Your SlideShare is downloading. ×
Programació EP
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Programació EP

2,169
views

Published on

La presa de decisions en les programacions.

La presa de decisions en les programacions.


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,169
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. LA PRESA DE DECISIONS PER AL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM Ed. Primària LA PROGRAMACIÓ Febrer-09 COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 • 2. La programació és...
  • Conjunt de decisions planificades pel professorat dels elements que intervenen en el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb les finalitats expressades en el Projecte Educatiu del Centre i en funció de les necessitats educatives de l’alumnat.
  Per desplegar el currículum el professorat ha de prendre decisions i acords compartits que garanteixin la coherència del projecte educatiu. Aquestes decisions es concreten en els diferents nivells de programació
 • 3.
    • Didàctiques i pedagògiques
    • Selecció i seqüenciació de les CB
    • Definició dels objectius didàctics
    • Selecció i seqüènciació dels continguts
    • Metodologies i estratègies d’E/A
    • Activitats
    • Criteris d’avaluació
    • Criteris d’atenció a la diversitat
    • Organitzatives
    • Horaris
    • Agrupaments
    • Espais
    • Materials
  La presa de decisions per al desplegament del currículum PROGRAMACIONS
 • 4. Diferents nivells de programació
  • Programació d’un projecte
  • o pla de centre
  b) Programació d’una àrea o projecte per a un curs o un cicle c) Programació de unitats didàctiques/projectes d) Programació d’aula (seqüència didàctica)
 • 5. ACORDS DE CICLE / DISSENY PROGRAMACIONS CONSELL ESCOLAR PROJECTE EDUCATIU COMISSIÓ PEDAGÒGICA > Cap d’estudis > Coordinadors de cicle PROJECTE CURRICULAR PROGRAMACIÓ ANUAL CENTRE ED. INFANTIL Equip docent PROGRAMACIÓ D’AULA CICLE INICIAL Equip docent CICLE MITJÀ Equip docent CI. SUPERIOR Equip docent Projectes interdisciplinaris Any Darwin: Animals vertebrats peixos rèptils i amfibis aus mamífers
 • 6. 1r curs 2n curs 3r curs expresar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social Cooperar, participar i dialogar en la resolució de problemes 8. Competència social i ciutadana Emprar els procediments d’indagació científica: plantejar problemes, fer hipòtesis, cercar dades… 7. Competència coneixement i in- teracció món físic Adquirir consciència del què se sap, què cal aprendre i com s’aprèn Elegir amb criteri propi i prendre decisions 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal Saber autoevaluar-se per a aprendre dels encerts i dels errors 5. Competència d’aprendre a aprendre Utilitzar la mesura, la proporcionalitat i el càlcul en situacions pràctiques Representar informació a través d’eines matemàtiques: gràfics, estadístiques… 4. Competència matemàtica Comunicar informació mitjançant l'ús de les TIC Cercar informació mitjançant l'ús de les TIC 3. Tractament de la informació i comp. digital Expresar-se a través dels mitjans artístics 2. Competències artística i cultural Produir diferents tipus de text adequats a la situació comunicativa Interactuar i dialogar amb els altres 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual U.D…L’aigua ... C. Socials C. natural E.V.P. PROFESSORAT MATÈRIA/PROJECTE/C.S(Departament, Equip D. ÀREA /PROJECTE (Cicle, intercicle…) COMISSIÓ PEDAGOGICA PROGRAMACIÓ D’AULA PROGRAMACIÓ PROJECTE EDUCATIU CENTRE COMPETEN- CIES BÀSIQUES
 • 7. Model didàctic crític fonamentat en les teories socioconstructivistes i en la teoria de les intel.ligències múltiples QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? QUÈ VOLEM SABER? AVALUACIO INICIAL OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA D’ENSENYAMENT ACTIVITATS D’E/A AVALUACIO FORMATIVA I SUMATIVA PER A QUÈ? Desenvolupament de les CB A) DECISIONS PEDAGÒGIQUES I DIDÀCTIQUES
 • 8. ACTIVITATS D’APLICACIÓ ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Competència Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d’autononmia i iniciativa personal Ident i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la inform. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ - Comunicar idees i emocions -Comunicar amb llenguatges diversos - Dialogar - Construir textos de diversa tipologia Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Capacitats a desenvolupar (coneixements, habilitats, actituds) Competèn. bàsiques
 • 9. B) DECISIONS METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES
  • L’organització horària flexible permet el desenvolupament d’espais i horaris de treball multidisciplinari tot i que cal respectar uns mínims d’hores per àrea/matèria
  • Actualment els centres es plantetegen espais de treball interdisciplinari. Per exemple:
  • > Racons
  • > Tallers intercicles
  • > Projectes de treball
  • > Experiències i petites investigacions
  • > Projectes de centre:
   • - Projecte filosofia 3-18
   • - Projecte d’habilitats socials
   • - Ed. Ambiental
   • - Tallers interculturals
   • - ...
 • 10.
  • CONTEXT: Característiques de la matèria/de l'alumnat
  • OBJECTIUS DIDÀCTICS
  • CONTINGUTS D’APRENENTATGE
  • ACTIVITATS D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE I D´AVALUACIÓ
  • ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES
  • CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I PLANS INDIVIDUALITZATS
  • CRITERIS I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIO
  • CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE/ÀREA/MATÈRIA A L’ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  • CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES
  • ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L´ESPAI I EL TEMPS
  La programació d’un projecte, pla de centre, àrea/matèria per a un cicle o curs El referents normatiu són els Decrets 142/2007 (EP) i 143/2007 (ESO) Justificació teòrica o referent didàctic i pedagògic que explicita les intencions educatives i les seves finalitats
 • 11. UD Els materials: reciclem? 4t. Ed. Primària 11- Aprendre amb els altres: treball cooperatiu 12- Gestió i control dels propis processos d’aprenentatge Comp. d’aprendre a aprendre 10. Elaboració d’un mural Comp. artística 9- Consciència de viure en comunitat Comp. Social I ciutadana 8- Anàlisi i interpretació de fenòmens naturals Coneixem.I Interacció amb el Món físic 6.- Tractament estadístic de dades, elaboració de gràfics Comp. matemàti- ca 4-Utilització d’un programa de tractament de dades i gràfics. 5-Utilització de processador de textos Tractament de la Informació I competèn digital Coherència i completesa dels textos produïts, segons pautes de correcció, aplicades en parelles, grups... (11) Adequació en el tractament estadístic de dades (elaboració i interpretació de gràfics) Reconeixement dels diversos tipus de deixalles i classificació en el Contenidor corresponent Incorporació d’accions per a la sostenibilitat a la vida quotidiana ACTIVITAT D’EXPLORACIÓ Làmina pàgina 123: Descripció de les il·lustracions, individual i per escrit.(3) Discussió sobre perquè unes són perjudicials i altres beneficioses. (2) ACTIVITAT D’INTRODUCCIÓ Il·lustració pàgina 122: observar tipus de deixalles, classificar-les (8) A més a més... - Visita a un abocador - Vídeo sobre abocadors... - Reciclatge: activitat pàgina 127, coneixement diversos tipus de contenidors A més a més -Introducció del concepte de reutilització : conèixer alguna associació com engrunes... -Taller de reciclatge de paper, experiència de fer compost... ACTIVITAT D’ESTRUCTURACIÓ -Activitat pàgina 131 (també pot ser una activitat d’avaluació) - Elaboració d’un mural en grup en què es relacionin els contenidors amb els diversos tipus de deixalles... (7)(10) ACTIVITAT D’APLICACIÓ -Activitat pàgina 130, per grups, posada en comú de dades i tractament estadístic (6) (7) (10) - Redacció de les conclusions de l’enquesta anterior. -Exposició oral a d’altres classes sobre La necessitat de contribuir a la recollida selectiva ...(9) CONCEPTUALS: - Ecosistema - Canvis naturals artificials - Deixalles - Reciclatge - Contenidors - Contaminació - Reutilització PROCEDIMENTAL - Elaboració d’una enquesta - Redacció de Diversos tipus de textos... ACTITUDINALS: - Responsabilitat en l’ús dels recursos naturals a) Promoure actituds de respecte envers el medi ambient: Consum responsable d’aigua, recollida selectiva de deixalles... b) Conèixer la Influència humana en els sistemes naturals: producció de deixalles, contaminació de les aigües... c) Conèixer els diversos tipus de materials que hi ha en les deixalles 1- Comprendre i comunicar: comprensió dels enunciats de Les activitats del llibre 2- Dialogar: posada en comú Sobre accions beneficioses i prejudicials pel medi ambient 3- Tipologia textual: text descriptiu preguntes de l’enquesta, informe de resultats de l’enquesta. Comp. Comunicat Lingüística audiovisual CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I D’APRENTATGE CONTINGUTS OBJECTIUS DIDÀCTICS CAPACITATS I HABILITATS A DESENVOLUPAR COMP. BÀSIQUES
 • 12. El desplegament del currículum: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ
  • Dolors Bosch i Neus González
  AVALUACIÓ