proje ct           BLICA        PU    P           TIESMilieu- enenergieclassificatiesvan ...
p r oje ctVerborgen milieukosten (g/FE)                      Milieuclassificatie          ...
proje ctMaar er zijn altijd uitzonderingen. Stel, zoals bij de stations-overkapping van het station van Gent, wordt voorge...
p r oje ct         In vijf basiswerk pokkets wordt de         milieubelasting van bouwproducten      ...
proje ctenergie- en waterbesparingHet NIBE heeft al 20 jaar expertise op het gebiedvan duurzame materialen. Maar dat we on...
p r oje ct                                 Zonnecellen geïntegreerd in de dakbedekking. ...
proje ct“begane grondvloer”. Daarvoor gaan we uit van 46m2       Het NIBE basiswerk deel 5 zet alle energie- en wate...
p r oje ct           MaaK Kennis Met           de werKgebieden             van nibe  Het...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folder Milieu En Energieclassificaties

595 views

Published on

Informatie folder Milieu en Energieclassificaties

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folder Milieu En Energieclassificaties

 1. 1. proje ct BLICA PU P TIESMilieu- enenergieclassificatiesvan bouwproducten enMaatregelenMilieuclassificatiesIn het kader van duurzaam bouwen wordt er veelaandacht gegeven aan energiebesparing. Terecht, wantbij een GreenCalc berekening blijkt dat het aandeelenergie gerelateerde milieubelasting van een gebouwgedurende zijn levensduur ca. 75-85% bedraagt. Maarals we richting erg energie zuinige gebouwen gaan, danwordt de milieubelasting door materialen bepalend.In het nieuwe Bouwbesluit gaat er een materiaal- NIBE’s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten isprestatie worden opgenomen, je zult je moeten gaan dé nationale standaard op het gebied van informatie oververantwoorden voor je materiaalgebruik. Probleem milieu- en gezondheidseffecten van bouwproducten. In-daarbij is veelal het gebrek aan kennis inzake de door middels zijn er vier pockets uitgekomen, ieder met 12-14het materiaal veroorzaakte milieubelasting. Op dit punt milieuclassificatie tabellen en is er één pocket uitgekomenbestaat er echter een standaardwerk. inzake classificaties van Energiebesparende maatregelen. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 1
 2. 2. p r oje ctVerborgen milieukosten (g/FE) Milieuclassificatie tabellen laten zien welke producten als minder milieubelastend gezien moeten worden en welke als milieuvervuilend. Bovenstaande milieuclassificatie tabel laat alle hellend dak producten zien en laat zien dat het kortste staafje het product met de geringste milieu- Milieuclassificatie tabellen laten op een eenvoudige belasting is. Zo is in een oogopslag te zien wat de manier zien welke producten als minder milieubelas- beste milieukeuze is. tend gezien moeten worden en welke als milieuver- vuilend. De grafiek wordt echter ook in milieuclasses uitgedrukt, waaruit eveneens te zien is welk product de geringste milieubelasting veroorzaakt. Door middel van dit systeem wordt het mogelijk altijd en overal te kiezen voor de minst milieubelastende va- riant. Er bestaat namelijk altijd een milieuklasse 1a, de beste keus. Dat komt omdat de milieuklasse indeling een relatieve beoordeling is. Ook wanneer binnen een productgroep alle oplossingen eigenlijk sterk milieube- lastend zijn, dan is er altijd één oplossing die minder vervuilend is dan de andere oplossingen, dat wordt dan de referentie (milieuklasse 1a) zoals we dat noemen. Alle andere producten worden daaraan gerelateerd. De verwijzing naar de pagina’s voor het product, laat zien waar meer informatie te vinden is over het betref- fende product. Over twee pagina’s worden de milieu- aspecten en de gezondheidsaspecten besproken. Zoals uit de milieuklasse indeling is te zien zijn de milieuclasses tot en met milieuklasse 3 door NIBE als beste keuze tot aanvaardbare keuze omschreven. Een milieuklasse 3c product is een factor 5,68 meer milieu- belastend dan milieuklasse 1a, een groot, maar nog aanvaardbaar verschil. Minder goede keuze tot onaanvaardbaar wordt het wanneer een product tot meer dan 50 keer meer mi- lieubelastend is dan de referentie, milieuklasse 1a. Fei- telijk is er dan geen ruimte meer voor dat product. 2 Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
 3. 3. proje ctMaar er zijn altijd uitzonderingen. Stel, zoals bij de stations-overkapping van het station van Gent, wordt voorgeschre-ven dat er gekozen mag worden uit de milieuclasses 1 t/m3 van de NIBE tabellen. Dat betekent dat voor de overkap-ping veiligheidsglas moet worden gekozen, vanwege hetgevaar van brekende glasscherven die naar beneden vallenen de consequentie daarvan is dat de gehele historischestaalconstructie moet worden verzwaard. Terwijl als voorpolicarbonaat wordt gekozen deze verzwaring achterwegekan blijven, dan is de minst milieubelastende oplossing tochde keuze voor policarbonaat, ondanks dat dit product nietvoldoet aan klasse 1 t/m 3. de milieuclasses zijn dus vooralals een richtlijn te beschouwen, waar gemotiveerde uitzon-deringen altijd mogelijk moeten blijven.Wat biedt deze onuitputtelijke - Woningbouwverenigingen, die huninformatiebron nog meer? verant woordelijkheid nemenBuiten de classificatietabellen, die zonder meer een zeerbelangrijke bijdrage leveren aan het minder worden van Kernwoordende milieubelasting, zijn er nog de productinformatiebladen. - Per toepassing direct zien welk product het meestHier wordt over twee pagina’s informatie verschaft over de milieuvriendelijk ismilieubelasting en de gezondheidsbeïnvloeding door de - Ambities vaststellen door bijvoorbeeld te kiezen voorbetreffende producten. Deze Basiswerk pockets zijn een uitsluitend klasse 1 en 2 productennoodzaak om te bezitten - Direct aanvullende in-voor iedereen die zich met formatie over de milieu-bouwen bezighoudt en ver- en gezondheidseffectenantwoordelijkheid neemt NIBE’s Basiswerk van het productvoor het milieu. - Wetenschappelijk goed Milieuclassificaties onderbouwd - ControleerbaarDoelgroepen Bouwproducten- Architecten, die zich Inmiddels zijn er vijf Pockets bewust zijn hoe zij de is dé nationale uitgekomen, te weten: wereld mee scheppen - Draagconstructies- Adviseurs, die goede in- standaard op het - Gevels en daken formatie willen hebben - Afwerkingen- Bouwbedrijven, die gebied van informatie - Installaties milieubewuste keuzes - Energie- en willen maken over milieu- en waterbesparing- Gemeenten, die Duur- zaam Bouwen willen gezondheidseffecten Deze boekwerken zijn een stimuleren must voor al diegene die- GGD’en, die belangstel- van bouwproducten. de keuze voor milieube- ling hebben voor milieu wuste bouwmaterialen- Projectontwikkelaars, serieus nemen en er zich die zich wel met milieu bezig houden ook een onderbouwde mening over willen vormen. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 3
 4. 4. p r oje ct In vijf basiswerk pokkets wordt de milieubelasting van bouwproducten overzichtelijk en vergelijkbaar weergegeven, een schat aan informatie voor ontwerpers, ontwikkelaars en beleidmakers.4 Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
 5. 5. proje ctenergie- en waterbesparingHet NIBE heeft al 20 jaar expertise op het gebiedvan duurzame materialen. Maar dat we ons ookbezighouden met energie- en waterbesparendemaatregelen is minder bekend. Nu de energieprestatie-eisen verder aangescherpt worden, zullen dezemaatregelen vaker voorkomen en in verschillendecombinaties in de bouw worden toegepast.Het NIBE heeft deze energie- en waterbesparende er meer belangstelling voor energie- en waterbesparendemaatregelen op overzichtelijke en heldere wijze ge- producten is gekomen. Dit is gunstig voor de duurzameordend en geclassificeerd in het NIBE basiswerk deel bouwwereld en het milieu, maar door deze explosieve groei5. Een overzichtelijk naslagwerk voor iedereen die ge- is er een wirwar aan maatregelen ontstaan waardoor hetïnteresseerd is in milieubesparing of besparing op de moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Hoe vergelijknutskosten. In totaal is meer dan een manjaar werk in je bijvoorbeeld wat de grootste energiebesparing oplevert:dit Basiswerk gaan zitten. het extra isoleren van de buitengevel of de aanschaf van een CV-ketel met een hoog rendement.Energie- en waterbesparing Om deze onduidelijk-heden weg te nemen en de con-Het aantal energie- en waterbesparende maatregelen voor sument te helpen bij het maken van keuzes heeft hetde bouw is in de laatste jaren fors gestegen. Deze stijging NIBE het basiswerk deel 5 energie- en waterbesparingkan worden toegeschreven aan de hogere nutskosten en ontwikkeld. Daarin staan alle maatregelen overzichte-aan de steeds strengere energieprestatie-eisen. Ook neemt lijk bij elkaar zodat u ze met elkaar kunt vergelijken opde maatschappelijke interesse in het milieu toe, waardoor CO2-uitstoot, terugverdientijd en investeringskosten. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 5
 6. 6. p r oje ct Zonnecellen geïntegreerd in de dakbedekking. Het rekenmodel voor woningen. De tweede nieuw ontwikkelde referen- Om de energie- en waterbesparende maatregelen goed tiewoning is een laagenergie woning met een EPC van te kunnen vergelijken zijn er in een eerste stap referen- 0.4 waardoor de woning ruim voldoet aan de huidige tiewoningen opgesteld. Het uitgangspunt is een hoek- energieprestatie-eisen. Dit wordt bereikt doordat de woning, omdat dit woningtype het meest in Nederland thermische schil goed geïsoleerd is en er een pakket voorkomt. Deze hoekwoning bestaat uit drie gevels en aan energiebesparende maatregelen en technieken in een kapdak. Voor de oriëntatie is de “tuin op het zuiden deze woning is toegepast. oriëntatie” gekozen die het meest zongunstig is. Voor deze referentiewoning hebben we de afmetingen en Voor deze drie verschillende referentiewoningen is ge- energetische maatregelen van de SenterNovem (inmid- kozen omdat energiebesparende maatregelen in hoge dels Agentschap.NL) mate onderling sa- referentiewoningen menhangen. Zo hangt gebruikt. Wat afme- isoleren samen met tingen en energeti- Het NIBE basiswerk de keuze van een ver- sche maatregelen warmingssysteem. betreft, komt deze deel 5 zet alle energie- Bijvoorbeeld heeft woning overeen met extra isoleren relatief het meest voorko- en waterbesparende meer effect als het mende hoekwoning- huis wordt verwarmd type in Nederland. maatregelen op een rijtje. met een cv-ketel met Bovendien voldoet de een laag rendement- referentiewoning net ketel dan wanneer het aan de huidige energieprestatie-eis van 0.8 EPC. huis wordt verwarmd met een hoog rendementketel. Naast deze referentiewoning hebben we ook twee Voor het NIBE classificatiemodel zijn meer dan nieuwe referentiewoningen ontworpen. Deze woningen 160 producten overzichtelijk verdeeld in 23 cate- hebben dezelfde afmetingen en oriëntatie als de Sen- gorieën, van dakisolatie, ventilatiesystemen en terNovem referentiewoning. De eerste werd ontwor- verlichting tot zon- en windenergieopwekking. Van pen aan de hand van de energie-eisen van de bestaan- deze producten zijn de energie- en waterbespa- de bouw van voor 1966. Dit betekent dat er nauwelijks ring berekend over een totaalperiode van 75 jaar. energiebesparende maatregelen aanwezig zijn. Deze Uitgangspunt is steeds een functionele eenheid referentiewoning heeft een EPC van 2.4 en voldoet die bepaald wordt aan de hand van de referen- daarmee niet aan de huidige energieprestatie-eisen ties. Neem bijvoorbeeld de functionele eenheid6 Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
 7. 7. proje ct“begane grondvloer”. Daarvoor gaan we uit van 46m2 Het NIBE basiswerk deel 5 zet alle energie- en water-begane grondvloer met daaronder een kruipruimte met besparende maatregelen op een rijtje, waardoor deeen hoogte van 500mm. Over deze functionele eenheid consument een helder overzicht krijgt. Daar komt bijworden dan alle mogelijke energiebesparende maatre- dat door de classificaties de consument niet meer ap-gelen berekend. De besparing wordt onderverdeeld in pels met peren hoeft te vergelijken bij de keuze vande besparingcategorieën elektriciteit, gas en water. Ook energie- en waterbesparende technieken.zijn, indien relevant, de alternatieve energiebronnen pel-lets en stadswarmte in de berekeningen meegenomen. Het boek ‘Energie en water besparing’ maakt onderdeelAan de hand van deze afzonderlijke besparing catego- uit van het NIBE basiswerk. Abonnees van het basis-rieën wordt bepaald hoe groot de totale CO2 reductie is. werk ontvangen jaarlijks één themaspecial en tweeBehalve de CO2 reductie word het economische netto- updates van de basiswerkpockets. Zo zijn zij altijd opeffect van de energie- en waterbesparende maatre- de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebiedgelen berekend. Aan de positieve kant van de balans van duurzame bouwproducten. De boeken zijn ook losstaan de kostenreducties van de energie- en waterbe- verkrijgbaar voor € 150,- ex. BTW en verzendkosten.sparing, eventuele subsidies en meerwaarde van dewoning. Daar staan de kosten tegenover. Deze kostenzijn inclusief bijkomende voorzieningen en reducties.Onder bijkomende kosten verstaan we niet alleen deaanschafkosten maar ook de installatiekosten, gebrui-kerskosten, misgelopen rente, kosten van vervangingen de kosten van de onderhoudcyclus.Aan de hand van deze gegevens hebben we de ener-gie- en water besparende producten op twee puntengeclassificeerd. Het eerste classificatiepunt is de uit-stootclassificatie waarbij de producten worden ge-classificeerd naar hoeveelheid CO2 besparing pergeïnvesteerde euro. Het tweede classificatiepunt is de eco-nomische classificatie waarbij de terugverdientijd van deenergie- en waterbesparende maatregel wordt berekend.Classificatie- en productbladenDeze twee classificaties worden helder weergevendoormiddel van een icoon, zoals te zien in de afbeel-ding. Deze icoons bestaan uit een letter van A tot F eneen kleur van groen tot rood, hierdoor kunt u in éénoogopslag zien welke energie- en waterbesparendemaatregel u het beste kunt kiezen.Voor wie na het kiezen van een energie- en waterbe-sparende maatregel meer informatie van het desbetref-fende product zoekt, zijn er de productbladen. Hierinwordt dieper op de afzonderlijke producten ingegaan.In deze bladen worden de producten omschreven en deachterliggende energetische en kostengetallen weer-gegeven. Ook worden geschikte combinaties met an-dere energie- en water besparende producten op dezebladen behandeld. Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 7
 8. 8. p r oje ct MaaK Kennis Met de werKgebieden van nibe Het NIBE heeft in de afgelopen 20 jaar een brede scope van werkgebieden en projecten opgebouwd. energie materialen water innovatie ecologie gezondheid ONT W O ERP eee eee eee e e e R ESE A AD eee eee eee e R RCH A VIE S eee eee eee eee eee eee BLICA PU P TIES eee eee e e e R NS T U M I I ENT eee eee eee e e e D D UM O eee eee eee eee e e Vraag naar de andere folders uit de reeks ‘projecten’. Bussummergrindweg 1b, 1406 NZ Bussum Postbus 229, 1400 AE Bussum Telefoon: 035-6948233 Fax: 035-6950042 Email: info@nibe.org Internet: www.nibe.org8 Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie

×