• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Antreprenor pentru succes: Despre finantari nerambursabile

on

 • 648 views

Prezentare sustinuta in cadrul proiectului "Tineri antreprenori" 22 noiembrie 2010, Cluj City Center

Prezentare sustinuta in cadrul proiectului "Tineri antreprenori" 22 noiembrie 2010, Cluj City Center

Statistics

Views

Total Views
648
Views on SlideShare
645
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 3

http://www.linkedin.com 3

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Antreprenor pentru succes: Despre finantari nerambursabile Antreprenor pentru succes: Despre finantari nerambursabile Presentation Transcript

 • FINANTARI NERAMBURSABILE
 •  
  • Finantare a nerambursabila
  • contribu t i e financiar a la realizarea unui proiect , oferit a solicitantului de catre diferite organisme financiare, f ara obliga t ia ramburs a rii ulterioare ;
  • a re caracter de ajutor in vederea sprijinirii rezolv a rii unor situa ti i excep t ionale sau dezvoltarii in baza unor obiective clar definite;
  • se acorda atunci cand solicitantul nu are resurse le materiale a i umane necesare pentru rezolvarea eficient a pe cont propriu ;
  • Avantaje
  • Finan t area unor ac t iuni f ara utilizarea fondurilor proprii sau angajarea de credite
  • Dezavantaje
  • Acces dificil în ob t inerea fondurilor nerambursabil e
  • Timp relativ lung pana la ob ti nerea resurselor financiare
  • Monitorizarea continu a a modului de utilizare a fondurilor alocat e
  • Pasi in obtinerea unei finantari
  • Identificarea obiectivului strategic sau a situati ei critice pentru care este necesar a finan t area
  • Conturarea ideii de proiect care va duce la atingerea obiectivului sau rezolvarea situa t iei critice identificate
  • Identificarea programului de finan t are pentru care idea de proiect este eligibil a s i a intervalului i n care cererea de finan t are poate fi depus a
  • Stabilirea eligibilitatii solicitantului, a activit at ilor, a cheltuielilor
  • Identificarea eventualilor parteneri i n proiect
  • Stabilirea modalitatii de co-finantare a proiectului
  • Preg a tirea cererii de finan t are conform „Ghidul Solicitantului”
  • Depunerea dosarului de finantare la Autoritatea de Management (AM)
  • Evaluarea cererii de catre AM, urmata de aprobarea sau respingerea ei
  • Implementarea proiectului de c ă tre beneficiar - echipa de proiect
  • Conceperea ideii si a planului de proiect
  • S tabili rea c a t mai clară a obiectivel or urm a rite
  • D etermina rea s i cuantifica rea grupul ui t int a al proiectului: a ngaja t i, manageri, s omeri, antreprenori, studen t i, formatori, turi s ti, etc.
  • Descrie rea activit at il or c e vor fi i ntreprin se pentru atinge rea obiectivel or
  • I ntocmi rea diagram ei Gantt a proiectului :
   • D escrie rea sintetic a s i cronologic a a activit at il or s i subactivit at il or
   • D urata s i modalitatea de implementare
   • R esursele necesare s i persoanele responsabil e , implicare parteneri
  • I ntocmi rea bugetul ui proiectului
  • D escrie rea s i cuantifica rea rezultatel or a s teptate s i a indicatori lor de succes ai proiectului
  • Criterii de evaluare si selectie a proiectelor
  • Relevan t a
   • Relevan t a fa ta de obiectivele specifice domeniului de finan t are
   • Conformitate cu politicile s i strategiile europene/na t ionale î n domeniu
   • Valoare adaugat a , instrumente s i mecanisme inovative
  • Metodologia
   • Activit at i realiste si fezabile, in corela t ie cu resursele proiectului
   • Publicitatea s i vizibilitatea actiunilor si a rezultatelor obtinute
   • Rezultate s i indicatori cuantificabili, masurabili s i verificabili
   • Implicarea unor parteneri, implementare la nivel multi-regional / local
  • Sustenabilitatea
   • Continuitate, valorificare si integrarea rezultatelor dupa finalizare
   • Gradul de transferabilitate a rezultatelor la nivel regional / local
  • Raportul cost – beneficiu
   • Justificarea cheltuielilor in rela t ie cu rezultatele a s teptate
   • Nivel realist al costurilor
   • C el mai bun scenariu de utilizare a banilor
  • Mituri privind finantarile
  • Pot primi finan t are nerambursabil a pentru orice
  • Nu am nevoie de bani pentru accesarea unei finantari
  • Autorit at ile responsabile de fonduri i mpiedica accesul la informatii
  • Nu pot avea succes dac a nu am rela t ii care s ă imi sustin ă proiectul
  • Documentatia necesara este greoaie si stufoasa
  • Nu pot realiza un proiect de succes f ara a apela la o firma de consultan ț a
  • B a ncile cofinan ț eaza greu proiectele din fonduri UE, solicit ă garantii de 200%
  • I n perioada de implementare pot apare probleme care duc la riscul de ne in casare a banilor
  • Perioada î n care intra efectiv banii î n cont poate ajunge p a n a la 2 ani
  • I n perioada de monitorizare a proiectului pot fi obligat s a returnez banii primiti
  • Antreprenor pentru succes
  • Documentati-v a foarte bine i nainte de a decide strategia de finantare
  • Nu i ncepe ț i un proiect doar din dorin t a de a specula oportunitatea acces a rii unor fonduri nerambursabile, identifica t i o nevoie clar ă
  • E recomandat s ă “sim tit i” proiectul si nu sa-l “for t a t i”
  • Asigurati-v a o echip a de profesioni s t i pentru preg a tirea proiectului
  • Evaluati foarte bine riscurile
  • Colaborati cu o firma de consultanta si/sau cu A M
  • Nu uita t i ca cea mai dificila parte este implementarea s i nu scrierea proiectului
  • Nu uitati ca s uccesul unui proiect, dup a ce acesta a fost acceptat, este dat de felul i n care se va implementa
  • Asigurati-v a o echipa de i ncredere pentru managem e ntul proiectului: manager de proiect, economist, jurist, asistent, exper t i
  • Serviciile iPartner Solutions
  • Monitorizarea oportunit at ilor de finan t are de interes pentru dvs.
  • I ncadrarea idei i dvs. de proiect i ntr-unul din p rogramele de finantare
  • Elaborarea cererii de finan t are s i a bugetului
  • Pregatirea anexelor necesare pentru dosarul de solicitare a finan ta rii
  • Intocmirea studiului de fezabilitate, a planului de afacere
  • Monitori zare a i n perioada implementarii proiectului
  • Ne pute ț i contacta
   • E-mail: [email_address]
   • Solicitand consultan ț a online: www.ipsolutions.ro
   • Telefonic: 0741 969157 0743 246960
 • V Ă DORIM MULT SUCCES !