Your SlideShare is downloading. ×

Työaikapankki

1,530

Published on

Käytännön ohjeita luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle …

Käytännön ohjeita luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle

Pieni mutta kattava esite työaikapankin käytöstä työpaikoilla

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,530
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Työaikapankki – KÄYTÄNNÖN OHJEITA LUOTTAMUSMIEHELLE JA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLeTyöaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyä,jolla työntekijälle järjestetään oikeus säästää ja pitää vapaata. Järjestelmäntarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työnteki-jöiden työssä jaksamista ja ottaa huomioon työntekijöiden yksilöllisettarpeet. Tarkoituksena on myös lisätä kokoaikatyötä tekevien vakituistentyöntekijöiden määrää. Muita tällaisia kollektiivisia työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyjäovat liukuva työaika (työaikalain (605/1996) 13 §) sekä vuosilomalainsäästämismahdollisuus (vuosilomalain (162/2005) 25 §). Keskusjärjestötovat lisäksi sopineet etätyöstä. Nämä kaikki järjestelyt voivat olla yrityk-sessä käytössä samanaikaisesti.
  • 2. Käytännön ohjeita Ensin on selvitettävä, mitä oma ammattiliitto suosittelee työaikapankin käyttöön- ▼ otosta ja mitä työ- ja virkaehtosopimuksessa on siitä sovittu. Työ- ja virkaehtoso- pimuksesta ja sen työaikapankkia koskevista määräyksistä voidaan poiketa vain, jos sopimuksessa on niin sovittu. Työaikapankkia koskevan sopimuksen tulisi olla sellainen, että sitä voidaan soveltaa ▼ kaikkiin työpaikan työntekijöihin. Työaikapankista tulee sopia kirjallisesti työ- ja virkaehtosopimuksen paikallista so- ▼ pimista koskevien määräysten mukaisesti. Jos työpaikalla noudatetaan useampaa eri työehtosopimusta, on sovittava siitä, minkä sopimuksen paikallista sopimista koskevien määräysten mukaisesti järjestelmä laaditaan. Työaikapankista sopimisen yhteydessä henkilöstösuunnitelmassa tai vastaavassa on ▼ syytä selvittää, miten työaikapankki vaikuttaa työvoiman käyttöön (koko-, osa- ja määräaikaiset, vuokratyövoima sekä muu ulkopuolinen työvoima). Jos työpaikalla on käytössä myös liukuva työaika ja/tai käytetään oikeutta vuosilo- ▼ man säästämiseen, on syytä sopia, miten nämä järjestelmät sovitetaan yhteen. Liu- kuvaan työaikaan ja säästövapaaseen on tästä ohjeesta riippumatta sovellettava niitä koskevaa lainsäädäntöä.Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:PANKKIIN LIITTYMINEN JA SIITÄ EROAMINENPankkiin liittymisestä ja eroamisesta on liityttävä ja siitä on erottava kirjal-voidaan sopia esimerkiksi, että pankkiin lisesti.TYÖAIKAPANKKIIN SÄÄSTÄMINENELI MITÄ ETUJA PANKKIIN VOIDAAN SIIRTÄÄ SEKÄ SIIRTOMENETTELYTyöaikapankkiin säästäminen on aina va- työntekijä voi etukäteen tehdä ”sisään” yk-paaehtoista. sittäisiä tunteja tai kokonaisia päiviä, jotka Siirrettäviä eriä voivat olla mm. lisä- ja sitten siirretään työaikapankkiin.ylityön perus- ja/tai korotusosa, osa vuo- Etuja siirretään pankkiin vähintään sa-silomasta, työajan lyhennysvapaa, lomara- massa suhteessa kuin siitä lain tai työ- jaha, liukuvaan työaikaan liittyvät tasauserät virkaehtosopimuksen mukaan maksettai-(esim. siltä osin kuin yli +10 tuntia tai alle siin rahallinen korvaus. Edut siis siirretään-10 tuntia) ja vapaa-ajaksi muutetut työ- pankkiin mahdollisine korotuksineen. Siir-aikakorvaukset. Voidaan myös sopia, että rettävät edut menettävät tällöin alkuperäi-
  • 3. sen luonteensa. Esimerkiksi ylityötä voidaan pidemmän vapaan työntekijä haluaa, sitä ai-siirtää työaikapankkiin seuraavasti: 1) työn- kaisemmin vapaasta on ilmoitettava työnan-tekijälle maksetaan korotusosa, perusosa tajalle. Tällöin on syytä sopiva tarkoista ajois-siirretään pankkiin, 2) työntekijälle makse- ta ja siitä, kenelle asiasta on ilmoitettava.taan perusosa, korotusosa siirretään pank- Työnantajan oikeudesta kieltäytyä anta-kiin tai 3) sekä perusosa että korotusosa masta vapaata voidaan sopia esimerkiksi,siirretään pankkiin (esim. 2 tuntia 50 %:lla että vapaan pitämisen voi kieltää vain, joskorotettuna on 3 tuntia pankkiin). vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai Etujen pankkiin siirtämisestä voidaan so- palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota eipia esimerkiksi, että työntekijän on sovittava voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyil-erän siirtämisestä pankkiin etukäteen esi- lä (vrt. osittaista hoitovapaata koskeva TSLmiehensä kanssa samassa yhteydessä, kun 4:4,3).sovitaan ylitöiden tekemisestä, vuosiloman Työntekijän oikeudesta siirtää sovittu va-pitämisestä, ”sisään” tekemisestä jne. paa voidaan sopia esimerkiksi, että työnte- kijällä on aina oikeus siirtää jo sovittu vapaa, Työaikapankin kertymä eli kuinka paljon mutta että työnantajalla on oikeus kieltäytyä pankkiin voi säästää hyväksymästä siirtoa samoista syistä kuinMahdollisesta enimmäismäärästä on sovit- hänellä on oikeus kieltää vapaan pitäminen.tava. Lisäksi voidaan sopia siitä, että työnte- Työntekijän oikeudesta keskeyttää vapaakijällä voi olla myös miinustunteja. Usein on voidaan sopia esimerkiksi, että jos työnteki-syytä aloittaa pienemmillä enimmäismääril- jä sairastuu ennen vapaan alkamista tai senlä ja kasvattaa niitä järjestelmän toimivuu- aikana, vapaa siirtyy pidettäväksi erikseendesta saatujen kokemusten myötä. sovittavana ajankohtana. Enimmäismäärästä sovittaessa on syytä Siltä varalta, että useampi työntekijä halu-muistaa, että työntekijän saatavat työaika- aa pitää vapaansa samanaikaisesti eikä kai-pankista on turvattu työnantajan maksuky- kille voida sitä antaa, on syytä sopia periaat-vyttömyystilanteessa vain kuuden kuukau- teista, joilla vapaa annetaan (etusijajärjes-den palkkaa vastaavalta määrältä (palkka- tys). Tällöin voidaan sopia esimerkiksi, ettäturvalain (866/1998) 9 a § (1257/2006)). otetaan huomioon vapaan käyttötarkoitus (esim. opiskelu, joka voi tapahtua vain tiet- Työaikapankin saldon käyttäminen tynä ajankohtana). eli miten ja milloin säästetyt tunnit Vapaan vanhentumisajasta voidaan sopia, käytetään että vapaa on pidettävä tietyn ajan kuluessaOn syytä sopia, että pankkivapaa on työ- kunkin erän pankkiin siirtämisestä. Lisäksihön verrattavaa aikaa (kerryttää vuosilomaa voidaan sopia, että jollei vapaata pidetä tä-jne.), ellei asiasta ole jo sovittu työ- ja virka- män ajan kuluessa, se maksetaan työnteki-ehtosopimuksessa. jälle rahana. Käyttämisestä voidaan sopia esimerkik- Työsuhteen päättyessä työntekijällä onsi, että työntekijä voi päättää pitämisestä ja oikeus saada saatavansa. Voidaan sopia, ettäjakson pituudesta ilmoittamalla asiasta työn- saatavat on joko maksettava rahana tai ettäantajalle esimerkiksi viikkoa ennen vapaan ne pidetään vapaana siten kuin siitä kussa-aloittamista tai työvuorolistan laatimista. kin tapauksessa erikseen sovitaan tai ettäVoidaan myös sopia, että ilmoittamisaika on työntekijällä on aina oikeus niin halutessaanyhteydessä jakson pituuteen siten, että mitä pitää saatavansa vapaana irtisanomisaikana.
  • 4. Vapaiden ajalta maksettavan palkan janpitoa saatavista ja niiden kertymisestä tai määräytyminen että saatavat ja niiden kertymisen ajankoh-Palkasta voidaan sopia esimerkiksi, että va- dat kirjataan työaika- ja palkkakirjanpitoon.paan ajalta maksetaan se palkka, jonka työn- Voidaan myös sopia, että jokaiseen palkka-tekijä saisi, jos hän olisi töissä. Voi olla syytä laskelmaan merkitään työntekijän työaikati-sopia palkan määräytymisestä tätä tarkem- lin tilanne (plus-/miinussaldo).min esimerkiksi kytkemällä se työehtosopi- Saatavien palkkaturvasta maksaminenmuksen määräyksiin (esim. KTA) . edellyttää selkeää kirjanpitoa (palkkaturva- lain 9 a §) Työhönpaluu vapaan jälkeen ja syrjintäkielto Luottamusmiehen ja työsuojelu- valtuutetun tiedonsaantioikeusTästä on syytä sopia esimerkiksi, että työn-tekijällä on oikeus palata aikaisempaan työ- Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetunhönsä samalla tavoin kuin perhevapaalta tiedonsaantioikeudesta voidaan sopia esi-palaavalla työntekijällä ja ettei työntekijän merkiksi, että heillä on pyynnöstä oikeus tu-työsuhdetta saa päättää eikä häntä muutoin- tustua työaikapankkia koskevaan kirjanpi-kaan syrjiä sen takia, että hän on käyttänyt toon (myös työntekijäkohtainen kirjanpito)oikeuttaan vapaaseen. ja että työnantajan on annettava luottamus- miehelle yksilöity selvitys siinä tapauksessa, ettei vapaata voida antaa työntekijän esittä- Työnantajan työaikapankkia koskeva mänä ajankohtana. kirjanpitoKirjanpidosta voidaan sopia esimerkiksi,että työnantaja pitää työntekijäkohtaista kir-LISÄTIETOJA:- oma ammattiliitto- www.sak.fi/tyoaikaTietoa etätyöhön liittyvistä asioista:- www.sak.fi/etatyoSAK:- Palkka- ja työaika-asiantuntija Juha Antila (puh. 050 5751790, juha.antila@sak.fi)- Lakimies Anu-Tuija Lehto (puh. 040 7781080, anu-tuija.lehto@sak.fi)

×