Your SlideShare is downloading. ×
Toptechniek
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Toptechniek

832
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
832
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • 5 minuten: introductie Toptechniek voor Rijnland (Jose) dia 1 t/m dia 5 10 minuten: samenhang met Onze Focus op Vakmanschap t/m dia 8 20 minuten dia 9 (aan de slag) 5 minuten: evalueren 5 minuten: hoe nu verder (dia 10 en 11, hard copy dia 11 uitdelen) 5 minuten: afronden en vragen
 • De nieuwe dossiers zijn opgebouwd uit een basisberoeps deel (35% en de basis van alle opleidingen/uitstroomrichtingen in het dossier), een 15% algemeen basis deel, een 35% profiel deel en een 15% keuze deel.
 • Hoe zorg je er nu voor dat eind vmbo naadloos aansluit bij aanvang mbo? Deels worden we daarbij geholpen door de wet Referentie Niveaus (Nederlands en rekenen) en deels door de opbouw van de nieuwe dossiers waarin de basis processen en kennis en vaardigheden aanvang opleiding gepositioneerd zijn. Op kwalificerend niveau (competent) zijn er kritische beroepssituaties beschreven. Om de ontwikkeling te kunnen volgen en toetsen is het noodzakelijk om (tenminste) op de ankerpunten in de opleiding te beschrijven welk gedrag je wil zien van de student en welke kennis en vaardigheden in welke context en complexiteit beheerst moeten worden.
 • Het curriculum ontwerpspel: De voorbereiding: wij gaan een vingeroefening doen om te beschrijven wat de basis processen en kennis en vaardigheden uit het kwalificatiedossier zijn (de groene kaartjes invullen). Ronde 1: (de collega`s die straks naar Onderwijs Bedrijfsvoering gaan gaan daar straks mee aan de slag) Beginnen met de groene kaartjes en ze verdelen over de opleidingstijd van het basisdeel (35%); Ronde 2: De blauwe kaartjes (werkprocessen) verdelen over de resterende tijd; Ronde 3: Het generieke deel, de bpv en de examinering verdelen over de tijd. Materialen: schrapkaarten van verschillende opleidingen; Blanco groene kaartjes; pennen; kladpapier
 • Het onderwijs organisatie model van ROC Leiden. Het project is het hart van de opleiding, de generieke basisdelen hebben een aantoonbare relatie met het project. Iedere periode is een onderwijseenheid/project. Project 1 van de techniekopleidingen is een ontwerp opdracht vmbo mbo evenals de techniek leerlijn in het vmbo. Om project 1 te kunnen ontwerpen moet eerst het grof curriculum ontwerp gemaakt worden: per periode/project aangeven welke kerntaken, werkprocessen en kennis en vaardigheden.
 • Hard copy curriculum ontwerp en verantwoording op tafel 1) Kan je aan de hand van de verdeling van basis kennis en vaardigheden en werkprocessen in de tijd per periode een project ontwerpen (evalueren en bijstellen)? 2) projecten ontwerpen incl. generieke delen (evalueren en bijstellen); 3) a) beschrijven welk gedrag je van de student wil zien aan het einde van het project per kerntaak en daaronder vallende werkprocessen en b) welke kennis en vaardigheden horen daarbij en op welk beheersingsniveau (ontwikkelingsgerichte toetsing) 4) format invullen
 • Transcript

  • 1. RegiovisieTechniek en onderwijs in Holland RijnlandDit document presenteert de Regiovisie “Techniek en onderwijs in Holland Rijnland”in het kader van de regeling “Toptechniek in Bedrijf”. R e g io v is ie H o lla n d R ijn la n d
  • 2. Actielijn 1: versterken & uitrollen elementenTechno-mavo variantenActielijn 2: optimale afstemmingonderwijsinhouden VMBO en MBO LS&H /techniekActielijn 3: Wederzijds inzetten van docenten inVMBO en MBO LS&H / techniek TOPTECHNIEK VOOR RIJNLAND
  • 3. Actielijn 2 en de nieuwekwalificatiestructuur
  • 4. Doorlopende leerlijn 15% L&B L&B L&B NE. NE. NE. Rkn. Rkn. Rkn. Mvt Mvt MvtVmbo Vmbo Vmbo Vmbo Mbo Mbo Mbo1ste jaar 2de jaar 3de jaar 3de jaar Basis Profiel KeuzeBasis Basis Techn. Techn.deel deel Breed/ Breed/ 35% smal smal 35% 15%Gezamenlijk ontwerp vmbo mbo doorlopendeleerlijn
  • 5. Menukaart Instroom niveau Prestatie indicatoren uit het KD/ Kritische beroepssituatie in nieuw KD
  • 6. Verkoper reizen Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 basisprocessen werkprocessen Loopbaan en burgerschap 1. 1.1 Voert verkoopondersteunende werkzaamheden uit Loopbaan 2. 1.2 Ontvangt klant en inventariseert de wensen Politiek-juridische dimensie 3. 1.3 Doet een aanbod met prijsberekening economische dimensie 4. 1.4 Legt reservering vast en rondt de verkoop af sociaal-maatschappelijke dimensie 5. vitaal burgerschap 1.5 Houdt het klant- en bedrijfsprofiel actueel 6. examinering 2.1 Plant administratieve werkzaamheden 7. centraal Nederlands 2.2 Bewaakt de status van de boeking en/of het klantcontact 8. Centraal rekenen 2.3 Verwerkt veranderingen in de boeking 9. Nederlands 2.4 Bewaakt betalingen en betaalafspraken en neemt indien nodig actie 10. Rekenen 2.5 Handelt facturen en reisbescheiden af basiskennis en vaardigheden Engels 3.1 Onderhoudt proactief contact met de klant over de reis Kerntaak 1 1. 3.2 Behandelt klachten Kerntaak 2 2. 3.3 Beheert en ontwikkelt een (eigen) relatiebestand Kerntaak 3 3. 3.4 Inventariseert koop- en reisgedrag en rapporteerd deze 4. vakkennis en vaardigheden *K: = kennis van/*V: = vaardig in Nederlands wettelijke eisen 5. K: (bedrijfsspecifieke) processen, procedures en richtlijnen Nederlands in de beroepscontext K: financiële en administratieve systemen Mondelinge taalvaardigheid K: informatiematerialen Lezen K: klant en/of bedrijfsprofiel Schrijven K: presentatietechnieken en displays Begrippenlijst en taalverzorging K: services en producten K: verkoopondersteunende systemen / CRM-systeem Engels wettelijke eisen V: commerciële vaardigheden Engels in de beroepscontext V: interpersoonlijke sensitiviteit Mondelingen taalvaardigheid V: nauwkeurig werken Lezen V: relaties bouwen en netwerken Schrijven V: sociale vaardigheden V: verkopen en verkooptechnieken Rekenen wettelijke eisen K: (actuele) trends en marktontwikkelingen in de reissector Rekenen in de beroepscontext K: bestemmingen Getallen K: communicatiestijlen Verhoudingen K: Customer Relations Management Meten en meetkunde K: doelgroepen en klanttypen, klantgedragingen -verwachtingen en reisbeleving Verbanden K: klant en/of bedrijfsprofiel Blanco kaartjes K: reisbeleving K: reizen (algemeen) … K: services en producten … K: wet- en regelgeving m.b.t. het verkopen van verzekeringen … V: het kunnen omgaan met hulpmiddelen, internettoepassingen, (CRM)-systemen … V: onderhandelen … BPV …Aan de slag! orienterend (snuffelstage) … 1. beginstage … 2. gevorderde stage … 3. eindstage … Voorbereiding bpv 1 … voorbereiding bpv 2 … voorbereiding bpv 3 …
  • 7. Het hart van de opleiding: de projectenProject Project 1 Project 2 Project 3 Project 4StudieloopbaanbegeleidingConceptuele leerlijnVaardigheden leerlijnErvaring-reflectie lijnAVO leerlijnen (Ne., rekenen, mvt,burgerschap) En dan?
  • 8. Na am Compe ten tiesco re tab el (pr o ject)gr oep Kenm erk ende kritische beroepssituatie stude nt Eenvoudig begeleidt grijs Niveau inv ullen crebo nummers invullen Per werkproces of cluster van w erkprocessen onder een kerntaak Co mple xiteit eenvo udig n aam o ple iding inv ullen b egele idt (E B)/ betekent dat het werkproces voorkom t in de Project W ijzer (PW ) eenvo udig z elfstandig (E Z)En dan? D atum: Complexiteit Score Com pet per entiesco w erkpro re aan ces op het eind PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 basis VM van van Vaststellingsmoment com plexi cesuur teit (1 t/m EB/EZ 10) Ke rntaken, Wer kproce ssen en compe te nties EB EB EB EB Werkprocessen: invullen Werkproces C ompetentie Competentiescore 1 .1 8 O V G 1 .2 8 O = On voldoe nde aan geto ond 1 .3 He t gewenst e res ult aat i s onvol doende en/ of je la at Kerntaak 1: 7 invull en het ge wenst e gedrag on voldoe nde zi en e n/o f je zet onvol doende k enni s en/ of vaardi gheden i n. 1 .4 7 1 .5 V = 5 Vo ldoend e a ange toon d He t gewenst e res ult aat i s v ld oende en je l aat he t o Beschri jving invullen gew en ste ge dra g z ien en j e z et vol doend e k enni s e n vaardig heden i n. Com pet Sc ore entiesco Vaststellingsmoment per re aan w erkpro het eind PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 ces op VM van basis com plexi van teit cesuur EB/EZ Ke rntaken, Wer kproce ssen en compe te nties EB EB EB EB Werkprocessen: invullen Werkproces C ompetentie Competentiescore 2.1 G = Goed aan get oond Het ge w enst e res ul taat is vol doend e o f goed en je Kerntaak 2: 2 .2 invull en gedrag i s b oven gemiddel d en/ of j e too nt b ov ngemi ddeld e k enni s en vaardighe den. e 2 .3 Beschri jving invullen Com pet Sc ore entiesco per re aan w erkpro het eind PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 ces op VM van basis com plexi Vaststellingsmoment van teit cesuur EB/EZ Ker ntaken, werkprocesse n e n competenties EB EB EB EB Werkprocessen: invullen Werkproces C ompetentie Competentiescore 3 .1 3 .2 Kerntaak 3: Beschri jving invullen invull en 3 .3 3 .4 3.5 Loopbaan e lemente n EB EB EB EB Com pet Sc ore entiesco per re aan elem ent het eind PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 op basis VM van van com plexi inspanni teit ng EB/EZ capaciteiten reflectie motievenreflectie werkexploratie loopbaansturi ng Burgerschap dimensies EB EB EB EB Com pet Sc ore entiesco per re aan dim ensie het eind PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 op basis VM van van com plexi inspanni teit ng EB/EZ De politie k-juridi sche di mensie De eco n omi sche dimensie De soci aal-maatschappelijke d imensie De dimen ie v taal burgerschap s i Moderne vreemde taal EB EB EB EB Com pet Sc ore entiesco per re aan dim ensie Vaststellingsmoment het eind PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 op basis VM van van com plexi inspanni teit ng EB/EZ Lezen A1 A2 B1 B2 Luisteren A1 A2 B1 B2 Spreke n A1 A2 B1 B2 Schri jven A1 A2 B1 B2 Gesprekken voeren A1 A2 B1 B2 Vaststellingsmoment Nederlands EB EB EB EB Com pet Sc ore entie per score taalvaard aan het PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 igheidop VM eind v an basis com plexi van teit cesuur EB/EZ Lezen 1F 2F 3F Luisteren 1F 2F 3F Spreke n 1F 2F 3F Begrippenlijst en taalv 1F erzorgi ng 2F 3F Vaststellingsmoment R ekenen EB EB EB EB Com pet entie Sc ore score per aan het dom ein PW 1 PW 2 PW 3 PW 4 VM eind v an op basis com plexi van teit cesuur EB/EZ Getalle n 1F 2F 3F Verhoudi ngen 1F 2F 3F Meten en meetkun1F de 2F 3F Verbanden 1F 2F 3F