Sosiaaliturvan uudistaminen

514 views
456 views

Published on

Taustaa sosiaaliturvauudistuksesta. SAK:n julkaisusarja.

SAK:n lähtökohtia sosiaaliturvan uudistamiseksi kesäkuussa 2007 asetetussa sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiaaliturvan uudistaminen

 1. 1. Sosiaaliturvan uudistaminenTaustaa sosiaaliturvauudistuksesta Elokuu 2008
 2. 2. Elokuu 2008 Lisätiedot: Tilaukset: Sinikka Näätsaari SAK sinikka.naatsaari@sak.fi puh. 020 774 00 puh. 020 774 0149 SAK, PL 157 00531 Helsinki
 3. 3. SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008 1SOSIAALITURVAN UUDISTAMINENSisällysSOSIAALITURVAN UUDISTAMISKOMITEA ................................... 2Komitean kokoonpano ....................................................................... 2SAK:N LÄHTÖKOHTIA SOSIAALITURVAN UUDISTAMISEKSI .... 3 Talouskasvun rinnalle tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa ........... 3 Köyhyyden vähentämisen keinoja ..................................................... 4 Sosiaalivakuutuksen rahoitus pääosin uudistettu .............................. 5 Verotus työllisyyttä tukevaksi ............................................................. 5 Työllistymissopimus työhönpaluun turvaamiseksi ............................. 6 SAK:n ehdotuksia sosiaaliturvan kehittämiseksi ................................ 6SOSIAALITURVAN UUDISTAMISKOMITEAN NYKYTILANNE ...... 8 Hallitus kiirehtii komitean aikataulua .................................................. 8PALKANSAAJIEN KANNALTA KESKEISET LINJAVALINNAT..... 8Palkansaajien tavoitteita työttömyysturvan uudistamiseen ................ 9 LIITE:Sosiaaliturvan uudistamiskomitean tehtävät
 4. 4. 2 SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008SOSIAALITURVAN UUDISTAMISKOMITEAValtioneuvosto asetti kesäkuussa 2007 sosiaaliturvan uudistamiskomitean,jonka toimikausi kestää 31.12.2009 asti. Komitean perustamisesta päätet-tiin pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa. Hallitusohjel-man mukaan sosiaaliturvauudistus käynnistetään vaiheittain, ja ensimmäi-set esitykset tuodaan eduskuntaan viimeistään syysistuntokaudella 2008.Sosiaaliturvan uudistamiskomitean asettamispäätöksessä todetaan muunmuassa seuraavaa: • ”Uudistustyössä on otettava huomioon ikärakenteen ja työ- markkinoiden muutokset sekä globaalin talouden vaikutukset. • Tavoitteena on kattava, kannustava ja hallittava sosiaaliturva. Hallitusohjelman mukaisesti sosiaaliturvauudistuksen tavoittee- na on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähen- täminen ja riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. • Työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi sosiaaliturvauu- distuksen yhteydessä arvioidaan verotuksen, perusturvan (mu- kaan lukien asumistuki) sekä työttömyysturvan uudistaminen. Etuudensaajien asemaa parannetaan yksinkertaistamalla ja sel- keyttämällä järjestelmää. Uudistus toteutetaan siten, että sosi- aaliturvan rahoitus on myös pitkällä tähtäimellä kestävällä poh- jalla. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä selvitetään myös so- siaalietuuksien verotus ja asiakasmaksut.”Sosiaaliturvan uudistamiskomitean tehtävät ovat tarkemmin liitteessä.Komitean kokoonpanoKomitean puheenjohtajana toimii valtiotieteen tohtori Markku Lehto. Komi-teassa ja sen jaostoissa on myös palkansaajien edustus. SAK:n edustajanakomiteassa on Sinikka Näätsaari. Komitealla on neljä jaostoa. Niistä ansio-turvajaostossa SAK:n edustaja on Janne Metsämäki. Kolmessa muussa ja-ostossa palkansaajilla on vain yksi yhteinen edustaja: rahoitus- ja kannus-tavuusjaostossa Kaija Kallinen SAK:sta, perusturvajaostossa Leila Kostiai-nen STTK:sta ja hallinto- ja prosessijaostossa Paula Ilveskivi Akavasta.
 5. 5. SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008 3SAK:N LÄHTÖKOHTIA SOSIAALITURVANUUDISTAMISEKSITyöelämää ja sosiaalivakuutusta on vuosien varrella uudistettu muuttuvienolosuhteiden mukaisesti yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallankesken. Esimerkiksi pätkätyöläisten asemaan on tehty lukuisia parannuksiaviimeisen kymmenen vuoden aikana,1 ja työtä on jatkettava myös tulevai-suudessa.SAK:n tavoitteena nyt työn alla olevassa sosiaaliturvauudistuksessa ontyöllisyyden parantaminen. Kansalaisten tulee voida elättää itsensä ja per-heensä työllä. SAK kannattaa syyperusteista sosiaaliturvajärjestelmää, jos-sa tukea maksetaan erilaisten elämäntilanteiden perusteella (esimerkiksityöttömyys, työkyvyttömyys, lapsen hoitaminen), ja jossa ansioturva ja vä-himmäisturva muodostavat toimivan ja oikeudenmukaisen kokonaisuuden.Hyvinvointipalvelut ovat tärkeä osa suomalaisten sosiaaliturvaa. Niiden jär-jestämisen tulee jatkossakin olla enimmäkseen kuntien vastuulla. Työ- japerhe-elämän yhteensovittamiseksi paremmin tarvitaan työaikajoustoja,työajan lyhentämismahdollisuuksia, taloudellisten tukien parantamista sekälasten ja nuorten palvelujen kehittämistä.Palkansaajien sosiaaliturvaan tarvitaan parannuksia. Ansioturvan kehittä-minen estää putoamisen köyhyyskoukkuun. Ansioturvalla on myös kannus-tinvaikutuksia. Ansiosidonnainen sosiaalivakuutus kannustaa työn tekemi-seen ja takaa sen, että ihmisillä on kohtuullinen toimeentulo työttömyyden,sairauden, vanhemmuuden tai vanhuuden kohdatessa.Talouskasvun rinnalle tarvitaan aktiivistatyövoimapolitiikkaaTyöttömyysturvan parantamisen rinnalla tulee kehittää työvoimapolitiikansisältöä ja vaikuttavuutta. Työvoimapoliittisten toimien laatua on välttämä-töntä parantaa, jotta voidaan estää työttömyyden pitkittyminen ja rakentaapolkuja takaisin työelämään. Pidempään työttöminä olleiden sekä toistu-vaistyöttömien työhön ja koulutukseen osoitukset tulee tehdä ottaen huo-mioon työnhakijan aiempi työkokemus, koulutus ja terveydentila.Työllisyyden parantuessa työmarkkinoilla oleva työttömien joukko on muut-tumassa aiempaa vaikeammin työllistyväksi. Heidän työllistymiseensä ei1 Mm. työeläkeuudistus ja työeläkkeen kertyminen myös alle kuukauden työsuhteista, sairausajan pal-kanmaksu alle kuukaudenkin työsuhteissa, ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle pääsyn helpottami-nen, vähimmäistyöaika, määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamiskiellot
 6. 6. 4 SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008riitä pelkkä talouden nopean kasvun jatkuminen, vaan kasvun lisäksi tarvi-taan aktiivista työvoimapolitiikkaa. Työttömyyden rakenteen kehittyminenedellyttää työvoimapolitiikan voimavarojen lisäämistä. Esimerkiksi Tans-kassa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan käytetään kolme kertaa enemmänvoimavaroja kuin Suomessa, vaikka työttömyyttä on siellä huomattavastivähemmän.Työvoimapolitiikan määrärahoja on lisättävä työvoiman kysynnän ja tarjon-nan kohtaamisen parantamiseksi.Kaikille työttömille työnhakijoille on tehtävä työllistymisohjelma viimeistäänkolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta, ja työllistymistä tu-kevia toimia on oltava tarjolla niitä tarvitseville. Työttömien työnhakijoidenaktivointiaste nostetaan näin 40–50 prosenttiin.Työvoimapalveluja ja työttömyysturvaa tulee kehittää yhdessä. Työvoima-palveluihin tarvitaan lisää voimavaroja sekä eri tahojen saumatonta yhteis-työtä, jotta työttömyys voidaan katkaista mahdollisimman aikaisin. Erityistähuomiota tulee kiinnittää koulutuksen ja työpaikanvaihdon siirtymävaiheisiinsekä työelämässä jatkamiseen nykyistä pitempään.Vastentahtoista osa-aikatyötä tekeville on etsittävä kokoaikatyötä.Sosiaalista yritystoimintaa tulee edistää. Vajaakuntoisten, vammaisten javaikeasti työllistyvien tueksi on luotava kattavat välityömarkkinat laajenta-malla työpajatoimintaa ja muita vastaavia toimintamuotoja.Työvoiman palvelukeskusten toimintamallia tulee laajentaa ja se tulee va-kiinnuttaa koko maassa.Köyhyyden vähentämisen keinojaKöyhyyden ja syrjäytyminen ehkäiseminen edellyttää entistä enemmänvarhaista puuttumista sekä räätälöityjä palveluja. Muutosturva on hyvä esi-merkki varhaisesta puuttumisesta, ja sitä tulee edelleen kehittää mm. siten,että se mahdollistaa pitempiaikaisen koulutuksen.Työn saaminen ja kohtuullinen työstä saatava palkka on parasta köyhyydentorjuntaa. Jos työnteko on työttömyyden tai esimerkiksi sairauden takia es-tynyt, ansiosidonnainen sosiaaliturva on tarkoitettu paikkaamaan palkanmenetystä.Monet joutuvat vaihtamaan työpaikkaa ja ammattia työuransa aikana. Kou-lutuksen aikaisia tukia on kehitettävä niin, että uuden ammatin hankkiminenon käytännössä mahdollista.Asumistuen ja muiden tukien yhteensovittamista tulee edelleen lieventääniissä tapauksissa, kun pitkäaikaistyötön saa työpaikan.
 7. 7. SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008 5Suomalaisen sosiaalipoliittisen mallin kannatus on laajaa, koska kaikki kan-salaisryhmät ovat sen piirissä. Kaikki maksavat maksuja ja kaikki saavatsosiaaliturvaa sitä tarvitessaan. Jos siirryttäisiin siihen, että yhteisesti kus-tannettaisiin vain vähimmäisturva, yleinen maksuhalukkuus mm. verojenkautta vähenisi ja vähimmäisturvaankin olisi käytettävissä vähemmän ra-haa kuin kattavammassa sosiaaliturvajärjestelmässä. Niissä maissa, joissalakisääteistä sosiaaliturvaa saavat vain huono-osaisimmat tai se perustuutäysin tarveharkintaan, etuuksien taso on matala ja riittämätön. Maissa,joissa puolestaan on laaja ja kattava sosiaaliturva koko väestölle, on myösparas vähimmäisturva.Sosiaalivakuutuksen rahoitus pääosin uudistettuPalkkaan sidotut sairaus-, työttömyys-, äitiys- ja vanhempainrahat sekätyöeläkkeet rahoitetaan pääosin työnantajien ja työntekijöiden vakuutus-maksuilla. Tapaturmavakuutuksen rahoitus on kokonaan työnantajien vas-tuulla. Valtio vastaa pitkälti vähimmäisturvan kustannuksista, kun taas pal-velujen rahoittajia ovat kunnat, valtio ja palvelujen käyttäjät.Monet sosiaalivakuutuksen rahoitusjärjestelmät on viime vuosina uudistet-tu, ja niitä on selkeytetty vakuutusperiaatetta korostaen.Sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksessa järjestelmä jaettiin työtulova-kuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen. Jatkossa myös työnantajien tuleeosallistua sairaanhoitovakuutukseen rahoitukseen, koska työnantajat hyö-tyvät välillisesti sairaanhoitovakuutuksen korvauksista.Vanhempainetuudet on syytä eriyttää sairausvakuutuksesta erilliseksi van-hempainvakuutukseksi. Mahdolliset perhevapaakustannusten lisätasauksettulee rahoittaa työnantajien keskinäisillä maksuilla.Verotus työllisyyttä tukevaksiHyvinvointiyhteiskunta edellyttää toimivaa verojärjestelmää. Hyvinvointipal-velut ja vähimmäisturva rahoitetaan pääosin verovaroilla.Vuodesta 1996 lähtien työn verotuksen keventäminen on ollut veropolitiikanpäälinjoja. Työn verotuksen keventäminen on selvitysten perusteella2 vä-hentänyt merkittävästi ns. työttömyys- ja kannustinloukkuja. Työllisyydenparantamisessa matalapalkkaisen työn verotuksen keventämisen tulisikinyhä olla yksi keskeinen toimintalinja.2 Ks. esim. Valtioneuvoston kanslian julkaisu 5/2007: Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikku-vuus.
 8. 8. 6 SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008Nykyisen hallituksen ohjelma sisältää suuren määrän veropoliittisia toimen-piteitä, joista suurin osa ei liity työllisyyden parantamiseen. Työllisyyttäedistävän veropolitiikan idean ei kuitenkaan pitäisi antaa hämärtyä pienem-pien osahankkeiden keskellä. Pienituloisille palkansaajille kohdistetut ve-ronkevennykset ovat edelleen sekä oikeudenmukaisuuden että työllisyydenedistämisen vuoksi perusteltuja.Työllistymissopimus työhönpaluun turvaamiseksiJos työttömyys uhkaa pitkittyä, tarvitaan työllistymissopimus, jonka avullatyöttömille turvataan portti uuteen työhön. Portti takaisin työelämään luo-daan työvoimapalvelujen, koulutuksen ja kuntoutuksen avulla. Työllistymis-sopimuksessa työnhakija sitoutuu osallistumaan koulutukseen ja muihintoimenpiteisiin, työvoimatoimisto sitoutuu järjestämään tarvittavan koulu-tuksen ja työnantaja sitoutuu siihen, että koulutuksen jälkeen henkilö pää-see yritykseen työhön.Työllistymissopimus sopii hyvin myös sukupolvenvaihdostilanteisiin, kunyrityksen osaajat ovat jäämässä eläkkeelle. Tekemällä hyvissä ajoin työllis-tymissopimuksen yritys voi saada uusia osaavia työntekijöitä tarvittavankoulutuksen jälkeen.SAK:n ehdotuksia sosiaaliturvan kehittämiseksiVäestön ikääntyminen, eläkeläisten ja vanhusten määrän lisääntyminen,muutosten vauhdin kiihtyminen työmarkkinoilla sekä työvoiman rekrytoin-tiongelmat pakottavat yhteiskunnan hakemaan uusia ratkaisuja sosiaalitur-van kehittämisessä. - Asiakasmaksujen tulee pysyä sellaisella tasolla, että pienituloisten mahdollisuus käyttää palveluja ei vaarannu. Päivähoitomaksuja tulee kehittää niin, että osapäivähoito huomioidaan nykyistä paremmin. Päivähoidon ns. 0-maksuluokka on säilytettävä tulevaisuudessakin. - Terveydenhuollon palveluketjuja tulee parantaa nopean hoidon turvaamiseksi. Työterveyshuollon kattavuutta ja laatua on parannettava ja saatava painopiste ennaltaehkäisyyn. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on lisättävä sosiaali-, kuntoutus- ja päihdehuollon palveluja. - Vanhempainrahakautta tulee pidentää siihen saakka, kun lapsi täyttää vuoden. Työhön paluun edistämiseksi on kehitettävä osittaista hoitovapaata ja parannettava osittaista hoitorahaa. - Aktiivista työvoima- ja sosiaalipolitiikkaa sekä työttömyysturvaa on kehitettävä yhdessä. Edelleen on vahvistettava varhaista
 9. 9. SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008 7 puuttumista työttömyyteen sekä eri viranomaisten yhteistyötä mm. työvoiman palvelukeskuksissa. Muutosturvan toimivuutta on parannettava. Työttömyysturvan toimivuutta on parannettava tukemaan myös lyhytaikaisen työn vastaanottamista. Työttömyysturvan on tuettava omaehtoista ammattitaidon kehittämistä nykyistä paremmin.- Työttömyysturvan taso on pohjoismaisittain verrattuna vaatimaton. Sitä voidaan kehittää mm. tekemällä päivärahaan tasokorotus, lyhentämällä omavastuuaikaa eli alkukarenssia, poistamalla lomakorvausten jaksotus, lyhentämällä työssäoloehtoa ja paluuehtoa sekä parantamalla sovitellun päivärahan toimivuutta ja poistamalla sen enimmäisaika. Päivärahojen lapsikorotusten rahoitus on siirrettävä valtiolle myös ansiopäivärahoissa. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta on poistettava porrastus.- Uuden työllistymissopimuksen avulla työttömille on turvattava paluu työhön, kun työttömyys uhkaa pitkittyä.- Ikääntyville tulee tarjota työllisyystakuu, jossa tarjotaan aiempaan työkokemukseen nähden sopivaa työtä. Pitkän työhistorian jälkeen työntekijälle tulisi maksaa erorahatyyppinen sopeutumiskorvaus, joka maksettaisiin korotettuna muuttobonuksena työntekijän muuttaessa työhön toiselle paikkakunnalle.- Oikeus työttömyysturvaan työsuhteen aikaisten palkattomien jaksojen ajalta (mm. kausityöntekijät ja koulunkäyntiavustajat) on selkiytettävä. He ovat tosiasiassa työttömiä ja siksi heidät on rinnastettava lomautettuihin. Sivutoimisen opiskelijan käsitettä on täsmennettävä.- Osa-aikatyön ja osa-aikaisen koulutuksen yhdistämistä esimerkiksi koulutuspäivärahan avulla tulee selvittää. Vuorotteluvapaajärjestelmä ja nykyinen rahoituspohja tulee vakinaistaa.- Pitkäaikaistyöttömyyttä tulee edelleen vähentää. Asumistukea ja muita tukia tulee jatkaa jonkin aikaa niissä tapauksissa, kun pitkäaikaistyötön saa työpaikan.- Sairaus-, työttömyys- ja tapaturmavakuutukseen tehtiin lamavuosina päivärahoja leikkaava prosenttivähennys. Siitä on luovuttava asteittain.
 10. 10. 8 SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008SOSIAALITURVAN UUDISTAMISKOMITE-AN NYKYTILANNESosiaaliturvan uudistamiskomitea on kokoontunut kuluneen vuoden aikanapääsääntöisesti joka toinen viikko. Komitealla on ollut myös yhteis-seminaareja jaostojen kanssa sekä kansalaisjärjestöjen ja eduskunta-ryhmien kuulemistilaisuudet.Komiteassa on käsitelty mm. jaostojen välisiä työnjakokysymyksiä, mietin-nön alustavaa sisältöä sekä niitä kiireellisiä toimenpiteitä, joista tehtäisiinhallituksen esityksiä eduskunnalle jo syksyllä 2008 komitean toimeksiannonmukaisesti. Ns. kiirelistalla on ollut esillä perusturvan parantamiseen, työnkannustavuuteen sekä byrokratia-loukkujen purkamiseen ja järjestelmänselkeyttämiseen tähtäävät toimet. Sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa eiole tehty päätöksiä siitä, mitkä olisivat kiireellisiä asioita, vaan kiirelistanasioita on kerätty jaostoista.Hallitus kiirehtii komitean aikatauluaSosiaaliturvakomitean työtä käsiteltiin Vanhasen II hallituksen iltakoulussa7.5.2008. Iltakoulu kiirehti komitean työtä niin, että peruslinjaukset on val-misteltava vuoden 2008 loppuun mennessä, ja täsmennettyjen linjaustentalous- ja työllisyysvaikutusten on oltava käytettävissä vuoden 2009 helmi-kuun lopussa. Vuoden 2010 alusta voimaan tulevien lakiehdotusten on ol-tava käytettävissä vuoden 2009 huhtikuun loppuun mennessä. Muilta osinehdotusten ja lainsäädännön kokonaisuudistuksen on oltava valmiina vuo-den 2009 loppuun mennessä.PALKANSAAJIEN KANNALTA KESKEISETLINJAVALINNATPalkansaajilla peruskysymys on aina ollut se, miten tullaan toimeen, josjostain syystä ei ole mahdollista tehdä työtä. Ansioturva takaa ihmisille koh-tuullisen toimeentulon mm. työttömyyden, sairauden, vanhemmuuden taivanhuuden ajalta. Ansioturva kertyy työstä, ja sillä on myös kannustinvaiku-tuksia.Komitean linjavalinnat kilpistyvät palkansaajien kannalta seuraaviin - miten suhtaudutaan syyperusteiseen turvaan - mikä on ansioturvan ja vähimmäisturvan välinen suhde - miten voidaan yhtä aikaa lisätä kannustavuutta ja parantaa sosi- aaliturvaa
 11. 11. SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008 9Myös kysymykset sosiaaliturvan rahoittamisesta ja rahoituksen kestä-vyydestä ovat palkansaajien kannalta keskeisiä. Merkitystä on myös sillä,miten kannustavuus määritellään ja käytetäänkö kannustamiseen posi-tiivisia vai negatiivisia keinoja.Palkansaajien tavoitteita työttömyysturvanuudistamiseenPalkansaajapuoli on esittänyt työttömyysturvan parantamista ja työvoima-poliittisten toimenpiteiden aikaistamista. Työttömyysturvan uudistamisenpohjaksi EK ja eräät hallituksen edustajat ovat esittäneet eri yhteyksissämm. työttömyyspäivärahan keston ja tason porrastamista, lapsikorotustenpoistamista ja lisäpäivien poistamista. Palkansaajapuoli jätti sosiaaliturvanuudistamiskomitean ansioturvajaostossa toukokuun lopussa oman lasken-tamallinsa, joka sisältää seuraavia asioita:- Työvoimapoliittisia toimenpiteitä aikaistetaan; oikeus kohdennettuun koulutukseen ja muihin aktiivitoimiin.- Työttömyysturvan tasoa ja pätkätyöntekijöiden työttömyysturvaa paran- netaan, työttömyysturvan omavastuuaikaa lyhennetään, lomakorvaus- ten jaksotus poistetaan.- Muutosturvaa kehitetään erityisesti määräaikaisten työntekijöiden osal- ta.- Sovitellun päivärahan ehtoja parannetaan ja maksatusta nopeutetaan.- Työttömyysturvan aukkokohtia paikataan, lapsikorotukset säilytetään.- Lisäpäiväoikeus säilyy nykyisenä, ikääntyneiden irtisanomisia voidaan estää työnantajien omavastuuta korottamalla.- Työttömyysturvan rahoituksessa valtion on vastattava peruspäivärahan suuruisesta osuudesta myös lomautuksissa, lapsikorotuksissa ja lisä- päivissä.
 12. 12. 10 SAK · Sosiaaliturvan uudistaminen 2008LIITE: Sosiaaliturvan uudistamiskomiteantehtävätAsettamispäätöksen ja hallitusohjelman mukaan komitean tehtävänä onlaatia ehdotus• perusturvan uudistamisesta siten, että perusturvan taso on riittävä erilaisissa elämäntilanteissa aiheuttamatta tarvetta turvautua viimesijaiseen toimeentulotukeen ja että järjestelmä on selkeä ja tekee mahdolliseksi työn ja sosiaaliturvan yhdistämisen nykyistä paremmin,• kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulon nykyistä paremmin turvaavasta mallista,• hoitotukien, omaishoidon tuen ja kotitalousvähennyksen yhteensovittamisesta saumattomalla tavalla,• sosiaalietuuksien verotuksesta ja asiakasmaksuista,• ansioturvan ja erityisesti työttömyysturvan kehittämisestä siten, että sosiaaliturva tukee aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä. Selvitettäviä asioita ovat mm. työttömyysturvan kehittämistarpeet, aikuiskoulutus- ja kuntoutusajan toimeentuloturva, työvuorottelu, työllistämistoimenpiteiden työttömyysturvan ja muutosturvan toimivuuden parantaminen ja välityömarkkinoiden toimeentuloturva,• sosiaaliturvan kannustavuuden parantamiseksi ja työn vastaanottamisen helpottamiseksi tarkastelemalla erityisesti sosiaaliturvan, verotuksen, asiakasmaksujen sekä työstä saatavan ansiotulojen yhteisvaikutuksia,• lainsäädännön, hallinnollisten prosessien ja menettelytapojen yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä erityisesti kansalaisten kannalta ja järjestelmän läpinäkyvyyden parantamisesta,• sosiaaliturvan myöntämiskäytäntöjen ja maksatusten parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi siten, että kansalainen saa etuutensa viivytyksettä eikä toimeentuloon tule katkoksia,• sen varmistamisesta, että sosiaaliturvan rahoitus on kestävällä pohjalla pitkälläkin tähtäimellä.Toimeksiannossa todetaan lisäksi, että komitean ensimmäiset esityksetvalmistellaan siten, että ne on mahdollista tuoda eduskunnalle jo syysistun-tokaudella 2008.
 13. 13. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAKHakaniemenranta 1, PL 157FI-00531 Helsinkipuh. 020 774 000fax 020 774 0225www.sak.fi

×