Your SlideShare is downloading. ×
0
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Celostní management
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Celostní management

1,144

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KONCEPT CELOSTNÍ MANAŢERSKÉ ZPŮSOBILOSTIPŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU Petr Večeřa Roman Majda Veronika Bobková Zuzana Jurásková Alţěta Butorová
 • 2. VĚDA O OBJEKTY JEJÍHO ZKOUMÁNÍ Roman Majda
 • 3. VĚDA A OBJEKTY JEJÍHO ZKOUMÁNÍ• Co je to věda?Je to soustava poznatků o objektech, které nás obkolpují.Kaţdé propracované a obecné rozumové poznání vycházející zpozorování, rozvaţování nebo experimentuV širokém smyslu:Nepřetrţitý společensky podmíněný proces systematického racionálního poznávánípřírody, společnosti a myšlení, při němţ dochází ke stále pravdivějšímu odrazu objektivníreality ve vědomí, ke stále hlubšímu pronikání od povrchových jevů k jejich vnitřnípodstatě, coţ umoţňuje stále dalekosáhlejší vyuţívání a ovládání přírodních aspolečenských procesů a stále účinnější praktické přetváření světa člověkem.
 • 4. POZNÁVÁNÍ• Jak získáváme poznatky o objektech?Vědeckými metodamyi: • Proces pozorování a analýz • Formování hypotéz • Testování (experiment) • Interpretace a syntézaZvlášní případy:• Statistické analýzy• Laboratorní testování a experimenty (ve spol. vědách velice sloţité)
 • 5. MANAGEMENT• Čím se zabývá?Řízením a působením na určitou soustavu(skupina lidí, spol.) a ovládání její činnostiJe to proces optimalizace vyţití lidských,materiálních a finančních zdrojů k dosaţení organisačních cílů.• Celostní management = soustava ucelené, integrované a komplexní soustavy poznatků o vlastnostech, dovednostech a vědomostech subjektů managementu
 • 6. SOUČASNÉ PROBLÉMY LIDSKÉ CIVILIZACE, VĚDY A VÝCHODISKA JEJICH ŘEŠENÍ Petr Večeřa
 • 7. STÁLE ROSTOUCÍ CENA• Joseph A. Tainter - Kolapsy sloţitých společností• „Zlatý věk“• výnosy z investic postupně klesají• současná věda dosahuje úţasných výsledků to ovšem děje za cenu enormních nákladů• počet vědců roste rychleji neţ počet obyvatel a náklady investované do vědy rostou rychleji neţ ekonomika jako celek• s růstem celkového počtu vědců stále klesá podíl vědců schopných dosahovat výjimečných výsledků „dělníci vědy“• Poměr výdaje na výzkum/produktivita je 4-5%/2% ročně.
 • 8. HLAVNÍ PROBLÉM VĚDY - PRODUKTIVITA• Archeologie - to zajímavé, co se dalo jednoduše vykopat, se uţ většinou vykopalo dávno• Medicína: Prodluţovat lidský ţivot je ve vyspělých zemích stále obtíţnější a draţší.• Tainter: Klesající produktivita medicíny je důsledkem faktu, ţe levné nemoci a neduhy byly zdolány jako první (základní výzkum vedoucí k objevení penicilinu nestál více neţ 20 000 dolarů). V roce 1930 investovaly USA do zdravotnictví 3,3 % HDP, coţ dokázalo zajistit průměrnou délku ţivota 59,7 roku. „Výnos“ této investice, tj. poměr mezi vynaloţenými procenty HDP a dosaţenou průměrnou délkou ţivota, od té doby prudce klesá.• Z výše uvedených skutečností nevyplývá, ţe bychom měli vědu přestat financovat
 • 9. KOLAPSY CIVILIZACÍ• Hlavní dva problémy konce lidské civilizace: Vnitřní síla a morálka civilizace X faktory typu epidemií či klimatických změn• Sloţité civilizace zanikají ve chvíli, kdy se jejich udrţování stane příliš drahé a neefektivní• Stabilita společnosti závisí na tom, ţe se dokáţe vyrovnat i s výraznými globálními problémy• nejspolehlivějším způsobem, jak se vyhnout poklesu výnosů, se v minulosti ukázaly nové zdroje energií
 • 10. SUBJEKTY MANAGEMENTU, JEJICH KOMPETENCE A CELOSTNÍKOMPETENTNOST (ZPŮSOBILOST) PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU Bětka Butorová
 • 11. SUBJEKTY MANAGEMENTU• Jednotlivci• Skupiny lidí• Vedoucí pracovníci• Manaţeři• Vlastníci• (ředitel školy, kantor…)
 • 12. KOMPETENCE SUBJEKTŮ• Charakteristika„oprávnění, rozsah působnosti nebo činnostioprávnění a povinností svěřených právní normouurčitému orgánu nebo organizaci, příslušnost poodborné nebo věcné stránce, funkční nebo sluţebnípravomoc.“
 • 13. MANAŢERSKÉ KOMPETENCE• vědomosti • know - how• zkušenosti • schopnosti• charisma • inteligence• motivace • hodnoty• dovednosti • postoje• talent • další vlastnosti
 • 14. MANAŢERSKÁ KOMPETENTNOST• „schopnost chovat se způsobem odpovídajícím poţadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace a tak přinášet ţádoucí výsledky“• „způsobilost vedoucího pracovníka vykonávat určitou pracovní funkci, vyuţívat znalosti a dovednosti v nových situacích“
 • 15. PILÍŘE KOMPETENTNOSTI1. Sociální zralost 2. Odborná zdatnost 3. Praktické dovednosti• jednání • specifické • vyuţití znalostí znalosti v• vedení • komunikace určitém oboru• výběr • univerzální • motivace• rozvoj kompetence • práce v týmu • sebeřízení • řízení svého času
 • 16. PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU Zuzana Jurásková
 • 17. PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU• Pojímá se různě• 3 pilíře: • Sociální zralost • Odborná zdatnost • Praktická dovednost
 • 18. SCHÉMA PŘEDMĚTU VĚDY O MANAGEMENTU
 • 19. ROZVINUTÁ CELOSTNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ MANAGEMENETU VS LEADERSTVÍ A CHARISMA Veronika Bobková
 • 20. ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ MANAGEMENTU• Odborná způsobilost• Metodická způsobilost• Sociální způsobilost• Osobní způsobilost
 • 21. LÍDERSTVÍNositelem managementu - manaţer,reprezentant vedení – lídr.• Lídr je člověk se specifickými vlastnostmi.
 • 22. CHARISMA• charisma = schopnost jedince získávat si a vést skupinu bez formálního mandátu, jen vlivem své osobnosti
 • 23. ZDROJE• Kreativni management v praxi• Celostní management• Charakteristika pojmů managemetn a managet – seminární práce – Slezská univerzita v Opavě• Wikipedia
 • 24. DĚKUJEME ZA POZORNOST

×