SAK:n luottamusmieskysely 2009

374 views
316 views

Published on

SAK:n julkaisusarja

Johdon ja henkilöstön välinen yhteistyö on SAK:laisten luottamusmiesten mukaan huonontunut noin neljänneksellä työpaikoista vuoden 2009 aikana. SAK on keväästä 1992 lähtien kerännyt pääluottamusmiehille suunnatulla kyselyllä tietoa siitä, mitä työpaikoilla on viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut. Erkki Laukkanen.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SAK:n luottamusmieskysely 2009

 1. 1. 1·2010SAK:n luottamusmieskysely 2009
 2. 2. Heinäkuu 2010 Lisätiedot: Tilaukset: Tytti Jäppinen SAK tytti.jappinen@sak.fi Puh. 020 774 000 Puh. 020 774 0156 SAK, PL 157 00531 Helsinki
 3. 3. SAK:N LUOTTAMUSMIESKYSELY 2009SISÄLLYSTIIVISTELMÄ .................................................................................... 3 1.  JOHDANTO ............................................................................ 5 2.  HENKILÖSTÖN UUDELLEENJÄRJESTELYT ....................... 6  2.1 Työpaikkojen eroja ja yhtäläisyyksiä ................................. 6 3.  YHTEISTYÖ JA NEUVOTTELUSUHTEET TYÖPAIKALLA ... 8  3.1 Yhteistyösuhteet työpaikalla ............................................. 9  3.2 Paikallinen sopiminen ....................................................... 9  3.3 Paikallisen sopimisen soveltamisongelmia ..................... 11  3.4 Luottamusmiehen rooli henkilöstökoulutuksessa ............ 12  3.5 Työpaikan suunnitelmat .................................................. 12 4.  JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................ 13 KUVIOT JA TAULUKOTKuvio 1. Työpaikkojen jakautuminen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen mukaan.................................................... 6Taulukko 1 Henkilöstön uudelleenjärjestelyt -ryhmien erityispiirteitä ............ 7Kuvio 2. Paikalliset sopimukset eri tarkasteluryhmissä, % työpaikoista . 10Kuvio 3. Tehdyt paikalliset sopimukset ja niissä esiintyneet soveltamisongelmat eri tarkasteluryhmissä,% työpaikoista...... 11Taulukko 2 Työpaikan suunnitelmat ............................................................ 13LIITTEET: Taulukot Kyselylomake
 4. 4. SAK · Luottamusmieskysely 2009 3TiivistelmäSAK on keväästä 1992 lähtien kerännyt pääluottamusmiehille suunnatullakyselyllä tietoa siitä, mitä työpaikoilla on viimeisen vuoden aikana tapahtu-nut. Tiedustelun teemat liittyvät työpaikkatason edunvalvontaan, kuten yh-teistyösuhteisiin, paikalliseen sopimiseen ja luottamusmiehen rooliin työ-paikoilla. Tähän, joulukuussa 2009 tehtyyn kyselyyn, vastasi 555 luotta-musmiestä, jotka edustavat työpaikoillaan yli 110 000 palkansaajaa.1 Vas-taajista 75 prosenttia oli miehiä ja 25 prosenttia naisia.Kyselyyn vastanneet työpaikat jaettiin tehtyjen henkilöstönuudelleenjärjestelyjen pohjalta neljään toisensa poissulkevaan ryhmään: 1. Työpaikkoihin, joilla henkilöstöä on lomautettu tai irtisanottu (33 %) eli henkilöstöä vähentäneet, 2. Työpaikkoihin, joilla on palkattu uutta työvoimaa (31 %) eli henki- löstöä lisänneet, 3. Työpaikkoihin, joilla on samanaikaisesti sekä lomautettu tai irtisa- nottu että palkattu uutta työvoimaa (23 %) eli henkilöstöä vaihta- neet ja 4. Työpaikkoihin, joilla ei tehty mitään edellä mainituista henkilöstön uudelleenjärjestelyistä (13 %) eli stabiilit.Näiden työpaikkojen eroja ja yhtäläisyyksiä ja käyttäytymistä tarkasteltiinkyselyn teemojen mukaan.Keskeisimmät tulokset henkilöstön uudelleenjärjestelyjen osalta olivatseuraavat: Teollisuus kärsi eniten irtisanomisista tai lomautuksista. Työpaikat reagoivat hankalaan taloudelliseen tilanteeseen irtisanomalla tai lomauttamalla vakinaista kokoaikaista henkilöstöä. Uutta henkilöstöä palkattiin lähinnä määräaikaisiin työtehtäviin yksityisillä palvelualoilla. Samanaikaisesti sekä irtisanoneita tai lomauttaneita että uutta työvoimaa palkanneita työpaikkoja oli eniten metalli- ja rakennusalalla. Työpaikoilla käytettiin runsaasti alihankkijoita ja vuokratyövoimaa. Vakinaisia työntekijöitä irtisanottiin tai lomautettiin ja tilalle palkattiin lähinnä määräaikaista työvoimaa. Työpaikat, joilla ei tehty mitään henkilöstöjärjestelyjä jakautuivat tasaisesti sektoreittain. Suhteessa muihin, näillä työpaikoilla käytettiin paljon osa-aikaista työvoimaa, joka sopeutuu yrityksen toimintaan joustavasti eikä muita henkilöstöjärjestelyjä ole tarvetta tehdä.1 Kun todellinen otosjoukko oli noin 1000 henkilöä, vastausprosentiksi tuli 55,5.
 5. 5. 4 SAK · Luottamusmieskysely 2009Muita tuloksia: Henkilöstömäärältään suuremmissa työpaikoissa oli o enemmän henkilöstön uudelleenjärjestelyjä o enemmän paikallisia sopimuksia ja niiden soveltamisongelmia o yhteistyö johdon ja henkilöstön välillä huonompaa o luottamusmiehellä suurempi rooli henkilöstökoulutuksesta neuvoteltaessa Paikallinen sopiminen ja soveltamisongelmat o palkkaukseen liittyviä sopimuksia tehtiin enemmän kuin työaikaan liittyviä sopimuksia o palkkasopimuksissa oli kuitenkin vähemmän soveltamisongelmia kuin työaikasopimuksissa o yleisintä paikallinen sopiminen ja soveltamisongelmat olivat henkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla ja harvinaisinta työpaikoilla, joissa ei ollut tehty henkilöstön uudelleenjärjestelyjä o poikkeuksena olivat työaikasopimukset, joissa ei mitään järjestelyjä tehneillä työpaikoilla oli eniten soveltamisongelmia Onko työpaikkojen yhteistyösuhteilla ja paikallisella sopimisella tai sopimusten soveltamisongelmilla yhteyttä? o eniten paikallista sopimista ja sopimusten soveltamisongelmia sekä huonoimmat yhteistyösuhteet oli henkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla, vähiten paikallisia sopimuksia ja niiden soveltamisongelmia sekä tasaisimmat yhteistyösuhteet oli työpaikoilla, joilla ei tehty mitään henkilöstöjärjestelyjä o yhteistyösuhteita heikentää myös henkilöstön suuri vaihtuvuus o vaikutusta yhteistyösuhteisiin voi olla myös runsaalla määräaikaisen työvoiman, alihankkijoiden ja vuokratyövoiman käytöllä o paikallisen sopimisen ja yhteistyösuhteiden yhteys on selkeämpi työaikasopimusten kuin palkkasopimusten osalta
 6. 6. SAK · Luottamusmieskysely 2009 51. JohdantoViime laman aikana 1990-luvun alussa henkilöstön uudelleenjärjestelyjätehtiin erittäin yleisesti irtisanomalla tai lomauttamalla henkilöstöä. Uusientyöntekijöiden palkkaaminen oli hyvin vähäistä. 1990-luvun puolivälissätapahtui kuitenkin käännekohta, kun uuden työvoiman rekrytointi kasvoi jairtisanomisten tai lomautusten määrä kääntyi laskuun. Samaan aikaankasvoi myös vaihtuvuus eli uusia henkilöitä palkattiin samalla kunhenkilöstöä irtisanottiin tai lomautettiin. Nykyiselle suhteellisen korkealletasolle vaihtuvuus nousi viime vuosikymmenen alussa.Positiivisen käännekohdan jälkeen uuden työvoiman palkkaus lisääntyi jatyöntekijöiden irtisanomiset tai lomautukset pysyivät suhteellisen alhaisellatasolla hieman yli kymmenen vuotta. Vuoden 2009 aikana tilanne kuitenkinmuuttui. Lomautukset ja irtisanomiset nousivat hyvin lähelle vuoden 1993tasoa ja uuden työvoiman palkkaaminen laski rajusti melkein samalletasolle. Tätä kehitystä selittää osittain kansainvälisen taloudellisen tilanteenhuonontuminen, mikä heijastui hyvin voimakkaasti työllisyystilanteeseen.Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömien määrä lisääntyiviime vuonna 49 000 henkilöllä ja työttömyysaste kohosi vuoden aikanakeskimäärin 2 prosenttiyksikköä ollen 8,0 prosenttia tämän kyselyntekohetkellä joulukuussa 2009. USA:sta vuonna 2007 alkanut finanssikriisiiski Suomeen vasta vuoden 2009 aikana. Kysynnän pysähtyminenromahdutti viennin ja tuonnin. Tämä aiheutti ongelmia mm. teollisuudessaja rakennusalalla, mikä tulee esiin myös tämän kyselyn tuloksissa.Tehdyn kyselyn perusteella henkilöstön uudelleenjärjestelyt koskivat yhäsuurempaa joukkoa työpaikoista viime vuoden aikana. Irtisanomisia tailomautuksia tehtiin melkein 60 prosentilla työpaikoista, mikä oli noin 30prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Samoinuutta työvoimaa oli palkattu yli puolella työpaikoista.Kyselyyn vastanneiden luottamusmiesten työpaikat on tässä raportissajaettu neljään eri ryhmään työvoiman määrällisen joustavuuden mukaan.Näiden vastaajaryhmien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä käyttäytymistätarkastellaan kyselyn teemojen mukaisesti.
 7. 7. 6 SAK · Luottamusmieskysely 20092. Henkilöstön uudelleenjärjestelytHenkilöstön uudelleenjärjestelyjen pohjalta kyselyyn vastanneet työpaikaton jaettu tarkasteltaviksi neljään ryhmään työvoiman määrällisenjoustavuuden mukaan. Nämä toisensa poissulkevat ryhmät ovat: 1. Työpaikat, joilla henkilöstöä on lomautettu tai irtisanottu eli henki- löstöä vähentäneet, 2. Työpaikat, joilla on palkattu uutta työvoimaa eli henkilöstöä lisän- neet, 3. Työpaikat, joilla on samanaikaisesti sekä lomautettu tai irtisanottu että palkattu uutta työvoimaa eli henkilöstöä vaihtaneet ja 4. Työpaikat, joilla ei ole tehty mitään edellä mainituista henkilöstön uudelleenjärjestelyistä eli stabiilit.Kuvio 1. Työpaikkojen jakautuminen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen mukaan2.1 Työpaikkojen eroja ja yhtäläisyyksiäHenkilöstön uudelleenjärjestelyjen pohjalta eri ryhmiin jaotellut työpaikatmuistuttavat ominaisuuksiltaan toisiaan, mutta erojakin löytyy. Alla olevaantaulukkoon on kerätty näiden työpaikkojen erityispiirteitä.
 8. 8. SAK · Luottamusmieskysely 2009 7Taulukko 1 Henkilöstön uudelleenjärjestelyt -ryhmien erityispiirteitä Henkilöstöä Henkilöstöä Henkilöstöä Stabiilit vähentäneet lisänneet vaihtaneet (13 %) (33 %) (31 %) (23 %)Tyypillisinsektori (osuus teollisuus yksit. palvelu- teollisuus ei erojaryhmän työpai- (80 %) alat (38 %) (52 %)koista)Työpaikkojen 30 - 99 henk yli 100 henk 30 - 99 henk alle 30keskimääräinen 2 henkkokoVakinaisiakokoaikaisia 87 % 75 % 78 % 75 %työntekijöitäOsa-aikaisia/ osa-aikaisia määrä- määräaikaisia osa-Määräaikaisia 26 % aikaisia 55 % aikaisia 55 % 42 %Vuokratyö- 15 % 15 % 22 % 11 %voimaaAlihankkijoita 38 % 38 % 52 % 26 %Viime vuonna teollisuuden työpaikat kärsivät eniten irtisanomisista tailomautuksista. Henkilöstöä vähentäneessä tarkasteluryhmässäteollisuuden työpaikkojen osuus oli peräti 80 prosenttia. Julkisen sektorintyöpaikkoja tarkasteluryhmässä oli vain 2 prosenttia. Tämä kuvaa hyvinsitä, että julkisella sektorilla muutokset tapahtuvat viiveellä. Julkisen alanorganisaatioissa käytiin kuitenkin jo läpi säästö- ja kulukuuria.Vertailtaessa vastauksia työpaikkojen koon mukaan olivat suuremmattyöpaikat tehneet viime vuonna selkeästi enemmän henkilöstönuudelleenjärjestelyjä kuin pienet työpaikat. Suuret, yli 100 hengen työpaikatrekrytoivat enemmän työvoimaa kuin pienemmät työpaikat. Vastaavasti ylipuolella alle 30 hengen työpaikoilla ei tehty mitään henkilöstönuudelleenjärjestelyjä.2 Yritykset on jaettu seuraaviin kokoluokkiin henkilöstömäärän mukaan: 1–5 henkilöä, 6–9 henkilöä,10–19 henkilöä, 20–29 henkilöä, 30–99 henkilöä, 100–250 henkilöä, yli 250 henkilöä
 9. 9. 8 SAK · Luottamusmieskysely 2009Henkilöstöä vähentäneillä työpaikoilla vakinaisten kokoaikaistentyöntekijöiden osuus oli reilusti korkeampi kuin Suomessa keskimäärin(75,9 % Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan). Muissa kolmessatarkasteluryhmässä vakinaisten kokoaikaisten työntekijöiden osuus olilähellä koko maan keskimääräistä lukua. Vastaavasti määrä- tai osa-aikaista työvoimaa käytettiin henkilöstöä vähentäneillä työpaikoilla vähitenmuihin tarkateluryhmiin verrattuna.Yli puolella henkilöstöä lisänneistä ja henkilöstöä vaihtaneista työpaikoistakäytettiin määräaikaista työvoimaa. Stabiileilla työpaikoilla taas olisuhteellisesti eniten osa-aikaista työvoimaa muihin tarkasteluryhmiinverrattuna.Vuokratyövoiman käyttö oli melko vähäistä kaikissa tarkasteltavissaryhmissä, kun taas alihankkijoiden käyttö oli selvästi yleisempää.Alihankkijoita käytettiin keskimäärin noin 38 prosentilla työpaikoista.Yleisintä sekä vuokratyövoima että alihankkijoiden käyttö oli henkilöstöävaihtaneilla työpaikoilla. Selityksenä voidaan osittain pitää sitä, että tämäntarkasteluryhmän työpaikoista suurin osa toimi teollisella sektorilla, mm.metalliteollisuudessa ja rakennusalalla, joissa sekä vuokratyövoiman ettäalihankkijoiden käyttö on suhteellisen yleistä.Tarkasteluryhmien välillä oli suuria eroja henkilöstön koulutuksen suhteen.Reilu enemmistö työpaikoista oli järjestänyt koulutusta henkilöstöälisänneillä (74 %) ja henkilöstöä vaihtaneilla (68 %) työpaikoilla. Myöshenkilöstöä vähentäneistä työpaikoista melkein puolet (45 %) järjestihenkilöstölle koulutusta. Sen sijaan stabiilit työpaikat olivat passiivisia myöskoulutuksen suhteen: henkilöstöä koulutti vain reilut 20 prosenttiatyöpaikoista. Toimintaympäristön muutos vaikuttaa siis selkeästi myöstyöpaikkojen käyttäytymiseen. Vaikka koulutuksen sisällöstä ei oletarkempaa tietoa, voidaan todeta, että muutoksiin on osittain reagoitukouluttautumalla joko uusiin tai vanhoihin tehtäviin.3. Yhteistyö ja neuvottelusuhteet työpaikallaToimivat yhteistyösuhteet työpaikalla sekä johdon ja henkilöstön että erihenkilöstöryhmien välillä ovat tärkeä osa työpaikan viihtyvyyttä. Se, mitenpaljon henkilöstö voi vaikuttaa työympäristön toimintaan, heijastuu myöshenkilösuhteisiin työpaikalla.Työympäristöä muokkaavat myös paikalliset sopimukset, jotka ovat vuosienvarrella lisääntyneet ja ovat nykyään jo melko olennainen osa työpaikkojenarkea. Onnistuessaan paikallinen sopiminen voi vaikuttaa myönteisestiluottamuksen lisääntymiseen johdon ja henkilöstön välillä. Käänteinenvaikutus työpaikan ilmapiiriin voi olla paikallisessa sopimisessamahdollisesti esiin tulevilla soveltamisongelmilla.
 10. 10. SAK · Luottamusmieskysely 2009 93.1 Yhteistyösuhteet työpaikallaJohdon ja henkilöstön välinen yhteistyö on huonontunut selkeästi vuoden2009 aikana ja on nyt melkein 1990-luvun laman alkuvuosien tasolla.Taloudellinen tilanne ajoi yritykset ahtaalle ja henkilösuhteet työpaikoillakiristyivät. Varsinkin keväällä 2009 yhteistoimintaneuvotteluja käytiinyrityksissä paljon, mikä aina vaikuttaa myös työpaikan ilmapiiriin.Viime vuonna yhteistyö johdon ja henkilöstön välillä huononi keskimäärin24 prosentilla vastanneista työpaikoista. Eniten yhteistyö heikentyihenkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla, joista 36 prosentilla yhteistyö heikentyija 50 prosentilla yhteistyö pysyi ennallaan. Muiden kolmentarkasteluryhmän osalta 68 prosentissa työpaikoista yhteistyösuhteet olivatpysyneet ennallaan. Yllättävää oli, että osuus oli yhtä korkea myöshenkilöstöä vähentäneillä työpaikoilla.Yleisesti kaikissa tarkasteluryhmissä pienemmillä alle 30 hengentyöpaikoilla yhteistyö oli pysynyt ennallaan, mutta yhteistyö huononi sitämukaa kun henkilöstömäärä työpaikoilla kasvoi. Esimerkiksi henkilöstöävaihtaneilla työpaikoilla yhteistyö oli selkeästi aikaisempaa huonompaa yli250 hengen työpaikoilla.Hankala taloudellinen tilanne ei heikentänyt eri henkilöstöryhmienyhteenkuuluvaisuuden tunnetta työpaikoilla, vaan yhteistyösuhteet pysyivätennallaan yli 70 prosentilla työpaikoista. Yhteistyö oli huonontunut vainhenkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla eikä sielläkään kovin paljoa. Yhteistyönhuonontuminen eri henkilöstöryhmien välillä oli selkeintä teollisuuden jayksityisten palvelualojen 10–30 hengen työpaikoilla.3.2 Paikallinen sopiminenPaikallisten sopimusten tekeminen työpaikoilla on vuosien varrellakasvanut. Viime vuonna paikallisia sopimuksia tehtiin keskimäärin 44prosentilla työpaikoista. Yli puolet paikallisista sopimuksista tehtiinhenkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla. Vähiten sopimuksia tehtiin stabiileillatyöpaikoilla.Palkkaukseen liittyviä sopimuksia on luottamusmieskyselyn historianaikana vuodesta 1995 lähtien tehty joka vuosi hieman enemmän kuintyöaikasopimuksia. Vuonna 2009 paikallisia työaikasopimuksia tehtiinkeskimäärin 30 prosentilla ja palkkaukseen liittyviä sopimuksia keskimäärin32 prosentilla työpaikoista. Tarkasteluryhmistä ainoastaan henkilöstöävaihtaneilla työpaikoilla tehtiin viime vuonna enemmän työaikasopimuksiakuin palkkaukseen liittyviä sopimuksia.
 11. 11. 10 SAK · Luottamusmieskysely 2009Kuvio 2. Paikalliset sopimukset eri tarkasteluryhmissä, % työpaikoistaPaikallisten sopimusten teko oli yleisintä suurilla yli 250 henkilöntyöpaikoilla. Ainoastaan henkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla paikallisiasopimuksia tehtiin runsaasti jo pienemmilläkin työpaikoilla: yli puolellavähintään 30 hengen työpaikoista.Sektoreittain tarkasteltuna paikallisessa sopimisessa ei ollut suuria eroja.Paikallisten sopimusten teko oli yleisintä teollisuuden stabiileilla jahenkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla. Henkilöstöä lisänneistä työpaikoistaeniten paikallisia sopimuksia tehtiin julkisella sektorilla.
 12. 12. SAK · Luottamusmieskysely 2009 113.3 Paikallisen sopimisen soveltamisongelmiaSoveltamisongelmia paikallisissa sopimuksissa esiintyi keskimäärin 28prosentilla työpaikoista. Soveltamisongelmat yleistyivät jo 100 hengentyöpaikoilla, vaikka paikalliset sopimukset olivat yleisempiä vasta suurilla yli250 hengen työpaikoilla. Merkittävin osa soveltamisongelmista esiintyihenkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla, missä myös tehtiin eniten paikallisiasopimuksia.Kuvio 3. Tehdyt paikalliset sopimukset ja niissä esiintyneet sovelta- misongelmat eri tarkasteluryhmissä, % työpaikoistaVaikka palkkaukseen liittyvät paikalliset sopimukset olivat työpaikoillayleisempiä kuin työaikaan liittyvät sopimukset, niissä esiintyi hiemanvähemmän soveltamisongelmia kuin työaikasopimuksissa. Enitenpalkkasopimuksiin liittyviä soveltamisongelmia esiintyi henkilöstöävaihtaneilla työpaikoilla.Stabiileilla työpaikoilla tehtiin vähiten paikallisia sopimuksia, mutta tehtyjentyöaikasopimusten osalta soveltamisongelmia esiintyi eniten muihintyöpaikkoihin verrattuna. Ongelmia oli yli kolmasosalla stabiileistatyöpaikoista.
 13. 13. 12 SAK · Luottamusmieskysely 2009Sekä palkka- että työaikasopimusten kohdalla soveltamisongelmia esiintyiuseimmiten teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Teollisuudessasoveltamisongelmat olivat yleisimpiä henkilöstöä vähentäneillä jahenkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla. Henkilöstöä lisänneillä ja stabiileillatyöpaikoilla soveltamisongelmista yli puolet esiintyi julkisella sektorilla.3.4 Luottamusmiehen rooli henkilöstökoulutuksessaEnsimmäistä kertaa luottamusmieskyselyssä kysyttiin, minkälainen rooliluottamusmiehellä on työpaikan henkilöstökoulutuksesta neuvoteltaessa.Neuvotteluja henkilöstökoulutuksesta käytiin luottamusmiesten kanssamelko vähän, keskimäärin vain noin 36 prosentilla työpaikoista ja stabiileillatyöpaikoilla vielä vähemmän. Eniten neuvotteluja käytiin henkilöstöälisänneillä ja henkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla.Henkilöstömääriltään suuremmissa työpaikoissa luottamusmiehen roolineuvotteluissa kasvoi. Vähintään 100 hengen työpaikoilla jopa yli 65prosentilla neuvoteltiin luottamusmiehen kanssa henkilöstökoulutuksesta.Neuvottelu luottamusmiehen kanssa oli yleisintä teollisuudessa henkilöstöävähentäneillä ja henkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla. Henkilöstöä lisänneillätyöpaikoilla neuvotteluja käytiin eniten julkisella sektorilla. Stabiileillatyöpaikoilla sektorijakauma oli tasainen.3.5 Työpaikan suunnitelmatTasa-arvosuunnitelmaa ja tasa-arvolain mukaista palkkakartoitustaedellytetään yrityksiltä, joissa henkilöstöä on vähintään 30. Henkilöstö- jakoulutussuunnitelma taas on yhteistoimintalain mukaan oltava vähintään 20hengen työpaikoilla. Työturvallisuuslaki edellyttää työsuojeluntoimintaohjelmaa ja työterveyshuoltolain mukaan työpaikoilla on oltavatyöterveyshuoltolain toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä työpaikkaselvitys.Taulukkoon 2 on koottu työpaikkatason suunnitelmien esiintyminentarkasteluryhmittäin. Henkilöstöä lisänneillä työpaikoilla on tehty enitensuunnitelmia muihin työpaikkoihin verrattuna, mikä kertoo myös näidentyöpaikkojen johdon ja henkilöstön välisen yhteistyön hyvästä laadusta.Henkilöstöä lisänneillä työpaikoilla myös käytetään eniten tulospalkkio- javoittopalkkiojärjestelmiä, vaikka voittopalkkiojärjestelmien osuus onkinmelko vähäinen.
 14. 14. SAK · Luottamusmieskysely 2009 13Taulukko 2 Työpaikan suunnitelmat, % työpaikoista Henkilöstöä Henkilöstöä Henkilöstöä Stabiilit Yhteensä vähentäneet lisänneet vaihtaneetTasa-arvosuunnitelma 51 % 64 % 53 % 42 % 55 %Tasa-arvolainmukainen palk- 33 % 34 % 31 % 21 % 32 %kakartoitusHenkilöstö- jakoulutussuunni- 40 % 61 % 51 % 51 % 51 %telmaTyösuojeluntoimintaohjelma 76 % 87 % 82 % 74 % 81 %Työterveyshuol-lon toiminta- 88 % 94 % 84 % 83 % 89 %suunnitelmaTyöterveyshuol-lon työpaikka- 81 % 83 % 78 % 75 % 80 %selvitysTulospalkkio- 34 % 44 % 39 % 20 % 36 %järjestelmäVoittopalkkio- 7% 12 % 10 % 7% 9%järjestelmä4. JohtopäätöksetHenkilöstöä vähentäneet työpaikat kuuluvat ehkä perinteisimpääntyöpaikkojen luokkaan, jossa henkilöstöstä suurin osa on vakinaisiakokoaikaisia työntekijöitä ja määrä- tai osa-aikaista työvoimaa käytetäänsuhteellisen vähän muihin työpaikkoihin verrattuna. Hankalaantaloudelliseen tilanteeseen henkilöstöä vähentäneet työpaikat reagoivatirtisanomalla tai lomauttamalla vakinaista henkilöstöä.Johdon ja henkilöstön välisissä yhteistyösuhteissa ei henkilöstöävähentäneillä työpaikoilla ollut tapahtunut suuria muutoksiatarkastelujakson aikana, mikä on yllättävää, koska yhteistoimintaneuvottelutluovat aina jännitteitä työpaikalle. Ilmeisesti henkilöstö on kuitenkin voinutvaikuttaa henkilöstöjärjestelyihin riittävällä tavalla. Tämä viittaa siihen, ettänäissä työpaikoissa ay-liike on edelleen vahva.
 15. 15. 14 SAK · Luottamusmieskysely 2009Henkilöstöä vaihtaneet työpaikat taas ovat luottamusmiehen kannalta hyvinvaikeasti hallittavissa. Työpaikat sijoittuivat lähinnä teollisuuteen metalli- jarakennusalalle, mikä selittää osittain sitä, että sekä alihankkijoita ettävuokratyöntekijöitä käytettiin selkeästi eniten muihin työpaikkoihinverrattuna. Vakinaisia työntekijöitä irtisanottiin tai lomautettiin ja tilallepalkattiin lähinnä määräaikaista työvoimaa.Suuri henkilöstön vaihtuvuus työpaikalla heijastuu myös yhteistyösuhteisiin.Yhteistyö sekä johdon ja henkilöstön että työpaikan eri henkilöstöryhmienvälillä oli henkilöstöä vaihtaneilla työpaikoilla huonointa muihintyöpaikkoihin verrattuna. Työnantajan strategiana saattaa olla hyvinjärjestäytyneen vakituisen kokoaikaisen työvoiman vaihtaminenmääräaikaisiin työntekijöihin ja vuokratyövoimaan, mikä lisää haastetta ay-liikkeelle.Henkilöstöä lisänneet työpaikat vaikuttavat työntekijöiden näkökulmastatavoiteltavilta. Tämä näkyy siinä, että yhteistyösuhteet johdon jahenkilöstön välillä ovat hyvät ja työpaikkatason suunnitelmien määrä onkorkea. Tämän kyselyn pohjalta näihin työpaikkoihin kuitenkin palkattiinlähinnä määräaikaisia työntekijöitä, mikä kuvastaa sitä, että henkilöstäsopeutettiin kysynnän mukaan.Stabiilit työpaikat eivät välttämättä ole työntekijöiden kannalta tavoiteltavia.Kaikki työpaikat joutuvat reagoimaan ympäristöstä tuleviin muutoksiinjollain tavalla. Tämän kyselyn valossa näyttää siltä, että työaikajoustot taimuut järjestelyt työpaikalla voivat korvata henkilöstön uudelleenjärjestelyt.Työaikajoustoja käytettiin runsaasti stabiileilla työpaikoilla, mikä johtuu siitä,että melkein puolella näistä työpaikoista käytettiin osa-aikaisia työntekijöitä.Eniten osa-aikaisia työntekijöitä työskenteli yksityisillä palvelualoilla.Stabiileilla työpaikoilla tehtiin paikallisia sekä työaikaan että palkkaukseenliittyviä sopimuksia melko vähän. Poikkeuksellisesti sopimustensoveltamisongelmia esiintyi kuitenkin työaikasopimusten osalta enitenmuihin työpaikkoihin verrattuna. Työaikasopimuksissa oli ongelmia mm.kiinteän työajan sijoittamisessa työpäivään, liukuvan työajan käytössä jatyöaikajoustoissa, mitkä kuvaavat hyvin osa-aikaisia työntekijöitä runsaastikäyttävien työpaikkojen ongelmia.Vaikuttaa siltä, että stabiilit työpaikat ovat ay-liikkeen kannalta hankalastitavoitettavaa kenttää. Yhteistyösuhteet työpaikalla ovat passiivisia.Tällaisilla työpaikoilla käytetään todennäköisesti myös ns. nollasopimuksia,joilla työntekijälle voidaan työsopimuksen mukaisesti osoittaa töitä nollastatäysiin viikkotyötunteihin. Lisäksi ne ovat pieniä työpaikkoja, joilla eiyleisesti ole luottamusmiehiä. Tällaisten työpaikkojen määrä on luultavastisuurempi kuin tässä kyselyssä on havaittu.
 16. 16. SAK · Luottamusmieskysely 2009 15LIITE: TAULUKOT
 17. 17. 16 SAK · Luottamusmieskysely 2009 Viimeisen vuoden aikana tehdyt paikalliset sopimukset ja niissä esiintyneet soveltamisongelmat, % työpaikoista
 18. 18. SAK · Luottamusmieskysely 2009 17Luottamusmiehen osallistuminen koulutukseen sektoreittain
 19. 19. 18 SAK · Luottamusmieskysely 2009
 20. 20. SAK · Luottamusmieskysely 2009 19
 21. 21. 20 SAK · Luottamusmieskysely 2009LIITE: KYSELYLOMAKE1. Taustatiedot a ammattiliittosi nimi on:___________________________________________ b sähköpostiosoitteesi on: _________________________ (vain tutkijan käyttöön) c ikäsi on ____ vuotta d sukupuolesi on 1 mies 2 nainen e toimit myös työsuojeluvaltuutettuna 1 kyllä 2 ei2. Työpaikkasi a henkilöstön kokonaismäärä on _____, joista b vakinaista kokoaikatyötä tekee _____ henkilöä c määräaikaisessa työsuhteessa kokopäivä työtä tekee _______ henkilöä d osa-aikaista työtä tekee ______ henkilöä e kotimaista vuokratyövoimaa ________ henkilöä f ulkomaista vuokratyövoimaa ________ henkilöä3. Kuinka yhteistyö työpaikallasi on kehittynyt viimeisen vuoden aikana? (b-kohtaan vastaat vain jos työpaikallasi on useampia henkilöstöryhmiä). a johdon ja henkilöstön välillä 1 parantunut 2 ennallaan 3 huonontunut b henkilöstöryhmien välillä (jos on) 1 parantunut 2 ennallaan 3 huonontunut4. Onko työpaikallasi viimeisen vuoden aikana tehty paikallisia sopimuksia a työajoista 1 kyllä 2 ei 3 en osaa sanoa b palkkauksesta 1 kyllä 2 ei 3 en osaa sanoa5. Jos paikallisia sopimuksia työajoista on tehty, onko niistä seurannut soveltamisongelmia? (Kuvaa tarvittaessa avainsanoin) 1 ei ole seurannut 2 on seurannut, millaisia:__________________________________________________6. Jos paikallisia sopimuksia palkoista on tehty, onko niistä seurannut soveltamisongelmia? (Kuvaa tarvittaessa avainsanoin) 1 ei ole seurannut 2 on seurannut, millaisia:__________________________________________________7. Kouluarvosanasi (4-10) paikallisen sopimisen tuloksista työpaikallasi on ____8. Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit omalle liitollesi a työaika-asioiden hoidosta:____ b palkka-asioiden hoidosta:____9. Onko työpaikallasi viimeisen vuoden aikana toteutettu seuraavia järjestelyjä? a Henkilöstöä on irtisanottu tai lomautettu 1 on 2 ei ole b On otettu uutta henkilöstöä 1 on 2 ei ole c Henkilöstöä on koulutettu uusiin tehtäviin 1 on 2 ei ole d Henkilöstöä on koulutettu vanhoihin tehtäviin 1 on 2 ei ole10. Oletko itse ollut viimeisen 12 kuukauden aikana henkilöstökoulutuksessa, ,kyllä/ei ___päivää ammattiyhdistyskoulutuksessa ,kyllä/ei ___päivää
 22. 22. 11. Onko luottamusmiehen kanssa neuvoteltu henkilöstökoulutuksesta 1 on 2 ei ole12. Onko työpaikallasi voimassaoleva on ei ole en tiedä a henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 1 2 3 b tasa-arvosuunnitelma 1 2 3 c tasa-arvolain mukainen palkkakartoitus 1 2 3 d työsuojelun toimintaohjelma 1 2 3 e työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1 2 3 f työterveyshuollon työpaikkaselvitys 1 2 3 g tulospalkkiojärjestelmä 1 2 3 h voittopalkkiojärjestelmä 1 2 313. Jos tasa-arvolain mukainen palkkakartoitus on työpaikallasi tehty, missä seuraavissa palkkakartoituksen osa-alueissa olet ollut mukana? Rasti ruutuun. a palkkakartoituksen suunnittelu b palkkatietojen kerääminen c palkkatietojen tulosten analysointi ja johtopäätökset d toimenpiteiden suunnittelu e en ole osallistunut palkkakartoituksen tekemiseen14. Työpaikallasi (työnantajan työtiloissa ja –kohteissa) toimivat muut ulko- ja kotimaisetalihankkijat tällä hetkellä (pl. vuokrayritykset ja vuokratyöntekijät)?a) Toimiiko työpaikallasi kotimaalaisia alihankkijoita 1 kyllä 2 ei 3 en tiedäToimiiko työpaikallasi ulkomaalaisia alihankkijoita 1 kyllä 2 ei 3 en tiedäb) Työpaikallasi alihankkijoiden palveluksessa olevientyöntekijöiden arvioitu määrä yhteensä tällä hetkellä _____ henkeäc) Alihankintana tehdyn työn määrä nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? a. Kasvanut selvästi d. Vähentynyt jonkin verran b. Kasvanut jonkin verran e. Vähentynyt selvästi c. Pysynyt ennallaand) Onko alihankintatyön käytössä ja alihankkijoiden palveluksessa olevien työntekijöiden työeh-doissa ilmennyt ongelmia tai puutteita työpaikallanne? Yhteistoimintalain noudattamisessa 1 kyllä 2 ei 3 en tiedä Tilaajavastuulakiin liittyvien selvitysten antamisessa 1 kyllä 2 ei 3 en tiedä Lähetettyjen työntekijöiden ulkomaisen työnantajan edustajan asettamisessa 1 kyllä 2 ei 3 en tiedä Työehtosopimusten noudattamisessa 1 kyllä 2 ei 3 en tiedä Muissa asioissa, missä? _________________________________________ 1 kyllä 2 ei 3 en tiedä _________________________________________ 1 kyllä 2 ei 3 en tiedäKiitos vastauksistasi! Palautathan ne oheisessa kuoressa mahdollisimman pian!

×