Cfc clp talk 3

399 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfc clp talk 3

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 3: ANO ANG KAHULUGAN NG PAGIGING ISANG KRISTIYANO? North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang ipaliwanag kung ano ang Kristiyanismo at upang maipadama sa mga tao ang mga biyaya ng pagiging Kristiyano.
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A.PANIMULA 1. Noong nakaraang linggo nagtanong tayo: “Sino si Hesukristo?” At nalaman natin nang may paninindigan na Siya ay DIYOS; na Siya ang ating Panginoon at Tagapagligtas. Samakatuwid, tayo ang Kanyang mga tagasunod. 2. Sa katunayan, bilang Kristiyano, dala natin ang Kanyang pangalan. At ngayon gusto natin matutuhan kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging Kristiyano.
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T B. MGA MALING PALA-PALAGAY O KULANG NA PANG-UNAWA UKOL SA KRISTIYANIDAD. 1. Ang Kristiyanidad ay ibinababa sa isang sistemang pang-relihiyon lamang. a) Mga doktrinang dapat paniwalaan, gaya ng “Apostles’ Creed”. b) Mga gawaing-pangrelihiyon lamang. c) Pag-aaral at sobrang pagbabasa tungkol sa Diyos. d) Maraming gawain para sa Diyos.
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Ang Kristiyanidad ay isang sistemang-moral lamang. a) Ang mga alituntunin ng mga DAPAT at HINDI DAPAT GAWIN. Mga alituntuning TAMA at MALI. b) Iwasan ang mga bagay-bagay na magbubulid sa ‘yo sa Impiyerno.
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Ang Kristiyanidad ay isang sistemang-sosyal o pangkawang-gawa lamang. a) Inihahalintulad ang Kristiyanismo sa kawang- gawa. b) Ang isang Kristiyano ay mabait at gumagawa ng mabuti. Ito’y palaging nakangiti, palakaibigan, hindi nagagalit, at pinipilit na maging mabait kahit kanino.
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T 4. Ang Kristiyanidad ay isang pagtakas sa katoto- hanan ng buhay, isang opyo sa mga mahihirap at mga naaapi. Ito’y para sa mga mahihina, yung mga hindi kayang makibaka sa buhay.
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T C. ANO ANG KRISTIYANIDAD? 1. Ang pinaka-punto ng Kristiyanidad ay ang pakikipag-isa sa Diyos na naging posible sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesukristo.
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T C. ANO ANG KRISTIYANIDAD? 2. Mga importanteng katotohanan tungkol sa Kristiyanidad. a) Ito’y isang pakikipag-ugnayang inumpisahan ng Diyos, sanhi ng Kanyang awa at pag-ibig sa atin
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T •Efeso 2:4-8; Tito 3:3-7 “Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo’y binuhay niya kay Cristo kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil sa ating pakikipag-isa ka Cristo Jesus, tayo’y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di-masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang-loob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Dahil sa kagandahang- loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.”
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T •Efeso 2:4-8; Tito 3:3-7 “Noong una, tayo’y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo; naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo’y kinapootan ng iba at sila’y kinapootan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating Tagapagligtas, tayo’y iniligtas niya. Natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipimanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo’y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan.”
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Sa Kristiyanidad, nagiging bagong nilikha tayo at nakikilahok tayo sa mismong buhay ni Kristo • 2 Cor 5:17; Gal 2:20 “Kayat ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao; Siya’y bago na.” “At kung ako ma’y buhay hindi na ako ang nabubuhay kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin…”
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T • (Gal 4:4-7). “Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.” “Upang ipakilalang kayo’y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang Anak nang tayo’y makatawag sa kanya ng Ama! Ama ko! Kaya’t hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos.”
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T c) Nakuha natin ang kalikasan ng Diyos: ang Pagkabanal. Col 3:5-10 “Kayat dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman: pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at mga pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyusan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopoot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa rin kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon.
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T Col 3:5-10 “Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t-isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa kanya.”
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T D. MGA PRAKTIKAL NA IMPLIKASYON NG PAGIGING KRISTIYANO. 1. Kung ang Diyos ang ating Ama, magtiwala tayo! Jer. 29:11-13. “Ako lamang ang nakaaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo, at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo’y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo…”
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Alam ng ating Ama ang ating mga pangangailangan at ipagkakaloob Niya ito. Lukas 12:22-31 “At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lang ninyo ang mga uwak: hindi sila naghahasik ni nag-aani man; wala silang bangan ni kamalig, gayunma’y pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo- higit kayong mahalaga kaysa mga ibon!
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Alam ng ating Ama ang ating mga pangangailangan at ipagkakaloob Niya ito. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa. Kung hindi nga ninyo magawa ang gayon kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isang sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya?
 19. 19. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Alam ng ating Ama ang ating mga pangangailangan at ipagkakaloob Niya ito. Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya! Kaya’t huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakanin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya’t higit sa lahat, pagsumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos, at ipagkakaloob niya ang kinakailangan ninyo.”
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Kung iisa lamang ang ating Ama, ano tayo ngayon? Magkakapatid! (brothers and sisters) 4. Bilang Kristiyano, nalaman natin na ang ating buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya’t huwag nating ibuhos ang buong buhay natin sa mundong ito. Nalaman ito ni Pablo Filipos 3:8 “Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Cristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan makamtan ko lamang si Cristo.”
 21. 21. C O U P L E S F O R C H R I S T a) Ano dapat ang ating maging layunin? Filipos 3:14-15 “Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit…”
 22. 22. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Saan talaga tayo naaayon? Filipos 3:20 “Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roo’y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesu-Cristo, ang ating Tagapagligtas.”
 23. 23. C O U P L E S F O R C H R I S T 5. Kung naniniwala kayo lahat dito (sambitin ng mabilis ang apat na nabanggit sa itaas, 1-4), ano ngayon ang ating tamang pag-uugali o pag-tugon bilang Kristiyano? Isa lang pag- tugon ang katanggap-tanggap: Maging mapayapa at mahinahon sa lahat ng oras. Hebreo 13:5 “Huwag kayong magmukhang salapi; masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man.”
 24. 24. C O U P L E S F O R C H R I S T E. TALIWAKAS (Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang ang pagsang-ayon sa kapanganakan, buhay, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Cristo. Kundi ang pagtitiwala na ang lahat ng ito ay para sa ating kasalanan. Ito’y ang paglalagak ng tiwala kay Cristo bilang sariling Tagapagligtas) Tanong: “Ikaw ba ay isang tunay na Kristiyano? “Kung ikaw ay dadalhin sa isang hukuman ay akusahang bilang isang Kristiyano, anong ebidensyang mayroon sila na maaring ipataw sa iyo?
 25. 25. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City
 26. 26. C O U P L E S F O R C H R I S T
 27. 27. C O U P L E S F O R C H R I S T

×