Definisi bbm

8,259 views
7,914 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
324
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Definisi bbm

 1. 1. 1.0 Definisi :Bahan Pengajaran dan Pembelajaran ( Bahan Bantu Mengajar )Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaanprogram pembelajaran,menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajaruntuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebihmenarik. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yangtersisihsifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. MengikutNoraziah Abdul Hamid( 1981: 2 ) , bertajuk “ Alatan Mengajar DalamPengajaran Bahasa, ‘ alat bantu ‘ itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam prosestersebut. Ia bertujuan untuk menambah kelancaranperhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya, murid s e s a m a m u r i d s e r t a m e m b a n t u a t a u mempercepatkan proses pemahamanmereka.Pendapat ini disokong sama oleh Edgar Dale ( 1964 ) yang digambarkan dalam bentuk“cone of experience ” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Penggunaan BBM juga sebahagidaripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. Walaukaedah apa digunakan sekalipun BBM pasti turut sama, supaya komunikasi guru muridberjalan dengan baik.David Berlo dalam proses komunikasi itu terdapat empatciri penting iaitu sumber, pesanan, saluran danpenerima.Isi pengajaransebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan, BBM dantulisan. Empat kemahiran iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Dewasa inipengetahuan saintifik,psikologi pembelajaran, perkembangan teknologi, beberapa BBM yangbaru dan lama perlu digunakan untuk mempercepatkan proses pembelajaran, tetapi tidakberupaya mengambil tempat seorang guru.Untuk mencapai matlamat di atas, bukanlah satu perkara mudah kerana iamemerlukan kesungguhan, kebijaksanaan dan ketabahan kedua belah pihak iaitu guru dan
 2. 2. murid-murid itu sendiri.Keberkesanan guru yang mengajar di bilik darjah pula tidak akantercapai dengan baik tanpa sokonganb a h a n b a n t u m e n g a j a r yang kreatif,cantik dan menarik. Bahan bantu mengajar itu pula perludiinovasikan ( Kamus Dewan 1989 : 455 menjelaskan inovasi bermaksudmemperkenalkan sesuatu yang baru atau memperbaharui sesuatu yang telah sedia adadengan diberi wajah baru) Mengikut penyelidikan yang telah dibuat oleh pakar-pakar alat pandang dengar, konsep kefahaman dan pengetahuanyang diperolehi oleh manusia, 75% adalah diperolehi melalui deria pandang ,13% daripada deria dengar 6% daripada deria sentuh, 3% daripada deria rasa, 3%Daripada deria bau. ( Mok Soon Sang, Lee Shok Mee : 1986 )Berdasarkan kajian di atas, bolehlah dikatakan bahawa pancainderapandang dan dengar merupakan dua saluran indera yang penting sekalidalam proses pembelajaran, terutama bagi murid- murid di sekolah rendah. Bagimurid-murid dalam lingkungan umur 6 – 12 tahun , mereka masih banyakbergantungkepada pengalaman- pengalaman konkrit dan banyakmenggunakan deria pandang dan dengar untuk menguasaikemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan. Oleh yang demikiansumber pengajaran dan pembelajaran ( bahan bantu mengajar ) khasnya alatpandang dengar, memainkan peranan penting dalam proses pengajaran danpembelajaran, terutamanya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas KBSR.1.0 Definisi :Bahan Pengajaran dan Pembelajaran ( Bahan Bantu Mengajar )Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaanprogram pembelajaran,menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajaruntuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebihmenarik. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yang tersisihsifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. MengikutNoraziah Abdul Hamid ( 1981: 2 ) , bertajuk “ Alatan Mengajar DalamPengajaran Bahasa1 . 1 D e f i n i s i K o n s e p1 . 1 . 1 P e n g a j a r a n
 3. 3. Merupakan satu bentuk komunikasi bertujuan untuk memb e r i t a h u , m e m p e n g a r u h i , mempengaruhi dan menghibur. Tugasp e n g a j a r u n t u k m e m b e r i t a h u a t a u m e n y a m p a i s a t u himpunanmaklumat atau fakta kepada murid-murid. Tujuan BBM juga untukmempengaruhi danmenghibur .( Kamarudin Husin: 1989)1 . 1 . 2 P e m b e l a j a r a nBerlaku apabila guru berjaya dalam usaha komunikasinya. Pembelajaranberjaya dicapai dan dipertingkatkan melalui:• penerangan guru yang jelas• pengalaman murid yang bererti• kegiatan yang menyeronokkan murid dan guruJadi, pembinaan BBM dibuat dengan telitidan memenuhi ketiga-tiga syarat di atas.1 . 1 . 3 B a h a n B a n t u M e n g a j a r / P e r a l a t a n M e n g a j a r BBMialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untukmembantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukanterhad kepada buku-bukuteks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi iamerangkumi segala benda yangdigunakan dalam pengajaran yang melibatkansemua pancaindera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya, merangkumi apasahaja yang dapat dialami oleh murid-murid.Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tigakumpulan: alatpendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar.Noraziah Abdul Hamid ( 1981)m e m b a h a g i k a n B B M k e p a d a d u a i a i t umedia elektronik dan media bukan elektronikManakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 )mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software ” dan “ hardware”Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ m e n g e n a i BBM, kita tidak dapatm e m b e r i t a k r i f y a n g t e t a p w a l a u p u n p a d a keseluruhannya ramai pendidikmenyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah
 4. 4. pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan danpandangan seseorang.”Atan Long ( 1982: 174 )“ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatubahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentukbuku, carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alatpenyampaiannya dinamakan BBM.”Thomas, R.Murray, Swartout, Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajaryang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajarmemperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkan sikapilmiah dan sikap sosial, kemantapan emosi dan daya penghargaan.”Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM bolehdibahagikankepada tiga kategori:• Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran, filemjalur,slaid, pita video, radio, pita rakaman, CD , computer ,radio kaset, televisyen,internet dan sebagainya.• Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik –seperti suara, gambar, carta, model, surat khabar, papan hitam, papan putih, papan flanel,papan magnet, kad-kad imbasan, buku dan sebagainya.• Bahan bercorak pengalaman- saperti lakonan, lawatan, projek, pameran, bahan maujud (realia) dansebagainya.2.0 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar ( BBM) di dalam Pengajaran danPembelajaran Mengikut Charles F. Hoban, James D. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 )kepentingan BBM bolehlahdirumuskan seperti berikut:• BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep• Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar• Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal•Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalanganpelajar
 5. 5. • Dapat membina pemikiran yang berterusan, seperti melalui filem bergerak.• Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar.• Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebihmendalam dan beragam. Kamarudin Hj. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentinganBBM seperti berikut:• memberi rangsangan dan minat murid-muird.•menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corakpemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid-murid.•m e m b e k a l k a n d a s a r p e r k e m b a n g a n p e m b e l a j a r a n d a n m e n j a d i k a np e m b e l a j a r a n mereka lebih kekal.•menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-caralain,menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam.•dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata.•ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkanlagibacaan murid-murid.Sebagai rumusannya BBM adalah sangat penting kerana dapat:• menjimatkan masa• dapat mempelbagaikan kegiatan atau aktiviti-aktiviti murid-murid• menyeronokkan murid-murid.3.0 Prinsip-prinsip inovasi BBM:3.1Pelbagai bahan bantu mengajarberbagai BBM dapat mempelbagaikan kegiatan ataupengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudahke sukar, seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak, pengalamaan rekaan,pengalaman dramatized,demontrasi, pameran, gambar-gambar, bahan rakaman, filem-filemdan sebagainya.3.2 Mutu bahan bantu mengajar:Mutu bahan bantu mengajar bergantung kepada pembinaandan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yanghendak kita ajarkan dan secocok denganmurid-murid yang terlibat. Pembinaannya biarlahmengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyidan rupa – sebutan ), intonasi dannada, keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz, bentuk huruf atau carta danketeguhannya. Alat itu juga harus mudah dibuat, diperbuat dari bahan-bahan yang murahdan
 6. 6. boleh didapati secara percuma seperti di jabatan-jabatan kerajaan, pejabatpos, pusat beli belah, pihak swasta dan sebagainya.3.3 Kecekapan Menggunakan BBM:Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannyamenyebabkanpengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran ituseluruhnya. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitanapabila tiba masa menggunakannya. BBM sentiasa beradadi dalam keadaan baik, bolehberoperasi dan menepati fungsinya.Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perluditulis, supaya jelas, terang, kemas dan teratur. Cekap mempersuaikan keperluan muriddanmasa yang diperuntukkan3.4 Kesesuaian BBMBBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan.Sekiranya tidak, usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja.4.2 Daya kreativiti yang tinggi- Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius,keranas a l a h s a t u s y a r a t u n t u k m e n j a d i s e o r a n g g u r u y a n g b a i k i a l ah i a m e m p u n y a i n i l a i kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis,seni ukir, seni sastera, seni suara dan sebagainya. Mata pelajaran menulis cantikseperti seni khat atau tulisan rumi dan jawiperlu dihidupkan semula. Tulisan guru-gurudahulu sungguh cantik, kemas, menarikdan j e l a s s u d a h t e n t u m e n g h a s i l k a n B B M y a n g m e n a r i k s e p e r t i t u li s a n p a d a k a d - k a d imbasan, kad ayat- kad ayat, papan hitam, papangulung, carta-carta dan sebagainya. Begitu juga hasil-hasil karya sastera seperti puisi– pantun, syair, gurindam dan sajakadalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekundan merasa puas dengan hasilkaryanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dariorang lain.4.3 Menggunakan bahan-bahan tradisional atau bahan terbuang sepenuhnya:Bahan-bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya sepertirotan,buluh, tin-tin kosong, kain-kain perca, kulit siput, sarung kaki lama, batu-batan,kulit-kulit siput, surat khabar lama, buah getah, guli, lidi, batang icecream,tudung botol,kotak rokok, ranting kayu, daun-daunkering dan sebagainya. Daripada bahanterbuang ini guru-gurudahulu berjaya mencipta berbagai-bagai BBM yang menarik,lasak, pelbagai
 7. 7. guna dan tahan lama seperti alat-alat matematik, kad-kad huruf atau perkataan, pen, model-model bangunan dan sebagainya. 4.4 Cekap mengguna dan menyesuaikan BBM dengan kebolehan murid: Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehandan minat muridnya. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. Virag,1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran, teknik-teknik dan peringkat- peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan p e n g a j a r a n y a n g d i g u n a k a n d a l a m s u a s a n a f i z i kal yang direka untuk pembelajaran.” http://lestari-intelek.blogspot.com/2010/09/pembelajaran-berpusatkan-murid.html PreviousNext1. 22 p. 2 p.
 8. 8. 12 p.2. 3 p. 24 p. 13 p. 3. 15 p. 7 p.
 9. 9. 23 p.4. 74 p. 74 p. 74 p.5. 3 p. 42 p.
 10. 10. 42 p.6. 42 p. 19 p. 29 p.7. 19 p. 8 p.
 11. 11. 1 p.8. 1 p. 27 p. 1 p.9. 1 p. 13 p.
 12. 12. 14 p.10. 132 p. 124 p. 124 p.11. 124 p. 121 p.
 13. 13. 1 p.12. 1 p. 3 p. 43 p.13. 1 p. 7 p.
 14. 14. 16 p. 14. 4 p. 4 p. 6 p. 15. 1 p.More from this user PreviousNext 1.
 15. 15. 12 p.Recent ReadcastersAdd a Comment
 16. 16. Siti_Nor_Adawi_6579left a comment awie_danish81 06 / 21 / 2010 This document has made it onto the Rising list! 02 / 26 / 2010 Eida_Hidayah_2361left a comment abm 02 / 22 / 2010 Upload a Document Search Documents• Follow Us!• scribd.com/scribd• twitter.com/scribd• facebook.com/scribd• About• Press
 17. 17. • Blog• Partners• Scribd 101• Web Stuff• Support• FAQ• Developers / API• Jobs• Terms• Copyright• Privacy Copyright © 2012 Scribd Inc. Language: English

×