Your SlideShare is downloading. ×
Six taste of food in tamil
Six taste of food in tamil
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Six taste of food in tamil

954

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
954
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ¶ªV¦t ØÄs kaÝ Ø>V| EþßçÄ 305 czî«, Rití« I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Jt®¥ò thiH¥ ó thiH¥ãŠR m¤â¡fhŒ m¤â¥ãŠR fh£L¡ fsh¡fhŒ khtL (kh« ãŠR) òË¥ò¡ fyªJŸJ. Ésh§fhŒ òËa§bfh£il fL¡fhŒ¥ ãŠR,fL¡fhŒ Õ£%£ bt‰¿iy gh¡F btªja«, khJis gU¥ò tiffŸ vYÄ¢irgH« - k‰W« gy.. II. c¥ò 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Kis¡Ñiu thiH¤j©L Ñiu¤j©L btŸis KŸs§» bt© ór¡fhŒ òly§fhŒ Riu¡fhŒ Õ®¡f§fhŒ - òË¥ò« fyªJŸsJ. KŸs§»¡Ñiu nfh° Ñiu bešÈ¡fhŒ - Jt®¥ò¡ fyªJŸsJ. mUbešÈ¡fhŒ f¿ c¥ò - eh« âdK« cgnah»¥gJ. jÅah(bfh¤JkšÈÉij) nrhlh Éšt ïiy fš c¥ò ïªJ c¥ò - k‰W« gy.. www.anatomictherapy.org III. ïÅ¥ò 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. thiH¥gH« nga‹ thiH¥gH« fkyh¥gH« rh¤J¡Fo¥gH« m‹dhá¥gH« ngߢr«gH« <¢r«gH« fsh¥gH« eht‰gH« ïyªij¥gH« Ójh¥gH« khJs«gH« fU«ò eh£L¢ r®¡fiu btšy« gd§f‰f©L gH tiffŸ gdbtšy« nj‹ nj§fhŒ nfu£ r®¡fiu tŸË »H§F ïsÚ® - k‰W« gy.. IV. òË¥ò 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. vYÄ¢r¥gH ur« giHaJ-âd« fhiyÆš bfhŸf. g¢rÇá òG§fš mÇá r›tÇá cS¤j« gU¥ò cSªJ ga‰w« gU¥ò gaW Jtiu fliy¥ gU¥ò fliy g£lh rhu¥ gU¥ò nt®¡fliy
  • 2. 306 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ¶ªV¦t ØÄs kaÝ Ø>V| EþßçÄ bkh¢ir¡ bfh£il órÂ¥ gU¥ò jÆ® nkh® bt©bzŒ beŒ vUik¥ghš nrid¡ »H§F cUis¡ »H§F MŸ tŸË¡»H§F bt‰¿iy tŸË¡»H§F gyh¥ ãŠR thiH¡fhŒ mtiu¡fhŒ Õ‹°, l㟠Ջ° bt©il¡fhŒ bfh¤jtiu¡fhŒ òËa§fhŒ kh§fhŒ jku¤j§fhŒ òË¢r§fhŒ triy¡Ñiu griy¡ Ñiu òËahiu¡ Ñiu vYÄ¢r« gH« thiH¥gH« kh«gH« ehf¥gH« ehu¤j§fhŒ nfœtuF nrhs« òËa§bfhGªJ lhšlh. òË kh§fhŒ - k‰W« gy.. V. fr¥ò 1. 2. 3. 4. nj‹ - eh¡F¡F ïÅ¥ò clY¡F¡ fr¥ig jU« f¤jÇ¥ãŠR R©il¡fhŒ Äâghf‰fhŒ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. bfh«ò ghf‰fhŒ KU§if¡fhŒ KU§if¡Ñiu mf¤â¡Ñiu K‹id ïiy bgh‹dh§f¡Ñiu tšyhiu¡Ñiu öJntis¡Ñiu öJntis¡fhŒ F¥ig¡Ñiu btªja¡Ñiu bfh¤jkšÈ¡Ñiu Mthu«ó f¿nt¥ãiy KU§if¥ó ó©L btªja« Óuf« nrh«ò bgU§fha« fLF Jsá nt¥g« ó Mbjh©il¡fhŒ R¡fh§fhŒ nt¥ãiy vŸbs©bzŒ fliy (nt®¡fliy) fLbf©bzŒ vŸ, frfrh Xk«, f«ò ÑiutiffŸ âid - k‰W« gy.. VI. fhu« 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mWÑiu, áWÑiu fyit¡Ñiu e¢R¡ bfh©il¡Ñiu ntis¡Ñiu ÄsfhŒ fUiz¡»H§F ÄsF, ïŠá, R¡F bghÇ fliy nfhJik - k‰W« gy.. www.anatomictherapy.org

×