Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen

701 views

Published on

SAK:n linjauksia aluepolitiikkaan. SAK:n julkaisusarja.

Puheenvuoron tarkoituksena on avata SAK:laisen ay-liikkeen keskustelua
Suomen ja Euroopan unionin aluepolitiikasta sekä aluekehittämisestä.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen

 1. 1. 6/2002 Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen SAK:n linjauksia aluepolitiikkaanSUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ
 2. 2. Lisätietoja: Eine Mikkonenpuh. (09) 7721 416, eine.mikkonen@sak.fi SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki Tilaukset: SAK/postitus puh. (09) 7721 344
 3. 3. Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen– SAK:laisen ay-liikkeen linjauksia1. Aluekehitykseen vaikuttavat kokonaistaloudelliset mekanismit 32. Teollisen yhteiskunnan rakentamisesta 2000- luvunaluepoliittisiin haasteisiin 53. Suuri ja pieni aluepolitiikka 64. Toteutunut aluekehitys 8 4.1. Tuotanto ja työllisyys 8 4.2. Työttömyys 8 4.3. Muuttoliike ja väestö 95. Varsinainen aluepolitiikka 10 5.1. Varsinaisen aluepolitiikan keinovalikoima 11 5.2. Varsinaisen aluepolitiikan tuloksia 126. Ruotsin aluepolitiikan linjauksia ja tuloksia 147. Valtiovallan kaavailemat ja käynnistämät uudistukset 16 7.1. Kehittämisohjelmat 16 7.2. Hallinnolliset uudistukset 16 7.3. Yritysten tukitoimet 178. SAK:laisen ay-liikkeen aluepoliittisia linjauksia 18 8.1. Kumppanuudesta lisäarvoa aluehallintoon 18 8.2. Kattava aluerakenne turvattava ja TE-keskuksia vahvistettava 19 8.3. Varsinaisen aluepolitiikan keinot tehokäyttöön 20 8.3.1. Työllisyys on aluepolitiikan ykkösasia 20 8.3.2. Elinikäinen oppiminen tuottaa osaajia alueille 21 8.3.3. Aktivoivaan ja verkottuvaan elinkeinopolitiikkaan 23 8.3.4. Julkinen valta luo edellytyksiä 24 8.4. Tukea Suomelle myös itälaajentumisen jälkeen 259. Mitä painotuksiin sitoutuminen edellyttää ay-liikkeeltä 26Lähteet 27Liitteet 28 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 1
 4. 4. Kumppanuudella ja osaamisella tehoa aluekehittämiseen Tämän puheenvuoron tarkoituksena on avata SAK:laisen ay-liikkeen keskuste- lua kansallisesta ja Euroopan unionin aluepolitiikasta ja aluekehittämisestä. Pu- heenvuoro jakautuu kolmeen osaan: ensin kuvataan lyhyesti Suomessa toteu- tettua aluepolitiikkaa ja aluekehitystä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Jonkin ver- ran esitellään Ruotsin aluekehittämistyötä. Ruotsin olosuhteet muistuttavat eniten maamme oloja ja tarjoavat mahdollisuuden vertailuihin. Pääasiallisena lähteenä kuvausosassa on käytetty Talousneuvoston raporttia Alueellinen kehitys ja alue- politiikka Suomessa (2000/6). Toiseksi kuvataan valtiovallan jo käynnistämiä tai kaavailemia aluekehittämistoimenpiteitä. Kolmanneksi hahmotetaan SAK:laisen ay-liikkeen varsinaiseen eli pienen tai suppean aluepolitiikan linjauksia. Suuri aluepolitiikka kattaa maassa harjoitettavan vero- ja sosiaalipolitiikan ja sillä vaikutetaan pääosin aluekehitykseen. Varsinaisen eli pienen aluepolitiikan voi- mavarat ovat huomattavasti pienemmät ja ne koostuvat lähinnä kansallisista yri- tystuista, tutkimus- ja kehittämisrahoista sekä Euroopan unionin rakennerahas- to-ohjelmista. Pääosin SAK:n suuren aluepolitiikan linjaukset edustajakokouskaudelle 2001- 2006 on viitoitettu edustajakokousasiakirjassa Hyvinvointi syntyy työstä sekä hallitusohjelmatavoitteissa 2003-2006. Tässä yhteydessä vain sivutaan itälaajentumista ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikkaa ohjelmakauden 2000- 2006 jälkeen. Kuluvalla ohjelmakaudella eletään eräänlaista etsikkoaikaa vanhoissa unionin jäsenmaissa: Euroopan unionin rakennerahastoista saatavat tuet ovat korkeim- millaan juuri nyt. Siksi rahoitusta olisi käytettävä hyväksi mahdollisimman tehok- kaasti alueiden kehittämisen pysyvän osaamis- ja infrastruktuurin perustan ra- kentamiseksi. Itälaajentumisen jälkeen vanhojen jäsenmaiden aluekehittämisva- rat jäävät väistämättä nykyistä pienemmiksi.2 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 5. 5. 1. Aluekehitykseen vaikuttavatkokonaistaloudelliset mekanismitSuomen kansantalous ja sen alueet kehittyvät, myös tulevina vuosina, monellatavoin muuttuvassa ympäristössä. Maailmantalous muodostaa yhä kiinteämmänja herkkäliikkeisemmän kokonaisuuden. Sen vaikutukset heijastuvat maammeentistä avoimempaan kansantalouteen aikaisempaa välittömämmin ja nopeam-min.Suomen kansantalous on laman jälkeen kehittynyt myönteisesti. Talouden kas-vu on ollut teollisuusmaiden nopeinta. Myös pidemmän ajan näkymät ovat suo-tuisat erityisesti talouden perusvakauden ja yritystoiminnan hyvän kilpailukyvynansiosta. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää kuitenkin kansantalouden ra-kenteiden jatkuvaa vahvistamista.Yritysten kansainvälistyminen on johtanut siihen, että teollisuusmaiden tarve pi-tää huolta kansainvälisestä kilpailukyvystä on entisestään korostunut ja moni-puolistunut. Yritykset edellyttävät toimintaympäristöltä paitsi vakautta ja kas-vuedellytyksiä, myös vahvaa osaamispohjaa, toimivia työmarkkinoita ja laadu-kasta talouden infrastruktuuria.Suomi onkin menestynyt viimeaikaisissa kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissahyvin. Hyvän kilpailukyvyn turvaaminen myös tulevina vuosina edellyttää jatkuviatoimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja muuntumiskyvyn ylläpitämistäuudistuvissa olosuhteissa.Pitkään jatkuneesta talouskasvusta huolimatta vakavimpina ongelmina ovat yhälaman jäljiltä korkea ja suurelta osin pitkäaikaiseksi muodostunut työttömyyssekä eräiden alueiden erittäin korkeat työttömyysasteet.Suomen alueellista kehitystä on viime vuosina leimannut voimistunut tuotannon,työvoiman ja väestön alueellinen keskittyminen, mikä johtuu osaltaan nopeastikansainvälistyvän ja uudistuvan talouden muutoksista. Yritykset menestyvät par-haiten kilpailukykyisillä alueilla, joilta löytyy osaavaa työvoimaa, innovatiivisuuttaja keskittymisen tuomia etuja ja joilla on edullinen sijainti.Keskittymisen myötä alueellinen eriytyminen voimistuu. Maahamme on muo-dostunut pääkaupunkiseudun lisäksi alueellisia kasvukeskuksia, joissa on moni-puolinen elinkeinorakenne ja informaatioteknologiaan perustuvaa tuotantoa,koulutus- ja tutkimustoimintaa.Näiden keskusten lisäksi Suomessa on useita toimivia, mutta hyvin eritasoisiakaupunkikeskuksia. Erikoistumisen ja erityisosaamisen myötä näillä seutukun-nilla on mahdollisuudet kehittyä vahvemmiksi ja samalla myös ympäröivää maa-seutuaan stimuloiviksi keskuksiksi, jotka tulevaisuudessa menestyvät hyödyntä-mällä ominaispiirteitään.Informaatioteknologia ja tietoyhteiskunta antaa alueelliseen kehitykseen kah-denlaisia sysäyksiä. Osana kansainvälistyvää taloutta uutta teknologiaa tuottava SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 3
 6. 6. ja soveltava yritystoiminta pyrkii keskittymään suuriin keskuksiin. Verkostoituva talous ja moderni, toimiva viestintä- ja tietoliikenneteknologia väylineen antavat toisaalta myös mahdollisuudet alueelliseen erikoistumiseen ja paikallisten vah- vuuksien hyödyntämiseen. Olennaista tällöin on, miten hyvin alueelliset taloudet pystyvät vastaamaan uusiin haasteisiin sekä yhdistämään paikallisen aloitteelli- suuden ja luovuuden kansalliseen ja kansainväliseen tietoyhteiskuntakehityk- seen. Aluerakenteen jatkuva nopea muutos synnyttää joka tapauksessa kokonaista- loudellisia sopeutumiskustannuksia, jotka voivat muodostua saavutettavia hyö- tyjä suuremmiksikin. Voimavarojen ja perusrakenteen vajaakäyttö muuttotappio- alueilla ja toisaalta ylikuormitus muuttovoittoalueilla aiheuttavat menetyksiä ja kustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan vähentää sellaisella aluepolitiikalla, joka täyttää itse kustannustehokkuuden vaatimukset: aluepoliittisten toimien on oltava sellaisia, että ne edistävät käytännössä tasapainoisempaa aluekehitystä, kuin ilman niitä toteutuisi ja samalla ilman menetyksiä talouden kokonaistuotannossa.4 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 7. 7. 2. Teollisen yhteiskunnan rakentamisesta2000- luvun aluepoliittisiin haasteisiinSuomeen säädettiin ensimmäiset aluepoliittiset lait 1960-luvulla ja tuolloin tavoit-teena oli rakentaa Suomesta teollinen yhteiskunta. Seuraavalla vuosikymmenel-lä, ensimmäisen laajan muuttoaallon seurauksena, yritettiin rajoittaa ruuhka-alueiden kasvua. Samoihin aikoihin aluepoliittiset toimenpiteet laajenivat teolli-suuspolitiikasta yhteiskuntapolitiikaksi, jonka tavoitteena oli väestön elinolojenalueellisten erojen tasoittaminen. 1980-luvun puolivälistä alkaen pieni aluepolitiik-ka alkoi ottaa ensiaskeleitaan. Alettiin puhua alueiden omaehtoisesta kehittämi-sestä.Omaehtoisuus sai lainsäädännölliset puitteet aluekehittämislain tullessa voimaan1994 alussa. Tuolloin vastuu alueiden kehittämisestä siirtyi lääninhallituksiltamaakuntien liitoille. Seuraavana vuonna Suomi liittyi Euroopan unioniin ja tuliunionin alue- ja rakennepolitiikan vaikutuspiiriin. Suomessa alettiin toteuttaaEU:n rakennerahastoihin nojaavaa ohjelmallista aluepolitiikkaa.Globalisaation mukanaan tuoman uuden talouden lisäksi tulevaan aluekehityk-seen vaikuttavat eniten juuri Euroopan unionin aluepolitiikka ja toisaalta väestö-rakenteen muutos.Uuden talouden ydinasioita on verkottuminen. Sitran mukaan (Hautamäki 2001)juuri verkottuminen ja paikallinen aloitteellisuus (sosiaalinen pääoma) tarjoavataluekehityksen avaimet. Verkottuminen voidaan nähdä kolmitasoisena prosessi-na: maantieteellinen verkosto, tietoverkosto ja osaamisverkosto. Näiden verkos-tojen avulla synnytetään alueellinen kilpailukyky.Euroopan unionin ohjelmakausi 2000-06 on päässyt hyvään alkuun ja ohjelmanmahdollisuudet on käytettävä maksimaalisesti hyväksi. Unionin laajentuminenalkaa jo tämän ohjelmakauden aikana ja vaikuttaa erityisesti seuraavalla ohjel-makaudella. Vanhojen jäsenmaiden aluepoliittiset tuet tulevat vähenemään.Alustavat kaavailut vuoden 2006 jälkeisestä aluepolitiikasta lähtevät eurooppa-laisten megakeskusten ympärille rakennettavasta aluepolitiikasta. Kaupunkipoli-tiikka tulee nousemaan alue- ja rakennepolitiikan keskiöön. Myös väestöraken-teen muutoksen mukanaan tuomat haasteet tulevat olemaan suuria: Eurooppaon harmaantuva maanosa. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 5
 8. 8. 3. Suuri ja pieni aluepolitiikka Aluepoliittisin toimenpitein on Suomessa pyritty tasaamaan alueellisia hyvinvoin- tieroja ja tasapainoittamaan alueellista kehitystä. Alueellisten hyvinvointierojen tasaamiseen on vaikuttanut ja vaikuttaa eniten jatkossakin suuri aluepolitiikka eli valtion harjoittama yleinen sosiaali- ja veropolitiikka, jolla on tasattu väestön ku- lutusmahdollisuuksia. Hyvinvointierojen tasaamisessa on onnistuttu varsin hyvin lamankin aikana. Näin siitä huolimatta, että valtionosuusjärjestelmän uudistami- nen ja korvaaminen osin verotulojen tasausjärjestelmällä ja yhteisöverotuloilla ovat vaikuttaneet kuntien toimintaedellytyksiin maan eri puolilla eri tavalla. Seuraava kuvio kertoo verotulojen kertymän asukasta kohden maakunnissa ja valtion kokonaismenojen kohdentumisen maakunnittain. Verotuloja kerätään enemmän etelän ja lännen väkirikkaista maakunnista ja verotulotasausten kautta ohjataan Itä- ja Pohjois-Suomeen. Valtion kokonaismenot ja verotulot asukasta kohden maakunnittain vuonna 1998. Koko maa = 100 Lähde: Talousneuvoston raportti 2000/66 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 9. 9. Maakunnat jaetaan seutukuntiin ( yhteensä 85 ), jotka on ryhmitelty seuraavasti:harvaan asuttu maaseutu, maaseudun palvelukeskukset, teollisuuskeskukset,muut maakuntakeskukset, muut kasvukeskukset ja Helsingin seutu. Valtion ta-loudellisen tutkimuslaitoksen VATTin tutkimuksen mukaan kaikissa kuudessaalueryhmässä kuntasektorin ansioverot, yhteisöverot, kiinteistöverot ja muut ve-rot ovat kehittyneet suotuisasti vuodesta 1996 vuoteen 2000.Verotulotasausten ansiosta asukaskohtaiset verotulot eivät juurikaan poikkeatoisistaan. Vaihteluväli neljän seutukuntaryhmän välillä on noin 165 eu-roa/asukas. Ainoastaan Helsingin seutukunnan kunnat eroavat tasauksienkinjälkeen muista ryhmistä siten, että verotuloja on asukasta kohden enemmänkuin muualla maassa. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 7
 10. 10. 4.Toteutunut aluekehitys Aluekehitystä kuvattaessa keskeisiä muuttujia ovat tuotannon, työllisyyden, työttömyyden ja väestömuutosten kehitys. Viime vuosina yhä enemmän myös alueellista kilpailukykyä on alettu käyttää aluekehityksen mittarina. 4.1.Tuotanto ja työllisyys Tuotannon rakenne vaihtelee maakunnittain paljon. Maa- ja metsätalouden osuus tuotannosta ylittää 10 prosenttia kuudessa maakunnassa: Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Pohjanmaalla ja Poh- jois-Savossa. Pienin maatalouden tuotanto-osuus on Uudellamaalla, jossa pal- veluiden osuus on suurin, yli 60 %. Muissa maakunnissa palvelujen osuus vaih- telee 33 ja 42 prosentin välillä. Teollisuuden ja rakentamisen osuus tuotannosta on suuri Etelä-Suomen maakunnissa. Itä-Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Sa- takunnassa osuus ylittää 40 prosenttia. 1990-luvun alun lama-aika tasoitti alueiden tuotannon ja työllisyyden eroja. La- man jälkeen seutukuntien väliset erot ovat alkaneet kasvaa. Tuotannon kasvu on ollut keskimääräistä suurempaa suurissa yliopistokaupungeissa. Työllisten mää- rä on seuraillut tuotannon kasvua ja se saavutti suurissa kasvukeskuksissa lamaa edeltävän tason vuonna 1998. Kasvukeskusten ulkopuolella samana vuonna työllisten lukumäärä oli 15 prosenttia jäljessä. Syynä tähän olivat lähinnä maa- ja metsätalouden vaikeudet. Työllisyyskehitys näkyy maakuntien työllisyysasteissa. Istuvan hallituksen ta- voitteeksi asettama 70 prosentin työllisyysaste ylittyi vuonna 1999 vain Uudella- maalla, Itä-Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Maan keskiarvon yläpuolelle ylsivät Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnat. Kaikki hitaan työllisyyden kasvun maakunnat ovat jääneet keskiarvon alapuolel- le, samoin Pohjois-Pohjanmaa. Oulun seudun työllisyysasteen jääminen alle maan keskiarvon selittyy sillä, että opiskelijoiden osuus työikäikäisestä väestöstä on suuri 4.2. Työttömyys Laman jälkeen alueelliset työttömyyserot ovat alkaneet kasvaa, vaikka muuttolii- ke on ollut voimakasta. Reuna-alueilla työttömyys on laskenut kasvukeskuksia hitaammin. Pienet syrjäisen maaseudun seutukunnat ja pienet teollisuuspaikka- kunnat ovat huonoimmassa asemassa. Pohjois-Suomen joissakin seutukunnis- sa joka kymmenes työvoimaan kuuluva henkilö on joko työvoimakoulutuksessa tai tukityöllistettynä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvukeskusten ongelma; koulutetut muuttajat valtaa- vat kasvukeskusten työpaikat ja alueen oma vähän koulutettu väestö jää vaille työtä. Samanaikaisesti on kasvukeskuksissa on työvoimapulaa, koska muuttajia ei riitä kaikkiin tehtäviin ja koko alueen työtöntä väestöä ei pystytä kouluttamaan avoimiin työpaikkoihin. Työttömyyden rakenne ei ole selvästi yhteydessä alueellisiin työttömyyseroihin. Lähes kaikki pohjoisen seutukunnat sijoittuvat työttömien ikärakenteen tai työt-8 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 11. 11. tömien koulutustason perusteella parhaimpien seutukuntien joukkoon. Itä- jaPohjois-Suomessa on siis runsaasti nuoria, hyvin koulutettuja työttömiä, tosinheitä on myös joissakin kasvukeskuksissa.4.3. Muuttoliike ja väestöPääsääntöisesti ihmiset muuttavat työn ja koulutuksen perässä. Muuttoliikevaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin. Nuoret muuttavat lähinnä yliopistokaupun-keihin ja opintojen jälkeen muutamiin kasvukeskuksiin. Pääosa kasvukeskuksiintulijoista on hyvin koulutettuja parhaassa työiässä olevia ihmisiä. Pienet yliopisto-kaupungit menettävät myös väestöään.Muuttotappioalueilla on jonkin verran vanhempien ikäryhmien paluumuuttoaeläkkeelle siirtymisen jälkeen. Pitkään jatkuva valikoiva muutto johtaa seutukunti-en väestörakenteen eriytymiseen eli syntyy vanhojen ihmisten alueita ja nuortenalueita.Joissakin kaupungeissa elektroniikkateollisuuden nopea kasvu on aiheuttanutväestönkasvuun piikin. Erityisen uhanalaisia kaupungeista ovat yksipuoliset teh-daspaikkakunnat. Muuten maatalousvaltaiset seutukunnat menettävät väestöääneniten. Näissä seutukunnissa jopa puolet yli 15-vuotiaasta väestöstä on työvoi-man ulkopuolella.Suomen väestö on ikääntymässä nopeimmin Euroopassa. Erityisesti yrittäjätovat iäkkäitä. Heistä tulee eläkeikään lähivuosina 80 000 ja yritysten jatkajia onvähän. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 9
 12. 12. 5. Varsinainen eli pieni aluepolitiikka Varsinainen eli pieni aluepolitiikka jakautuu kansallisiin aluepoliittisiin toimiin ja Euroopan unionin rakennerahastojen osarahoitukseen perustuviin tavoiteohjel- miin. Kansallisia aluepoliittisia toimenpiteitä ovat alueellisin perustein myönnettävät yritystuet, maakunnan kehittämisraha, osaamiskeskusohjelma, aluekeskusoh- jelma ja EU:n tavoiteohjelmien kautta maksettavat tuet. Euroopan unioniin liittyminen ja ohjelmallinen aluekehittäminen on tuonut maa- kuntien eri toimijoille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omien alueidensa tulevai- suuteen. 5.1. Pienen aluepolitiikan keinovalikoima Yritystuet Suoria yritystukia ovat aluetuki, sektorikohtainen tuki, harvaan asuttujen maa- kuntien kuljetustuki sekä pk-yritysten alueperustein korotettu poisto-oikeus. Aluetuki on huomattavin yksittäinen tukimuoto ja sen osuus yritystuen koko- naismäärästä on 1990-luvun lopulla vaihdellut 20 – 30 prosentin välillä. Harvaan asuttujen maakuntien kuljetustuki on kokonaisuudessaan ollut 20 milj. mk. Suorat yritystuet saavuttivat huippunsa 1993, jolloin tukia maksettiin 5, 7 miljardia mk. Neljä vuotta myöhemmin tukia maksettiin 3,1 miljardia markkaa. Kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän kansainvälisen vertailutukimuksen mukaan Suomen alueelliset yritystuet ovat hyvää eurooppalaista tasoa. Yritystukia myön- netään yleensä tuotannolliseen toimintaan ja yrityspalveluihin. Suomen yritystu- kijärjestelmillä on kuitenkin muita maita keskimääräistä suurempi mahdollisuus tukea yrityksiä, jotka tuottavat palveluja kuluttajille. Samanaikaisesti, kun suoria yritystukia on vähennetty, tutkimus- ja kehittämis- toimintaan suunnatut tuet ovat kasvaneet. Myös riskirahoituksen saatavuus on parantunut kaikilla alueilla. Finnvera ja alueelliset pääomasijoitusyhtiöt ovat mer- kittävästi vaikuttaneet rahoituksen kasvuun. Myös TEKESin teknologiarahoitusta on voitu vuonna 2000 alkaneella kaudella käyttää myös EU-ohjelmien vastinra- hoituksena. Euroopan unionin tavoiteohjelmat Pienen aluepolitiikan toisen puolen muodostavat EU-ohjelmien kautta saatavat tuet vuosille 2000-06: Pohjois- ja Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmat, Länsi- ja Etelä- Suomen tavoite 2-ohjelmat sekä yhteisöaloitteet: Equal, Interreg III, Urban, Lea- der +. Inhimillisten voimavarojen kehittämiseen tarkoitettu Tavoite 3- ohjelma ei ole varsinaisesti aluepolitiikan instrumentti, mutta sitä toteutetaan aluetuen ulko- puolelle jäävien alueiden lisäksi myös tavoite 2- alueilla. Tavoite 3-ohjelman toi- menpiteitä voidaan kohdistaa sekä työttömiin että työssäoleviin. Tavoite 1- o h- jelmat kohdistuvat bruttokansantuotteeltaan alle 75 %:iin jääville Euroopan unio- nin alueille. Tavoite 2-ohjelmat on puolestaan tarkoitettu rakennemuutoksesta kärsivien kaupunkien ja ympäröivän maaseudun kehittämiseen. EU-ohjelmilla kehitetään Suomen alueita vuoteen 2006 asti vajaalla 10 miljardilla eurolla, josta kolmasosa tulee EU:n rakennerahastoista, kolmasosa yksityisistä lähteistä ja10 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 13. 13. kolmasosa valtion budjetista vastinrahoituksena eri ministeriöiden hallinnonaloil-ta.Yhteisöaloitteista on rahoituksellisesti merkittävin Interreg III- ohjelma ( vajaa 300milj. euroa ), jonka avulla kehitetään rajaseutuja ja eri Euroopan alueita. Yhtei-söaloitehankkeissa tulee olla mukana vähintään kaksi unionin jäsenmaata.Viime vuosien Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelmat voidaan myös laskeakansallisen aluepolitiikan keinovalikoimaan. Samoin kaupunkipolitiikan piiriinluettava osaamiskeskusohjelma ja maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille2001-2004.Kansalliset tukialueet ja Euroopan unionin tukialueet noudattelevat melko pitkältisamoja rajoja, kuten seuraavat kuviot osoittavat.Merkittävä osa yritystuista osoitetaan EU:n tavoiteohjelmien kansalliseksi rahoi-tusosuudeksi.Pääpaino varsinaisessa aluepolitiikassa onkin ollut vuodesta 1995 ja tulee ole-maan ohjelmakauden loppuun vuoteen 2006 EU-ohjelmien kautta saatavissatuissa. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 11
 14. 14. 5.2. Varsinaisen aluepolitiikan tuloksia Talousneuvosto toteaa raportissaan (6/2000), että suurta aluepolitiikkaa on vai- kea arvioida, koska toimintaympäristö on muuttunut rajusti viime vuosikymme- ninä. Arviot koskevat pientä aluepolitiikkaa ja luonteva vertailukohta ovat muut EU-maat. Suurista linjoista voidaan todeta, että muuttoliikettä ei ole voitu kos- kaan padota. Muuton valtavirta on aina suuntautunut idästä ja pohjoisesta ete- lään ja harvaan asutuilta seuduilta kasvukeskuksiin. Pienen aluepolitiikan tuloksia ovat arvioineet erityisesti EU-ohjelmien arvioitsijat. Sisäministeriön arvion mukaan EU-ohjelmilla on luotu 1995-99 50000 uutta työ- paikkaa ja 6000 uutta yritystä. Hankkeita on toteutettu yhteensä 28 000. Kaikki- aan alueohjelmilla on ollut keskittymiskehitystä hillitsevää merkitystä, silti muiden kuin tavoite 2-ohjelman vaikutus yrityskannan ja työllisyyden kasvuun on kiis- tanalainen. KTM arvioi, että yritysten kilpailukyky on parantunut ja työpaikkojen määrä noussut, mutta uusia yrityksiä ei ole syntynyt tavoitteiden mukaisesti. Il- meisesti verrattain suppeat, toimenpiteiltään keskitetyt ohjelmat tuottavat parhaita tuloksia; kun tuen määrä nousee, joukkoon mahtuu vähemmän laadukkaita hankkeita Kansallinen osaamiskeskusohjelma vuosina 1994-98 on arvioitu vaikutuksiltaan parhaaksi ohjelmaksi. Eniten se on lisännyt tutkimusyhteistyötä ja tuonut yrityk- siä lähemmäs tutkimus-ja tuotekehittelytoimintaa. Rahoituksen määrä ei sinänsä ole osoittautunut ratkaisevaksi: on alueita, joilla rahoitusta on liian vähän ja alueita, joilla hankeideoita on liian vähän tai/ja voima- varojen tehokas organisointi ontuu. Usein ohjelmien toteutus on ollut liikaa vir- kamiesvetoista ja yritykset ja työelämän osapuolet ovat olleet sivussa suunnitte- lusta ja toteutuksesta. Sitran mukaan kansainväliset tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen pääoma eli alueen väestön yhteistyökyky on ratkaisevaa alueelliselle kehitykselle 2/3 me- nestystarinoista. Pelkät taloudelliset satsaukset eivät riitä synnyttämään yhteis- toimintaa ja uskoa alueen elinvoimaisuuteen. Pohjoismaisen tutkimuslaitoksen Nordregion toukokuussa 2002 julkaiseman vertailevan tutkimuksen mukaan Suomessa on muista Pohjoismaista poiketen toteutettu alueiden tarpeiden mukaan eriytettyä alue- ja kaupunkipolitiikkaa ja sen keskeisiä välineitä ovat olleet osaamiskeskusohjelma ja aluekeskusohjelma. Nordregio toteaa, että 1990- luvun loppu on ollut kaikissa Pohjoismaissa vahvan alueellisen keskittymisen aikaa. Suomi on tutkimuksen mukaan pyrkinyt aktiivi- sesti kehittämään keinoja, joilla suurten kaupunkiseutujen menestystä heijaste- taan kansalliselle tasolle. Nordregion tutkimuksen mukaan erityisesti Suomessa ja Ruotsissa on selkeä suuntaus tehdä ero hyvinvointipolitiikan ja kehittämispolitiikan välillä. Molemmis- sa maissa on painotettu kehittämisulottuvuutta alueiden välisen tasapainon s i- jasta. Suomessa toteutetaan Pohjoismaiden laajamittaisinta aluepolitiikkaa, joka on tiukasti sidottu EU-ohjelmien toteuttamiseen. Kaupunkimaisten alueiden ke- hittäminen on suomalaisen aluepolitiikan erityispiirre.12 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 15. 15. On huomattava, että vuosina 1995-99 Suomessa toteutettiin ensimmäistä ohjel-mallisen aluekehittämisen kautta. Ohjelmakausi 2000-2006 on vielä alussa, eikävaikuttavuusarvioita ole vielä pystytty tekemään. On kuitenkin todennäköistä,että maakunnissa on opittu ohjelmallinen toimintatapa ja nykyisen ohjelmakau-den voidaan odottaa olevan edellistä tuloksellisempi. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 13
 16. 16. 6. Ruotsin aluepolitiikan linjauksia ja tuloksia Vertailujen tekeminen muiden maiden alueellisen kehityksen kanssa on varsin hankalaa. Parhaiten voimme verrata tilannettamme Ruotsissa tapahtuneeseen kehitykseen. Ruotsin alueellinen kehitys on Talousneuvoston raportin mukaan ollut 1990-luvulla hyvin samansuuntainen kuin Suomen. Työttömyysaste nousi vuoteen 1994 asti ja lähti sen jälkeen keskusalueilla laskuun jatkaen syrjäseu- duilla edelleen nousuaan. Muuttoliike on samanaikaisesti kiihtynyt erityisesti pohjoisen maakunnista keskusalueille. Tuotannon ja työllisyyden alueelliset erot kasvoivat, mutta kansalaisten tulotasoerot ovat pysyneet kohtuullisina tuloeroja tasaavan vero- ja sosiaalipolitiikan ansiosta. Kasvuhakuinen teollisuuspolitiikka on viime vuosina painottunut Ruotsissa alu- eellisen elinkeinopolitiikan kustannuksella. Silti tavoitteena on alueellinen tasa- arvo. Aluepolitiikkaa on hajautettu aluetasolle ja alueelliset kasvusopimukset ovat osa aluepolitiikkaa. Niiden avulla pyritään kokoamaan yhteen eri toimenpiteitä ja päätöksentekijöitä. Ruotsissa käytetään viittä eri yritystukea: alueellinen investointituki, työllistämistu- ki, maaseututuki, pienyritystuki ja kuljetustuki. Näistä alueellista investointitukea, työllistämistukea ja kuljetustukea myönnetään Ruotsin kansallisilla tukialueilla, maaseututukea ja pienyritystukea koko valtakunnassa. Alueellinen investointituki voi kohdistua sekä kiinteisiin ( rakennukset, koneet, laitteet yms. ) että pehmeisiin investointeihin ( tuotekehitys, koulutus, markkinointi jne. ). Tukea voidaan myöntää alhaisemmin tukiprosentein myös suuryrityksille. Tuki rahoitetaan valti- on talousarvion yleisten aluepoliittisten toimien määrärahasta. Työllistämistuki muodostuu kiinteästä summasta, joka maksetaan vuosittain ( korkeintaan viitenä vuotena ) tukialueella sijaitsevalle yritykselle suhteessa sen palkkaamien uusien työntekijöiden määrään. Alueellista työllistämistukea ja i - n vestointitukea ei voida myöntää samalle hankkeelle. Tukea voidaan myöntää myös erilaisille järjestöille, jos kyseessä on uudelleensijoittuminen pois Tukhol- man seudulta. Kuljetustuella on suhteellisen merkittävä rooli Ruotsin ”pienessä aluepolitiikassa”. Tuki kohdistuu Pohjois-Ruotsin neljällä eri tukivyöhykkeellä tapahtuviin kuljetuk- siin, joiden pituus on vähintään 400 km. Suomen lainsäädännöstä poiketen tu- kea voidaan myöntää myös suuryrityksille ja tuotekuljetusten lisäksi myös raaka- ainekuljetuksille. Vuosittain n. 1000 yritystä on saanut kuljetustukea. Yritysten maksamien sosiaaliturvamaksujen porrastus otettiin käyttöön Ruotsissa ensimmäisen kerran jo vuonna 1983. Kahdeksalla prosenttiyksiköllä alennetun sosiaaliturvamaksun piiriin on hyväksytty laajasti eri tyyppisiä, tukialueilla toimivia yrityksiä. Ruotsin tietoyhteiskunta kaikille- strategia on merkittävä alueellisen kehityksen kannalta. Tavoitteena on, että kotitalouksilla ja yrityksillä tulee olla mahdollisuus kytkeytyä laajakaistaverkkoon kaikkialla maassa. Pääosin tämän tulee tapahtua markkinalähtöisesti, mutta valtiolla katsotaan olevan kokonaisvastuu tavoitteen toteutumisesta. Tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseen ja siihen liittyviin vero-14 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 17. 17. helpotuksiin on varattu 5,8 miljardia kruunua. Verkon ulottamisen kaikkiin kunta-keskuksiin arvioidaan maksavan vielä 2,5 miljardia kruunua lisää.Tutkimusten mukaan Ruotsin suurella ja pienellä aluepolitiikalla on vaikutettumerkittävästi siihen, että eri puolilla maata asuvien kansalaisten väliset hyvinvoin-tierot ovat pieniä. Aluepolitiikka on siis ollut onnistunutta tasa-arvoistamisen ta-voitteessa. Aluepolitiikan keinoin ei kuitenkaan ole pystytty estämään taloudelli-sen kasvun keskittymistä aiempaa harvemmille seuduille ja aluepolitiikan vaiku-tus alueelliseen talouskasvuun on jäänyt olemattomaksi.Ruotsin tutkimusten pohjalta on tehty myös seuraavia johtopäätöksiä:– Alueellisten yliopistojen merkitys väestön- ja työllisyyden kasvulle eri alueilla onollut huomattava ja ne ovat olleet ratkaisevassa asemassa nuoren, hyvin koulu-tetun työvoiman sijoittumisen kannalta. Niillä on kuitenkin ollut vain vähän vai-kutusta nuorten halukkuuteen hakeutua korkeimman koulutuksen piiriin.– Aluepolitiikan hajakeskitys on heikentänyt koordinaatiota, mitä yritetään korjataalueellisilla kasvusopimuksilla.– Aluepolitiikan lähtökohtana on ajatus, että kasvun synnyttäminen on yritystenja ihmisten käsissä, yhteiskunnan rooli on lähinnä kannustava ja toimintaedelly-tyksiä luova.– Ruotsissa toteutettuja EU:n rakennerahasto-ohjelmien hankkeita edeltäneetselvitykset ovat usein jääneet puutteellisiksi ja ohjelmat eivät ole painottuneetriittävästi yrittäjyyden ja kaupallisesti elinkelpoisten projektien tukemiseen. Hal-lintomenettelyjä ja viranomaisten välistä yhteistyötä kohtaan on myös esitettykritiikkiä.– Ruotsin aluepolitiikkaa voidaan kritisoida siitä, että tukien annetaan muodostuapysyviksi ilman, että ongelman taustalla olevia syitä selvitettäisiin tarkemmin.Markkinaehtoisen kasvun toteutumisen todellisista esteistä ei näin ollen ole riittä-västi tietoa käytettävissä. Alueellinen kehitys on monimutkainen prosessi ja yh-dellä alueella menestykseen johtaneen kehityskulun toistaminen toisella alueellaei ole helppoa.Parlamentaarinen komitea jätti mietintönsä syyskuussa 2000 ja se linjasi Ruotsinaluepolitiikkaa mm. seuraavasti:- valtio takaa hyvinvoinnin perusedellytykset kattavasti ja sopeuttaa uusiin ympä-ristön ehtoihin- kansallisesti kannetaan sosiaalinen vastuu aluekehittämisestä eli alueiden väli-sen kilpailun ja yhteistyön tulee olla tasapainossa SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 15
 18. 18. 7. Valtiovallan käynnistämät ja kaavailemat uudistukset 7.1. Kehittämisohjelmat Valtioneuvoston 9.11.2000 hyväksymällä aluepoliittisella tavoiteohjelmalla pyri- tään tasapainoittamaan maamme alueellista kehitystä luomalla vaihtoehtoja kes- kittymiskehitykselle ja muuttoliikkeen suuntautumiselle muutamalle kasvavalle kaupunkiseudulle. Ohjelma painottaa myös kaikkia alueita koskevassa kehittä- misessä osaamisen parantamista, teknologian ja muun osaamisen siirtoa ja käyttöönottoa, alueellisten innovaatiorakenteiden kehittämistä sekä alue- ja pai- kallishallinnon, korkeakoulujen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Valtioneuvoston ohjelmassa nähdään keskeisenä kehittämiskeinona aluekes- kusten muodostaminen. Vuoden 2001 loppuun mennessä valtioneuvosto nimesi aluekeskusohjelmaan mukaan 34 aluetta. Aluekeskusohjelma tarjoaa alueille voimavaroja lähinnä verkottumiseen ja sen pohjalta jo olemassa olevien rahoi- tuslähteiden, kuten EU-ohjelmien tehokkaampaan käyttöön. Valtioneuvosto on myös nimennyt osaamiskeskusohjelmaan 14 alueellista osaamiskeskusta ohjelmakaudeksi 1999-2006. Osaamiskeskusten avulla luo- daan edellytyksiä innovaatioiden syntymiselle, tuotteistumiselle ja kaupallistumi- selle. Tavoitteena on välittää uusinta tietoa alueelle sekä lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä ja kansainvälistä verkostoitumista. Ohjelmakaudella painotetaan osaamisen hyödyntämistä ja yritysvaikuttavuuden lisäämistä. Osaamiskeskus- ohjelmaa toteutetaan useiden ministeriöiden sekä muiden alueilla toimivien t - a hojen yhteistyönä. Opetusministeriö ja korkeakoulut ovat keskeisiä toimijoita osaamiskeskuksissa. 7.2. Hallinnolliset uudistukset Keskeinen väline aluekehittämisjärjestelmän ohjauksen uudistamisessa on ke- vään 2002 aikana eduskunnan hyväksymä laki alueiden kehittämisestä ( HE 55/2002). Lain tavoitteena on ohjelmallisuuden ja kumppanuuden vahvistaminen kansallisessa aluepolitiikassa ja työnjakojen selkiyttäminen ja hallinnon yksin- kertaistaminen ministeriöiden kesken ja ministeriöiden ja alueiden välillä. Edel- leen Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien toimenpiteet ja kansalliset aluekehittämisen toimenpiteet on tarkoitus sovittaa yhteen maakuntien yhteistyö- ryhmissä (MYR). Kaavailtujen uudistusten mukaan koko aluekehittämisen sisältöä ohjaisivat val- tioneuvoston koko vaalikaudeksi asettamat aluekehittämisen tavoitteet. Hallinnol- liset uudistukset tähtäävät siihen, että valtakunnalliset poliittiset tavoitteet sovite- taan yhteen alue- ja paikallistasolta nousevien kehittämistarpeiden kanssa mah- dollisimman hyvin. Osana uudistushanketta valtioneuvosto on valmistellut keskushallintouudistusta, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja selkiyttää työnjakoa ministeriöiden välillä muissakin kuin aluekehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hallitus kaavai- lee myös yhteistyössä ministeriöiden kanssa valtionhallinnon uudelleen sijoitta-16 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 19. 19. mista ottaen huomioon uuden informaatioteknologian tarjoamat mahdollisuu-det.Valtioneuvoston seutukuntien tukihanke tähtää puolestaan kuntien vapaaehtoi-sen seutuyhteistyön laajenemiseen ja syvenemiseen. Tarkoituksena on kehittääyhteistyömenettelyjä. Kevään 2002 aikana eduskunnassa hyväksytty seutuyh-teistyön kokeilulaki mahdollistaa kahdeksassa seutukunnassa ( Hämeenlinnan,Lahden, Loimaan, Nivala-Haapajärven, Oulun, Pieksämäen, Pohjois-Lapin jaTurunmaan ) päätösvallan siirtämistä valtiolta seutukuntiin ja antaa lisää liikku-mavaraa palvelujen ja hallinnon järjestämisessä. Näin lisätään kuntien mahdolli-suuksia menestyksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamiseen ja palvelujen yhtei-seen järjestämiseen.7.3. Yritysten tukitoimet ja muut tehostetut toimetHallitus on myös käynnistänyt toimia alueellisten yritystukien käytön tehostami-seksi ja rahoituksen turvaamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö on tehnytvertailevan tutkimuksen muiden maiden yritystukipolitiikkaan ja arvioinut Suo-men tukijärjestelmän kilpailukykyisyyttä. Yritysten sijoittumisneuvontaa on myöstehostettu TE-keskuksissa.Itä- ja Pohjois-Suomen sekä muiden vaikean rakennetyöttömyyden alueille onetsitty uusia toimenpiteitä. Eräs tähän kokonaisuuteen kuuluva, kannatettavatoimenpide on Kainuun kehittämishanke, jossa valittaisiin vaaleilla maakuntaval-tuusto ja hallitus. Nämä hallintoelimet voisivat jakaa valtion budjetista yhtenä ko-konaisuutena tulevat rahat maakunnan kehittämiseen.Maaseudun kehityksen vauhdittamiseksi on ryhdytty toteuttamaan uutta maa-seutupoliittista ohjelmaa. Tavoitteena on peruselinkeinojen uudistaminen ja mui-den elinkeinomahdollisuuksien tunnistaminen.Sisäministeriön johdolla valmistellaan aluekehitysstrategiaa vuoteen 2013 asti.Euroopan unionin lähivuosina tapahtuvan laajentumisen myötä vanhojen ä- jsenmaiden rakennerahastoista saatavat tuet tulevat vähenemään. Niukkenevatresurssit edellyttävät aluepolitiikalta täsmätoimia. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 17
 20. 20. 8. SAK:laisen ay-liikkeen linjauksia SAK:n aluepoliittisena yleistavoitteena on pysyvän työllisyyden edistäminen maan eri osissa ja hyvinvointipalvelujen sekä tasa-arvoisten mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. Sosiaalinen vastuu aluekehittämisestä on kansallisella tasolla. Valtiovallan tehtä- vänä on taata perusedellytykset hyvinvoinnille kattavasti ja sopeuttaa alueita muuttuviin toimintaympäristön ehtoihin. Hyvinvoinnin perusta varmistetaan val- taosin valtakunnallisin toimin eli suuren aluepolitiikan keinoin. Alueet, joilla on vaikea työllisyystilanne, vaativat tehostettuja toimia. Työttömyyttä voidaan alentaa kestävästi vahvistamalla entisestään talouskasvun ja uusien työ- paikkojen syntymisen edellytyksiä sekä toteuttamalla tehokasta koulutusta, työ- voima-, elinkeino- ja aluepolitiikkaa. Varsinaisten eli pienten aluepoliittisten toimien tulee koskea koko Suomea Eu- roopan unionin jäsenenä ja maan eri osia, ei vain muuttotappioalueita. Ongelmia on myös väkeä vastaan ottavilla alueilla, sitä enemmän, mitä nopeampaa muut- toliike on. Erilaiset alueet tarvitsevat myös erilaisia toimenpiteitä. Eriytyvän alue- politiikan keinoin on etsittävä jatkuvasti keinoja maan kattavan aluerakenteen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Myös erityistä kaupunkipolitiikkaa tarvitaan maaseutupolitiikan rinnalla, koska väestöä muuttaa edelleen suuremmille paik- kakunnille. Varsinaisen aluepolitiikan moottorina tulee olla alueiden itsensä, uusia työpaik- koja ylläpitävän ja niitä luovan yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi. Vain oma-aloitteisuuden pohjalle voidaan rakentaa omaleimaisia ja vireitä alueita. Alu- eiden kilpailu ja yhteistyö tulee saada tasapainoon siten, ettei aiheuteta pudotus- peliä alueiden välille. On pyrittävä laajaan kumppanuuteen alueen toimijoiden kesken. Aito kump- panuus synnyttää alueelle sosiaalista pääomaa, joka kantaa myös väistämättö- mien matalasuhdanteiden yli. Uusi aluekehittämislaki ( astuu voimaan 1.1. 2003 ) tarjoaa hyvän lähtökohdan varsinaiselle aluekehittämistyölle. Koko SAK:n orga- nisaatio osallistuu eri tasoilla aluekehittämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 8.1. Kumppanuudesta lisäarvoa aluehallintoon Varsinaisen aluekehittämisen toteuttajina maakunnat ja seutukunnat ovat itse avainasemassa. SAK:n lähtökohtana on, että aluekehittämiseen tulee saada mu- kaan kaikki maakunnan voimavarat. Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöillä ja niiden jäsenistöllä on keskeistä työelämän asiantuntemusta, jota tarvitaan ke- hittämistyössä. Aluekehittämistyön onnistuminen edellyttää maakuntien toimijoiden laaja-alaista yhteistyötä ja verkottumista eli kumppanuutta. Euroopan unionin rakennera- hastojen yleisasetuksen 1260/1999 artikla 8 mukaan unionin alue- ja rakennepo- litiikan keskeinen toimintaperiaate on juuri kumppanuus. Kumppanuus on poliit- tista demokratiaa vahvistava ja tukeva elementti, ei sen kilpailija. Parhaimmillaan18 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 21. 21. kumppanuus on syvällisempää, sitoutunutta yhteistyötä kuin pelkkä päätök-sentekoon osallistuminen.Maakuntien yhteistyöryhmät ( MYR ) ovat kumppanuuden keskeisiä foorumeitamaakuntatasolla. Rakennerahastolain ( 1.1.2000 ) mukaan maakuntien yhteis-työryhmät päättävät vuosittain EU-ohjelmien toteutukseen liittyvistä yhteistyö-asiakirjoista. Yhteistyöryhmät koostuvat tasapainoisesti maakuntien poliitikoista,virkamiehistä ja työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajista. Kevään2002 aikana eduskunnan hyväksymän aluekehittämislain mukaan maakuntienyhteistyöryhmät sovittavat yhteen EU-ohjelmien ja kansallisten ohjelmien toi-menpiteitä. Laki vahvistaa kumppanuuteen perustuvaa toimintatapaa ja sitouttaaeri tahoja ohjelmien toteuttamiseen.Seutukuntien yhteistyöllä tehostetaan kuntien palvelutuotantoa. Nyt seutukun-nat ovat organisoituneet hyvin kirjavasti ja niitä koskevia ratkaisuja tehdään pit-kälti virkamiesvetoisesti. Poliittiset päättäjätkin ovat usein seutukuntien kehittä-mistyön ulkopuolella. Samoin kuin maakunnallista myös seudullista yhteistyötäon toteutettava kumppanuusperiaatteen mukaisesti. Hallintoratkaisut voivat r a-kentua monella tavalla seutukunnan ominaislaadusta riippuen. Hallinnon tuleetukea verkottumista ja toimijoiden sitoutumista kehittämistoimiin.Joiltakin osin Suomen seutukuntarakenne on keinotekoinen, kun taas osaseutukunnista kattaa aikojen kuluessa muodostuneita talousalueita. Seutukunta-rakennetta on syytä kehittää toimivampaan suuntaan ottaen huomioon myösaluekeskusohjelman pohjalta syntyvät aluekeskukset.Seutukuntien yhteistyötä on edistettävä ja aktiivisesti tuettava kuntaliitoksin kas-vu- ja aluekeskusten vahvistumista, jotka puolestaan säteilevät myös ympäröi-vään maaseutuun.Aluekehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen ovat aina yhtä kuntaa laa-jempaa yhteistyötä vaativaa toimintaa. Kansalaisille tärkeiden palvelujen turvaa-miseksi kuntarakenteeseen tarvitaan tuntuva remontti.8.2. Kattava aluerakenne turvattava jaTE-keskuksia vahvistettavaSuomeen on turvattava koko maan kattava aluekeskusverkko. On todennä-köistä, että aluekeskuksista vain 5-6 voi olla todellisia kasvukeskuksia, jotka toi-mivat kansantalouden vetureina ja joiden kehittäminen on turvattava, jotta maas-sa olisi mahdollista säilyttää kattava aluerakenne.Vuonna 1997 perustetut työvoima- ja elinkeinokeskukset ( TE-keskukset ) koko-sivat työvoimaministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä maa- ja metsä-talousministeriön piirihallinnot saman katon alle. Tavoitteena on ollut palvellayritys- ja muita asiakkaita keskitetysti ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti.Ministeriöiden yhteistyön alkukankeudesta ja kitkaisuudesta huolimatta TE-keskusten perustaminen on osoittautunut oikeansuuntaiseksi ratkaisuksi.Ruotsin kokemukset eivät puolla elinkeinoministeriön perustamista, mutta TE-keskusten valtakunnallista koordinointia on edelleen parannettava kehittämälläministeriöiden yhteistyötä. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 19
 22. 22. TE-keskusten perustamisen myötä lakkautettiin työvoimapiirien neuvottelukun- nat, jolloin katosi foorumi alueiden työvoimapolitiikan käsittelylle. Perustetut TE- keskusten neuvottelukunnat eivät ole löytäneet rooliaan elinkeinopolitiikan suuntaajina, eivätkä ottaneet myöskään työvoimapolitiikkaa työlistalleen. Amma- tillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden käsittelyä varten ovat erikseen ennakointi- ja hankintatoimikunnat. Työelämän osapuolten roolia on voitava vahvistaa ennakointi- ja hankintatoimi- kunnissa ja toimikuntien työtä on muutoinkin vahvistettava kokoamalla niiden piiriin työvoimapolitiikan ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kysymykset kokonai- suutena ml. Euroopan unionin sosiaalirahaston kautta toteutettavat hankkeet. Sosiaalirahastohankkeet kuitenkin käsiteltäisiin entiseen tapaan myös maakunti- en yhteistyöryhmissä. 8.3. Varsinaisen aluepolitiikan työkalut tehokkaaseen käyt- töön: eriytyvät toimet ovat välttämättömiä Alue- ja elinkeinopolitiikalta vaadittavan tehokkuuden välttämätön ehto on, että aluepoliittiset toimet johtavat kohdealueilla talouskehityksen - kasvun ja työllisyy- den - paranemiseen. Toinen aluepolitiikan sisältöön kohdistuva vaatimus on, että toteutettavat toimenpiteet ja niiden rahoittaminen eivät vastaavasti syrjäytä talou- dellista toimeliaisuutta maan muilla alueilla. Alueet ovat itse avainasemassa varsinaisen aluekehittämisen suunnittelijoina ja toteuttajina. Työllisyyttä edistävän talouskasvun tekijöitä ovat alueiden yritykset ja niiden henkilöstö. Poliittisin ratkaisuin luodaan edellytyksiä aluekehittämiselle. Yhteistyössä poliittisten päättäjien, virkamiesten ja sosiaalipartnereiden kesken laadittujen alueellisten ohjelmien pohjalta kehitetään alueita. Ohjelmien tulee olla riittävän suuria, mutta kuitenkin rajattuja ja täsmällisesti kohdennettuja. Ohjelmien määrää ja päällekkäisiä toimia tulee karsia mm. laaja-alaisilla kokeiluil- la, jotka pakottavat kaikki toimijat - sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin - arvioimaan omaa toimintaansa. Kapea-alaiset, pelkkiin kompensaatioihin pe- rustuvat kokeilut eivät tuota riittävästi dynamiikkaa aluetalouksiin. On etsittävä keinoja alueellisten voimavarojen kokoamiseksi. Valtion rahoituksen ohjaamista alueiden käyttöön on yksinkertaistettava. Varsinaisen aluepolitiikan keinovalikoimaa on valtiovallan toimesta lisätty viime vuosina ja tämä tarjoaa maakuntien omaehtoiselle kehittämiselle entistä parem- mat lähtökohdat. 8.3.1. Työllisyys on aluepolitiikan ykkösasia Keskeisin aluepoliittinen tavoite on työllisyyden edistäminen ja pitäminen korke- alla tasolla. Työttömyyden ennaltaehkäisy on parasta työllisyyden hoitoa. Työt- tömyys karkasi kuitenkin laman seurauksena hyvin korkeaksi ja on siellä edel- leen, vaikka sitä on viime vuosina saatu painettua alas. Työllisyyden hoito edel- lyttää erityistoimia. Kansallisen aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työllistettävyyttä ja työllistymistä. Varsinaisen aluepolitiikan keinoin on20 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 23. 23. kehitettävä malleja rakennetyöttömyyden ratkaisemiseksi ja vaikeasti työllistyvienryhmien työllistämiseksi nykyistä enemmän avoimille työmarkkinoille.Alueellista liikkuvuutta on pyrittävä suuntaamaan lähialueiden aluekeskuksiinsuurten kasvukeskusten sijasta. Alueellisen liikkuvuuden täytyy olla taloudellisestija sosiaalisesti turvallista. Muuttoliikkeen ohjaaminen lähelle tukee kattavan alue-rakenteen säilyttämistä elinvoimaisena.Yksittäisten ihmisten muuttohalukkuuteen vaikuttaminen on vaikeaa. Elinympä-ristön tarjoamilla palveluilla ja viihtyvyydellä on suuri merkitys muuttohalukkuu-teen, mutta ensisijaisesti pysyvä kunnon työ saa ihmiset muuttamaan ja pysy-mään asuinsijoillaan. Norjan pohjoisosissa on kokeiltu yksittäisille kansalaisillesuunnattuja verohelpotuksia. Tuhansiin avoimiin työpaikkoihin on näin saatutyöntekijä. Itä- ja Pohjois-Suomessa on vielä runsaasti koulutettua työvoimaa,mutta niukasti työpaikkoja, joten Suomen oloissa Norjan mallin mukaiset vero-helpotukset eivät tuota tulosta. Ensisijaisempaa on kehittää olemassa olevia yri-tyksiä ja saada syntymään uusia yrityksiä ja niiden myötä uusia työpaikkojamuuttotappioalueille.Toimenpide, jolla voi olla vaikutuksia työssäkäyntialueen laajenemiseen, on mat-kakuluvähennysten omavastuun ja katon poistaminen.Koko maassa on kehitettävä ihmisten osaamista ja mahdollistettava ammatillinenpätevöityminen. Sukupolvenvaihdoksen ja kasvavan työvoimapulan vuoksi am-matillisen liikkuvuuden lisääminen on välttämätöntä. Myös sukupuolen mukaanjakaantuneiden työmarkkinoiden murtamista on edistettävä, samoin kuin työn japerhe-elämän yhteensovittamista. Perheiden hyvinvointi on kivijalka, jolle alueel-linenkin kehitys rakennetaan.Etätyön lisääminen voi vaikuttaa aluerakenteen säilymiseen kattavana. Valtioval-lan on varmistettava, että laajakaistaverkot ovat kaikkien ulottuvilla. Työmarkki-najärjestöt ovat solmineet Euroopan tason sopimuksen etätyön pelisäännöistä.Säännöt on saatava voimaan kansallisella tasolla.Sosiaalisia yrityksiä on perustettava ja edistettävä kolmannen sektorin työllistä-mistä vaikeasti työllistyvien syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Myös yrityksiltä onedellytettävä sosiaalista vastuuta eritysryhmien työllistämiseksi.8.3.2. Elinikäinen oppiminen tuottaa osaajia alueilleAlueellisen kilpailukyvyn keskeinen tekijä on osaamisen lisääminen. Alueidenkaikki voimavarat on saatava käyttöön kehittämistyöhön. Siksi aineettomat sat-saukset inhimilliseen pääomaan ovat alueilla lähi vuosina jopa ensisijaisempiakuin toimintaedellytysten luominen ja toimintaympäristön kehittäminen. Keskei-siä välineitä alueiden osaamisen lisäämisessä ovat työelämän ja ammatillisenkoulutuksen yhteistyön tiivistäminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä osaa-miskeskusohjelmat.Osaamisen perustan muodostaa kunnollinen yleissivistävä peruskoulutus. Jo-kaiselle nuorelle ja aikuiselle on taattava omalla synnyinseudullaan riittävä yleissi- SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 21
 24. 24. vistävä peruskoulutus. Ammatillisessa koulutuksessa on järkevää erikoistua ja erilaistua alueiden tarpeiden mukaan. Aikuisväestön yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa on puutteita, jot- ka vaikeuttavat alueiden osaamisen kehittämistä. Koska työmarkkinoille tulevien nuorten määrä on jo lähi vuosina pienempi kuin eläkkeelle siirtyvien määrä, kes- ki-ikäisten ammattitaidon olisi uudistuttava ja pysyttävä ajan tasalla nykyistä myöhäisempään eläkeikään asti. Siksi SAK kannattaa parlamentaarisen aikuis- koulutustyöryhmän esittämää aikuisväestön osaamisen nosto-ohjelmaa. Ohjel- man pääpaino tulee olla ammatilliseen tutkintoon tähtäävissä ja niiden suoritta- mista edistävissä opinnoissa. SAK korostaa erityisesti näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen merkitystä aikuisille soveltuvana osaamisen nostamisen muotona. Tietoyhteiskunnan perustaidot kuuluvat tämän päivän yleissivistyk- seen ja ne on taattava kaikille valtion kustannuksella. Osaamisen nostamiseksi tarvitaan alueiden eri tason ammatillisten oppilaitosten, työelämän ja sen organisaatioiden sekä tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteis- työn edelleen tiivistämistä. Oppilaitosten päällekkäisyyksiä on karsittava. Erityisesti aikuiskoulutuksen jär- jestäjille yhteistyön tiivistäminen on haaste, koska nykyinen lainsäädäntö ei ole tukenut yhteistyötä, vaan ohjannut oppilaitoksia keskinäiseen ja usein haitalli- seen kilpailuun. Uudistettaessa ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten, valtakun- nallisten ammatillisten erikoisoppilaitosten ja vapaan sivistystyön lainsäädäntöä, olisi niiden keskinäistä yhteistyötä myös lainsäädännöllisesti edistettävä. Näin voidaan luoda alueellisesti ja seudullisesti toimivia, vahvoja aikuiskoulutuksen yhteistyöverkostoja. Ammatilliseen koulutukseen erikoistuneille oppilaitoksille on annettava mahdolli- suudet kehittyä työelämän aikuisopistoiksi, joilla on alueellisia työelämän kehit- tämistehtäviä. Ammattikorkeakoulujen roolia on vahvistettava erityisesti pk-yritysten kehitystä tukevana oppilaitosverkostona ja niiden yhteistyötä myös ammatillisen toisen asteen oppilaitosten kanssa on parannettava. Myös pk-yritysten osaamista kou- lutus- ja henkilöstötarpeiden ennakoinnissa tulee parantaa osaamiseen kehittä- miseen liittyvien toimenpiteiden osana. Ammatillisten oppilaitosten voimavaroja on alueilla parannettava, mikä edellyttää niin kunnilta kuin valtiovallalta kehittämistoimia. Alueen yrityksiltä ja muulta työ- elämältä edellytetään aitoa kiinnostusta ammatillisen koulutuksen tukemiseen ja yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Määrämuotoisen koulutuksen rinnalla tarvitaan jatkuvaa yritysten ja työyhteisö- jen henkilöstön kehittämistä. Euroopan unionin ohjelmakaudella 1995-99 hen- kilöstöä on pitkälti koulutettu Euroopan unionin sosiaalirahaston osarahoituksen turvin. Toteutetut hankkeet ovat olleet henkilöstökoulutushankkeita, joissa on pääosin koulutettu avainhenkilöitä. Osaamisen kehittämisen tulee kohdistua työ- yhteisöjen kaikkiin henkilöstöryhmiin, ei vain avainhenkilöihin. Myös pieniin yri- tyksiin tulee laatia koulutussuunnitelmat, joissa tavoitteena on jatkuva koko hen-22 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 25. 25. kilöstön kehittäminen. Vain siten taataan elinikäisen oppimisen periaatteen t - oteuttaminen. Henkilöstön kehittämisen tulee puolestaan olla osa työyhteisöjenjatkuvaa kehittämistä. Tavoitteena tulee olla yritysten ja työyhteisöjen muodos-tuminen oppiviksi organisaatioiksi, joissa jatkuvasti arvioidaan omaa toimintaaosana arkista työtä.Työmarkkinaosapuolilla on kiinteä kosketus työyhteisöihin ja ne kokoavat jatku-vasti tietoja työelämän koulutus- ja osaamistarpeista. Siksi niiden tulee ollaedustettuina alueilla kaikissa niissä elimissä, joissa tehdään ratkaisuja sekä nuori-soasteen että aikuisten ammatillisesta koulutuksesta.SAK:lainen ammattiyhdistysliike haluaa kehittää työelämän osaamista ja on val-mis omalta osaltaan suuntaamaan mm. osaamisen nosto-ohjelmaan liittyviäneuvonta-, tiedotus- ja motivointitoimia jäsenliittojensa työpaikoilla työskentele-ville työntekijöille ja luottamushenkilöille.8.3.3. Aktivoivaan ja verkottuvaan elinkeinopolitiikkaanKansallista elinkeinopolitiikkaa on sovitettu yhä enemmän alueiden tarpeidenmukaan, jolloin aluepolitiikan ja elinkeinopolitiikan välinen ero kapenee. Suo-messa osaamiskeskusohjelma on edistänyt huippuosaamista. Myös aluekes-kusohjelmalla on elinkeinopoliittinen ulottuvuus.Valtakunnallisen elinkeinopolitiikan lähtökohtana on kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäminen. Myös alueellisen elinkeinopolitiikan on perustuttava näillelähtökohdille. Samoin tarvitaan kaupunkipolitiikan ja maaseutupolitiikan vuoro-puhelua.Alueellisella elinkeinopolitiikalla on edistettävä pitkäaikaista taloudellista kasvua jaosaamisen kehittämistä kunkin alueen omista lähtökohdista ja vahvuuksistaponnistaen. Uusia työpaikkoja luovat ensisijaisesti pienet ja keskisuuret elinvoi-maiset yritykset sekä uudessa sähköisessä taloudessa että perinteisimmillä t - alouden sektoreilla, erityisesti palvelualoilla.Alueilla on ensisijaisesti panostettava kasvuhakuisiin, työllistäviin yrityksiin.Stimulanssia luovat vastikkeelliset toimet, kuten tutkimus- ja kehittämistoimintasekä riskirahoitus ovat ensijaisia kompensoiviin yritystukiin nähden. Tärkeitä ra-hoitusinstrumentteja ovat Finnvera, TEKES ja Suomen Teollisuussijoitus.Finnveran lainananto ja takausmahdollisuuksia on nostettava, sillä kysyntä ylittäätarjonnan ja Finnveran toiminnalla on alueiden elinkeinojen kehittämisessä tär-keä tehtävä. Alueellista pääomasijoitustoimintaa on jatkettava. Suomen Teolli-suussijoituksen ja TEKESin toiminnassa on alueellista ulottuvuutta edelleen vah-vistettava. Myös harvaan asutun maaseudun pienille yrityksille on mahdollistetta-va tutkimus- ja kehittämisresurssien saanti. Myös TE-keskusten jakamia inves-tointiavustuksia tarvitaan aluekehityksen tukemiseen.Yritystuet eivät saa vääristää kilpailua. On kuitenkin harkittava, milloin kilpailutta-minen on tarkoituksenmukaista. Kehittymättömillä markkinoilla kilpailuttaminenjohtaa helposti siihen, että esim. julkisia palveluja siirtyy yksityisen sektorin mo-nopoleille, jotka ovat poliittisen ohjauksen ulottumattomissa. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 23
 26. 26. Yritysten sijoittumiseen vaikuttavat alueella vallitseva kustannustaso sekä työvoi- man saatavuus. Pääsääntöisesti työn hinta ei voi olla alueiden välinen kilpailute- kijä, eikä saa johtaa palkkojen alennusmyyntiin. Henkilöstön sivukuluja koskeva, alkamassa oleva eräiden Lapin ja Turun saaris- ton kuntien alueella toteutettava työnantajien sairausvakuutusmaksujen vapaus- kokeilu olisi pitänyt ulottaa koskemaan myös kuntatyönantajaa. Kokeilun tulok- sia arvioitaessa on otettava huomioon sairausvakuutusrahoituksen uudistaminen ja selkiyttäminen. Alueellinen maksuporrastus ei saisi hämärtää sairausvakuutuk- sen rahoitusvastuita. Yritysten yleiset toimintaedellytykset toimintaympäristössään on turvattava ennen toimialakohtaisia tukia. Erityisesti harvaan asutuilla seuduilla ja maaseutukeskuk- sissa tarvitaan yritystukia täsmätoimina. Työnantajien kela-maksu tulisi poistaa, koska sillä ei kustanneta työsuhteeseen liittyviä etuuksia. Alueellista kuljetustukea on jatkettava nykyisessä laajuudessa. SAK:lainen ay-liike on aktiivisesti mukana kaikissa toiminnoissa, joilla madalle- taan terveen yritystoiminnan piiriin yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Samoin olemme mukana luomassa henkistä ilmapiiriä, joka tukee yritysten yhteistoimin- taa ja verkottumista sekä yritysten sisällä yhteistoiminnassa toteutettavaa kehit- tämistä, laajentamista sekä monipuolistamista. Näillä toimilla pyritään luomaan puitteet yritysten toiminnan kehittymiselle ja jatkumiselle sekä olemassa olevien työpaikkojen säilymiselle ja lisääntymiselle. 8.3.4. Julkinen valta luo edellytyksiä Aluekehittämislain mukaan aluepolitiikan poliittinen ohjaus on valtioneuvostolla, joka hallitusohjelmassaan määrittelee vaalikauden tavoitteet. Ministeriöt ottavat omissa suunnitelmissaan huomioon toimenpiteiden alueellistamisen ja yhteen- sovittamisen alueiden ohjelmien kanssa. Maakuntien tasolla vastuu ohjelmatyöstä ja poliittinen ohjaus on maakuntien liitoilla. Kumppanuusperiaatetta on toteutettava koko aluepolitiikan suunnittelus- sa ja ohjauksessa siten, että keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt osallistu- vat työskentelyyn. Näin varmistetaan niiden tahojen sitoutuminen alueelliseen kehittämistyöhön, jotka usein käytännössä toteuttavat suunnitellut toimet. Valtiovallan on edistettävä toimiensa hajasijoitusta hajasijoitetuin keinoin eikä keskusjohtoisesti. Ensisijaisesti on uusia toimintoja sijoitettava maan eri puolille. Laajakaistaiset tiedonsiirtoverkot luovat edellytyksiä toimintojen hajasijoittamisel- le, samoin kuin etätyön tekemiselle. Kuntien ja seutukuntien rooli aluekehittämisessä on niin ikään edellytyksiä luova. Kattavat hyvinvointipalvelut houkuttelevat sekä yrityksiä että yksityisiä ihmisiä muuttamaan. Kuntien valtionapujärjestelmällä on varmistettava taloudelliset mahdollisuudet lakisääteisten palvelujen järjestämiseen koko maassa.24 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 27. 27. 8.4. Tukea Suomelle myös itälaajentumisen jälkeenKaikkiaan 12 maata neuvottelee Euroopan unionin jäsenyydestä ja liittymisen ontarkoitus toteutua 2004. Kaikki maat tuskin tulevat jäseniksi samanaikaisesti, jotenunionin budjettiin kohdistuvat paineet eivät vielä ohjelmakauden aikana ole kovinsuuret. Uudet jäsenmaat tulevat saamaan maksimaalisen tuen, mutta tuki raja-taan neljään prosenttiin näiden maiden BKT:sta. Koska hakijamaiden BKT onhuomattavasti vanhoja jäsenmaita alhaisempi, laajentumisen hinnan vanhoillejäsenmaille on arvioitu jäävän 0, 4 prosenttiin BKT:sta.Kuluvalla ohjelmakaudella korkeinta aluetukea eli tavoite 1- tukea saavat alueet,joiden BKT jää alle 75 prosentin Euroopan unionin keskiarvosta. Jos tämä BKT-raja säilyy seuraavalla ohjelmakaudella, yksikään nykyisen jäsenmaan alue eienää saisi suurinta aluetukea.Suomen kannalta on tärkeää, että koheesio- ja rakennerahastovaroja voitaisiinlaajentumisen jälkeenkin suunnata etäisille, harvaan asutuille ja pitkistä välimat-koista kärsiville alueille sekä raja-alueille ja sinne missä on erityisen vaikea työt-tömyys tai rakennemuutos. On huolehdittava siitä, että harvaan asutut Itä- jaPohjois-Suomen alueet eivät tipahda parhaiden tukien piiristä. Tukikriteerinätulee ottaa huomioon, että Suomen ja Venäjän rajalla on yksi maailman suurim-mista elintasokuiluista.Palkansaajien ja ay-liikkeen kannalta on tärkeää valvoa, että kaupunkialueita eisuljeta rakennetoimien ulkopuolelle. Teollisuuden rakennemuutoksista kärsivätseudut on siksi pidettävä tukien kohteena. Inhimillisten voimavarojen kehittämi-nen esimerkiksi elinikäistä oppimista tukemalla samoin kuin syrjäytymisen estä-minen on myös pidettävä mukana ohjelmissa. SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 25
 28. 28. 9. Mitä painotuksiin sitoutuminen edellyttää ay-liikkeeltä SAK:lainen ay-liike haluaa vaikuttaa kumppanuuden pohjalta alueiden nykyistä tasapainoisempaan kehittämiseen. Kumppanina toimiminen edellyttää ay- liikkeen toimihenkilöiden ja aktiivien jäsenten osaajien koulutuksen syventämistä ja laajentamista aluekehittämiseen ja aluehallintoon liittyvissä kysymyksissä. Hanketoimintaan osallistuminen ja hankkeiden hallinnointi edellyttää myös pro- jektiosaajien verkoston luomista ja kouluttamista yhdessä jäsenliittojen kanssa. Koulutusta järjestetään osin omin varoin ja osin haetaan julkista rahoitusta mm. EU-ohjelmista. Alueorganisaatiota tulee myös kehittää vastaamaan paremmin nykyisen alueke- hittämistyön vaatimuksia. Aluevaikuttamisen osaamista ja vaikuttamista paran- netaan yhteistyössä muiden palkansaajajärjestöjen ja ay-liikettä lähellä olevien koulutuslaitosten kanssa. Paikallisjärjestöt organisoidaan seutukuntaisiksi silloin, kun seutukuntapohja on tarkoituksenmukainen ottaen huomioon aluekeskus- verkoston sijoittumisen. Osaamisen ja ammatillisen liikkuvuuden edistäminen on erittäin tärkeätä aluei- den kehittämisen kannalta. SAK:laisen ay-liikkeen organisaation eri tasot osal- listuvat tiedottamis- neuvonta yms. toimiin, jotka edistävät työntekijöiden hakeu- tumista ammatillisen koulutukseen. Jotta ay-liikkeen luottamustehtävissä toimivat voisivat osallistua kehittämistoi- mintaan, on heille maksettava matkakulut ja ansionmenetysten korvaukset julki- sista varoista. Tällä hetkellä maakuntien yhteistyöryhmissä toimivat luottamus- henkilöt saavat kulunsa korvatuksi, samoin kuin hankkeiden ohjausryhmissä työskentelevät pääsääntöisesti. Sen sijaan esim. alakohtaisissa strategia- ja klus- teriryhmissä toimivat eivät saa korvauksia. Jos halutaan edistää kansalaisyhteiskuntaa ja saada alueiden voimavarat laajasti käyttöön, mm. kehittämisohjelmien teknistä tukea tulee kohdentaa työntekijöi- den edustajien osallistumisen mahdollistamiseen ja kansalaisvalmiuksien lisäämi- seen. Alueiden kehittämisen erään keskeisen potentiaalin muodostavat pk- yritykset ja niiden henkilöstö. Näiden yritysten omat resurssit eivät riitä kehittämi- seen ja laajempaan osallistumiseen. Työpaikoilla toteutettavien kehittämishankkeiden tulee koskea koko henkilöstöä. Vain siten kumppanuus-periaate toteutuu ja ay-liike myös sitoutuu kehittämis- toimiin.26 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN
 29. 29. Lähteet:- Alus- hanketyöryhmän raportti 11/2002 (luonnos), sisäasiainministeriö16.11.2001- Alueellinen kehitys ja aluepolitiikka Suomessa, Talousneuvoston työryhmära-portti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2000/6- Suomen Kuntaliiton rakennepolitiikkapäivät - Kasvukeskus jokaiseen maakun-taan – utopia vai mahdollisuus, seminaariaineisto 7.-8.11.2001- Puoli Suomea samalle viivalle – Strategia Pohjois-Suomen kehittämiseksi v.2010. Pohjois-Suomen neuvottelukunta 2001- Sosialidemokratian suunta ja kuntapäivät 1.12.2001, Tasapainoisen aluekehi-tyksen Suomi- työryhmän aineisto- Kumppanuuden lupaavia toimintatapoja -työseminaari 17.12.2001, SuomenKuntaliitto- Hautamäki, Jarkko (2001) Suomi muutosten edellä, Raportti Suomen haas-teista. Sitra- Lehto, Eero & Böckerman, Petri ( 2002 ) Alueellisen kehityksen tasapainottami-nen: ristiinsubventio edistää tasa-arvoa Palkansaajien tutkimuslaitoksen työpape-reita 180- Moisio, Antti & Kangasharju, Aki & Ahtonen, Sanna-Mari (2001 ) Menestyksenmitta ?- Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle VATT- tutkimuksia 84- Suomen Euroopan unionin tavoiteohjelmat 1,2 ja 3- Hyvinvointi syntyy työstä – SAK:n 2001 edustajakokouksen asiakirja- SAK:n Aluepoliittisen seminaarin ( 31.8-1.9.2001 ) ryhmätyöt- Suomen Yrittäjät, Linjaukset alueiden kehittämiseksi, huhtikuu 2002- Valle Antti, Maakuntien yhteistyöryhmät rakennerahasto-ohjelmien hallinnoin-nissa, sisäasianministeriö, aluekehitysosaston julkaisuja 3/2002- En politik för tillväxt och livskraft i hela landet, Regeringens proposition2001/02:4- SOU 2000/87 Regionalpolitiska utredningen, Näringslivsdepartementet- Syrjäisen maaseudun yritystoiminta, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1/2002- Valtion keskushallinnon uudistaminen. Muistio 28.6.2002 SAK –TEHOA ALUEKEHITTÄMISEEN 27
 30. 30. Uudenmaan liitto Uudenmaan TE-keskusPuh. (09) 476 7411 Puh. (09) 2534 2000toimisto@uudenmaanliitto.fi uusimaa@te-keskus.fiwww.uudenmaanliitto.fi www.te-keskus.fi/uusimaa
 31. 31. Itä-Uudenmaan liitto Uudenmaan TE-keskusPuh. (019) 524 3288 Puh. (09) 2534 2000maakunta@ita-uusimaa.fi uusimaa@te-keskus.fiwww.ita-uusimaa.fi www.te-keskus.fi/uusimaa
 32. 32. Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen TE-keskusPuh. (02) 210 0900 Puh. (02) 210 0400office@varsinais-suomi.fi varsinais-suomi@te-keskus.fiwww.varsinais-suomi.fi www.te-keskus.fi/varsinais-suomi
 33. 33. Satakuntaliitto Satakunnan TE-keskusPuh. (02) 620 4300 Puh. (02) 620 4000info@satakunta.fi satakunta@te-keskus.fiwww.satakunta.fi www.te-keskus.fi/satakunta
 34. 34. Hämeen liitto Hämeen TE-keskusPuh. (03) 647 401 Puh. (03) 851 51virasto@hameenliitto.fi hame@te-keskus.fiwww.hameenliitto.fi www.te-keskus.fi/hame
 35. 35. Pirkanmaan liitto Pirkanmaan TE-keskusPuh. (03) 248 1250 Puh. (03) 256 5300pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi pirkanmaa@te-keskus.fiwww.pirkanmaa.fi www.te-keskus.fi/pirkanmaa
 36. 36. Päijät-Hämeen liitto Hämeen TE-keskusPuh. (03) 871 940 Puh. (03) 851 51info@paijat-hame.fi hame@te-keskus.fiwww.paijat-hame.fi www.te-keskus.fi/hame
 37. 37. Kymenlaakson liitto Kaakkois-Suomen TE-keskusPuh. (05) 230 8900 Puh. (05) 211 71info@kymenlaakso.fi kaakkois-suomi@te-keskus.fiwww.kymenlaakso.fi www.te-keskus.fi/kaakkois-suomi
 38. 38. Etelä-Karjalan liitto Kaakkois-Suomen TE-keskusPuh. (05) 613 001 Puh. (05) 211 71info@ekarjala.fi kaakkois-suomi@te-keskus.fiwww.ekarjala.fi www.te-keskus.fi/kaakkois-suomi
 39. 39. Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon TE-keskusPuh. (015) 321 130 Puh. (015) 466 4011info@esavo.fi etela-savo@te-keskus.fiwww.esavo.fi www.te-keskus.fi/etela-savo
 40. 40. Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon TE-keskusPuh. (017) 550 1400 Puh. (017) 617 5111info@pohjois-savo.fi Pohjois-Savo@te-keskus.fiwww.pohjois-savo.fi www.te-keskus.fi/pohjois-savo
 41. 41. Pohjois-Karjalan liitto Pohjois-Karjalan TE-keskusPuh. (013) 259 110 Puh. (013) 246 111info@pohjois-karjala.fi pohjois-karjala@te-keskus.fiwww.pohjois-karjala.fi www.te-keskus.fi/pohjois-karjala
 42. 42. Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen TE-keskusPuh. (014) 652 200 Puh. (014) 410 4600info@keskisuomi.fi keski-suomi@te-keskus.fiwww.keskisuomi.fi www.te-keskus.fi/Keski-Suomi
 43. 43. Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan TE-keskusPuh. (06) 412 5200 Puh. (06) 416 3555info@epliitto.fi etela-pohjanmaa@te-keskus.fiwww.epliitto.fi www.te-keskus.fi/etela-pohjanmaa
 44. 44. Pohjanmaan liitto Pohjanmaan TE-keskusPuh. (06) 320 6500 Puh. (06) 329 6300info@obotnia.fi pohjanmaa@te-keskus.fiwww.obotnia.fi www.te-keskus.fi/pohjanmaa
 45. 45. Keski-Pohjanmaan liitto Pohjanmaan TE-keskusPuh. (06) 860 5700 Puh. (06) 329 6300info@keski-pohjanmaa.fi pohjanmaa@te-keskus.fiwww.keski-pohjanmaa.fi www.te-keskus.fi/pohjanmaa
 46. 46. Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan TE-keskusPuh. (08) 321 4000 Puh. (08) 536 8000info@pohjois-pohjanmaa.fi Pohjois-Pohjanmaa@te-keskus.fiwww.pohjois-pohjanmaa.fi www.te-keskus.fi/Pohjois-Pohjanmaa
 47. 47. Kainuun Liitto Kainuun TE-keskusPuh. (08) 717 111 Puh. (08) 61 631kainuunliitto@kainuu.fi kainuu@te-keskus.fiwww.kainuu.fi/kainuunliitto/ www.te-keskus.fi/Kainuu
 48. 48. Lapin liitto Lapin TE-keskusPuh. (016) 330 1000 Puh. (016) 368 7000info@lapinliitto.fi lappi@te-keskus.fiwww.lapinliitto.fi www.te-keskus.fi/Lappi
 49. 49. Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen TE-keskusPuh. (02) 210 0900 Puh. (02) 210 0400office@varsinais-suomi.fi varsinais-suomi@te-keskus.fiwww.varsinais-suomi.fi www.te-keskus.fi/varsinais-suomi
 50. 50. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Hakaniemenranta 1, PL 157, FIN-00531 Helsinki, puh (09) 77211, fax (09) 7721 447, internet: http://www.sak.fi Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Hagnäskajen 1, PB 157, FIN-00531 Helsingfors, tel (09) 77211, fax (09) 7721 447, internet: http://www.sak.fi The Central Organisation of Finnish Trade Unions SAKHakaniemenranta 1, P.O. Box157, FIN-00531 Helsinki, phone +358 9 77211, fax +358 9 7721 447, internet: http://www.sak.fi

×