Jabatan kejuteraan awam

551 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jabatan kejuteraan awam

  1. 1. JABATAN KEJUTERAAN AWAM POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROJEK DIPLOMA KEJUTERAAN AWAM SEMESTER 5 (CC 506- CIVIL ENGINEERING PROJECT 1)A STUDY OF EFFECTIVENESS ON OVER HEAD FOOTBRIDGES ULTILISATION IN SHAH ALAM SUPERVISOR: EN RASID BIN ALI GROUP MEMBERS:- MOHD SHAMSUL KAMAL B. MOHAMAD 08BKA10F2011 SITI NUR IZZATI BINT MOHD FADHIL 08BKA10F2001 MIHAMMAD KHAIR BIN HAMID 08DKA10F1215 MUHAMAD HASHIMI BIN ROMELI 08DKA10F1048
  2. 2. 1.1) INTRODUCTION Pedestrians will always choose the fastest way to reach the destination in the wish to go.Because of the factors to be fast, so their usually ignored their own safety. This is because manypedestrians ignore traffic conditions while theyre crossing, which will be disturb other roadusers. Such as, facilities for pedestrians crossing without disturbing other road users is verynecessary. The best method is to provide an overhead bridge. The flow of pedestrians and the traffic density are closely related to the use of anoverhead bridge. Pedestrians will be continue cross without using the bridge if they find the roadwas not too busy. Therefore, all the problems that arise to consumption and condition of bridges will bemade. Besides the proposals will be formulated based on the accumulated data.
  3. 3. 1.2) ABSTRACT The study of The Effectiveness of Overhead Footbridge Utilisation is a area of concern with respect to the pedestrian safety. The study is very important in order to identify the direct as well indirect reason, which contribute to the utilization of footbridges by the pedestrian. Sets of a data have been collected at eight various footbridges around Shah Alam. Volume of traffics and pedestrians crossing the roads are recorded manually and electronically using video camera. The study from data analysis has shown that the usage of footbridges is linearly proportionate with the traffic volume, volume per capacity ratio (V/C), location, bus stop and intersections. In addition, the footbridges’ designs, signboards and fences, which lead to pedestrians’ comfort and safety, also play some important roles on the effectiveness of footbridges utilisation. The finding from this study shall be considered in future design to improve the effectiveness of using footbridges and more important is consequently reduce the number of road accidents which involve pedestrians. Keywords : Effectiveness, Overhead Footbridge, Utilisation, Pedestrian
  4. 4. 1.3) PROBLEM STATEMENT Jejantasjadi ‘perhiasan’ KUANTAN 7 Feb. - Perhiasanatauprojekgajahputih? Itulahpersoalanmengenaikewujudanjejantas yangdisediakanolehkerajaanapabilasebahagianpenggunalalulintastidakmemanfaatkankemudahantersebutuntukmelintasjalan.Sebahagianpenggunalalulintaslebihsukamengambiljalanmudahdenganmelintasmenggunakanjalanrayawalaupunrisikopejalan kaki yang tidakmenggunakanjejantasadalahmerbahayadanbolehmengundangmaut.MajlisPerbandaranKuantan (MPK) membinajejantas di beberapalokasiutama,selainmenyediakanlampuisyaratuntukkemudahan orang ramaidengansatutujuaniaitumembolehkan orangramaimelintasjalanraya yang sibukdenganselamat.Namun, tinjauan Utusan Malaysia di beberapakawasantumpuan orang ramai disekitarbandarinimendapatitahapkesedaran orangramaiterhadappenggunaanjejantasmasihterlalurendahapabilakemudahanitutidakdimanfaatkandengansebaik-baiknya.Bayangkan, dalamkeadaanlalulintas yang sesakdengankenderaan yang bergerakagaklaju, segelintirpejalankaki beranimati sanggupmelintasjalanraya di bawahjejantassemata-matamalasmemanjatanaktangga.Tanpamerekasedari, sikapmalasdansambillewaitulah yangakanmembawapenyesalanseumurhidupsedangkansebarangkejadiantidakdiinginibolehdielakkanawal-awallagi.Antaraalasan yang diberikandalamtinjauanrambangituadalahjejantasterlalujauh, malashendakberjalanjauh,jejantasdibinaterlalutinggidanjejantastidakmenghalaketempat yangdituju.Lebihmenakutkanapabilaadaantaramerekasanggupmembawabersamaanak-anakmelintas dibawahjejantaswalaupunmenyedaritindakantersebutbolehmengundangpadah.Sebagaicontoh, jejantas di JalanMahkotaiaituterletakberhampiranIbuPejabat Polis Daerah (IPD)Kuantankerapberlakukemalangan yang melibatkanpejalan kakidanseharusnyamasyarakatmengambiliktibardenganapa yang berlaku.Ditambah pula, jalanraya dikawasanjejantastersebut yang mempunyailaluanempatlorongmenyukarkanpejalan kakiuntukmelintasdaniajelasmenunjukkanmerekalangsungtidakmemikirkankeselamatandirisendiri.Adakalanya,penggunajalanrayaterpaksamembrekdanmemperlahankankenderaansemata-matauntukmemberilaluankepadapejalan kaki melintas yangsecaratidaklangsungbolehmenyebabkanberlakukemalangan.Dalamsituasilain, adakalanganmereka yang tidakbertanggungjawabbertindakmembukabeberapabatangpagarbesiyang dibinaolehpihakberkuasatempatan (PBT) yang bertujuanmenyekat orang ramaimelintas dibawahjejantastersebut.Akibatnya, PBT menanggungkoskerugiantersebutdankeindahanbandarmenjadi cacatdenganpemandanganburuksedemikian.Walaupun PBT mengeluarkanarahanmengenakankompaunsebanyak RM300
  5. 5. kepadamereka yang engganmenggunakanjejantas, iasedikit pun tidakmemberikesandanmenyedarkan orangramai.Hanyasegelintirdaripadamereka yangmemikirkankeselamatandanberfikiranwarasmematuhiperaturantersebut.Sikapnegatifsedemikianseharusnyadielakkankeranaiabukansahajamembahayakankeselamatantetapimerupakanpembaziranwangkerajaan.Situasisepertiitumenjadikankemudahanjejantas yang dibinadengankostinggiitutidakubahsepertigajahputih.PihakberkuasaseharusnyalebihtegasmenanganimasalahberikutdanmenyelenggarakeadaanjejantastersebutsupayasentiasaberkeadaanbaikKegagalanpejalan kakimenggunakanjejantasmencerminkanmentalitimasyarakatterhadapkemudahanawammasihrendahdanmerekahanyaakanmematuhiperaturanapabilapihakberkuasamembuatoperasi di kawasanitu.Walaupunkeenggananmenggunakanjejantasitusudahmenjadisepertisatubudaya dikalanganmasyarakattetapipihakberkuasamasihperlumembendungnyadaripadaberlarutan.Mungkin MPKperlumewujudkansebuahpondok bit dikawasanitusupayadapatmemantaukeadaansecaraberterusandanmengambiltindakanterhadapmereka yangmelanggarperaturan.Dari sudutlain pula,adapenunggangmotosikalmengambiljalanpintasdenganmenggunakanjejantasuntukmenyeberangijalanbersama-samadenganpejalan kaki.Inibolehmengundanginsiden yangtidakdiinginisepertikemalangansesamapenunggangataupejalan kakiselainkejadianjenayahterutamasamundancabul.Sementaraitu, seorangpeniaga, MuzaruddinGhazali, 41, berkata, diaterlalukecewadenganperkembangantersebut, lebih-lebihlagiapabilaberlakunyakemalangan di kawasanjejantas.Apa yang lebihmenyedihkan, katanya,perkaraitutelahberlanjutansejaksekian lamawalaupunpihakpenguatkuasamengambiltindakandenganmengenakankompaunkepadamereka yangberdegil."Sayakesalkeranapernahterlihatibubapamemimpinanak-anakmerekamelintasjalan dibawahjejantas.Padawaktuitu, keadaantrafikagaksesakdansayalihatadakenderaan yangterpaksamemperlahankankenderaanmerekauntukmemberilaluankepadakeluargaterbabit."Sayaberharappihakberkuasaambilperhatianterhadapmasalahinidansayacadangkankepada PBT agardapatmelakukansesuatusertaperubahanuntukmenarikperhatian orangramaimenggunakanjejantassepertimenyediakanhiasansepanjanglaluanjejantasitu," ujarnya.Bagi RosmawatiSulong, 42,kerajaanmengambilinisiatifmenyediakanlaluanjejantasbagimemberikemudahankepada orangramaiuntukmelintasjalanrayadenganlebihselamatdantidakmembahayakannyawa.Bagaimanapunkatanya,keadaanberlakusebaliknyaapabila orang ramaimemandangjejantasituadalahsatuperkara yangmenyusahkanmerekaapabilaterpaksamemanjatanak-anaktangga yangmemenatkanmereka."Bagisayatindakankompaunsudahcukupuntukmengajarmereka. Kitatidakmahukemudahaninihanyamenjadiprojekgajahputihwalhaliasepatutnyadimanfaatkansepenuhnyaoleh orangramai, katanya.Seorangpekerjaswasta, Noor Abd.Rahman, 62, berkata, diapernahhampirterlanggarsekumpulanremaja yangsedangmelintasjalan di bawahjejantas."Sebagaipemandukita pula yang terpaksaberhati-hatisetiap kalimelaluikawasanterbabitkeranatidakdapatmenjangka orang akanmelintas di situ," katanya.Tambahnya,pihakberkuasaperlumewujudkanlangkah-langkahuntukmengatasimasalahtersebutsepertimengadakankempenbagimenggalakkan orangramaimenggunakankemudahan yang disediakanbagimenyelamatkannyawa orang ramai.
  6. 6. 1.4) OBJECTIVE1.4.1) The objectives from this study are :-  To identify the effectiveness of overhead footbridge utilization  To find factors effecting the usage of footbridge  To find out the suitability of constructed footbridges  To identify steps to improve the effectiveness of footbrideges utilization.1.5) SCOPE OF WORK1.5.1) The scopes are:-  Data been collected at 4 difference location (Existing Overhead Footbridges).  Data analyzing based on observation & interview with correspondence.  The effectiveness study to reduce the number of accident involving pedestrians cross the road & to maintain traffic flow at the same time.
  7. 7. 1.6) LOCATION OF WORK1.6.1) Location 1 The location footbridges isinfront of Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. This street is from Guthrie highway to Federal highway and Batu 3. the type of road is ‘Dual 3- lane’.1.6.2) Location 2 The location is besides school of Taman TunDr.Ismail Jaya, Shah Alam. This street is from TTDI to Bukit Jelutung and the type of road is ‘Dual 2-lane’.
  8. 8. 1.6.3) Location 3 This overhead footbridge was located at station KTM Batu 3 cross Federal Highway. This bridge stand without roof and the typeof road is ‘Dual 3- lane’.1.6.4) Location 4 This location is besides UiTM, Shah Alam near KFC at section 7. There are 1 bus stop besides the footbridges after the intersection infront of UiTM and the type of road is ‘Dual 2-lane’.

×