• Like
Nuorisotakuu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

SAK:n kehittämisjohtajan Saana Siekkisen esitys SAK:n koulutuspäivillä opinto-ohjaajille sekä historian- ja yhteikuntaopin opettajille 3.–4.5.2013 Espoon Siikajärvellä.

SAK:n kehittämisjohtajan Saana Siekkisen esitys SAK:n koulutuspäivillä opinto-ohjaajille sekä historian- ja yhteikuntaopin opettajille 3.–4.5.2013 Espoon Siikajärvellä.

Published in News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. NUORISOTAKUU 1.1.2013
 • 2. Yhteiskuntatakuu Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaallevastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-,työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukaudenkuluessa työttömäksi joutumisesta.Koulutustakuu Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikkalukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa,työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.NUORISOTAKUU
 • 3. Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pelkän peruskoulun varassa oleville 20-29-vuotiaillenuorille taataan mahdollisuus suorittaa ammatti- taierikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Ohjelmalla tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina2013 - 2016.NUORISOTAKUU
 • 4.  Nuorten ammatillista koulutusta lisätään alueilla, joillakoulutuspaikkoja on nuorisoikäluokkaan nähdenvähemmän➤ 1 700 uutta aloituspaikkaa➤ Huom! OKM:n päätökset opiskelijapaikkojenleikkauksista, vuoteen 2016 mennessä 3150 paikkaa➤ Lisäksi muut säästötoimet, kuten indeksien jäädytys Saman vuoden aikana perusasteen päättävät asetetaanetusijalle toisen asteen opiskelijavalinnoissa➤ voimaan syksyn 2013 yhteishaussa Maahanmuuttajanuorten kielikoulutusta lisätään kansan-ja kansalaisopistoissa. Opiskelumaksujen kompensaatioopintoseteliavustuksinKOULUTUSTAKUU
 • 5.  Tutkinnon osaan tähtäävän oppisopimuskoulutuksen hinnanmääräytymisperusteita muutetaan➤ Alle 3-v oppisopimukset taloudellisesti kannattavammaksi Työnantajille maksetaan korotettua koulutuskorvausta samanavuonna perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksenpäättäneiden nuorten oppisopimuskoulutukseen➤ ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 €/kk➤ toisena vuonna 500 €/kk➤ kolmantena vuonna 300 €/kk➤ 41 koulutuksen järjestäjääKOULUTUSTAKUU
 • 6.  TE- toimistoissa tehdään nuoren kanssa yhteistyössätyöllistymissuunnitelma (tai sitä korvaavaa suunnitelma).➤ laadittava ensimmäisen haastattelun yhteydessä kahdenviikon kuluessa työnhaun alkamisesta➤ palvelutarpeen arviointi ja yksilölliset jatkosuunnitelmat➤ nuorelle annettava välitehtäviä, joilla edistetäänsuunnitelman toteutumista – oma aktiivisuus korostuu➤ tarkennettava viimeistään kuukauden kuluessaensimmäisestä haastattelusta➤ sisällytettävä mahdollisuuksien mukaan palveluitatyöllistymisen edistämiseksi: mm. työnhaku- jauravalmennusta, ammatillista työvoimakoulutusta, työ-tai koulutuskokeilua, starttiraha, palkkatuettu työ,terveydentilan tutkimuksiaTAKUUN TOTEUTUMINEN TE-TOIMISTOISSA
 • 7.  Ilman ammatillista tutkintoa olevien nuorten uran löytymistätuetaan vahvemmin työkokeilulla➤ työkokeilusta kirjallinen sopimus, jossa tavoitteetkirjattuna➤ työkokeilun päättyessä työnantajan annettava työ- jaelinkeinotoimistolle tavoitteisiin liittyvä arviointi➤ Työkeilun maksimi 6 kk samalla työantajalla, tietyinehdoin 12 kk Ammatillisen tutkinnon suorittaneita nuoria eipääsääntöisesti ohjata työkokeiluun➤ työllistymistä tuetaan työnantajalle maksettavallapalkkatuella (n.700 €/kk v.2013, max.10 kk)TAKUUN TOTEUTUMINEN TE-TOIMISTOISSA
 • 8.  Nuorten Sanssi-kortti vakinaistettiin (palkkatuki) jakäyttö on laajennettu koskemaan kaikkia alle 30 v. Työnhakuvalmennuksen resursseja, työvoimakoulutuksenlisä- ja täydennyskoulutusta ja lupakoulutusta lisätään Työhönvalmentajat edistävät niiden nuorten sijoittumistatyöelämään, joilla vaikeuksia löytää itsenäisestityöpaikka tai tarvitsevat apua työsuhteen alussa (esim.vajaakuntoiset). Maahanmuuttajanuoret➤ työvoimakoulutusta lisätään, pääsääntöisesti 20 vuottatäyttäneille➤ lisättyjä ohjausresursseja TE-toimistoihin➤ verkostoja vahvistetaan kuntienkotouttamisasiantuntijoihin ja koulutuksen järjestäjiinTAKUUN TOTEUTUMINEN TE-TOIMISTOISSA
 • 9.  Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskouluntai lukion jälkeen ammatillista tutkintoa, on haettavayhteishaussa koulutukseen tai hän menettää oikeudentyömarkkinatukeen. Koulutuksen velvoittavuus➤ nuoren velvoite hakea kevään yhteishaussa säilyy➤ hakuvaihtoehtojen minimimäärä laskee kolmesta kahteen➤ syksyn haun velvoittavuus työmarkkinatuen saamisenehtona poistuu➤ jos työllistymissuunnitelmassa on sovittu koulutukseenhakeutumisen sijasta muusta työllistymistä edistävästävaihtoehdosta, ei työmarkkinatuen menetystäNUORTEN TYÖMARKKINATUKI JAKOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
 • 10.  Nuorten yrittäjyyttä tuetaan osana nuorisotakuuta➤ mm. tiimi- ja osuuskuntayrittäjyys➤ koulutusta ja neuvontaa➤ starttirahaa oman yrityksen perustamiseen n.670 - 1080euroa, max.18 kk.NUORTEN YRITTÄJYYS
 • 11.  ELY – keskusten vastuulla on alueellisen nuorten ohjaus-ja neuvontapalveluiden yhteistyöverkoston kokoaminen➤ verkostossa oltava nuorisolain mukaan edustusopetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta sekätyöhallinnosta ja poliisihallinnosta➤ kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista paikallisenpäätöksenteon ja suunnittelun tueksi➤ koordinoi ohjauspalveluiden tarjontaa, seuraapalveluiden riittävyyttä, saatavuutta ja laatua➤ hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminenalueilleKUNTIEN ROOLI
 • 12.  Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan➤ vuonna 2012 toteutettiin noin 87 % kunnista➤ tehtävänä on auttaa ja tukea nuorta saamaantarvitsemansa palvelut ja siten edistää nuoren kasvua,itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työhön Nuorten työpajatoiminnan kattavuutta parannetaan,laatua kehitetään ja yhteistyötä oppilaitosten kanssalisätään nuorella mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoonsekä räätälöityyn koulutuspolkuun Ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteet muutetaanelämäntilannelähtöiseksi. Sairauden lisäksi huomioidaanesim. sosiaalisten taitojen puute.NUORISOTYÖ, TYÖPAJAT, KUNTOUTUS
 • 13.  Työmarkkinakeskusjärjestöjen 11 esitystä koulutuksen jatyöelämän yhteistyön kehittämiseksi (18.10.2012) Ehdotukset on valmisteltu työurasopimuksen pohjaltakäynnistetyssä työryhmässä. Neuvottelut alakohtaisiksi nuorten työllistämissopimuksiksijatkuvat edelleen liittotasolla.Tavoitteet löytää nuorille työ- ja kouluttautumismahdollisuuksiayhdistämällä koulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista helpottaa ammatillisesta koulutuksesta työelämäänkiinnittymistä vähentää keskeyttämistä ammatillisessa koulutuksessa erityisesti ammatillista koulutusta vailla oleville nuorilleTYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN EHDOTUKSET
 • 14. 1. Otetaan käyttöön avoin ammattiopisto – toimintamallityö- ja elinkeinotoimistojen ja ammatillisen koulutuksenjärjestäjien yhteistyöllä2. Luodaan toimintamalli nuorten tuetustaoppisopimuskoulutuksesta ja käynnistetään kokeiluhanketutkinnon osaan johtavan tuetun oppisopimuksentoteutusvaihtoehdoista3. Ammatillista koulutusta uudistetaan niin, että opiskelijatvoivat joustavasti siirtyä ammatillisesta peruskoulutuk-sesta oppisopimukseen koulutuksen eri vaiheissa4. Työssäoppimisen toteutustapoja monipuolistetaan5. Luodaan uudenlaisia koulutusmalleja toimialojen erilaisiintarpeisiin yhdistämällä koulutusta ja työpaikallatapahtuvaa oppimista
 • 15. 6. Työpaikkaohjaajien koulutus määritellään ammatillisenkoulutuksen järjestäjien ja oppisopimuksen järjestäjientehtäväksi7. Opettajien työelämäjaksoja lisätään8. Elinikäisen oppimisen ohjauspalvelut kuntoon paikallisesti9. Yhteistyötä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen erijärjestämismuotojen välillä tiivistetään10. Yleissivistävän koulutuksen ja työelämän yhteistyötälisätään11. Korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä lisätään
 • 16.  Tuettu oppisopimus nuorille➤ Ei- työsuhteinen ennakkojakso➤ Tutkinnon osan suorittaminen➤ Tuki ja ohjaus työpaikoilla 2+1 –malli käyttöön➤ Esimerkiksi kaksi vuotta oppilaitosmuotoisessa koulutuksessaja vuosi oppisopimuksella➤ Koulutuksen järjestäjälle sama yksikköhintaoppisopimukseen Työssäoppimisen lisääminen➤ Erilaisia kokeiluhankkeita 2014-2017 lisärahoitusta noin 20 milj euroa/vuosiNUORTEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JA TYÖPAIKALLATAPAHTUVAN OPPIMISEN LISÄÄMINEN