Tanggapan atas tokoh yang ucapkan natal

258 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tanggapan atas tokoh yang ucapkan natal

  1. 1. 19/12/13 Tanggapan Atas Tokoh Yang Ucapkan Natal | Islam Will Dominate Tanggapan Atas Tokoh Yang Ucapkan Natal Posted by Hisyam Ad dien GM, Kajian Umum Online 8:37 AM Oleh: KH. Hafidz Abdurrahman Pertama: Keharaman Merayakan Hari Raya kaum Kafir dan Mengucapkan Selamat “Hari Raya” Kaum Muslim haram mengikuti Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) merayakan Hari Natal atau hari raya mereka, serta mengucapkan ucapan “Selamat Natal”, karena ini merupakan bagian dari kegiatan khas keagamaan mereka, atau syiar agama mereka yang batil. Kita pun dilarang meniru mereka dalam hari raya mereka. Keharaman itu dinyatakan dalam al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma’ Sahabat. Pertama, dalam al-Qur’an, Allah SWT berfirman: 72:‫]ﱠذ ﯾن َﺷُون اﻟزور َا ﻣروا ﱠِ ﻣروا ﻛرً ]اﻟﻔرﻗﺎن‬ ‫َِ ﻻ ﯾ َدَ ﱡَ ِذ ﱡ ِﺎﻟﻠﻐو ﱡ َ اﻣﺎ‬ ِ َ ْ‫ﺑ‬ ‫ْﮭ‬ ‫واﻟ‬ َ ‫وإ‬ َ َ “Dan orang-orang yang tidak menyak sik ank emak siatan, dan apabila merek a bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjak an perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, merek a lalui (saja) dengan menjaga k ehormatan dirinya.” (Q.s. al-Furqan [25]: 72) Mujahid, dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan, “az-Zûr (k emak siatan) itu adalah hari raya k aum Musyrik . Begitu juga pendapat yang sama dik emuk ak an oleh ar-Rabî’ bin Anas, al-Qâdhî Abû Ya’lâ dan ad-Dhahâk .” Ibn Sirîn berkomentar, “az-Zûr adalah Sya’ânain. Sedangk an Sya’ânain adalah hari raya k aum Kristen. Merek a menyelenggarak annya pada hari Ahad sebelumnya untuk Hari Pask ah. Merek a merayak annya dengan membawa pelepah k urma. Merek a mengira itu mengenang masuk nya Isa al-Masih k e Baitul Maqdis.”[1] www.globalmuslim.web.id/2013/12/tanggapan-atas-tokoh-yang-ucapkan-natal.html 1/5
  2. 2. 19/12/13 Tanggapan Atas Tokoh Yang Ucapkan Natal | Islam Will Dominate Wajh ad-dalâlah (bentuk penunjukan dalil)-nya adalah, jika Allah memuji orang-orang yang tidak menyaksikanazZur (Hari Raya kaum Kafir), padahal hanya sekedar hadir dengan melihat atau mendengar, lalu bagaimana dengan tindakan lebih dari itu, yaitu merayakannya. Bukan sekedar menyaksikan. Kedua, mengenai as-Sunnah, dalil yang menyatakan keharamannya adalah hadits Anas bin Malik ra, yang menyatakan: ‫ْﻟﻣدَ َُوﻣﺎ َُونْﯾﮭﻣ ََ: ﻣﺎ َا َوﻣﺎن؟ ُوا:ﱠﺎ َبْﯾﮭﻣﺎ ﻓ ْﻟﺟﺎﱠﺔََ ُُ ﷲ]ﺻﻠم[: إن َ ْﺑُِﮭﻣﺎ‬ ‫َ دﻟ ﺑ‬ ‫َ ُُ ﷲ ]ﺻﻠم[ ََﺔَﮭمْ ِْﻠْ ِ َ ﺎ،َﺎلَ َ ْْ ِ ْ ُ ﻧْﻠﻌ ِ َِﻲ ا ِِ،َﺎل رﺳول‬ ‫ھﻠ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻧ‬ ‫ﻗ‬ ‫ﯾ‬ ‫َ ْﯾ ﻧ وْ َ ن َ ﺑَ ِ ﻓﻘ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﯾﻌ‬ ‫اِ َ ﻟ ﯾ‬ ‫َم رﺳول‬ ‫ﻗ‬ َ ‫ﱠ َْ أَﻛم‬ َْ ‫ھذ اﻟ َ َﺎﻟ ﻛ َ ُ ِ ْ َِ ﯾ ﻓﻘ‬ َْ ‫َد‬ ِ َْ ‫ﷲ ﻗد‬ ْ‫ْ م ا‬ ‫ْﯾرُِﻣ ََ َﺿﺣﻰ ََ ِطر ]رواه أﺑو داود، وأﺣﻣد، واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷرط ﻣﺳﻠم‬ ِ‫]ﺧ ًَْ ﺎ: ﯾوم اﻷ َ و ﯾو ْﻟﻔ‬ َ ْ ْ ‫َ ا ﻣ ﻧﮭ‬ “Rasulullah saw. tiba di Madinah, sementara merek a (penduduk Madinah) mempunyai dua hari, dimana merek a sedang bermain pada hari-hari tersebut, seraya berk ata, ‘Dua hari ini hari apa?’ Merek a menjawab, ‘Kami sejak zaman Jahiliyyah bermain pada hari-hari tersebut.’ Rasulullah saw bersabda, ‘Sesungguhnya Allah telah mengganti k eduanya dengan hari yang lebih baik : Hari Raya Idul Adhha dan Hari Raya Idul Fitri.” (Hr. Abu Dawud, Ahmad dan an-Nasa’i dengan syarat Muslim) Wajh ad-dalâlah (bentuk penunjukan dalil)-nya adalah, bahwa kedua hari raya Jahiliyyah tersebut tidak diakui oleh Rasulullah saw. Nabi juga tidak membiarkan mereka bermain pada kedua hari yang menjadi tradisi mereka. Sebaliknya, Nabi bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mengganti k eduanya dengan hari yang lebih baik .” Pernyataan Nabi yang menyatakan, “mengganti” mengharuskan kita untuk meninggalkan apa yang telah diganti. Karena tidak mungkin antara “pengganti” dan “yang diganti” bisa dikompromikan. Sedangkan sabda Nabi saw,“Lebih baik dari k eduanya.” mengharuskan digantikannya perayaan Jahiliyah tersebut dengan apa yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Ketiga, tindakan ‘Umar dengan syarat yang ditetapkannya kepada Ahli Dzimmah telah disepakati oleh para sahabat, dan para fuqaha’ setelahnya, bahwa Ahli Dzimmah tidak boleh medemonstrasikan hari raya mereka di wilayah Islam. Para sahabat sepakat, bahwa mendemonstrasikan hari raya mereka saja tidak boleh, lalu bagaimana jika kaum Muslim melakukannya, maka tentu tidak boleh lagi. ‘Umar pun berpesan: َ ُ َ ‫ُِم وََ اﻷَﺟم، َُْوا َ ْﻟﻣﺷ ْﯾ َوم ِْم ﻓ َِﺳﮭمِن ﱡﺧَ َُ ْﯾﮭم ]رواه أﺑو اﻟﺑﯾﮭﻘﯾﺈﺳﻧﺎد ﺻﺣﯾﺢ‬ ‫ﻋﻠ‬ ‫ﺗﺗ‬ ِ ‫.]إ ﯾْ ِ طﺎ ﻧ‬ ِ ْ َ ‫ﱠﺎﻛ َ ر َﺔ َﻋﺎِ َنْ ْ َﻠﻰ ا ْ رﻛ ن ﯾَ ﻋ ﯾدھِﻲَﺎِْ ﱠ اﻟﺳ َﺔَﻧزل‬ َِ ‫ِ وأ ﺗدﺧﻠ ﻋ ُ َِْ ِْ ْ ﻛ ﻧ ﺋِ ﻓﺈ ْ ط َﱠ‬ “Tinggalk anlah bahasa k aum ajam (non-Arab). Janganlah k alian memasuk i (perk umpulan) k aum Musyrik dalam hari raya merek a di gereja-gereja merek a. Karena murk a Allah ak an diturunk an k epada merek a.”(Hr. al-Baihaqi dengan Isnad yang Shahih) Ibn Taimiyyah berkomentar, “Umar melarang belajar bahasa merek a, dan sek edar memasuk i gereja merek a pada Hari Raya merek a. Lalu, bagaimana dengan mengerjak an perbuatan merek a? Atau mengerjak an apa yang menjadi tuntutan agama merek a. Buk ank ah melak uk an tindak an merek a jauh lebih berat lagi? Buk anlah merayak an hari raya merek a lebih berat k etimbang hanya sek edar mengik uti merek a dalam hari raya merek a? Jik a murk a Allah ak an diturunk an k epada merek a pada hari raya merek a, ak ibat tindak an merek a, mak a siapa saja yang terlibat bersama merek a dalam ak tivitas tersebut, atau sebagian ak tivitas tersebut pasti mengundang adzab tersebut.”[2] Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya, Ahk am Ahl ad-Dzimmah, Juz I/161. Beliau menyatakan, para ulama’ sepakat tentang keharaman mengucapkan “Selamat Hari Raya” kepada mereka, tidak ada perselisihan pendapat. Kedua: Mereka yang Membolehkan Dr. Quraisy Shihab menyatakan, memberikan ucapan selamat Natal sudah diajarkandalam al-Qur’an, seperti tertuang dalam surah Maryam ayat 34. www.globalmuslim.web.id/2013/12/tanggapan-atas-tokoh-yang-ucapkan-natal.html 2/5
  3. 3. 19/12/13 Tanggapan Atas Tokoh Yang Ucapkan Natal | Islam Will Dominate “Itu tentang Isa putera Maryam, yang merupak an perk ataan yang benar, yang merek a berbantah-bantahan tentang k ebenarannya.” (Q.s. Maryam [19]: 34) Ayat ini sama sekali tidak membahas tentang hukum kebolehan mengucapkan “Selamat Natal”. Menurut al-Qurthubi, ayat ini menjelaskan tentang siapa Nabi ‘Isa –‘alaihissalam. Dia adalah putra Maryam, tidak seperti yang dituduhkan orang Yahudi, sebagai putra Yûsuf an-Najjâr, atau seperti klaim orang Kristen, bahwa dia adalah Tuhan (anak), atau putra Tuhan.[3] Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, bahwa merayakan hari rayaagama adalah hak masing-masing agama,selama tidak merugikan agamalain. Termasuk hak tiap agama untuk memberikan ucapan selamat saatperayaan agama lain. Dia mengatakan, “Sebagai pemeluk Islam, agama kami tidak melarangkami untuk untuk memberikan ucapan selamat kepada non-Muslim warga negarakami atau tetangga kami dalam hari besar agama mereka. Bahkanperbuatan ini termasuk dalam kategori al-birr (perbuatan yangbaik). Sebagaimana firman Allah SWT: “Allah tidak melarang k amu berbuat baik dan berlak u adil k epada orang-orang yang tiada memerangimu k arena agama, dan tidak mengusir k amu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyuk ai orang-orang yang berlak u adil.”(Q.s. al-Mumtahanah: 8) Kebolehan memberikan mengucapkan selamat ini terutama bila pemeluk agama lain itujuga telah memberikan ucapan selamat kepada kita dalam perayaan hari rayakita: “Apabila k amu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, mak a balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu. Sesungguhnya Allah memperhitungank an segala sesuatu.” (Q.s. an-Nisa’: 86) Begitu, kata Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Padahal, Q.s. al-Mumtahanah: 8 di atas, khususnya frasa “Tabarrûhum wa tuqsithû ilaihim”(berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka) tidak ada kaitannya dengan mengucapkan “Selamat Hari Raya” kepada kaum Kafir yang tidak memerangi kita. Karena bersikap baik dan adil kepada mereka dalam hal ini terkait dengan mu’amalah, bukan ibadah.Sedangkan mengucapkan “Selamat Hari Raya” kepada mereka bagian dari ibadah. Konteks ayat ini terkait dengan Bani Khuza’ah, dimana mereka menandatangani perjanjian damai dengan Nabi untuk tidak memerangi dan menolong siapapun untuk mengalahkan baginda saw, maka Allah perintahkan kepada baginda saw untuk berbuat baik, dan menepati janji kepada mereka hingga berakhirnya waktu perjanjian.[4] Jadi, konteks “berbuat baik” di sini sama sekali tidak ada kaitannya dengan “Selamat Hari Raya” kepada mereka, yang merupakan bagian dari “berbuat baik”. Demikian juga dengan Q.s. an-Nisa’: 86. Ayat ini menjelaskan tentang tahiyyah (ucapan salam) yang disampaikan kepada orang Mukmin. Tahiyyah juga bisa berarti doa agar diberi kehidupan. Menurut at-Thabari, “Jika kalian didoakan orang agar diberi panjang umur, maka diperintahkan untuk mendoakannya dengan doa yang sama.”[5]Namun, menurut al-Qurthubi, tahiyyah di sini bisa berarti ucapan salam. Jadi, “Jika kalian diberi salam, maka jawablah salamnya dengan lebih baik.” Hanya, menurut al-Qurthubi, balasan lebih baik ini dikhususkan kepada orang Islam, jika mereka yang mengucapkan salam. Jika yang mengucapkan salam orang Kafir, termasuk Ahli Dzimmah, maka tidak boleh membalas salam mereka, kecuali dengan jawaban yang diajarkan oleh Nabi, “Wa ‘alaik um.” [6] Jadi, menggunakan ayat ini untuk membolehkan kaum Muslim mengucapkan “Selamat Hari Raya” kepada kaum Kafir jelas tidak tepat. Bahkan, bertentangan dengan sejumlah dalil, baik al-Qur’an, as-Sunnah maupun Ijma’ Sahabat. Meski begitu, Dr. Yusuf al-Qaradhawi secara tegas mengatakan, bahwa tidak halal bagi seorang Muslim untuk ikut dalam ritual dan perayaan khas agama lain. www.globalmuslim.web.id/2013/12/tanggapan-atas-tokoh-yang-ucapkan-natal.html 3/5
  4. 4. 19/12/13 Tanggapan Atas Tokoh Yang Ucapkan Natal | Islam Will Dominate Adapun Dr. Mustafa Ahmad Zarqa’ menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secarategas melarang seorang muslim mengucapkan selamat kepada orang Kafir.Beliau mengutip hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi. Penghormatan dengan berdiri ini tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas kebenaran agama yang dianut jenazah tersebut. Menurut beliau, ucapan “Selamat Hari Raya” kepada para pemeluk Kristiani yang sedang merayakan hari besar mereka, juga tidakterkait dengan pengakuan atas kebenaran keyakinan mereka, melainkanhanya bagian darimujamalah (basa-basi) dan muhasanah seorang Muslimkepada teman dan koleganya yang kebetulan berbeda agama.Dia juga memfatwakan, bahwa karena ucapan selamat inidibolehkan, maka pekerjaan yang terkait dengan hal itu seperti membuatkartu ucapan selamat natal pun hukumnya ikut dengan hukum ucapannatalnya. Namun dia juga menyatakan, bahwa ucapan selamat ini harus dibedakan dengan ikut merayakan hari besar secara langsung, seperti dengan menghadiri perayaan natal yang digelar di berbagai tempat.Menghadiri perayatan natal dan upacara agama lain hukumnya haram dantermasuk perbuatan mungkar. Mengenai berdiri atau duduknya Nabi ketika jenazah Yahudi lewat, sebenarnya bukan dalil khusus, tetapi ini merupakan tindakan yang dilakukan Nabi secara umum terhadap jenazah, baik Muslim maupun non-Muslim. Karena dalam riwayat al-Hasan maupun Ibn ‘Abbas dinyatakan, bahwa Nabi terdakang berdiri dan terkadang duduk, saat ada jenazah melintas di hadapan baginda saw. Ini juga tidak ada kaitannya dengan mengucapkan “Selamat Hari Raya” kepada mereka. Karena konteksnya jelas-jelas berbeda. Tentang pembuatan kartu Natal atau pernak-pernik Natal jelas haram, karena ini menyangkut madaniyyah k hâshash yang terkait dengan peradaban lain, di luar Islam, yang nota bene adalah Kufur. Karena itu, hukum membuat, menjual, memanfaatkan dan mengambil harga dan keuntungan darinya juga haram. Mengenai pernyataan Menteri agama yang menyatakan, bahwa ini hanyalah masalah mu’amalah, juga merupakan pernyataan yang tidak cermat. Karena tidak memilah mana yang ibadah dan mu’amalah. Merayakan Natal Bersama adalah bagian dari ibadah, yang haram dilakukan oleh kaum Muslim. Bahkan bisa menjerumuskannya dalam kemurtadan. Sedangkan memberi ucapan “Selamat Hari Raya” bagian dari mu’amalah yang haram dilakukan oleh kaum Muslim kepada non-Muslim, apapun alasannya. Apakah untuk mujamalah(basa-basi), yangnota bene adalah sikap nifaq, maupun tasamuh (toleransi). Pernyataan yang juga menggelikan adalah pernyataan MUI, yang menyatakan boleh menghadiri, asal serimonialnya bukan ritualnya. Pernyataan seperti ini juga batil, yang sama sekali tidak ada dalilnya. Sebab, siapapun yang menelaah dalil-dalil yang dikemukakan di atas, pasti paham, bahwa jangankan untuk menghadiri seremoninya, karena melihatnya saja jelas-jelas tidak boleh. Kesimpulan Dari uraian tersebut bisa disimpulkan: 1- Hukum mengucapkan “Selamat Natal” atau “Selamat Hari Raya” bagi orang non-Muslim dalam hari raya mereka jelas haram. Dalam hal ini, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama’. 2- Hukum mengikuti ritual maupun seremoni hari raya orang non-Muslim juga haram, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama’. 3- Membuat kartu atau pernak-pernik natal atau hari raya agama lain juga diharamkan, karena ini menyangkutmadaniyyah k hashahyang bertentangan dengan Islam. 4- Dalil-dalil yang menyatakan keharamannya juga jelas, baik dalam al-Qur’an, as-Sunnah maupun Ijma’ Sahabat. Sedangkan dalil-dalil yang digunakan untuk menyatakan kebolehannya sama sekali tidak ada kaitannya, baik langsung maupun tidak. Karena itu, tidak layak dijadikan hujah dalam masalah ini. www.globalmuslim.web.id/2013/12/tanggapan-atas-tokoh-yang-ucapkan-natal.html 4/5
  5. 5. 19/12/13 Tanggapan Atas Tokoh Yang Ucapkan Natal | Islam Will Dominate Wallahu a’lam. Biodata Penulis Nama TTL : Hafidz Abdurrahman : Lamongan, 10 Juli 1971 Pendidikan Alumnus Ponpes Darul Ulum, Widang, Tuban, Jawa Timur (1989) Sarjana Bahasa Arab, IKIP Malang, Jawa Timur (1994) Magister Akidah dan Pemikiran Islam, Univesity of Malaya, Malaysia (2001) Organisasi Anggota Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama’ (1986); Anggota Himpunan Mahasiswa Muslim (1989); Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab, IKIP Malang (1990-1991); Ketua Umum BDM al-Hikmah, IKIP Malang (1991-1992); Ketua DPO BDM al-Hikmah, IKIP Malang (1992-1993); Ketua Dewan Syura BDM al-Hikmah, IKIP Malang (1993-1994); Ketua Pusat Komunikasi Pusat LDK se-Indonesia (1991-1992); Ketua Umum DPP HTI (2004-2009); Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI (2009-sekarang) Buku 1. Disk ursus Islam Politik dan Spiritual, (1998); 2. Metode Prak tis Belajar Bahasa Arab,(2003); 3. Metode Belajar Ulumul Qur’an Prak tis,(2004); 4. Ushul Fiqih: Membangun Paradigma Berfik ir Tasyri’i,(2004); 5. Korek si atas Kesalahan Pemik iran Kalam dan Filsafat Islam,(2003); 6. Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Hutang: Membedah APBN 2005-2010 Versus APBN Khilafah, (2010); 7. Muqaddimah Sistem Ek onomi Islam: Kritik Atas Sistem Ek onomi Kapitalisme hingga Sosialisme Marxisme, (2010); 8. Buk u Pintar Bisnis Syar’i: Rancangan Undang-Undang Perdagangan Negara Khilafah, (2011). Di samping itu, penulis menerjemahkan belasan kitab adopsi Hizbut Tahrir, tafsir, sirah, ushul fiqh dan menulis ratusan artikel di berbagai media massa nasional.[www.globalmuslim.web.id] [1] [2] [3] [4] [5] [6] Lihat, Lihat, Lihat, Lihat, Lihat, Lihat, Ibn Taimiyyah,Iqtidha’ as-Shirath al-Mustaqim, Juz I/537; Anis, dkk, al-Mu’jam al-Wasith, Juz I/488. Ibn Taimiyyah, Iqtidha’ as-Shirath al-Mustaqim, Juz I/515. al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahk âm al-Qur’ân, Juz XI/105. al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahk âm al-Qur’ân, Juz XVIII/59. at-Thabari, Tafsir at-Thabari, Juz V/119. al-Qurthubi, al-Jâmi’ li Ahk âm al-Qur’ân, Juz V/297. www.globalmuslim.web.id/2013/12/tanggapan-atas-tokoh-yang-ucapkan-natal.html 5/5

×