KKS- przestępstwa i wykroczenia skarbowe

5,418 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
188
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KKS- przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 1. 1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe„metody wykrycia i przeciwdziałania, ograniczenie ryzyka podatkowego, wpływ danychfinansowych na określenie zdolności kredytowej podmiotów”Andrzej Dmowski CFE, CICA, CAAttorney – at – Law / Statutory Tax AdvisorPartner ZarządzającyRussell Bedford PolandLegal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting
 2. 2. Agenda1. Odpowiedzialność podatników za zobowiązanie i zaległość podatkową v.odpowiedzialność karno-skarbowa• Zaległość podatkowa• Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń należności publicznoprawnych• Odpowiedzialność kierownika jednostki za rozliczenia podatkowe• Planowanie (optymalizacja podatkowa) a unikanie i uchylanie się od opodatkowania2. Modele przestępstw skarbowych• Uchylanie się od ujawniania podstawy opodatkowania lub składania deklaracjipodatkowej• Firmanctwo• Wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku• Nadużycie preferencyjnej stawki należności celnej• Fikcyjny eksport (zjawisko tzw. karuzeli podatkowej)3. Nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku VAT - Metodyka oszustwskarbowych w zakresie uszczuplania podatku VAT• Nierzetelna księgowość / zaniechania w księgowości• Międzynarodowe struktury transakcyjne w obrocie gospodarczym• Przemyt związany z importem• Uchylanie się od podatku VAT a działanie w zorganizowanej grupie przestępczej lubzwiązku przestępczymAndrzej Dmowski 2
 3. 3. Agenda4. Oszustwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych• Nieujawnianie przychodów podatkowych• Zawyżenie kosztów uzyskania przychodów• Przeszacowanie aktywów dla celów podatku dochodowego dla osób prawnych• Struktury podatkowe zwolnione z opodatkowania5. Pozostałe przestępstwa skarbowe6. Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa• Pojęcie cen transferowych• Metody szacowania cen – ogólne założenia• Usługi reklamowe w ramach grupy kapitałowej• Ceny transferowe – bezpieczeństwo transakcyjne (stawka 50%)• Odpowiedzialność karno – skarbowa• Metody dotyczące ustalania wartości dóbr niematerialnych i usług• Dokumentacja podatkowa• Konwencja Arbitrażowa• Uprzednie Porozumienie Cenowe• Przerzucanie dochodów podmiotów pomiędzy podmiotami powiązanymiAndrzej Dmowski 3
 4. 4. AgendaAndrzej Dmowski 47. Międzynarodowa wymiana informacji w zakresie rozliczenia podatku VAT• VIES• Deklaracja statystyczna (Intrastat)• Stałe miejsce prowadzenia działalności – „fixed place of business activity” dla celów VAT8. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy• Przestępstwo prania brudnych pieniędzy• Transakcje na papierach wartościowych• Problematyka pożyczek kapitałowych między spółkami• Pojęcie dumpingu9. Odpowiedzialność karna związana z prezentacją danych finansowych• Nierzetelność danych w sprawozdaniu finansowym• „Kreatywna księgowość” a możliwości w zakresie wyceny / przeszacowania aktywów wsprawozdaniu finansowym• Rozbieżność pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowym• Manipulacje wynikiem finansowym mające wpływ na zdolność kredytową podmiotu• Wyłudzanie kredytów / pożyczek w oparciu o nierzetelne dane finansowe
 5. 5. Agenda10. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe• Zgodność przepisów karnoskarbowych z unormowaniami Kodeksu karnego• Sankcje karnoskarbowe• Środki karne i zabezpieczające• Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych• Przepadek przedmiotów i korzyści• Okoliczności stanowiące podstawę obostrzenia kary• Ciąg przestępstw skarbowych i kara łączna• Terminy w postępowaniu karnoskarbowym11. PodsumowanieAndrzej Dmowski 5
 6. 6. Andrzej Dmowski 6Akty Prawne1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2000.94.1037 ze. zm. dalej:k.s.h).2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz.350 ze. zm. dalej: ustawa o PIT, UPIT).3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74,poz. 397 ze. zm. dalej: ustawa o CIT, UCIT).4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze. zm.dalej: ustawa o VAT, UVAT).5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 ze. zm.dalej: Ordynacja podatkowa, OP).6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze. zm. dalej: k.k.).7. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 dalej: k.w.)8. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 Nr 83 poz. 930, dalej:k.k.s).9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze.zm.)10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze. zm dalej: u.r.).11. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniuterroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze. zm.).12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 ze. zm.).11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze. zm.dalej: k.p.k.).12. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czynyzabronione pod groźbą kary (Dz.U.2002.197.1661 dalej: uopz)13. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 Nr 100 poz. 442 ze. zm. dalej:ustawa o kontroli skarbowej).
 7. 7. 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2009 nr 168 poz. 1323 ze. zm.).16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 153 poz. 1503)17. Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemupodatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1).18. Dyrektywa Rady Europejskiej nr 91/308/EWG z 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwieniakorzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy zmieniona dyrektywą ParlamentuEuropejskiego i Rady nr 2001/97/WE z 4 grudnia 2001 r.68, które zastąpiono ostateczniedyrektywą nr 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r.19. Konwencja nr 141 Rady Europy z 8 listopada 1990 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu ikonfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu.20. Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy z 27 czerwca 1980 r. - w sprawie przeciwdziałaniatransferowi i ukrywaniu funduszy pochodzących z przestępstw. Zobowiązanie państw donakładania na ich systemy bankowe obowiązku identyfikacji klienta21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT(Dz. U. 2004, nr 89, poz. 846), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.zmieniające rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U.2004, nr 282, poz. 2809), z dnia 20 grudnia 2005 (Dz. U. 2005, nr 257, poz. 2154) oraz z dnia19 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, nr 243, poz. 1765).Akty PrawneAndrzej Dmowski 7
 8. 8. Odpowiedzialność podatnikówOdpowiedzialność za zobowiązanie i zaległość podatkowąZaległość podatkowaAndrzej Dmowski 8
 9. 9. Zaległość podatkowaZaległość podatkowa - art. 51 Ordynacji podatkowejZaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności§ 2.Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek,w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podatku.§ 3.Przepisy stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz ratpodatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.Za zaległość podatkową dodatkowo uznaje się: nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa została wykazana nienależnie lubw wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia napoczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lubzostał on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązańpodatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej odnależnej oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczetzaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowychAndrzej Dmowski 9
 10. 10. Odsetki za zwłokęDług podatkowy X liczba dni zwłokiOdsetki = x STAWKA365PODSTAWOWA STAWKA ODSETEK= [ 2 x stopa kredytu lombardowego ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej + 2 % ] > 8%(preferencyjna stawka – 0,75 x stawka podstawowa dla podatników,którzy dokonają korekty deklaracji i w ciągu 7 dni zapłacą zaległość podatkową)Skutki zaległości podatkowej: zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego na majątku dłużnika przeniesienie odpowiedzialności podatkowej na osobę trzecią skutki karno skarbowe dla dłużnika (podatnika) art. 57 k.k.sart. 77 k.k.sZaległość podatkowa - SkutkiAndrzej Dmowski 10
 11. 11. Art. 57 k.k.s§1 Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny zawykroczenie skarbowe.§2 Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania wsprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 1 wpłacono w całości należnypodatek na rzecz właściwego organu.Zaległość podatkowaAndrzej Dmowski 11Art. 77 k.k.s§1 Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzeczwłaściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karzepozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.§2 Jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionegookreślonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.§3 Jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynuzabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.§4 Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić odwymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowaniaw sprawie o przestępstwo skarbowe określone w § 1 lub 2 wpłacono w całościpobrany podatek na rzecz właściwego organu.§5 Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowaniaw sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 3 wpłacono w całościpobrany podatek na rzecz właściwego organu.
 12. 12. Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń należnościpublicznoprawnychAndrzej Dmowski 12
 13. 13. Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń należnościpublicznoprawnychNależność publicznoprawnaArt. 53 k.k.s§26. W rozumieniu kodeksu karno skarbowego należność publicznoprawna jest to należnośćpaństwowa lub samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lubwykroczenia skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetupaństwa, należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należnośćcelna, a należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorząduterytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji.§26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest takżenależność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetuzarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążącychRzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotemprzestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. sygn. akt V KK 361/10„W świetle przepisu art. 53 § 27 k.k.s. należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jestto wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości lubw części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił. Uporczyweniewpłacanie w terminie podatku, będące znamieniem wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s., stanowiuszczuplenie należności publicznoprawnej.”Andrzej Dmowski 13
 14. 14. Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń należnościpublicznoprawnychOdpowiedzialnośćS.A, Sp. z o.o. Członkowie zarząduSpółka jawna,Spółka cywilnaWspólnicy prowadzącysprawy spółkiSpółkapartnerskaWspólnicy prowadzącysprawy spółki albozarządSp. k.a , Sp.k.Komplementariuszeprowadzący sprawyspółkiOs. Fizprowadząca d.gOsoba fizycznaPodmiot wlikwidacjiLikwidator, syndyk lubzarządca w post.upadłościowymAndrzej Dmowski 14
 15. 15. Odpowiedzialność kierownika jednostki za rozliczeniaAndrzej Dmowski 15
 16. 16. Odpowiedzialność kierownika jednostki za rozliczeniaArt. 4a Ustawy o rachunkowości1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującegojednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zdziałalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującegojednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lubzaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z ust. 1.Pod pojęciem „kierownika jednostki" rozumie się - członka zarządu lub innego organuzarządzającego lub organu wieloosobowego (zarząd), który - zgodnie z obowiązującymijednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności - uprawniony jestdo zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.Za kierowników jednostki uważa się: spółka handlowe – osobę (osoby) określone w statucie, w umowie spółki spółka jawna i cywilna – wspólników prowadzących sprawy spółki spółka partnerska – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd spółka komandytowa i spółka komandytowo – akcyjna – komplementariusze prowadzącysprawy spółki osoby fizyczna – osoba prowadzącą działalność gospodarczą, w tym osoby wykonujące wolnezawody likwidatora lub syndyka - w postępowaniu upadłościowymAndrzej Dmowski 16
 17. 17. Odpowiedzialność kierownika jednostki za rozliczeniaPodstawowe obowiązki sprawozdawczeZapewnienie, aby sprawozdaniefinansowe oraz sprawozdanie zdziałalności spełniały wymaganiaZłożenie we właściwymrejestrze sądowymrocznego sprawozdaniafinansowego wraz zopinią biegłegorewidentaZapewnienie udostępnienia biegłemurewidentowi, prowadzącemu badaniesprawozdania finansowego ksiągrachunkowych oraz dokumentów,będących podstawą zapisów,udzielania wyczerpujących wyjaśnieńZapewnienie sporządzeniasprawozdania finansowego zarok obrotowy nie później niż wciągu 3 miesięcy od dniabilansowego i przedstawieniago właściwymOgłoszenie sprawozdaniafinansowego lub rocznegoskonsolidowanegoAndrzej Dmowski 17
 18. 18. Odpowiedzialność kierownika jednostki za rozliczeniaOdpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczychCywilna kierownik jednostki oraz członkowierady nadzorczej odpowiadają solidarnewobec spółki za szkodę spowodowanądziałaniem lub zaniechaniemnaruszającym obowiązek , zapewnieniazgodności sprawozdania finansowego isprawozdania z działalności z u.r.. szkoda powstała w wyniku tegodziałania lub zaniechania pokrycie powstałej szkody obejmujeszkodę rzeczywistą i utraconekorzyściKarna (art. 77 u.r.) nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,prowadzenie ich wbrew przepisom UoR,podawania w księgach nierzetelnych danych niesporządzenie sprawozdania finansowego,sporządzenie niezgodnie z przepisami ou.r., zawarcie w sprawozdaniunierzetelnych danych.Podlega grzywnie lub karze pozbawieniawolności do lat 2 albo obu tym karomłącznieAndrzej Dmowski 18
 19. 19. Odpowiedzialność kierownika jednostki za rozliczeniaArt. 587 Kodeksu Spółek Handlowych§ 1.Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV ogłasza dane nieprawdziwealbo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji -podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 2.Jeżeli sprawca działa nieumyślnie - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albopozbawienia wolności do roku.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 grudnia 2002 r. sygn. akt II AKa 310/02„(…)Przestępstwo z art. 587 KSH jest przestępstwem indywidualnym, a więc może go popełnićtylko osoba, która wykonuje obowiązki w tytule III Kodeksu spółek handlowych (np. członekzarządu komisji rewizyjnej, rady nadzorczej, likwidator itd.). Do osób tych należą równieżzałożyciele spółki akcyjnej, a więc osoby, które przyczyniały się do jej utworzenia i podpisałystatut spółki (art. 301 § 3 KSH). Natomiast inne osoby, które w sprawozdaniach finansowychpodają nieprawdziwe dane albo przedstawiają je organom nadzorczym, władzom państwowymlub badającemu sprawozdanie finansowe i księgi handlowe, podlegają odpowiedzialnościkarnej z art. 35 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 18.10.1991 r. o badaniu i ogłoszeniu sprawozdańfinansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie”.”Andrzej Dmowski 19
 20. 20. Odpowiedzialność kierownika jednostki za rozliczeniaOdpowiedzialność księgowego w ramach stosunku pracy księgowy, będąc pracownikiem odpowiada za należyte wykonanie obowiązków na zasadachogólnych – KP w przypadku braku należytego wykonywania obowiązków i wyrządzenia tym szkodypracodawcy odpowiedzialność księgowego oparta jest na zasadzie winy odpowiedzialność materialna jest ograniczona do 3 krotności miesięcznego wynagrodzeniaprzysługującego w dniu wyrządzenia szkody odpowiedzialność w granicach rzeczywistej szkody odpowiedzialność karno skarbowa, w przypadku wykazania nieprawidłowości (np. podawanienieprawdziwych danych podatkowych, prowadzenie ksiąg w sposób wadliwy i nierzetelny)Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r. sygn. akt I PKN 360/98„(…)Uchybienie obowiązkom wynikającym z art. 4 ust. 4 i art. 52 ustawy z dnia 29września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) stanowi ciężkienaruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1KP(…)”.”Andrzej Dmowski 20
 21. 21. Planowanie (optymalizacja podatkowa)Unikanie i uchylanie się od opodatkowaniaAndrzej Dmowski 21
 22. 22. Planowanie (optymalizacja podatkowa) - Unikanie i uchylanie się odopodatkowaniaKONTROLA PLANUREALIZACJA PLANUWYBÓROCENA SKUTKÓWSZUKANIE PRAWNYCHROZWIĄZAŃPROBLEMCELEtapy planowania podatkowegoPlanowanie podatkowe – element optymalizacji podatkowej Unikanie płacenia podatków - wykorzystanie instrumentów prawnych Uchylanie się od płacenia podatków - działanie nielegalneAndrzej Dmowski 22
 23. 23. Planowanie (optymalizacja podatkowa) - Unikanie i uchylanie się odopodatkowaniaPlanowanie – w rozumieniu teorii zarządzania - działanie zorientowane na przyszłość,dążenie do wywołania zjawisk, które najprawdopodobniej nie zaistniałyby samoistniePlanowanie podatkowe ujęcie szerokie – to uwzględnianie skutków podatkowych w planowaniu gospodarczym ujęcie wąskie – to sposób prowadzenia interesów majątkowych umożliwiający wykorzystaniedozwolonych prawnie instrumentów minimalizacji obciążeń podatkowychRozumienie planowania podatkowego: jako uchylanie się od opodatkowania, zmniejszanie podatków nielegalnymi metodami.Oceniane jako przestępstwo skarbowe wykorzystanie legalnych możliwości obniżenia, zmniejszenia ciężarów podatkowych – „taxplanning”Andrzej Dmowski 23
 24. 24. Planowanie (optymalizacja podatkowa) - Unikanie i uchylanie się odopodatkowaniaPlanowanie podatkowe CelZmniejszenie ciężaru podatkowego przyuwzględnieniu współdziałania wszystkichpodatkówRedukowanie ryzyka podatkowegoWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 30 czerwca 2003 r. sygn.akt I SA/Wr 1183/00„Z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić zasady nakładającej na podatnikaobowiązek działania dla powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możliwejwysokości. (...) Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyborukilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każdabędzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowego rozwiązanianie może być traktowany jako obejście prawa”.”Andrzej Dmowski 24
 25. 25. Planowanie (optymalizacja podatkowa) - Unikanie i uchylanie się odopodatkowaniaWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 1996 r. sygn. akt SA/Ka1244/95„(…)żaden przepis prawa podatkowego ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa niezabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistością,które byłoby dla niego - przy podejmowaniu decyzji gospodarczych - bardziej korzystne nagruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnymwyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych”.UnikanieZob.podatkowenie powstajePrzeprowadzonezgodnie zprzepisamiStanowi uchybieniesensowi i celowiustawy podatkowejAndrzej Dmowski 25
 26. 26. Planowanie (optymalizacja podatkowa) - Unikanie i uchylanie się odopodatkowaniaWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 1998 r. syng. Akt I SA/Po1883/97„(…)Zjawisko unikania opodatkowania polega z reguły na stosowaniu przez podatnikaznanych i aprobowanych form prawnych operacji gospodarczych. Operacji tych ani ichrezultatów podatnik nie ukrywa przed administracją podatkową. Żąda, aby to, co jawnieczyni, stało się podstawą ustalenia jego zobowiązań podatkowych, mimo że działanie tobywa postępowaniem z pogranicza dozwolonego i niedozwolonego.”.UchylanieZob.podatkoweSkrytość,potajemnośćdziałaniapodatnikaUchybieniebrzmieniuustawyCzynzabronionyart. 54 k.k.sAndrzej Dmowski 26
 27. 27. Wybrane modele działalności w zakresie zaniżenia i wyłudzenia podatkuAndrzej Dmowski 27
 28. 28. Modele przestępstw podatkowychPrzestępstwa związane z akcyzą:- podrabianie towarów akcyzowych (alkohol i wyroby tytoniowe),- wprowadzanie do obrotu paliw z zaniżoną akcyzą,Przestępstwa związane z cłem:- Wprowadzanie towarów na obszar celny UE bez odprowadzonego cła / z zaniżonym cłem- manipulacje klasyfikacją taryfowąPrzestępstwa związane z VAT:- tzw. "karuzele VAT",- puste faktury,- znikający podatnik- obrót niezaewidencjonowanyPrzestępstwa związane z CIT:- brak wykazywania przychodów podatkowych- fikcyjne koszty- zakup spółki ze stratą-transfer zysków za granicę- raje podatkowe- ceny transferoweAndrzej Dmowski 28
 29. 29. Modele przestępstw podatkowychOszustwa związane z zatrudnieniem pracowników:-„szara strefa”- zaniżenie wynagrodzeń- zawieranie umów o współpracy (umów cywilnoprawnych) zamiast umów o pracęPranie „brudnych pieniędzy”:- środki z przestępstw skarbowych- legalizacja środków z przestępstw karnychBrak rejestracji działalności gospodarczej:- firmanctwo- powiernictwo w systemie anglo-saskimAndrzej Dmowski 29
 30. 30. Andrzej Dmowski 30Nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VATMetodyka oszustw skarbowych w zakresie uszczuplania podatku VATOszustwa w zakresie podatku od towarów i usługKaruzela podatkowa
 31. 31. Karuzela podatkowaFirma A(dostawca))Firma B(znikającypodatnik))Sprzedaż za 3 tys. .EUR (wg stawkiVAT 0 proc.) do firmy B - WDTVAT do zapłacenia ale firma nie płaciVAT – u – znika.Firma C(bufor)Firma D(broker))Firma E(importer spozaUE)Sprzedaż za 2.950 EUR (wgstawki VAT 23 proc.) transakcjawewnątrzwspólnotowa.Sprzedaż za 2.960 EUR (wgstawki VAT 0 proc.) WDTVAT do zapłaceniaVAT do zwrotu Firma D odlicza podatek lub domaga sięzwrotu niezapłaconego przez Firmę B podatku VATLub sprzedaż za 2.970 EUR (wg stawki VAT 0proc.) eksportAndrzej Dmowski 31
 32. 32. Karuzela podatkowaWyrok TSUE w sprawach połączonych Mahagében kft i Péter Dávid przeciwko NemzetiAdó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (sygn. spraw C-80/11,C-142/11).Podatnik ma prawo do odliczenia od kwoty podatku VAT, którą jest zobowiązany zapłacić,kwotę podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług, pomimo tego,że wystawca tych faktur dopuścił się nieprawidłowości, chyba że organ podatkowy napodstawie obiektywnych przesłanek udowodni, że podatnik powinien wiedzieć lubwiedział, że transakcja wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury.Wyrok TSUE z dnia 12 stycznia 2006 r. sygn. sprawy C- 354/03 w sprawie Optigen i inni(Zb. Orz. 2006, s. I-483) orzeczono, że ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VATprzeprowadzającego transakcje, które nie zostały dotknięte oszustwem dotyczącympodatku VAT, nie może mieć wpływ okoliczność, że w łańcuszku dostaw, których częśćstanowią te transakcje, inna – uprzednia lub kolejna transakcja - jest dotkniętaoszustwem dotyczącym podatku VAT, jeśli podatnik nie wiedział lub w żaden sposób niemógł się dowiedzieć o zaistnieniu oszustwa.Podobny pogląd wyraził TSUE w wyrok z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie połączonych C-439/04 i C-440/04 AXEL Kittel.Andrzej Dmowski 32
 33. 33. Karuzela podatkowa„(…)Artykuły dyrektywy 2006/112 stoją na przeszkodzie praktyce krajowej, w ramachktórej organ podatkowy odmawia prawa do odliczenia z tego powodu, iż podatnik nieupewnił się, że wystawca faktury za towary, których prawo do odliczenia ma dotyczyć,jest podatnikiem, że dysponował on tymi towarami i był w stanie je dostarczyć oraz żewywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty VAT, albo z tego powodu, żepodatnik nie posiada, poza fakturą, innych dokumentów potwierdzających spełnieniepowyższych warunków, mimo że były spełnione warunki materialne i formalne powstaniaprawa do odliczenia określone w dyrektywie 2006/112, a podatnik nie miał przesłanekpodejrzewać, że wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa (…)”.”Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK1200/11, I FSK 1201/11.W ocenie sądu organy podatkowe kwestionujące odliczenie VAT przez przedsiębiorcę ztytułu faktur, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji, muszą udowodnić, żeprzedsiębiorca nie zachował należytej staranności.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2012 r. sygn. akt I FSK1694/11Andrzej Dmowski 33
 34. 34. Przemyt związany z importem towarówAndrzej Dmowski 34
 35. 35. Art. 2 pkt 7 ustawa o VATPrzemyt (kontrabanda, pot. szmugiel) – przemieszczenie towarów pomiędzy państwami zpominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na któregoterytorium wwieziono towar, lub też wwiezienie towaru, którym obrót jest w danym kraju zakazanyprzez prawo. Omija się również, rzadko co prawda występujące, opłaty i ograniczenia wywozowe.Import towarów - rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UniiEuropejskiej. (brzmienie od 1 kwietnia 2013 r.)W zakresie podatku od towarów i usług ustawa z 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu wojewódzkichkolegiów skarbowych nadaje organom celnym uprawnienia organów podatkowych z tytułu importutowarów w zakresie podatku VAT.OrganyDyrektor IzbyCelnejNaczelnikUrzędu CelnegoPrzemyt związany z importem towarówAndrzej Dmowski 35
 36. 36. Przemyt związany z importem towarówArt. 86 k.k.s§ 1. Kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku celnego, przywozi z zagranicy lub wywoziza granicę towar bez jego przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego, przezco naraża należność celną na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennychalbo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, jeżeli przemyt celny dotyczy towaru w obrocie zzagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa.§ 3. Jeżeli kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie lub wartość towaru w obrocie zzagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa, jest małej wartości, sprawcaczynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny do 720 stawekdziennych.§ 4. Jeżeli kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie lub wartość towaru w obrocie zzagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa, nie przekracza ustawowegoprogu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny zawykroczenie skarboweAndrzej Dmowski 36
 37. 37. Przemyt związany z importem towarówPostanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r. sygn. akt 134/04„Do zrealizowania znamion przedmiotowych typu przestępstwa przemytu celnego (a przez toznamion przedmiotowych paserstwa celnego z art. 91 § 3 k.k.s.) niezbędne jest jednoczesnespełnienie dwóch przesłanek: istnienia obowiązku celnego, polegającego na przedstawieniu lubzgłoszeniu towaru organowi celnemu oraz istnienia należności celnej, którą można uszczuplićprzez niedopełnienie tego obowiązku”.”Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2011 r. sygn. akt IV KK 172/11„Przepis art. 86 § 3 k.k.s. tworzy uprzywilejowaną postać przemytu celnego z art. 86 § 1 k.k.s.według kryterium wartości przedmiotu czynu”.”Andrzej Dmowski 37
 38. 38. Uchylanie się od podatku VAT, a działanie w zorganizowanej grupieprzestępczej lub związku przestępczymAndrzej Dmowski 38
 39. 39. Art. 258 k.k.s§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienieprzestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celupopełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karzepozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub takągrupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterzeterrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawieniawolności na czas nie krótszy od lat 3.Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 14 lutego 2013 r. sygn. akt III KK 261/12„(…)Warunkiem przyjęcia ustalenia, iż czyn został popełniony w ramach zorganizowanejgrupy przestępczej, jest przypisanie sprawcy danego przestępstwa przynależności do niej(art. 258 KK). Obostrzenie wynikające z przepisu art. 65 § 1 KK ma bowiem zastosowaniedopiero wówczas, gdy sprawca bierze udział w zorganizowanej grupie przestępczej lubzwiązku przestępczym, i popełnia w ramach tych struktur chociaż jedno przestępstwo”.”Uchylanie się od podatku VAT, a działanie w zorganizowanej grupieprzestępczej lub związku przestępczymAndrzej Dmowski 39
 40. 40. Oszustwo podatkowe - jest działaniem zamierzonym, polegającym na świadomymwprowadzeniu w błąd organu podatkowego mającym na celu uszczuplenie dochodów budżetupaństwa.Skala zorganizowanych oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT uległa znacznemuposzerzeniu po 1.1.1993 r., kiedy to zlikwidowane zostały bariery celne pomiędzyposzczególnymi państwami UE. Według danych Ministerstwa Finansów skala oszustwpodatkowych jest największa w branży paliwowej, budownictwie, usługach, obrocie złomem.Ministerstwo Finansów podaje, że blisko jedna trzecia uszczupleń w budżecie państwaspowodowana jest przestępstwami z zakresu podatku VAT.Najczęściej występujące oszustwa podatkowe:1) zaniżanie lub nieujawnianie obrotów wskutek fałszowania lub ukrywania faktur2) wyłudzanie naliczonego VAT3) kradzież numerów identyfikacji podatkowej, rejestracja firm pozornych (oszustwo typu„znikający podatnik”)Uchylanie się od podatku VAT, a działanie w zorganizowanej grupieprzestępczej lub związku przestępczymAndrzej Dmowski 40
 41. 41. Uchylanie się od podatku VAT, a działanie w zorganizowanej grupieprzestępczej lub związku przestępczymZaniżanie lub nieujawnianie obrotów wskutek fałszowania lub ukrywania faktur:Jest to proceder polegający na ukrywaniu lub fałszowaniu wystawionych przez przedsiębiorstwofaktur dokumentujących rzeczywistą wielkość osiągniętego obrotu. Pozwala to na wykazaniemniejszej podstawy opodatkowania, a w konsekwencji zapłacenie mniejszego podatku.Art. 271 k.k. (poświadczenie nieprawdy) art. 62 k.k.s (nierzetelna faktura)osoba uprawniona do wystawieniadokumentu, która poświadcza w nimnieprawdę co do okoliczności mającejznaczenie prawne, podlega karzepozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r.sygn. akt I KZP 22/03„(…)osoba, która stosownie do przepisów Ustawy z dn.06.01.1993r o podatku od towarów i usług oraz podatkuakcyzowym (Dz. U. nr. 11, poz. 50 z późniejszymizmianami)jest upoważniona do wystawiania faktury VAT ,należy do kategorii innych osób uprawnionych dowystawiania dokumentu w rozumieniu art. 271 &1 KK , jeżelijednak sprawca wystawia fakturę nierzetelną (chodzi orzetelność transakcji, datę, dane dotyczące nabywcy izbywcy towary, ilości, ceny, wartości transakcji itp.)godząc wobowiązek podatkowy, dopuszcza się wówczas czynuzabronionego określonego w art. 62 &2 lub 5 KKS”.”Andrzej Dmowski 41
 42. 42. Istotą takich transakcji jest zawłaszczenie zwrotów VAT przysługujących odwewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Odbywa się to z użyciem łańcucha kilku firm wróżnych krajach Unii.Sprawcy wykorzystują przede wszystkim przepisy dotyczące podatku VAT przy wywozietowarów za granicę - na wywóz towaru poza Polskę w obrocie wspólnotowym, po spełnieniuokreślonych warunków dokumentacyjnych, obowiązuje zerowa stawka tego podatku.Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towaru za granicę grupy przestępcze najczęściej uzyskujązwrot VAT-u w wysokości 23 % wartości towaru.Uchylanie się od podatku VAT, a działanie w zorganizowanej grupieprzestępczej lub związku przestępczymWyłudzenia zwrotów podatku VAT najczęściej występują przy: wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur, które dokumentują fikcyjne zdarzeniagospodarcze lub zawierają znacząco zawyżoną cenę towaru lub usługi, fikcyjnym eksporcie towarów, polegającym na poświadczeniu nieprawdy w dokumentachcelnych lub podrobieniu dokumentów wywozowych W handlu wewnątrz UE kraje członkowskie obowiązują przepisy Wspólnotowego KodeksuCelnego. Po akcesji także w Polsce pojawił się problem wyłudzeń zwrotów podatku VAT ztransakcji, które odbywają się w oparciu o Administracyjne Dokumenty Towarzyszące(ADT).Andrzej Dmowski 42
 43. 43. Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT(Fixed place of business activity).Andrzej Dmowski 43
 44. 44. Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT - „fixed place ofbusiness activity”Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługpodlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Kwestia ustalenia, czy dostawca towarów (lub świadczący usługę) posiada stałe miejsceprowadzenia działalności w kraju, przesądza o tym, kto jest zobowiązany do rozliczeniapodatku od towarów i usług.Zarówno przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze dotej ustawy nie definiują pojęć „siedziba działalności gospodarczej” ani „stałe miejscprowadzenia działalności”.Takich definicji nie zawiera również dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. wsprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanejZ dniem 1 lipca 2011 r. pojęcia „siedziba działalności gospodarczej” oraz „stałe miejsceprowadzenia działalności” zostały zdefiniowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WEw sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Art. 10 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że na użytek stosowania art. 44 i 45 dyrektywy2006/112/WE „miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika” jest miejsce, wktórym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa.Andrzej Dmowski 44
 45. 45. Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT - „fixed place ofbusiness activity”Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 grudnia 2012 r. sygn. IPPP3/443-1002/12-4/SMDyrektor Izby Skarbowej wskazał, że w celu ustalenia miejsca prowadzenia działalnościuwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzaniaprzedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa i miejsce posiedzeńzarządu przedsiębiorstwa. W razie gdy te wytyczne nie pozwalają z całkowitą pewnościąokreślić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jestmiejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzaniaprzedsiębiorstwem.Organ podatkowy zaznaczył„Odnośnie do stałego miejsca prowadzenia działalności zauważyć należy, że stałe miejsceprowadzenia działalności oznacza dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalnościgospodarczej podatnika, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiedniąstrukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór iwykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejscaprowadzenia działalności gospodarczej”.”Andrzej Dmowski 45
 46. 46. Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT - „fixed place ofbusiness activity”Stałe miejsce prowadzenia działalności – Orzecznictwo TSUESprawa C-168/84 pomiędzy Günter Berkholz a Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt„Artykuł 9(1) Dyrektywy w zakresie miejsca powstania obowiązku podatkowego należyinterpretować w taki sposób, aby (...) mogło być potraktowane jako stałe miejsce prowadzeniadziałalności w rozumieniu tego przepisu jedynie w przypadku, gdy w miejscu tym znajduje się nastałe zarówno personel, jak i urządzenia techniczne niezbędne do świadczenia tych usług (...).”SprawaC-190/95 pomiędzy ARO Lease BV a Inspecteur van de Belastingdienst GroteOndernemingen te Amsterdam„Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że nie można uznać, że usługi wykonywane sąw innym miejscu niż główne miejsce prowadzenia działalności, chyba że miejsce to jest chociażw minimalnym stopniu stałe w związku ze stałą obecnością personelu oraz środków technicznychniezbędnych do świadczenia usług”.”Sprawa C-231/94 pomiędzy Faaborg-Gelting Linien A/S a Finanzamt Flensburg (Niemcy)„Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że jedną z przesłanek stałego miejscaprowadzenia działalności jest określona minimalna skala działalności, tzn. w miejscu tymznajdują się zarówno środki rzeczowe, jak i personel, który samodzielnie może świadczyćokreślone czynności”.”Andrzej Dmowski 46
 47. 47. Inne przestępstwa w zakresie rozliczenia podatku VATAndrzej Dmowski 47
 48. 48. Inne przestępstwa w zakresie rozliczenia VATPojęcie „pustej faktury” odnosi się do sytuacji, w której podatnik wystawi fakturę VAT, któranie odzwierciedla stanu faktycznego. Będzie to miało miejsce, gdy podatnik na fakturzewykaże dostawę towarów, bądź usługę, której nigdy nie było.Określony zostanie podatnikowi obowiązek zapłaty podatku wynikającego z takiej faktury –na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Nastąpi więc swego rodzaju przesunięcie podstawywpłaty podatku.Podatek z „pustej faktury” nie podlega rozliczeniu w deklaracji. Powinien on przy tym byćodrębnie wpłacony do urzędu skarbowego.Zapłata tego podatku powinna nastąpić w terminie do 25 dnia miesiąca następującego pomiesiącu, w którym została wystawiona taka faktura.Praktyka wystawiania „pustych faktur” służy do obniżenia podatku VAT naliczonego u„kontrahenta” podatnika wystawiającego taką fakturę.Art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT - nie stanowią podstawy do obniżenia podatkunależnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumentycelne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celnestwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.Andrzej Dmowski 48
 49. 49. Międzynarodowa wymiana informacji w zakresie rozliczenia podatku VATVIES (VAT Information and Exchange System)Andrzej Dmowski 49
 50. 50. VIES (VAT Information and Exchange System)VIES (VAT INFORAMTION AND EXCHANGE SYSTEM) -system informatyczny pozwalający na wymianęinformacji między państwami Unii Europejskiej na temat transakcji wewnątrzwspólnotowych orazpodatników VAT. System ten pozwala organom podatkowym wymienić i porównać zgromadzone informacjepozwalające na identyfikację wartości transakcji zadeklarowanych przez poszczególnychpodatników. Podatnikowi umożliwia upewnienie się, za pośrednictwem własnej administracji podatkowej, żenabywca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Podatnik ma więc możliwośćzweryfikowania kontrahenta z innego Państwa Członkowskiego.W systemie (VIES) przechowywane i wymieniane są następujące informacje:• Aktualne i historyczne informacje rejestracyjne o podatnikach VAT dokonujących dostaw inabyć wewnątrzwspólnotowych tzw. baza podatników,• Informacje o wysokości obrotów w handlu wewnątrzwspólnotowym - baza transakcjiwewnątrzwspólnotowychAndrzej Dmowski 50
 51. 51. Indywidualna Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r. sygn.IPTPP2/443-401/12-2/JN„(…)informacja z systemu VIES potwierdzająca aktywność numeru VAT-UE unijnegokontrahenta może być wystarczającym dowodem uznania go za podatnika zidentyfikowanegona potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, w przypadku niewystąpienia okolicznościwskazujących na odmienny stan faktyczny”.”Indywidualna Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 września 2010r. sygn. IBPP2/443-490/10/WN„(…)Wnioskodawca posiada różne środki aby sprawdzić czy kontrahent posiada ważny iprawidłowy nr VAT. Z zapytaniem, czy kontrahent jest zarejestrowany w swoim kraju jakopodatnik VAT-UE i czy posługuje się ważnym i prawidłowym numerem VAT, jak wskazano wyżej,Wnioskodawca mógł: zwrócić się do Biura Wymiany Informacji o VAT, zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego lub samodzielnie dokonać takiej weryfikacji, korzystając z powołanego wyżej adresu stronyinternetowej Komisji Europejskiej (http: //ec.europa.eu/ taxation_customs/vies)Informacje tam zawarte pozwalają wykluczyć, że odbiorcą towarów jest kontrahentniezarejestrowany na potrzeby VAT-UE (niemający unijnego numeru NIP), a podjęcie takiejweryfikacji służy ustaleniu, że został spełniony pierwszy z warunków określonych w cyt. art.42 ust. 1 ustawy o VAT”.”VIES (VAT Information and Exchange System)Andrzej Dmowski 51
 52. 52. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2009r., sygn. akt III SA/Wa 168/09„(…)identyfikacja podatnika następuje według jedynego kryterium, tj. kryterium numeru. Biurałącznikowe funkcjonujące w poszczególnych państwach w ramach VIES nie identyfikują, napotrzeby podatników, innych danych, niż numery VAT UE, kierując się choćby koniecznościąochrony ich danych osobowych. Numer ten ma charakter niezmienny, zaś każdy podatnik VATmoże dysponować w jednym kraju tylko jednym własnym numerem na potrzeby handluwewnątrzwspólnotowego. Także w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług przewidzianazostała zasada, że identyfikacji podatnika dokonuje się według tego jedynego kryterium.” (...)”VIES (VAT Information and Exchange System)Andrzej Dmowski 52
 53. 53. Deklaracje statystyczne (INTRASTAT)Andrzej Dmowski 53
 54. 54. Deklaracje statystyczne (INTRASTAT)INTRASTATSystem informatycznyfunkcjonujący wPolsce od dnia 1 maja2004 rokuSystem statystykiobrotów handlowychpomiędzy państwamiczłonkowskimi UniiEuropejskiejAndrzej Dmowski 54
 55. 55. System INTRASTAT - to wprowadzony w Polsce z dniem 1 maja 2004, funkcjonujący w UniiEuropejskiej od 1993 to system statystyk związanych z obrotem handlowym pomiędzypaństwami członkowskimi Unii Europejskiej.System Intrastat przekazuje informacje o dokonanym przez przedsiębiorców przewozie lubwywozie towarów do innych krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. W obrocie z krajamiUnii Europejskiej, który nie jest objęty obowiązkiem celnym, dokument Intrastat zastąpiłsporządzane do 30 kwietnia 2004 deklaracje celne, jak np. dokument SAD. Deklaracja Intrastatzawiera jednak bardzo podobne dane jak deklaracja celna, (kod taryfy celnej PCN, krajpochodzenia towaru, masa netto i brutto, deklarowana wartość i ilość we właściwych dladanego towaru jednostkach miary)Deklaracje statystyczne (INTRASTAT)Próg statystyczny- 2013PodstawowyWywoź 1.100.000Przywóz 1.00.000SzczegółowyWywóz 42.000.000Przywóz 76.000.000Andrzej Dmowski 55
 56. 56. Za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych INTRASTATodpowiedzialna jest Służba Celna. Głównym partnerem Służby Celnej w zakresie założeńmetodologicznych dotyczących systemu INTRASTAT oraz głównym odbiorcą danych jest GłównyUrząd Statystyczny.Organem - właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT w sprawie wezwań,upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.Art. 97 pkt 1 Prawa CelnegoZgłoszenie INTRASTAT - przekazanie organom celnym, w wymaganej formie i w określonysposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego zpaństwami członkowskimi Wspólnoty.Podmioty upoważnione do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT pracownik osoby zobowiązanej lub jej prokurent, agent celny lub osoba, w imieniu której czynności przed organem celnym dokonujeupoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy.ElektroniczneZgłoszeniePisemne (uprzednie zawiadomienie - IC)Deklaracje statystyczne (INTRASTAT)Andrzej Dmowski 56
 57. 57. W przypadku niezgodności danych lub niedostarczenia deklaracji stosowany jest systemupomnień oraz kar zgodny z prawem krajowym państwa członkowskiego.Art. 97 pkt 2 Prawa Celnegoosoba zobowiązana - osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjnaniemającą osobowości prawnej, uczestniczącą w obrocie towarowym z państwamiczłonkowskimi Wspólnoty i zobowiązana do przekazywania informacji dla celów ewidencji istatystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi.Ważne – Deklaracja INTRASTAT - MIESIECZNAJeżeli osoba zobowiązana, mimo trzykrotnego pisemnego upomnienia, nie dokona zgłoszeniaINTRASTAT lub nie dokona korekty złożonego uprzednio zgłoszenia, może zostać obciążonaprzez organ celny karą pieniężną w wysokości 3000 zł.Art. 101 Prawa CelnegoNa osobę zobowiązaną, która pomimo trzykrotnego upomnienia, za okres sprawozdawczy niedokonała zgłoszenia INTRASTAT albo nie dokonała korekty złożonego uprzednio zgłoszeniaINTRASTAT, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3000 zł.Odpowiedzialność karno skarbowa – art. 56 k.k.sDeklaracje statystyczne (INTRASTAT)Andrzej Dmowski 57
 58. 58. Deklaracje statystyczne (INTRASTAT)Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r. sygn.akt V SA/Wa 544/10„Wykładnia gramatyczna art. 101 ustawy z 2004 r.– Prawo celne wskazuje, w sposób nie budzącyżadnych wątpliwości, iż decyzja o nałożeniu kary, która jak wskazano powyżej spowodować mazłożenie zaległej deklaracji, może być wydana jedynie wobec osoby, która nie dokonałaprzedmiotowego zgłoszenia statystycznego. Nie można zatem nałożyć kary pieniężnej napodmiot, który dokonał tego zgłoszenia, choćby uczynił to z naruszeniem terminu określonegorozporządzeniem. Za takim rozumieniem omawianego przepisu przemawia także jego wykładniacelowościowa, bowiem nie ma żadnego sensu w wymierzeniu kary pieniężnej, której celem jestprzymuszenie do pewnego zachowania, jeśli zachowanie to już zostało podjęte”.”Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010 r. sygn. akt IGSK 731/09„Kara pieniężna, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z 2001 r. - Prawo celne ma charakterdyscyplinujący zobowiązanego do zgłoszenia INTRASTAT i nie jest możliwe jej nałożenie podokonaniu tego zgłoszenia”.”Andrzej Dmowski 58
 59. 59. Oszustwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnychNieujawnianie przychodów podatkowychAndrzej Dmowski 59
 60. 60. Nieujawnianie przychodów podatkowychOszustwa związane z ukrywaniem przychoduGrupa przedsiębiorców, która nigdy nie rejestruje się i nie ujawnia prowadzenia działalnościgospodarczejPrzedsiębiorcy ukrywają przychody kierując się znajomością zwyczajów pracowników organówkontrolnych. Co do zasady, można uznać, że nieewidencjonowanie przychodów pozagodzinami pracy urzędników wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem.Podmiot gospodarczy nie ma prawnego obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocąkasy fiskalnej- Działalność rolniczaAndrzej Dmowski 60
 61. 61. Nieujawnianie przychodów podatkowychRzeczywisty wolumen zakupu jest ukrywany w ten sposób, że część towarów dostarczanaprzez hurtownika lub producenta jest kupowana "na paragon„ (hurtownik lub producentnie wystawia faktury VAT na nabywcę, lecz ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej jakosprzedaż detaliczną).W przypadku gdy hurtownik lub producent nie prowadzi sprzedaży detalicznej i metoda "naparagon" nie działa, nabywca chcący ukryć rzeczywisty wolumen sprzedaży najczęściejpodaje dostawcy fikcyjne dane do wystawienia faktury VAT. Faktura na część towaru jestwięc wystawiana na nieistniejący (lub inny od rzeczywistego) podmiot.Metody wprowadzenia towaru do szarej strefy "na paragon" i na fikcyjny podmiot łączy jedenelement: w obu przypadkach płatność za towar jest dokonywana wyłącznie gotówką.Andrzej Dmowski 61
 62. 62. Nieujawnianie przychodów podatkowychMożliwe są dwie sytuacje:nieujawnianie organowi podatkowemu zdarzenia, które powinno być opodatkowaneujawnienie zaniżonej podstawy opodatkowaniaOba opisane przestępstwa zagrożone są taką samą karą, która zależy od wysokościpodatku narażonego na uszczuplenie, czyli podatku niezapłaconego przez podatnika. Itak, jeżeli niezapłacony podatek: nie przekracza tzw. ustawowego progu, tj. w 2013 r. – 8000 zł, to czyn sprawcytraktowany jest jako wykroczenie skarbowe (art. 54 § 3 i art. 56 § 3 k.k.s.), za któregrozi grzywna w wysokości w 2013 r. – od 160 do 32 000 zł; nie przekracza tzw. małej wartości, tj. w 2013 r. – 320 000 zł, to czyn sprawcykwalifikowany jest jako przestępstwo uprzywilejowane (art. 54 § 2 i art. 56 § 2 k.k.s.),za które grozi grzywna w wysokości w 2013 r. – od 533 do ponad 15 000 000 zł; przekracza wyżej podaną małą wartość, to czyn sprawcy kwalifikowany jest jakoprzestępstwo podstawowe (art. 54 § 1 i art. 56 § 1 k.k.s.), za które grozi karapozbawienia wolności od 5 dni do 5 lat albo grzywna w wysokości podanej w pkt 2;możliwe jest orzeczenie obu tych kar za jeden czyn.Andrzej Dmowski 62
 63. 63. Zawyżanie kosztów uzyskania przychoduAndrzej Dmowski 63
 64. 64. Zawyżanie kosztów uzyskania przychoduJest to proceder polegający na posługiwaniu się przez podatnika w swojej ewidencji dlacelów podatkowych nierzetelnymi dokumentami potwierdzającymi nabywanie towarów iusług.Działania te prowadzone są w celu minimalizowania odprowadzanych podatków - przedewszystkim podatku VAT i podatków dochodowychZawyżenie KUPDokumenty potwierdzające transakcje,które w rzeczywistości nie miały miejscaDokumenty zawyżające cenęnabytych towarów i usługAndrzej Dmowski 64
 65. 65. Zawyżenie kosztów uzyskania przychodówFikcyjne kosztyMetodą najprostszą jest chałupnicza "produkcja" czy raczej podrabianie faktur. To metodaprosta lecz jednocześnie najbardziej ryzykowna.W trakcie kontroli często zdarza się, że organ kontrolujący przeprowadza tzw. "kontrolękrzyżową" u kontrahentów sprawdzanego podatnika.Jeżeli kontrola stwierdzi, że kontrahent nieuczciwego podatnika nie istnieje lub nie ma uniego żadnego śladu po rzekomej transakcji, oszustwo zostaje wykryte.Andrzej Dmowski 65
 66. 66. Zawyżenie kosztów uzyskania przychodów"zakup kosztów„W Polsce istnieje wiele tysięcy przedsiębiorców, którzy mają straty podatkowe. Istniejerównież rynek spółek ponoszących straty.Najprostszym sposobem zarobienia na spółce przynoszącej straty jest właśnie "sprzedażkosztów".Polega to na tym, że spółka przynosząca straty (a więc niepłacąca podatków) wystawiafakturę VAT na fikcyjne usługi – najczęściej reklamowe, doradcze, najem, remonty inaprawy etc. Ponieważ spółka wystawiająca fakturę ma stratę, zaewidencjonowanieprzychodu w pełnej wysokości nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku."Nabywca" kosztów płaci w gotówce wystawiającemu część kwoty widniejącej na fakturze(10-20 proc.). Po transakcji ma fakturę VAT wystawioną prawidłowo przez realnieistniejący podmiot.Andrzej Dmowski 66
 67. 67. Zawyżenie kosztów uzyskania przychodówTransfer zysków za granicęW przypadku większych firm, gdy podatnik ma istotny dochód do opodatkowania, częstobywają wykorzystywane struktury międzynarodowe.Najczęstszy i najprostszy mechanizm polega na tym, że zagraniczna spółka założona w kraju oniskim opodatkowaniu (np. Cypr lub Luksemburg) "świadczy" usługi niematerialne na rzeczpolskiego podmiotu, np. doradcze, związane z zarządzaniem etc.Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem spółek z „rajów podatkowych”Andrzej Dmowski 67
 68. 68. Przeszacowanie aktywów dla celów CITAndrzej Dmowski 68
 69. 69. W związku z powyższym podatnicy często dokonują „przeszacowania w górę” wartościswoich składników majątkowych, tak aby przy późniejszej sprzedaży tych składnikówzawyżona wartość stanowiła KUP i tym samym zmniejszała podstawę opodatkowania.Jeżeli dochodzi do ujawnienia przez organy podatkowe znaczącej różnicy pomiędzywartością składnika majątkowego wskazaną przez podatnika, a wartością rynkową, organypodejmują, w ramach przysługujących im uprawnień, działania dla ustalenia przyczynwystąpienia tej różnicy oraz związanych z nią ewentualnych skutków podatkowych.Przeszacowanie aktywów dla celów CITArt. 16g ust.12 ustawy o CITPrzy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3–5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje sięodpowiednio art. 14.Andrzej Dmowski 69
 70. 70. Art. 14 ustawy o CIT1. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 518),jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionejprzyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określaorgan podatkowy w wysokości wartości rynkowej.2. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowejtych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lubwskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn,które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowyokreśli wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w tensposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lubbiegłych ponosi zbywający.Wyrok Naczelnego Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1999 roku, sygn. I SA/Gd 372/97„W sytuacji, gdy strona nie dokonała zmiany tej wartości dobrowolnie, nie wskazała dostatecznych przyczynuzasadniających cenę znacznie odbiegającą od wartości rynkowej lub nie udzieliła odpowiedzi na stosownewezwanie organu podatkowego, tenże winien stosownie do dyspozycji przepisu art. 14 ust. 3 ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482) ustalić wartość z uwzględnieniemopinii biegłych. Organy podatkowe dokonując korekty przychodu obowiązane były wykazać brak uzasadnionejprzyczyny ustalenia ceny poniżej wartości rynkowej. Oznacza to konieczność udowodnienia, że sprzedającymiał możliwość uzyskania ceny w takiej wysokości. Należy tu indywidualnie oceniać każdą transakcję, wszczególności uwzględnić konkretne okoliczności sprawy. Dotyczyto konieczności wykazania sytuacji, że podatnik miał realne możliwości uzyskania ceny wyższej odtransakcyjnej”.”Przeszacowanie aktywów dla celów CITAndrzej Dmowski 70
 71. 71. Pozostałe modele przestępstw skarbowychAndrzej Dmowski 71
 72. 72. Oszustwa związane z zatrudnieniem pracownikówNajprostszym sposobem uniknięcia opodatkowania pracy jest po prostu praca "naczarno" – bez podpisanej umowy, bez rejestrowania pracy.Pracodawca i pracownik pracujący „na czarno” często obniżają ryzyko podpisującumowę o pracę bez wypełnienia pól dotyczących daty.W razie kontroli pracodawca po prostu wpisuje bieżącą datę jako datę podpisaniaumowy, stwarzając w ten sposób pozory, e pracujący na czarno pracownik zostałdopiero co zatrudniony.Pozostałe modele przestępstw skarbowychAndrzej Dmowski 72
 73. 73. Oszustwa, polegające na deklarowaniu zaniżonej wysokości faktycznego wynagrodzenia.Do umowy o pracę wpisywana jest kwota niższa niż faktycznie wypłacana. W przypadkuosób o niskim wynagrodzeniu – zbliżonym do pensji minimalnej – zaniżenie odbywa sięnajczęściej poprzez wpisanie do umowy o pracę części etatu.PrzykładFirma zatrudnia asystentkę. Pracodawca zobowiązał się wypłacać asystentce 2000 złnetto. Ponieważ po dodaniu do pensji netto podatku PIT oraz składekubezpieczeniowych koszt pracodawcy wzrasta prawie dwukrotnie, pracodawcapodpisuje z pracownikiem umowę o pracę na pół etatu z wynagrodzeniem wwysokości 700 zł brutto miesięcznie.Asystentka otrzymuje oczekiwane wynagrodzenie (2000 zł netto), pozapłacowe kosztypracy pracodawcy spadają ponad trzykrotnie.Pozostałe modele przestępstw skarbowychAndrzej Dmowski 73
 74. 74. Odpowiedzialność karna związana z prezentacją danych finansowychNierzetelność danych w sprawozdaniu finansowymAndrzej Dmowski 74
 75. 75. Nierzetelność danych w sprawozdaniu finansowymOdpowiedzialność karna przepisy pozakodeksowe Ustawa o rachunkowościArt. 77. Ustawy o rachunkowościKto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawaniaw tych księgach nierzetelnych danych,2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawylub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karzepozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.Art. 78. Ustawy o rachunkowości1) Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniufinansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lubsytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega grzywnie lub karze pozbawieniawolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.2) Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karzeograniczenia wolności.Andrzej Dmowski 75
 76. 76. Art. 79. Ustawy o rachunkowości. Kto wbrew przepisom ustawy:1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeńbiegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,4) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrzesądowym,5) nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68,6) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez wymaganychuprawnień,7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywaniaczynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymiprzepisami – bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 76hust. 1 podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.Nierzetelność danych w sprawozdaniu finansowymPostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 r. sygn. akt IV KK 410/03„Na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy o rachunkowości odpowiedzialność ponosi nie każdaosoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego, lecz ta tylko, która jestodpowiedzialna za sporządzenie go zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Wynikprzedstawionego rozumowania eliminuje spośród podmiotów tego przestępstwa osobyodpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania zgodnie z przepisami innych ustaw”.”Andrzej Dmowski 76
 77. 77. „Kreatywna Księgowość” a możliwości w zakresie wyceny /przeszacowania aktywów w sprawozdaniu finansowymAndrzej Dmowski 77
 78. 78. „Kreatywna Księgowość a możliwości w zakresie wyceny /przeszacowania aktywów w sprawozdaniu finansowymKreatywna księgowość – termin ten pojawił po wykryciu skandali finansowych w USA w 2002 r.Nazwano tak przypadki ukrywania strat i przedstawiania w pozytywnym świetle wynikówprzedsiębiorstwa w celu przyciągnięcia inwestorów.Kreatywna rachunkowość - to manipulacja danymi pochodzącymi z rachunkowości, którawykorzystuje luki w zasadach rachunkowości i prawie oraz wyborze takich metod pomiaru isposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, które skłaniają ich użytkownikówdo oczekiwanych zachowań w podejmowaniu decyzji na podstawie tych informacji.ZastosowanieUniknięcienegatywnychskutków kontroli zestronyakcjonariuszyZwiększeniezysku,ukryciestratyPodretuszowanie” osiągnięćmenadżerów(premia zawynikiManipulowaniepodstawowymiwskaźnikamiużywanymi wanaliziefinansowejUzyskaniedostępu dokapitałów,którychotrzymanie winny sposób niebyłoby możliwePrzekonaniekredytodawców,pożyczkodawcówi partnerówhandlowych oswojejwiarygodnościUkrycieryzykafinansowegoAndrzej Dmowski 78
 79. 79. „Kreatywna Księgowość” a możliwości w zakresie wyceny /przeszacowania aktywów w sprawozdaniu finansowymKreatywnaksięgowośćPrzestępstwogospodarczePolitykarachunkowaAndrzej Dmowski 79
 80. 80. „Kreatywna Księgowość” a możliwości w zakresie wyceny /przeszacowania aktywów w sprawozdaniu finansowymKreatywnaksięgowośćPrzedwczesne uznawanieprzychodówUjmowanie w księgachfikcyjnych przychodówZwiększenie dochodówjednostki przy pomocyjednorazowych zyskówPrzesunięcie kosztówbieżącego okresusprawozdawczego w ciężarprzychodów przyszłychokresówZaniechanie ujęcia wksięgach lub nieujawnianiewszystkich zobowiązańPrzesunięcie bieżącegodochodu do okresówpóźniejszychUjęcie w księgach bieżącegookresu kosztów, któredotyczą przyszłych okresówAndrzej Dmowski 80
 81. 81. „Kreatywna Księgowość” a możliwości w zakresie wyceny /przeszacowania aktywów w sprawozdaniu finansowymOszukańcza sprawozdawczość finansowa (R. Patterson. Kompendium terminów z zakresurachunkowości po polsku i angielsku, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne) : income smoothing (wygładzanie zysków) – świadome zatrzymanie zysków w celu ichuwolnienia w tzw. latach chudych creative accounting practices (kreatywne praktyki rachunkowości) - gra liczbamifinansowymi, agresywne stosowanie zasad rachunkowości cooking the books (fałszowanie ksiąg podatkowych) - celowe manipulowanie księgamirachunkowymi w celu poprawy ich wyglądu window dressing (upiększanie wyników) - działanie polegające na celowym zniekształceniuobrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wskutek czego sprawozdania finansowe stają sięnieprzejrzyste. earnings managements (malowanie zysków) – prezentowanie wyników finansowych zgodniez oczekiwaniami zarządzających fudge the numbers (fałszować wyniki) – zmiana wyników finansowychAndrzej Dmowski 81
 82. 82. Rozbieżność pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowymAndrzej Dmowski 82
 83. 83. Rozbieżność pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowymWynik finansowy i podatkowy to różnica przychodów i kosztów. Jednak z uwagi na różneokreślenia przychodów i kosztów w prawie bilansowym i w prawie podatkowym, a także namoment ich uznawania różnią się one znacznie wielkościami. Różnice między wynikiemfinansowym a podatkowym, mogą być przyczyną tworzenia przez sprawozdanie finansowefałszywego obrazu kondycji przedsiębiorstwa. Zapobiega temu instytucja podatku odroczonego.Art. 37 ust. 8 ustawy o Rachunkowości - Podatek OdroczonyWpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:1) część bieżącą2) część odroczonąWykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanemrezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresusprawozdawczego podatek „niedopłacony” lub „nadpłacony” w danym okresie sprawozdawczym wyłącznie wsensie księgowym występuje wyłącznie w prawie bilansowym istnienia odroczonego podatku dochodowego tkwi w różnicach między prawem bilansowym iprawem podatkowym.Andrzej Dmowski 83
 84. 84. Rozbieżność pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowymRachunkowość finansowa opiera się na przepisach ustawy o rachunkowościRachunkowość podatkowa prowadzona jest dla celów podatkowych (podatki płacone napodstawie zeznań podatkowych CIT), opiera się przede wszystkim na ustawie o podatkudochodowym od osób prawnych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.Przyczyna rozbieżnościWynik Podatkowy – ustalenie zobowiązaniawobec budżetu – zakres polityki fiskalnej i społecznogospodarczej podmiotuPodatek odroczony w sprawozdaniu finansowym: w bilansie w rachunku zysków i strat w rachunku przepływów pieniężnych w zestawieniu zmian w kapitale własnym w informacji dodatkowejWynik Bilansowy – odzwierciedlasytuację majątkową, finansowąAndrzej Dmowski 84
 85. 85. Manipulacje wynikiem finansowym mające wpływ na zdolność kredytowąpodmiotuAndrzej Dmowski 85
 86. 86. Manipulacje wynikiem finansowym mające wpływ na zdolnośćkredytową podmiotuManipulacjawynikiem finansowymBłędne ujmowanieprzychodówUjmowaniefikcyjnychprzychodówBłędne ujmowaniekosztówAndrzej Dmowski 86
 87. 87. Wyłudzanie kredytów/pożyczek w oparciu o nierzetelne danefinansoweAndrzej Dmowski 87
 88. 88. Wyłudzanie kredytów/pożyczek w oparciu o nierzetelne dane finansoweArt. 297. Kodeksu Karnego§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnejprowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lubinstytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej,poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bankzobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczeniapieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lubzamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdęalbo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotycząceokoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,instrumentu płatniczego lub zamówienia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwegopodmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczeniewysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówieniapublicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentupłatniczego.§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegłwykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1,zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczeniapokrzywdzonego.Andrzej Dmowski 88
 89. 89. Wyłudzanie kredytów/pożyczek w oparciu o nierzetelne dane finansowePrzedmiot ochrony - prawidłowe funkcjonowanie instytucji finansowo-gospodarczych, a nietylko interesy banku lub innej instytucji przyznającej odpowiednie świadczenie oraz interesybudżetowe naruszone nieprawidłowym udzieleniem dotacji, subwencji lub zamówieniapublicznego.Pokrzywdzony Interes społecznyZachowanie się sprawcy przestępstwa może przybrać następujące formy: przedkładaniu podrobionych dokumentów przedkładaniu dokumentów przerobionych przedkładaniu dokumentów poświadczających nieprawdę przedkładaniu dokumentów nierzetelnych przedkładaniu nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnymznaczeniu dla uzyskania wymienionych w art. 297 k.k. form wsparcia finansowego,elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego.Andrzej Dmowski 89
 90. 90. Wyłudzanie kredytów/pożyczek w oparciu o nierzetelne dane finansoweWyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2011 r. sygn. akt II Aka 49/11„(…)Dla przypisania sprawstwa przestępstwa wyczerpującego kumulatywnie znamiona określonew przepisach art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. niezbędnym jest wykazanie, że w chwiliprzedkładania pracownikowi banku w celu uzyskania kredytu przerobionego, podrobionego,poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, sprawca nie tylko zamierzałuzyskać kredyt, ale już miał z góry powzięty zamiar jego niespłacenia w przyszłości”.”Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 czerwca 2002 r. sygn. akt II AKa 343/01„(…)Przy ustalaniu zamiaru sprawcy oszustwa kredytowego, który nie przyznaje się dopopełnienia tego czynu, należy mieć na uwadze całokształt okoliczności, na podstawie którychmożna bez ryzyka błędu wyprowadzić wnioski, dotyczące realności wypełnienia zobowiązańzłożonych przez sprawcę pracownikowi instytucji kredytowej, a w szczególności zabezpieczeniajego spłaty, wynikającej z możliwości finansowych i skali obciążeń sprawcy, maskowanejzłożonymi przez niego nierzetelnymi oświadczeniami”.”Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lipca 2000 r. sygn. akt II Aka 93/00„(…)Na zaistnienie przestępstwa oszustwa kredytowego wystarczy, że starający się o kredytprzedstawi choć jeden fałszywy lub stwierdzający nieprawdę dokument, choć jedno nierzetelneoświadczenie”.”Andrzej Dmowski 90
 91. 91. Uchylenie się od ujawniania podstawy opodatkowania lub składaniadeklaracji podatkowejAndrzej Dmowski 91
 92. 92.  KKS 54. 1. Podatnik, który uchylającsię od opodatkowania, nie ujawniawłaściwemu organowi przedmiotu lubpodstawy opodatkowania lub nie składadeklaracji, przez co naraża podatek nauszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawekdziennych albo karze pozbawieniawolności, albo obu tym karom łącznie.• jest to przestępstwo indywidualne (może popełnić je wyłącznie podatnik,na którym ciąży obowiązek podatkowy)• właściwy organ = Naczelnik US,Dyrektor IS, wójt, burmistrz, prezydentmiasta• strona podmiotowa = umyślność wzamiarze bezpośrednim• musi być spełniona jedna z trzechprzesłanek tworzących stronęprzedmiotową + narażenie nauszczuplenie podatkuUchylenie się od ujawniania podstawy opodatkowania lub składaniadeklaracji podatkowejAndrzej Dmowski 92
 93. 93. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r. sygn. akt IV KKN 21/00„Narażenie na uszczuplenie podatku powinno być rozumiane jako działanie bądźzaniechanie biernego podmiotu stosunku prawnopodatkowego prowadzące do powstaniaróżnicy między należną Skarbowi Państwa bądź jednostce samorządu terytorialnegokwotą podatku a kwotą przypadającą do uiszczenia według zeznania lub zgłoszenia straty.Narażeniem na uszczuplenie podatku jest przede wszystkim niezadeklarowanie należnejkwoty podatku, od którego uiszczenia sprawca się w ten sposób uchylił, a nadto wszczególności niezgłoszenie właściwemu organowi podatkowemu przedmiotuopodatkowania, niezgłoszenie danych mogących mieć wpływ na ustalenie zobowiązaniapodatkowego lub jego wysokości albo podania takich danych niezgodnie z rzeczywistościąoraz nierzetelne prowadzenie ksiąg, a także każde inne działanie prowadzące dopowstania różnicy między należną kwotą a wykazaną w zeznaniu podatkowym”.”Uchylenie się od ujawniania podstawy opodatkowania lub składaniadeklaracji podatkowejAndrzej Dmowski 93
 94. 94. FirmanctwoAndrzej Dmowski 94
 95. 95. Firmanctwo KKS 55. 1. Podatnik, który w celuzatajenia prowadzenia działalnościgospodarczej na własny rachunek lubrzeczywistych rozmiarów tej działalności,posługuje się imieniem i nazwiskiem,nazwą lub firmą innego podmiotu i przezto naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawekdziennych albo karze pozbawieniawolności do lat 3, albo obu tym karomłącznie.przestępstwo indywidualne – sprawcą tylkopodatnik prowadzący działalnośćgospodarcząkarany jest tylko firmowany – podmiotkorzystający ze zgody firmantastrona podmiotowa: umyślność w zamiarzebezpośrednim ( „w celu”)„Ocena zachowania podatnika następuje na dzieńpopełnienia czynu, a nie dzień wydania decyzjiwymiarowych. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19stycznia 2011 r. (sygn. akt I SA/Sz 835/10)Andrzej Dmowski 95
 96. 96. FirmanctwoArt. 113. Ordynacji PodatkowejJeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczejlub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem inazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarne odpowiedzialność zpodatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tejdziałalności.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2461/10„(…)Przepis art. 113 o.p., pozwalający na obciążenie osoby świadomie firmującej cudządziałalność gospodarczą odpowiedzialnością podatkową stanowi instrument zapobieganiaskutkom tego negatywnego, z punktu widzenia pewności obrotu gospodarczego oraz interesówpodatkowych, zjawiska gospodarczego. Powoływanie się na firmanctwo nie może jednakstanowić strategii argumentacyjnej służącej uchyleniu się przez podatnika od odpowiedzialnościpodatkowej”.”Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn.akt I SA/Kr 1963/11„(…)Przesłankami odpowiedzialności wynikającej z art. 113 o.p. są: powstanie zaległościpodatkowych podczas prowadzenia ukrytej działalności gospodarczej, zgoda firmującego, a takżeposługiwanie się firmą w celu ukrycia faktu prowadzenia działalności gospodarczej lub jejrzeczywistych rozmiarów”.”Andrzej Dmowski 96
 97. 97. Oszustwo podatkoweAndrzej Dmowski 97
 98. 98. Oszustwo podatkowe KKS 56. 1. Podatnik, który składającorganowi podatkowemu, innemuuprawnionemu organowi lubpłatnikowi deklarację luboświadczenie, podaje nieprawdę lubzataja prawdę albo nie dopełniaobowiązku zawiadomienia o zmianieobjętych nimi danych, przez conaraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawekdziennych albo karze pozbawieniawolności, albo obu tym karom łącznie.• strona przedmiotowa obejmuje aż 12rodzajów nielegalnego zachowania• deklaracje i oświadczenia = zeznania,wykazy, informacje, do którychskładania upoważnieni są podatnicy,płatnicy i inkasenci• strona podmiotowa – umyślność wzamiarze bezpośrednim i ewentualnym.„Przestępstwo z art. 56 k.k.s możnapopełnić jedynie umyślnie, art. 4 § 1 i2 k.k.s (sygn. akt III KK 267/05)Andrzej Dmowski 98
 99. 99. Oszustwo podatkoweNaczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 października 2010 r. sygn. akt II OSK1574/09„W art. 56 § 1 k.k.s. zawarte są dwa przedmioty ochrony: prawidłowość działania organówadministracji oraz mienie Skarbu Państwa lub innego uprawnionego podmiotu, które zostajenarażone na uszczuplenie. Mienie to jest związane ze świadczeniami podatkowymi. Są tokwoty pieniężne, do których uzyskania uprawniony jest organ podatkowy lub inny właściwyorgan z tytułu obowiązku uiszczania podatków. Przestępstwo to nazywane jest "oszustwempodatkowym". Przestępstwa przeciwko mieniu, to nie tylko przestępstwa wymienione wrozdziale XXXV Kodeksu karnego. Mogą to być przestępstwa wymienione w innychrozdziałach tego kodeksu jak też w innych ustawach. Są to nie tylko przestępstwa, którychgłównym przedmiotem ochrony jest mienie, ale również te przestępstwa, w których mieniejest ubocznym przedmiotem ochrony”.”Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2006 r. sygn. akt III KK 267/06„Przestępstwo z art. 56 k.k.s. można popełnić jedynie umyślnie (art. 4 § 1 i 2 k.k.s.)”.”Andrzej Dmowski 99
 100. 100. Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatkuAndrzej Dmowski 100
 101. 101.  KKS 76. 1. Kto przez podaniedanych niezgodnych ze stanemrzeczywistym lub zatajenierzeczywistego stanu rzeczywprowadza w błąd właściwy organnarażając na nienależny zwrotpodatkowej należnościpublicznoprawnej, w szczególnościpodatku naliczonego w rozumieniuprzepisów o podatku od towarów iusług, podatku akcyzowym, zwrotnadpłaty lub jej zaliczenie na poczetzaległości podatkowej lub bieżącychalbo przyszłych zobowiązańpodatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawekdziennych albo karze pozbawieniawolności, albo obu tym karomłącznie.• przestępstwo formalne – wystarczynarażenie• błąd = niezgodne z rzeczywistościąwyobrażenie o tej rzeczywistości• przestępstwo umyślne i tylko zamiarbezpośredni• Podobny przepis – art. 82 k.k.sdotyczy bezprawnego wykorzystaniasubwencji i dotacji; kara – jak zawykroczenie skarboweAndrzej Dmowski 101Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku
 102. 102. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2008 r. sygn. akt V KK 76/08„Porównanie treści art. 76 § 1 k.k.s. i art. 86 § 1 k.k. prowadzi do oczywistego wniosku, żepierwszy z nich jest przepisem lex specialis w stosunku do drugiego. Znamiona przestępstwaz art. 76 § 1 k.k.s. mieszczą się całkowicie w ogólniej ujętym opisie działania sprawcyprzestępstwa z art. 286 § 1 k.k., typizując szczególny rodzaj oszustwa prowadzącego dowyłudzenia nienależnego zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej. Niczego niezmienia w tej ocenie to, że w art. 76 § 1 k.k.s. penalizuje się już samo narażenie nanienależny zwrot podatku, co oznacza przesunięcie progu sprawstwa na zachowanie, którestanowiłoby usiłowanie popełnienia oszustwa w rozumieniu art. 286 § 1 k.k”.”Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II AKa198/12„Dla wystąpienia ustawowo stypizowanego w art. 76 § 1 k.k.s. skutku nie jest koniecznewykazywanie, że w wyniku zachowania się sprawcy doszło do nienależnego zwrotunależności publicznoprawnej. Art. 76 § 1 k.k.s. penalizuje bowiem już samo narażenie nanienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, co oznacza przesuniecie progusprawstwa na zachowanie, które stanowiłoby usiłowanie przestępstwa oszustwa”.”Wyłudzenie nienależnego zwrotu podatkuAndrzej Dmowski 102
 103. 103. Nadużycie preferencyjnej stawki należności celnejAndrzej Dmowski 103
 104. 104. Przestępstwa celneWyłudzenie zezwolenia celnegoNiedokonanie zgłoszeniacelnegoZłamanie warunkówwyznaczonej procedurycelnejPrzestępstwa CelneAndrzej Dmowski 104
 105. 105. Nadużycie preferencyjnej stawki należności celnejArt. 89 k.k.s§ 1. Kto w użyciu towaru zmienia cel, przeznaczenie lub nie zachowuje innego warunku, odktórego uzależnione jest zwolnienie towaru w całości lub w części od należności celnej, wszczególności od cła, albo zastosowanie zerowej, obniżonej lub preferencyjnej stawkicelnej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, jeżeli czyn zabroniony dotyczy towaru lub usługi wobrocie z zagranicą, które zwolniono od reglamentacji pozataryfowej.§ 3. Jeżeli niepobrana należność celna lub wartość towaru lub usługi w obrocie z zagranicą,które zwolniono od reglamentacji pozataryfowej, nie przekracza ustawowego progu, sprawcaczynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.Czyn zabroniony(powszechny)Podmiotosoba zdolna doponoszeniaodpowiedzialnościZamiarewentualnyZamiarbezpośredniPrzedmiotmienie UniiEuropejskiej orazSkarbu PaństwaTowarUsługaAndrzej Dmowski 105
 106. 106. Struktury podatkowe zwolnione z opodatkowania.Optymalizacja podatkowaAndrzej Dmowski 106
 107. 107. Optymalizacja podatkowaSą to działania podejmowane przez podatników, których ustawodawca stanowiący prawo nieprzewidział, zmierzające do legalnego zmniejszenia zobowiązań podatkowych.Podatnicy tak kształtują swe działania na gruncie prawa, aby prawnopodatkowa kwalifikacjatych działań była dla nich możliwie najbardziej korzystna.Żaden przepis ustawy podatkowej nie nakłada na podatników obowiązku takiegokształtowania swych biznesowych relacji, aby prowadziło to do powstania zobowiązaniapodatkowego w możliwie najwyższej wysokości.Unikanie opodatkowania – są to działania legalne, wykorzystujące obowiązujące regulacjeprawne w celu możliwie korzystnego dla podatnika ukształtowania podatkowychkonsekwencji jego działań podejmowanych na gruncie prawa handlowego lub cywilnego.Unikanie opodatkowania (optymalizacja podatkowa) jest działaniem zgodnym z prawem.Brak jest w prawie polskim przepisu, który zakazywałby tego typu działań.Andrzej Dmowski 107
 108. 108. Optymalizacja podatkowa1. Wybór optymalnej formy opodatkowania.Jedna z podstawowych metod krajowej optymalizacji podatkowej sprowadza się do wyborumożliwie korzystnej podatkowo formy prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednieplanowanie podatkowe w powyższym zakresie może prowadzić do:• eliminacji podwójnego opodatkowania w sensie ekonomicznym,• opodatkowania spółki wyłącznie na poziomie wspólników,• przygotowania do międzynarodowej optymalizacji podatkowej (zarówno na poziomiedywidendy, jak i działalności operacyjnej).2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem.Aport wnoszony do spółki kapitałowej, który obejmuje m.in. wytworzone przez spółkę wnoszącąaport wartości niematerialne lub prawne, i który stanowi przedsiębiorstwo bądź jegozorganizowaną część, nie powoduje powstania przychodu podatkowego i pozwala naamortyzację wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tego aportu od ichwartości rynkowej.3. Amortyzacja wartości firmy.Zgodnie z brzmieniem art. 16c pkt 4 ustawy o CIT wartość firmy nie podlega amortyzacji, jeżeliwartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT.Tym samym wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki prawahandlowego lub spółki cywilnej skutkuje brakiem prawa do amortyzowania wartości firmyzwiązanej z tym aportem. To zaś stanowić może przesłankę stanowiącą o podatkowejatrakcyjności przekształceń przedsiębiorstw w drodze umowy kupna-sprzedaży przedsiębiorstwalub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.Andrzej Dmowski 108
 109. 109. Optymalizacja podatkowa4. Optymalizacja opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.Sprzedaż bądź zamiana udziałów lub akcji będzie podlegać opodatkowaniu PCC w odniesieniu doakcji lub udziałów spółek polskiego prawa handlowego, jak również w przypadku akcji lubudziałów w spółkach zagranicznych, jeżeli podmiot nabywający te walory majątkowe ma swąsiedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz pod warunkiem, że transakcjasprzedaży bądź zamiany ww. udziałów lub akcji została dokonana na terytorium RP.A contrario w sytuacji sprzedaży bądź zamiany udziałów lub akcji w spółce zagranicznej pozaterytorium RP przez podmiot mający siedzibę bądź miejsce zamieszkania w Polsce, czynnośćta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.Andrzej Dmowski 109
 110. 110. Andrzej Dmowski 110Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa
 111. 111. Ceny Transferowe a Ceny TransakcyjneCeny Transferowe –Ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów- stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi,- różniące się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, uzgodnionychw porównywalnych warunkach przez partnerów niepowiązanychCeny transferoweAndrzej Dmowski 111
 112. 112. Przyczyny stosowania cen transferowychDążenie do przerzucania dochodów (kosztów) pomiędzy kontrolowanymipodmiotami gospodarczymi w celu zmniejszenia obciążeniapodatkowego w skali całej grupy podmiotówCzy można działania te uznać jako mające na celu racjonalizacjęopodatkowania ?Ceny transferoweAndrzej Dmowski 112
 113. 113. Skutki stosowania cen transferowych• ograniczenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych• ograniczenie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych• obniżenie cła• zaniżenie podatku od towarów i usługCeny transferoweAndrzej Dmowski 113
 114. 114. Zasada „ arm’s length”Jeżeli między dwoma przedsiębiorstwami zostaną ustalone warunkiróżniące się od warunków, które ustaliłyby między sobąprzedsiębiorstwa niepowiązane, to- zyski, które osiągałoby jedno z tych przedsiębiorstw bez ustalenia tychwarunków mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa iodpowiednio opodatkowaneZasada ta nakłada na podmioty powiązane obowiązek takiegokształtowania wzajemnych stosunków gospodarczych w taki sposób, wjaki ukształtowały by je podmioty niepowiązane.Ceny transferoweAndrzej Dmowski 114
 115. 115. Zasada „arm’s length” a zasada swobody umów„Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swegouznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”** artykuł 353 KCaKLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGOCeny transferoweAndrzej Dmowski 115
 116. 116. Konsekwencje nieprzedstawienia dokumentacji: zastosowanie 50% stawki konsekwencje KKSCeny transferoweAndrzej Dmowski 116
 117. 117. Ceny transferoweSkutki nieprzedstawienia dokumentacji podatkowejOpodatkowanie stawką 50% różnicy między:dochodem zadeklarowanym przez podatnika adochodem określonym przez organy podatkowe na podstawie art. 11 updop –określonym w drodze oszacowania„Jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawieart. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niżzadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o którychmowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez teprzepisy dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanymprzez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.”Andrzej Dmowski 117
 118. 118. Andrzej Dmowski 118Ceny transferowe – bezpieczeństwo finansowe (stawka 50%)Wojewódzki Sądu Administracyjny w Białymstoku z z dnia 7 sierpnia 2007 r. sygn. akt I SA/Bk207/07„(…)Stawka podatku (50%), o której mowa w art. 19 ust. 4 u.p.d.o.p. jest, więc swoistą karą zanaruszenie obowiązków ustawowych, która zastępuje zobowiązanie podatkowe powstające zmocy prawa w stosunku do dochodu oszacowanego w trybie art. 11 wspomnianej ustawy.Wynikająca z ust. 4 art. 19 sankcja jest przepisem, więc przepisem szczególnym w stosunku doust. 1 wspomnianego artykułu i wyłącza opodatkowanie tego dochodu na zasadach ogólnych. Bezdokonania szacunku przez organy i bez zaniechania przez podatnika przedstawienia szczególnejdokumentacji podatkowej (art. 9a u.p.d.o.p.) nie jest możliwe powstanie zobowiązania.Powyższe przemawia za twierdzeniem, że zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 19ust. 4 u.p.d.o.p., powstaje nie z mocy prawa lecz w drodze wydania i doręczenia decyzjikonstytutywnej ustalającej jego wysokość”.”
 119. 119. Konsekwencje karno - skarboweBrak konkretnego przepisu dotyczącego kar za nieprzedstawienie dokumentacjicen transferowychWątpliwości Art. 82 1 pkt 3 Ordynacji podatkowejza informacje podatkowe uznawane są także informacje do sporządzaniaktórych podatnicy zobowiązani są na podstawie innych ustaw. Art. 80 kksKto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganejinformacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.Ceny transferoweAndrzej Dmowski 119
 120. 120. NIEZBĘDNE ELEMENTYDOKUMENTACJI PODATKOWEJAndrzej Dmowski 120
 121. 121. Ceny transferoweNiezbędne elementy dokumentacji podatkowej• Określenie funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji• Określenie wszystkich przewidywanych kosztów transakcji• Określenie formy i terminu zapłaty• Określenie metody i sposobu kalkulacji zyskówAndrzej Dmowski 121
 122. 122. Ceny transferoweNiezbędne elementy dokumentacji podatkowej – c.d.• Określenie ceny przedmiotu transakcji• Określenie strategii gospodarczej, gdy miała wpływ na wartość transakcji• Określenie innych czynników wpływających na wartość przedmiotutransakcji, uwzględnionych przez strony• Określenie oczekiwanych korzyści – w przypadku usług i świadczeńniematerialnychAndrzej Dmowski 122
 123. 123. METODY SZACOWANIA CEN- KLUCZOWY ELEMENTDOKUMENTACJI PODATKOWEJAndrzej Dmowski 123
 124. 124. Andrzej Dmowski 124Metody szacowania cen (Metody tradycyjne) Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzedaży Metoda rozsądnej marży („koszt plus”)Metody zysku transakcyjnego Metoda podziału zysku Analiza rezydualna Analiza udziału Metoda marży transakcyjnej nettoMetody szacowania cen – ogólne założenia
 125. 125. Andrzej Dmowski 125Przerzucanie dochodów podmiotów między podmiotamipowiązanymi
 126. 126. Andrzej Dmowski 1261. Jeden z podmiotów powiązanych korzysta z przyznanych ulg lub zwolnień podatkowych, napodstawie decyzji całej grupy na tą jednostkę przerzucany jest dochód innych spółek.2. Spółka mająca duże znaczenie strategiczne dla całego koncernu generuje straty, podmiotyzależne sprzedają jej usługi i towary poniżej kosztów wytworzenia w celu poprawy jejsytuacji finansowej.3. Spółka dokonuje rozdysponowania dochodu osiągniętego na terytorium Polski do krajówstosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową.4. Fikcyjne ustalenie poziomu kosztów związanych z usługami i dobrami niematerialnymiświadczonymi przez podmioty powiązane.5. Wybrany członek grupy ponosi znaczne nakłady finansowe związane z inwestycją, której celemjest uzyskania korzyści przez wszystkie jednostki należące do grupy.Przerzucanie dochodów podmiotów między podmiotami powiązanymi
 127. 127. Problematyka pożyczek kapitałowych między spółkamiAndrzej Dmowski 127
 128. 128. Art. 16 ust. 1 pkt. 60 ustawy o CITNiedostateczna kapitalizacja zachodzi, gdy:Łączne zadłużenie spółki z tytułu zaciągniętych pożyczę (kredytów) od ustalonego w ustawiekręgu osób jest wyższe o trzykrotności jej kapitału zakładowegoOdsetki od części zadłużenia, która przekracza dopuszczalny limit wobec kręgu podmiotówokreślonych w ustawie nie stanowią kosztów uzyskania przychodówArt.16 ust.1 pkt 60 ustawy o CIT pożyczki od udziałowcaArt.16 ust.1 pkt 61 ustawy o CIT pożyczki udzielane sobie nawzajem przez spółki siostrzane, tj. mające tego samegoudziałowca.Andrzej Dmowski 128Problematyka pożyczek kapitałowych między spółkami
 129. 129. Andrzej Dmowski 129Pojęcie - Dumpingu
 130. 130. Andrzej Dmowski 130Pojęcie - DumpinguDumping - to polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższychniż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia. Można wyróżnić trzyrodzaje dumpinguDumpingSporadyczny Łupieżczy StałyDumping - ujęty jako sprzedaż towarów i usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczeniaalbo ich odsprzedaż poniżej kosztu zakupu w celu eliminowania innych przedsiębiorców stanowiwedług ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czyn nieuczciwejkonkurencji utrudniając innym przedsiębiorcą dostęp do rynku.Art. 15 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji„Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególnościprzez: 1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedażponiżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców.”.
 131. 131. Usługi reklamowe w ramach grupy kapitałowejAndrzej Dmowski 131
 132. 132. Usługi reklamowe w ramach grupy kapitałowejUsługi reklamowePrzy szacowaniu dochodów organy skarbowe i organy kontroli skarbowej określają kosztyponoszone przez podmioty powiązane na reklamę, proporcjonalnie do osiąganych przez tepodmioty korzyści z reklamy.Jeżeli jeden podatnik ponosi koszty reklamy, z której korzyści osiąga również podmiotpowiązany, należy wówczas uznać, że: ten pierwszy podmiot wykonuje usługi handlowe w granicach, w jakich odpowiadają one co donatury i zakresu usługom prowadzonym przez niezależne przedsiębiorstwo reklamowe.W celu określenia proporcjonalności ponoszonych wydatków na reklamę, której prowadzenieprzynosi potencjalne korzyści dwóm lub większej liczbie podmiotów powiązanych, uwzględnićnależy: na jakich rynkach prowadzona jest reklama, oraz udział sprzedaży reklamowanych dóbr i usług poszczególnych podmiotów powiązanych narynkach objętych reklamą.Andrzej Dmowski 132

×