Palveluita muutostilanteisiin

524 views

Published on

SAK:n Turun toimipiste järjesti muutosturvaa koskevan koulutuksen 17.11.2011.

Työ- ja elinkeinohallinto: Palveluita muutostilanteisiin

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palveluita muutostilanteisiin

  1. 1. PalveluitamuutostilanteisiinTyö- ja elinkeinohallinto
  2. 2. Apua ja neuvontaa työnantajille, työntekijöille, järjestöille ja viranomaisille henkilöstöäkoskevien muutostilanteiden hallintaan. Keinoja ehkäistä henkilöstövähennyksiä sekäohjeita vähennystilanteiden hyvän hoidon takeeksi.Työorganisaatiot kohtaavat säännöllisesti muutos- Esitteen sisältö on jaettu kolmeen osaan. Ensim-tilanteita, joilla on henkilöstövaikutuksia. Kaikki mäiseksi esitellään tilanteet, joissa ei ole kyse hen-muutokset eivät aina johda vähennyksiin. Suomalai- kilöstön vähennyksistä vaan kehittämisestä tai hen-nen yritys saa muutostilanteeseensa apua helposti. kilöstövähennysten ehkäisemisestä. Toisessa osiossaTässä materiaalissa esitellään palveluita, palvelun käsitellään tilannetta käynnissä olevien YT-neuvot-tarjoajia ja toimenpiteitä, joilla edistetään sekä työ- telujen näkökulmasta. Kolmannessa osiossa käydäänpaikkojen säilymistä että työntekijöiden työllistymis- läpi toimenpiteitä konkreettisissa irtisanomis- ja lo-tä uudelleen. mautustilanteissa: Tekstiin on kerätty palveluita erityisesti työ- jaelinkeinohallinnon (TE-hallinto) tarjonnasta. Valikoi- Palveluita erilaisiin muutostilanteisiinman laajuuden takia palvelut esitellään hyvin tiivis- 1. Henkilöstövähennysten ehkäiseminentetyssä muodossa. Lisätietoja saa paikallisista työ- ja 2. YT-neuvotteluiden aikanaelinkeinotoimistoista (TE-toimisto), alueellisista elin- 3. Henkilöstövähennyksiin päädyttäessäkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus) sekä seudullisista yrityspalveluista.
  3. 3. 1. Henkilöstövähennysten ehkäiseminen Toimenpiteitä ennen YT-neuvotteluiden alkua sekä niiden aikanaHenkilöstövähennysten ennaltaehkäiseminen kannattaa ki samat palvelut kuin strategisessa kehittämisessäkin. Esi-käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin merkiksi lomautusjakson aikana voi kouluttaa työntekijöitätoimenpiteet ehditään suunnitella ja toteuttaa käytettävissä yhteistyössä TE-hallinnon kanssa. Siten lomautusaika tuleeolevan ajan puitteissa. Yleisin ongelma ei ole palveluiden hin- käytettyä tavalla, josta on hyötyä sekä työnantajalle että työn-ta, vaan se, ettei niitä ole tunnettu eikä niiden käyttöä aloitet- tekijöille.tu ajoissa. Yrittäjille on tarjolla maksutonta ja luottamuksellista neu- Tärkeimmät toimenpiteen liittyvät joko organisaation toi- vontaa puhelimitse ja netissä Talousapu-palvelussa (www.minnan kehittämiseen tai työskentelevän henkilöstön osaa- talousapu.fi).misen ja ammattitaidon kehittämiseen. Työ- ja elinkeinohal- Suurissa muutostilanteissa tietty alue tai toimiala voidaanlinto tarjoaa laajan valikoiman palveluita molempiin lähtö- julistaa ”äkillisen rakennemuutoksen alueeksi tai toimialaksi”.kohtiin: Tällöin käytettäväksi tulee erityistoimenpiteitä ja rahoitusta. Tukitoimet koskevat kaikkia alan tai alueen yrityksiä eli myösStrateginen kehittäminen päätoimeksiantajan alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. Myös sellaiset organisaatiot, joilla ei ole omia vähentämis-Strategiseen kehittämiseen voi liittyä sekä olemassa olevan tarpeita, voivat hyötyä rakennemuutostilanteiden hoitoon jär-henkilöstön kehittämistä että henkilöstön lisäämistä tai vä- jestetyistä toimenpiteistä, koska tukitoimet tarjoavat mahdol-hentämistä. Organisaatiossa voi olla yhtä aika päällä sekä lisuuksia liiketoiminnan laajentamiselle. Tarjolle tulee mmrekrytointi- että vähentämistarpeita. Työ- ja elinkeinohallin- toimitiloja, koneita ja laitteita. Työmarkkinoille tulee myösnolla on apuvälineitä molempiin tilanteisiin. paljon ammattitaitoista henkilöstöä. Äkillisiin rakennemuu- Työntekijöitä on mahdollista kouluttaa organisaation sisäl- toksiin kootaan aina yhteistyöverkosto koordinoimaan tuki-lä uusiin tehtäviin niin, että henkilöstövähennyksiltä välty- toimia ja järjestettäviä palveluita sekä edistämään uuden lii-tään. Koulutus voi tapahtua TE-hallinnon ja työnantajan yh- ketoiminnan kehittymistä.teishankintana, mikä alentaa työnantajalle koituvia kustan-nuksia merkittävästi. Omistajan vaihdos Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tar-joavat on mm. tuettua konsultointia sekä rahoitusta erilaisiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on erityinenkehittämishankkeisiin kuten työelämän laadun ja tuottavuu- ViestinVaihto -palvelu omistajanvaihdostilanteisiin. Myös seu-den samanaikaiseen parantamiseen. Tukea saa myös kansain- dulliset yrityspalvelut tarjoavat apua ja tuntevat alueellisetvälistymiseen ja investointeihin. erityispiirteet. Paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto auttaa uu- den yrittäjän tai yrityskumppanin löytämisessä työnhakijoi-Äkillinen muutos den joukosta. Yrittäjiä voi hakea myös omatoimisesti www. mol.fi -sivuston CV-netin kautta (esim. hakusanalla ”yrittäjyy-Äkillinen muutos on yllättäen eteen tullut negatiivinen ilmiö, destä kiinnostunut”) Palveluita kannattaa hyödyntää myösns. ”musta joutsen”. Äkillisissä muutoksissa on käytössä kaik- sukupolvenvaihdosten yhteydessä.
  4. 4. 2. YT-neuvottelujen aikanaYT-neuvottelujen kulusta säädetään laissa yhteistoiminnasta Muutosturvan sisältö lyhyesti:yrityksissä (30.3.2007/334). Myös työsopimuslaki (26.1.2001/55) •• Tehostettu neuvotteluvelvollisuuson syytä ottaa huomioon YT-neuvottelujen aikana. Lainsäädän- •• Ilmoitus YT-neuvotteluiden aloittamisesta TE-toimistollenön mukaan vaihtoehtojen selvittäminen on ensisijaista henki- •• Julkisten työvoimapalveluiden selvittäminenlöstön vähennyksiä harkittaessa. •• Muutosturvan piiriin kuuluvien irtisanottujen tietojen Työ- ja elinkeinohallinto antaa neuvontaa liittyen työvoima- ilmoittaminen TE-toimistollepalveluihin ja työllistymisen edistämiseen. Mikäli henkilöstö- •• Palkalliset työllistymisvapaat irtisanomisaikana tuotan-vähennyksiin päädytään, tulee työnantajan selvittää vähennys- nollisin tai taloudellisin syin irtisanotuilleten kohteeksi joutuvien työllistyminen oman organisaation •• Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma:sisällä joko suoraan tai mahdollisen koulutuksen avulla. Tähän ○○ Työnantajan tulee tehdä esitys neuvottelujen alkuvai-tarkoitukseen voi käyttää kohdassa 1. mainittuja kehittämis- ja heessatukipalveluita. Työ- ja elinkeinotoimisto on hyödyllinen strate- ○○ Tulee sisältää ainakin: aikataulut, menettelytavat, nou-ginen kumppani koko prosessin ajan sekä neuvonantajana et- datettavat toimintaperiaatteet julkisia työvoimapalvelu-tä palveluiden tuottajana. ja käytettäessä sekä selvityksen työnhaun ja koulutuk- Vuonna 2005 käyttöön otettu ja 2009 laajennettu Muutos- sen edistämisestäturvan toimintamalli tehostaa työnantajan, työntekijöiden ja ○○ Sisältö täsmentyy neuvottelujen aikana, ja on valmistyö- ja elinkeinohallinnon yhteistyötä: neuvottelujen päätyttyä ○○ Sovitaan ja kirjataan ylös kaikki toimenpiteet, joillaMuutosturva edistetään työntekijöiden työllistymistä ○○ Toimintasuunnitelman voi myös laatia sellaiseen muo-Paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto auttaa muutosturvan toi- toon, että se toimii jaettavana tiedotteena työntekijöillemeenpanossa. Alueelliset muutosturva-asiantuntujat palvele- ○○ Henkilöstöhallinnollisia kysymyksiä, joista keskustellavat sekä työnantajia että työntekijöitä. On suositeltavaa ottaa YT-neuvotteluiden aikana:yhteyttä muutosturva-asiantuntijaan mahdollisimman aikai- –– työllistymisvapaiden pitäminensessa vaiheessa ja sopia yhteistyöstä. Muutosturva-asiantunti- –– tulospalkkiot, bonukset, autoetu, puhelinetu, asun-jat tulevat tarvittaessa paikanpäälle työpaikoille neuvottele- toetu, muut luontaisedut jne.maan järjestettävistä palveluista ja auttamaan palveluiden toi- –– vuosilomien pitäminen tai korvaaminen rahallameenpanossa. –– työtodistusten kirjoittaminen –– henkilöstöhallinnon yhdyshenkilö irtisanotuille –– työterveyshuolto
  5. 5. 3. Henkilöstövähennyksiin päädyttäessäHenkilöstövähennysten yhteyteen työ- ja elinkeinohallinto keinotoimiston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-tarjoaa laajan valikoiman palveluita. Vaikka palvelut toteu- sen kanssa.tettaisiinkin vasta YT-neuvottelujen jälkeen, niistä kannattaaneuvotella ja sopia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Työnhaun edistäminenmuutosturva-asiantuntijan sekä muiden yhteistyökumppa-neiden kanssa. Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut auttavat työntekijöitä työl- Työsopimuslaki velvoittaa ilmoittamaan kaikista muutos- listymään suoraan työstä työhön. Palveluista tiedottaminenturvan piiriin kuuluvista irtisanotuista työ- ja elinkeinotoimis- tapahtuu useimmiten tiedotustilaisuuksien avulla. Niihin voitolle ja ilmoitus tulee tehdä viipymättä. Ilmoitukseen löytyy pyytää edustajan työ- ja elinkeinotoimistosta, työttömyyskas-lomake www.mol.fi -sivustolta. Tiedot voi toimittaa suoraan sasta, eläkeyhtiöstä tai muista yhteistyökumppaneista. Täl-muutosturva-asiantuntijalle. löin tieto palveluista saadaan suoraan asiantuntijoilta. Työnhakijaksi voi rekisteröityä työ- ja elinkeinohallinnonTyöllistymistä edistävä nettiportaalissa www.mol.fi. Työnhaun voi aloittaa millointoimintasuunnitelma – toimeenpano tahansa, eikä tarvitse odottaa työttömyyden alkua. Kuitenkin työnhakijaksi ilmoittautuminen kannattaa tehdä viimeistäänHyvä työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma auttaa irti- ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Nettisivuilta löytyy myössanomisprosessin läpiviemisessä. Kunnollinen etukäteissopi- avoimet työpaikat -tietokanta sekä CV-netti, jota kannattaaminen auttaa kaikkia osapuolia toimimaan oikein. Viimeis- hyödyntää.tään irtisanomisten käynnistyttyä alkaa toimintasuunnitel- Henkilöstöhallinnon rooli on keskeinen hyvin hoidetussaman toimeenpano. irtisanomisprosessissa. Uudelleentyöllistymistä voi usein tu- kea konkreettisestikin esim. auttamalla CV:n tai työhakemus-Työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa käytettäväksi julkisia ten laatimisessa. Yhteistyökumppanit ja asiakkaat saattavattyövoimapalveluita: olla kiinnostuneita vapautuvasta työvoimasta. On myös mah-•• Työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuudet dollista sopia yhteistyöstä henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyri- ○○ mukaan voi kutsua myös muita tahoja, esim. työttö- tysten kanssa. myyskassa, eläkeyhtiö, yrittäjyysinfo jne. Työpaikalle voidaan perustaa työnhakupiste, johon järjes-•• Työ- ja elinkeinotoimiston etäpiste työpaikalla tetään tarvittava määrä tietokoneita oheislaitteineen. Samaan ○○ etäpiste voi toimia sopimuksen mukaan muutamasta paikkaan kannattaa kerätä työnhakuun liittyvää materiaalia, tunnista muutamaan päivään kuten esitteitä ja tiedotteita. ○○ isoissa irtisanomisissa jopa pysyvä etäpiste prosessin Uudelleensijoittumispalvelut (uudelleensijoittumisvalmennus, ajan outplacement) auttavat työnhaussa. Palveluita voi hankkia•• Työ- ja elinkeinotoimiston toimipaikasta saatavat palvelut: työ- ja elinkeinohallinnon maksullisia palveluita toteuttavalta ○○ mm. työnvälitys, ammatinvalinnan ohjaus ja urasuun- yksiköltä (HRV-palvelut), tai lukuisilta yksityisiltä toimijoilta. nittelu, koulutusneuvonta, yrittäjyysneuvonta ja start- tiraha, nuorten palvelut, ammatillinen kuntoutus jne. Yrittäjyyden edistäminenKoulutuksen edistäminen Yrittäjyys on vaihtoehto palkkatyölle. Yrittäjäksi ryhtyvälle on tarjolla sekä neuvontaa että taloudellista tukea (esim. startti-Koulutuksen avulla voi: raha). Henkilöstönvähennystilanteissa voi syntyä luontevasti•• ennaltaehkäistä irtisanomisia mahdollisuuksia perustaa yhteinen yritys useamman yrittäjän•• lisätä työntekijöiden nykyiseen ammattiin liittyvää am- voimin. Ryhmä yrittäjyydestä kiinnostuneita voi aloittaa osuus- mattitaitoa toiminnallisen yrittäjyyden.•• auttaa siirtymään kokonaan uuteen ammattiin tai uudel- Työnantajalla on usein mahdollisuuksia tukea työntekijöi- le alalle den yrittäjyyttä esimerkiksi hankkimalla tuotteita tai palve- Työnantaja voi järjestää henkilöstökoulutusta tai edistää luita työntekijöiden perustamilta yrityksiltä. Työnantaja voityöntekijöiden omaehtoista koulutukseen hakeutumista esim. myös auttaa saamaan tarvittavia toimitiloja ja laitteita.antamalla vapaata kouluttautumiseen. Yritysneuvontaa saa mm. työ- ja elinkeinotoimistosta, elin- Yhteishankintakoulutuksessa kustannukset jaetaan työn- keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, alueellisista uus-antajan ja työ- ja elinkeinohallinnon välillä. Julkista rahoitus- yrityskeskuksista sekä seudullisista yrityspalveluista. Hyväta voi saada sekä irtisanomisten ehkäisemiseen että pois läh- lähde yrittäjätietoudelle on työ- ja elinkeinohallinnon ylläpi-tevän henkilöstön koulutukseen. Yhteishankintana toteutet- tämä portaali www.yrityssuomi.fi.tavista koulutuksista täytyy aina sopia etukäteen työ- ja elin-
  6. 6. Työ- ja elinkeinohallinnon palveluja tarjoavatAlueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympä- Tekes – Teknologian ja innovaatioidenristökeskukset (www.ely-keskus.fi) kehittämiskeskus (www.tekes.fi)•• Tuotteistettuja asiantuntijapalveluita organisaatioiden •• Rahoittaa tutkimus- ja kehitysprojekteja ja edistää yritys- kehittämiseen ja yleiseen elinkeinoelämän ja innovaatio- ten kehittymistä ympäristön hallitsemiseen •• Työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus (TYKE-rahoi-•• Koulutusta ja konsultointipalveluita henkilöstön kehittä- tus) kannustaa suomalaisia työpaikkoja kehittämään miseen (mm. yhteishankintakoulutusta työ- ja elinkeino- työelämäinnovaatioita, tuottavuutta ja työelämän laatua hallinnon ja työnantajan yhteisesti rahoittamana)•• Rahoitusta yrityksen kehittämiseen Asiantuntijahaku.fi (www.asiantuntijahaku.fi)Paikalliset työ- ja elinkeinotoimistot(www.mol.fi) •• Suomen suurin maksuton asiantuntijoiden hakupalvelu yrittäjille ja asiantuntijoille•• Rekrytointeihin liittyvät palvelut•• Muutosturvapalvelut Muita yhteistyökumppaneita•• Uudelleensijoittumispalvelut, eli ns. ”outplacement” muutostilanteiden tueksi: (maksullista)•• Työyhteisöjen kehittämispalvelut (maksullista) •• työttömyyskassat •• työmarkkinajärjestötYritys-Suomi (www.yrityssuomi.fi) •• uudelleensijoittamisvalmennus / outplacement-tarjoajat •• kaupunki / kunta (erityisesti elinkeinotoimi)•• Julkisten yrityspalveluorganisaatioiden muodostama •• t erveydenhuolto (harkinnan mukaan myös seurakunta) palvelukokonaisuus, jota työ- ja elinkeinoministeriö •• koulutusorganisaatiot koordinoi •• rekrytointipalvelut•• Tietoa yritystoiminnan kehittämiseen, muutostilanteisiin •• muut rekrytoivat yritykset ja omistajanvaihdoksiin•• Talousapu-neuvontapalvelu (www.talousapu.fi)
  7. 7. YhteystietojaTE-toimisto Työttömyyskassat www.mol.fi www.tyj.fi Paikallistoimistojen yhteystiedot löytyvät netistä sivuilta löydät eri työttömyyskassojen yhteystiedot Työlinja Työlinja yritysasiakkaille: 010 19 4907 Seudulliset kehittämisyhtiöt Työlinja henkilöasiakkaille: 010 19 4904 www.sekes.fi Työlinjan muutosturvaneuvonta: 010 19 4911 sivuilta löydät alueellisten toimipaikkojen yhteystiedotELY-keskus Työ- ja elinkeinoministeriö www.ely-keskus.fi www.tem.fi sivuilta löydät alueellisten toimipaikkojen yhteystiedot puh: 010 60 6000Yritys-Suomi Puheluissa paikallisverkkomaksu (pvm) lankapuhelimes-www.yrityssuomi.fi ta soitettuna ja matkapuhelinmaksu (mpm) matkapuhe-puh: 010 19 4681 limesta soitettuna. ESR:n Työstä työhön -kehittämisohjelma

×