Závěrečný úkol KPI - Jiří Mikula

264 views
207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
264
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI - Jiří Mikula

  1. 1. Česká národní bankaArgumentaceJako téma pro svůj odborný text jsem si zvolil problematiku České národní banky a topředevším z toho důvodu, že mým studijním oborem je Finance a právo a toto téma svýmzaměřením spadá do obou předmětných oblastí, jelikož se jedná o finanční instituci, která jezároveň obsažena v Ústavě ČR, jenž je nejsilnějším právním pramenem u nás a to dokoncejako samostatná hlava, což zdůrazňuje její důležitost jak ve sféře finanční, tak ve sféře právní.AnotaceText je rozdělen do pěti kapitol, z nichž první tři tvoří základní kostru a pojednávají o Českénárodní bance, kapitoly čtyři a pět jsou kapitoly doprovodné a věnují se Evropské centrálníbance z důvodu členství České republiky v Evropské unii. Text rozebírá pozici České národníbanky a Evropské centrální banky v právním řádu, jejich historii, činnost, organizaci, úkoly acíle.Klíčová slovaČeská národní banka, Evropská centrální banka, Ústava České republiky, Evropská unie,nezávislost, bankovní systémHistorie a postavení v právním řáduPodle Ústavy České republiky je Česká národní banka ústřední bankou státu. Hlavním cílemjejí činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základězákona. Jak uvádí ústava dále, postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon,konkrétně se jedná o Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.Dříve centrální banky neexistovaly. Postupem času začaly centrální banky vznikat a pod nimidále existovaly obyčejné obchodní banky. Tento systém je označován jako systémdvoustupňový bankovní systém. Centrální banka má odlišné postavení od obchodních bank.
  2. 2. Činnost a úkoly České národní bankyČeská národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohlednad finančním trhem.Česká národní banka je právnickou osobou, která má postavení veřejnoprávního subjektu sesídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku.Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen jejíhlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí kudržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadouotevřeného tržního hospodářství.V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka 1. určuje měnovou politiku, 2. vydává bankovky a mince, 3. řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji, 4. vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, provádí analýzy vývoje finančního systému, pečuje o bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v České republice a přispívá ke stabilitě jejího finančního systému jako celku, 5. provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů.Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států,orgány dohledu nad finančními trhy jiných států a s mezinárodními finančními organizacemia mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami, institucemielektronických peněz a finančními trhy.
  3. 3. Organizace České národní bankyČeskou národní banku tvoří: 1. Ústředí se sídlem v Praze 2. Pobočky 3. Účelové organizační jednotkyNejvyšším orgánem České národní banky je bankovní rada České národní banky. Bankovnírada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadníchměnových politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nadfinančním trhem.Dalšími úkoly bankovní rady jsou například: 1. Stanovení zásad a činnosti České národní banky 2. Schvalování rozpočtu České národní banky 3. Stanovení organizačních uspořádání a působnosti organizačních jednotek České národní banky 4. Stanovení druhů fondů České národní banky, jejich výše a použití 5. Vykonávání práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům České národní banky. Těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnancůBankovní rada má 7 členů. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, dva viceguvernéřiČeské národní banky a čtyři členové bankovní rady České národní banky. Všechny členybankovní rady České národní banky jmenuje i odvolává prezident České republiky. Členovébankovní rady jsou jmenování na dobu 6 let. Každý může tuto funkci zastávat maximálnědvakrát. Platí zde neslučitelnost funkcí. Bankovní radě předsedá guvernér, v jehonepřítomnosti je to jím určený viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostouvětšinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomen guvernér, nebo jímurčený předsedající viceguvernér, a alespoň další tři členové bankovní rady. Jednací řádbankovní rady schvaluje sama bankovní rada. Jménem České národní banky jedná navenekguvernér, v jeho nepřítomnosti je to jím pověřený viceguvernér.
  4. 4. Aby mohla Česká národní banka vykonávat svoji politiku, musí být nezávislá. Nezávislostcentrální banky hlavně pro plnění jejího hlavního cíle, kterýmž je cenová stabilita. Nezávislostmůžeme rozdělit do několika úseků: 1. Personální 2. Funkční 3. Institucionální 4. Finanční 5. Politická a hospodářskáInfografika Počet zadržených padělků Českou národní bankou ve vybraných letech
  5. 5. Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské unie, rozhodl jsem se tedy zmínit iněkolik základních informací o Evropské centrální bance, která je v podstatě obdobou ČNBv celoevropském měřítku.Evropská centrální bankaEvropská centrální banka je centrální bankou pro evropskou měnu Euro. Provádí měnovoupolitiku sedmnácti zemí Evropské unie, které přijaly euro jako vlastní měnu. Zřízení Evropskécentrální banky navázalo na Evropský měnový institut, který byl jejím předchůdcem.Evropská centrální banka byla založena v červnu roku 1988 smlouvou o EU a v současnédobě sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Hlavním cílem je cenová stabilita (nízká inflace). ECBje nezávislá na ostatních institucích. Současný prezident Evropské centrální banky je MarioDraghi.Orgány Evropské centrální bankyVýkonná radaJe složena z prezidenta ECB, viceprezidenta a čtyř dalších členů jmenovaných na základědohody prezidentů nebo předsedů vlád zemí Eurozóny.Rada guvernérůJedná se o nejvyšší rozhodovací a také se jedná o hlavní řídící orgán Evropské centrálníbanky.Generální radaNemá rozhodovací pravomoci. Jejím úkolem je koordinace a poradenství.
  6. 6. Použitá literatura 1. Brhel, Petr. Kapitálový trh v ČR, 2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta MU a. Velké množství informací b. Kompilace z mnoha zdrojů c. Dostupnost d. Díky úspěšné obhajobě práce je zde záruka kvalitních a relevantních informací e. Obsažen názor člověka stejného studijního zaměření 2. ŠTURC, Boris. Regulace činnosti bank v ČR. [online]. 2006 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.derivat.sk/index.php?PageID=217 a. Napsán kapacitou v oboru b. Dostupnost c. Stručnost d. Přehlednost e. Grafické znázornění 3. Oficiální stránky ČNB. [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ 4. Oficiální stránky ČNB. [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/ a. Dostupnost b. Aktuálnost c. Informace od lidí přímo činných v dané instituci d. Přehlednost e. Oficiálnost – informace musí nutně odpovídat legislativní úpravě

×