Unit3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Unit3

on

 • 1,577 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,577
Views on SlideShare
1,470
Embed Views
107

Actions

Likes
1
Downloads
9
Comments
0

1 Embed 107

http://pryschool.wordpress.com 107

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Unit3 Unit3 Presentation Transcript

  • บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • เนื้อหา ... 3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล 3.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 3.3 มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล
   • 1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล ( Sender )
   • 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล ( Receiver )
   • ข่าวสาร (Message)
   • 4. สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส่ง
   • ข้อมูล ( Medium )
   • 5. โปรโตคอล ( Protocol )
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล
  • ชนิดของการสื่อสาร
   • การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว
   • ( Simplex Transmission )
  • 2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน ( Half Duplex Transmission) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน ( Full Duplex Transmission) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่ายข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง ทั้งข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลสื่อผสม โดยผู้ส่งต้นทางส่ง ข้อมูล ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง
  • มี 2 ลักษณะ คือ .... 1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) 2. สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) ประเภทของสัญญาณ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 2. สัญญาณแบบอนาลอก ( Analog signal) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • สื่อกลางการสื่อสาร (Transmission media) มี 2 ลักษณะ คือ .... 1. สื่อกลางแบบมีสาย (Guide media ) 2. สื่อกลางแบบไร้สาย (Unguided media) อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
  • 1. สื่อกลางแบบมีสาย ( Guide media ) 1.1 Twisted Pair ( สายคู่ตีเกลียว )
   • UTP (Unshielded Twisted Pair)
   • STP (Shield Twisted Pair)
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • UTP (Unshielded Twisted Pair) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
   • คู่สายในสายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวนคล้ายสายโทรศัพท์ มีหลายเส้น ตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุ้มด้วยพลาสติก ( Plastic Cover ) ซึ่งการตีเกลียวลักษณะนี้จะช่วยให้ มีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • STP (Shield Twisted Pair) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
   • เป็นสายคู่ลักษณะคล้ายกันกับสาย UTP แต่มีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน มีคุณสมบัติเป็นเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆ ภาษาเทคนิคเรียกเกราะนี้ว่า ชิลด์ (Shield) ใช้ในกรณีที่เชื่อมต่อเป็นระยะทางไกลเกินกว่าระยะทางที่จะใช้สาย UTP
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
  • ลักษณะแกนกลางของสายโคแอกเชียลเป็นทองแดงแล้วหุ้มด้วยพลาสติก ชั้นนอกหุ้มด้วยโลหะหรือฟอยล์ที่ถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน มีทั้งแบบหนา (thick) และแบบบาง (thin) ปัจจุบันมีการใช้น้อยลง เพราะถูกแทนที่ด้วยสาย UTP ที่มีราคาถูกกว่า และสามารถติดตั้งได้ง่ายกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 1.3 ใยแก้วนำแสง (Fiber-Optic )
   • ลักษณะใยแก้วนำแสงจะส่งสัญญาณแสงวิ่งผ่านท่อแก้ว หรือท่อพลาสติกเล็ก ๆ ซึ่งท่อแก้วนี้จะถูกหุ้มด้วยเจล หรือพลาสติก เพื่อป้องกันความเสียหาย และการสูญเสียของสัญญาณ มีข้อดีตรงที่ส่งสัญญาณได้ระยะทางไกลโดยไม่มีสัญญาณรบกวน
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 2. สื่อกลางแบบไร้สาย ( Unguided media ) 2.1 ระบบคลื่นไมโครเวฟ
   • การส่งสัญญาณข้อมูลไปกับคลื่นไมโครเวฟเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อๆ กันจากสถานีรับส่งสัญญาณหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง โดยสามารถเกิดสัญญาณรบกวน ซึ่งสภาพดินฟ้าอากาศมีผลต่อการส่งคลื่นไมโครเวฟพอสมควร
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 2.2 ระบบดาวเทียม
   • การสื่อสารระบบดาวเทียมเหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารระยะไกลที่ระบบ
   • สื่อสารอื่นๆ เข้าถึงลำบาก เช่น เดินเรือ
   • อยู่กลางทะเล โดยส่วนใหญ่ดาวเทียมจะถูกออกแบบมาให้ชดเชยการรบกวนของสภาพอากาศที่แปรปรวน
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
   • เครื่องเทอร์มินอล ( Terminal)
   • 2. โมเด็ม ( Modem )
   • 3. เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater)
   • เครื่องขยายสัญญาณ ( Amplifier )
   อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 3. 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
   • การใช้ทรัพยากร (Resource) ร่วมกัน คือ สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ (Hard ware) ลงไปได้มากเนื่องจากไม่ต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ในทุก ๆ จุด
   • การใช้ไฟล์ร่วมกัน เป็นการเข้าถึงข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกัน โดยไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบอื่นช่วยในการโอนย้ายข้อมูล เช่น การถ่ายโอนข้อมูลเป็นต้น
   ประโยชน์การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network )
   • 1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)
   • ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN)
   • ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)
   • เครือข่าย INTERNET
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • ประเภทของระบบเครือข่าย
   • 1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)
   • 2. ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN)
   ประเภทของระบบเครือข่าย
   • 3 . ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)
   ประเภทของระบบเครือข่าย
   • 4. เครือข่าย INTERNET
   ประเภทของระบบเครือข่าย
  • รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology)
   • 1. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว
  • รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology)
   • 2. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส
  • รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology)
   • 3. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน
  • รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology)
   • 4 . เครือข่ายแบบผสม
  • องค์ประกอบของ ระบบเครือข่าย 1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) 2. ซอฟต์แวร์ (Soft ware) 3. ตัวกลางนำข้อมูล (Media) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 1. อุปกรณ์ Hard ware
    • 1.1 NIC (Network Interface Card)
    • 1.2 HUB
    • 1.3 Bridge
    • 1.4 Router
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 1.1 NIC (Network Interface Card)
  • 1.2 HUB
  • 1.3 Bridge
  • 1.4 Router
  • 2. Soft ware
   • ระบบปฏิบัติการของระบบเครือข่าย
   • เรียกว่า NOS เป็นตัวติดต่อระหว่างสถานีผู้ใช้
   • กับ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Novell’s NetWare
   • OS/2 LAN Server , Microsoft Windows NT
   • Server , Microsoft Windows NT 2000,
   • AppleShare , Unix , Linux เป็นต้น
  • 3 . ตัวกลางนำข้อมูล
   • ตัวกลางที่ใช้ในระบบเครือข่าย สามารถเป็นได้หลายชนิด เช่น สาย Coaxial, UTP (Unshielded Twisted-Pairs), สายไฟเบอร์อ๊อฟติค หรืออาจเป็นคลื่นวิทยุที่ใช้กับ Wireless LAN
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
   • การเรียกใช้ข้อมูลในไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายนั้นจะมีความเร็วที่ช้ากว่าการเรียกใช้ข้อมูลกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องของตนเอง เนื่องจากข้อจำกัดของสายสัญญาณและระยะทางที่ใช้ในการส่งข้อมูล
   • การแบ่งทรัพยากรกันใช้นั้นอาจไม่สามารถใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ได้ทันทีทันใด อาจจะต้องรอคิว เมื่อมีการเรียกใช้ทรัพยากรเดียวกันจากคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เช่น การสั่งพิมพ์
   • การดูแลระบบความปลอดภัยของเครือข่ายนั้นมีความยากกว่าการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานตัวเดียว เพราะจะมีโอกาสที่จะถูกผู้อื่นแอบเข้ามาเอาข้อมูลได้จากหลาย ๆ ที่
   ข้อจำกัดของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • 3. 3 มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ ( LAN) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่
   • อีเทอร์เน็ต ( Ethernet )
   • ความเร็ว เป็นตัวบอกความเร็วสูงสุดที่ระบบทำได้ในกรณีที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาทำให้ความเร็วลดลง โดยในระบบทำงานจริงๆ ไม่สามารถทำได้ ปัจจุบันมีที่ใช้กันคือ 10, 100, 1000 เมกะบิตต่อวินาที
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • รูป ความหมายของรหัสแต่ละตัว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร 10Base-5 ความเร็ว วิธีส่งสัญญาณ สายที่ใช้
   • ฟาสต์อีเทอร์เน็ต และ Gigabit Ethernet ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความเร็วเพิ่มจาก 10 Mbps ขึ้นเป็น 100 และ 1000 Mbps หรือกว่านั้น ซึ่งถูกมาใช้กับการส่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือภาพ (Image) รวมทั้งข้อมูลที่ต้องรับส่งให้ได้ตามเวลาจริง (Real-time) เช่น ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
   • โทเคนริง ( Token Ring )
   • เป็นการต่อ LAN ในแบบวงแหวน ( Ring) โดยมี
   • วิธีควบคุมการส่งข้อมูลแบบ Token-passing ที่
   • พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม มีความเร็ว 16 Mbps
   • จุดอ่อนของ Token-Ring คือ ถ้าสายเส้นใดเส้นหนึ่ง
   • ขาดวงแหวน จะไม่ครบวงและทำงานไม่ได้
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • รูปแสดง Token Ring เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
    • FDDI ( Fiber Distributed Data Interface )
    • เป็นมาตรฐานการต่อระบบเครือข่ายโดยใช้สาย
    • Fiber optic ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว
    • สูงถึง 1 00 Mbps เท่ากับ Fast Ethernet ต่อเป็นวง
    • แหวน และเหมาะที่จะใช้เป็น backbone ที่เชื่อมต่อ
    • ระบบ LAN หลายๆวงเข้าด้วยกัน
  • รูป แ สดง FDDI เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
   • เครือข่าย LAN ไร้สาย ( Wireless LAN )
   เครือข่าย LAN ไร้สาย คือ เครือข่ายที่อาศัย คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูล เช่น ที่บ้านอาจเล่น อินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องเครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่อผ่านโมเด็มได้จากทุกห้องในบ้าน หรือ แม้แต่บริเวณหน้าบ้าน เนื่องจากคลื่นวิทยุนี้มีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางต่างๆได้ดี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • รูปแสดง Wireless LAN เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • คำถามท้ายบท
   • 1. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
   • ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย
   • 2. ชนิดของการสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
   • 3. สื่อกลางในการสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละลักษณะมีข้อดี
   • ข้อเสียอย่างไร
   • 4. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
   • 5. รูปแบบของการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายมีกี่ประเภท จงอธิบาย
   • 6. องค์ประกอบของระบบเครือข่ายมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
  • กิจกรรม
   • 1. ให้นักศึกษาสมัครอีเมล์ (E- Mail) ของ www.yahoo.com
   • ตั้งชื่อ E- Mail โดยมีรูปแบบดังนี้ : ชื่อนักศึกษา ( ตามด้วยรหัสนักศึกษา 3
   • ตามตัวหลัง )
   • ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร รหัสนักศึกษา 4863012 345
   • ชื่อ E-Mail จะมีรูปแบบดังนี้ [email_address] หรือ
   • [email_address]
   • 2. จัดทำรายงานแสดงขั้นตอนการสมัคร E-Mail ( เย็บมุมส่ง )