E connect@t i-col.labor@

643 views
536 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E connect@t i-col.labor@

 1. 1. PAC 2 Activitat 4 Projecte d’aprenentatge virtualTítol del projecte: E-connect@t i col·labor@ Ana Fort Alcalá Marc Lloret Parra Elisenda Montagut Rull Rafael Olmos Vila L’aprenentatge basat en activitats col·laboratives Consultor: Jordi Solsona Universitat Oberta de Catalunya
 2. 2. Índex1. Introducció, contextualització i descripció del projecte Pàgina 2 1.1 Mapa conceptual Pàgina 22. Planificació Pàgines 3-43. Criteris creació de grups i metodologia de treball Pàgines 4-64. Proposta desenvolupament dactivitats i eines emprades Pàgines 6-95. Documentació i criteris davaluació Pàgines 9-106.Conclusions Pàgina 117.Bibliografia Pàgina 118. Annexos Pàgines 12-178.1 Introducció, contextualització i descripció del projecte Pàgines 12-148.2 Documentació Pàgines 15-17 1
 3. 3. 1. Introducció, contextualització i descripció del projecte 1.1. Mapa conceptual 2
 4. 4. 2. Planificació La durada d’aquest projecte és al llarg de l’etapa de cicle superior d’educació primària i primer cicle d’educació secundària; per tant requereix la coordinació a llarg termini (aproximadament al llarg duns quatre anys o més) dels diferents membres que en formen part, tot i que anualment s’avaluï i és posi en pràctica les millores necessàries. El projecte és presentarà a tots els docents dels diferents centres amb una reunió de claustre i una vegada tots en tinguin coneixement els passos seran els següents: Primer: creació dels grups de treball (docents, general de transició, docents + orientació, directiu i orientació). Segon: Repartir les tasques previstes a cada grup segons la finalitat aconseguir i definir la metodologia de treball. Tercer: acordar el calendari per duu a terme el projecte. Quart: acordar les trobades (sincròniques i asincròniques) per posar en comú les diferents tasques. Temporització orientativa pel primer curs: Temporització Acció Avaluació -Creació de grups de treball -Repartir tasques -Proposta dobjectius i indicadors -Disseny del sistema de suport Previ al començament de curs per a la qualitat del servei. -Anàlisi dels recursos: econòmics, personals i materials. -Reunió trimestral -Informació als alumnes del nou projecte -Activitats de convivència 1 Setembre -Programa de desenvolupament competencial (inici) -Pla de convivència amb actuacions 1r compartides 1 Trimestre -Taller informatiu pares Octubre -Concreció curricular 1 fase (inici) Novembre -Valoració dels tutors -Anàlisi de la consecució dobjectius i indicadors Desembre -Proposar mesures de millora per aconseguir els indicadors -Reunió trimestral -Concreció curricular 1 fase (fi) -Activitats de convivència 2 Gener -Informació als alumnes del nou -Posar en pràctica les mesures de projecte millora -Pla de convivència amb actuacions 2n compartides 2 Trimestre Febrer -Concreció curricular 2 fase (inici) -Anàlisi de la consecució -Concreció curricular 2 fase (fi) dobjectius i indicadors Març -Proves d’avaluació conjuntes -Proposar mesures de millora per aconseguir els indicadors -Programa de desenvolupament Abril competencial (fi) 3r -Activitats de convivència 3 Maig Trimestre -Informació als alumnes del projecte. 3
 5. 5. -Enquesta als alumnes -Avaluació del tutor. -Anàlisi de la consecució -Reunió trimestral dobjectius i indicadors. -Taller pares (fi) -Proposar mesures de millora per Juny - Proves d’avaluació conjuntes aconseguir els indicadors -Avaluació del servei d’informació. -Avaluar indicadors qualitat -Renovació i actualització. Juliol -Posar en pràctica les mesures de millora el curs vinent. -Informe final per a entregar a l’equip directiu3. Criteris creació de grups i metodologia de treball Criteris creació de grups Amb el present projecte es vol crear una dinàmica de treball cooperatiu entre docents dels diferents centres (IES i CEIP) sobretot centrat al tercer cicle de leducació primària i els primers nivells de lESO (ja sigui de manera presencial com de manera asincrònica i virtual). De manera presencial es desenvoluparan diferents reunions al llarg del curs, per posar en comú informació relativa als alumnes, transmetre dubtes, suggeriments i pactar el treball a seguir durant el pròxim temps fins la propera reunió. Seguidament per treballar realment les tasques que es demanen al Pla ens organitzarem mitjançant grups de treball o comissions, les quals treballaran de forma col·laborativa. Aquest grup comunicarà al mateix grup de treball de laltre centre per tal de coordinar- se i completar el seu objectiu de treball. Els criteris per assignar els grups de treball, ve determinat per la temàtica i la finalitat de cadascuna de les tasques previstes al Pla de transició. Els grups de treball seran els següents: COMISSIÓ GENERAL Aquest és el grup total dels membres del Pla de Transició, que TRANSICIÓ únicament treballaran de forma conjunta a les reunions trimestrals. Aquest grup estarà format pels professors de les diferents àrees tant al tercer cicle de primària com als primers dos cursos de la ESO. Seran els GRUP DOCENTS encarregats de fer la concreció curricular i metodològica, les proves davaluació GRUP Format pels professors més lequip dorientació dels centres.DOCENTS+ORIENTACIÓ GRUP DIRECTIU Format pels caps destudi. GRUP ORIENTACIÓ Format pels equips psicopedagògics dels centres. La metodologia de treball ve marcada pel tipus de tasca a desenvolupar, així cada tasca disposarà duna metodologia i agents dacció diferents, els quals poden veures a continuació: Reunions trimestrals: Actuaran tots els membres de la comissió general de transició. Les regiran els caps destudis dels diversos centres, amb lajuda dels equips psicopedagògics, qui comentaran als diferents professors les activitats fetes fins el moment. També s’aclariran els següents passos a desenvolupar i els professors de primària aprofitaran per poder transmetre informació relativa a lavaluació daquell trimestre, els resultats obtinguts, els problemes que consideren que tenen els alumnes respecte als continguts, etc. Concreció i adaptació dels objectius, continguts daprenentatge, capacitats mínimes, així com els criteris metodològics atenent a les característiques psicopedagògiques dels alumnes: 4
 6. 6. Tasca a desenvolupar pels professors del cicle (en el cas de primària) i els professors de lesdiferents àrees de primer i segon dESO (en el cas de secundària). Una vegada es vancomplimentant els documents shan de penjar a lespai comú per compartir-los amb els altres centres(amb linstitut, qui haurà de partir daquests per adaptar les seves programacions didàctiques dàreatenint en compte els documents elaborats pels centres; i als altres centres adscrits a aquell institutels servirà de model o exemple per poder avaluar el nivell treballat al centre i adaptar-se el méspossible tenint en compte les seves peculiaritats com centre i alumnat als nivells establerts pelsaltres). A més es comunicaran mitjançant correu electrònic i podran deixar idees, suggeriments inotes a partir de lespai de discussió de la wiki creada.Elaboració conjunta de les proves finals davaluació de letapa de primària i les inicials de lasecundària: El treball conjunt dels professor dàrea de secundària i els professors del tercer cicle deprimària de cada centre. Es farà de forma asíncrona i virtual, plenament de forma col·laborativa,mitjançant la wiki creada. Haurà una pàgina per cada àrea i els diferents membres exposaran lespreguntes i criteris que considerin que siguin importants dadquirir al final de la primària (inici de lasecundària), utilitzant els espais de discussió per debatre sobre aquests i posant en comú els criterisi instruments davaluació. Es fixarà una data de lliurament per aquesta tasca a la reunió presencialinicial del curs.Organització dactivitats conjuntes de convivència per afavorir la transició de lalumnat, elconeixement del centre en el que seguiran els cursos vinents, i els possibles companys que tinguinmés endavant. Aquesta tasca serà desenvolupada pels caps destudis dels diferents centresmitjançant el correu electrònic, una carpeta compartida a lespai virtual i una pàgina oberta a la wikion els altres membres del Pla (professors i equips psicopedagògics) poden fer-ne comentaris isuggeriments, així com plantejar idees per desenvolupar aquest tipus dactivitats. La consigna seràque caldrà fer almenys tres activitats (una per cada trimestre escolar) de convivència i que a lesreunions trimestrals hauran de plantejar-se de forma oficial a la resta de membres del Pla, per taldaconseguir coherència i cohesió de treball conjunt.Transferència dinformació relativa a les característiques individuals dels alumnes, les sevesnecessitats educatives especials, etc. Aquesta tasca serà desenvolupada per els orientadors delsequips psicopedagògics i es farà mitjançant reunions sincròniques, transvasament de documents iinformes psicopedagògics. Així com també comentaris sobre aquests a partir del correu electrònic iuna carpeta compartida només pels membres daquest grup de treball a lespai de compartició dematerials (lequip de linstitut tindrà accés a tots els documents dels diferents centres de primària,però els centres de primària només podran accedir als seus propis informes, per tal de garantir elsdrets de confidencialitat).Pla de desenvolupament competencial: Aquesta tasca serà desenvolupada per un grup de treballformat pels tutors del tercer cicle de primària i de la primera etapa dESO, amb lajuda iassessorament de lequip dorientació psicopedagògica. Des de cada centre els tutors proposaranactivitats, dinàmiques de grup, tècniques de resolució de conflictes i més experiències didàctiquesper desenvolupar leducació emocional dels alumnes i els pujaran a la zona darxius compartits ambtots els centres. Després mitjançant una pàgina de la wiki col·laborativa, lequip dorientació delsdiferents centres farà una recopilació i adaptació daquestes activitats (utilitzant lespai de discussiódaquesta pàgina de la wiki) refent un document final que haurà destar lliurat al finalitzar el mesdabril (segons indicacions de la Orde).Pla de convivència amb actuacions compartides i conjuntes: Aquesta tasca serà desenvolupadapels caps destudis dels centres i partirà de compilar el pla de prevenció que tots els centres fan alseu Pla de convivència i compartir-lo a lespai comú virtual. Després linstitut farà la seva adaptació alseu centre, de forma asíncrona i únicament cooperativa; ja que sempre el centre decidirà què fasegons les seves característiques especials i no actuarà segons decisions daltres centres.Taller de pares: Els equips dorientació psicopedagògica mitjançant una pàgina de la wikicompartiran impressions i idees de com informar als pares en relació al canvi detapa. De formacol·laborativa, dissenyaran activitats i trobades per informar a les famílies de cara al final de curs ilinici al següent a secundària (visita al centre de secundària, conèixer els professors, presentació de 5
 7. 7. les normes del reglament de règim intern de linstitut, resoldre dubtes personals respecte als seus fills, etc.) Enllaç vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BXY1tcDan9Y&feature=player_embedded4. Proposta desenvolupament dactivitats i eines emprades Aquest projecte es troba estructurat per subtasques, depenent lobjectiu de cada document a elaborar i amb unes característiques específiques. Segons el tipus de subtasca de les persones implicades (equips de treball) i tipus de document a lliurar utilitzarem unes eines en concret, les quals passem a descriure i justificar les activitats.Reunions trimestrals Equip implicat: Comissió de Transició (tots) Organització de l’activitat: Els caps destudis dels diferents centres proposaran les dates de forma coordinada al començament del curs. Sexplicarà la forma dactuar i treballar a les diferents subtasques pels diferents equips de treball. Aquest tipus d’activitat es realitza de forma presencial: sincrònica i al mateix espai. Eines emprades i justificació: Suport de les TIC de forma gràfica i expositiva: PDI, Wikispaces, SugarSync, Documents MDM. Serà important en aquestes reunions explicar de forma oral les subtasques a realitzar, lús de les eines tecnològiques previstes i com sorganitza lactivitat conjunta, dades de lliurament, etc. És important aquest tipus dactivitat i de forma presencial degut a que molts dels membres encara no coneixen aquestes eines; aquestes serviran per resoldre dubtes, exposar alternatives i fer una adaptació a les formes de treballar de cada equip de treball. Es donaran tutorials i manuals d’ús. Dates a recordar: Una al començament del curs (tercera setmana de setembre), una altra a linici del segon trimestre (mes de gener); una al finalitzar el segon trimestre per comentar els avenços de lalumnat i ultimar informació de cara al lliurament de les activitats. Finalment a lacabament del curs (última setmana de maig, principis de juny) per avaluar el projecte de cara al curs pròxim.Concreció curricular Exemple ací Equip implicat: Grup Docent Organització de l’activitat: Crear i elaborar els documents de concreció curricular. Després penjaran els documents al SugarSync, compartint els materials amb la resta dels equips. Una vegada cada un daquests equips als respectius centres hagi elaborat els seus materials, mitjançant la wiki sintentarà coordinar i adaptar aquests tenint en compte les aportacions i modificacions derivades del treball de cada equip, elaborant així de forma col·laborativa els documents finals. Eines emprades i justificació: El SugarSync ens servirà per compartir de forma cooperativa tots els documents sense necessitat danar fent enviaments dels documents, donant la possibilitat de sincronització (modificar-los progressivament) per tots els equips (estalviem temps i errades de pèrdua dinformació). El correu electrònic servirà per a coordinar-se i per anar desenvolupant les tasques que es reparteixin dins daquesta activitat. El wikispaces serà la plataforma que prevaldrà a la segona fase, on de forma col·laborativa saniran posant en comú tots els documents elaborats, redactant un document final per cada àrea que contingui les adaptacions i idees que tots els equips dels diferents centres consideren pertinents. A més, lespai de discussió permet anar debatent sobre aquestes decisions, fer-se comentaris i aclariments, afavorint el treball col·laboratiu de forma asíncrona. 6
 8. 8. Dates a recordar: Primera fase: Des del mes doctubre fins el mes de gener. Segona fase: finals de gener fins última setmana de març.Proves davaluació conjuntes Exemple ací Equip implicat: Equip docent Organització de l’activitat: Aquest treball es farà de forma asíncrona i virtual, plenament de forma col·laborativa, mitjançant la wiki creada. Hi haurà una pàgina per cada àrea i els diferents membres exposaran les preguntes i criteris que consideren importants dadquirir al final de la primària i inici de la secundària. Utilitzant els espais de discussió per debatre sobre aquests i posar en comú els criteris i instruments davaluació. Eines emprades i justificació: La Wiki permet treballar de forma col·laborativa sobre el mateix document, i fer-ho de manera asíncrona. De forma que tots poden participar, fer-se comentaris i suggeriments, i anar desenvolupant els diferents aspectes de les proves. Seria interessant fer una wiki nova, dedicant una pàgina per a cada prova (una per àrea) seria la wiki_2. Dates a recordar: Des de finals del mes de març fins última setmana del mes dabril.Activitats de convivència Equip implicat: Equips directius Organització de l’activitat: Aquesta tasca serà desenvolupada pels caps destudis dels diferents centres mitjançant el correu electrònic, una carpeta compartida a lespai virtual i una pàgina oberta a la wiki on els altres membres del Pla (professors i equips psicopedagògics) poden fer-ne comentaris i suggeriments, així com plantejar idees per desenvolupar aquest tipus dactivitats. La consigna serà que caldrà fer almenys tres activitats (una per cada trimestre escolar) de convivència i que a les reunions trimestrals hauran de plantejar-se de forma oficial a la resta de membres, per tal daconseguir coherència i cohesió al treball conjunt. Eines emprades i justificació: El correu electrònic permet comunicar-se les activitats i novetats interessants podent rebre una resposta ràpida i directa, afavorint així el desenvolupament de lactivitat de forma col·laborativa. El SugarSync ens permetrà pujar idees que ja hem pensat al nostre centre o que hem trobat interessants, donant-les a conèixer a la resta dequips directius i que les puguin llegir i analitzar segons els seus interessos. La pàgina de la wikispaces2 serà de gran utilitat, ja que ací és on es discutirà plenament sobre les activitats plantejades, es donaran noves propostes i es redactarà el document final sobre aquesta temàtica. Dates a recordar: Des de linici de curs fins a lacabament (juny).Informació alumnat i NEE Equip implicat: Equips dorientació. Organització de l’activitat: Aquesta tasca serà desenvolupada mitjançant reunions sincròniques, transvasament de documents i informes psicopedagògics. També amb comentaris sobre aquests a partir del correu electrònic i una carpeta compartida només pels membres daquest grup de treball a lespai de compartició de materials. Lequip psicopedagògic de linstitut tindrà accés a tots els documents dels diferents centres de primària, però els centres de primària només podran accedir als seus propis informes; per tal de garantir els drets de confidencialitat. Eines emprades i justificació: Serà important crear un espai privat als equips psicopedagògics per poder compartir informació confidencial sobre lalumnat, sense pèrdues dinformació i sense publicar aquestes dades privades (carpeta privada Sugarsync) Un suport molt important serà el correu ordinari, electrònic i el telèfon per posar-se en contacte i analitzar els documents interns. Dates a recordar: Durant tot el curs, però més lúltim trimestre escolar. 7
 9. 9. Programa de desenvolupament competencial Equip implicat: Equip docent+Orientació Organització de l’activitat: Des de cada centre els tutors proposaran activitats, dinàmiques de grup, tècniques de resolució de conflictes, experiències didàctiques per desenvolupar leducació emocional dels alumnes i els pujaran a la zona darxius compartits amb tots els centres. Després mitjançant una pàgina de la wiki col·laborativa lequip dorientació, dels diferents centres, farà una recopilació i adaptació daquestes activitats (utilitzant lespai de discussió daquesta pàgina de la wiki) refent un document final que haurà destar lliurat al finalitzar el mes dabril (segons indicacions de la Orde). Eines emprades i justificació: El SugarSync servirà denllaç als diferents centres per poder llegir i compartir experiències sorgides a cada grup docent. Una vegada aquestes siguin compartides cal reformular el Pla Competencial; per fer-ho, cal que sigui un document col·laboratiu, al que uns delegats daquests equips (una persona per cada centre) reformulin les activitats, objectius que es plantejen i dinàmiques que entre tots els centres hagin sorgit. La wiki és la plataforma ideal per aquesta tasca, ja que poden compartir, debatre i decidir els aspectes que considerin adequats. Per altra banda, el correu electrònic pot funcionar en cas dhaver de comunicar-se de forma més informal, fer trobades per treballar conjuntament, avisar de parts tancades, revisades, etc. Dates a recordar: Aquesta activitat es desenvoluparà durant tot el curs (des de la primera reunió presencial, on sexplicarà la dinàmica, objectius i equips de treball; fins lúltima setmana dabril, on haurà de quedar aquest apartat lliurat en un document pdf, que sacabarà per compartir amb el SugarSync per que tots els centres tinguin el programa per presentar-lo a la Inspecció Educativa).Pla de convivència amb actuacions compartides Presentació projecte de convivència Equip implicat: Caps destudis dels diferents centres adscrits. Organització de l’activitat: Aquesta tasca tindrà dues fases: 1.-Per una banda revisar els propis Plans de Convivència, en especial a lapartat de prevenció. Aquest, fent les modificacions oportunes, es compartirà mitjançant el SugarSync. Una vegada compartits els plans de convivència de les escoles, vindrà la segona fase. 2.-Linstitut farà les modificacions al seu propi Pla per tal de compaginar les mesures que sestan prenent durant tota letapa de primària als primers nivells de la seva etapa de secundària. Per últim, linstitut compartirà amb els centres el seu Pla modificat, per tal de mostrar ladaptació realitzada. Durant el transcurs daquesta tasca serà important donar mitjans de comunicació als caps destudi, per tal de fer-se preguntes i observacions. Eines emprades i justificació: El SugarSync serà el mitjà central daquesta tasca, on podran compartir els documents amb linstitut i aquest fer les adaptacions oportunes. El correu electrònic els permet comunicar-se, resoldre dubtes, etc. És molt important incloure a tots els caps destudi als missatges, per tal que el treball tingui a tots els membres en compte i no exclogui cap centre o peculiaritats daquest. Dates a recordar: Es realitzarà als dos primers trimestres. Els mesos de setembre a desembre els centres escolars de primària faran la seva primera fase. Els mesos de gener a març, linstitut farà la seva adaptació. Es suposa que a la tercera reunió (al finalitzar el segon trimestre) ja tindrà que estar feta aquesta tasca per tal de compartir i comunicar a la resta dequips aquesta reunió i les adaptacions realitzades.Taller dinformació a pares Transición de primaria a secundaria Equip implicat: Equips dorientació psicopedagògica dels centres adscrits. Organització de l’activitat: Aquesta tasca tindrà tres fases: 1.- La podem qualificar de brainstorming, on mitjançant lespai de discussió de la wiki 1, compartiran idees, sugerències i experiències que coneguin o hagin desenvolupat anteriorment. 8
 10. 10. 2.- Mitjançant també la wiki, desenvoluparan un document on reflecteixen les actuacions que decideixen posar en pràctica, raonant-les i justificant-les. 3.- I finalment, es decidirà les dates per posar en pràctica les activitats decidides: reunions amb pares, tallers, visites guiades, etc. Eines emprades i justificació: La wikispaces serà leina principal per desenvolupar aquesta tasca, ja que permet comunicar-se idees, debatre i realitzar suggeriment didees (brainstorming), així com desenvolupar la proposta de forma plenament col·laborativa. El correu els permetrà comunicar-se i intercanviar-se documents. I el telèfon servirà de nexe en el cas de no poder contactar amb algú, per disposar dun canal més personal, directe i proper, també per afavorir la comunicació informal. Dates a recordar: La duració daquesta tasca és durà a terme durant tot el curs escolar. Shaurà de lliurar un document final al finalitzar el segon trimestre, encara que les activitats podran posar-se en pràctica abans del lliurament del document. Al finalitzar el curs, es farà una reunió presencial final, on es decidirà com actuar a linici del curs proper en relació als pares (si els donen un butlletí informatiu, si fan una reunió inicial, etc. (finals de maig, principi de juny).5. Documentació i criteris davaluació Enllaç: http://prezi.com/0cobe6vdkcip/eines-per-a-la-pac2-9etic/Moments: 1. Inicial: Fem una primera avaluació inicial a les reunions trimestrals (activitat 1) on sintenta identificar el nivell inicial sobre lús de les diverses eines que utilitzarem. Amb aquesta avaluació inicial intentem combatre la possible bretxa digital que ens podem trobar, així com conèixer algues de les propostes que sestan portant a terme en altres centres sobre la transició de primària a secundària. 2. Continua i permanent: Creguem convenient fer un seguiment del procés a través dauto-avaluacions per tal dobservar els resultats a mesura que es va construint el projecte. "La evaluación de los centros escolares debe llevarse a cabo de forma permanente en los propios centros con la finalidad principal de mejorar sus procesos y resultados" (Plan Eva, 1993). Aquesta proposta dautoavaluació la fem servir al projecte per dotar dun esperit motivador als diversos centres que sintegren al projecte. Daquesta forma, potser, incentivem una millora del treball de cada centre, el que ens provocarà un augment de la qualitat dels materials creats i en definitiva una millor transició de lalumnat cap a la següent etapa educativa. 9
 11. 11. Referent a això i estudiant les funcions dels directius i la seva possible millora, Santos Guerra (1994,173). considerava que la investigació sobre la pràctica professional dels equips docents hauria de serrealitzada pels seus protagonistes mitjançant una autoavaluació que podria girar entorn de les següentsqüestions:1. Com realitzem la nostra pràctica?2. Es pot transformar en una pràctica millor?, Com lentenen els destinataris?3. Què es pot fer per millorar-la?3. Final:Realitzarem una avaluació final de la Wiki grupal, així com una auto-avaluació final del projecte perobservar els focus de millora i planificar millor el projecte per lany vinent. En aquesta avaluació final elsdiferents agents intervinents en el projecte manifestaran les propostes de millora per al projecte vinent. Criteris i instruments davaluació per activitat:1.Criteris comuns a totes les activitats:- Mantenir una comunicació fluida a l’espai de discussió de la Wiki.- Penjar els documents en temps i forma, a l’espai col·laboratiu apropiat.- Donar qualitat als materials creats.- Manifestar actituds obertes i dajuda amb els agents intervinents a la comissió.2. Criteris específics de cada activitat:Activitat 1: Reunions Trimestrals.- Composició i procés de constitució dels equips de transició.- Planificació generals d’actuacions. - Establiment del calendari general.- Comprensió i adquisició de coneixements sobre les eines a utilitzar.Activitat 2: Concreció curricular.- Confecció del pla de cada centre. - Contrast entre centres i confecció de documents finals.Activitat 3: Proves dAvaluació conjunta.- Confecció de les planelles per àrees. - Estructuració dels ítems a avaluar per part dels docents.- Coordinació de lavaluació.Activitat 4: Activitats de convivència.- Disseny d’activitats conjuntes entre els centres. - Realització de les activitats.Activitat 5: Informació dels alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials).- Transmissió de la informació entre orientadors.Activitat 6: Programa de desenvolupament competencial.- Disseny d’activitats didàctiques que fomentin l’adquisició competencial.- Síntesi i realització del document final.Activitat 7: Pla de convivència amb actuacions compartides.- Revisió dels plans de convivència.- Modificació i adequació del pla de convivència per part de l’institut.Activitat 8: Taller d’informació als pares i mares.- Disseny dactivitats dacord amb les necessitats dels pares.Més informació mirar annex 8.5 10
 12. 12. 6. Conclusions. Aquest projecte aprofita les eines 2.0 per aconseguir desenvolupar els objectius demanats al Pla de Transició. Cal un esforç per part els equips de treball, però amb la seva dedicació i col·laboració aconseguirem: Elaborar un document de concreció curricular per cada àrea instrumental. Aquest ha destar adaptat a les característiques, idiosincràsia i formes de treballar de tots els centres adscrits, desenvolupat i perfeccionat per tots els centres. Treballar de forma col·laborativa sense necessitat de perdre temps a diferents moments i espais: no cal fer reunions sincròniques, sinó que cada equip de cada centre sorganitza i funciona com millor consideri. Afavorir la comunicació multidireccional entre perfils professionals que treballen sobre el mateix objecte destudi, i que prèviament ni es relacionaven ni treballaven de forma col·laborativa. Millorar les relacions escola-institut, centrada en els alumnes que canvien detapa. És farà a partir del treball conjunt, la cooperació, el treball mutidisciplinar i transversal dels diferents professionals que intervenen al Pla. Atorgar més importància al paper de les famílies, aconseguirem així que es sentin involucrades en el procés de transició. Donar coherència i cohesió al Pla de Transició, partint de la col·laboració i la discussió compartida, en pro fel futur dels nostre alumnat comú. Respecte a la metodologia i eines emprades pensem que aquestes són les més adequades, ja que permeten per una banda el treball particular dels centres segons les seves necessitats i característiques pròpies (formes d’organització, planificació i metodologia de treball: sincrònica, cooperativa, col·laborativa,…); i per altra compartir amb els altres equips aquests treballs desenvolupats, que a la vegada també comparteixen els seus esforços. Una vegada estudiats i llegits aquests treballs (que ajudarà a conèixer la metodologia, peculiaritats i característiques singulars de treball de cada centre) participar col·laborativament en la seva adaptació i modificació atenent a les idees principals de cada centre. Així per una banda, el Sugarsync permet treballar a cada equip al seu ritme únicament tenint en compte la data de lliurament i el format (penjar els documents a la carpeta compartida de la plataforma); i per altra, la Wikispaces és leina perfecta per poder treballar de forma asíncrona, però plenament col·laborativa partint duna pàgina comuna amb el seu espai i discussió, que ajuda a organitzar-se i planificar-se la feina sense problemes de navegació.7. Bibliografia ANTÚNEZ, S. (1999) El trabajo en equipo de los profesores y profesoras: factor de calidad, necesidad y problema. El papel de los directivos escolares. Universitat de Barcelona.Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn24p89.pdf BLAZQUEZ, F., NAVARRO, J.Mª. (1999). Propuesta de indicadores de calidad para evaluar la función directiva en centros educativos. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 3, 1. Disponible en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev31COL2.pdf DOGV (2011) Pla de transició de primària a secundària. Disponible en http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf MEC (1989): Libro Blanca para la Reforma del Sistema educativo, Madrid. MEC. SANTOS, M.A. (1994). Entre Bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Málaga: Aljibe. 11
 13. 13. 8. Annexos 8.1. Introducció, contextualització i descripció del projecte1.1 Introducció Com a membres de lequip directiu dels centres escolars públics de lHorta Nord de la Comunitat Valenciana, hem rebut al començament daquest curs 2011-2012 la visita de linspector deducació de la nostra zona amb motiu de la nova normativa respecte a la coordinació entre etapes educatives per desenvolupar el Pla de Transició de Primària a Secundària. Una vegada tots els equips directius reunits vàrem decidir que necessitàvem un espai de treball col·laboratiu que ens permeti compaginar els nostres horaris i formes de treball (ja que ens resulta molt difícil coincidir en hores i dates per treballar de forma sincrònica). Alhora, pensem que coordinar- se de forma síncrona tot lequip pot dificultar el treball i seria millor establir un espai on compartir els documents, en part degut a que cada centre té unes característiques peculiars i singulars que el defineixen i que cal tindre en compte de cara a la transició.1.2 Definició del projecte i característiques bàsiques Aquest projecte està centrat en els centres educatius de caràcter públic de la zona de LHorta Nord de la Comunitat Valenciana.És un projecte col·laboratiu tipus e-learning on els centres comparteixen i treballen junts per desenvoluparactivitats, projectes i documents de forma col·laborativa per als seus alumnes. De forma més concreta, elque intentem és realitzar de forma cooperativa el que ens demana la legislació docent actual, en específicel Pla de Transició de Primària a Secundària.És per això que a aquest projecte es troben involucrats tant centres escolars deducació bàsica o primàriacom els centres deducació secundària i, segons la normativa, el que es pretén és organitzar idesenvolupar aquest lanomenat Pla de transició de Primària a Secundària. La intenció és treballar de forma conjunta els aspectes que desenvolupen aquest Pla, així com compartir documents i informació que servirà per ajudar a lalumnat a canviar detapa educativa duna manera menys radical i traumàtica.1.3 Objectius GeneralsEls objectius que es pretenen amb aquest Pla, els quals són recollits a la Orde 46/2011, de 8 de juny, de laConselleria d’Educació, per la qual es regula la transició des de l’etapa d’Educació Primària a l’EducacióSecundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana, són els següents: 1. Des de la perspectiva pedagògica i organitzativa dels centres docents: a) La planificació i el desplegament de processos de coordinació entre els centres d’Educació Primària i els centres d’Educació Secundària Obligatòria als quals estiguin adscrits, on s’incloguin actuacions sistemàtiques distribuïdes al llarg de cada curs escolar. 12
 14. 14. b) Aproximació de les cultures, de les formes d’organització i actuació dels centres d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria. c) Conformació d’equips de transició estables, tant en l’etapa d’Educació Primària com en l’Educació Secundària Obligatòria, en els quals puguin estar representats tots els membres de la comunitat educativa. d) Intercanvi i utilització col·legiada d’informació relativa a necessitats educatives de l’alumnat en trànsit de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria. e) Identificació de recursos personals i materials necessaris per a la implementació de respostes educatives. f) Convergència metodològica entre les àrees de tercer cicle d’Educació Primària i les matèries dels dos primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria, amb les quals guarden continuïtat. g) Planificació i posada en funcionament de programes de desenrotllament competencial de l’alumnat en els àmbits d’autonomia i iniciativa personal, i aprendre a aprendre. h) Implicació de l’equip directiu dels centres docents en la potenciació de l’escomesa tècnica del procés, de la coordinació dels equips de transició, de la flexibilització organitzativa i curricular, i del seu seguiment i avaluació. 2. Des de la perspectiva institucional dels centres docents i les seues relacions amb l’alumnat i les seues famílies: a) Orientació, assessorament i formació de pares i mares sobre el procés de transició d’una etapa a una altra, en l’ensenyança bàsica, de les seues filles i els seus fills. b) Cooperació entre les famílies i els centres docents, i foment d’esta cooperació a través de l’equip directiu dels centres i les associacions de mares i pares. 3. Des de la perspectiva de l’administració educativa: a) Orientació, assessorament i formació als equips docents implicats en el procés. b) Oferta d’edicions formatives per part dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE), emfatitzant la modalitat formativa de formació en centres. c) Gestió de recursos personals i materials necessaris per a la implementació de respostes educatives. d) Supervisió i assessorament per part de la Inspecció Educativa.1.4.- Objectius Específics : El que intentarem serà triar una plataforma on els centres educatius d’ambdues etapes puguin compartir els documents que segons el Pla es deriva fer; al mateix donar-los eines per poder compartir, debatre i discutir sobre aquests per tal de que el document elaborat final estigui fet de forma col·laborativa. Per aquestes raons es tractarà de realitzar un projecte on es determina la metodologia de forma clara, perquè els centres de forma asíncrona puguin continuar el treball tenint en compte les aportacions i observacions que els altres centres en fan. Així serà molt important deixar clar, des dun primer moment quin serà el procés a seguir, com poden interactuar i quins recursos i formats són els escollits per lliurar els diferents documents. Al mateix temps, serà importar deixar clar quines eines seran les possibles a utilitzar i com s’han d’utilitzar per tal dunificar interessos i formes dactuar. A aquest document haurem de detallar les formes de comunicació síncrones i asíncrones, per tal de donar fórmules de comunicació als diferents centres que conformen aquest projecte. 13
 15. 15. La plataforma escollida per desenvolupar aquest projecte és de tipus open source i té una capacitat mínima de 5 Gb, de forma que permet compartir tots els documents que es detallen als objectius de la orde citada. Es tracta de la plataforma SugarSync, la qual podem descriure com un espai a la xarxa on podem compartir documents amb altres persones mitjançant lopció de compartició de carpetes. Cada vegada que un membre daquesta carpeta comparteix un document (el puja a lespai) tots els membres reben un missatge que els avisa daquest enviament. Pensem que es tracta duna bona plataforma per aquest projecte degut a que cada centre té unes característiques pròpies i una forma de treballar i organitzar-se. A més una vegada tinguem aquests documents compartits, podrem organitzar-nos i començar a treballar de forma col·laborativa per adaptar-se i modificar els nostres projectes.1.5 Públic o població diana El públic a qui va dirigit aquest projecte són professors i mestres deducació no universitària. Les persones que utilitzaran les diferents eines previstes al projecte seran els propis professors i lequip directiu, en especial el cap destudis, junt a lequip psicopedagògic, els quals són els membres de la comissió del Pla de transició. 14
 16. 16. 8.2 Documentació Gestió de la informació: Processos dintercanvi, emmagatzematge, recerca i organització de la informació que permet generar nou coneixement, millorar laplicació del ja existent i ajustar els usuaris a desenvolupar o millorar competències i habilitats. Eines utilitzades: - SugarSync (emmagatzematge dels documents). - Wikispaces (observació de la informació creada). - Delicious (podem utilitzar aquesta eina per a compartir enllaços web a la informació). Comunicació Interacció entre persones que comparteixen interessos, preocupacions o necessitats i que estableixen vincles professionals o personals amb principal objectiu de la conversa i el desenvolupament de relacions més o menys sòlides. Eines utilitzades: - Correu electrònic. - Wikispaces (espai de discussió). - Telèfons dels centres. - Telèfons personals. - Skype (reunions virtuals). 15
 17. 17.  Difusió Activitats adreçades a promocionar, comunicar, difondre, publicitat en lespai, projecte, producte o persona. Es pretén capturar latenció, ladhesió o la fidelitat a una marca o concepte. En el context daquest projecte, cal fer referencia tant a la difusió externa, com a la interna a lorganització: 1. Difusió interna: necessària per poder mantindre una relació col·laborativa ordenada, cohesionada i sense duplicitats, on ens garanteixi una unificació de criteris a lhora de crear coneixement. 2. Difusió externa: degut a les peculiaritats del projecte i en concret a la intenció de connectar centres, aquesta difusió externa rep un paper fonamental a lhora dinvolucrar a nous centres en el projecte, ja que una de les característiques fonamentals daquest projecte és que el treball ha de perdurar en el temps, donant una escala dampliació en quant als centres inscrits, intentant que cada vegada uneixin més centres al treball col·laboratiu. Eines utilitzades: - Wikispaces (portal de difusió del projecte). - Per a la difusió interna seria convenient plantejar eines de seguiment dinformació tal com canals RSS, on ens faciliten el seguiment dels companys del projecte. Co-creació Conjunt dactivitats, recursos i processos adreçats a la creació col·laborativa dun producte o servei. Eines utilitzades: - Wikispaces de centre (en la seva construcció). - Wikispaces del projecte (en la seva creació). 16

×