousyrittäjä 4 49 0 42 5 Yrittäjä 14 43 5 32 6 Johtava/ylempi toimihenk. 29 50 1 18 2 Alempi toimihenkilö 15 71 2 11 1 Työntekijä 25 50 5 19 1 Eläkeläinen 30 51 4 15 0 Opiskelija 8 51 18 22 1 Työssä 22 52 4 20 1 Työtön/lomautettu 15 58 4 20 3 Työelämän ulkopuolella 24 51 8 18 0 Uusimaa 23 52 4 21 1 Etelä-Suomi 19 56 8 16 1 Itä-Suomi 23 50 2 25 0 Väli-Suomi 26 44 7 22 1 Pohjois-Suomi 25 52 5 14 4 Pääkaupunkiseutu 21 50 4 25 1 Muu kaupunki 23 54 6 15 1 Maaseutu 21 49 6 23 1 SDP 37 54 2 8 1 KESK 15 53 4 23 5 KOK 16 59 2 22 1 VAS 54 31 2 12 2 VIHR 15 61 6 18 0 SAK 39 49 1 11 0 STTK 18 68 3 12 0 Akava 28 54 0 14 4 MTK 6 59 5 26 4 SY 15 48 0 31 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 22 57 2 20 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 10 54 18 17 1 Ei nyt eikä tulevais. 8 42 12 34 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 9
 • 10. VOIMAKKAIMMIN JÄSENTENSÄ ASIALLA kokoomuslaisia tai keskustalaisia sekä erityisesti Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten etujär- MTK:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäseniä.jestöt ovat suomalaisten mielestä onnistuneet huo- Suomalaisten mielestä STTK on järjestö, jokalehtimaan jäsenkuntansa eduista. Vastausvaihto- ajaa jäsentensä etuja varsin sopivasti. Keskimää-ehdot muotoiltiin niin, että kritiikkiä voi esittää kah- räistä enemmän tällä tavoin ajattelevia on järjestöndella tavalla: järjestöjen edunvalvonnan saattoi omissa sekä Akavan jäsenissä. Myös toimihenki-arvioida liian heikoksi, mutta sen pystyi toteamaan löväestö, maatalousyrittäjät ja eläkeläiset ovatmyös liiankin vahvaksi. taipuvaisia pitämään STTK:n edunvalvontakykyä SAK:ta pidetään etujärjestöistä vahvimpana hyvänä.edunvalvojana. Suomalaisista 78 prosenttia on sitä Akavaa koskevat näkemykset vaihtelevatmieltä, että järjestö ajaa jäsentensä etuja hyvin. hieman enemmän kuin mielipiteet STTK:sta. Poh-SAK:n edunvalvontavoimaa koskevat mielipiteet joissuomalaiset arvostavat järjestön edunvalvon-ovat vielä myönteisemmät kuin aikaisemmin. Kaik- tatoimia enemmän kuin etelässä asuvat. Myös iänkien muidenkin järjestöjen edunvalvonnan arvos- karttuessa mielipiteet muuttuvat myönteisemmiksi.tus on noussut tasaisesti. SAK:n jälkeen seuraavaksi Akavan omat jäsenet ovat pääosin järjestön takana,parhaimpina edunvalvojina suomalaiset pitävät mutta runsas neljäsosa jäsenistä kaipaa kohennus-tällä hetkellä TT:tä (71 %) ja STTK:ta (70 %). Aka- ta tehoon, jolla heidän eduistaan pidetään huolta.vankin edunvalvontavoimaan usko lähes yhtä mo- Maatalousyrittäjät jakaantuvat kahteen ryh-ni (68 %). Palvelutyönantajien voimaan uskoo 59 mään, joista suurempi (49 %) on tyytyväinen MTK:nprosenttia, MTK:n 57 prosenttia ja SY:n 58 pro- edunvalvontakykyyn ja hieman pienempi (43 %)senttia. tyytymätön. Puoluekannan mukaiseen tarkasteluun SAK on onnistunut huolehtimaan jäsenkun- tilanne heijastuu siten, että keskustalaisista keski-tansa eduista erityisesti alempien toimihenkilöiden määräistä useampi on tyytymätön MTK:hon.mielestä. Myös ylemmät toimihenkilöt, työntekijät Työnantajapuolen järjestöt TT, PT ja SY ovatja eläkeläiset jakavat tämän mielipiteen. Ylemmis- päässeet asemaan, jossa kovaa kritiikkiä ei tuletä toimihenkilöistä, yrittäjistä ja maatalousyrit- edes vasemmistopuolueilta. Parempaa edunvalvon-täjistä löytyy niitäkin, joiden mielestä etuja on kyet- taa haikailevia löytyy kuitenkin erityisesti Suomenty puolustamaan turhankin hyvin. SAK:n liian voi- Yrittäjät ry:n jäsenistöstä.makasta asemaa korostavat henkilöt ovat useinTyömarkkinailmasto 2/2002KUINKA HYVIN ERI ETUJÄRJESTÖT OVAT ONNISTUNEETHUOLEHTIMAAN JÄSENKUNTANSA EDUISTA (%). LIIANKIN MELKO EI OSAA MELKO LIIANKIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI SAK 8 70 10 11 1 TT 8 63 17 11 1 STTK 2 68 16 14 1 Akava 8 60 17 15 1 PT 4 55 18 21 1 MTK 6 51 17 23 2 SY 3 55 20 21 2 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics10
 • 11. Työmarkkinailmasto 2/2002MITEN ETUJÄRJESTÖT OVAT ONNISTUNEETHUOLEHTIMAAN JÄSENKUNTANSA EDUISTA (%). LIIANKIN MELKO EI OSAA MELKO LIIANKIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI 2/2002 8 70 10 11 1 4/2001 8 68 9 13 1 3/2000 12 66 10 11 1 1/1999 11 62 14 13 1 SAK 3/1998 11 63 10 15 1 9/1997 11 54 15 18 3 2/1997 11 60 9 18 2 9/1996 11 53 14 19 4 9/1995 13 54 14 17 2 2/2002 2 68 16 14 1 4/2001 3 62 18 15 1 3/2000 4 63 19 14 1 1/1999 3 60 22 13 1 STTK 3/1998 6 59 16 18 1 9/1997 4 50 23 21 2 2/1997 3 55 20 20 2 9/1996 5 45 26 21 4 9/1995 7 51 22 18 1 2/2002 8 60 17 15 1 4/2001 8 52 16 21 3 3/2000 10 51 20 17 2 1/1999 10 49 24 16 1 Akava 3/1998 10 55 15 18 2 9/1997 11 46 23 17 2 2/1997 8 51 21 18 2 9/1996 9 42 27 19 3 9/1995 11 47 22 18 2 2/2002 6 51 17 23 2 4/2001 5 44 19 27 5 3/2000 9 40 20 27 4 1/1999 11 36 22 27 5 MTK 3/1998 11 40 14 28 7 9/1997 16 36 21 22 4 2/1997 14 35 21 26 4 9/1996 16 32 24 24 5 9/1995 23 30 19 22 6 2/2002 3 55 20 21 2 4/2001 3 49 23 22 4 3/2000 2 46 24 24 3 1/1999 3 43 28 22 4 SY/SYKL 3/1998 5 48 19 25 4 9/1997 4 43 26 25 3 2/1997 3 41 24 27 5 9/1996 3 33 31 27 5 9/1995 5 37 27 29 3 2/2002 8 63 17 11 1 4/2001 8 58 20 13 2 3/2000 12 53 23 12 1 1/1999 10 50 26 12 1 TT 3/1998 14 54 16 15 1 9/1997 11 50 24 13 2 2/1997 8 52 23 16 1 9/1996 9 41 27 19 3 9/1995 10 49 24 17 1 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 11
 • 12. Työmarkkinailmasto 2/2002ONNISTUNUT HUOLEHTIMAAN JÄSENKUNTANSAEDUISTA: SAK (%). LIIANKIN MELKO EI OSAA MELKO LIIANKIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI Kaikki 8 70 10 11 1 Miehet 9 71 7 12 1 Naiset 7 69 13 10 1 15-24 vuotta 3 60 27 9 0 25-34 vuotta 6 69 10 14 0 35-49 vuotta 6 73 5 14 2 50-64 vuotta 13 70 7 10 1 Yli 64 vuotta 9 73 8 9 0 Maatalousyrittäjä 21 67 7 5 0 Yrittäjä 14 57 12 17 0 Johtava/ylempi toimihenk. 18 70 6 5 0 Alempi toimihenkilö 6 81 4 8 1 Työntekijä 3 72 8 16 1 Eläkeläinen 12 71 7 10 0 Opiskelija 3 57 29 11 1 Työssä 9 70 9 12 0 Työtön/lomautettu 0 73 6 18 4 Työelämän ulkopuolella 9 69 13 9 0 Uusimaa 8 67 11 13 1 Etelä-Suomi 7 71 13 10 0 Itä-Suomi 7 77 6 10 0 Väli-Suomi 9 65 9 17 0 Pohjois-Suomi 13 69 9 6 3 Pääkaupunkiseutu 8 65 11 15 1 Muu kaupunki 7 72 10 11 1 Maaseutu 9 69 11 10 0 SDP 5 82 6 7 0 KESK 18 58 7 16 1 KOK 16 68 6 8 2 VAS 0 73 6 21 0 VIHR 4 67 14 14 0 SAK 4 80 2 13 1 STTK 15 73 5 8 0 Akava 17 66 2 13 2 MTK 30 57 5 8 0 SY 25 51 0 24 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 11 71 9 9 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 1 65 26 8 1 Ei nyt eikä tulevais. 6 60 19 15 1 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics12
 • 13. SAK SAA KANSALAISILTA HYVÄN omista jäsenistä asiaan kriittisesti suhtautuviaYLEISARVOSANAN löytyy aavistuksen verran enemmän kuin koko vä- Suomalaisten yleiskuva SAK:sta on pysynyt estöstä yleensä.erittäin myönteisenä. SAK on suuren yleisön sil- Kolme suomalaista neljästä (74 %) uskoo, ettämissä sekä paras edunvalvoja että työnsä puolesta SAK:lla on pätevät johtohenkilöt. He pystyvät joh-kaikkein arvostettavin. Kansalaiset antavat SAK:lle tamaan järjestöä siten, että se pitää hyvää huoltajo toisena vuonna peräkkäin erittäin myönteisen jäsenistään (81 %). Edunvalvontatyö hoidetaanyleisarvosanan: 80 prosenttia suomalaisista il- kuitenkin niin, että järjestön toiminta on kansa-moittaa olevansa SAK:hon tyytyväinen. Edellinen laisten selkeän enemmistön (75 %) mielestä yh-huipputulos, 73 prosenttia, mitattiin vuonna 2000. teiskunnallisesti vastuuntuntoista. Kun toiminnan Vielä keskimääräistä paremman arvosanan lähtökohdat koetaan näinkin hyviksi, ei ole ihme,SAK:lle antavat toimihenkilöt, työntekijät ja elä- että 79 prosentin mielestä SAK kykenee vastaa-keläiset. Puolueista SDP:n kannattajien näkemys maan ajan haasteisiin.SAK:sta on vielä myönteisempi (91%) kuin muiden Kansalaisten enemmistö pitää järjestöä lisäksipuolueiden. Kokoomuslaisten ja vihreiden arviot demokraattisena (66 %) ja uskoo sen huolehtivanovat aavistuksen verran myönteisemmät kuin myös naisten asioista (65 %). Yhtä lailla suurivasemmistoliittolaisten ja keskustalaisten. joukko kieltää sen olevan heikko (68 %) tai liian Parhaan yleisarvosanan SAK saa omilta jäse- joustava ja periksiantava (62 %).niltään. STTK:n ja Suomen Yrittäjät ry:n jäsenten Mielipiteet jakaantuvat lähes täysin puolestaarviot ovat kuitenkin lähes yhtä positiiviset. ja vastaan kysyttäessä SAK:n mahdollisesta SAK:n eri tehtävien hoitamisesta saamat arvo- liiallisesta vanhakantaisuudesta: 47 prosenttiasanat ovat johdonmukaisesti parantuneet seitse- ajattelee SAK:n olevan sitä, kun 43 prosenttiamän vuoden mittausjakson aikana. Suomalaisten kieltää asian.enemmistö antaa SAK:lle tunnustusta tehtävässä Lähes yhtä paljon mielipiteitä jakaa SAK:nkuin tehtävässä. Järjestön toiminta työajoista ja toiminta työttömien puolesta. Puolet suomalaisistalomista sovittaessa sekä kyky turvata jäsentensä (50 %) ajattelee SAK:n toimivan myös työttömienansiotaso on hyvä jopa kolmen neljäsosan mie- hyväksi, 38 epäilee asiaa. Myös tässä kysymyk-lestä. Kaksi kolmasosaa pitää tarjottavia jäsenpal- sessä ovat näkemykset kehittyneet myönteiseenveluetuja hyvätasoisina. suuntaan. Tuorein mittaus on siinä mielessä his- SAK:n kyky ottaa huomioon jäsentensä mieli- toriallinen, että ensi kertaa suurempi joukkopiteet miellyttää sekin useita (58 %). Käytännössä kansalaisista antaa asiasta järjestölle hyvänyhtä moni (60 %) arvioi järjestön toiminnan työ- arvosanan.paikoilla yhtä hyväksi. Varsinkin sosialidemokraatit Kysymys työttömien asioiden ajamisesta jakaakehuvat SAK:n toimintaa työpaikoilla. Samasta mielipiteitä myös silloin kun asiaa kysytään toi-syystä voi mainita myös ylemmät toimihenkilöt minnan tuloksellisuuden näkökulmasta: kuinkasekä Suomen Yrittäjät ry:n ja STTK:n jäsenet. SAK:n hyvin tai huonosti SAK on selviytynyt työttömien 13
 • 14. asioiden hoitamisesta. Hyvän tai erittäin hyvän ar- Kaikkien tutkittujen väestöryhmien enemmis-vosanan antoi 47, huonon tai melko huonon 40 töt pitävät SAK:ta niin yhteiskunnallisesti vastuun-prosenttia. tuntoisena kuin kykenevänä vastaamaan ajan Vertailu aiemmin tehtyihin tutkimuksiin kertoo, haasteisiinkin. Järjestön omat jäsenet ja sosiaali-että lisääntynyt myönteinen asennoituminen hei- demokraatit ovat aivan erityisen vakuuttuneitajastuu myös SAK:n ajateltuihin ominaisuuksiin. Po- kummastakin asiasta. Lähes yhtä suuri osa STTK:nsitiiviset piirteet ovat vahvistuneet ja negatiiviset jäsenistä on samaa mieltä ja akavalaistenkin val-heikentyneet. taosa korostaa erityisesti yhteiskunnallisen vas- 17 prosenttiyksikköä useampi kuin vuonna tuuntuntoisuuden toteutumista SAK:n toiminnas-1995 uskoo nyt SAK:n pystyvän vastaamaan ajan sa. Osa MTK:n jäsenistä ei allekirjoita jälkimmäistä,haasteisiin, 16 prosenttiyksikköä useampi pitää mutta tämä joukko muodostaa vain neljäsosansitä yhteiskunnallisesti vastuuntuntoisena, 15 pro- järjestön koko jäsenistöstä. Ammattiryhmistäsenttiyksikköä useampi ajattelee sen huolehtivan SAK:lle antavat eniten tukea työntekijät, eläkeläi-myös naisten asioista ja 14 prosenttiyksikköä use- set sekä toimihenkilöt.ampi pitää SAK:n johtohenkilöitä pätevinä.Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle ERÄISTÄ ASIOISTA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO Yleisarvosana SAKlle 6 74 7 11 1 Työajoista ja lomista sopiminen 11 67 12 9 1 Jäsenten ansiotason turvaaminen 10 67 10 13 1 Jäsenpalveluetuuksien tarjoaminen 9 60 17 12 1 SAKn toiminta työpaikoilla 6 54 19 19 2 Jäsenten mielipiteiden huomioon ottam. 3 55 16 23 3 Työttömien asioiden ajaminen 3 44 13 33 7 0 25 50 75 100 Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphicsSuomen Gallup Oy 2002 by PGraphics14
 • 15. Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle ERÄISTÄ ASIOISTA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO 2/2002 6 74 7 11 1 4/2001 5 75 6 12 1 3/2000 4 69 9 15 2 Yleisarvosana SAKlle 1/1999 5 65 12 17 1 3/1998 3 68 11 15 2 2/1997 5 65 7 20 3 3/1996 4 60 9 23 4 2/2002 10 67 10 13 1 4/2001 9 66 9 16 1 3/2000 10 64 11 12 2 Jäsenten ansiotason turvaaminen 1/1999 11 61 14 14 1 3/1998 9 64 12 13 1 2/1997 10 61 9 18 3 3/1996 11 59 11 18 2 2/2002 11 67 12 9 1 4/2001 13 62 10 14 1 3/2000 12 60 14 13 1 Työajoista ja lomista sopiminen 1/1999 12 60 17 10 1 3/1998 10 63 15 11 2 2/1997 10 60 12 16 2 3/1996 10 56 13 18 3 2/2002 3 44 13 33 7 4/2001 3 39 12 36 10 3/2000 2 34 16 35 12 Työttömien asioiden ajaminen 1/1999 2 34 17 39 8 3/1998 2 30 15 37 15 2/1997 3 31 12 40 14 3/1996 5 29 12 38 17 2/2002 3 55 16 23 3 4/2001 4 51 13 29 3 3/2000 3 45 18 31 4 Jäsenten mielipiteiden huom. ottam. 1/1999 3 43 21 30 3 3/1998 3 40 20 30 6 2/1997 3 42 15 34 6 3/1996 3 39 16 34 8 2/2002 9 60 17 12 1 4/2001 10 56 18 16 2 3/2000 9 55 20 14 2 Jäsenpalveluetuuksien tarjoaminen 1/1999 10 55 24 10 1 3/1998 7 49 28 15 2 2/1997 8 51 23 16 2 3/1996 7 49 25 16 3 2/2002 6 54 19 19 2 4/2001 5 49 21 21 3 3/2000 6 46 22 22 3 SAKn toiminta työpaikoilla 1/1999 5 49 25 19 2 3/1998 5 45 28 19 4 2/1997 5 44 23 23 5 3/1996 5 43 24 23 5 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 15
 • 16. Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle: YLEISARVOSANA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO Kaikki 6 74 7 11 1 Miehet 9 69 6 15 1 Naiset 3 79 9 8 0 15-24 vuotta 1 69 20 9 1 25-34 vuotta 2 77 8 13 0 35-49 vuotta 8 73 3 15 1 50-64 vuotta 10 76 5 10 0 Yli 64 vuotta 8 78 6 8 1 Maatalousyrittäjä 4 68 3 17 7 Yrittäjä 5 69 12 13 2 Johtava/ylempi toimihenk. 7 77 2 14 1 Alempi toimihenkilö 4 84 3 9 1 Työntekijä 8 73 5 13 0 Eläkeläinen 9 76 6 8 0 Opiskelija 1 67 21 11 0 Työssä 6 75 6 12 1 Työtön/lomautettu 4 75 2 16 2 Työelämän ulkopuolella 7 74 10 9 0 Uusimaa 8 70 7 14 1 Etelä-Suomi 5 77 8 9 1 Itä-Suomi 7 74 4 14 1 Väli-Suomi 6 75 7 11 1 Pohjois-Suomi 6 75 9 10 0 Pääkaupunkiseutu 7 66 8 18 1 Muu kaupunki 6 77 7 9 0 Maaseutu 6 74 7 12 1 SDP 11 81 3 4 0 KESK 5 72 6 17 0 KOK 4 80 2 13 1 VAS 7 69 3 20 0 VIHR 6 74 10 9 1 SAK 12 78 1 9 0 STTK 2 86 3 9 0 Akava 11 72 0 15 3 MTK 0 77 5 18 0 SY 0 87 0 7 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 6 76 7 10 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 1 75 16 7 0 Ei nyt eikä tulevais. 4 63 15 17 2 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics16
 • 17. Työmarkkinailmasto 2/2002KUINKA HYVIN ERI OMINAISUUDET SOPIVAT KUVAAMAAN SAK:ta (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN 2/2002 17 62 9 10 2 4/2001 16 62 7 14 1 3/2000 15 61 10 12 2 Pystyy vastaamaan ajan haasteisiin 1/1999 13 56 13 16 3 3/1998 12 55 13 18 3 2/1997 14 53 9 21 3 3/1996 11 51 11 21 7 2/2002 10 37 10 34 9 4/2001 12 34 9 36 9 3/2000 11 34 14 30 11 Liian vanhakantainen 1/1999 14 40 13 27 5 3/1998 13 41 15 26 6 2/1997 17 35 12 31 5 3/1996 18 34 14 27 7 2/2002 21 60 10 8 1 4/2001 24 56 7 11 1 3/2000 20 58 10 9 2 Huolehtii hyvin jäsentensä eduista 1/1999 21 52 14 10 2 3/1998 19 55 12 13 1 2/1997 22 53 8 16 2 3/1996 23 48 10 14 4 2/2002 17 57 13 10 2 4/2001 20 52 11 14 2 3/2000 15 55 14 14 2 Pätevät johtohenkilöt 1/1999 15 53 16 14 3 3/1998 16 50 16 15 3 2/1997 17 50 12 16 5 3/1996 14 46 17 16 7 2/2002 18 57 10 12 3 4/2001 15 56 9 17 2 3/2000 12 50 14 20 5 Yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen 1/1999 13 49 15 20 4 3/1998 12 52 14 17 5 2/1997 14 47 11 21 7 3/1996 11 48 13 20 8 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 17
 • 18. Työmarkkinailmasto 2/2002KUINKA HYVIN ERI OMINAISUUDET SOPIVAT KUVAAMAAN SAK:ta (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN 2/2002 10 55 12 19 3 4/2001 9 47 10 28 6 3/2000 9 49 14 23 5 Huolehtii myös naisten asioista 1/1999 8 49 19 20 4 3/1998 8 45 17 24 5 2/1997 9 45 13 26 7 3/1996 9 41 14 26 9 2/2002 2 18 11 36 32 4/2001 2 16 9 41 31 3/2000 2 15 12 39 32 Heikko 1/1999 3 17 14 40 26 3/1998 3 20 15 42 20 2/1997 5 20 11 40 25 3/1996 6 18 14 40 23 2/2002 11 55 13 17 3 4/2001 9 54 11 22 4 3/2000 11 48 13 23 5 Demokraattinen 1/1999 8 50 19 20 3 3/1998 9 50 16 19 5 2/1997 10 50 14 21 5 3/1996 9 49 15 20 7 2/2002 4 23 11 42 20 4/2001 4 21 9 45 20 3/2000 4 21 12 38 26 Liian joustava ja periksiantava 1/1999 4 22 14 38 22 3/1998 5 24 14 41 16 2/1997 5 22 11 40 22 3/1996 5 19 13 41 21 2/2002 7 43 13 27 11 4/2001 7 39 11 29 14 3/2000 5 32 16 31 16 Toimii myös työttömien hyväksi 1/1999 7 38 18 28 10 3/1998 7 35 16 28 14 2/1997 7 38 12 28 15 3/1996 9 34 13 27 16 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics18
 • 19. Työmarkkinailmasto 2/2002SAK:ta KUVAAVAT OMINAISUUDET: PYSTYY VASTAAMAANAJAN HAASTEISIIN (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN Kaikki 17 62 9 10 2 Miehet 17 59 7 14 3 Naiset 18 64 11 6 1 15-24 vuotta 6 62 23 8 0 25-34 vuotta 13 67 7 12 1 35-49 vuotta 19 61 5 12 3 50-64 vuotta 22 61 5 9 2 Yli 64 vuotta 25 57 9 8 1 Maatalousyrittäjä 16 65 0 19 0 Yrittäjä 5 65 14 12 4 Johtava/ylempi toimihenk. 22 49 4 22 3 Alempi toimihenkilö 13 76 6 3 2 Työntekijä 19 63 6 10 2 Eläkeläinen 26 55 9 9 2 Opiskelija 5 59 23 13 1 Työssä 15 64 8 12 1 Työtön/lomautettu 13 69 4 8 6 Työelämän ulkopuolella 21 58 12 8 1 Uusimaa 14 63 8 12 3 Etelä-Suomi 15 64 11 10 1 Itä-Suomi 22 63 6 9 1 Väli-Suomi 23 58 8 10 1 Pohjois-Suomi 22 54 10 11 3 Pääkaupunkiseutu 12 62 10 13 4 Muu kaupunki 18 63 9 8 1 Maaseutu 20 59 9 12 1 SDP 25 63 6 6 0 KESK 17 59 8 12 4 KOK 14 64 4 17 2 VAS 24 58 5 7 6 VIHR 15 60 10 15 0 SAK 26 63 1 7 2 STTK 16 73 4 7 0 Akava 22 57 1 17 3 MTK 15 57 11 17 0 SY 17 63 0 14 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 19 60 9 10 2 Ei nyt, myöhemm. kyllä 5 68 20 7 0 Ei nyt eikä tulevais. 10 56 18 13 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 19
 • 20. Työmarkkinailmasto 2/2002SAK:ta KUVAAVAT OMINAISUUDET: YHTEISKUNNALLISESTIVASTUUNTUNTOINEN (%). SOPII KOHTA- EI OSAA SOPII HUO- EI SOVI HYVIN LAISESTI SANOA NOSTI LAINKAAN Kaikki 18 57 10 12 3 Miehet 19 58 7 12 4 Naiset 17 57 13 12 1 15-24 vuotta 14 50 24 12 0 25-34 vuotta 10 64 7 16 3 35-49 vuotta 22 55 8 11 5 50-64 vuotta 21 59 5 12 2 Yli 64 vuotta 17 60 11 12 1 Maatalousyrittäjä 5 50 3 34 8 Yrittäjä 15 44 17 18 6 Johtava/ylempi toimihenk. 22 64 4 8 2 Alempi toimihenkilö 16 68 6 9 1 Työntekijä 19 57 8 13 3 Eläkeläinen 20 60 9 10 1 Opiskelija 9 49 24 15 3 Työssä 17 57 8 14 3 Työtön/lomautettu 14 56 9 13 7 Työelämän ulkopuolella 19 58 12 10 1 Uusimaa 19 59 8 13 3 Etelä-Suomi 15 55 12 15 2 Itä-Suomi 21 56 10 11 1 Väli-Suomi 16 65 7 10 2 Pohjois-Suomi 20 56 12 6 5 Pääkaupunkiseutu 19 57 8 12 4 Muu kaupunki 17 58 10 12 2 Maaseutu 18 56 12 12 2 SDP 26 61 6 6 1 KESK 18 57 6 13 6 KOK 16 60 5 19 0 VAS 31 49 6 10 4 VIHR 14 56 12 16 2 SAK 26 59 3 11 1 STTK 16 66 7 10 1 Akava 16 70 0 9 4 MTK 5 57 11 19 7 SY 30 42 9 13 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 19 58 10 12 1 Ei nyt, myöhemm. kyllä 9 58 17 13 2 Ei nyt eikä tulevais. 10 53 17 12 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics20
 • 21. Työmarkkinailmasto 2/2002ARVOSANAT SAK:lle: TOIMINTA TYÖPAIKOILLA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVÄ HYVÄ SANOA HUONO HUONO Kaikki 6 54 19 19 2 Miehet 6 55 15 22 2 Naiset 6 54 23 16 1 15-24 vuotta 5 46 32 16 1 25-34 vuotta 3 53 19 22 3 35-49 vuotta 8 55 14 21 2 50-64 vuotta 7 58 15 17 2 Yli 64 vuotta 6 58 21 14 1 Maatalousyrittäjä 4 62 16 14 4 Yrittäjä 3 60 20 16 2 Johtava/ylempi toimihenk. 11 59 8 14 8 Alempi toimihenkilö 5 57 19 17 2 Työntekijä 7 52 16 24 1 Eläkeläinen 7 58 20 15 1 Opiskelija 3 46 33 17 1 Työssä 7 54 16 20 2 Työtön/lomautettu 1 54 17 25 2 Työelämän ulkopuolella 7 54 22 15 1 Uusimaa 6 58 17 18 1 Etelä-Suomi 5 58 21 15 1 Itä-Suomi 5 41 23 26 4 Väli-Suomi 10 49 11 29 1 Pohjois-Suomi 7 60 20 10 3 Pääkaupunkiseutu 4 59 18 18 2 Muu kaupunki 7 56 19 16 2 Maaseutu 7 49 19 23 2 SDP 10 61 11 17 1 KESK 9 53 17 19 2 KOK 6 59 17 17 1 VAS 6 57 14 23 0 VIHR 4 56 24 13 3 SAK 8 56 9 26 2 STTK 4 68 10 17 1 Akava 13 51 11 23 2 MTK 4 50 30 16 0 SY 9 60 26 6 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 7 59 18 15 2 Ei nyt, myöhemm. kyllä 6 44 30 19 2 Ei nyt eikä tulevais. 3 51 30 12 4 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 21
 • 22. Työelämää ja verotusta koskevat mielipiteetUSKO TYÖEHTOSOPIMUKSIIN kata työntekijöitä työsuhteeseen niillä ehdoilla,VOIMISTUNUT ENTISESTÄÄN joilla työntekijät henkilökohtaisesti suostuvat töitäSuomalaiset ovat hyvin yksimielisiä (88 %) siitä, tekemään ilman mitään työehtosopimuksia. Selväettä ‘työsuhteen vähimmäisehdoista on sovittava enemmistö puolestaan torjuu tällaisen mahdolli-työehtosopimuksilla, sillä yksittäinen työntekijä ei suuden (66 %). Kansalaiset puolustavat nyt työeh-pysty tasavertaisesti sopimaan palkastaan työnan- tosopimista voimakkaammin kuin kertaakaan ai-tajan kanssa.’ kaisemmin koko tutkimussarjan aikana. Usko työehtosopimusten tarjoaman vähimmäis- Enemmistö kaikissa väestöryhmissä vaatii työ-suojan merkitykseen on pysytellyt vakaana vuo- suhteen vähimmäisehtojen sopimisesta työehto-desta 1995 lähtien, mutta on kuitenkin kahdessa sopimuksin. Keskimääräistä voimakkaammin työ-viimeksi toteutetussa tutkimuksessa asettunut vielä ehtosopimista puolustavat SDP:n ja Vasemmisto-korkeammalle tasolle kuin aiempina vuosia. liiton kannattajat, palkansaajat, pääkaupunkiseu- Työsuhteen vähimmäisehdoista on sovittava dulla asuvat sekä kolmen palkansaajakeskusjär-kansalaisten mielestä, koska työntekijöiden koe- jestön jäsenet.taan jäävän heikoille jos sopiminen siirtyisi koko-naisuudessaan työpaikoille (75 %). Kansalaisten TYÖTTÖMYYS EI OLE TYÖTTÖMÄN SYYTÄyksimielisyys on tässä asiassa korkeammalla ta- Suomalaisten enemmistö (72 %) tyrmää edelleensolla kuin yhdessäkään aiemmassa tutkimuksessa. väittämän, jonka mukaan ’nykyään on työpaik- Selvä vähemmistö eli noin kolmannes suoma- koja tarjolla niin paljon, että on ihmisen oma vika,laisista (33 %) antaisi työnantajille oikeuden pal- jos työtä ei löydy’. Vain reilu neljännes (27 %)Työmarkkinailmasto 2/2002"TYÖSUHTEEN VÄHIMMÄISEHDOISTA ( ESIM. PALKATJA IRTISANOMISAJAT ) TULEE SOPIA TYÖEHTOSOPIMUKSILLA,SILLÄ YKSITTÄINEN TYÖNTEKIJÄ EI PYSTY TASAVERTAISESTISOPIMAAN PALKASTAAN TYÖNANTAJAN KANSSA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 57 31 2 8 2 4/2001 56 32 2 8 1 8/2000 52 34 2 11 1 3/2000 53 31 2 11 3 9/1999 53 30 4 11 2 1/1999 53 33 2 8 3 9/1998 48 36 2 12 3 3/1998 51 30 5 10 3 2/1997 45 37 2 13 3 9/1996 46 34 4 12 4 3/1996 44 32 5 15 3 9/1995 42 34 7 14 3 2/1995 49 35 5 8 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics22
 • 23. kansasta arvelee työttömyyden jonkin verran Kuvaavaa on se, että selvä enemmistö yrittäjistäjohtuvan työttömän omasta kyvyttömyydestä tai ja Suomen Yrittäjien jäsenistä kannustaa ay-liiket-haluttomuudesta. Työttömiä syyllistävät mieli- tä riuskempiin otteisiin tuloerojen tasaamiseksi.piteet ovat vähentyneet viimeksi kuluneen vuoden Vain neljännes (25 %) kansasta uskoo tuloero-aikana ja palautuneet vuoden 2000 tasolle. jen kasvun siunauksellisuuteen. Sen sijaan 70 pro- Yrittäjien, maanviljelijöiden, kokoomuksen senttia torjuu ajatuksen, että ”mikäli tuloerot kas-kannattajien, MTK:n jäsenten, pääkaupunkiseu- vaisivat vielä nykyisestään, hyötyisi siitä pitkällädulla ja Uudellamaalla asuvien keskuudessa on tähtäimellä koko yhteiskunta”. Tuloerojen lisään-keskimäärää enemmän niitä, jotka syyllistävät tymisen hyötyihin ei uskota yhdessäkään väestö-työttömiä. Kuitenkin myös näissä ryhmissä enem- ryhmässä. Näin kysyttäessä voimakkaimmin tulo-mistö hylkää ajatuksen siitä, että työttömyys olisi erojen kasvattamista vastaan asettuvat ehkä yllät-ihmisen oma vika. täen akavalaiset (84 %).TULOEROJA TASOITETTAVA EI VEROALEA HUIPPUOSAAJILLESelvä enemmistö väestöstä on huolestunut tulo- Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaistenerojen kasvusta. Valtaosa (82 %) katsoo, että ”am- käsityksiä verotuksesta. Jo useampana vuonna onmattiyhdistysliikkeen pitäisi toimia rivakammin saatu tulokseksi se, että kansalaisten enemmistöntuloerojen tasoittamiseksi”. Mielipiteissä ei ole ta- (66 %) mielestä “palkkatulojen verotusta on ke-pahtunut muutosta vuoden takaiseen. vennettävä ja verotuksen painopistettä siirrettävä Rivakampia toimia ay-liikkeeltä odottavat kiinteistö- pääoma- ja ympäristöverojen suun-etenkin työntekijät, alemmat toimihenkilöt, eläke- taan”.läiset, vasemmistopuolueiden ja vihreiden kannat- Valtaosa (85 %) suomalaisista on sitä mieltä,tajat. On kuitenkin tärkeätä huomata, että väestö- että “verotusta ei ole järkevää alentaa, jos se mer-ryhmien mielipide-erot ovat asiallisesti vähäisiä. kitsee sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden Työmarkkinailmasto 2/2002 "TYÖNTEKIJÄT OVAT HEIKOILLA, JOS PALKOISTA JA MUISTA TYÖSUHTEEN EHDOISTA SOVITAAN KOKONAISUUDESSAAN TYÖPAIKOILLA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 33 42 3 19 4 4/2001 31 42 2 19 6 8/2000 32 38 3 21 6 3/2000 36 37 3 18 6 9/1999 33 33 5 22 7 1/1999 32 39 4 19 5 9/1998 30 37 2 25 7 3/1998 30 39 6 19 7 2/1997 24 38 6 24 8 9/1996 26 36 6 24 8 3/1996 24 41 5 23 7 9/1995 27 36 6 22 8 2/1995 27 35 6 23 9 0 25 50 75 100 Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 23
 • 24. heikkenemistä” . Tämä sosiaaliturvaverkkoja vastaan. Niin yrittäjistä kuin johtavassa asemassapuolustava näkemys on voimistunut kansalaisten olevistakin enemmistö vastustaa hyväosaistenkeskuudessa johdonmukaisesti vuodesta 1998. verokevennyksiä. Vankimmin vastaan ovat työn- Pelko siitä, että huippuosaajat Suomessa tekijät, työttömät, Itä-Suomessa asuvat, Vasem-äänestävät jaloillaan ja siirtyvät kevyemmän ve- mistoliiton ja vihreiden kannattajat sekä SAK:nrotuksen maihin, on viime aikoina noussut julkisen jäsenet. Etujärjestöjen jäsenistä eivät myöskäänkeskustelun kohteeksi. Keinoksi lisätä osaajien MTK:n ja Akavan jäsenet kannata hyvätuloistenhoukutusta jäädä Suomeen töihin on ehdotettu veroalea.verotuksen keventämistä. Kaksi kolmesta suoma- Samansuuntaisesti suomalaiset reagoivat toi-laisesta (64 %) vastustaa kuitenkin ajatusta, että seen samaa aihetta sivunneeseen kysymykseen.“hyvätuloisten ihmisten ja yritysten verotusta tu- 67 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että “maanlisi keventää, jotta maamme säilyisi houkutte- hallitus ei saa alistua suuryritysten johtajien vaati-levana yritysten ja huippuosaajien kotipaikkana”. muksiin verotuksen keventämisestä, vaikka nämä Näkemys yhdistää kaikki väestöryhmät; vain uhkaisivat vetää pääkonttorinsa pois Suomesta”.maanviljelijöistä puolet on hyvätuloisten ja yritys- Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikkien hallitus-ten verokevennysten kannalla – ja yhtä moni niitä puolueiden ja keskustan kannattajista."TYÖNANTAJILLA PITÄISI OLLA OIKEUS PALKATA TYÖNTEKIJÖITÄ TYÖSUHTEESEEN NIILLÄ EHDOILLA (ESIM. PALKAT JA IRTISANOMISAJAT), JOILLA TYÖNTEKIJÄT HENKILÖKOHTAISESTI SUOSTUVAT TÖITÄ TEKEMÄÄN ILMAN MITÄÄN TYÖEHTOSOPIMUKSIA (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 10 23 2 32 34 4/2001 9 29 2 30 30 8/2000 15 25 3 30 28 3/2000 10 25 2 30 32 9/1999 13 25 4 30 29 1/1999 8 28 3 31 29 9/1998 15 24 2 30 28 3/1998 12 23 5 28 32 2/1997 17 26 3 31 23 9/1996 17 27 4 29 23 3/1996 15 25 5 30 26 9/1995 16 26 6 28 24 0 25 50 75 100"NYKYÄÄN ON TYÖPAIKKOJA TARJOLLA NIIN PALJON, ETTÄ ON IHMISEN OMA VIKA JOS EI TYÖTÄ LÖYDY" (%) TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 9 18 1 34 38 4/2001 10 21 1 34 34 3/2000 8 19 1 32 40 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics24
 • 25. Työmarkkinailmasto 2/2002"NYKYÄÄN ON TYÖPAIKKOJA TARJOLLA NIIN PALJON,ETTÄ ON IHMISEN OMA VIKA JOS EI TYÖTÄ LÖYDY" (%) TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 9 18 1 34 38 Miehet 10 18 1 35 36 Naiset 8 19 1 33 40 15-24 vuotta 6 21 0 34 38 25-34 vuotta 7 24 0 37 33 35-49 vuotta 9 16 1 34 39 50-64 vuotta 10 18 0 31 42 Yli 64 vuotta 10 16 4 34 35 Maatalousyrittäjä 8 23 4 45 20 Yrittäjä 17 18 0 34 31 Johtava/ylempi toimihenk. 9 17 0 39 35 Alempi toimihenkilö 8 18 0 40 34 Työntekijä 10 19 0 31 40 Eläkeläinen 9 17 4 34 36 Opiskelija 5 22 0 36 38 Työssä 10 20 1 37 32 Työtön/lomautettu 6 12 0 30 52 Työelämän ulkopuolella 8 18 2 31 40 Uusimaa 10 21 0 36 33 Etelä-Suomi 9 19 2 32 37 Itä-Suomi 3 21 1 29 45 Väli-Suomi 11 13 0 32 44 Pohjois-Suomi 9 14 2 43 32 Pääkaupunkiseutu 11 22 1 31 36 Muu kaupunki 7 18 1 34 40 Maaseutu 11 18 2 35 34 SDP 11 17 0 36 37 KESK 10 22 1 32 35 KOK 10 32 0 26 32 VAS 6 8 4 20 62 VIHR 5 17 1 37 40 SAK 9 17 1 34 40 STTK 5 14 0 42 39 Akava 6 17 0 35 42 MTK 14 34 5 20 28 SY 7 32 0 21 40 Ei nyt, aiemmin kyllä 12 15 2 37 35 Ei nyt, myöhemm. kyllä 4 24 0 32 40 Ei nyt eikä tulevais. 11 19 3 33 35 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 25
 • 26. Työmarkkinailmasto 2/2002"AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN PITÄISI TOIMIA RIVAKAMMINTULOEROJEN TASOITTAMISEKSI" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 38 44 4 10 4 Miehet 34 43 4 13 6 Naiset 42 44 4 7 3 15-24 vuotta 24 53 8 11 3 25-34 vuotta 33 46 2 13 6 35-49 vuotta 38 42 3 12 5 50-64 vuotta 48 36 3 9 5 Yli 64 vuotta 42 45 4 7 2 Maatalousyrittäjä 32 41 0 19 8 Yrittäjä 31 39 2 11 18 Johtava/ylempi toimihenk. 22 39 3 21 14 Alempi toimihenkilö 31 56 2 9 1 Työntekijä 46 41 2 9 3 Eläkeläinen 43 42 4 8 2 Opiskelija 22 51 10 12 4 Työssä 34 46 2 12 6 Työtön/lomautettu 50 37 2 8 4 Työelämän ulkopuolella 40 43 5 9 2 Uusimaa 34 44 2 14 6 Etelä-Suomi 37 43 6 10 4 Itä-Suomi 40 43 4 13 0 Väli-Suomi 41 49 2 5 4 Pohjois-Suomi 44 39 3 5 8 Pääkaupunkiseutu 33 40 3 16 8 Muu kaupunki 40 44 4 9 4 Maaseutu 37 46 4 9 3 SDP 44 46 1 8 1 KESK 38 43 4 9 6 KOK 22 38 3 25 12 VAS 60 31 3 4 2 VIHR 39 51 0 6 4 SAK 47 40 2 9 2 STTK 37 48 1 11 3 Akava 26 41 0 21 11 MTK 38 39 5 11 7 SY 22 46 7 12 13 Ei nyt, aiemmin kyllä 46 39 5 7 3 Ei nyt, myöhemm. kyllä 26 53 8 11 2 Ei nyt eikä tulevais. 33 46 5 9 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics26
 • 27. Työmarkkinailmasto 2/2002"MIKÄLI TULOEROT KASVAISIVAT VIELÄ NYKYISESTÄÄN,HYÖTYISI SIITÄ PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ KOKO YHTEISKUNTA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 7 18 5 28 42 Miehet 6 18 6 29 41 Naiset 8 18 5 26 43 15-24 vuotta 6 21 11 32 29 25-34 vuotta 5 20 4 30 41 35-49 vuotta 8 16 2 28 46 50-64 vuotta 7 18 3 23 48 Yli 64 vuotta 7 18 9 26 40 Maatalousyrittäjä 3 20 5 39 33 Yrittäjä 13 12 6 36 33 Johtava/ylempi toimihenk. 12 16 3 36 34 Alempi toimihenkilö 6 12 3 26 53 Työntekijä 8 18 4 25 45 Eläkeläinen 6 22 7 26 40 Opiskelija 4 20 9 35 32 Työssä 8 16 3 31 42 Työtön/lomautettu 8 20 6 20 46 Työelämän ulkopuolella 6 19 8 26 41 Uusimaa 5 20 3 32 40 Etelä-Suomi 7 17 9 26 41 Itä-Suomi 3 21 5 30 41 Väli-Suomi 17 16 1 25 42 Pohjois-Suomi 8 17 2 25 49 Pääkaupunkiseutu 4 19 3 33 41 Muu kaupunki 8 18 6 25 43 Maaseutu 8 17 5 30 39 SDP 10 21 2 27 40 KESK 9 18 6 30 37 KOK 8 20 4 34 34 VAS 3 12 6 12 68 VIHR 5 11 2 27 55 SAK 9 16 4 22 49 STTK 3 14 1 31 50 Akava 7 7 1 49 35 MTK 0 12 20 36 31 SY 6 25 0 37 32 Ei nyt, aiemmin kyllä 5 18 7 24 46 Ei nyt, myöhemm. kyllä 4 18 5 42 32 Ei nyt eikä tulevais. 10 27 6 24 33 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 27
 • 28. Työmarkkinailmasto 2/2002"PALKKATULOJEN VEROTUSTA ON KEVENNETTÄVÄ JA VEROTUKSEN PAINOPISTETTÄ SIIRRETTÄVÄ KIINTEISTÖ-, PÄÄOMA- JA YMPÄRISTÖVEROJEN SUUNTAAN" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 22 44 6 22 7 08/2000 29 35 8 18 9 01/1999 31 40 7 15 7 09/1998 29 41 5 18 7 03/1998 34 39 8 13 6 09/1997 36 38 7 15 5 02/1997 40 36 7 12 5 09/1996 33 37 11 14 5 0 25 50 75 100Työmarkkinailmasto 2/2002"VEROTUSTA EI OLE JÄRKEVÄÄ ALENTAA, JOS SEMERKITSEE SOSIAALITURVAN JA JULKISTENPALVELUIDEN HEIKKENEMISTÄ" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 49 36 2 10 3 08/2000 47 35 3 12 3 01/1999 41 41 3 12 3 09/1998 40 40 2 14 4 03/1998 35 40 4 15 6 09/1997 35 43 4 14 4 02/1997 39 38 4 15 5 09/1996 36 37 6 16 5 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics28
 • 29. Työmarkkinailmasto 2/2002"PALKKATULOJEN VEROTUSTA ON KEVENNETTÄVÄ JA VEROTUKSEN PAINOPISTETTÄ SIIRRETTÄVÄ KIINTEISTÖ-, PÄÄOMA- JA YMPÄRISTÖVEROJEN SUUNTAAN" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 22 44 6 22 7 Miehet 21 44 5 24 6 Naiset 24 44 6 19 7 15-24 vuotta 18 41 10 27 4 25-34 vuotta 21 52 1 23 4 35-49 vuotta 26 48 4 17 6 50-64 vuotta 27 39 4 21 9 Yli 64 vuotta 16 37 12 24 11 Maatalousyrittäjä 0 50 7 16 27 Yrittäjä 13 41 5 26 16 Johtava/ylempi toimihenk. 24 44 4 25 2 Alempi toimihenkilö 20 48 2 24 7 Työntekijä 26 48 5 18 3 Eläkeläinen 24 37 7 22 10 Opiskelija 17 42 11 25 5 Työssä 22 47 3 22 7 Työtön/lomautettu 21 51 2 19 6 Työelämän ulkopuolella 23 39 9 22 7 Uusimaa 29 46 5 17 3 Etelä-Suomi 20 47 7 21 5 Itä-Suomi 20 43 7 21 10 Väli-Suomi 17 40 6 26 11 Pohjois-Suomi 24 33 2 31 10 Pääkaupunkiseutu 33 45 5 14 3 Muu kaupunki 21 44 7 22 7 Maaseutu 19 43 4 25 9 SDP 26 44 5 20 5 KESK 19 38 5 24 15 KOK 16 46 2 28 8 VAS 26 54 0 14 6 VIHR 27 48 2 19 4 SAK 27 45 5 18 5 STTK 24 45 2 22 7 Akava 26 45 0 24 4 MTK 7 33 5 20 35 SY 27 35 0 38 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 22 47 3 23 5 Ei nyt, myöhemm. kyllä 18 41 11 27 2 Ei nyt eikä tulevais. 18 40 9 22 11 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 29
 • 30. Työmarkkinailmasto 2/2002"VEROTUSTA EI OLE JÄRKEVÄÄ ALENTAA, JOS SE MERKITSEE SOSIAALITURVAN JA JULKISTEN PAL-VELUIDEN HEIKKENEMISTÄ" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 49 36 2 10 3 Miehet 46 37 3 11 3 Naiset 51 35 2 9 3 15-24 vuotta 41 40 3 11 4 25-34 vuotta 47 38 0 12 3 35-49 vuotta 47 42 1 8 2 50-64 vuotta 53 32 2 9 4 Yli 64 vuotta 56 25 5 12 1 Maatalousyrittäjä 47 43 0 10 0 Yrittäjä 45 36 4 11 5 Johtava/ylempi toimihenk. 41 41 3 12 3 Alempi toimihenkilö 45 47 0 6 2 Työntekijä 53 36 1 7 3 Eläkeläinen 55 27 5 13 2 Opiskelija 38 44 3 12 3 Työssä 46 42 1 8 3 Työtön/lomautettu 44 43 0 9 4 Työelämän ulkopuolella 53 28 3 12 2 Uusimaa 53 32 1 11 2 Etelä-Suomi 47 37 4 11 2 Itä-Suomi 50 42 0 5 3 Väli-Suomi 45 38 3 10 5 Pohjois-Suomi 49 33 1 11 6 Pääkaupunkiseutu 50 32 2 12 3 Muu kaupunki 49 37 2 10 3 Maaseutu 48 36 2 10 3 SDP 54 32 2 9 3 KESK 47 37 2 9 5 KOK 34 46 0 12 8 VAS 76 20 0 4 0 VIHR 55 35 0 10 1 SAK 56 30 1 10 3 STTK 46 46 1 7 0 Akava 39 46 2 7 6 MTK 62 34 0 40 SY 46 26 5 23 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 50 33 2 15 0 Ei nyt, myöhemm. kyllä 49 38 2 9 2 Ei nyt eikä tulevais. 41 38 3 11 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics30
 • 31. Työmarkkinailmasto 2/2002"HYVÄTULOISTEN IHMISTEN JA YRITYSTEN VEROTUSTATULISI KEVENTÄÄ, JOTTA MAAMME SÄILYISI HOUKUTTELEVANA YRITYSTEN JA HUIPPUOSAAJIEN KOTIPAIKKANA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 6 28 3 36 28 0 25 50 75 100Työmarkkinailmasto 2/2002"MAAN HALLITUS EI SAA ALISTUA SUURYRITYSTEN JOHTAJIEN VAATIMUKSIIN VEROTUKSEN KEVENTÄMISESTÄ,VAIKKA NÄMÄ UHKAISIVAT VETÄÄ PÄÄKONTTORINSA POIS SUOMESTA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 28 39 6 22 6 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 31
 • 32. Työmarkkinailmasto 2/2002"HYVÄTULOISTEN IHMISTEN JA YRITYSTEN VEROTUSTATULISI KEVENTÄÄ, JOTTA MAAMME SÄILYISI HOUKUTTELEVANA YRITYSTEN JA HUIPPUOSAAJIEN KOTIPAIKKANA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 6 28 3 36 28 Miehet 7 30 3 35 26 Naiset 6 26 3 36 30 15-24 vuotta 7 25 5 39 23 25-34 vuotta 6 27 1 39 27 35-49 vuotta 5 30 2 30 33 50-64 vuotta 6 27 3 37 28 Yli 64 vuotta 7 27 3 38 24 Maatalousyrittäjä 9 41 0 31 19 Yrittäjä 15 32 0 34 20 Johtava/ylempi toimihenk. 7 34 2 34 23 Alempi toimihenkilö 3 33 0 42 23 Työntekijä 4 25 3 34 35 Eläkeläinen 8 26 4 37 26 Opiskelija 8 28 6 40 18 Työssä 5 31 2 36 26 Työtön/lomautettu 4 23 3 29 40 Työelämän ulkopuolella 8 25 4 36 27 Uusimaa 6 33 2 38 21 Etelä-Suomi 5 24 3 36 31 Itä-Suomi 4 22 3 32 38 Väli-Suomi 5 33 2 33 26 Pohjois-Suomi 12 28 3 36 21 Pääkaupunkiseutu 7 36 1 32 24 Muu kaupunki 7 26 3 36 29 Maaseutu 5 26 3 38 28 SDP 5 27 2 34 32 KESK 12 28 2 35 23 KOK 9 37 2 42 10 VAS 3 9 6 33 50 VIHR 8 20 1 42 28 SAK 4 20 3 38 35 STTK 7 30 0 42 22 Akava 5 29 0 47 19 MTK 19 6 7 38 31 SY 15 54 0 16 15 Ei nyt, aiemmin kyllä 6 29 4 34 27 Ei nyt, myöhemm. kyllä 7 27 2 40 23 Ei nyt eikä tulevais. 7 36 3 26 28 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics32
 • 33. Työmarkkinailmasto 2/2002"MAAN HALLITUS EI SAA ALISTUA SUURYRITYSTEN JOHTAJIEN VAATIMUKSIIN VEROTUKSEN KEVENTÄMISESTÄ,VAIKKA NÄMÄ UHKAISIVAT VETÄÄ PÄÄKONTTORINSA POIS SUOMESTA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 28 39 6 22 6 Miehet 29 40 3 22 6 Naiset 27 37 8 22 6 15-24 vuotta 21 40 9 27 3 25-34 vuotta 22 42 1 30 5 35-49 vuotta 26 46 4 17 7 50-64 vuotta 30 33 6 23 8 Yli 64 vuotta 40 27 10 16 6 Maatalousyrittäjä 26 54 7 9 3 Yrittäjä 19 43 4 24 11 Johtava/ylempi toimihenk. 28 36 2 29 4 Alempi toimihenkilö 17 58 5 14 6 Työntekijä 28 43 4 21 5 Eläkeläinen 40 25 8 20 8 Opiskelija 22 36 10 29 3 Työssä 24 45 3 22 6 Työtön/lomautettu 30 41 4 20 5 Työelämän ulkopuolella 32 31 8 22 7 Uusimaa 30 38 2 24 6 Etelä-Suomi 32 37 6 20 5 Itä-Suomi 32 40 8 16 4 Väli-Suomi 24 42 5 24 6 Pohjois-Suomi 11 40 9 28 12 Pääkaupunkiseutu 35 32 2 27 5 Muu kaupunki 28 37 7 22 6 Maaseutu 24 46 6 18 6 SDP 34 37 5 18 6 KESK 25 42 5 20 9 KOK 11 47 1 31 10 VAS 48 34 2 13 3 VIHR 32 41 1 20 6 SAK 34 40 3 18 5 STTK 19 55 3 19 5 Akava 29 45 0 24 2 MTK 47 22 11 15 5 SY 21 40 0 32 7 Ei nyt, aiemmin kyllä 33 31 7 23 7 Ei nyt, myöhemm. kyllä 26 41 3 24 7 Ei nyt eikä tulevais. 21 34 9 26 9 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 33
 • 34. Tulopolitiikkaa koskevat mielipiteetPALKANKOROTUSVAATIMUKSET palkankorotusodotukset ovat kutakuinkin en-KASVUSSA nallaan. Kansalaisten käsityksiä tuloneuvottelujen ta-voitteista on seurattu pitkään. Tavoitelistan kär- ENEMMISTÖ TUPON KANNALLAjessä on vuodesta 1995 lähtien ollut työllisyydestä Joka toinen suomalainen (52 %) on sitä mieltä,huolehtiminen. Tässäkin tutkimuksessa työllisyysta- että työllisyyden kohentamiseksi on seuraavallavoite asettuu kärkeen (72 %). Joka toinen (53 %) tulosopimuskierroksella tehtävä vakauttava tu-katsoo, että palkansaajien sosiaaliturvasta huo- lopoliittinen ratkaisu, jossa työssäkäyvät tyytyvätlehtiminen kuuluu myös todella tärkeisiin tavoit- pieniin palkankorotuksiin. Yli kaksi viidesosaa (41 %)teisiin. Runsas kolmannes (36 %) korostaa pal- torjuu ehdotuksen pienistä palkankorotuksista.kankorotusten merkitystä. Työllisyystalkoot kokevat tärkeäksi keskimää- Kun tuloksia verrataan vuoden 2000 tutkimuk- rää useammin yrittäjät, maanviljelijät ja opiskelijat.seen käy ilmi, että palkankorotusvaatimukset ovat Alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden kes-lisääntyneet. Sen sijaan verohelpotuksiin liittyvät kuudessa suhtautuminen on jo varauksellisempaaodotukset ovat jonkin verran vaimentuneet aiem- Palkansaajien keskusjärjestön jäsenten mieli-masta. piteet jakaantuvat kahtia. Puolet jokaisessa kes- SAK:n (47 %) ja STTK:n (46 %) jäsenet pitävät kusjärjestössä kannattaa ja puolet vastustaa rat-muita useammin todella tärkeinä asioina palkan- kaisua, jossa työntekijät tyytyvät pieniin koro-korotuksia seuraavissa tuloneuvotteluissa. Amma- tuksiin.tin mukaan tarkasteltuna palkankorotusten mer- Toimihenkilöiden keskusjärjestöjen jäsentenkitys korostuu etenkin työntekijöiden ja alempien suhtautuminen vakauttavaan tulosopimukseentoimihenkilöiden keskuudessa. pienin palkankorotuksin on muuttunut vuodesta Toimihenkilökeskusjärjestöjen jäsenten mielipi- 1999. Vakauttavan ratkaisun suosio on vähentynytteet ovat muuttuneet syksystä 2000. Nyt aiempaa STTK:n ja etenkin Akavan jäsenten keskuudessa.useampi STTK:n ja Akavan jäsen pitää tärkeänä Enemmistö kansasta (58 %) torjuu ehdotuk-tavoitteena palkankorotuksia ja palkkaukseen sen suurista palkankorotuksista, mutta tällä taval-liittyvien etuuksien parantamista. SAK:n jäsenten la asennoituvien määrä on vähentymään päin.Taulukko 2. Palkankorotukset ja palkkaukseen liittyvät etuudet todella tärkeänä tavoitteena palkansaajien keskusjärjestöjenjäsenten keskuudessa vuosina 2000 ja 2002 (%). 8/2000 2/2002• SAK 43 47• STTK 28 46• AKAVA 21 39Taulukko 3. Työllisyyden kohentamiseksi on seuraavalla tulosopimuskierroksella tehtävä vakauttava tulopoliittinen ratkaisu,jossa työssä käyvät tyytyvät pieniin palkankorotuksiin. Samaa mieltä olevien osuudet vuosina 1999 ja 2000 (%). 9/1999 2/2002• SAK 47 50• STTK 58 48• AKAVA 69 5334
 • 35. Kansalaisista kolmannes (33 %) vaatii reiluja pal- odotukset olivat muita korkeammalla. Tällä het-kankorotuksia seuraavalla sopimuskierroksella sil- kellä kaikkien keskusjärjestöjen jäsenistä noin kol-lä perusteella, ettei palkankorotusten suuruudella mannes arvioi isotkin korotukset oikeutetuiksiheidän mielestään ole vaikutusta kilpailukykyyn enemmistön asettuessa vastahankaan.tai työllisyyteen. Erilaisista työllisyyteen, sosiaaliturvaan ja pal- Työntekijät ja ehkä yllättäen eläkeläiset pitävät kankorotuksiin liittyvistä odotuksista huolimattamuita useammin roimia palkankorotuksia oikeu- tupon kannatus on pysynyt vakaana. Enemmistötettuina tulevalla sopimuskierroksella, joskin enem- (67 %) kansasta suosii edelleen tuloneuvotteluissamistö myös näistä suhtautuu torjuvasti suuriin ko- tulopoliittista kokonaisratkaisua, jossa sopimus voirotusvaatimuksiin. palkkaratkaisun lisäksi sisältää lainsäädäntöön ja Toiveet suurista palkankorotuksista ovat kas- valtion budjettiin liittyviä asioita kuten työllisyydenvaneet STTK:n ja Akavan jäsenten keskuudessa. hoito, hinnat, sosiaalipolitiikka ja verotus. Liitto-Nyt keskusjärjestöjen jäsenten välillä ei ole eroja kohtaisen palkkaratkaisun taakse asettuu vain 25kuten oli vielä vuonna 1999. Tuolloin SAK:laisten prosenttia suomalaisista.Taulukko 4. Suuretkin palkankorotukset ovat seuraavalla tulokierroksella oikeutettuja, koska palkankorotusten suuruudellaei ole vaikutusta kilpailukykyyn tai työllisyyteen. Samaa mieltä olevien osuudet vuosina 1999 ja 2000 (%). 9/1999 2/2002• SAK 37 33• STTK 22 33• AKAVA 18 30 Työmarkkinailmasto 2/2002 MITKÄ ASIAT OVAT TODELLA TÄRKEITÄ ASETETTAESSA TAVOITTEITA SEURAAVILLE TULONEUVOTTELUILLE (%). Työllisyyden parantaminen 72 Palkansaajien sosiaaliturvasta huolehtiminen 53 Inflaation eli hintojen nousun hillitseminen 46 Palkka- ja (...) muiden perusehtojen tak. kaikille 40 Palkansaajien työttömyysturvasta huolehtiminen 38 Palkansaajien verohelpotukset 36 Palkankorotukset ja (...) etuuksien parantaminen 36 Työaikojen lyhentäminen 15 Ei mitään näistä 0 Ei osaa sanoa 1 0 25 50 75 100 Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 35
 • 36. Työmarkkinailmasto 2/2002MITKÄ ASIAT OVAT TODELLA TÄRKEITÄ ASETETTAESSATAVOITTEITA SEURAAVILLE TULONEUVOTTELUILLE (%). 36 30 37 Palkankorotukset ja (...) etuuksien parantaminen 29 19 18 02/2002 25 08/2000 09/1999 15 01/1999 12 09/1997 15 02/1997 Työaikojen lyhentäminen 14 09/1995 17 17 12 53 52 54 Palkansaajien sosiaaliturvasta huolehtiminen 55 46 48 51 72 71 77 Työllisyyden parantaminen 82 78 82 82 46 46 42 Inflaation eli hintojen nousun hillitseminen 44 50 39 38 36 40 55 Palkansaajien verohelpotukset 43 47 49 50 38 36 45 Palkansaajien työttömyysturvasta huolehtiminen 46 45 46 47 40 42 44 Palkka- ja (...) muiden perusehtojen tak. kaikille 0 0 0 (ei kysytty) 0 0 20 40 60 80 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics36
 • 37. Työmarkkinailmasto 2/2002KUMPI VAIHTOEHTO OLISI PAREMPI SYKSYNTULONEUVOTTELUISSA (%). 67 Tulopoliittinen kokonaisratkaisu 66 67 25 Liittokohtainen ratkaisu 24 02/2002 22 08/2000 9 09/1999 Ei osaa sanoa 10 12 0 25 50 75 100Työmarkkinailmasto 2/2002"TYÖLLISYYDEN KOHENTAMISEKSI ON SEURAAVALLATULOSOPIMUSKIERROKSELLA TEHTÄVÄ VAKAUTTAVATULOPOLIITTINEN RATKAISU, JOSSA TYÖSSÄKÄYVÄTTYYTYVÄT PIENIIN PALKANKOROTUKSIIN" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 9 43 7 29 12 09/1999 20 38 10 22 10 01/1999 21 45 11 19 4 02/1997 35 42 9 10 4 0 25 50 75 100Työmarkkinailmasto 2/2002"SUURETKIN PALKANKOROTUKSET OVAT SEURAA-VALLA TULOSOPIMUSKIERROKSELLA OIKEUTET-TUJA, KOSKA PALKANKOROTUSTEN SUURUUDEL- LA EI OLE VAIKUTUSTA KILPAILUKYKYYN TAI TYÖL-LISYYTEEN" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 7 26 10 43 15 09/1999 6 21 13 41 18 01/1999 5 22 12 40 20 09/1995 4 11 10 33 41 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 37
 • 38. Työmarkkinailmasto 2/2002"TYÖLLISYYDEN KOHENTAMISEKSI ON SEURAAVALLATULOSOPIMUSKIERROKSELLA TEHTÄVÄ VAKAUTTAVATULOPOLIITTINEN RATKAISU, JOSSA TYÖSSÄKÄYVÄTTYYTYVÄT PIENIIN PALKANKOROTUKSIIN" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 9 43 7 29 12 Miehet 12 44 6 28 10 Naiset 7 43 7 30 14 15-24 vuotta 5 53 17 20 5 25-34 vuotta 9 48 5 29 9 35-49 vuotta 9 40 4 32 14 50-64 vuotta 12 38 3 32 16 Yli 64 vuotta 10 44 8 26 11 Maatalousyrittäjä 22 36 7 35 0 Yrittäjä 17 41 3 24 16 Johtava/ylempi toimihenk. 10 44 2 31 13 Alempi toimihenkilö 6 40 6 39 9 Työntekijä 10 42 3 29 15 Eläkeläinen 11 42 7 29 12 Opiskelija 6 53 19 20 2 Työssä 9 40 4 34 12 Työtön/lomautettu 13 49 3 20 15 Työelämän ulkopuolella 10 45 10 25 11 Uusimaa 5 47 4 29 15 Etelä-Suomi 10 45 11 25 10 Itä-Suomi 10 45 3 28 13 Väli-Suomi 13 39 5 29 13 Pohjois-Suomi 13 32 4 42 9 Pääkaupunkiseutu 5 47 4 25 18 Muu kaupunki 10 42 8 28 11 Maaseutu 11 43 6 31 9 SDP 6 36 4 38 15 KESK 15 42 5 29 9 KOK 12 58 3 23 4 VAS 2 30 6 24 39 VIHR 6 57 6 24 8 SAK 10 40 4 30 17 STTK 6 42 4 39 10 Akava 5 48 1 29 17 MTK 25 32 5 36 3 SY 14 60 5 15 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 9 44 7 29 10 Ei nyt, myöhemm. kyllä 9 52 13 22 5 Ei nyt eikä tulevais. 11 45 11 25 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics38
 • 39. Työmarkkinailmasto 2/2002"SUURETKIN PALKANKOROTUKSET OVAT SEURAAVALLATULOSOPIMUSKIERROKSELLA OIKEUTETTUJA, KOSKA PALKANKOROTUSTEN SUURUUDELLA EI OLEVAIKUTUSTA KILPAILUKYKYYN TAI TYÖLLISYYTEEN" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 7 26 10 43 15 Miehet 8 25 7 44 17 Naiset 7 26 12 41 13 15-24 vuotta 6 31 15 42 7 25-34 vuotta 6 26 6 50 13 35-49 vuotta 8 26 8 40 18 50-64 vuotta 11 21 7 43 18 Yli 64 vuotta 5 27 15 40 13 Maatalousyrittäjä 4 18 7 45 25 Yrittäjä 13 17 8 28 35 Johtava/ylempi toimihenk. 7 24 4 46 20 Alempi toimihenkilö 4 26 9 52 9 Työntekijä 10 26 8 41 16 Eläkeläinen 8 30 11 40 12 Opiskelija 5 24 15 46 9 Työssä 8 26 7 42 17 Työtön/lomautettu 10 27 6 41 16 Työelämän ulkopuolella 6 26 13 43 12 Uusimaa 11 25 5 47 12 Etelä-Suomi 6 27 13 38 16 Itä-Suomi 3 27 7 43 20 Väli-Suomi 7 31 9 41 12 Pohjois-Suomi 11 17 11 50 10 Pääkaupunkiseutu 11 22 4 49 13 Muu kaupunki 7 25 11 42 15 Maaseutu 6 28 10 41 16 SDP 11 27 9 42 12 KESK 7 30 6 41 17 KOK 4 29 4 43 20 VAS 11 25 8 34 23 VIHR 7 18 4 54 17 SAK 9 24 8 43 16 STTK 7 26 8 41 19 Akava 5 25 3 53 14 MTK 0 20 5 58 17 SY 7 36 5 32 19 Ei nyt, aiemmin kyllä 6 25 7 46 15 Ei nyt, myöhemm. kyllä 5 25 10 50 9 Ei nyt eikä tulevais. 9 27 17 34 14 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 39
 • 40. Suhtautuminen kevään 2003 eduskuntavaaleihinja seuraavaan hallitukseenHALLITUKSELTA ODOTETAAN HYVÄÄ puolueiden toiminnan palkansaajien asioissa vai-YHTEISTYÖTÄ TYÖMARKKINA- kuttavan heidän äänestyspäätökseensä.JÄRJESTÖJEN KANSSA Nuoret aikuiset, keski-ikäiset, palkkatyötä teke- Tutkimuksessa selvitettiin kolmella eri kysy- vät sekä SDP:n, Vasemmistoliiton ja vihreiden kan-myksellä kansalaisten kevään 2003 eduskuntavaa- nattajat pitävät keskimääräistä tärkeämpänäleihin liittyviä näkemyksiä. äänestyspäätöksen kriteerinä puolueiden toimin- Valtaosa (84 %) suomalaisista patistaa tälläkin taa palkansaajien asioissa.kertaa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen muo- Kolme neljäsosaa (74 %) väestöstä odottaa,dostettavan hallituksen hakemaan hyvää yhteis- että ammattiyhdistysliike patistaisi rivakalla ot-työtä työmarkkinajärjestöjen kanssa myönteisen teella äänestäjiä käyttämään äänioikeutta kevääntalous- ja työllisyyskehityksen varmistamiseksi. 2003 eduskuntavaaleissa. Ammattiyhdistysliik-Ainoastaan kymmenesosa (9 %) kansalaisista on keen äänestyskampanjaa kannattaa enemmistöeri mieltä. kaikissa väestöryhmissä. Keskimäärää enemmän Enemmistö (63 %) kansalaisista lähettää puo- ay-liikkeen äänestyskampanjointia odottavat työt-lueille viestin, jonka mukaan heidän äänestyspää- tömät, vasemmistopuolueiden kannattajat sekätökseensä vaikuttaa puolueiden toiminta palkan- SAK:n ja Akavan jäsenet. Ainoastaan yrittäjien jasaajien asemaa koskevissa asioissa. Tämä mieli- SY:n jäsenten keskuudessa ilmenee enemmänpide on yleistynyt vuodesta 1999. Viime eduskun- vastustusta.tavaalien alla puolet (52 %) suomalaisista arvioiTyömarkkinailmasto 2/2002"ENSI VUODEN KEVÄÄN EDUSKUNTAVAALIEN JÄLKEEN MUODOSTETTAVAN HALLITUKSEN TULEE HAKEAHYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN KANSSA HYVÄN TALOUS- JA TYÖLLISYYSKEHITYKSENVARMISTAMISEKSI" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 37 47 6 7 2 01/1999 45 40 7 6 1 09/1998 43 44 6 6 1 02/1995 45 37 8 7 2 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics40
 • 41. Työmarkkinailmasto 2/2002"ENSI VUODEN KEVÄÄN EDUSKUNTAVAALIEN JÄLKEEN MUODOSTETTAVAN HALLITUKSEN TULEE HAKEA HYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN KANSSA HYVÄN TALOUS- JA TYÖLLISYYSKEHITYKSENVARMISTAMISEKSI" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 37 47 6 7 2 Miehet 35 50 4 8 2 Naiset 39 45 8 6 2 15-24 vuotta 21 52 16 9 1 25-34 vuotta 32 57 4 7 0 35-49 vuotta 39 46 6 6 4 50-64 vuotta 46 42 5 7 1 Yli 64 vuotta 44 44 3 7 2 Maatalousyrittäjä 30 53 0 13 3 Yrittäjä 39 43 7 6 5 Johtava/ylempi toimihenk. 37 52 3 6 2 Alempi toimihenkilö 35 49 3 11 2 Työntekijä 40 49 5 4 2 Eläkeläinen 45 42 4 8 1 Opiskelija 18 53 17 12 0 Työssä 33 53 5 7 2 Työtön/lomautettu 40 46 4 5 5 Työelämän ulkopuolella 41 42 8 8 0 Uusimaa 35 50 5 7 2 Etelä-Suomi 32 43 11 11 3 Itä-Suomi 47 48 2 4 0 Väli-Suomi 44 48 5 3 1 Pohjois-Suomi 39 56 2 2 1 Pääkaupunkiseutu 37 50 5 5 3 Muu kaupunki 38 46 7 8 2 Maaseutu 37 48 6 7 2 SDP 44 46 4 5 1 KESK 38 49 1 9 2 KOK 29 52 4 13 2 VAS 51 36 2 5 6 VIHR 40 45 7 7 1 SAK 45 45 4 5 1 STTK 40 42 6 10 3 Akava 37 50 0 11 1 MTK 33 60 0 4 3 SY 35 54 11 0 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 42 41 6 10 1 Ei nyt, myöhemm. kyllä 22 56 15 6 1 Ei nyt eikä tulevais. 30 53 8 6 3 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 41
 • 42. Työmarkkinailmasto 2/2002"ÄÄNESTYSPÄÄTÖKSEENI SEURAAVISSAEDUSKUNTAVAALEISSA VAIKUTTAA SE, MITENPUOLUEET TOIMIVAT PALKANSAAJIEN ASEMAAKOSKEVISSA ASIOISSA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 02/2002 20 43 7 18 12 01/1999 15 37 11 19 17 09/1998 16 37 8 22 16 03/1998 19 38 10 19 13 0 25 50 75 100Työmarkkinailmasto 2/2002"AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN PITÄISI RIVAKALLA OTTEELLA PATISTAA KANSALAISIA KÄYTTÄMÄÄN ÄÄNIOIKEUTTA ENSI VUODEN KEVÄÄN EDUSKUNTA- EDUSKUNTAVAALEISSA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ 2/2002 35 39 4 15 7 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics42
 • 43. Työmarkkinailmasto 2/2002"ÄÄNESTYSPÄÄTÖKSEENI SEURAAVISSA EDUSKUNTAVAALEISSA VAIKUTTAA SE, MITEN PUOLUEET TOIMIVAT PALKANSAAJIEN ASEMAA KOSKEVISSA ASIOISSA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 20 43 7 18 12 Miehet 20 41 7 21 11 Naiset 20 45 6 16 12 15-24 vuotta 14 45 17 19 6 25-34 vuotta 20 48 3 17 12 35-49 vuotta 25 45 6 15 10 50-64 vuotta 22 39 4 20 14 Yli 64 vuotta 17 39 5 24 16 Maatalousyrittäjä 10 40 11 28 12 Yrittäjä 6 35 6 17 37 Johtava/ylempi toimihenk. 20 54 6 9 11 Alempi toimihenkilö 26 43 5 20 6 Työntekijä 23 48 5 14 10 Eläkeläinen 22 34 5 26 13 Opiskelija 8 45 18 23 6 Työssä 22 46 6 16 11 Työtön/lomautettu 17 52 1 14 16 Työelämän ulkopuolella 19 38 8 22 12 Uusimaa 17 50 6 16 11 Etelä-Suomi 17 42 10 21 11 Itä-Suomi 17 43 5 20 14 Väli-Suomi 25 45 2 16 11 Pohjois-Suomi 38 32 4 15 11 Pääkaupunkiseutu 16 51 5 17 11 Muu kaupunki 23 42 7 19 11 Maaseutu 18 42 7 19 13 SDP 29 49 2 14 7 KESK 20 42 6 21 12 KOK 13 43 5 22 18 VAS 43 35 0 14 9 VIHR 21 50 2 20 7 SAK 28 46 4 15 8 STTK 21 47 7 20 5 Akava 17 59 2 17 6 MTK 17 31 4 23 25 SY 0 37 5 23 35 Ei nyt, aiemmin kyllä 21 35 5 24 15 Ei nyt, myöhemm. kyllä 10 53 12 16 10 Ei nyt eikä tulevais. 15 37 11 19 18 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 43
 • 44. Työmarkkinailmasto 2/2002"AMMATTIYHDISTYSLIIKKEEN PITÄISI RIVAKALLA OTTEELLA PATISTAA KANSALAISIA KÄYTTÄMÄÄN ÄÄNIOIKEUTTA ENSI VUODEN KEVÄÄN EDUSKUNTAVAALEISSA" (%). TÄYSIN JOKSEEN- EI JOKSEEN- TÄYSIN SAMAA KIN SAMAA OSAA KIN ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikki 35 39 4 15 7 Miehet 29 42 3 18 8 Naiset 40 37 5 12 7 15-24 vuotta 28 43 10 15 5 25-34 vuotta 33 43 1 15 8 35-49 vuotta 37 38 4 14 7 50-64 vuotta 36 35 2 17 10 Yli 64 vuotta 39 40 3 12 6 Maatalousyrittäjä 13 72 3 9 3 Yrittäjä 17 37 5 19 22 Johtava/ylempi toimihenk. 43 30 3 15 9 Alempi toimihenkilö 26 49 2 17 6 Työntekijä 39 35 1 17 8 Eläkeläinen 40 38 4 13 5 Opiskelija 25 45 11 14 5 Työssä 31 41 3 18 8 Työtön/lomautettu 36 43 0 15 6 Työelämän ulkopuolella 39 37 6 11 7 Uusimaa 36 35 3 19 8 Etelä-Suomi 28 43 7 13 9 Itä-Suomi 41 41 1 11 6 Väli-Suomi 44 39 2 9 6 Pohjois-Suomi 39 35 2 20 4 Pääkaupunkiseutu 35 36 3 19 6 Muu kaupunki 34 41 4 14 8 Maaseutu 37 39 4 13 7 SDP 41 42 2 12 4 KESK 35 41 2 14 8 KOK 30 42 3 16 9 VAS 64 26 0 10 0 VIHR 33 42 2 18 5 SAK 42 36 2 13 6 STTK 32 40 2 21 5 Akava 39 45 0 11 5 MTK 28 48 0 8 16 SY 15 42 0 23 19 Ei nyt, aiemmin kyllä 34 43 2 13 8 Ei nyt, myöhemm. kyllä 33 41 7 14 5 Ei nyt eikä tulevais. 26 43 7 16 8 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics44
 • 45. Käsitykset työllisyystoimistaTyömarkkinailmastotutkimuksessa on vuodesta keväästä lähtien. Työnantajiin luottaa nyt 36 pro-1995 lähtien seurattu kansalaisten näkemyksiä sii- senttia suomalaisista. Työnantajien työllisyystoi-tä, mitkä toimijat yhteiskunnassa ovat vakavim- mien uskottavuuteen on tullut kolhu sitten viimemin tehneet työtä työttömyyden vähentämiseksi. syksyn. Viime syyskuussa 44 prosenttia kansa-Arviota on pyydetty työnantajien, ammattiyh- laisista luotti siihen, että työnantajat taistelevatdistysliikkeen, tasavallan presidentin, Paavo Lip- vakavissaan työttömyyttä vastaan.posen hallituksen, oppositiopuolueiden sekä Suo- Tälläkin kertaa jumbosijalle asettuu Suomenmen Pankin toimista työllisyyden hyväksi. Pankki, jonka työllisyystoimiin luottaa vain viides- Suomalaisten mielestä ammattiyhdistysliike osa (20 %) kansalaisista. Suomen Pankki saa työl-taistelee edelleen kaikkein vakavimmin työttö- lisyystoimistaan huonomman arvosanan kuin vii-myyttä vastaan. Kaksi kolmesta (62 %) uskoo am- me syksynä.mattiyhdistysliikkeen tekevän vakavaa työtä työt- Mielipiteet poliittisten vaikuttajien työllisyystoi-tömyyden voittamiseksi. Erityisen vahvasti tätä mista heilahtelevat ajassa huomattavasti enemmänmieltä on työllisyystalkoiden aikana valmistunei- kuin käsitykset ammattiyhdistysliikkeen uskotta-den ja työelämään astuneiden sukupolvi: 25–34- vuudesta. Pitkällä aikavälillä luottamus ammattiyh-vuotiaat (76 %). distysliikkeeseen on ollut kaikkein vakainta. Toiseksi totisimmaksi työttömyyden kukista- Edellisessä taulukossa kunkin toimijan vilpittö-jaksi nousee tasavallan presidentti Tarja Halonen, myyteen uskovien prosenttiosuudesta on vähen-joka saa taakseen 59 prosenttia väestöstä. Tarja netty niiden osuus, jotka ovat päinvastaista mieltä.Halonen on askel askeleelta lähestynyt ammatti- Eli mitä suurempi ja etumerkiltään positiivinenyhdistysliikkeen johtoasemaa uskottavana työlli- luku on, sitä useampi uskoo kyseessä olevan ta-syyden edistäjänä. Häntä koskevat arviot ovat ko- hon olevan tosissaan. Sama periaate pätee myöshentuneet johdonmukaisesti syksystä 2000, ja ne päin vastoin.ovat nyt paremmat kuin kertaakaan aiemmin. Taulukko kertoo konkreettisesti tasavallan pre- Paavo Lipposen hallituksen työllisyyden hoi- sidenttiä ja hallitusta koskevien näkemystentoon uskoo 46 prosenttia kansalaisista, opposi- uudelleensuuntautumisesta. Usko näihin poliit-tion ponnistuksiin 37 prosenttia. Maan hallituksen tisiin toimijoihin on lisääntynyt viimeksi toteute-uskottavuus asiassa on ollut nousujohteista viime tussa kahdessa tutkimuksessa.Taulukko 5. Käsitykset eri tahojen toiminnasta työttömyyden vähentämiseksi (vakavasti - ei vakavasti -osuudet) (%). k/96 s/96 k/97 s/97 k/98 s/98 k/99 s/99 k/00 s/00 k/01 s/01 k/02Ay-liike +11 -2 +10 +15 +11 +23 +19 +26 +26 +29 +29 +33 +28Tasavallan Pres.** -18 -32 -10 -17 -23 -20 -33 -16 +9 +3 +11 +14 +23Hallitus* -17 -27 -20 -22 -11 +4 -1 -16 +6 -16 -33 -8 -5Työnantajat -24 -32 -23 -24 -26 -10 -20 -14 -15 -4 -25 -9 -24Oppositio -30 -49 -33 -36 -24 -29 -22 -33 -16 -21 -44 -16 -18Suomen Pankki -31 -34 -39 -38 -41 -33 -36 -44 -48 -50 -55 -43 -50s=syystutkimus ; k=kevättutkimus* s/99 eteenpäin Paavo Lipposen II hallitus, sitä ennen hänen I hallituksensa.** s/00 eteenpäin Tarja Halonen, sitä ennen Martti Ahtisaari. 45
 • 46. TYÖTTÖMÄT LUOTTAVAT AY-LIIKKEESEEN Suomen Pankki on kokenut arvonalennuksen Myös työttömillä on vahva usko ay-liikkee- työttömien keskuudessa. Enää 12 prosenttia luot-seen. Heistä 62 prosenttia luottaa ammattiyhdis- taa siihen, että Suomen Pankki toimii vakavissaantysliikkeen ponnistuksiin työllisyyden hyväksi. Kä- työttömyyden vähentämiseksi.sitys ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta on py- Kun myönteisistä ajatuksista vähennetäänsynyt viime syksyn huippulukemissa. kielteiset, vain ammattiyhdistysliike ja tasavallan Nyt työttömien enemmistö (52 %) antaa tun- presidentti selviävät plussan puolelle. Vain kerrannustusta myös tasavallan presidentille. Tasavallan aiemmin tasavallan presidentti on yltänyt plussanpresidentti saa tällä kertaa työttömiltä kiitosta puolelle työttömien keskuudessa. Työttömien mie-enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Hallitus ja lestä yhteiskuntaa vaivaava vitsaus ei ratkea puo-oppositio kulkevat työttömien mielikuvissa yhtä lueiden ja politiikan voimin eikä työnantajienjalkaa. Runsas kolmannes (37 %) arvostaa näiden keinoin.molempien tahojen ponnisteluja.Taulukko 6. Työttömien käsitykset eri tahojen toiminnasta työttömyyden vähentämiseksi (todella vakavissaan + jokseenkinvakavissaan -osuudet) (%). k/96 s/96 k/97 s/97 k/98 s/98 k/99 s/99 k/00 s/00 k/01 s/01 k/02Ay-liike 50 43 58 49 56 60 53 63 51 57 57 62 62Tasavallan Pres.** 33 22 40 31 31 40 29 39 38 35 51 46 52Oppositio 22 16 28 23 31 29 35 23 27 29 26 35 37Hallitus* 32 19 36 19 38 43 36 27 37 23 17 31 37Työnantajat 24 22 29 32 33 41 27 37 27 40 30 36 33Suomen Pankki 20 18 16 18 18 25 17 12 18 14 9 22 12s=syystutkimus ; k=kevättutkimus* s/99 eteenpäin Paavo Lipposen II hallitus, sitä ennen hänen I hallituksensa.** s/00 eteenpäin Tarja Halonen, sitä ennen Martti Ahtisaari.Taulukko 7. Työttömien käsitykset eri tahojen toiminnasta työttömyyden vähentämiseksi (vakavasti - ei vakavasti -osuudet)(%). k/96 s/96 k/97 s/97 k/98 s/98 k/99 s/99 k/00 s/00 k/01 s/01 k/02Ay-liike +4 -9 +22 +0 +13 +27 +11 +29 +6 +15 +15 +24 +24Tasavallan Pres.** -31 -47 -17 -32 -35 -18 -43 -19 -20 -14 +3 -5 +9Työnantajat -50 -55 -37 -32 -31 -18 -47 -26 -43 -19 -39 -26 -33Oppositio -50 -56 -38 -45 -30 -33 -19 -42 -39 -34 -42 -27 -19Hallitus* -32 -56 -26 -56 -21 -12 -26 -42 -23 -51 -65 -36 -23Suomen Pankki -52 -48 -55 -54 -50 -40 -49 -59 -53 -58 -71 -53 -68s=syystutkimus ; k=kevättutkimus* s/99 eteenpäin Paavo Lipposen II hallitus, sitä ennen hänen I hallituksensa.** s/00 eteenpäin Tarja Halonen, sitä ennen Martti Ahtisaari.46
 • 47. Työmarkkinailmasto 2/2002 MITEN ERI TAHOT OVAT TOIMINEET TYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI (%). TODELLA JOKSEEN- EI EI KOVIN- EI LAIN- VAKAVIS- KIN VAKA- OSAA KAAN VA- KAAN VAKA- SAAN VISSAAN SANOA KAVISSAAN VISSAAN Ammattiyhdistysliike 8 54 4 28 6 Presidentti Tarja Halonen 12 47 6 26 10 Paavo Lipposen hallitus 6 40 4 40 11 Oppositiopuolueet 3 34 8 43 12 Työnantajat 2 34 3 49 11 Suomen Pankki 2 18 11 42 28 0 25 50 75 100 Työmarkkinailmasto 2/2002 MITEN ERI TAHOT OVAT TOIMINEET TYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI (%). TODELLA JOKSEEN- EI EI KOVIN- EI LAIN- VAKAVIS- KIN VAKA- OSAA KAAN VA- KAAN VAKA- SAAN VISSAAN SANOA KAVISSAAN VISSAAN 2/2002 2 34 3 49 11 9/2001 4 40 3 45 8 4/2001 2 34 4 51 10 8/2000 8 38 4 42 8 Työnantajat 3/2000 6 35 2 45 11 9/1999 4 37 5 46 9 1/1999 5 33 4 48 10 9/1998 5 38 4 44 9 3/1998 4 30 5 51 9 9/1997 5 31 4 49 11 2/2002 8 54 4 28 6 9/2001 17 48 3 26 6 4/2001 8 54 4 29 4 8/2000 12 50 5 28 5 Ammattiyhdistysliike 3/2000 9 52 4 29 6 9/1999 11 49 6 30 4 1/1999 8 49 6 34 4 9/1998 13 46 5 31 5 3/1998 8 45 5 36 6 9/1997 9 46 6 34 6 2/2002 12 47 6 26 10 9/2001 13 41 6 30 10 4/2001 9 42 8 30 10 8/2000 9 37 12 32 11 Presidentti Tarja Halonen 3/2000 10 43 4 33 11 (vs. Martti Ahtisaari) 9/1999 7 31 7 37 17 1/1999 4 27 5 42 22 9/1998 7 31 4 40 18 3/1998 7 29 5 40 19 9/1997 7 32 6 39 17 2/2002 6 40 4 40 11 9/2001 6 38 4 38 14 4/2001 3 28 5 48 16 8/2000 4 35 6 42 13 3/2000 6 45 4 36 9 Nyk. Paavo Lipposen hallitus 9/1999 3 34 9 41 12 1/1999 5 42 5 37 11 9/1998 6 44 4 37 9 3/1998 5 36 6 39 13 9/1997 3 33 6 43 15 2/2002 3 34 8 43 12 9/2001 5 34 6 42 13 4/2001 3 31 8 47 11 8/2000 3 32 10 44 12 Nykyiset oppositiopuolueet 3/2000 4 34 8 42 12 9/1999 2 26 11 47 14 1/1999 3 32 9 44 13 9/1998 3 28 9 46 14 3/1998 3 30 9 44 13 9/1997 2 25 10 48 15 2/2002 2 18 11 42 28 9/2001 3 21 9 44 23 4/2001 1 14 14 44 26 8/2000 1 16 15 41 26 Suomen Pankki 3/2000 2 18 12 36 32 9/1999 2 18 17 38 26 1/1999 2 20 21 37 21 9/1998 4 21 17 38 20 3/1998 2 20 15 40 23 9/1997 3 21 14 39 23Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 0 25 50 75 100 47
 • 48. Työmarkkinailmasto 2/2002MITEN ERI TAHOT OVAT TOIMINEET TYÖTTÖMYYDENVÄHENTÄMISEKSI: AMMATTIYHDISTYSLIIKE (%). TODELLA JOKSEEN- EI EI KOVIN- EI LAIN- VAKAVIS- KIN VAKA- OSAA KAAN VA- KAAN VAKA- SAAN VISSAAN SANOA KAVISSAAN VISSAAN Kaikki 8 54 4 28 6 Miehet 9 53 2 27 8 Naiset 8 55 5 29 4 15-24 vuotta 10 55 12 22 1 25-34 vuotta 12 64 1 19 3 35-49 vuotta 8 58 2 27 6 50-64 vuotta 7 50 1 30 12 Yli 64 vuotta 7 41 5 42 6 Maatalousyrittäjä 5 59 0 32 4 Yrittäjä 5 46 2 37 10 Johtava/ylempi toimihenk. 14 60 0 21 5 Alempi toimihenkilö 7 66 0 23 3 Työntekijä 9 56 3 25 7 Eläkeläinen 9 44 3 36 8 Opiskelija 9 54 13 22 2 Työssä 10 59 1 25 5 Työtön/lomautettu 3 59 1 24 14 Työelämän ulkopuolella 8 47 7 32 5 Uusimaa 10 56 4 29 2 Etelä-Suomi 8 54 4 29 5 Itä-Suomi 7 61 2 28 2 Väli-Suomi 9 48 3 29 12 Pohjois-Suomi 6 48 6 24 16 Pääkaupunkiseutu 8 55 4 31 2 Muu kaupunki 10 52 4 27 7 Maaseutu 7 56 3 28 6 SDP 9 64 1 22 3 KESK 6 46 2 31 15 KOK 13 52 1 28 6 VAS 28 43 2 27 0 VIHR 7 61 6 24 2 SAK 11 60 0 23 5 STTK 5 67 1 26 1 Akava 13 61 0 24 2 MTK 4 58 5 29 4 SY 17 52 0 25 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 8 48 2 33 9 Ei nyt, myöhemm. kyllä 9 58 11 22 0 Ei nyt eikä tulevais. 4 41 7 36 12 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics48
 • 49. Työmarkkinailmasto 2/2002MITEN ERI TAHOT OVAT TOIMINEET TYÖTTÖMYYDENVÄHENTÄMISEKSI: PRESIDENTTI TARJA HALONEN (%). TODELLA JOKSEEN- EI EI KOVIN- EI LAIN- VAKAVIS- KIN VAKA- OSAA KAAN VA- KAAN VAKA- SAAN VISSAAN SANOA KAVISSAAN VISSAAN Kaikki 12 47 6 26 10 Miehet 12 42 7 26 13 Naiset 11 51 5 25 7 15-24 vuotta 14 41 10 28 7 25-34 vuotta 14 49 5 26 6 35-49 vuotta 10 54 2 23 10 50-64 vuotta 8 45 6 27 15 Yli 64 vuotta 14 41 9 27 10 Maatalousyrittäjä 5 53 10 19 13 Yrittäjä 7 37 4 29 23 Johtava/ylempi toimihenk. 24 52 2 16 6 Alempi toimihenkilö 8 64 3 20 5 Työntekijä 9 47 5 30 9 Eläkeläinen 15 40 7 26 13 Opiskelija 15 49 13 17 6 Työssä 11 51 3 26 9 Työtön/lomautettu 3 49 6 31 12 Työelämän ulkopuolella 14 42 8 24 11 Uusimaa 16 49 6 25 5 Etelä-Suomi 13 48 5 25 8 Itä-Suomi 7 53 7 25 9 Väli-Suomi 9 42 3 30 17 Pohjois-Suomi 8 36 9 26 21 Pääkaupunkiseutu 17 45 6 26 6 Muu kaupunki 12 47 6 24 11 Maaseutu 8 48 6 28 10 SDP 16 52 3 21 8 KESK 6 40 6 31 18 KOK 16 53 3 20 9 VAS 22 37 6 29 5 VIHR 12 61 6 19 2 SAK 11 49 4 25 11 STTK 11 63 2 19 5 Akava 24 50 0 18 8 MTK 16 53 5 18 8 SY 15 39 0 40 6 Ei nyt, aiemmin kyllä 8 46 6 30 11 Ei nyt, myöhemm. kyllä 14 49 12 20 5 Ei nyt eikä tulevais. 9 35 9 33 14 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 49
 • 50. Työmarkkinailmasto 2/2002 MITEN ERI TAHOT OVAT TOIMINEET TYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI: PAAVO LIPPOSEN HALLITUS (%). TODELLA JOKSEEN- EI EI KOVIN- EI LAIN- VAKAVIS- KIN VAKA- OSAA KAAN VA- KAAN VAKA- SAAN VISSAAN SANOA KAVISSAAN VISSAAN Kaikki 6 40 4 40 11 Miehet 7 41 3 36 12 Naiset 4 38 5 44 9 15-24 vuotta 4 38 14 36 8 25-34 vuotta 9 42 2 38 9 35-49 vuotta 4 43 2 43 8 50-64 vuotta 5 33 2 42 18 Yli 64 vuotta 5 42 2 40 11 Maatalousyrittäjä 5 44 0 33 18 Yrittäjä 5 29 2 52 12 Johtava/ylempi toimihenk. 10 61 1 25 4 Alempi toimihenkilö 3 49 1 39 8 Työntekijä 5 35 4 45 11 Eläkeläinen 7 37 2 38 16 Opiskelija 5 44 16 32 4 Työssä 6 44 2 40 8 Työtön/lomautettu 2 35 3 43 17 Työelämän ulkopuolella 6 37 6 39 12 Uusimaa 8 48 2 36 6 Etelä-Suomi 3 40 4 45 8 Itä-Suomi 8 34 3 43 12 Väli-Suomi 4 36 5 38 17 Pohjois-Suomi 7 34 6 30 24 Pääkaupunkiseutu 7 48 3 35 7 Muu kaupunki 6 37 4 42 11 Maaseutu 3 40 4 40 12 SDP 8 49 1 34 8 KESK 3 35 3 35 24 KOK 12 52 2 29 5 VAS 5 22 6 47 19 VIHR 3 48 2 41 6 SAK 5 42 1 42 10 STTK 2 51 2 37 9 Akava 6 65 0 24 5 MTK 4 35 10 43 8 SY 15 27 0 57 0 Ei nyt, aiemmin kyllä 6 33 2 47 12 Ei nyt, myöhemm. kyllä 7 39 13 30 11 Ei nyt eikä tulevais. 6 32 6 40 16 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics50
 • 51. Puolueiden palkansaajaidentiteetti Haastateltavia pyydettiin arvioimaan erikseen myönteisiä ja kielteisiä arvosanoja annetaan yhtäkuutta puoluetta ja kertomaan, kuinka hyvin tai paljon.heikosti ne heidän mielestään hoitavat palkansaa- Kaikki puolueet saavat nyt aiempaa parempiajan asemaa koskevia asioita. Vastaukset annetaan arvosanoja. SDP ja Vasemmistoliitto ovat paranta-neliportaisella asteikolla; kykyä voidaan pitää erit- neet enemmän kuin muut puolueet. SDP:n koh-täin tai melko hyvänä/heikkona. dalle hyvien arvosanojen määrä on lisääntynyt 10 Suomalaisten mielestä palkansaajien asiaa prosenttiyksikköä ja Vasemmistoliitolla seitsemän.edistää parhaiten Suomen Sosialidemokraattinen SDP, Vasemmistoliitto, keskusta ja vihreät saavatPuolue. Enemmistö (63 %) on valmis tunnusta- nyt enemmän kiitosta kuin yhdessäkään aiem-maan, että sen hoidossa asiat edistyvät vähintään massa tutkimuksessa.melko hyvin. Nuoret aikuiset ja vanhat kansalaiset näkevät Vasemmistoliittoa (50 %) pidetään toiseksi par- SDP:n onnistuneen paremmin palkansaajia kos-haana palkansaajien asioiden hoitajana. Se ja SDP kevissa kysymyksissä. Eläkeikää lähestyvät ovatovat puolueista ainoat, jotka saavat kansalaisilta hieman kriittisempiä. Sosiaalidemokraatit itse ar-enemmän kiitosta kuin kritiikkiä tässä asiassa. vostavat puoluettaan ja kokoomuslaisista keski-Muut puolueet jäävät pakkasen puolelle. määräistä useampi antaa sille tunnustusta. Kolmannelle sijalle asettuu keskusta, joka syk- Hyvin SDP on hoitanut leiviskänsä myös joh-syllä 2000 ensimmäisen kerran ohitti kokoomuk- tavassa asemassa olevien, ylempien toimihen-sen. Puolueiden välinen ero on nyt entisestään kilöiden, sekä maatalousyrittäjien mielestä. Työn-suurentunut. Tällä haavaa keskustaan luottaa pal- tekijät ovat aavistuksen kriittisempiä kuin kansa-kansaajien asian ajajana 42 prosenttia suoma- laiset keskimäärin. SAK:n jäsenet puolestaan suh-laisista ja kokoomukseen 36 prosenttia. tautuvat keskivertokansalaisten tapaan. Enemmistö (53 %) suomalaisista antaa kokoo- Keskusta kerää kunniaa kannattajiltaan,mukselle huonon arvosanan palkansaajien asioi- maatalousyrittäjiltä, maaseudulla, Väli- ja Pohjois-den ajamisessa. Keskusta saa kielteistä palautetta Suomessa asuvilta sekä MTK:n jäseniltä. Myös46 prosentilta ja on lähestymässä tilannetta, jossa moni SY:n jäsenistä arvostaa puolueen työtäTaulukko 8. Suomalaisten käsitykset puolueiden kyvystä hoitaa palkansaajien asemaa koskevia asioita (erittäin/melko hyvin- melko/erittäin heikosti -osuudet) (%). k/-98 s/-98 k/-99 s/-99 k/-00 s/00 k/01 k/02SDP +13 +20 +20 +0 +36 +13 +15 +35Vasemmistoliitto -13 -6 +2 -16 +10 -5 +0 +12Suomen Keskusta -28 -26 -19 -28 -12 -19 -14 -4Kansallinen Kokoomus -23 -17 -15 -26 -10 -24 -25 -17Vihreä Liitto -34 -40 -32 -36 -24 -36 -28 -17RKP -35 -46 -31 -45 -26 -42 -36 -31s=syystutkimus; k=kevättutkimus 51
 • 52. palkansaaja-asioissa. Nuoret aikuiset suhtautuvat Vasemmistoliitto saa suitsutusta palkansaa-puolueeseen muita myönteisemmin. Kriittisempiä jien etujen ajajana maatalousyrittäjiltä ja MTK:nkannanottoja esittävät varsinkin vasemmisto- jäseniltä enemmän kuin puolueen omilta kannat-liittolaiset, mutta myös varttuneet ikäryhmät, tajilta. Yrittäjät ja työttömät epäilevät Vasemmis-Uudellamaalla ja pääkaupunkisedulla asuvat. toliiton kykyjä muita useammin. Kokoomuksen toiminta saa keskimääräistä Seuraavassa taulukossa ‘ei osaa sanoa’ -vaih-suuremman kiitoksen kokoomuslaisilta itseltään. toehdon valinneet on poistettu ja lukuarvon etu-Myös maatalousyrittäjät, MTK:n ja Suomen yrittä- merkki paljastaa vallitsevien mielipiteiden suun-jien jäsenet pitävät puolueen toimintaa keskimää- nan; positiivinen etumerkki tarkoittaa, että niidenräistä parempana palkansaajien asioissa. Risuja osuus, jotka ajattelevat puolueen hoitavan hyvinpuolue saa vasemmistoliittoa kannattavilta ja palkansaajien asioita, ylittää niiden osuuden, joi-alemmilta toimihenkilöiltä. Työntekijät ja SAK:n den mielestä parantamisen varaa olisi. Negatii-jäsenet ajattelevat asiasta koko väestö keskimää- vinen etumerkki viittaa päinvastaiseen tilantee-rän tavoin. seen.Taulukko 9. Eri puolueiden kannattajien käsitykset puolueiden kyvystä hoitaa palkansaajien asemaa koskevia asioita (erittäin/melko hyvin - melko/erittäin heikosti -osuudet) (%). SDP KESK KOK VASL VIHR Yht.• SDP +66 +27 +50 -15 +29 +35• Vasemmistoliitto +27 +13 +1 +33 +35 +12• Suomen Keskusta -9 +32 -5 -69 -7 -4• Kansallinen Kokoomus -31 -4 +31 -67 -14 -17• Vihreä Liitto -19 -17 -23 -30 +35 -17Taulukko 10. Kolmen palkansaajajärjestön jäsenten käsitykset eräiden puolueiden kyvystä ajaa palkansaajien asemaa koskeviaasioita (erittäin/melko hyvin - melko/erittäin heikosti -osuudet) (%). SAK STTK AKAVA• SDP +33 +31 +71• Vasemmistoliitto +6 +0 +37• Suomen Keskusta -13 -6 +7• Kansallinen Kokoomus -28 -33 -9• Vihreä Liitto -27 -19 -2152
 • 53. Tulosten perusteella käy selvästi ilmi, että var- kannattajat suhtautuvat puolueeseensa kutakuin-sinaisina palkansaajapuolueina pidetään edelleen kin samalla tavoin ja vähemmän myönteisestiperinteisiä vasemmistopuolueita. Tämä selittyy kuin SDP:n kannattajat omaansa.pitkälle sillä, että vasemmistopuolueet kokoavat Kaikkien palkansaajien keskusjärjestöjen jäse-suhteellisen paljon tunnustusta keskustan, kokoo- net ovat tyytyväisiä SDP:hen. Myös Vasemmis-muksen ja vihreiden kannattajilta. Vasemmisto- toliitto menestyy suhteellisen hyvin saaden Aka-puolueiden kannattajat antavat tunnustusta eten- van jäseniltä paljon kiitosta. Akavalaiset innos-kin vasemmistolle ja mieluusti omalle puolueelle. tuvat kehumaan myös keskustaa palkansaajien etujen ajajina. Palkansaajien keskusjärjestöjenSDP:N KANNATTAJAT TYYTYVÄISIMPIÄ jäsenet eivät ole vakuuttuneita kokoomuksen SDP:n kannattajien arviot omasta puolueesta eivätkä vihreiden toiminnasta.ovat kaikkein myönteisimmät. Muiden puolueiden Työmarkkinailmasto 2/2002 KUINKA HYVIN ERI PUOLUEET HOITAVAT PALKANSAAJIEN ASEMAA KOSKEVIA ASIOITA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI Suomen Sosialidem. Puolue - SDP 7 56 10 25 3 Vasemmistoliitto - VAS 5 45 12 33 5 Suomen Keskusta - KESK 2 40 12 38 8 Kansallinen Kokoomus - KOK 2 34 11 41 12 Vihreä Liitto - VIHR 1 33 15 40 11 Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP 1 25 17 45 12 0 25 50 75 100 Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics 53
 • 54. Työmarkkinailmasto 2/2002KUINKA HYVIN ERI PUOLUEET HOITAVAT PALKANSAAJIENASEMAA KOSKEVIA ASIOITA (%). ERITTÄIN MELKO EI OSAA MELKO ERITTÄIN HYVIN HYVIN SANOA HEIKOSTI HEIKOSTI 02/02 7 56 10 25 3 04/01 4 49 10 33 5 08/00 5 46 11 33 5 03/00 9 53 12 22 4 Suomen Sosialidem. Puolue - SDP 09/99 4 38 16 35 7 01/99 6 45 18 27 4 09/98 6 45 18 26 5 03/98 3 44 17 32 4 02/02 2 40 12 38 8 04/01 2 35 11 43 8 08/00 2 32 13 42 11 03/00 3 34 15 39 10 Suomen Keskusta - KESK 09/99 1 26 18 42 13 01/99 2 28 20 40 9 09/98 2 25 20 40 13 03/98 1 26 18 44 11 02/02 2 34 11 41 12 04/01 2 30 11 44 13 08/00 2 30 13 42 14 03/00 3 35 14 38 10 Kansallinen Kokoomus - KOK 09/99 2 26 18 39 15 01/99 3 30 20 38 10 09/98 3 29 19 36 13 03/98 2 28 17 40 13 02/02 5 45 12 33 5 04/01 4 39 13 38 5 08/00 4 36 15 38 7 03/00 6 41 16 30 7 Vasemmistoliitto - VAS 09/99 3 29 20 37 11 01/99 4 37 21 33 6 09/98 4 32 21 33 9 03/98 3 32 18 40 7 02/02 1 25 17 45 12 04/01 1 22 17 46 13 08/00 1 18 19 46 15 03/00 2 24 22 38 14 Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP 09/99 1 15 23 41 20 01/99 2 19 27 39 13 09/98 0 13 28 41 18 03/98 2 20 22 44 13 02/02 1 33 15 40 11 04/01 1 28 14 44 13 08/00 1 22 17 45 14 03/00 2 26 21 38 14 Vihreä Liitto - VIHR 09/99 2 19 21 38 19 01/99 1 20 26 38 15 09/98 1 16 26 37 20 03/98 1 21 21 41 15 0 25 50 75 100Suomen Gallup Oy 2002 by PGraphics54
 • 55. Kustantaja: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryPainopaikka: Valkealan Painokarelia Oy, Valkeala 2002ISBN 951-714-216-1 55
 • 56. 2002 56