บทที่ 3  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
เนื้อหา ... 3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล 3.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 3.3 มาตรฐานข...
3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ  สื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล <ul><li>1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล ( Sender ) </li></ul><ul><li>2. ผู้รับหรืออุป...
องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล
ชนิดของการสื่อสาร <ul><li>การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว </li></ul><ul><li>( Simplex  Transmission )  </li></ul>
2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน ( Half Duplex  Transmission)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน ( Full Duplex  Transmission)  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่ายข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง ทั้งข้อ...
มี 2 ลักษณะ คือ .... 1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) 2. สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) ประเภทของสัญญาณ เทคโนโลยี...
1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
2. สัญญาณแบบอนาลอก ( Analog signal) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
สื่อกลางการสื่อสาร (Transmission media)  มี 2 ลักษณะ คือ .... 1. สื่อกลางแบบมีสาย  (Guide media ) 2.  สื่อกลางแบบไร...
1. สื่อกลางแบบมีสาย ( Guide media )  1.1 Twisted Pair ( สายคู่ตีเกลียว ) <ul><li>UTP (Unshielded Twisted Pair) </li><...
UTP (Unshielded Twisted Pair) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
<ul><li>คู่สายในสายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวนคล้ายสายโทรศัพท์ มีหลายเส้น ตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุ้มด้วยพลาสติก  ( Plastic Cover...
STP (Shield Twisted Pair) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
<ul><li>เป็นสายคู่ลักษณะคล้ายกันกับสาย UTP  แต่มีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน มีคุณสมบัติเป็นเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆ...
1.2 สายโคแอกเชียล  (Coaxial Cable)
ลักษณะแกนกลางของสายโคแอกเชียลเป็นทองแดงแล้วหุ้มด้วยพลาสติก ชั้นนอกหุ้มด้วยโลหะหรือฟอยล์ที่ถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันสัญญาณร...
1.3  ใยแก้วนำแสง  (Fiber-Optic )
<ul><li>ลักษณะใยแก้วนำแสงจะส่งสัญญาณแสงวิ่งผ่านท่อแก้ว หรือท่อพลาสติกเล็ก ๆ ซึ่งท่อแก้วนี้จะถูกหุ้มด้วยเจล หรือพลาสติก เพื...
2. สื่อกลางแบบไร้สาย ( Unguided media )  2.1  ระบบคลื่นไมโครเวฟ
<ul><li>การส่งสัญญาณข้อมูลไปกับคลื่นไมโครเวฟเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อๆ กันจากสถานีรับส่งสัญญาณหนึ่งไปยังอีกสถานี...
2.2  ระบบดาวเทียม
<ul><li>การสื่อสารระบบดาวเทียมเหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารระยะไกลที่ระบบ </li></ul><ul><li>สื่อสารอื่นๆ เข้าถึงลำบาก เช่น เ...
<ul><li>เครื่องเทอร์มินอล ( Terminal) </li></ul><ul><li>2. โมเด็ม ( Modem ) </li></ul><ul><li>3. เครื่องทวนสัญญาณ  (R...
3. 2  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
<ul><li>การใช้ทรัพยากร (Resource)  ร่วมกัน คือ สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ (...
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ( Computer Network ) <ul><li>1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) </li></ul><ul><li>ระบบเครือข่ายระ...
ประเภทของระบบเครือข่าย  <ul><li>1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) </li></ul>
<ul><li>2. ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย
<ul><li>3 . ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย
<ul><li>4. เครือข่าย INTERNET </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย
รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย  (Network topology) <ul><li>1. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว </li></ul>
รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย  (Network topology) <ul><li>2.  การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส </li></ul>
รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย  (Network topology) <ul><li>3.  การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน </li></ul>
รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย  (Network topology) <ul><li>4 .  เครือข่ายแบบผสม </li></ul>
องค์ประกอบของ ระบบเครือข่าย 1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) 2. ซอฟต์แวร์  (Soft ware) 3. ตัวกลางนำข้อมูล (Media) เทคโ...
1.  อุปกรณ์ Hard ware <ul><ul><li>1.1  NIC (Network Interface Card) </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2 HUB </li></ul></ul>...
1.1 NIC (Network Interface Card)
1.2 HUB
1.3 Bridge
1.4 Router
2. Soft ware <ul><li>ระบบปฏิบัติการของระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>เรียกว่า NOS เป็นตัวติดต่อระหว่างสถานีผู้ใช้ </li...
3 . ตัวกลางนำข้อมูล <ul><li>ตัวกลางที่ใช้ในระบบเครือข่าย สามารถเป็นได้หลายชนิด เช่น สาย Coaxial, UTP (Unshielded Twisted...
<ul><li>การเรียกใช้ข้อมูลในไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายนั้นจะมีความเร็วที่ช้ากว่าการเรียกใช้ข้อมูลกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องของตนเอง ...
3. 3  มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ ( LAN) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ <ul><li>อีเทอร์เน็ต  ( Ethernet )  </li></ul><ul><li>ความเร็ว เป็นตัวบอกความเร็วสูงสุดที...
รูป ความหมายของรหัสแต่ละตัว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร 10Base-5 ความเร็ว วิธีส่งสัญญาณ สายที่ใช้
<ul><li>ฟาสต์อีเทอร์เน็ต และ Gigabit Ethernet   ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความเร็วเพิ่มจาก 10 Mbps ขึ้นเป็น 100 ...
<ul><li>โทเคนริง ( Token Ring ) </li></ul><ul><li> เป็นการต่อ LAN ในแบบวงแหวน ( Ring) โดยมี </li></ul><ul><li>วิธีคว...
รูปแสดง Token Ring เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
<ul><ul><li>FDDI  ( Fiber Distributed Data Interface )  </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นมาตรฐานการต่อระบบเครือข่ายโดยใช้ส...
รูป  แ สดง FDDI เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
<ul><li>เครือข่าย LAN ไร้สาย ( Wireless LAN ) </li></ul>เครือข่าย  LAN ไร้สาย คือ เครือข่ายที่อาศัย คลื่นวิทยุในการรั...
รูปแสดง Wireless LAN เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
คำถามท้ายบท <ul><li>1. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย <...
กิจกรรม <ul><li>1. ให้นักศึกษาสมัครอีเมล์ (E- Mail) ของ www.yahoo.com </li></ul><ul><li>ตั้งชื่อ E- Mail โดยมีรูปแบบ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit3

1,435 views
1,260 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
134
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit3

 1. 1. บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 2. 2. เนื้อหา ... 3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล 3.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 3.3 มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 3. 3. 3.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ สื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 4. 4. องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล <ul><li>1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล ( Sender ) </li></ul><ul><li>2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล ( Receiver ) </li></ul><ul><li>ข่าวสาร (Message) </li></ul><ul><li>4. สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส่ง </li></ul><ul><li>ข้อมูล ( Medium ) </li></ul><ul><li>5. โปรโตคอล ( Protocol ) </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 5. 5. องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล
 6. 6. ชนิดของการสื่อสาร <ul><li>การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว </li></ul><ul><li>( Simplex Transmission ) </li></ul>
 7. 7. 2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน ( Half Duplex Transmission) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 8. 8. 3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน ( Full Duplex Transmission) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 9. 9. การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่ายข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง ทั้งข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูลสื่อผสม โดยผู้ส่งต้นทางส่ง ข้อมูล ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 10. 10. มี 2 ลักษณะ คือ .... 1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) 2. สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) ประเภทของสัญญาณ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 11. 11. 1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 12. 12. 2. สัญญาณแบบอนาลอก ( Analog signal) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 13. 13. สื่อกลางการสื่อสาร (Transmission media) มี 2 ลักษณะ คือ .... 1. สื่อกลางแบบมีสาย (Guide media ) 2. สื่อกลางแบบไร้สาย (Unguided media) อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 14. 14. 1. สื่อกลางแบบมีสาย ( Guide media ) 1.1 Twisted Pair ( สายคู่ตีเกลียว ) <ul><li>UTP (Unshielded Twisted Pair) </li></ul><ul><li>STP (Shield Twisted Pair) </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 15. 15. UTP (Unshielded Twisted Pair) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 16. 16. <ul><li>คู่สายในสายคู่ตีเกลียวไม่หุ้มฉนวนคล้ายสายโทรศัพท์ มีหลายเส้น ตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุ้มด้วยพลาสติก ( Plastic Cover ) ซึ่งการตีเกลียวลักษณะนี้จะช่วยให้ มีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 17. 17. STP (Shield Twisted Pair) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 18. 18. <ul><li>เป็นสายคู่ลักษณะคล้ายกันกับสาย UTP แต่มีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน มีคุณสมบัติเป็นเกราะในการป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆ ภาษาเทคนิคเรียกเกราะนี้ว่า ชิลด์ (Shield) ใช้ในกรณีที่เชื่อมต่อเป็นระยะทางไกลเกินกว่าระยะทางที่จะใช้สาย UTP </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 19. 19. 1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
 20. 20. ลักษณะแกนกลางของสายโคแอกเชียลเป็นทองแดงแล้วหุ้มด้วยพลาสติก ชั้นนอกหุ้มด้วยโลหะหรือฟอยล์ที่ถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน มีทั้งแบบหนา (thick) และแบบบาง (thin) ปัจจุบันมีการใช้น้อยลง เพราะถูกแทนที่ด้วยสาย UTP ที่มีราคาถูกกว่า และสามารถติดตั้งได้ง่ายกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 21. 21. 1.3 ใยแก้วนำแสง (Fiber-Optic )
 22. 22. <ul><li>ลักษณะใยแก้วนำแสงจะส่งสัญญาณแสงวิ่งผ่านท่อแก้ว หรือท่อพลาสติกเล็ก ๆ ซึ่งท่อแก้วนี้จะถูกหุ้มด้วยเจล หรือพลาสติก เพื่อป้องกันความเสียหาย และการสูญเสียของสัญญาณ มีข้อดีตรงที่ส่งสัญญาณได้ระยะทางไกลโดยไม่มีสัญญาณรบกวน </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 23. 23. 2. สื่อกลางแบบไร้สาย ( Unguided media ) 2.1 ระบบคลื่นไมโครเวฟ
 24. 24. <ul><li>การส่งสัญญาณข้อมูลไปกับคลื่นไมโครเวฟเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อๆ กันจากสถานีรับส่งสัญญาณหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง โดยสามารถเกิดสัญญาณรบกวน ซึ่งสภาพดินฟ้าอากาศมีผลต่อการส่งคลื่นไมโครเวฟพอสมควร </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 25. 25. 2.2 ระบบดาวเทียม
 26. 26. <ul><li>การสื่อสารระบบดาวเทียมเหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารระยะไกลที่ระบบ </li></ul><ul><li>สื่อสารอื่นๆ เข้าถึงลำบาก เช่น เดินเรือ </li></ul><ul><li>อยู่กลางทะเล โดยส่วนใหญ่ดาวเทียมจะถูกออกแบบมาให้ชดเชยการรบกวนของสภาพอากาศที่แปรปรวน </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 27. 27. <ul><li>เครื่องเทอร์มินอล ( Terminal) </li></ul><ul><li>2. โมเด็ม ( Modem ) </li></ul><ul><li>3. เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) </li></ul><ul><li>เครื่องขยายสัญญาณ ( Amplifier ) </li></ul>อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 28. 28. 3. 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 29. 29. <ul><li>การใช้ทรัพยากร (Resource) ร่วมกัน คือ สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงร่วมกันได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ (Hard ware) ลงไปได้มากเนื่องจากไม่ต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ในทุก ๆ จุด </li></ul><ul><li>การใช้ไฟล์ร่วมกัน เป็นการเข้าถึงข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกัน โดยไม่ต้องใช้แผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบอื่นช่วยในการโอนย้ายข้อมูล เช่น การถ่ายโอนข้อมูลเป็นต้น </li></ul>ประโยชน์การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 30. 30. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network ) <ul><li>1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) </li></ul><ul><li>ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN) </li></ul><ul><li>ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) </li></ul><ul><li>เครือข่าย INTERNET </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 31. 31. ประเภทของระบบเครือข่าย <ul><li>1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) </li></ul>
 32. 32. <ul><li>2. ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย
 33. 33. <ul><li>3 . ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN) </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย
 34. 34. <ul><li>4. เครือข่าย INTERNET </li></ul>ประเภทของระบบเครือข่าย
 35. 35. รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology) <ul><li>1. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว </li></ul>
 36. 36. รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology) <ul><li>2. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส </li></ul>
 37. 37. รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology) <ul><li>3. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน </li></ul>
 38. 38. รูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย (Network topology) <ul><li>4 . เครือข่ายแบบผสม </li></ul>
 39. 39. องค์ประกอบของ ระบบเครือข่าย 1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) 2. ซอฟต์แวร์ (Soft ware) 3. ตัวกลางนำข้อมูล (Media) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 40. 40. 1. อุปกรณ์ Hard ware <ul><ul><li>1.1 NIC (Network Interface Card) </li></ul></ul><ul><ul><li>1.2 HUB </li></ul></ul><ul><ul><li>1.3 Bridge </li></ul></ul><ul><ul><li>1.4 Router </li></ul></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 41. 41. 1.1 NIC (Network Interface Card)
 42. 42. 1.2 HUB
 43. 43. 1.3 Bridge
 44. 44. 1.4 Router
 45. 45. 2. Soft ware <ul><li>ระบบปฏิบัติการของระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>เรียกว่า NOS เป็นตัวติดต่อระหว่างสถานีผู้ใช้ </li></ul><ul><li>กับ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เช่น Novell’s NetWare </li></ul><ul><li>OS/2 LAN Server , Microsoft Windows NT </li></ul><ul><li>Server , Microsoft Windows NT 2000, </li></ul><ul><li>AppleShare , Unix , Linux เป็นต้น </li></ul>
 46. 46. 3 . ตัวกลางนำข้อมูล <ul><li>ตัวกลางที่ใช้ในระบบเครือข่าย สามารถเป็นได้หลายชนิด เช่น สาย Coaxial, UTP (Unshielded Twisted-Pairs), สายไฟเบอร์อ๊อฟติค หรืออาจเป็นคลื่นวิทยุที่ใช้กับ Wireless LAN </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 47. 47. <ul><li>การเรียกใช้ข้อมูลในไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายนั้นจะมีความเร็วที่ช้ากว่าการเรียกใช้ข้อมูลกับฮาร์ดดิสก์ในเครื่องของตนเอง เนื่องจากข้อจำกัดของสายสัญญาณและระยะทางที่ใช้ในการส่งข้อมูล </li></ul><ul><li>การแบ่งทรัพยากรกันใช้นั้นอาจไม่สามารถใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ได้ทันทีทันใด อาจจะต้องรอคิว เมื่อมีการเรียกใช้ทรัพยากรเดียวกันจากคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เช่น การสั่งพิมพ์ </li></ul><ul><li>การดูแลระบบความปลอดภัยของเครือข่ายนั้นมีความยากกว่าการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานตัวเดียว เพราะจะมีโอกาสที่จะถูกผู้อื่นแอบเข้ามาเอาข้อมูลได้จากหลาย ๆ ที่ </li></ul>ข้อจำกัดของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 48. 48. 3. 3 มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ ( LAN) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 49. 49. มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ <ul><li>อีเทอร์เน็ต ( Ethernet ) </li></ul><ul><li>ความเร็ว เป็นตัวบอกความเร็วสูงสุดที่ระบบทำได้ในกรณีที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาทำให้ความเร็วลดลง โดยในระบบทำงานจริงๆ ไม่สามารถทำได้ ปัจจุบันมีที่ใช้กันคือ 10, 100, 1000 เมกะบิตต่อวินาที </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 50. 50. รูป ความหมายของรหัสแต่ละตัว เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร 10Base-5 ความเร็ว วิธีส่งสัญญาณ สายที่ใช้
 51. 51. <ul><li>ฟาสต์อีเทอร์เน็ต และ Gigabit Ethernet ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความเร็วเพิ่มจาก 10 Mbps ขึ้นเป็น 100 และ 1000 Mbps หรือกว่านั้น ซึ่งถูกมาใช้กับการส่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือภาพ (Image) รวมทั้งข้อมูลที่ต้องรับส่งให้ได้ตามเวลาจริง (Real-time) เช่น ภาพเคลื่อนไหวและเสียง </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 52. 52. <ul><li>โทเคนริง ( Token Ring ) </li></ul><ul><li> เป็นการต่อ LAN ในแบบวงแหวน ( Ring) โดยมี </li></ul><ul><li>วิธีควบคุมการส่งข้อมูลแบบ Token-passing ที่ </li></ul><ul><li>พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม มีความเร็ว 16 Mbps </li></ul><ul><li>จุดอ่อนของ Token-Ring คือ ถ้าสายเส้นใดเส้นหนึ่ง </li></ul><ul><li>ขาดวงแหวน จะไม่ครบวงและทำงานไม่ได้ </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 53. 53. รูปแสดง Token Ring เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 54. 54. <ul><ul><li>FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ) </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นมาตรฐานการต่อระบบเครือข่ายโดยใช้สาย </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiber optic ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว </li></ul></ul><ul><ul><li>สูงถึง 1 00 Mbps เท่ากับ Fast Ethernet ต่อเป็นวง </li></ul></ul><ul><ul><li>แหวน และเหมาะที่จะใช้เป็น backbone ที่เชื่อมต่อ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบ LAN หลายๆวงเข้าด้วยกัน </li></ul></ul>
 55. 55. รูป แ สดง FDDI เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 56. 56. <ul><li>เครือข่าย LAN ไร้สาย ( Wireless LAN ) </li></ul>เครือข่าย LAN ไร้สาย คือ เครือข่ายที่อาศัย คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูล เช่น ที่บ้านอาจเล่น อินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องเครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่อผ่านโมเด็มได้จากทุกห้องในบ้าน หรือ แม้แต่บริเวณหน้าบ้าน เนื่องจากคลื่นวิทยุนี้มีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางต่างๆได้ดี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 57. 57. รูปแสดง Wireless LAN เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 58. 58. คำถามท้ายบท <ul><li>1. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย </li></ul><ul><li>2. ชนิดของการสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง </li></ul><ul><li>3. สื่อกลางในการสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละลักษณะมีข้อดี </li></ul><ul><li>ข้อเสียอย่างไร </li></ul><ul><li>4. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง </li></ul><ul><li>5. รูปแบบของการเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายมีกี่ประเภท จงอธิบาย </li></ul><ul><li>6. องค์ประกอบของระบบเครือข่ายมีอะไรบ้าง จงอธิบาย </li></ul>เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
 59. 59. กิจกรรม <ul><li>1. ให้นักศึกษาสมัครอีเมล์ (E- Mail) ของ www.yahoo.com </li></ul><ul><li>ตั้งชื่อ E- Mail โดยมีรูปแบบดังนี้ : ชื่อนักศึกษา ( ตามด้วยรหัสนักศึกษา 3 </li></ul><ul><li>ตามตัวหลัง ) </li></ul><ul><li>ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ นางสาวอัจฉรา สุมังเกษตร รหัสนักศึกษา 4863012 345 </li></ul><ul><li>ชื่อ E-Mail จะมีรูปแบบดังนี้ [email_address] หรือ </li></ul><ul><li> [email_address] </li></ul><ul><li>2. จัดทำรายงานแสดงขั้นตอนการสมัคร E-Mail ( เย็บมุมส่ง ) </li></ul>

×