Cz

620 views

Published on

Grimo BOZP cz

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cz

 1. 1. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 2. 2. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciVážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám představit firmu Grimo BOZP s.r.o. Naše společnost se zabýváposkytováním služeb v oblasti bezpečnosti práce prostřednictvím osob odborně způsobilýchv prevenci rizik a koordinátorů BOZP na stavbách (dle zákona 309/2006 Sb.), taktéžzajišťujeme potřebné služby v odvětví požární ochrany. Naše společnost se specializuje na stavebnictví. Již v době, kdy nebyla legislativníopora (zákon č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) nabízela naše společnost službykoordinátora BOZP v souladu s požadavky Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června1992. V rámci služeb BOZP spolupracujeme s řadou předních českých i slovenskýchodborníků v oblasti bezpečnosti práce. Naši zaměstnanci se účastní mnoha mezinárodníchkonferencí v oblasti jak BOZP tak také PO. Firma Grimo BOZP s.r.o. má v oblasti poskytování služeb bezpečnosti práce a požárníochrany zkušenosti nejen na území celé České republiky, ale i na Slovensku. Jsme jedním ze zakládajících členů sdružení Společná vize (www.spolecnavize.cz) a itouto cestou zajišťujeme bezpečnost práce ve stavebnictví jak v České republice, tak i naSlovensku. V případě, že projevíte zájem o naše služby, zavazujeme se k uspokojení veškerýchVašich potřeb v oblasti služeb BOZP. Našim hlavním mottem je: „Bezpečně, kvalitně a s rozvahou.“V případě zájmu o naše služby využijte níže uvedených kontaktů.S pozdravem Peter Grünärmel – jednatel tel.: +420 736 622 173 Jan Hrycek - jednatel tel.: +420 737 256 037 Ing. Vlastimil Žákovský- obchodní oddělení tel.: +420 604 543 045 Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 3. 3. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciČinnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizikDle zákoníku práce pro oblast BOZP: Zpracování stanovené dokumentace, zajištění její průběţné kontroly a pravidelné aktualizace. Provádění preventivních bezpečnostních kontrol spolu s vyhotovením zápisu se zaznamenanými nedostatky a případným návrhem na odstranění zjištěných závad. Provádění vstupních a periodických školení. Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP. Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání. Součinnost při kontrole klienta OIP. Hygiena práce. Hodnocení zdravotních rizik, ergonomická opatření.Činnost osoby odborně způsobilé v požární ochraně Zpracování stanovené dokumentace. Provádění pravidelných preventivních poţárních prohlídek se zápisem a návrhem na odstranění zjištěných závad. Provádění vstupních a periodických školení. Zpracování poţárně bezpečnostního řešení stavby v rámci projektu. Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO. Asistence při mimořádných událostech (poţár, havarijní stavy, …). Součinnost při kontrole klienta HZS. Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 4. 4. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Služby koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.V rámci zajištění činností koordinátora Vám nabízíme:Koordinátor při přípravě stavby:a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předáme zadavatelistavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která semohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickouosobu zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištěníbezpečného a zdraví neohroţujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na kteréje třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,b) dáváme podněty a doporučujeme technická řešení pro plánování jednotlivých prací,zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbáme o to, abydoporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatnímipředpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelustanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,c) poskytujeme odborné konzultace a doporučeníd) zabezpečujeme, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním aprovozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostechnezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohroţující práce, a aby byl odsouhlasen apodepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,e) zajistíme zpracování poţadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udrţovacíchpracích. Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 5. 5. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciKoordinátor při realizaci stavby:a) bez zbytečného odkladu- informujeme, všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, kterávznikla na staveništi během postupu prací,- upozorníme, zhotovitele stavby na nedostatky zjištěné na pracovišti vyţadujeme zjednánínápravy; k tomu navrhujeme přiměřená opatření,- oznámíme zadavateli stavby výše uvedené nedostatky, nebyla-li zhotovitelem stavbyneprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,b) koordinujeme spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených se zřetelem na povahustavby a na všeobecné zásady prevence rizik, s cílem chránit zdraví fyzických osob,zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,d) spolupracujeme při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých pracínebo činností,f) kontrolujeme zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílemzamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,g) spolupracujeme se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,a s osobou provádějící technický dozor stavebníka,h) zúčastňujeme se kontrolní prohlídky stavby, k níţ jsme byli přizvání stavebním úřadem,ch) navrhujeme termíny kontrolních dnů k dodrţování plánu BOZP za účasti zhotovitelů neboosob jimi pověřených a organizuje jejich konání,i) sledujeme, zda zhotovitelé dodrţují plán BOZP pro stavbu,j) provádíme zápisy o zjištěných nedostatcích na staveništi, na něţ prokazatelně upozornímezhotovitele, a údaje o tom, zda a jakým způsobem byly odstraněny. Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 6. 6. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciReference:Zajištění poradenství nebo kompletních služeb v BOZP a PO na území Českérepubliky: Bögl a Krýsl, k.s.- od 1. 7. 2009 Moravostav Brno Rotto, spol. s.r.o. Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. Tevos Treid Skanska Servis a.s. Eltrading Kovoprojekta Brno, a.s., výstavba výrobního závodu Hills pet nutrition IMOS Brno a. s. – závod Ostrava Demontstav s. r. o. Euro service group s. r. o. Morava Stavby s. r. o. Profo Monolity s. r. o.Dozor na stavbách v souladu s požadavky Směrnici Rady 92/57/EHS ze dne 24. června1992 – tato služba byla poskytována v letech 2004 až 2006 SKANSKA CZ, divize Pozemní stavitelství Morava, Bovis Lend Lease, a.s. stavba: CENTRUM PRAHA CHODOV 06/2004 – 11/2005 reference ing. Radomír Bystroň mobil-: 737 256 006, cena díla cca 2 700 000 000 Kč,- SKANSKA CZ, divize Pozemní stavitelství Morava stavba: SPU – Brno 02/2006 – 03/2007 reference ing. Radomír Bystroň mobil-: 737 256 006, cena díla cca 1 100 000 000 Kč,-Činnost koordinátora ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a n.v. č. 591/2006 Sb. na územíČeské republiky: Česká spořitelna, a.s. Rekonstrukce pobočky ve Valašském Meziříčí Přemístění pobočky ČS Bruntál, Ruská 10 IKEA Česká Republika Dostavba Ikea v Ostravě 2007- 2009 Rekonstrukce a rozšíření IKEA v Brně 2007- 2009 Multi Development Czech Republic, a.s. Nová Karolina I. etapa Tebodin Czech Republic Výstavba nového závodu Foxcoon Kutná Hora, realizace 2008 Průmyslová zóna Mošnov Dostavba haly Olympus- Přerov Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 7. 7. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci CTP Invest spol.s.r.o. Výstavba průmyslových hal a výškových budou Ofice Centre v Ostravě, Brně a Hranicích. Celkem 10 staveb nepřetrţitě, cena díla celkem kolem 3 000 000 000 Kč, rámcová smlouva do roku 2010 Bovis Lend Lease a.s. Zajištění činností koordinátora BOZP pro oblast Praha a Brno – dlouhodobá spolupráce Stavební bytové družstvo Přerov Rekonstrukce panelových bytových domů Stavební bytové družstvo Těšíňan Rekonstrukce panelových bytových domů Infram a.s. Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě Sil.I/56 – prodlouţená Místecká I. a II. Stavba Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín státní hranice ČR/PR Dálnice D47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Ţivotice Přeloţka silnice I/57, Hladké Ţivotice obchvat Ostravské komunikace a. s. Rekonstrukce mostu na ulici Cihelní přes trať ČD Rekonstrukce silnice na ulici Zelená IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Hala- Výroba pevné lékové formy v Ivax Pharmaceuticals v Opavě Dalkia Česká republika a.s. Akce“SO CVS a CZCH lokalita Nová Karolina“ ČEZ Distribuce a.s. Přeloţky kabelů na stavbě Nová Karolina Lidl Česká republika V.O.S. Realizace stavby prodejny Lidl, okruţní křiţovatka silnice II/437, Lipník nad Bečvou PRAHA WEST Investment Stavba Hypermarketu Globus Ostrava – Poruba P.V.N. Praha, spol.s.r.o. Projekt Baumax Kladno – přístavba prodejní haly, rozšíření zásobovacího dvora Projekt Obchodní centrum PVN Olomouc Projekt Baumax České Budějovice – prodejna baumax, areálové dokumentace Projekt Baumax – Obchodní centrum Chomutov – rozšíření prodejny baumax, obchodní jednotky k pronájmu, areálové komunikace PSG International a.s Stavba- Sklad s vyhořelým jaderným palivem, Temelín Vítkovice Revmont a.s. Výrobní hala- linka na výrobu membránových stěn Vítkovice, a.s. Demolice tel. ústředny Ostravská univerzita v Ostravě Stavební úpravy budovy Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 8. 8. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SŽDC Most Ostrava Kunčice SAREZA Ostrava Rekonstrukce chlazení, protihluková stěna EM obchodní společnost, k. s. Přístavba skladovací haly domu nábytku Möbelix Ostrava OSTROJ, a.s. Novostavba výrobní haly – divize nářaďovna Povodí Odry, s. p. – Ostrava LB hráz na Odře, Ostrava-Antošovice, km 9,200-12,000 TESCO Stores Širokosortimentní prodejna Studénka- TESCOČinnost koordinátora ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a n.v. č. 591/2006 Sb. na územíČeské republiky na právě realizovaných akcích: IKEA Česká Republika s. r. o. Avion Shopping park Ostrava – rozšíření JIH Multi Development Czech Republic, a.s. Nová Karolina II. etapa Obec Ždár – kanalizace 1. a 2. etapaZajištění poradenství nebo kompletních služeb v BOZP a PO na území Slovenskérepubliky: Kaufland Senica Tesco Martin – Preikopa Obchodní centrum Laugrácio Trenčín Kaufland Stará Lubovňa Polyfunkční objekt Liptovský Mikuláš – I. Etapa Kaufland Martin Kaufland PuchovČinnost koordinátora BOZP stavebnictví na území Slovenské republiky: Dostavba obchodního centra Avion Schopping park Bratislava Tesco Puchov Obchodní a nájemní jednotky - dostavba Tesco Ţilina Kaufland Malacky Kaufland Sereď Tesco RevúcaKontaktní údaje na reference Vám poskytneme na poţádání. Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 9. 9. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Dále také provádíme činnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (zpracovánídokumentace, bezpečnostní kontroly, vstupní a periodická školení, hygiena práce atd.),činnost osoby odborně způsobilé v požární ochraně (zpracování dokumentace, vstupní aperiodická školení, poradenský a konzultační servis atd.). Bude nám velkou ctí, pokud Vaše společnost projeví o naše služby zájem. V případěVašeho zájmu se Vám zavazujeme, že řádně a svědomitě splníme všechny povinnosti abudeme Vám plně nápomocni při realizaci Vašich projektů. Pro bližší informace o jednotlivých službách nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.Peter Grünärmel – jednatel Jan Hrycek - jednatelmobilní spojení: 736 622 173 mobilní spojení: 737 256 037 Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 10. 10. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 11. 11. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 12. 12. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz
 13. 13. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Grimo BOZP s.r.o. IČO: 27810003 Oldřichovice – 738, 739 61 Třinec DIČ: CZ27810003 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953, Mobil: +420736622173 , email: info@grimo.cz www.grimo.cz

×