Panduan solat sunat tarawih 20 rakaat

16,225 views
16,060 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,225
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,609
Actions
Shares
0
Downloads
180
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan solat sunat tarawih 20 rakaat

 1. 1. 1Disediakan oleh:Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. AbdullahDisemak oleh:Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud
 2. 2. 2© JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIACetakan Ketigabelas… 2002Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isikandungan buku ini dalam apa juga bentuk dandengan cara apa jua sama ada secara elektronik,fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah,Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Pusat PentadbiranKerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.Rekabentuk:Matang Cipta Sdn. Bhd. (No. 244386-D)89-A & B, Tingkat Satu,Jalan Raja Muda Abdul Aziz,50300 Kuala Lumpur.Tel : 603-2694 8692 / 2692 3275 Fax : 603-2692 3264E-mail: matang@pd.jaring.my
 3. 3. 3KANDUNGAN1. Pendahuluan 12. Hukum Sembahyang Sunat Tarawih 23. Waktu Sembahyang Sunat Tarawih 24. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih: 35. Rukun Sembahyang Sunat Tarawih 46. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 20 Rakaat 47. Bacaan Sebelum Memulakan 7Sembahyang Sunat Tarawih:8. Sembahyang Sunat Tarawih 89. Bilal Memberitahu Tentang Sembahyang 26Sunat Witir Yang Akan Dilakukan SelepasIni Dengan Menyebut:10. Sembahyang Sunat Witir 2711. Tahlil Selepas Sembahyang Sunat Witir 2912. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 8 Rakaat 3113. Setelah Kita Selesai Mengerjakan 35Sembahyang Tarawih SebanyakLapan Rakaat Diikuti Pula DenganSembahyang Witir Sebanyak Tiga RakaatPenutup 36
 4. 4. 4KELEBIHANSEMBAHYANG TARAWIHMaksudnya: “Dari Abu Hurairah r.a.bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:“Barangsiapa yang mendirikan sem-bahyang (Tarawih) pada malam bulanRamadan dengan penuh keimanan dankeikhlasan maka Allah ampunkan segaladosanya yang telah lalu.”(Riwayat Muslim)
 5. 5. 51. PendahuluanSetiap tahun, kita umat Islam berpuasa dibulan Ramadan yang mulia dan selama itulahjuga kita dapati di mana-mana saja dalamkelompok masyarakat Islam di Malaysiamemeriahkan malam-malam di bulan yangmulia ini dengan ibadat sembahyang sunattarawih, sunat witir, tadarus al-Quran danlain-lain amal kebajikan.Oleh itu supaya kita sama-sama dapatmenghidup dan memeriahkan malam-malamyang mulia bagi tahun ini, dengan tujuanmencapai keredhaan Allah dan kelebihanberibadat di malam “Lailatul Qadr” sepertiyang jelas dari firman Allah S.W.T. pada ayat3, surah al-Qadr yang bermaksud: “MalamLailatul Qadar itu lebih baik dari seribubulan yang lain” dan sebagaimana sabdaNabi Muhammad s.a.w. di dalam hadithnyayang diriwayatkan oleh Muslim yangbermaksud: “Barangsiapa yang mendirikanSEMBAHYANG SUNAT TARAWIH
 6. 6. 6sembahyang (Tarawih) pada malam bulanRamadan dengan penuh keimanan dankeikhlasan maka Allah ampunkan segaladosanya yang telah lalu”, maka eloklah kitamengetahui atau mengulangi kembali cara-cara sembahyang sunat tarawih dan witirsupaya kedatangan Ramadan tahun ini lebihberguna dan bermanfaat untuk kita.2. Hukum Sembahyang Sunat Tarawiha) Hukumnya sunat Muakkad (yangsangat dituntut) dikerjakan oleh orang-orang Islam lelaki dan perempuanpada tiap-tiap malam bulan Ramadansama ada secara berseorangan atauberjemaah.b) Sunat dikerjakan di Masjid, Surau danlain-lain tempat sembahyang orang-orang Islam.3. Waktu Sembahyang Sunat TarawihIalah selepas menunaikan sembahyangfardu Isyak dan sunat ba’diah dua rakaat.
 7. 7. 74. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih:i. Pada umumnya masyarakat Islam diMalaysia mendirikan sembahyangSunat Tarawih sebanyak 20 rakaat,tetapi ada juga yang hanya menunai-kan sekadar 8 rakaat sahaja.ii. Pada zaman Rasulullah s.a.w. sembah-yang tarawih dikerjakan sebanyak 8rakaat sahaja supaya tidak menimbul-kan sesuatu keberatan. Walau bagai-manapun terdapat juga hadith yangmeriwayatkan bahawa Nabi Muham-mad s.a.w. pernah mengerjakansebanyak 20 rakaat.iii. Pada zaman Khalifah Omar bin al-Khattab r.a. pula beliau melaksana-kannya sebanyak 20 rakaat keranabeliau berpendapat bahawa orang-orang Islam pada zamannya itu tidakkeberatan lagi menunaikan sembah-yang sebanyak itu.iv. Sembahyang sunat Tarawih hendaklahditunaikan dua rakaat pada tiap-tiap
 8. 8. 8satu kali takbiratul ihram, kemudian-nya dilakukan lagi sehingga genaprakaat yang dikehendaki.v. Lafaz Niat Sembahyang Sunat Tarawih:(Sahaja aku sembahyang sunat tarawihdua rakaat makmum kerana AllahTaala.)5. Rukun Sembahyang Sunat TarawihRukun sembahyang sunat tarawih inisamalah dengan rukun sembahyang yang lainjuga.6. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 20Rakaat:i) Bacaan SurahSelepas membaca surah al-Fatihah padatiap-tiap rakaat sembahyang sunat tarawih ini,dibaca pula surah-surah yang tertentu:
 9. 9. 91) Dari malam 1 hingga 15 Ramadan:a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertamadibaca satu surah yang bermula darisurah at-Takasurhingga surah al-Lahab)susunan surah-surah adalah sepertiberikut:1. Al-Takatsur ( ) =2. Al-Asr ( ) =3. Al-Humazah ( ) =4. Al-Fil ( ) =5. Al-Quraisy ( ) =
 10. 10. 106. Al-Ma’un ( ) =7. Al-Kautsar ( ) =8. Al-Kafirun ( ) =9. An-Nasr ( ) =10. Al-Lahab ( ) =b) Pada tiap-tiap rakaat yang keduadibaca surah al-Ikhlas:2) Dari malam 16 hingga akhir Ramadan:a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertamadibaca surah al-Qadr.
 11. 11. 11b) Pada tiap-tiap rakaat yang keduadibaca satu surah seperti yang dibacapada rakaat yang pertama bagi malam-malam 1 hingga 15 Ramadan iaitubermula dari surah al-Takatsur hinggakepada surah al-Lahab.7. Bacaan Sebelum Memulakan Sem-bahyang Sunat Tarawih:Bilal:Bilal:Jemaah:Bilal:
 12. 12. 12Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:8. Sembahyang Sunat Tarawihi) Memulakan Sembahyang Sunat Tara-wih dua rakaat (rakaat pertama dankedua) dan setelah selesai:Bilal:
 13. 13. 13Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:ii. Menyambung Sembahyang Tarawihdua rakaat lagi (rakaat ketiga dankeempat) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:
 14. 14. 14Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:
 15. 15. 15Imam membaca doa:Bilal:Jemaah:iii. Menyambung Sembahyang TarawihDua Rakaat lagi (rakaat kelima dankeenam) dan setelah selesai:
 16. 16. 16Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:iv. Menyambung Sembahyang TarawihDua Rakaat (rakaat ketujuh dankelapan) dan setelah selesai:Bilal:
 17. 17. 17Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:
 18. 18. 18Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:Jemaah:
 19. 19. 19v. Menyambung Sembahyang TarawihDua Rakaat lagi (rakaat kesembilandan kesepuluh) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:vi. Menyambung Sembahyang TarawihDua Rakaat lagi (rakaat kesebelas dankeduabelas) dan setelah selesai:
 20. 20. 20Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:
 21. 21. 21Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:Jemaah:
 22. 22. 22vii. Menyambung SembahyangTarawihDua Rakaat lagi (rakaat ketiga belasdan keempat belas) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:viii. Menyambung sembahyang Tarawihdua rakaat lagi (rakaat kelima belasdan keenam belas) dan setelah selesai:
 23. 23. 23Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:
 24. 24. 24Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:
 25. 25. 25Jemaah:x. Menyambung Sembahyang TarawihDua Rakaat lagi (rakaat ketujuh belasdan kelapan belas) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:xi. Menyambung Sembahyang TarawihDua Rakaat lagi (rakaat kesembilan
 26. 26. 26belas dan kedua puluh) dan setelahselesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:
 27. 27. 27Bilal:Jemaah:Imam membaca doa:
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 309. Bilal Memberitahu Tentang Sembah-yang Sunat Witir Yang Akan Dilaku-kan Selepas Ini Dengan Menyebut:(dan bagi malam-malam mulai 16 Rama-dan hingga akhir ditambahJemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:
 31. 31. 31Jemaah:Bilal:Jemaah:10. Sembahyang Sunat Witiri. Menurut kebiasaan umum orang-orang Islam di Malaysia menunaikansembahyang sunat witir selepas sem-bahyang sunat tarawih sebanyak tigarakaat sahaja. Sunat witir ini ditunai-kan secara berjemaah.ii. Salam selepas dua rakaat yang per-tama.iii. Lafaz niat sembahyang sunat witir.a) Bagi dua rakaat yang pertama:
 32. 32. 32(Sahaja aku sembahyang sunatwitir dua rakaat makmum keranaAllah Taala).b) Bagi rakaat yang akhir:(Sahaja aku sembahyang sunatwitir satu rakaat makmum keranaAllah Taala).iv. Pada malam 16 hingga akhir bulanRamadan disunatkan membaca qunutpada rakaat yang akhir. Lafanya sama-lah dengan lafaz qunut sembahyangsubuh.v. Bacaan Surah:Selepas membaca surah al-Fatihah didalam tiap-tiap rakaat sembahyangsunat witir dibaca pula surah-surahberikut:a) Rakaat pertamaSurah al-A’la
 33. 33. 33b) Rakaat keduaSurah al-Kafirunc) Rakaat yang akhir- Surah al-Ikhlas- Surah al-Falaq- Surah an-Nas11. TahlilSelepasSembahyangSunatWitiri. Lazimnya dibaca:a)(dua kali)
 34. 34. 34b)c) Zikir (tahlil)seberapa banyak yang disukai.ii. Imam membaca doa:iii. Ramai-ramai membaca al-Fatihah:iv. Imam menyambung doa yang kedua:
 35. 35. 3512. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 8RakaatDi bawah ini diterangkan cara-cara menu-naikan sembahyang sunat Tarawih sebanyaklapan rakaat sepertimana yang diamalkan olehsetengah-setengah tempat di negara kita ini:Bilal:Jemaah:1. Memulakan sembahyang tarawih duarakaat (rakaat pertama dan kedua)
 36. 36. 36Bacaan surah selepas al-FatihahRakaat pertama:Surah al-Takasur ( )Rakaat kedua:Surah al-Asr ( )2. Menyambung sembahyang tarawihdua rakaat lagi (rakaat ketiga dankeempat)Bacaan surah selepas al-Fatihah:Rakaat pertama:Surah al-Humaah ( )Rakaat kedua:Surah al-Fil ( )Selesai sembahyang Imam berdoa:
 37. 37. 373. Menyambung sembahyang tarawihdua rakaat lagi (rakaat kelima dankeenam)Bacaan surah selepas al-Fatihah:Rakaat pertama:Surah al-Quraisy ( )Rakaat kedua:Surah al-Ma’un ( )4. Menyambung Sembahyang Tarawihdua rakaat lagi (rakaat ketujuh dankelapan)
 38. 38. 38Bacaan Surah Selepas al-Fatihah:Rakaat pertama:Surah al-Kafirun ( )Rakaat kedua:Surah an-Nasr ( )Selesai sembahyang Imam berdoa:13. Setelah Kita Selesai MengerjakanSembahyang Tarawih SebanyakLapan Rakaat Diikuti Pula Dengan
 39. 39. 39Sembahyang Witir Sebanyak TigaRakaat.i. Sembahyang witir ini ditunaikandengan satu takbiratul Ihram dan satusalam sahaja. Lafaz niatnya:(Sahaja aku sembahyang sunat witirtiga rakaat makmum kerana AllahTaala)ii. Bagi sembahyang witir seperti ini tidakada bacaan tasyahud (tahyat) awal.iii. Bacaan surah selepas al-Fatihah:Rakaat pertama:Surah al-A’la ( )Rakaat kedua:Surah al-Kafirun ( )
 40. 40. 40Rakaat ketiga:Surah-surah1. Al-Ikhlas ( )2. Al-Falaq ( )3. An-Nas ( )iv. Mulai malam 16 Ramadan kita di-sunatkan membaca qunut. Lafaz qunutsamalah seperti sembahyang subuh.Jika tidak membaca qunut sunat sujudsahwi.v. Berzikir atau bertahlilSeperti biasa selepas sembahyang witirdiadakan tahlil. Terdapat berbagai caramengelolakan tahlil ini. Cara yangdisebut di halaman 29 bolehlah diikutidari mula hingga akhir.PenutupDemikianlah cara-cara yang ditunjukkan bagimemudahkan kita menunaikan sembahyang
 41. 41. 41sunat tarawih dan sunat witir untuk mencarikeberkatan, kurniaan dan keampunan Allahpada malam-malam bulan Ramadan yangmulia ini dan terpulanglah kepada masing-masing individu memilih dan mengikuti carayang sesuai mengikut kemampuan dankeikhlasan diri sendiri.Penentuan sesuatu surah seperti yangdisebutkan itu hanyalah untuk memudahkankita mengingati bilangan rakyat sahaja dankerana itu seseorang boleh membaca mana-mana surah atau ayat yang diingatnya. Begitujuga tentang peraturan berselawat antararakaat-rakaat sembahyang tarawih keranatujuannya adalah untuk menambahkan lagiibadat pada bulan yang mulia ini.Apa yang kita mahu ialah penyertaan yangseramai-ramainya dari segenap lapisanmasyarakat Islam dalam menunaikan sembah-yang sunat tarawih dan witir. Kita berharapmudah-mudahan kedatangan bulan Ramadanpada tahun ini akan lebih memberi manfaatdan faedah yang besar untuk kita semua.Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
 42. 42. 42PeringatanLafaz niat yang digunakan dalam risalahini untuk makmum sahaja. Oleh ituperkataan “Makmuman” itu tukarlahkepada “Imaman” jika menjadi imam ataubuang langsung jika sembahyang seorangdiri.

×