Kaedah Pengajaran Jawi

1,048 views

Published on

4 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
4
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaedah Pengajaran Jawi

 1. 1. @ @   @ @ @ @çaì‡åÐ@bmíä@ @å×bã‰ìÐ…@Íí@ðëbu@æõb¯a@ánî   @ @Þ‰ìß@æa…@âýg@åÔí†í†äÏ@³ibu @ @bîîÜß@æŠuýÏ@åíäà× @ @ @ @
 2. 2. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @åÜäÌÏ @ @NðØ×@åãb×@ð‰…@îÛìm…@ðëbu@æõb¯a@ánî@.1 @ @N‫@73@ﺣﺮﻭﻑ‬ðëbu@٢‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åÌÜîi@.2 @ @ ‹ @‰ @‡ @… ‫@ „@ ﺡ ﺥ‬x @‫@ ﺓ ﺙ‬p @l @a @Ú @Ö @Ò ‫@ ﻑ‬Î ‫@ ﻍ‬Ê @à @ ‫@ ”@ ˜@ ﺽ‬ @ @ @t @ô @ð @õ @ê @ú @ë @æ @â @Þ @ @ @Nðëbu@R‫@ﺣﺮﻭﻑ‬ÖìÐßìÜ×@.3 @ @sÐÜ@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@Íí@R‫.@ﺣﺮﻭﻑ‬A @ @ô@@ú@@ë@@‹@@‰@@‡@@…@@ñ@@a@ @ @ @ @ @@ @@@@@@ïÛaì‚×@sÐÜ@æa…@âìÜj@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@R‫.@ﺣﺮﻭﻑ‬B @L¨@Ùîm@I@튚Ìía@bèi@åàväîÏ@æõbmb׊Ï@Òai@@@@@ @ @H¨@åíõb@@@@@ @ @ @ @Ã@@Â@ ‫@@”@@˜@@ﺽ‬@@‫@@ﺥ‬@@„@@x@‫@@ﺙ‬p@@l @ @ @ @t@@ð@@ê@@æ@@â@@Þ@@@@Ú@@Ö@@Ò@@‫@@ﻑ‬Î@@‫@ﻍ‬Ê@@@@@@@ @ @ @ sÐÜ@æa…@âìÜj@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@Íí@‫.@ﺣﺮﻭﻑ‬C @ @õ @ @@ @ @ @ ١
 3. 3. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @Nïßë‰@æa…@ðëbu@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åã…bÏ@.4 @ @@ @ïßë‰ @ðëbu @ @ @ïßë‰ @ðëbu @ @ïßë‰ @ðëbu g @@@ @ s @ @ a @ @a l @ @Þ @ sy @” @ b @l m @ @â @ s @˜ @ t @p n @ @æ @ d, (dh) ‫@ ﺽ‬ t/h @ @ñ w, u, o @ @ë @ @ @t, (t) @ @ s. (th) ‫ﺙ‬ v @ @ú @ z, (z) @ @à @ j @x awal: a,i,u h @ @ê @ akhir : k ( ) @Ê @ c @„awal : gugur akhir : k ( ) @ @õ @ gh ‫ﻍ‬ @ h, (h) @ y,i,e taling @ð @ ng @Î @ kh ‫ﺥ‬ e pepet akhir @ô @ f ‫ﻑ‬ @ d @ @… ny @ @t @ p @Ò @ z (dh) @ @‡ @ @ @ k (q) @Ö @ r @ @‰ @ @ @ @ @ k @@@Ú @ @ @z @ @‹ @ @NÝ×ëú@R‫ﻑ‬ëŠy@.5 @ @ @ @Nð@Lë@La@☼@ @ @ @ @ @H@a,e,i,o,u@I@=@ïßë‰@åîÛìm@a… ٢
 4. 4. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @NÝ×ëú@ïqìi@.6 @ @ @ @@a a @e @a @o @ëa @u @ëa @e @ða @i @ða = @aba @bi be @l bo @ìi bu @ìi be @ïi @bi @ïi = @l @ @NÚìiŠm@pb×ì×ì@ìmb@.7 @ @NÝ×ëú@R‫†@ﺣﺮﻭﻑ‬ω…@ðŠí…Šm@aë†×@‫@ @☼@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @Z@êìnãì@ @ m ìm ìm @ @ïm @ïm @ @bm te to tu te ti ta @ @ @ @NÒìmìmŠm@pb×ì×ì@ìmb@.8 @ @ @ @N‫@ﺣﺮﻭﻑ‬aë…@ðõbqìо@.8.1@@ @ @ @ @ @NÝ×ëú@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬å×ìi@aë†×@‫@@ @☼@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @ @Npb×@ì×ì@éÌm…@H@a@I@‫…@ﺣﺮﻭﻑ‬a@Ö†îm@☼@ @@ @ @ @Z@êìnãì@ @ Ñ Šm @ @Ýi @á™ @Íi @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ٣
 5. 5. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @N‫@ﺣﺮﻭﻑ‬œîm@ðõbqìо@.8.2@ @ @ @ @ @N( i,e )@=@ð@Ý×ëú@†Ï‰…@ðŠí…Šm@aë†×@‫@@ @☼@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @ @Z@êìnãì@ @ i e @Ýîi @ @´m @áîu @´ @ @ @ @N( u, o )@=@ë@Ý×ëú@†Ï‰…@ðŠí…Šm@aë†×@‫@@ @☼@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @ @Z@êìnãì@ @ u o @æìÏ @pìu @Îìm @ìÏ @ @NÚìiŠm@K@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@.9 @ @Nìíýß@bèi@ïßë‰@æõb¯a@ïmŠÐ@b¯c…@☼@ @@ @ @ @ ï×b× ð‰bß = ač@@a ìmbi ìuü = @@ a a ýîi aã = a@@ča îm ðŠí… = ač@@ča ëm ìÜîÏ = @ @@@č a a üìß bãì™ = a@@ a ïqìi ð‰ë… = ač@@ a ë…ì ë‰ì™ = a@@ a @ @ ٤
 6. 6. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @@@@@@@@@…a@Ö†îm@H@a@@a@I@ÚìiŠm@@K@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@☼@@@ @ @ @N@aë†×@pb×@ì×ì@†Ï@H@a@I@‫@@ @@@@@@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬ @ @HxLâLÚLðL„LtLLæLLÒLpLlI@‫@9@ﺣﺮﻭﻑ‬oÏa…Šm@☼ @ @ @ @NH@a@I@‫…@ﺍﻟﻴﻒ‬a@Ö†îm@@@@@@@ @ @ @ @ @ pbß Òbi = a@@a @ @@ @H@a@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬éj·…@éÜÓ†äç@‫@ﺍﺧﲑﻥ‬åçìj¹a@b¹Šäß@taØ@☼ @ @ @ @ì×bÏbi@ @Òbi@@O@@tbmbß@ @pbß@Z@êìnãì@ @ @ @ @ @NÎ@@ë@@Þ@@‰@@…@@âìØy@@N10 @ @ @ @‫…@ﺣﺮﻭﻑ‬a@ìÛŠÏ@H@a@@a@I@ÚìiŠm@@K@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@☼ @ @ @ @Naë†×@pb×@ì×ì@†Ï@H@a@I@‫@@@@@@@@@@@@ﺍﻟﻴﻒ‬ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @ @bËbË @ @aëbi @übu @ @a‰bi @ @a…a… @ @ @ @N@æa…@Ú@âìØy@@.11 @ @HaI@‫…@ﺣﺮﻭﻑ‬a@Ö†îm@pb×ì×ì@‫@ﺩﺃﺧﲑ‬ga@æa…@ka@ïqìi@☼@@@@ @ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@@@@@@@@Ú @ @ìß @ @ü @ @ @Ùîm @ @Úb @ @ @ @@ @H@a@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬éj·…@éÜÓ†äç@‫@ﺍﺧﲑﻥ‬åçìj¹a@b¹Šäß@taØ@☼ @ @ @ @@å×b™ýß@ @ü@@O@@tb×ìÛ@ ÚìÛ@Z@êìnãì@@@@@@@ @ ٥
 7. 7. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @ @ @Nïí…aŠm@æõbmb×ŠÏ .12 @ @ @ @Nâü@æõb¯a@pìØîÌß@sãõb¯a@åØÜØ×…@Íí@æõbmb׊Ï@☼ @ @ @ @Z@êìnãì@ @ @ @Ùu @ @oî× @ @†Ï @ @…a @ @Òa @ @Ùß @ @œîm @@ð… @ @áîÛ @ @ða @ @åi @ @†Ï‰… @ @åía @ @æa… @ @oía @ @´Øß… @ @Š‘ @ð‰… @ @oäi @ @†Ð× @ @ @ @ @ @ @ïãõbß @ @ÚaŠã @ @ @ @H@ðLëLa@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬éj·…@éÜÓ†äç@‫@ﺍﺧﲑﻥ‬åçìj¹a@b¹Šäß@taØ@☼ @ @ @éÜîäía@ @åía@@O@é×ìnía@ @oía@@O@@ta…a@ …a@Z@êìnãì@@@@@@@ @ @@@ @ @ @@ @@@H@a@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åèjàäÏ@…a@Ö†îm@–@†Ð×L†Ï‰…@L@†Ï@Z@ïÛaì‚×@☼ @ @ @@@@@@@@@@@@ @ @ @ì׆ω…@ †Ï‰…@O@ì߆Ð×@ @†Ð×@O@t†Ï@ †Ï@Z@êìnãì@@@@@@ @ @ @@ @ @ @ @NÎìnÐí…@ê†ÇbÓ .13 @ @@@@@@@@@@Öìnãëa@H@oi@I@ðë@L@HauI@ëa@L@HaiI@ða@åØÓìb¾@☼ @ @ @ @@æõbmb׊Ï@…ì–Ôß@å×aˆîj¾@@@@@@@@@@@@@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @ðë@M@oi @ @ëa@@M@au @ @ða@–@ai @ @ðìjßa @ @ëa‰ì™ @ë‰ì™ @ðbÏìm @ @¿ìm ٦
 8. 8. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @NHÒŠ™ìßìçI@…ì–Ôß@æõaˆîiŠÏ@.14 @ @@ Nâb@Ðàç@Íí@æõb¯a@éÛbía@ÒŠ™ìßìç@☼@ @@ @@NpìjŠm@æõbmb׊Ï@aë…@å×aˆîj¾@Öìnãëa@HaI@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åØÓìb¾@☼@ @ @ @Z@êìnãì@ @ @pantas nãbÏ @ @pentas näÏ @buaya @ @bíaìi @ @@buai @ @ðaìi@ @@åäíõüŠi@¿bnm@sãõb¯a@âb@Íí@æõbmb׊Ï@éÛbía@ïÔîÔy@ÒŠ™ìßìç ☼ @ @ @ @ @@ @@ @Nïqìi@@@ @ @Npbía@a…@æõbmb׊Ï@å׊a…Ši@oèîÛ…@ïÔîÔy@ÒŠ™ìßìç@☼@ @Npbía@a…@åÓë…ë†×@ðõìÛýß@å×aˆîi…@éîÛìi@pìjŠm@æõbmb׊Ï@☼ @ @Z@êìnãì@ @ @ @biro ëi @ @biru ëi @ @sisi ïî @ @@sesi ïî @ @Npbía@a…@æõbmb׊Ï@å׊a…Ši@oèîÛ…@ïÔîÔy@ÒŠ™ìßìç@☼@ @Npbía@a…@åÓë…ë†×@ðõìÛýß@å×aˆîi…@éîÛìi@pìjŠm@æõbmb׊Ï@☼ @ @N‫@ﺍﺧﲑﻥ‬ëbma@åÛëa@åçìj¹a@æaŠ×@ð…buŠm@ïÔîÔy@ÒŠ™ìßìç@☼ @ @Z@êìnãì@ @ @ @Ýîj @ @é׉ @sambilan åÜîj @ @@merekah é×Šß sembilan @åÜîj markah @ @é×Šß ٧
 9. 9. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @NHõI@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åÓë…ë†×@.15 @ @@@@@ @ @@@@éßë‰@å×bí†…@ìÛŠÏ@æõbmb׊Ï@éÌm…@‫@ﺣﺎﺿﲑ‬HõI@Ùu@☼@ @ @ @NsÐÜ@ëbma@âìÜj@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@Îìjßb…@æa…@sÓìnãëa@@@@@@@@@@ @ @Z@êìnãì@ @ Masalah @ @ @ @éÜ÷ß Malaikat @ @ @ @òØöýß Walfaizin @ @ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ‬ @ @ @ @@@aë…@a‰bnãc…@éîàÏ@ðb™bj@™ìmŠi@HõI@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬Ùu@☼@@ @@ @@åË… ¾@sÔnÛ@æa…@åíŠí†äŠi@îÛìm…@éÜÓ†äç@Ý×ëú@ïqìi@@@@@@@@@@@ @ @@NsÐÜ@‫@@@@@@@@@@@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @Z@êìnãì@ @ paus @ @ @ @ëõbÏ aur @ @ @ @‰ëõa ghaib @ @ @ @‫ﻳﺐ‬õ‫ﻏﺎ‬ pais @ @ @ @íõbÏ laut @ @ @ @pëõü @ @ @ @ @ @ ٨
 10. 10. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @@@Íí@H@a@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬äšÌÏ@ðb™bj@å×bãì™…@HõI@‫@ @@☼@@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @@Ý×ëú@åË… @Ý×ëú@ïqìi@åmë‰ëa@oÏa…Šm@ýîibÏa@aë†×@@@@@@@@@@@@ @ @Nåíõü@Íí@@@@@@@@@@@@@ @ @@NH@a@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬ÐÜ@¾@éÛbía@HõI@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åÓë…ë†×@☼@ @ @Z@êìnãì@ @ karaoke @ @ @ï×ëõa‰b× iaitu @ @ @ @oíõbí setiausaha @ @ @‫ﻭﺳﻬﺎ‬õ‫ﺳﺘﻴﺎ‬ pancaindera @ @ @a‰†äíõb‚äÏ @ @ @ @@@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬ïËë†ãbÌß@Íí@lŠÇ@bèi@†Ï‰…@åÏŠ@éÜînía@☼@@@@ @ @ @NÝ•a@bèi@a…@æõb¯a@åØÜØ×…@æõbmb׊Ï@‫@ﺩﺃﺧﲑ‬HõI@@@@@@@@@@@@ @ @@ @ @Z@êìnãì@ @ wuduk @ @ ‫ﻭﺿﻮﺀ‬ imlak @ @ ‫ﺍﻣﻼﺀ‬ anbia @ @ ‫ﺍﻧﺒﻴﺎﺀ‬ ikhfak @ @ ‫ﺍﺧﻔﺎﺀ‬ @ @ @ @ @ @ ٩
 11. 11. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä@ @@@aì@†Ï@H@c@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬mc…@åØÔnÛ…@HõI@‫☼@@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @ýîibÏa@@H@a@I@‫@@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@üìߊi@Íí@Ša…@pb×@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@N( ke@)@Ú@L( se@)@@L( di@)@…@@åçìj¹a@b¹Šäß@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@@@@@@@@ Šuc… @ @ @ @Šua mëd @ @ @ @mëa åäîÌíd× @ @ @ @´Ìía @ @@ @@@@†Ï@tbç@H@g@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬êëbi…@åØÔnÛ…@HõI@‫☼@@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @@Nêëbi…@æõbmb׊Ï@œîm@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@@@@@@@@ Islam @ @ @ @âýg eh @ @ @ @éíg e-mail @ @ @ @ÝîßMðg @ @ @ @ @.e@‫ﻑ‬ëŠy@bvîÌß@Öìnãëa@å×bãì™…@H@ðg@I@☼@ @@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ١٠
 12. 12. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @NlŠÇ@bèi@åàväîÏ@pb×@@.16 @ @ @ @@a…@ÒŠŠm@ê…ì@Íí@lŠÇ@bèi@æõbmb׊Ï@☼@@@@@@@@ @ @ @åmìj@pìØîÌß@ðëbu@a…@b¯c…@ìíýß@bèi@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @@@@@@@@@Nìíýß@bèi@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @Z@êìnãì@ @ @ @mŠ× @ @æìib @ @åíˆía @ @ïÜça @ @@ @@éÛa…a@@sãõb¯a@åØÜØ×…@Íi@lŠÇ@bèi@åàväîÏ@æõbmb׊Ï@@☼@ @@ @ @@NæaõŠÔÛa@a…@oÏa…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @Z@êìnãì@ @ @ @ñ…bjÇ @ @ñý• @ @ñb׋ @ @ôìÔm @ @‫ﺍﺧﻼﺹ‬ @ @æbya @ @ @ @Nåíõü@Íí@éÏëŠía@Rbèi@æa…@튚Ìía@bèi@åàväîÏ@pb×@.17 @@@@@ @ @ @ @@pb×ì×ì@éîjÛ@ëbma@aë…@†Ï‰…@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@☼@ @@ @ @ @Nsîßë‰@åîÛìm@æõb¯a@å׊a…Ši@b¯c…@éÜÓ†äç@@@@ @ @Z@êìnãì@ @ @kapitalis îÛbnîÏb× @@batalion æìîÛbmbi @ @virus ëŠíú @ @subsidi ð†îiì @ @ ١١
 13. 13. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @@ @@ @@b¯c…@éÜÓ†äç@pb×ì×ì@ìmb@†Ï‰…@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@☼@ @ @ @ @ @Nsämìj@å׊a…Ši@@@@ @ @ @ @Z@êìnãì@ @ @p@Þëú volt @ @@Ùîm teks @ @ @ @ @ @Npb×@ðbØˉ@.18 @ @ @ @bèi@åÛìÐàî@pb×@ðbØˉ@O@a‰bn@pb×@ðbØˉ@☼@ @@ @ @ @Nìíýß@bèi@ïßë‰@æõb¯a@ïmŠÐ@Ö‰bu@îÛìm…@éÜÓ†äç@@@@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @ @bèi@åÛìÐàî @ @a‰bn @buah hati ïmbç@êaìi @@bijak pandai ða†äÏ@Õvîi @bulan madu ë…bß@åÛìi @aman damai ðbßa…@æbßa @ @@ @@bèi@æõb¯a@a…@Ñnäß@éÜm@Íí@æa…@O@âìàÇ@pb×@ðbØˉ@☼@ @@ @ @ @Nïßë‰@æõb¯a@ïmŠÐ@ÎìjßbŠi@îÛìm…@éÜÓ†äç@ìíýß@@@@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @ @Ñnäß@O@âìàÇ jawatankuasa aìØämëbu @ @olahraga aŠëa kakitangan åËbnî×b× tanggungjawab laìvËìšÌm ١٢
 14. 14. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @NÍÛëa@pb×@.19 @ @ @ @Nxbè@HRI@ÙËa@åË…@îÛìm…@éÜÓ†äç@êìäÏ@ÍÛëa@pb×@☼@ @@ @@ @@åË…@îÛìm…@éÜÓ†äç@ïqìi@åèiëaŠÏ@O@bßaŠíaŠi@ÍÛëa@pb×@☼@ @@ @ @ @NH@M@I@ÍÐ@a†äm@@@ @ @ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @@ïqìi@åèiëaŠÏ@O@bßaŠíaŠi@ÍÛëa@pb× @ @@êìäÏ@ÍÛëa@pb× @ @ïuìÏMbuìÏ @ @î×bÏ@Mì×bÏ @RðbÏìm @Rðbãa @ @åçaìiMêaìi @æ‰ìíbM‰ìíb @Rðäß @Ra‰bšã @ @ @ @ @ @@@åÛëa@åçìj¹a@.20@ @@@@pb×@åË…@ì·Ši@H@ŠÏ@LŠm@LŠi@I@@åÛëa@åçìj¹a@Òbîn@☼@ @@ @ @ @@åØÜØ×…@éÜÓ†äç@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬åË…@üìß‫@ﺑﺮ‬Íí@Ša…@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @NpìjŠm@Ša…@pb×@†Ï@‫@@@@@@@@@@@@@@@@@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬ @ @Z@êìnãì@ @ @ @H@ŠÏ@LŠm@LŠi@I @ @…aŠi @ @ @ @…a @ @Ši @ @pìØíaŠm @ @ @ @pìØía @ @Šm @æõbèëaŠÏ @ @ @ @bèëa @ @ŠÏ @ @ ١٣
 15. 15. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @ @ @@@@pb×@åË…@ì·Ši@H@bÌÏ@æa…@bÌß@I@@åÛëa@åçìj¹a@Òbîn@☼@ @@ @ @@@H@i@I@ða@ïqìiŠi@Íí@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬åË…@üìß‫@ﺑﺮ‬Íí@Ša… @pb×@†Ï@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬åØÌÜîç…@éÜÓ†äç@H@u@I@ëa@@æa… @ @NpìjŠm@Ša… @ @@ @ @ @ @ @Z@êìnãì@ @ @ @H@bÌÏ@@L@bÌß@I @ @ïîÌß @ @ @ @ïía @ @bÌß @ @ë‰ìÌÏ @ @ @ @ë‰ëa @ @bÌÏ@ @@@@lŠÇ@bèi@åàväîÏ@æõbmb׊Ï@†Ï‰…@Ša…@pb×@taØ@☼ NpìjŠm@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬åØÜØ×…@éÜÓ†äç@@@@@@@@@@@@@@@@@ Z@êìnãì @ @‫ﰲ‬b–ãbÌß @ @ @ @‫ﻑ‬b–ãa @ @bÌß @ @ @ @ @ @@ @@ @ @ @@@Íí@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬åË…@üìß‫@ﺑﺮ‬Íí@Ša…@pb×@taØ@☼ @ @@ @ @@NpìjŠm@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬åØÜØ×…@éÜÓ†äç@H@a@I@a@ïqìiŠi@@@@@@@@@@@@@@@@@ Z@êìnãì @ @ê‰bÌÏ @ @ @ @ê‰a @ @bÌÏ @ @ @ @ @ @ ١٤
 16. 16. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @ @ @ @ @ @ @N(anI@‫@ﺍﺧﲑﻥ‬åçìj¹a@.21 @ @ëbma@H@a@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@‫@ﺩﺃﺧﲑﻱ‬Íí@Ša…@pb×@Òbîn@☼@ @@ @ Næõ@åçìj¹a@åØÓìbß…@éÜÓ†äç@HaI@a@ïqìi@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ëbma@H@ë@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@‫@ﺩﺃﺧﲑﻱ‬Íí@Ša…@pb×@Òbîn@☼@ @@ @ Næa@åçìj¹a@åØÓìbß…@éÜÓ†äç@HauI@ëa@ïqìi@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ëbma@H@ð@I@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@‫@ﺩﺃﺧﲑﻱ‬Íí@Ša…@pb×@Òbîn@☼@ @@ @ Nxbè@æ@åçìj¹a@åØÓìbß…@éÜÓ†äç@HaiI@ða@ïqìi@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @ @æ@–@an @ @æa@–@an @ @æõ@–@an @´uìÏ @ïuìÏ @æaë‰ìi @ë‰ìi @æõbbi @„bi @åíàÏ @ðŠi @æaë‰ì™ŠÏ @ë‰ì™ @æõbmb×ŠÏ @pb× @ @ @ @éîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@œîm@æõbmb׊Ï@N.22 @ @ @ @@LéîjÛ@ëbma@pb×@ì×ì@œîm@ïËë†ãbÌß@Íí@æõbmb׊Ï@☼@ @@ @@@@@ @ @‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬Ùß@HaI@a@ïqìiŠi@âbmŠÏ@pb×@ì×ì@æa…@@@ NpìjŠm@âbmŠÏ@pb×@ì×ì@†Ï@îÛìm…@Ö†îm@@@ @ @Z@êìnãì@ @ @ @üaëaŠØ @ @bî™bèi @ @bèi @ @ïmaëaŠØ @ @äîÜîÜç @ @xbè ١٥
 17. 17. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @N@bßa‰@@åË…@‫@ﺑﺮﺍﺧﲑ‬Íí@æõbmb׊Ï@.23@ @ @ @ @@éÜÓ†äç@B@bßa‰@B@åË…@‫ﺍﺧﲑ‬Ši@Íí@æõbmb׊Ï@Òbîn@☼@ @@ @@@@@ @ @NH@bß@I@áîß@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬ÐÜ@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬éj·…@@@@ @ @@ @ @ @Z@êìnãì@ @ @ @bßa‰ìãbÏ @ @@bßa‰… @ @Rbßa‰ @ @ @ @Npb×ì×ì@ìmb@.24 @ @@ @@a…@pb×ì×ì@ìmb@†Ï‰…@ðŠí…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@Òbîn@☼@ @@ @ @ @‫@ﺣﺮﻭﻑ‬îÛìm…@Ö†îm@튚Ìía@bèi@æa…@ìíýß@bèi@@@@ @ @NsèÌm…@HaI@‫@@@@ﺍﻟﻴﻒ‬ @ @‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@ðõüìß…@Íí@pb×ì×ì@ìmb@Òbîn@☼@ @@ @ @ @NsèÌm…@HaI@‫@ﺣﺮﻭﻑ@ﺍﻟﻴﻒ‬å×…ìuë…@éÜÓ†äç@HëI@ëaë@@@@@ @@ @@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @ @sèÌm…@HaI@…a @ @sèÌm…@HaI@…bîm @ @êaë @ @Îaë @ @áu @ @á™ @ @…aë @ @ëaë @ @i @ @ú @ @ @ @ @ @ @ @ ١٦
 18. 18. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @Nðëbu@æõb¯a@a…@ïßë‰@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åmìj@.25 @ @ @ @ @ @ïßë‰ @ @ðëbu @ @ @ïßë‰ @ @ðëbu a @ @ðc @ n @ @´Ç b @ @ïi @ o @ @ëa c ‫ﺳﻲ‬ @ p @ @¿ d @ @ð… @ q @ @ìîÓ e ‫ﺇﻱ‬ @ r @ @‰a f @ @Ñía @ s @ @ía g @ @ïu @ t @ @ïm h @ @ƒía @ @ @u @ @ìí i @@@@@ðõa @ v @ @ðú j @ @éîu @ w @ @ìîÜi… k @ @ï× @ x @ @¨Ùía l @ @Ýía @ @ @y @ @ðaë m @ @áîÇ @ z @ @oí‹ ١٧
 19. 19. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @NáîãëŠ×a@pb×@.26 @ @@ @ @ @ @ @@ @@ @@ @@îÛìm…@éÜÓ†äç@ìíýß@bèi@a…@æõbmb׊Ï@ï™bi@áîãëŠ×a@☼@ @@ @ @ @Nðëbu@ÝšËìm@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬åË…@@@@ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @‰NÒNl BPR @æN‫ﺥ‬NÞNÒ PLKN @ @@ @@b¯c…@éÜφäç@튚Ìía@bèi@a…@æõbmb׊Ï@ï™bi@áîãëŠ×a@☼@ @@ @ @ @NpìjŠm@ïßë‰@R‫@@@@ﺣﺮﻭﻑ‬ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ @ëaNÝíaN¿ PLO @@ïNðõaNáîÇ MIC @ @ @ @ @ @@@pìØîÌß@b¯c…@pb×@ðb™bj@‫@ﺩﻟﻔﻈﻜﻦ‬Íí@áîãëŠ×a@☼ @ @Nïßë‰@æõb¯a@åîÛìm@@@ @ @ @ @Z@êìnãì@@@@@@@ a†ÜîÏ @FELDA áîÏbu JAPIM @ìuübç halaju @ @o™b× KAGAT @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ١٨
 20. 20. @ @@ @@çaì‡åÐ@bmíä @ @Np@æa…@ñ@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬æõbãìšÌÏ@.27 @ @ @ @N@ñ@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬å×bãìšÌß@lŠÇ@bèi@òàÜ×@☼@ @@ @ @ @N@p@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬å×bãìšÌß@ìíýß@bèi@æõbmb׊Ï@☼@ @@ @ @ @Z@êìnãì@@@@@@@@ @Hìíýß@bèi@æõbmb׊ÏI@p @ @HlŠÇ@bèi@òàÜ×I@ñ @ @p‰ì @ @p‰b× @ @ñ‰ì @ @ñý• @ @ @ @Nê@æa…@@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬æõbãìšÌÏ@.28 @ @ @ @N@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬å×bãìšÌß@lŠÇ@bèi@òàÜ×@☼@ @@ @ @ @Nê@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬å×bãìšÌß@ìíýß@bèi@æõbmb׊Ï@☼@ @@ @ @ @Z@êìnãì@@@@@@@@ @Hìíýß@bèi@æõbmb׊ÏI@@ê @ @HlŠÇ@bèi@òàÜ×I@@ @ @êß @ @ìÛbç @ @|• @ @Þýy @ @ @ @NÚ@æa…@Ö@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬æõbãìšÌÏ@. 29 @ @ @ @NÖ@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬å×bãìšÌß@ìíýß@bèi@æõbmb׊Ï@☼@ @@ @ @ @NÚ@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬å×bãìšÌß@튚Ìía@bèi@æõbmb׊Ï@☼@ @@ @ @ @Z@êìnãì@@@@@@@@H튚Ìía@bèi@æõbmb׊ÏI@Ú @Hìíýß@bèi@æõbmb׊ÏI@Ö @ @ÙîmbãbÏ @ @ÙîäîÜ× @ @Õnm @ @Öì×ìÏ ١٩

×