Cfc clp talk 9

1,854 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp talk 9

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 9 ANG PAGTANGGAP SA KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU SANTO North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang akayin ang mga kalahok para tanggapin ang bautismo sa Espiritu Santo at ang kaloob ng pagsasalita ng iba’t- ibang wika (gift of tongues)
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. ANO ANG SINASABI NG BIBLIYA TUNGKOL SA ESPIRITU SANTO 1. Maraming tao noong panahon ni Propeta Ezekiel ang nakalublob sa pagkakasala at walang kabuhay-buhay sa Espiritu, kagaya nang maraming Kristiyano sa ngayon. Ito ang sinabi ng Diyos sa kanila: a) Ezekiel 36:26 - “Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin”
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Ezekiel 36:27 “Bibigyan ko kayo ng Aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos” 2. Ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel, ibinigay din ito ni Jesus sa Kanyang mga disipulo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang tao ay magkakaroon ng: a) Galacia 5:16-23
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T “Ito ang sinasabi ko sa inyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawang laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyus- diyusan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito.
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T Binabalaan ko kayo tulad noong una: hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay.” b) Mga Gawa 1:8 = “Nguni’t bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.”  
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T B. PANIMULANG PALIWANAG BAGO MAG- UMPISA ANG PAGDARASAL SA BAUTISMO SA ESPIRITU SANTO 1.Nandito tayo upang angkinin ang pangakong Espiritu Santo ng Diyos. Lukas 11:9-13. Lukas 11: 9-13 “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makasusumpong; kumaLukas 11:9-13. tok kayo at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasususumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T B. PANIMULANG PALIWANAG BAGO MAG- UMPISA ANG PAGDARASAL SA BAUTISMO SA ESPIRITU SANTO 1. Nandito tayo upang angkinin ang pangakong Espiritu Santo ng Diyos. Lukas 11:9-13.
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T Lukas 11: 9-13 “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makasusumpong; kumaLukas 11:9-13. tok kayo at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi; nakasususumpong ang bawat humahanap; at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya.”
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Ano ang mangyayari sa sesyon ng pagdarasal (procedure): a) Commitment to Christ. b) Kung paano ang ating mga kapatid ay darasalan kayo (praying-over)
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Mga mahalagang punto: a) Hindi ito pangalawang bautismo (sa mga Katoliko), kungdi isang pag-alpas ng lakas ng Espiritu Santo. b) Si Jesus ang taga-binyag o taga-bautismo sa Espiritu Santo. c) Iba’t-ibang bagay ang mangyayari sa iba’t- ibang tao.
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T C. PAGTANGGAP SA MGA KALOOB NG DIYOS 1. Alam mo kung ano ang kailangan mo. Hilinggin mo ito
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T •1 Cor 12:4-11. “Iba’t iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa’y ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa’y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos.
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T •1 Cor 12:4-11. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba’y ang kapangyarihang magpagaling sa mga maysakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, may pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ay may pinagkaloobab din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika at sa iba naman, ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang Espirutu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba’t ibang kaloob, ayon sa kanyang maibigan.”
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Mga mahalagang tamang asal: a) Maging mahinahon (relax) b) Huwag matakot c) Huwag alalahanin kung ano ang ikikilos mo bilang pagtugon sa pag-udyok ng Espiritu
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Pagtanggap sa kaloob ng iba’t-ibang wika (gift of tongues) a) Ang “tongues” ay kaloob na papuri sa Diyos. Ito ay isa sa mga kaloob ng Diyos. Kaya ito ay mahalaga. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng kaloob na ganito b) Magbigay-daan sa kaloob
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T 4. Pagkatapos na ikaw ay madasalan, magbalik sa iyong upuan. Mayroon po tayong pagtatapos na salita at sabay- sabay tayong matatapos 5. Pang-huling mga Salita
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T D. ANG SESYON NG PAGDARASAL E. PANGWAKAS NA PAGPUPURI O PAGPUPUGAY 1. Ang iba’t-ibang tao ay magkakaroon ng iba’t-ibang karanasan 2. Maging listo na tutuksuhin ka ni Satanas para magduda
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Huwag mong asahan na mawala lahat ang iyong mga problema na pagdaka, pero marami rito ang mawawala 4. Maging matapat sa regular na oras mo sa pangaraw-araw na pagdarasal 5. ANG NAGYARI NGAYONG GABI AY UMPISA PA LAMANG
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T ANNEX B.2.a COMMITMENT TO CHRIST Itinatakwil mo ba si Satanas at ang lahat ng kanyang masamang gawain? Naniniwala ka ba na si Jesus ay Anak ng Diyos, at Siya’y namatay upang tubusin tayo sa ating mga pagkakasala at Siya’y muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay? Nakahanda ka bang sumunod kay Jesus bilang iyong Panginoon?
 21. 21. C O U P L E S F O R C H R I S T Panginoong JesuCristo/ mula ngayon nais kong mapabilang sa Iyo/ nais kong makalaya sa pagkakaalipin sa kapangyarihan ng kadiliman/ at sa pananakop ni Satanas/ Nais kong makarating sa iyong kaharian at mapabilang sa Iyong sambayanan/ mula ngayon ay tatalikuran ko ang lahat ng masasamang gawain/ at iiwasan ko ang lahat ng bagay na magdadala sa akin sa pagkakasala/ hinihiling ko ang Iyong pagpapatawad sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala/ inihahandog ko ngayon ang aking buhay sa Iyo/ at ipinangangako ko sa Iyo na susundin ko ang lahat ng kautusan Mo/ hinihiling ko rin ngayon na puspusin mo ako ng Iyong Banal na Espiritu/ at ipagkaloob mo sa aking ang biyayang makapagsalita ng iba’t-ibang wika. Amen
 22. 22. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 23. 23. C O U P L E S F O R C H R I S T
 24. 24. C O U P L E S F O R C H R I S T

×