KONCEPT CELOSTNÍ MANAŢERSKÉ     ZPŮSOBILOSTIPŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU       Petr Večeřa      Roman M...
VĚDA O OBJEKTY JEJÍHO ZKOUMÁNÍ      Roman Majda
VĚDA A OBJEKTY JEJÍHO ZKOUMÁNÍ• Co je to věda?Je to soustava poznatků o objektech, které nás obkolpují.Kaţdé propracované ...
POZNÁVÁNÍ• Jak získáváme poznatky o objektech?Vědeckými metodamyi:  • Proces pozorování a analýz  • Formování hypotéz ...
MANAGEMENT• Čím se zabývá?Řízením a působením na určitou soustavu(skupina lidí, spol.) a ovládání její činnostiJe to proce...
SOUČASNÉ PROBLÉMY LIDSKÉ CIVILIZACE, VĚDY A VÝCHODISKA JEJICH ŘEŠENÍ       Petr Večeřa
STÁLE ROSTOUCÍ CENA•  Joseph A. Tainter - Kolapsy sloţitých společností•  „Zlatý věk“•  výnosy z investic postupně kles...
HLAVNÍ PROBLÉM VĚDY - PRODUKTIVITA•  Archeologie - to zajímavé, co se dalo jednoduše vykopat, se uţ většinou vykopalo  ...
KOLAPSY CIVILIZACÍ•  Hlavní dva problémy konce lidské civilizace: Vnitřní síla a morálka civilizace X faktory  typu epi...
SUBJEKTY MANAGEMENTU, JEJICH  KOMPETENCE A CELOSTNÍKOMPETENTNOST (ZPŮSOBILOST)   PŘEDMĚT CELOSTNÍHO    MANAGEMENTU ...
SUBJEKTY MANAGEMENTU• Jednotlivci• Skupiny lidí• Vedoucí pracovníci• Manaţeři• Vlastníci• (ředitel školy, kantor…)
KOMPETENCE SUBJEKTŮ• Charakteristika„oprávnění, rozsah působnosti nebo činnostioprávnění a povinností svěřených právní nor...
MANAŢERSKÉ KOMPETENCE• vědomosti    • know - how• zkušenosti    • schopnosti• charisma     • inteligence• motiv...
MANAŢERSKÁ KOMPETENTNOST• „schopnost chovat se způsobem odpovídajícím poţadavkům práce v parametrech daných prostředím o...
PILÍŘE KOMPETENTNOSTI1. Sociální zralost  2. Odborná zdatnost  3. Praktické dovednosti• jednání       • specifické...
PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU      Zuzana Jurásková
PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU• Pojímá se různě• 3 pilíře:  • Sociální zralost  • Odborná zdatnost  • Praktická dovednost
SCHÉMA PŘEDMĚTU VĚDY O MANAGEMENTU
ROZVINUTÁ CELOSTNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ MANAGEMENETU VS  LEADERSTVÍ A CHARISMA     Veronika Bobková
ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ MANAGEMENTU• Odborná způsobilost• Metodická způsobilost• Sociální způsobilost• Osobní způsobilost
LÍDERSTVÍNositelem managementu - manaţer,reprezentant vedení – lídr.• Lídr je člověk se specifickými vlastnostmi.
CHARISMA• charisma = schopnost jedince získávat si a vést skupinu bez formálního mandátu, jen vlivem své osobnosti
ZDROJE•  Kreativni management v praxi•  Celostní management•  Charakteristika pojmů managemetn a managet – seminární pr...
DĚKUJEME ZA POZORNOST
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Celostní management

1,622 views
1,409 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Celostní management

 1. 1. KONCEPT CELOSTNÍ MANAŢERSKÉ ZPŮSOBILOSTIPŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU Petr Večeřa Roman Majda Veronika Bobková Zuzana Jurásková Alţěta Butorová
 2. 2. VĚDA O OBJEKTY JEJÍHO ZKOUMÁNÍ Roman Majda
 3. 3. VĚDA A OBJEKTY JEJÍHO ZKOUMÁNÍ• Co je to věda?Je to soustava poznatků o objektech, které nás obkolpují.Kaţdé propracované a obecné rozumové poznání vycházející zpozorování, rozvaţování nebo experimentuV širokém smyslu:Nepřetrţitý společensky podmíněný proces systematického racionálního poznávánípřírody, společnosti a myšlení, při němţ dochází ke stále pravdivějšímu odrazu objektivníreality ve vědomí, ke stále hlubšímu pronikání od povrchových jevů k jejich vnitřnípodstatě, coţ umoţňuje stále dalekosáhlejší vyuţívání a ovládání přírodních aspolečenských procesů a stále účinnější praktické přetváření světa člověkem.
 4. 4. POZNÁVÁNÍ• Jak získáváme poznatky o objektech?Vědeckými metodamyi: • Proces pozorování a analýz • Formování hypotéz • Testování (experiment) • Interpretace a syntézaZvlášní případy:• Statistické analýzy• Laboratorní testování a experimenty (ve spol. vědách velice sloţité)
 5. 5. MANAGEMENT• Čím se zabývá?Řízením a působením na určitou soustavu(skupina lidí, spol.) a ovládání její činnostiJe to proces optimalizace vyţití lidských,materiálních a finančních zdrojů k dosaţení organisačních cílů.• Celostní management = soustava ucelené, integrované a komplexní soustavy poznatků o vlastnostech, dovednostech a vědomostech subjektů managementu
 6. 6. SOUČASNÉ PROBLÉMY LIDSKÉ CIVILIZACE, VĚDY A VÝCHODISKA JEJICH ŘEŠENÍ Petr Večeřa
 7. 7. STÁLE ROSTOUCÍ CENA• Joseph A. Tainter - Kolapsy sloţitých společností• „Zlatý věk“• výnosy z investic postupně klesají• současná věda dosahuje úţasných výsledků to ovšem děje za cenu enormních nákladů• počet vědců roste rychleji neţ počet obyvatel a náklady investované do vědy rostou rychleji neţ ekonomika jako celek• s růstem celkového počtu vědců stále klesá podíl vědců schopných dosahovat výjimečných výsledků „dělníci vědy“• Poměr výdaje na výzkum/produktivita je 4-5%/2% ročně.
 8. 8. HLAVNÍ PROBLÉM VĚDY - PRODUKTIVITA• Archeologie - to zajímavé, co se dalo jednoduše vykopat, se uţ většinou vykopalo dávno• Medicína: Prodluţovat lidský ţivot je ve vyspělých zemích stále obtíţnější a draţší.• Tainter: Klesající produktivita medicíny je důsledkem faktu, ţe levné nemoci a neduhy byly zdolány jako první (základní výzkum vedoucí k objevení penicilinu nestál více neţ 20 000 dolarů). V roce 1930 investovaly USA do zdravotnictví 3,3 % HDP, coţ dokázalo zajistit průměrnou délku ţivota 59,7 roku. „Výnos“ této investice, tj. poměr mezi vynaloţenými procenty HDP a dosaţenou průměrnou délkou ţivota, od té doby prudce klesá.• Z výše uvedených skutečností nevyplývá, ţe bychom měli vědu přestat financovat
 9. 9. KOLAPSY CIVILIZACÍ• Hlavní dva problémy konce lidské civilizace: Vnitřní síla a morálka civilizace X faktory typu epidemií či klimatických změn• Sloţité civilizace zanikají ve chvíli, kdy se jejich udrţování stane příliš drahé a neefektivní• Stabilita společnosti závisí na tom, ţe se dokáţe vyrovnat i s výraznými globálními problémy• nejspolehlivějším způsobem, jak se vyhnout poklesu výnosů, se v minulosti ukázaly nové zdroje energií
 10. 10. SUBJEKTY MANAGEMENTU, JEJICH KOMPETENCE A CELOSTNÍKOMPETENTNOST (ZPŮSOBILOST) PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU Bětka Butorová
 11. 11. SUBJEKTY MANAGEMENTU• Jednotlivci• Skupiny lidí• Vedoucí pracovníci• Manaţeři• Vlastníci• (ředitel školy, kantor…)
 12. 12. KOMPETENCE SUBJEKTŮ• Charakteristika„oprávnění, rozsah působnosti nebo činnostioprávnění a povinností svěřených právní normouurčitému orgánu nebo organizaci, příslušnost poodborné nebo věcné stránce, funkční nebo sluţebnípravomoc.“
 13. 13. MANAŢERSKÉ KOMPETENCE• vědomosti • know - how• zkušenosti • schopnosti• charisma • inteligence• motivace • hodnoty• dovednosti • postoje• talent • další vlastnosti
 14. 14. MANAŢERSKÁ KOMPETENTNOST• „schopnost chovat se způsobem odpovídajícím poţadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace a tak přinášet ţádoucí výsledky“• „způsobilost vedoucího pracovníka vykonávat určitou pracovní funkci, vyuţívat znalosti a dovednosti v nových situacích“
 15. 15. PILÍŘE KOMPETENTNOSTI1. Sociální zralost 2. Odborná zdatnost 3. Praktické dovednosti• jednání • specifické • vyuţití znalostí znalosti v• vedení • komunikace určitém oboru• výběr • univerzální • motivace• rozvoj kompetence • práce v týmu • sebeřízení • řízení svého času
 16. 16. PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU Zuzana Jurásková
 17. 17. PŘEDMĚT CELOSTNÍHO MANAGEMENTU• Pojímá se různě• 3 pilíře: • Sociální zralost • Odborná zdatnost • Praktická dovednost
 18. 18. SCHÉMA PŘEDMĚTU VĚDY O MANAGEMENTU
 19. 19. ROZVINUTÁ CELOSTNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ MANAGEMENETU VS LEADERSTVÍ A CHARISMA Veronika Bobková
 20. 20. ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ MANAGEMENTU• Odborná způsobilost• Metodická způsobilost• Sociální způsobilost• Osobní způsobilost
 21. 21. LÍDERSTVÍNositelem managementu - manaţer,reprezentant vedení – lídr.• Lídr je člověk se specifickými vlastnostmi.
 22. 22. CHARISMA• charisma = schopnost jedince získávat si a vést skupinu bez formálního mandátu, jen vlivem své osobnosti
 23. 23. ZDROJE• Kreativni management v praxi• Celostní management• Charakteristika pojmů managemetn a managet – seminární práce – Slezská univerzita v Opavě• Wikipedia
 24. 24. DĚKUJEME ZA POZORNOST

×