Affiliate marketing biblija_1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Affiliate marketing biblija_1

on

 • 3,159 views

Affiliate_Marketing_Biblija_1

Affiliate_Marketing_Biblija_1

Statistics

Views

Total Views
3,159
Views on SlideShare
3,159
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
103
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Affiliate marketing biblija_1 Affiliate marketing biblija_1 Document Transcript

 • AFFILIATEMARKETINGBIBLIJADEO PRVIUpoznajte affiliate marketing iz prve ruke.© Boris Janevski.2011. Sva prava zadržana
 • 2 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • 3 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Ova knjiga je zaštićena autorskim pravima i nije dozvoljeno njenoumnoţavanje ili distribucija sa ili bez naplate, kako u celini tako idelimiĉno. Ukoliko ste knjigu dobili na poklon to ne znaĉi da moţeteda je slobodno distribuirate ili prodajete.Zabranjena je svaka izmena u tekstu bez prethodnog znanja iodobrenja samog autora.Navedene zarade ne predstavljaju garantovane ili minimalne zaradekoje se mogu ostvariti. Primeri su korišćeni samo radi boljegrazumevanja izloţenog modela poslovanja a ne kao garancija zarade.Informacije prezentovane u ovoj knjizi su podloţne izmenama i bezznanja autora s obzirom da je naveden veliki broj kompanija kojemogu promeniti po svom nahoĊenju uslove poslovanja. Ĉitaocaupućujem da uvek proveri aktuelne ponude upravo preko ostavljenihlinkova ka web stranicama tih kompanija. 4 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • SADRŢAJ Uvodna reĉ autora str. 6P01 Definicija Affiliate marketinga ( AM ) .............................................................. str. 15P02 Dva osnovna modela AM ............................................................................... str. 16P03 Prednosti za affiliate ( partnere ) .................................................................... str. 20P04 Prednosti za trgovce ...................................................................................... str. 26 ... i još malo o prednostima za affiliateP05 Prednosti za klijente ....................................................................................... str. 30P06 Ĉemu sluţe AM direktorijumi? ....................................................................... str. 33 ... i mere zaštite svih strana u AMP07 Zarade u AM, provizije, porezi ....................................................................... str. 39P07.1 Šta sve moţe biti AM sem trgovine ? ................................................... str. 39P07.2 Napomena kako ne treba raditi ............................................................ str. 40P07.3 Šta je sve zarada u AM ? ..................................................................... str. 41P07.4 Naplata ĉekova .................................................................................... str. 41P07.5 Naplata putem on-line raĉuna .............................................................. str. 42P07.6 Još naĉina za naplatu .......................................................................... str. 47P07.7 Poklon ĉekovi ( vauĉeri ), popusti ........................................................ str. 47P07.8 Porez .................................................................................................... str. 50P08 Osnovni modeli AM ........................................................................................ str. 52P09 Mogu li da poĉnem kao trgovac ? .................................................................. str. 53P10 Ulaganje u AM DA – NE ? str. 54P10.1 DOMEN i PROTOKOLI ........................................................................ str. 54P10.2 HOSTING ............................................................................................. str. 56P10.3 Besplatan ili plaćeni domen i hosting ? ................................................ str. 56P10.4 Plaćeno oglašavanje ............................................................................ str. 58P11 Tehniĉka strana AM – “Izvini ĉiko, a kako to radi?” ........................................ str. 59P12 Odakle poĉeti? ................................................................................................ str. 61 5 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Uvodna reĉ autora Zovem se Boris Janevski. RoĊen sam 1970. godine u Ćupriji od oca... i majke ... i potom studirao na ETF-u pa ţiveo 20 godina u Beogradu, pa radio u ... Hajde, pa koga je to još briga ? Idemo na ono što govori nešto više o meni kao vašem treneru, edukatoru u oblasti IM ( internet marketing ) ili “coach” – u ( izgovara se “kouĉ” ) kako se to danas moderno kaţe. Moje upoznavanje sa marketingom kreće veoma rano. Naime vrlo brzo poroĊenju uviĊam da “dok beba ne zaplaĉe mleka ne dobije”. Suština izraţena kao “Zatraţii dobićeš” ostaje na dalje nepromenjena samo se forma usavršavala i postajala sve višeprefinjena u skladu sa novonastalim potrebama. Drugim reĉima mleko je prestalo dabiva jedina potreba a i dreka jedino sredstvo da se doĊe do ţeljenog. Sloţićete se da jedreka mnogima kojima mleko odavno nije potrebno i dalje glavno sredstvo postizanjaciljeva. Potrebno je i neko znanje kako bi se sredstva “profinila” i efikasnije upotrebila. Tome je doprinosio i moj otac koji mi je dozvolio da ĉitam knjige na temupraktiĉne pshilogije još pre nego sam pošteno savladao prvu školsku lektiru i nije beţaood toga da na tu temu samnom “diskutuje” kada god bih imao neko pitanje za njega. Sa raĉunarima sam se susreo 1986. godine kadasam dobio Commodore 64, tadašnje “ĉudo tehnike”. U tovreme programi su se usnimavali u memoriju raĉunara sakaseta preko kasetofona koji je stizao uz raĉunar. Kućniraĉunari nisu imali tzv. tvrde diskove ( hard disk ) tako da sesva sadrţina gubila ĉim biste ga iskljuĉili. Raĉunar jeposedovao jedino permanentnu fleš memoriju koja se nijegubila i u kojoj se nalazio osnovni program. Sliĉno kao današnji mobilni telefoni niţeklase. To je bio operativni sistem raĉunara tekstualnog tipa bez ikonica, miša,multimedije... Windows-i ( taĉnije GUI – “Graphic User Interface” – “Grafiĉko korisniĉkookruţenje” ) u to vreme na kućnim raĉunarima nisu postojali sem po firmama. Zašto vam ovo govorim u sekciji koja se bavi meni kao autorom knjige ? Zato štoje ubrzo došlo do kvara na kasetofonu koji me je spreĉio da kao i svaki klinac danasprovodim bezbroj sati kraj raĉunara igrajući igrice. Kvar na kasetofonu ĉija popravka je uono vreme bila preskupa me je naterala da se zainteresujem za jednu drugu mogućnostkoju raĉunar ima – programiranje. I da od toga pokušam da zaradim. Eto poĉetkabavljenja nekim poslom u vezi da raĉunarima. 6 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • U ĉasopisu “Svet kompjutera” u to vreme objavljivali su kratke programe zaCommodore 64 – opet igrice šta bi drugo, koje si ukucavao u svoj raĉunar. Za mene suto bili nizovi “kuka i karakuka” ali je trud bio isplativ jer je nagrada bila uţivanje u igrici.Igrica je pri tome grafiĉki bila daleko i od najjeftinijeg “Tetris“ ureĊaja koji moţete kupitikod kineza za 100 dinara ali je u to vreme sve to bilo “nešto”. Naravno sve dok ne iskljuĉim svoj Commodore 64 jer tada bi sva ĉarolijanestajala pošto mi nije radio kasetofon da snimim program. Tako da sutra iz poĉetkaukucavanje onih “kuka i karakuka”. Pretpostavljate već da mi je brzo dosadilo daukucavam neki niz znakova sa ĉudnim reĉima poput “PRINT”, “FOR”, “CLS”, “GOTO”itd. Tako sam odluĉio da uradim dve stvari: upišem kurs engleskog jezika i nabavimliteraturu koja se bavi programiranjem Commodore 64. Nekoliko stvari ţelim da vamprenesem ovo priĉicom:  izvuci pouku iz nevolje; nakon poĉetnog oĉajavanja trgni se i naĊi naĉina da produţiš gde si stao,  uloţi svoje vreme da nauĉiš ono što ti je potrebno da bi se neĉim bavio; ne beţi od onoga što samo trenutno ne razumeš,  sve se moţe ali bolje kada se hoće nego tek onda kada se mora. Nakon godinu dana nastaje moj prvikomercijalni program. U to vreme pomenuti “Svetkompjutera” ustupao je mesto programerima koji suţeleli da prezentuju svoje programe. Programera zakućne raĉunare je tada bilo malo i mesto u ĉasopisusi mogao da dobiješ ako si samo imao program.Program koji sam rešio da prikaţem ticao sepraćenja potrošnje struje u domaćinstvu. Zavisnokoliko podataka u program unesete sa starih raĉuna za struju mogao je priliĉno dobro daproceni vašu potrošnju i izdatke u narednom periodu. Danas na svakom raĉunaru imateneki program za tabelarne proraĉune ali onda je to bilo “nešto”. Cela ideja nastala je slušajući starije kako se utrkuju na kućnim ispijanjima kafe ko će plastiĉnije da opiše svoje probleme sa elektro-distribucijom i obraĉunom potrošnje na raĉunima. Kao i danas, tako i onda, na tim raĉunima “nikome ništa nije bilo jasno” ĉemu su doprinosili i novinari, valjda kada nedostaje dobrih tema za pisanje a izdanje mora da se neĉim popuni. Dok je elektro-privredi uvek sve bilo jasno. Ništa se rekao bih od onda nije znaĉajno promenilo. 7 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Bilo kako bilo, uviĊam “potrebu”. Potreba je – kontrolisanje potrošnje.“Aha,dakle to stariji žele? Ok, dajmo im to uz skromnu novčanu nadoknadu” :) A zašto bašti “stariji”? Moje trţište su upravo ti “stariji” koji imaju posao i izvor prihoda ( a neskroman dţeparac ) i potrebu da se izbore sa “stoglavom aţdajom” zvanom “raĉun zastruju”. Naravno da mene naš kućni strujomer u to vreme nije ni malo zanimao, nitisam znao gde se nalazi, ali trţište odreĊuje šta ţeli, pa dajmo mu to. I tako je nastaoprogram koji je u prvih mesec dana od “lansiranja” kako bi se to danas reklo, prodat upreko 100 primeraka širom ondašnje “Juge”. Sa ovime ţelim da vam skrenem paţnju na sledeće:  odredi šta je tvoje trţište ili kako se to danas kaţe “niša” ( engleski “niche” ),  prepoznaj potrebe trţišta i naĉin kako moţeš tu potrebu da zadovoljiš,  tvoja interesovanja i tvoje potrebe nisu merilo celog sveta. Prodaja je dakle odliĉno krenula ali je kratko trajala jer su mog oca pozvali uopštinu na razgovor. Iz pošte su im dojavili da puno šaljemo nekakvih paketa saotkupninom. Sad zamislite ono vreme još uvek u nekoj formi “komunizma” gde je“bogaćenje” anatemisano i proklet bio svaki vid preduzetniĉkog duha koji dolazi satrulog nam zapada. Neki na ţalost još uvek imaju “oţiljke” od tog vremena i na uspehu biznisu i dalje gledaju kao na “mutne radnje”, “prevaru” ili “neĉista posla”. Ne kaţemja ništa loše o tom vremenu moţda je ono i bilo bolje nego ovo, ali svako vreme imasvoje specifiĉnosti koje treba prepoznati i iskoristiti na najbolji naĉin. Ne vredi ţiveti uutopiji a ni u prošlosti, barem ne kada je reĉ o biznisu. U celoj toj situaciji treba tamonekom ćati sa mastiljavom olovkom daleke 1988. objasniti da je proizvod elektronski (softver ) i da iza svega stoji u stvari klinac srednjoškolac kojeg moţda ne bi bilo lošepodrţati u tome što radi. Naravno da je “projekat opozvan” do nekih srećnijih vremena. Ono na šta ţelim da vam u stvari skrenem paţnju u ovom uvodu “o sebi” kojivas verovatno zanima kao lanjski sneg, je nešto što se nije promenilo niti će, jer je uljudskoj prirodi a što je potrebno da poĉnete da veţbate odmah:  PREPOZNAJ POTREBE LJUDI ( IDENTIFIKUJ POTREBE TRŢIŠTA ),  OMOGUĆI IM DA ZADOVOLJE TU SVOJU POTREBU I PREZENTUJ IM TO NA NAĈIN DA IM JE POTPUNO JASNO KAKO ĆE UPRAVO TO I DOBITI,  URADI TO POŠTENO – NE ZAKIDAJ I POSAO ĆE TI SE VINUTI U NEBESA JER NEĆEŠ ZNATI KUDA SA TOLIKIM PREPORUKAMA. 8 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Ovih aksioma drţao sam se i na dalje u svemu ĉega sam se uhvatio i ne mogu dase poţalim. Sam pristup je uvek davao dobre rezultate. Naravno da su i drugi faktori kojispadaju u domene više sile jer se na njih nije moglo indvidualno mnogo uticati kao naprimer mnoge loše stvari koje su se izdešavale na ovim prostorima uzele danak svemu.Ali je ovaj metod i tu pokazivao svu svoju ţilavost i otpornost u tolikoj meri da je uprkossvemu uvek davao rezultate iznad proseka. Kada smo kod toga ĉime sam se još u ţivotu bavio a što bi me moglo preporuĉitikao edukatora za ovu oblast o kojoj pišem je recimo desetogodišnji period bavljenjatrgovinom raĉunarima i opremom iz koje mnogo toga moţete nauĉiti kada kao ja raditeneposredno sa ljudima. Potom i dosta uspešan višegodišnji period bavljena jednim sistemom mreţnogmarketinga u kojem sam sveukupno što grupno što individaulno imao zadovoljstvo darazgovaram sa po mojoj proceni oko 5.000 ljudi. Tema naravno posao – karijera, kakoprevladati prepreke, kako postaviti ciljeve, kako odrediti planove, kako odrţati disciplinukao i neizbeţno izlaţenje na kraj sa negativizmom tako raširenim ovim našim prostorimaiz mnogobrojnih razloga, prevenstveno liĉne prirode. Šta je to što bih izdvojio o ljudima što se moţe nauĉiti o njima kroz karijeru kaošto je moja? Ako bih morao nešto da izdvojim to bi bilo – kako prepoznati i saĉuvati se od negativnih osoba koje ţargonski zovemo “energetski vampiri”. Pošto pominjem jednu negativnu stranu nekih ljudi, ne svih, zazvuĉaću moţda kao neko ko ljude ne voli. Naprotiv, meni su ljudi bili i ostali izvor neizmernog zadovoljstva i uvek me neĉim novim iznenade, mnogo ĉešće prijatno nego neprijatno. Ĉitaoci ove knjige ţele da se bave Internet Marketingom, a kako je internet tu samo sredstvo dok je kljuĉ u reĉi marketing koji se odnosi na ljude ne na raĉunare hoću ĉitaoca da saĉuvam od jedne dosta na ovim prostorima raširene pojave – “energetskog vampirizma”. Šta je to energetski vampirizam, kako neko postaje energetski vampir i kakvuštetu moţe da ĉitaocu taj susret nanese, odnosno šta da preduzmete ako upravo sadaotkrijete da ste se pretvorili u “energetskog vampira” i vratite “meĊu ţive” ? :) Potpuno je prirodno izbeći odgovornost za svoje neuspehe i svaliti krivicu naokolnosti ili na druge ljude. Ono što nije poţeljno je preterati u tome jer se time iskljuĉujebilo kakva mogućnost liĉne promene, na bolje naravno. Zašto bismo se menjali kadasmo već savršeni? Nismo uspešni iako smo savršeni jer je za sve naše neuspehe krivneko drugi ili nešto drugo. Ako tako gledamo naravo da se nećemo menjati, a svakoodsustvo promene znaĉi - stajanje u mestu. Danas ako ne trĉiš ti već zaostaješ, a akostojiš u mestu ... 9 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Trudi se da budeš bolji danas od samog sebe juĉe jer je to kljuĉ tvog napretka. Pri tome, obratite paţnju na vremena u reĉenici. NE biti bolji sutra od sebe samogdanas jer takva formulacija prebacuje akciju “biti bolji” na neko buduće vreme - “sutra”.Biti bolji DANAS od samog sebe JUĈE nagoni ODMAH na akciju. U opravdavanju sopstvenih neuspeha, umesto prirodnog olakšanja koje to sobom donosi kako bi se prikupila energija za dalje, neki preĊu crvenu liniju preko koje nema povratka ili to postane jako teško. Odlaze toliko daleko da oko sebe “sazidaju” ĉitavu “tvrĊavu” sa debelim zidinama, okruţenu kanalima punim gladnih krokodila sa brojnom vojskom na bedemima. Ubedili su sebe u svoje viĊenje realnosti koje su toliko puta ponovili drugima kao opravdanje za svoj neuspeh. Svaki put kada bi im u tim razgovorima drugi skrenuli paţnju na neke nelogiĉnostiumesto da krenu da ruše te “mentalne zidine” napravili bi “korekciju” tako dasvakom sledećem sagovorniku biva sve teţe i teţe da pronaĊe manu u sistemukojom bi im pokvario sopstveno objašnjenje neuspeha. Zona komfora kako bito rekli psiholozi. Ili “Bolje ovo meni moje dobro poznato zlo, nego to tvoje meninepoznato dobro”. Napokon potpuno uvereni u sopstvenu sliku sazadovoljstvom koriste svaku priliku da provere da li će neko uspeti da “probijezidine” i “dopre do srţi problema”. Time se osoba štiti od daljeg nanošenja boli,što je takoĊe sasvim razumljivo. Napredna faza iste bolesti odlikuje se sledećim simptomima:  osoba pokušava da ubedi sve oko sebe da se “opašu sopstvenim zidinama” i odustanu od svake pomisli da u neĉemu uspeju – “Ne može se”, “To su gluposti”, “To negde drugde možda i može, kod nas nikako” itd.  ogromna koliĉina netrpeljivosti prema svima koji pomaţu drugima da postanu uspešni. Ako bi pripadnici njihovog okruţenja, prijatelji, ĉlanovi porodice... u neĉemu uspeli postao bi njihov sopstveni neuspeh uoĉljiviji. “Ako su mogli drugi a što nisi i ti ipak mogao nego imaš bezbroj izgovora?” je pitanje koje ih najviše plaši pa se zbog toga “strogo vodi raĉuna” da neko ne poremeti ustajalu ţabokreĉinu koja ih okruţuje i u kojoj se odliĉno snalaze,  posebna spretnost u pridobijanju drugih ĉak i u formi navodne potpune otvorenosti, dubokog prijateljstva, duševne ĉistote i iskrenosti, velike briţnosti i paţnje te prikazivanja sebe u formi dobroĉinitelja kako bi se drugi zadrţali na mestu na kojem su - spreĉili da napreduju te stalno “upozoravanje” na navodne opasnosti ukoliko ih ne poslušaju. 10 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Cela ova pojava i naziva se “energetski vampirizam” jer po analogiji samitološkim vampirima koji sišu krv do poslednje kapi, tako i energetski vampiriiscrpe svojoj ţrtvi svu energiju koju prikupi u svrhu ostvarenja svog cilja. Nasuprot ĉestom stavu brojnih autora koji su napisali bestselere na temumotivacije i o tome kako pokrenuti i usmeriti sebe u pravcu liĉnog napretka kao i mnogihvrhunskih lidera pogotovu u oblasti mreţnog marketinga koji će se svojski potruditi da odsvake osobe izvuku ono najbolje, ja vas moram razoĉarati. Ja zaista nemam ni najmanju trunku namere da se u takvo nešto upuštam. Akoste oĉekivali od ove knjige da vam pomogne u tom smislu, ili da ću vas moţda ĉak i“ubeĊivati” da vi treba da se bavite internet marketingom onda ste se prevarili. Ja tonemam nameru iako je motivacija preduslov bilo kog uspešnog poduhvata. Svako sam formira svoju poziciju a moja je takva da sam u situaciji da biram. Aako mene pitate svako i treba odmah na poĉetku nekog novog poduhvata da postavisebe u tu situaciju i ostane dosledan u tome. Kako sam u kontaktu sa puno ljudi gotovosvakodnevno sa zadovoljstvom ĉesto izgovaram NE. Nauĉiti da kaţeš NE je velika stvari to će biti jedna od tema kojoj ću vas uĉiti. Daću samo nekoliko saveta: uvek kaţite NE energetskim vampirima, koje sada puno lakše moţete da prepoznate po gornjem opisu. Klonite ih se bez izuzetka makar i da su vam roditelji, deca, braĉni drugovi, najbliţi prijatelji, kao što na ţalost najĉešće i jesu. Ne kaţem da se sad nekoga odriĉete preko novina ili razvodite, ali o vašim namerama sa takvim osobama ne priĉajte ni reĉi niti se upuštajte u bilo kakav razgovor sa njima o vašim planovima. Kada su vam to jako bliske osobe, kao što najĉešće i jesu, a koje volite i bez kojih ne moţete saĉuvajte svoju smirenost time što znate da je najbolji naĉin da im pomognete da se reše te boljke upravo da vi uspete u neĉemu jer ćete im time pomoći da napuste svoje zidine. U stvari još uvek bi i oni sami voleli da opet budu slobodni samo se ne usuĊuju. Slika uspeha im stvara isti nivo straha kao dnevno svetlo vampirima kako to moţemo da vidimo u holivudskim filmovima, ako ste se prepoznali u gornjem opisu i sada se ne osećate dobro to je odliĉno jer ste na prvom koraku otreţnjenja i shvatanja svoje trenutne pozicije. Nabavite dobru motivacionu literaturu, motivacione audio kasete i afirmacije, upišite neki od kurseva samo-motivacije, razgovarajte sa psihologom, i volite sebe i svoje bliţnje, ako ste se prepoznali u gornjem opisu i slatko ste se nasmejali za vas je prekasno. 11 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Toliko u ovom uvodnom delu knjige. Kako je affiliate marketing ( AM ) jedna odoblasti internet marketinga ( IM ) a koji je ponajviše marketing a tek potom internet biloje neophodno da ĉitaocu skrenem paţnju na jednu veliku opasnost koja mu preti kadakrene u bavljenje istim. Pogotovu na našim prostorima gde je pomenuta pretnja naţalost dosta prisutna. U stvari, priĉa je sliĉna ĉime god da pokušate da se bavite jer je pojavaenergetskog vampirizma na našim prostorima, na ţalost, toliko prisutna zbog mnogih“bolnih”, “povreĊujućih” i stresnih faktora kojima su ljudi na ovim prostorima bili izloţenida preti ne samo pojedincima nego moţda i ĉitavom društvu da se oslobodi mentalnihprepreka i krene putem boljitka. Tome je prethodilo i vreme represije nad bilo kakvomţeljom za individualnim isticanjem i postignućem sem kroz moţda unapred utrasiranustazu “kolektivnog” što je pogubno po liĉnu kreativnost, samo-inicijativu, i prihvatanjesebe kao individue koja svojom razliĉitošću doprinosi celom društvu a ne da ga ruši. Daopet povuĉem paralelu sa filmskom industrijom preti realna opasnost od društva“zombija” koji preovlaĊuju i progone ono malo preostalih “ne zombiranih” pojedinaca kojise razlikuju po ĉemu drugom nego po svom ponašanju. To ponašanje izvedeno je iznekih stavova i pogleda na svet oko sebe koji su drugaĉiji jer su puni ţivota, vedrine,optimizma, vere u sebe i svoj uspeh ... U ovoj knjizi oni koji već imaju dovoljno razloga da uspeju ( motivacije ) ćepronaći mnogo korisnih stvari i verujem da će uspeti da nešto od toga pretvore u novacna svom raĉunu iako je nezahvalno prognozirati takve stvari. U tom cilju navešću još neke aksiome koje smatram karakteristiĉnim za svakoga“ko je” ili “ko će” biti uspešan u nekom svom poduhvatu, kao etalon po kojem semoţemo uporediti s vremena na vreme kako bismo bili sigurni da ne klizimo sasvimneprimetno u “zombi stanje uma”: nema niĉeg lošeg u tome biti materijalno bogat i ţeleti novac sve dok ne pregaziš neke društvene i zakonske norme na putu do cilja; te norme mnogi pregaze zarad mnogo manjih i banalnijih ciljeva ali to ne znaĉi da moraš i ti, u svakom društvu i poslovnom okruţenju moţete postati uspešni i ostati u svakom pogledu ispravni i ĉisti, biti bogat i uspešan je sasvim prirodno stanje i nasuprot raširenom mišljenju da je bogaćenje isto što i otimanje, resursa u stvari ima sasvim dovoljno za sve koji to ţele; izreku “dok jednom ne smrkne, drugom ne svane” smislili su oni koji umeju da se bogate jedino otimanjem od drugih kako bi opravdali svoje postupke; ostalima je ta izreka nametnuta kao opravdanje za sve što im se dešava, 12 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 •  siromašni jesu siromašni zato što su roĊeni u takvim okolnostima gde im se nije odmah pruţila prava prilika a ne zato što imaju neki odreĊeni naĉin razmišljanja; meĊutim, siromašni ostaju siromašni ukoliko ne promene i usvoje naĉin razmišljanja i navike uspešnih i bogatih jer se svakome u ţivotu pruţaju prilike samo je pitanje da li će ih prepoznati; u glavi je spas a i propast - “pogled na svet” je mozgom ne oĉima! padovi i neuspesi su prirodni deo procesa uspevanja i u njima treba nalaziti pouku i pokretaĉ za dalje a ne izgovore za odustajanje, ako ţeliš da budeš uspešan ugledaj se na one koji su tim putem već prošli a ne na one koji su sa njega otpali, manjina je uspešna i zato ne moţete u svemu biti kao većina; ako ţelite da postanete uspešni moraćete da istrpite ĉesta neodobravanja okoline, za svaki problem postoji rešenje; uspešni su usmereni na traţenje rešenja, neuspešni traţe izgovore, povratka na staro nema jer su svi rezervni puteljci i mostovi za povrtak na staro srušeni. 13 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • 14 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Definicija affiliate marketingaŠta je uopšte Affiliate marketing? Affiliate Marketing ( AM ) je poslovni model u kojem su partneri ( affiliate-i ) nagrađeni za svakog klijenta kojeg sopstvenim marketinškim metodama dovedu trgovcu.Iz ove definicije vidimo da u AM imamo barem tri strane: - klijent je onaj koji koristi proizvod ili uslugu, - merchant ( trgovac ) je subjekat koji nudi neki proizvod ili uslugu i angaţuje partnere ( affiliate ) u cilju promocije svoje ponude, - affiliate ( partner ) je onaj koji vrši marketinški deo posla i zahvaljujući ĉijem angaţovanju trgovac dobija klijente. Danas postoje brojni modeli AM. Roba moţe biti sve. Tako isto i potreba klijentakao i nagrada partnerima. Pri tome i klijenti i trgovci i partneri kao subjekti mogu biti ifiziĉka i pravna lica ( kompanije ). Ideja i nije toliko nova koliko njena primena jer jepojava interneta omogućila primenu ovog modela izvan svih do tada zamislivih granica iupravo saradnju sa fiziĉkim licima. A putem interneta ta sradnja ne poznaje daljinu igranice. Svako moţe da poĉne da se bavi ovim poslom i zaraĊuje. Tome na ruku idu izakonske regulative koje omogućavaju oporezivanje fiziĉkih lica na ostvarenu dodatnuzaradu. Zbog toga je AM postao osnovni izvor zarade mnogima koji od toga sasvim lepoţive, plaćaju poreze i od ostatka koji je njihov profit sebi i svojoj porodici mogu da priuštene samo egzistenciju već i bolji dom, auto, školovanje dece, letovanje ... 15 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Dva osnovna modela AM Affiliate marketing je danas mnogo prefinjeniji od pukog svoĊenja na prodaju ivarijantu “pošalji nekoga na drugi sajt i ako on tamo nešto kupi dobićeš procenat odzarade”. Taj deo ukupne priĉe jeste i danas prisutan i jednostavan za razumevanje ipoĉetnicima. No nekada se mnogo veći novac krije u drugim varijacijama affiliatemarketinga ( AM ). Objasnićemo kako AM funkcioniše na dva jednostavna primera “ĉiste trgovine” jerje to najlakše poĉetnicima za razumevanje. I MODEL 16 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • KORAK 1Potrošaĉ koji je prepoznao neku svoju potrebu traţi putem interneta – najĉešće putempretraţivaĉa kao što su Google, Yahoo, Bing i drugi, rešenje koje moţe da zadovolji tunjegovu potrebu. Dolazi na web sajt affiliate-a gde se upoznaje sa rešenjem koje muodgovara.KORAK 2Potrošaĉ ţeli da kupi proizvod ili uslugu o kojoj je proĉitao na sajtu affiliate-a. Dolazi nastranicu trgovca ( merchant ) gde se vrši narudţba i plaćanje. Obavlja narudţbinu iplaćanje na sajtu trgovca.KORAK 3aTrgovac šalje naruĉeni proizvod ili vrši naruĉenu uslugu potrošaĉu.KORAK 3bIstovremeno trgovac vrši isplatu dogovorenog procenta affiliate-u ( partneru ) koji mu jeposlao klijenta.NAPOMENA: kao što je reĉeno ovo je veoma pojednostavljen model da biste razumeli boljesuštinu AM ali ni u praksi ne mora biti mnogo komplikovanije od toga.Neke stvari koje treba da uoĉite u svemu ovome: - ceo proces naplate koji podrazumeva i brigu o bezbednosti samog procesa on-line naplate, distribucije proizvoda, te rešavanja eventualnih reklamacija klijenta vrši trgovac; affiliate sa time nema ništa. - klijent dolazi do robe ili usluge preko affiliate sajta jednostavno kao kada bi direktno poruĉio sa sajta trgovca – podrazumeva se da je i cena za klijenta ista; u nekim varijantama AM klijent ni ne moţe da uvidi razliku na osnovu samog web sajta koji je posetio ( identiĉni su ). - posao affiliate-a svodi se na marketing proizvoda ili usluge; on nema ništa sa kreiranjem i unapreĊivanjem proizvoda, naplatom, distribucijom i eventualnim reklamacijama ( sem ukoliko je sam “zasluţan” za zabludu kod klijenta svojim neodmerenim izjavama ). 17 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • II MODEL Razvoj metoda AM doveo je do potrebe uspostavljanja tzv. direktorijuma. Više onjima rećićemo kasnije ali će i sa ovog slajda biti jasnija njihova uloga.KORAK 1Potrošaĉ koji je prepoznao neku svoju potrebu traţi putem interneta – najĉešće putempretraţivaĉa kao što su Google, Yahoo, Bing i drugi, rešenje koje moţe da zadovolji tunjegovu potrebu. Dolazi na web sajt affiliate-a gde se upoznaje sa rešenjem koje muodgovara.KORAK 2Potrošaĉ ţeli da kupi proizvod ili uslugu o kojoj je proĉitao na sajtu affiliate-a. Dolazi nastranicu gde se vrši narudţba i plaćanje. Obavlja narudţbinu i plaćanje na sajtuDIREKTORIJUMA. 18 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • KORAK 3aDIREKTORIJUM vrši isplatu dela novca trgovcu.KORAK 3bDIREKTORIJUM vrši isplatu dela novca affiliate-u koji je poslao klijenta.KORAK 4Trgovac šalje naruĉeni proizvod ili vrši naruĉenu uslugu potrošaĉu.NAPOMENA: u nekim modelima direktorijum zahteva od trgovca prvo isporuku proizvodaklijentu i tek nakon isteka roka za reklamaciju, obiĉno mesec dana, isplaćuje trgovca i affiliate-akoji je doveo klijenta.Neke stvari koje treba da uoĉite u svemu ovome: - ceo proces naplate koji podrazumeva i brigu o bezbednosti samog procesa on-line naplate vrši DIREKTORIJUM kao ĉetvrta strana u celom poslu ĉime se rasterećuje trgovac od ove vaţne brige, - distribuciju proizvoda, te rešavanja eventualnih reklamacija klijenta vrši trgovac pri ĉemu se u nekim sluĉajevima u ulozi posrednika moţe pojaviti i DIREKTORIJUM; affiliate u svakom sluĉaju sa time nema ništa sem naravno ukoliko je sam izazvao zabludu kod klijenta jer je preuveliĉao prednosti proizvoda ili usluge, - DIREKTORIJUM zadrţava deo novca od ukupno naplaćene sume kao svoju zaradu za uslugu posrednika, - DIREKTORIJUM moţe zadrţati isplatu trgovcu i affiliate-u do momenta kada istiĉe pravo klijenta da zatraţi povraćaj novca ĉime se klijentima pruţa sigurnost i oni radije kupuju; u krajnjem to ima kao posledicu veći promet i trgovcu i affiliate-u jer takva garancija u mnogome olakšava odluku klijenta da izvrši kupovinu; u tom sluĉaju direktorijum se aktivno ukljuĉuje u proces reklamacija od strane klijenata jer neke mogu biti i neopravdane, - DIREKTORIJUM vrši isplatu zarade affiliate-ima za raĉun trgovca ĉime se trgovac oslobaĊa te vaţne obaveze; ovo dodatno garantuje i samim affiliate- ima da će biti isplaćeni za svoj trud, - posao affiliate-a svodi se na marketing proizvoda ili usluge; on nema ništa sa kreiranjem i unapreĊivanjem proizvoda, naplatom, distribucijom i eventualnim reklamacijama, sem ukoliko je sam “zasluţan” za zabludu kod klijenta svojim neodmerenim izjavama po pitanju uĉinka proizvoda. Ova dva primera su samo najĉešći modeli kako AM funkcioniše. Kao što smonapomenuli AM se moţe primeniti na mnogo drugih oblasti jer danas je sve roba i svemoţe imati neku vrednost. Nekada se veliki novac krije van puke trgovine. AM je višenego bilo koji drugi segment IM ( Internet Markerting ) više kreativnost nego tehnika. 19 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Prednosti za affiliate ( partnere ) Neke od prednosti ste verovatno već uvideli kroz prethodna dva osnovna primera.Najpre razvojem interneta postalo je moguće da partneri postanu fiziĉka lica i sa drugihkontinenata. Ĉak ako dobro poznajete neki strani jezik moţete pokriti i druga trţišta a dane morate da napuštate svoj dom. Ovo je velika prednost jer sem komfornosti donosi iznaĉajne uštede - nema troškova putovanja i odvajanja svog sopstvenog vremena kakobi se ponuda prezentovala. Partnerstvo nije novost koju je internet sobom doneo. Ali je internet sredstvo kojeje omogućilo mnogima da ostvare dodatnu zaradu koja moţe biti znaĉajna ili su se ĉakopredelili za AM kao osnovni posao i izvor prihoda napustivši svoje kancelarije ioslobodivši se limita koje posao za platu sobom donosi. AM je omogućio hiljadama ljudi širom planete koji su negde u radnom odnosu aimaju potrebu za dodatnim prihodima da doĊu do tog dodatnog prihoda pogotovo usituaciji kada ih trenutni posao preokupira prostorno, vremenski i energetski do te mereda ne bi mogli još nekim drugim poslom da se bave. Recimo da posle svog redovnogradnog vremena rade dodatnih 4 sata kod još nekog poslodavca. AM je odliĉan izbor jer je u našim uslovima veliko pitanje ponude posla koja vamstoji na raspolaganju. Ponuda je još uvek oskudna i srećnici su oni koji uopšte imajunekakav posao a kamoli da se nadaju još nekom dodatnom kojim bi dopunili svojeprihode a takvom da bi i realno mogli da ga obavljaju. Na kraju krajeva u velikoj ponudi“radne snage” poslodavci se pre odluĉuju za one koji su nezaposleni i imaju vremena dase u potpunosti posvete poslu umesto da nakon nekog drugog redovnog posla od 8 satiumorni rade još dodatnih 4 sata. U tom smislu vas AM stavlja u ulogu svetskogposlovnog ĉoveka, nekoga ko moţe lako da dopre do trţišta na kojima ne bi ni imaosredstava i uslova da liĉno otputuje. To ne moraju biti samo druga govorna podruĉja uuslovima kakvi su naši imamo mnogo ljudi sa ovog govornog podruĉja ex-YU koji ţive uinostranstvu a kojima je trgovaĉka ponuda koju putem interneta reklamiramo lokalnaĉime se i distribucija robe ili usluge pojednostavljuje. AM vas ne stavlja u ulogu prodavca. To je ĉesto pogrešno viĊenje naroĉitopoĉetnika u AM da će se baviti prodajom. Ako vidite sebe kao prodavca i smatrate da jeprodaja upravo ono što vama “leţi” vama stoji i ta opcija na raspolaganju. Uz malo“gimnastike” oko onog dela posla koji je prirodno obaveza trgovca – naplata, distribucija,reklamacije ... moţete napraviti ĉitavu “on-line” robnu kuću ako ţelite sa dostaraznorodnim ponudama. Većina uspešnih affiliate marketara ne radi prodaju. Vi u stvari ne prodajeteproizvod vi ga reklamirate - preporuĉujete. Nemate ništa sa “proizvodnjom”, “razvojem”,“magacinom”, “obraĉunima” i “distribucijom”. To sve je posao trgovca. Vaš deo posla jemarketing proizvoda ili usluge. 20 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Marketing je takoĊe posao, ali lepši deo posla koji obavljate za raĉun trgovca izato ste i plaćeni. To moţe biti proizvod ili usluga koju ste najpre sami koristili i kaozadovoljan korisnik opisujete vaša iskustva drugima. Vaša preporuka moţe bitipostavljena na vašem blogu ili sajtu, ali ako to nemate, moţete je postaviti na vašem FBprofilu, u vidu Twitter poruke, na nekom forumu u vidu komentara, ili se ĉak posluţitiplaćenim reklamama na Google ili Face Book servisima. Sva ova “pravila igre” tj. šta jedozvoljeno a šta ne, kao i bezbroj dobrih saveta iz prakse moţete dobiti i od samogtrgovca jer je i njemu u interesu da vi kao njegov partner dobro radite. Preporuka i zarada – idu li oni zajedno ili treba da nam od te pomislipripadne muka ? Ako ste se ikada susreli sa bilo kojom MLM ponudom, a sva je prilika da jeste,gotovo da nema šanse da vam nisu predoĉili prednosti preporuke pogotovu bliskimosobama, dakle prijateljima i roĊacima. Radio sam veoma uspešno u MLM industriji iznam da je većini na pomen ove mugoćnosti pripala muka. Ima puno istine u onoj izreci“sa rodbinom sedi jedi i pij, ali ne trguj”. U stvari, cela ideja zaista funkcioniše ali je potrebno dosta spretnosti u tomodnosu sa prijateljima ili roĊacima kako bi to tako zaista i funkcionisalo. Jednostavno,niko, ili barem ne većina, ne voli da u prijateljstvo upliće novac i nekakvo “kusuranje”. Ikao što rekoh dobre MLM kompanije to jako dobro znaju i imaju odliĉna sredstva da seupravo to “kusuranje” izmeĊu vas i vaših prijatelja kojima ste nešto preporuĉili izbegneali to spada u domen “naprednih” veština kojima većina MLM poĉetnika tek treba daovlada, ili bolje reći razume. Kako u AM vi u stvari ne prodajete već preporuĉujete neki proizvod ili usluguneizbeţno pitanje je kako iskoristiti to sredstvo. Hajmo redom. Preporuka je nešto što svi redovno ĉinimo. To je jednostavno u našoj prirodi i nijemotivisano razlozima neke liĉne koristi. Pre će biti da volimo da se pohvalimo drugimaneĉim što smo kupili ili sebi priuštili jer se “hvalimo” kako eto moţemo “to i to” sebi isvojoj porodici da priuštimo. Ili da se pohvalimo kako smo “ispali pametni” kod izborameĊu brojnim ponudama jer znamo da uštedimo, procenimo kvalitet tj. jednom reĉjuznamo da pametno izaberemo. Ima tu i ţelje da drugome pomognemo ukoliko ĉujemoda mu je zatrebalo nešto sliĉno kao i nama svojevremeno. Pri tome od svega toganikada niste bili u prilici da zaradite. Na vaše preporuke koje sigurno izgovarate maltenesvakodnevno sveukupno ste do sada napravili promet drugima koji se verovatno merivrednošću nekoliko automobila a da vi od toga nikada ništa niste zaradili. Ali zbog onognapred reĉenog niste se upuštali u ozbiljno razmatranje mogućnosti kako da od togazaradite iako biste se lako sloţili da i ne bi bilo tako loše ako bi bilo izvodljivo. Na kraju krajeva iako bi vašim prijateljima trebalo da bude drago da neštozaradite vi a ne neko drugi, pre je njima u glavi jedna druga misao – “Ako smo miprijatelji zašto on želi da zaradi na meni?”. I sve pada u vodu. 21 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • U AM su vam na raspolaganju veoma jednostavni mehanizmi naplate vašepreporuke. Naime kada postanete partner neke kompanije vi dobijate vaš jedinstveniaffiliate link. Ĉim neko na vašu preporuku klikne na taj link i obavi kupovinu vi zaraĊujeteali izmeĊu vas i kupca nema nikakvog “kusuranja” ili daljih obaveza oko isporuke,eventualnih reklamacija i sliĉno. Sve to je posao trgovca pod njegovim brendom i onupućuje kupca kako da ostvari odreĊena prava ili da se informiše o isporuci i siĉno. Sem prijatelja od kojih sasvim moguće niko neće postati vaš klijent, iz razloga“raznoraznih”, pravi posao se pravi sa nepoznatim ljudima. Opet, ako ste se ikadaaktivno bavili bilo kojim MLM-om kad-tad ste došli u situaciju da nema dalje ako se neupustite u sklapanje novih poznanstava. No ono što je mnogima smetalo je upravotraganje za novim poznanstvima zarad nekog interesa. Potrebno je biti apsolutno uverenu kvalitet svoje ponude da bi na to gledali kao na pruţanje prave prilike drugima ĉimedobijate moralno pravo da to i radite jer u stvari ĉinite nešto dobro ne samo za sebe veći za te druge. Ipak mnogi su kod te taĉke zastali jer nisu spretni u tome. U stvari usvakom poslu sa ljudima uvek je potrebno biti u stanju da se upoznaješ sa novim ljudimaiz nekog interesa, tim bolje ako je obostran. U AM je to puno lakše. Vašu ponudu moguvideti i oni koje vi nikada nećete upoznati. Ne barem uţivo, a verovatno ni on-line. Ljudipretraţuju internet rekli im vi to da rade ili ne sami tragajući za nekim proizvodom iliuslugom koji im je potrebna. Vaše je dakle da ti isti ljudi naĊu baš vašu ponudu. To jesuvama nepoznate osobe ali one koje tragaju baš za neĉim što upravo vi i nudite.Tehnikama optimizacije pretraţivaĉa koje se uĉe na osnovnom besplatnom seminaruNet škole moţete postići da se vaš sajt ili blog prikazuje meĊu prvim rezultatimapretrage a da za to ne platite pretraţivaĉima ni ţutu banku. Pri tome bez ikakvog znanjaHTML-a, PHP-a, web dizajna i drugih “ĉudnih izraza” :) Na taj naĉin do vaše ponudedolaze i neznani i nezvani ali priţeljkivani koji vam stvaraju promet. AM je model u kojem zaista moţete zaraĊivati i kada “niste na poslu”. Naime ceosistem ponude, plaćanja i isporuke je ne vezan za vas i vaše aktivnosti. Vi nigde nemorate da “kliknete” ili nešto odobrite da bi se kupovina obavila. Vi ne morate biti on-linei na neki naĉin negde “prisutni” ili “ulogovani” da biste zaradili. U tome leţi velikaprednost AM u odnosu na bilo koji drugi posao koji vam moţe pasti na pamet. Vi ste kao affiliate u prilici da pratite svoje poslovanje u svojoj ĉlanskoj sekciji nasajtu trgovca ili u vašem nalogu u direktorijumu ako poslujete preko direktorijuma. Dakle,da li je neko samo kliknuo ili je i kupio, znaćete a da nikoga ne pitate to direktno ĉime sestavljate u neprijatnu situaciju da nekoga “proveravate”. Vaša preporuka se ne mora zasnivati na liĉnom iskustvu. Na sajtu trgovcapartneri najĉešće dobijaju svoju ĉlansku zonu – deo sajta kojem mogu da pristupe samoaffiliate-i. Tu moţete dobiti bezbroj informacija o proizvodu ili usluzi od samog trgovcakoje moţete korisno upotrebiti. TakoĊe moţete sprovesti sopstveno istraţivanje –pretragu po internetu ĉlanaka drugih korisnika o tome. U cilju objektivnog istraţivanjapotrebno je da procenite namere onoga ko je ĉlanak napisao. To moţe biti neki drugiaffiliate iste kompanije koji će prirodno napisati “hvalospev” ali moţe biti i affiliate nekekonkurentske ponude koji je napisao negativne komentare a koji ne moraju biti taĉni. 22 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Na kraju krajeva niko nikada nije uspeo da osmisli proizvod ili uslugu kojom ćebaš svako biti zadovoljan tako da poneki negativan komentar ne znaĉi da je u pitanjuloša ponuda zbog ĉega biste odustali da je radite. Pogotovu što nije baš svima jasno dauvek vaţi ona “koliko para toliko muzike” taĉnije ne umeju da dobro procene “odnoscena/kvalitet” pa ostave po koji negativan komentar. Da banalizujem pa naravno damercedes jeste bolji auto od punta ali to ne znaĉi da je punto auto koji mnogima nećeodgovarati s obzirom i na njihove plateţne sposobnosti. Kod sopstvenog istraţivanjauvek ćete naići i na neke negativne komentare o trgovcu, usluzi ili proizvodu. Jedinidobar savet je da procenite odnos pozitivnih i negativnih komentara. Ako je procenatpozitivnih daleko daleko veći od onih negativnih moţete smatrati poţeljnim partnerstvosa tim trgovcem. Vi nemate ništa sa samim ĉinom prodaje – naplate. To radi trgovac ili direktorijumservis. Proces on-line plaćanja je potrebno obezbediti tako da kupcu uliva poverenje danjegova kreditna kartica neće biti predmet kraĊe od strane hakera. Taj proces nijenikakva novost. U svakom sluĉaju sama naplata i briga oko toga da li je sve proteklo unajboljem redu je zahtevna obaveza i dobro je što ne spada u odgovornost samogaffiliate-a. Ovo je postalo moguće upravo razvojem interneta. Pre ere interneta vi stemogli da postanete partner neke firme, na primer prodavac knjiga neke izdavaĉke kuće.Uz brojne druge mane ovog posla ( vreme, troškovi ... ) kao i one najveće mane – vi stetada zaista PRODAVAC a za to nismo svi stvoreni, jedna od velikih mana je upravo bila inaplata. Sem brige o tome da vam kasa na kraju dana ne bude u “manjku” imali ste irizik da postanete meta lopova ili da prosto izgubite novĉanik. A uostalom ionako stepazar predavali firmi ĉiji ste saradnik, dakle rizikovali ste ne samo za svoj već i za tuĊinovac. Ovde tu brigu nemate. Suština bavljenja nekim poslom je da zaradite. MeĊutim u ponudi poslova postojimnogo limita koji vas onemogućavaju da taj posao i dobijete jer nemate odgovarajućustruĉnu spremu, radno iskustvo, godine i sliĉno. Odgovarajući preduslovi nisu garancijaposlodavcu da će neko taj posao obavljati uspešno ali je stepen izvesnosti da hoće većiako kandidat te uslove ispunjava. Da banalizujem – šta poslodavcu vredi neki uposlenikkoji ima završen fakultet na marketinškom smeru, neku uspešnu karijeru za sobom apotom iz razloga “ne uklapanja” na konkretno radno mesto ne daje nikakve razultate?Stvar sa “klasiĉnim biznisom” je u tome što marketing znaĉi OGROMAN TROŠAK. Svete TV sekunde, stupci u novinama i bilbordi koštaju previše novaca da bi neka firmarizikovala sa uposlenikom koji nema neke preduslove za trošenje kompanijskih para nareklame koje moţda neće doneti oĉekivane prihode, iako svi znamo da taj rizik uvekpostoji. U većini AM modela pristup je dozvoljen svakome. Pa da li ćete vi zaraditi ili nedo vas je. U nekim sistemima nećete moći da dobijete partnerstvo dok vam ne odobre.Provera se uglavnom svodi na pregled vašeg web sajta ili bloga da li je dovoljnosadrţajan, relevantan i posećen. Neki trgovci traţe u datom trenutku samo partnere saodreĊenog govornog ili geografskog podruĉja jer planiraju prodor na to trţište. Nekitrgovci nemaju isporuku u neke regione tako da neće prihvatiti saradnju sa partnerima iztih regiona ili će usloviti vaš nastup ka onim regionima koje pokrivaju. 23 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Neki trgovci primaju u partnerstvo samo svoje klijente. Neki primaju nove partneresamo na preporuku ranijih ĉlanova. Sva ta pravila kako moţete postati partner i kojihpravila igre u konkretnom sluĉaju treba da se pridrţavate da biste i ostali affiliate stojejasno istaknuta na sajtu trgovca ili direktorijuma. Ako ih niste proĉitali to vas ne oslobaĊaobaveze da ih poštujete. Ako ih ne razumete pitajte podršku. Generalno govoreći nijenikakav problem da potpuni poĉetnik dobije pristup mnogim direktorijumima i uopšte AMprogramima visokog kvaliteta gde će dobiti hiljade kvalitetnih artikala i usluga sa kojimamoţe da radi i ostvari znaĉaj prihod. O tome će biti reĉi u drugom i trećem delu oveknjige. U AM troškovi rada su nikakvi ili jako niski. Troškovi postavljanja liĉnog web sajtakojeg lako moţete odrţavati sami su recimo oko 100-150 USD godišnje. Ali postoje ibrojni besplatni blog i sajt servisi koji vam omogućavaju da imate sopstveni blog ili sajt,daju vam alate za izradu koji su WYSIWYG ( “What You See Is What You Get” – “Onošto vidiš tokom ureĊivanja je ono što će videti i posetioci” ), dozvoljavaju reklamiranje isve to vam pruţaju besplatno. Šta je bolje – teško je reći generalno. O tome će biti reĉi uposebnom poglavlju ove knjige. Potrebna oprema za uspešno bavljenje AM je raĉunar sa internet konekcijom.Sasvim je dovoljan i stariji raĉunar sa Windows XP recimo. Brza internet veza ( ADSL,kablovski internet ili neka varijanta Wireless interneta ) je poţeljna ali u današnje vremeje dostupna maltene svakome za 10-20 EUR meseĉno. Praktiĉno, ako ste na internetuvi već imate sve što vam treba od opreme. Uporedite to sa ranijim modelima saradnjeizmeĊu fiziĉkih lica i kompanija. U neko doba pre interneta, sem brojnih uslova koje stemorali da zadovoljite, i sem ĉinjenice da se “od vas oĉekuje da budete u stvari veštprodavac” što mnogima ne leţi, vi ste ĉesto morali da imate i poloţen vozaĉki ispit iautomobil, neki omanji i uslovan magacinski prostor da smestite robu koja je kod vas itd. MeĊu brojnim prednostima AM spada i “radno vreme”. Vi ga ovde zaista nemate.Vi moţete da radite kada i koliko vama odgovara. To ne znaĉi da vaša zarada neće bitivezana za vreme koje ovom poslu posvetite. Sve je resurs a vreme je jedan odnadragocenijih resursa. Jer sve vam materijalno moţe nestati i moţete to nadoknaditi alipropušteno vreme se ne moţe vratiti. To je i pitanje za vas same – kojem programu ćeteposvetiti vremena? Ne znaĉi da ne moţete zaraditi sa par sati vremena koje ćete uloţitiu neki kraći blog gde ćete izreklamirati neki proizvod. No, to je pre izuzetak nego pravilo,zavisno i šta smatrate zaradom tj. koliki novac je vama interesantan. Kada ste napoĉetku uloţite puno vremena. Time stiĉete rutinu ne samo po pitanju AM već iveštinu rada na raĉunarima i na internetu uopšte tako da ćete kasnije mnogo lakšeraditi. U svakom sluĉaju u AM niko od vas neće oĉekivati da neko odreĊeno vremednevno provedete na internetu niti će to proveravati. Niti to nekome nešto znaĉi. U poslu koji se radi za platu se vaš uĉinak meri najpre “koliĉinom sati”provedenim u nekom radnom prostoru a tek potom “vašim doprinosom ili radnimuĉinkom”. Moţda će vam poslodavac reći drugaĉije, ali u suštini on ţeli uvek i jedno idrugo i to na maksimumu što vaša zarada neće uvek pratiti. Probajte da sutra ne odetena posao jer ste juĉe premašili normu. 24 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Pri tome kada radite za platu vrlo je diskutabilno kako se vaš uĉinak meri. To jepreĉesto stvar slobodne procene vašeg poslodavca a vi ako ste nezadovoljni moţete ićidrugde. Ta procena je ĉesto umanjena jer poslodavac koji bi vas stalno hvalio rizikuje damu onda sa punim pravom traţite veću platu. U AM se sve meri uĉinkom jer je i vaša zarada vezana za uĉinak. S tim što jeuĉinak merljiv i jasan i vama i “poslodavcu”. Drugim reĉima ako ćemo onajjednostavnijem AM primeru “ili si prodao ili nisi” i šta tu ima da se posebnoprocenjuje? Plaćanje po uĉinku je i prednost ali i mana. Vi iskoristite prednosti. Mane ustvari ne postoje. To se više odnosi na pitanje koje poĉetnici imaju “A šta ako nemamučinka, onda neću ni zaraditi?” A šta ako završite fakultet koji će vam odneti punovremena i novaca a potom nikada ne naĊete posao u struci? Ta dva pitanja su sliĉna.Problem se prevazilazi tako što ćete što pre krenuti, gledati da što više nauĉite i punoraditi na poĉetku kako biste se što pre ispraksovali i poĉeli da zaraĊujete. Kod drugogproblema – završili ste fakultet i ne moţete da naĊete posao moţete da se nadate ali nei da stiĉete radno iskustvo pa i zaraĊujete u struci dok ĉekate posao u struci :) I na kraju, koliko se moţe zaraditi od bavljenja AM? Još jedna velika prednost AMje što zarada nije ograniĉena. Nikome ne odgovara da vam je ograniĉi jer svi zaraĊujuprocenat kao i vi. I trgovac ima troškove tako da od ukupnog novca koji se naplati samodeo je njegova zarada. Veoma ĉesto je zarada affiliate-a od jedne kupovine klijenta ĉak iveća od zarade samog trgovca jer trgovac ima troškove koje affiliate nema –proizvodnja, distribucija, razvoj da bi se odrţao korak sa konkurencijom... Ali se itrgovcima sve to u krajnju ruku isplati jer prihoduju od aktivnosti više affiliate-a. Trgovcibi svakako voleli da zarada affiliate-a bude što manja po jednoj prodaji jer im je totrošak. No trţište radi svoje jer postoji i konkurencija koja nudi više. A affiliate niko nemoţe spreĉiti da poĉnu da saraĊuju sa konkurentima. Naićićete na puno AM programa gde vam se nudi 30%, 40% pa ĉak i više od50% od prometa. Trgovci se utrkuju u tome ko će privući affiliate. Visok procenat nemora da znaĉi veliku zaradu. Postoje brojni AM programi gde affiliate dobija svega par% ali se od toga moţe dobiti stabilan i sasvim solidan prihod. Ima mnogih u ovom poslukoji nisu zaradili bogatstvo, ali ima mnogo i onih koji solidno zaraĊuju. Svi koji ne zaraĊuju su jednostavno odustali jer su se premalo potrudili da usvojenova znanja, steknu nove veštine i urade konkretne neophodne korake. To što je u AMzarada neograniĉena ne znaĉi da pada sa neba. No ne znaĉi ni da je teška, uostalomtroškovi su nikakvi pa je šteta da se u tome ne oprobate. 25 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Prednosti za trgovce ... i još malo o prednostima za affiliate Jedna od najvećih prednosti za trgovce koji odluĉe da svoj proizvod ponudepreko partnera kojima će ustupiti procenat je najpre planiranje troškova i jasna vezaizmeĊu prihoda i rashoda. Naime partneri bivaju isplaćeni tek po realizaciji i zbog togatrgovac ima jasnu a ne maglovitu predstavu veze izmeĊu prihoda i troškova. Kada touporedimo sa klasiĉnim oglašavanjem na televiziji, radiju, novinama, bilbordima pa i nanekim internet sajtovima gde se unapred plaća reklama, gotovo nigde ne moţete imaticenu prilagoĊenu vašim rezultatima. Neće se nijedna TV stanica baviti efektima vašereklame, ĉak i ako su vam naplatili njenu izradu ne daju garanciju njene uspešnosti. Jerto zavisi i od mnogih drugih faktora – vaše konkurentnosti po pitanju kvaliteta proizvodaili usluge i njene cene, trenutnih potreba trţišta itd. Banalno reĉeno, ako ćete vi na AlDţaziri da reklamirate saharski pesak u vrećicama od po 100 gr za 2 $ i za to platitidebelo po sekundi reklame vaš problem. A moţete da reklamirate i skijanje na lokalnojplanini u sred leta ko vam brani. Druga prednost je kvalitet same reklame. Svaki ozbiljan trgovac će upozoriti svojepartnere da ne daju preuveliĉane izjave po pitanju uĉinka proizvoda ili usluge jer ćekasnije imati problema sa reklamacijama klijenata. No svejedno svaki proizvod ili uslugaimaju svoje dobre strane koje treba istaći. Nije baš jasna crta šta je odmereno a štaneodmereno. Kao što moţemo svakodnevno da vidimo na TV reklamama postojesredstva koja uklanjaju 10 godina stare mrlje sa ringli i to jednim potezom iako to jošnikome nije pošlo za rukom. Postoje i zakoni koji to sve regulišu ali oĉigledno da se“marketolozi” dovijaju kako znaju i umeju. Ako će neko u to da poveruje verovatno jepreviše naivan. Većina ipak prihvata i takvu reklamu kao “nuţno zlo” utrkivanja meĊukonkurentima i tumaĉi je realnije – da je dejstvo ipak dobro iako nije baš takvo kao nareklami. Šta većina klijenata uradi ako ga neka reklama privuĉe? Proveri meĊupoznanicima da li je neko to koristio i kakva iskustva ima. Dakle traţi preporuku,svejedno pozitivnu ili negativnu. I upravo tu je prednost reklamiranja u AM modelu rada.Nije zabranjeno da kao affiliate neke kompanije pravite i sopstvene reklame sa“ĉudesnim dejstvima” u meri u kojoj vam to trgovac dozvoljava. Ali je pitanje uspešnostitakvog pristupa. Tu se takmiĉite sa profesionalcima u takvom vidu reklamiranja koji uz toimaju opremu i sredstva koja vama ne stoje na raspolaganju. To bi od vas zahtevalo ineku polu-profesionalnu varijantu studijske opreme ili njeno iznajmljivanje kao i dostaveština kako biste napravili video sa nekakvim specijalnim efektima holivudskog tipa.Nema nikakve potrebe da to radite. Na kraju krajeva to nije samo jedan profesionalnivideo ili katalog. To je i odrţavanje takvog profesionalnog imidţa da ne biste ispali višesmešni nego profesionalni. A to još više košta. 26 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Razmislite o sledećem: Potrebno je da se fokusirate na ono što klijenti najĉešće urade NAKONgledanja TV reklame – traţe preporuku. Kao affiliate dajte im tu preporuku. A to jeupravo ono što trgovac dobija od vas jer nijedan profesionalac to ne moţe da mupruţi. Ako ste liĉno koristili taj proizvod napišite kratki blog ĉlanak o tome. Potkrepite gaslikama. Neka posetioci vide baš vas kako koristite taj proizvod. Ako niste liĉno isprobalitaj proizvod ili uslugu napravite sopstveno istraţivanje na tu temu. Proĉitajte što više onjemu i pozitivnog i negativnog i pokušajte da sagledate šta su kljuĉne prednosti. Papotom napišite ĉlanak u stilu “Ako nekome treba mislim da je ovo prava stvar”. Naveditei neke limite koje ste moţda uoĉili. To će dati utisak objektivnosti i da vam se moţeverovati po pitanju ostalog pozitivnog što ste o tom proizvodu napisali. Tu se upravo i“krije” ono što trgovci oĉekuju i zbog ĉega se odluĉuju za AM model i spremni da affiliatenagrade delom svoje zarade. Trgovci dobijaju preko AM modela mnogo ĉlanaka posvuda po internetu i narazliĉitim jezicima koji predstavljaju PREPORUKE za njihove proizvode ili usluge. Tiĉlanci su unikatni i jedinstveni. U nekim modelima AM trgovci će vam ponuditi isplatu zasamo pisanje takvog ĉlanka, naravno kada ga pregledaju i ako su zadovoljni. Svi ti ĉlanci ( review ) dalje vode na sajt samog trgovca a što za rezultat ima ipodizanje popularnosti samog trgovaĉkog sajta. Uticaj povratnih linkova i kako i vi tomoţete iskoristiti uĉi se na osnovnom besplatnom seminaru Net škole. AM model je idealan i za pojedince u ulozi trgovca. Mnogi pisci elektronskihknjiga su zaradili ĉitavo malo bogatstvo tek kada su ponudili svoju knjigu na ovaj naĉin.Identiĉan je sluĉaj i sa malim proizvoĊaĉima korisnih spravica za domaćinstvo, piscimaraznih korisnih programa za raĉunare itd. Mali trgovci se najĉešće opredeljuju zaĉlanstvo u nekom od popularnih direktorijuma jer se na taj naĉin oslobaĊaju posla okotraţenja affiliate-a, brige oko isplate zarada affiliate-ima kao i samog procesa on-linenaplate klijentima koji mora biti pouzdan i bezbedan. Drugo, samo prisustvo u nekom oddirektorijuma dodaje dozu poverenja u vašu ponudu koje crpite iz ugleda direktorijuma.Jer kao što znate nakon nekoliko opravdanih prituţbi klijenata svaki poznati direktorijumsa dugogodišnjom reputacijom će tog trgovca udaljiti iz svoje ponude. Umesto da se“upinjete” da nekome objašnjavate da ste poslovno korektni budite korektan ĉlan-trgovacnekog direktorijuma i dobićete veliku dozu poverenja i affiliate-a i kupaca unapred. A sem toga ĉlanstvom u popularnim direktorijumima ponuda trgovca odmahpostaje dostupna velikom broju affiliate-a koje ne moraju sami da traţe preko svog websajta, pri ĉemu su i ti sami affiliate-i vrlo ĉesto i prvi kupci. Vi ste ĉlanstvom udirektorijumu oglasili svoju ponudu hiljadama ljudi “jednim klikom”. 27 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Najbolji affiliate-i se drţe tema koje njih zanimaju jer na te teme rado i lako pišudobre preporuke od ĉega dalje zaraĊuju. Kako tema prvenstveno njih zanima mnogi ćeprvo kupiti vašu knjigu ako im se uĉini da je interesantna zbog sebe i svog liĉnogzanimanja za tu oblast. Potom će naravno mnogo lakše i uverljivije napisati preporukuza vašu knjigu drugima. Naravno da biste napisali dobru e-knjigu na neku temu iprodavali je putem AM modela vi ne morate da budete doktor nauka na neku temu.Knjige koje se jako dobro prodaju su i priruĉnici na sve i svakakve teme i oblasti ţivota.Svako ko se neĉim bavi i voli taj posao moţe napisati takvu knjigu koja će naći svogĉitaoca. Koliko god se vama ĉinilo da nije tako, setite se vaših poĉetaka i šta biste svedali da ste mogli nekako da uštedite vreme i ne “otkrivate rupu na saksiji”. Svaki direktorijum ima listing novih ponuda koje affiliate ĉlanovi mogu dapogledaju. Direktorijumi mogu imati i stotine hiljada ĉlanova! Mogućnosti su ogromne iako se samo malo zamislite naćićete dobar naĉin da ih iskoristite. Ĉlanstvom u direktorijumima trgovac automatski omogućava svojim affiliate-imada prate sopstveno poslovanje jer u stvari takvu uslugu direktorijum svakako daje svojimĉlanovima. To je jako bitno zbog poverenja affiliate-a da će njihovi rezultati biti urednoevidentirani i potom isplaćene provizije. Mogućnost praćenja rezultata je affiliate-imavaţna i kako bi mogli da prate kakvi su im uĉinci i eventualno izvršili izmene u svommarketing pristupu ukoliko su rezultati ispod oĉekivanih. Takvu mogućnost affiliate-ioĉekuju od trgovca da im obezbedi. Program koji bi trgovac trebalo da nabavi ukolikoţeli da posluje izvan direktorijuma a koji bi imao sve te opcije moţe da košta jako puno,kao i njegovo odrţavanje na koje se ĉesto zaboravlja. Za male trgovce je zato AMposlovanje preko direktorijuma odliĉan izbor. Trgovcima se ponegde nude i baze affiliate-a. U tim bazama mogu naći podatkeo uspešnosti odreĊenog affiliate-a na prethodnim programima sliĉne ili razliĉite prirode.Takve podatke mogu obezbediti direktorijumi kao i drugi trgovci koji su sa njima imalisaradnju. Tu se mogu naći i pozitivne ali i negativne ocene koje olakšavaju trgovcu daizbegne saradnju sa onim osobama koje se sluţe nekorektnim metodama. Zašto bitrgovac unapred verovao svakoj osobi samo zato što ona ţeli saradnju? Pri tomepogrešan nastup nekog affiliate-a moţe napraviti veliku štetu trgovcu po njegov ugled ipoverenje klijenata pa samim tim i finansijsku štetu. No sem “loših” partnera koje valja izbeći, trgovci tu mogu pronaći i preporuke dobrih affiliate-a koje su dali drugi trgovci. Sa takvim podacima trgovac je u prilici da ponudi tzv. “super-affiliate”-ima posebne uslove kako bi ih privukao da ne bi ĉekao da ga takvi sami pronaĊu, ako ga ikada opaze. Moţda se pitate ako ste poĉetnik – trgovac a naletite na “supermena” kako ćete sa “Mr. S” izaći na kraj? Ako ste pratili vaša ponuda je u direktorijumu, “Mr. S” jemoţe raditi samo po pravilima direktorijuma ĉiji je ĉlan kao i vi. Nemate brigu oko podelenovca. 28 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • “Mr. S” je struĉnjak za marketing. Pitanje je da li je iĈak Noris bolji od njega :) No imamo tu i druge “supermene”.Affiliate-i rade za raĉun trgovca marketing njegovih proizvodai usluga. Osim kvantiteta – broja partnera, uvek se u toj grupi,pre ili kasnije, pojavi i neko ko zaista moţe da uradiVRHUNSKU reklamu za trgovca. Tu nije reĉ o marketingprofesionalcu. Reĉ je najĉešće o ekspertu u nekoj sasvim drugoj oblasti u kojoj imasvoje “ime” i ugled. Na primer struĉnjak za amatersku fotografiju koji ima izuzetnoposećen blog na tu temu trgovcu koji nudi digitalne fotoaparate moţe doneti pregrštklijenata samo ako napiše preporuku na svom blogu bez obzira što sama preporuka nijemarketinško “remeg delo” već je samo jedan obiĉan kraći ĉlanak. Odnos je sloţen, jerneće niko ko drţi do sebe napisati tu preporuku ako zaista ne veruje u kvalitet proizvodapošto bi time izgubio poverenje posetilaca svog bloga koje je strpljivo izgraĊivao moţda igodinama. A to poverenje upravo i ima jer “drţi do sebe”. Ali ako je sve na svom mestu iproizvod zaista zavreĊuje pozitivan komentar onda su “na konju” i trgovac, i affiliate ali iklijenti koji će dobiti za svoj novac nešto što stvarno valja. Iz prethodnih pasusa, koje vam preporuĉujem da proĉitate ponovo moţete uvidetikako baš vi kao novajlija u AM moţete zaraditi veliki novac na samom poĉetku u ulozitrgovca. Niste “roĊeni prodavac”, niste nikakav “marketing struĉnjak”, nemate jošizgraĊenu sopstvenu “on-line reputaciju” ali postoji neka oblast, neka stvar u ţivotu kojavas zanima i u kojoj imate ogromno iskustvo. To ne mora biti ni vaša struka za koju stese školovali ili posao kojim se bavite, to moţe biti i vaš hobi koji vas godinama ispunjavai priĉinjava veliko zadovoljstvo. Moţe biti i roditeljstvo recimo, ako ste posvećeni tome ioboţavate tu svoju ulogu. Ono što treba da uradite je da na tu temu budete prisutni on-line i da se poveţete sa trgovcima koji nude saradnju po AM modelu a u ĉijoj ponudi senalazi “to što vama i vama sliĉnima” treba. Zapitajte se šta to sve redovno kupujete dabiste se bavili svojom omiljenom “sporednom” ili glavnom ţivotnom aktivnošću? Jesu lito knjige na temu “Kako da ...”, neki alati, delovi, edukativni programi? Ako sve to trebavama treba i drugima a ne morate sve to vi kreirati da biste zaraĊivali. A moţete i tosvoje “off-line” iskustvo preneti “on-line” u vidu proizvoda i postaviti se i u ulogu AMtrgovca, na primer da napišete neki priruĉnik što ne iziskuje novac već pre vremena. Trgovac ne moţe dobiti ovakav marketing na drugi naĉin sem po AMmodelu. Za to bi mu bio nedovoljan i ĉitav sektor zaposlenih struĉnjaka u oblastimarketinga koji bi ga i enormno koštao. 29 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Prednosti za klijente Neko bi se zapitao pored sve te priĉe o procentima koje zaraĊuju affiliate-i,trgovci i direktorijumi ima li tu ikakve prednosti za krajnje kupce – klijente? Jer “dok sesvi ugrade” ode cena u nebesa. Paradoksalno ali AM je u stvari najzasluţniji što je cena PALA i što su mnogiproizvodi postali jeftiniji i dostupniji. Stvar postaje jasnija ako se pogleda situacija PREpojave AM. Ne mislite valjda da pre AM nisu postojali brojni troškovi i mnoge “ugradnje”u cenu koje su se u krajnjem naplaćivale kroz cenu proizvoda od klijenta, od kogadrugog. Pa niko neće raditi dţabe. Koji su to troškovi postojali a koje je AM jednostavno izbrisao? Još uvek ihmoţete videti na brojnim primerima oko sebe. Svaka podela na ovlašćene zastupnike pokontinentima, drţavama, regionima itd. sve do krajnjeg prodavca dovodi do rasta cenajer se svaki “igraĉ” ugraĊuje u cenu. Pri tome se u cenu ubacuju realni troškovi zakupaprostora – koji moţe biti zaista astronomska stavka jer je reprezentativni prostor nadobroj lokaciji aksiom uspešnog off-line poslovanja. On-line poslovni prostor moţe bititakoĊe skup, ukoliko je angaţovan ĉitav tim struĉnjaka raznih oblasti koji će na njemuraditi ali ni pribliţno koliko “materijalni” poslovni prostor. Zatim tu su i troškovi oglašavanja koji su veoma visoki i koji se uraĉunavaju u krajnju cenu. Sekunde na TV stanicama su danas još i skuplje nego pre pojave interneta jer danas i TV stanice pokrivaju veći broj gledaoca nego ikada. Tu su i plate zaposlenima od najvišeg upravnog kadra pa do magacionera koji pazi na robu i ĉistaĉice – jer neko mora i da oĉisti kancelarije u kojima ljudi borave, troškovi prevoza, reţije i sve drugo. A izmeĊuuprave i magacionera svaki posrednik ima i svoje finansijske i kadrovske sluţbe, sektoreprodaje i podrške koje takoĊe treba platiti. I sve se normalno zaraĉuna u cenu koju ćeplatiti kupac, pa kako drugaĉije? I sve to pomnoţeno nekoliko puta za sve posrednike koji su u “lancu” distribucijeod proizvoĊaĉa do krajnjeg potrošaĉa. Kada tako gledamo jasno je da je AM uĉino cenu NIŢOM. Većina roba sedostavlja klijentima direktno od strane trgovca koji je najĉešće i proizvoĊaĉ. Jediniposrednik je affiliate ili direktorijum i eventualno trošak dostave ako je proizvod fiziĉki.No njihovi troškovi su zaista smešno mali u poreĊenju sa gornjim primerima “pravih”posrednika te su im i “prohtevi” manji. 30 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • U procentualnom iznosu affiliate moţe imati recimo 30% i to na prvi pogled zvuĉimnogo u odnosu na procenat od recimo 10% koji u klasiĉnom poslovanju uzimaregionalni distributer. MeĊutim u klasiĉnom poslovanju cena je mnogo veća pa je i tihrelativnih 10% u nekom apsolutnom iznosu mnogo više. A i mnogo je onih u lancu kojiuzimaju po 10%. Zahvaljujući AM cena je mogla da spadne u nekim sluĉajevima sa 100$ na svega 30$ a da opet i trgovac ( proizvoĊaĉ ) zaraĊuje i više nego pre iako se ucenu ugraĊuje i affiliate sa svojih 30%. Sve to ide na ruku i krajnjim kupcima – klijentima. Igra procentima koja mnogima nije baš jasna, kako je 30% manje od 10% jejasnija na primeru banaka. Ima li bogatijih privrednih subjekata od banaka? A kolike sunjihove provizije? 0.2%, 4%, 10% kako za šta ali pravo pitanje je “od ĉega?”. Posrednikza neki region koji se ugradi svega 10% ali na ceo obim prodaje koji se ostvari u celomregionu je i te kako “uzeo”. TakoĊe ako se najmanje 5 posrednika ugradi po samo 10%prostom raĉunicom dolazimo do toga da je poĉetna cena porasla za 1.1 x 1.1 x 1.1 x 1.1= 1.46 tj za 46%. A onda na kraju imate i direktnog trgovca ĉija marţa moţe ići i do 30%jer on nema obim prodaje kao zastupnici ĉime se poĉetna proizvoĊaĉka cena praktiĉnoduplira. I te marţe ne mogu ići na dole zbog visokih troškova off-line poslovanja koje sviimaju. Faktor koji i te kako utiĉe na cenu je – slobodniji odnos ponude i traţnje. Uklasiĉnom poslovanju ĉesto postoji ekskluziva. Bez eksluzivnog prava zastupništvamnogi se ne bi upustili u posao jer ako moţe svako da nudi po ceni po kojoj ţeli ode imzarada. Ekskluziva se zasniva na teritorijalnoj podeli. Na kraju krajeva i da nemaekskluzive kupci sami tragaju za prodavcem koji im je u blizini zbog troškova. Nainternetu takve podele nema, tako da su svi prisiljeni da se za kupca bore svojimkvalitetom ali i cenom. Konkurencija mnogo više igra ulugu a uspostavljanje monopolazbog kojeg bi trgovac mogao da formira cenu kako hoće je mnogo teţe danas negoikada. Sve to ne znaĉi da nema i loših ponuda na internetu. Ili pokušaja da neko nekogaprevari. Toga je bilo i biće. Ali pogledajmo situaciju u kojoj smo verovatno svi nekadabili: kupili ste neki proizvod i niste zadovoljni njime. Odlazite kod prodavca i traţite davam se vrati novac. I onda nailazite na gomilu problema. Tada shvatate da su oni drski ida se baš i ne boje inspekcije kao što ste mislili. Pomišljate da sigurno imaju neku“debelu vezu” kada se tako ponašaju. Moţda jeste a moţda i nije. Pomišljate na vremekoje ćete provesti u inspekciji kako biste ih uverili da ste prevareni i da je potrebno dareaguju. Kao i usputno nerviranje. Shvatate da i to što “znate gde moţete da naĊeteprodavca ako vas zezne” baš i nije neki faktor jer podrazumeva da ste spremni na fiziĉkiobraĉun. Eto našli ste ga, i šta sad zar ćete stvarno da ga bijete? :) A kada doĊe do togai kada stavite na vagu koristi i štete – zakonske posledice ako se upustite u fiziĉkiobraĉun uviĊate da to i nije argument na koji realno moţete da raĉunate. I sem štozakljuĉujete da je “prodavac krajnje bezobrazan” shvatate da od svega drugog što vampada na pamet nema vajde. Da, znam “vi ćete njih u novine” ali ni novine neće daobjavljuju sve što vi kaţete da je istina, sem ako zakupite prostor, a nekada ni tada jerneće da se upuštaju u nešto sa ĉime nemaju veze. 31 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Da li ste se ikada zapitali zbog ĉega je u manjim sredinama nekako svepoštenije? Upravo zbog toga što je mesto malo, što svi sve znaju i što se loš glas zaĉasrašĉuje. Prodavac koji je zaista bezobrazan će vrlo brzo ostati bez posla u takvoj malojsredini. A ostati bez posla je najveći strah svakog prodavca. Internet je jedno veliko selogde se sve zna, odnosno moţe saznati. Ako uslovi koji su navedeni nisu ispoštovani vise moţete obratiti ne samo trgovcu već i direktorijumu u kojoj je ponuda trgovcanavedena kao i posredniĉkoj kući preko koje vam je trgovac izvršio naplatu jer većinatrgovaca angaţuje renomirane posrednike preko kojih ide naplata. Upravo zbog toga štoje direktna saradnja sa nekom bankom po pitanju on-line naplate skupa i rezervisanasamo za najveće trgovce sa kojima najĉešće i nećete imati nikakvih problema. Šta ako trgovac nije jasno naveo direktorijum u kojem se nalazi njegova ponudaili posrednika preko kojeg vrši naplatu? Pa kako je internet jedno veliko selo uraditepretragu putem Google-a , Facebook-a i drugih mehanizama pretrage. Pa pronaĊite. Ono što trgovcu nikako neće ići u korist to je da bude izbaĉen iz nekogdirektorijuma ili da mu se ukinu usluge naplate preko PayPal-a recimo jer time gubimnogo više nego što je “dobit” od toga da ostane istrajan u pokušaju da vas prevari. Usvakom sluĉaju i ovde će vam trebati dokazi, na primer mail koji ste dobili od trgovcagde stoji jedno kao ponuda a potom neke dokumentovane karakteristike proizvoda iliusluge gde se jasno vidi da obećano nije isporuĉeno. Sigurno da se neće “ceo internetdići na noge” zbog vaše prituţbe, sigurno da će traţiti od vas dokaze da ste zaistaprevareni jer postoje i pokušaji prevare od strane samih klijenata, ali ako imate dovoljnodokaza da ste u pravu obraćanje će sigurno uroditi plodom. Ako trgovac nije poslovandirektorijumi i procesori za naplatu su ozbiljne kuće koje drţe do svog ugleda i poverenjaklijenata. Mnogi vole tradicionalni naĉin kupovine jer mogu da “opipaju” i da moţda probajuproizvod pre nego ga kupe. Razvojem interneta i kućnim korisnicima su postaledostupne internet veze veće brzine koje omogućavaju postavljanje i gledanje videofajlova “na klik”. Time je klijentu omogućeno da napravi sopstveno istraţivanje nainternetu o proizvodu koji ga zanima tako da sada moţe i da vidi proizvod u akciji. I to nesamo na sajtu trgovca već i na mnogim video servisima gde pojedinci stavljaju svojevideo materijale napravljene kućnim kamerama. Ljudi vole da se pohvale neĉim što sukupili. Malo paţljivijom analizom neĉijeg teksta moţete uoĉiti da li je to “hvalospev” samozato što je neko affiliate partner tog trgovca i pokušava da vas ubedi da bi zaradio, ili jeto iskreno stanovište nekog “obiĉnog” klijenta koji je pre vas nabavio identiĉan proizvod (nema linka preko kojeg moţete obaviti kupovinu ). Ili je i jedno i drugo, što isto nijeretkost taĉnije pre je pravilo jer većina affiliate marketara drţi do sebe dovoljno da ne bipromovisali loše proizvode pored toliko drugih dobrih proizvoda na kojima isto moguzaraditi. Time ćete saznati mnogo ne samo o proizvodu već i o trgovcu i njegovimposlovnim manirima pre same kupovine. 32 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • U off-line kupovini vi ste “osuĊeni” na informacije koje dobijete od prodavca, aviše je nego jasno da je njemu interes da proda. I eventualno na ono što saznate odkomšije koji “nešto o tome zna” mada je to “znanje” diskutabilno. Kolika je prednost on-line provere nekog proizvoda ili usluge najbolje svedoĉi upravo to što danas većina prenego nešto kupi u prodavnici iza ćoška prvo napravi pretragu na internetu. Još jedna vaţna prednost AM za klijente je upravo to što kada kupujete nekiproizvod preko AM linka to znaĉi da mesta ima i za vas da postanete partner togtrgovca. Koliko puta ste naišli na proizvod u nekoj prodavnici koji bi bio kao stvoren zavas da na njemu nešto zaradite? Ali kada samo pomislite na sve te startne troškove ivreme koje nemate odustajete. U AM i vi moţete postati partner vrlo ĉesto i bez uslovada kupite neki proizvod. Drugim reĉima moţete prvo zaraditi za sopstvenu kupovinu, ilipovratiti vaš novac. Ionako su provizije obiĉno visoke 20% znaĉi da sa 5 - 6 kupacavraćate uloţeno. Mnogi se boje on-line plaćanja pored raznoraznih priĉa o kraĊama podataka sakreditnih kartica kada vam neko “oljušti” raĉun. Ceo postupak potpuno bezbedne opcijeon-line plaćanja objašnjen je u osnovnoj besplatnoj obuci Net škole. Za one koji brzo“kapiraju” stvari stoje jednostavno. Pa nemojte plaćati karticom koja vam je vezana zaraĉun na koji vam leţe zarada. Otvorite namenski raĉun samo za on-line kupovinu ipotom na dan kupovine stavite na taj raĉun onoliko novca koliko ćete potrošiti. Tako akovam neko, mada malo verovatno, i ukrade podatke sa kartice neće imati šta da “oljušti”jer na raĉunu neće biti para. Veća je šansa da vam neko u prevozu ukrade novĉanik ilida ga izgubite nego da vam ukradu podatke sa kartice prilikom on-line plaćanja jer su sei sami procesori za naplatu postarali da taj proces uĉine bezbednim. Na kraju krajeva on-line plaćanje putem kreditnih kartica kao i putem on-linebankinga nije više neka retkost a da li poznajete nekoga kome se desila nekaneprijatnost? Ne znaĉi da toga nema ali sa druge strane siguran sam da poznajte višeod jedne osobe koje je izgubila novac ili su je odţeparili pa i dalje nosimo novac sasobom. U svakom sluĉaju dobro je biti oprezan i uraditi kao što sam vam savetovao jer nemoţete izgubiti ono što na raĉunu nemate. 33 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Ĉemu sluţe AM direktorijumi ? ... i mere zaštite svih strana u AM Direktorijumi su posrednici izmeĊu trgovca, affiliate-a i kupca. Za svaku od ovihstrana oni obavljaju neku korisnu ulogu. Direktorijum obezbeĊuje kupcu pouzdan procesor on-line naplate. To pruţa nesamo bezbednost kupcu po pitanju podataka sa kreditne kartice već i sigurnost popitanju iznosa koji će biti naplaćen kako ne bi došao u situaciju da mu kasnije nekinesavestan trgovac skida sa raĉuna sume za razne dodatne troškove na koje kupac nijejasno upozoren. Direktorijum kupcu obezbeĊuje garanciju povraćaja novca ukoliko u nekomunapred poznatom periodu zahteva povraćaj novca ako je ta opcija predviĊenazakonom ili uvrštena u ponudu samog trgovca. Zavisno od usluge ili proizvoda kao ilokalnog zakonodavstva razliĉite su obaveze trgovca i prava kupaca. Svejedno, trgovcinajĉešće daju period od 15 dana, meseca dana pa i duţe u kojem kupac ima pravo davrati kupljeni proizvod i da dobije svoj novac nazad, u celosti ili umanjeno za troškoveslanja. Trgovci ĉesto nude ovaj rok i kada nisu u zakonskoj obavezi, odnosno duţe odzakonom predviĊenog roka kako bi privukli kupce koji u tom sluĉaju nemaju šta daizgube. No kako kupac ne bi imao sumnju da li će trgovac zaista ispoštovati obećanjedirektorijum preuzima tu obavezu na sebe. Kako bi kupac bio siguran da će to svojepravo moći i da ostvari direktorijum ne prosleĊuje novac trgovcu, a ni affiliate-u koji jedoveo klijenta dok taj rok ne istekne. Direktorijum prosleĊuje trgovcu samo informacijuda je kupac uplatio novac kako bi trgovac znao da treba da otpremi narudţbu. Nakonisteka roka za eventualnu reklamaciju direktorijum uzima deo novca za svoju uslugu,deo uplaćuje affiliate-u a ostatak trgovcu prema unapred poznatom pravilu raspodele. Za raĉun affiliate-a direktorijum obezbeĊuje garanciju da će affiliate dobiti svojprocenat tj. da neće biti ţrtva nesavesnog trgovca koji će pokušati da mu uskratiproviziju. Trgovci koji rade izvan direktorijuma dakle koji imaju sopstveni affiliate progamobezbeĊuju svojim affiliate-ima ĉlansku sekciju u kojoj oni mogu da prate kako im posaoide. Nesavestan trgovac moţe da te podatke laţira kako bi uĉinak affiliate-a prikazaomanjim nego što jeste. Ne znaĉi da će to uraditi, velika većina i neće jer time seĉe granuna kojoj sedi pošto i veštim affiliate-ima stoje na raspolaganju brojni on-line alati putemkojih mogu da prate broj poseta na svom sajtu i evidentiraju gde posetioci klikću. Aponeki affiliate-i su marketinški jako spretni da motivišu nekakvom nagradom kupce dapo obavljenoj kupovini ostave svoj komentar na sajtu affiliate-a na kojem su saznali zaproizvod. Kupci rado to ĉine ukoliko su motivisani nekakvom nagradom koja ne moranuţno da košta samog affiliate-a jer to moţe biti elektronska knjiga koju je affiliatepripremio kao poklon svojim kupcima po obavljenoj kupovini. Dakle sve se moţesaznati, posredno ili neposredno. 34 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • I oni koji nisu toliko vešti mogu doći do informacije da li je neki trgovac nekorektanupravo tako što će pretraţiti internet jer će oni veštiji sigurno objaviti svoje loše iskustvokao vid osvete prema nesavesnom trgovcu. To naravno treba uzeti i sa dozom rezervejer su ponekad zlonamerni komentari na raĉun nekog trgovca “naruĉeni” od stranekonkurenata. Dobro je biti ĉlan raznih foruma gde affiliate-i razmenjuju svoja iskustva.Na forumima se jasnije zna ko je ko, koliko je dugo na forumu i koliko ga zajednicauvaţava. Pa ako od više iskusnih ĉlanova nekog takvog foruma ĉujete da je neki trgovacprevarant sva je prilika da tako i jeste. Kao i obratno. Ako nema informacija o nekomtrgovcu moţete postaviti pitanje na forumu sasvim je moguće da neko od iskusnijihĉlanova zna za tu ponudu. No da ne biste “razbijali glavu” oko toga da li ćete biti isplaćeni ili ne tu jedirektorijum koji se stara o tome. Tako što direktorijum u stvari vrši naplatu novca odkupaca i potom raspodelu. I sami direktorijumi mogu biti nekorektni no kada je reĉ odirektorijumima koji okupljaju hiljade, nekad i stotine hiljada affiliate-a onda budite sigurnida svi ti ljudi nisu tu jer ih neko vara nego zato što su zadovoljni. Direktorijum vam pruţa uvid u vaše poslovanje. Ako saraĊujete preko istogdirektorijuma sa više trgovaca vi centralizovano moţete pratiti vaše poslovanje. I prematome se odrediti kako ćete dalje. Na primer, moţete istovremeno imati više blogova ilisajtova na kojima nudite isti proizvod ali sa razliĉitim marketinškim pristupom pa ţeliteda saznate koji je pristup najefikasniji. Affiliate-ima direktorijum pruţa na jednom mestu hiljade ponuda razliĉitihtrgovaca. Te ponude je moguće pretraţivati po svim mogućim kljuĉevima: oblasti,lokaciji, ceni, procentu koji se nudi affiliate-ima, pa ĉak moţete dobiti i statistiĉkepodatke zasnovane na tome koliko su do tada affiliate-i zaradili na nekom proizvodu.Time vam je izbor šta je isplativ proizvod olakšan mada i te podatke treba uzeti sarezervom. Mnogi affiliate-i se registruju za odreĊeni program pa potom ne postave svojuponudu na internetu. Ali i to moţe ući u statistiku tako da ispada lošije nego što zaistajeste. Kao i u ţivotu neki jedu kupus, neki meso a u proseku svi jedu sarmu. Pokušajteda “locirate” i pratite aktivnosti onih koji jedu meso i uĉite od njih. Izvinjavam sevegetarijancima ovo poreĊenje je metaforiĉno. Loša statistika moţe biti i zbog toga jer jeproizvod previše nov i kratko na trţištu da bi podaci bili relevantni. Za poĉetnike je ipakovakva statistika dobro merilo ĉega da se prihvate. Preko direktorijuma affiliate u principu samo treba da izabere ponudu koju bi daradi. Trgovci imaju pravo da saradnju odbiju ili da vam traţe neke dodatne uslove. Nijepraksa da vam traţe novac kao ĉlanarinu kako biste postali njihovi partneri. Kada stepoĉetnik takve ponude bolje odbijte ili ih dobro prouĉite pre nego ih prihvatite i naravnouradite sopstvenu pretragu po internetu o iskustvima drugih. 35 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Kako naplatu vrši direktorijum oni imaju dobru komunikaciju sa ®VISA, ®MASTERCARD i drugim firmama koje izdaju kreditne kartice. To znaĉi da ako neko pokuša dakupi proizvod ukradenom karticom, ili ukradenim podacima sa kartice i ako je vlasnikranije prijavio kraĊu izdavaocu kartice to neće proći. Time se štite sve strane odpokušaja prevare. Ako je neki trgovac u direktorijumu to pruţa veću sigurnost affiliate-ima da jekorektan. To je još jedna korist trgovcu, jer affiliate-i mogu imati veći stepen poverenja.Tu se ne misli samo na isplatu affiliate-ima, koja u tom sluĉaju ide preko direktorijuma,već i na sve drugo. Jer da trgovac nije korektan nakon nekoliko opravdanih prituţbiaffiliate-a ili krajnjih kupaca direktorijum bi tog trgovca udaljio iz svoje baze. Sem ako je isam trgovac nov pa nema još dovoljno onih koji imaju nekakvo iskustvo sa njime. Ako jetrgovac nov u bazi direktorijuma ne znaĉi da nije poslovan, to upravo moţe biti i dobraprilika za vas da trţištu meĊu prvima ponudite nešto novo. Većina trgovaca prihvata svakoga ko ţeli da saraĊuje sa njima. Na sajtu trgovcamoţete dobiti ne samo više podataka o proizvodu ili usluzi koje naravno moţeteiskoristiti u radu, već i uslove saradnje sa njima. Te uslove obavezno proĉitajte jerukoliko ih prekršite moţete ostati i bez do tada steĉene zarade što je takoĊe navedenonegde u tim uslovima. Na primer neki trgovci ne dozvoljavaju da koristite plaćene oglasena Google Adwords kojima direktno dovodite kupca na njihov sajt. DirektorijumiobezbeĊuju i te informacije, ali je dobro da uvek pogledate i sajt samog trgovca. Sva ova priĉa ne treba da vas plaši. Uglavnom sve što je većini uobiĉajeno i kaometod široko rasprostranjeno je dozvoljeno ali ipak proĉitajte “sitna slova” tj. uslovesaradnje kako ne biste bili svojom krivicom u “nebranom groţĊu”. To što vi nisteproĉitali te uslove ne znaĉi da imate pravo da ih ne poštujete, a ako nešto niste razumelipitajte podršku koju svaki ozbiljan trgovac pruţa svojim partnerima. Trgovcima direktorijum pruţa mogućnost da odmah naĊu velik broj partnera.Nova ponuda se obiĉno prikazuje neko vreme izdvojeno kako bi je affiliate-i uoĉili. Nekidirektorijumi nisu besplatni za trgovce ali onda pruţaju i neke dodatne usluge. Na primerda se ponuda trgovca prikazuje upadljivije od drugih, da se affiliate-i obaveste mail-om oponudi trgovca itd. U nekim direktorijumima trgovac mora da plati veliku sumu novca dabi tamo uopšte bio. Takvi direktorijumi se drţe ekskluzive i biti tamo je za trgovca velikaprednost jer to znaju i affiliate-i koji takoĊe za pristup nekim direktorijumima moraju daplate. Samo plaćanje nije nikakva garancija bilo ĉijeg uspeha u poslu. Naravno darezultata nema ne bi niko ni plaćao, ali kada ste na poĉetku dobro je da se drţitepoznatih i priznatih direktorijuma ( više u drugom i trećem delu knjige ) u kojima nemorate da plaćate pristup. TakoĊe i ako ste trgovac. Trgovac koji ţeli da radi po AM modelu izvan direktorijuma morao bi da nabaviodgovarajući program koji bi omogućio i njemu i njegovim partnerima da prateposlovanje. Ne samo da imaju uvid u ostvarenu zaradu već da dobiju “na klik” razneanalize koliko je koji pristup uspešan kako bi uradili korekcije gde je potrebno. Takviprogrami koštaju jako puno. Najĉešće se plaćaju jednokratno ili kao meseĉna pretplata. 36 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • MeĊutim ako ste novi u oblasti AM i ţelite da budete u ulozi trgovca savet je dakrenete od direktorijuma. Oni će vam naplatiti procenat od svake prodaje no to obiĉno inije neka velika suma. A ako zaista ostvarite veliki obim prodaje onda moţete preći nasopstveni AM softver. Trgovac koji radi samostalno, izvan direktorijuma, ima i obavezu da sam isplaćujezarade affiliate-ima. Puno je lakše kada taj deo posla radi neko drugi, tj. direktorijum.TakoĊe i traţenje budućih affiliate-a je tada posao trgovca a i takva aktivnost moţe dakošta. Sami affiliate-i su skloniji da pronaĊu trgovce preko direktorijuma pošto imaju većistepen zaštite od nesavesnih trgovaca jer i provizija koju njima uzima direktorijum nijevelika. Niko ne voli da uloţi puno truda u nešto a potom ne bude isplaćen. Nikako ne treba zanemariti trgovce koji nisu u direktorijumima jer to pruţa većumogućnost direktnog dogovora sa trgovcem oko iznosa provizije i drugim stvarimavezanim za samu saradnju. U direktorijumima trgovci mogu dobiti podatke o affiliate-ima koji se interesuju zapartnerstvo. Na taj naĉin mogu da znaju sa kime će “imati posla” što je teško izvodljivoako sami traţe affiliate kada rade samostalno. U nekim direktorijumima trgovac mora da plati ĉlanarinu da bi tamo bio. Ona senajĉešće plaća na godišnjem nivou i moţe iznosti i do nekoliko hiljada $. U nekimdrugim direktorijumima ĉlanarina je simboliĉna, a vrlo ĉesto ni ne postoji, ali se traţidepozit koji sluţi kao garancija da će trgovac isplatiti sve svoje obaveze. Depozit sevraća ako trgovac napusti direktorijum u celosti ili umanjena za administrativne troškove,koji najĉešće nisu veliki. U nekim direktorijumima sve je besplatno ali postoje odreĊenapravila koja se postavljaju pred trgovca. Na primer limitiraju se moguće cene proizvodaiz odreĊenih grupa, postavlja se uslov minimalne i maksimalne provizije koja se dajeaffiliate-ima, zahteva se odreĊeni obim prometa da bi se ponuda trgovca pojavljivala udirektorijumu pa ako se taj obim prodaje ne moţe postići i potom odrţati ona se briše (ne i trgovac ako ima još ponuda koje su atraktivnije i uspešnije ). Uslovi pod kojima direktorijumi posluju sa affiliate-ima i trgovcima su jasno negdeistaknuti i obavezno ih treba proĉitati. Tu je i najĉešći izvor problema koji mogu dauslede. Na primer većina direktorijuma neće isplatiti proviziju affiliate-u dok ne zaradiodreĊenu sumu, na primer barem 100 $. Ovo iz razloga što su isplate manjih sumasamo dodatna obaveza za direktorijum koja i košta. Postoji i odrţavanje raĉuna koje nijeneka velika suma ali ako niste aktivni mesecima moţe vam otići na primer 5 ili 10 $ saraĉuna a da ne razumete zbog ĉega. Neki direktorijumi vam mogu traţiti da imate prodaje gde su plaćanja sa razliĉitihopcija: na primer jedan kupac koji je platio VISA karticom, jedan koji je platio prekoPayPal-a i treći koji je platio ĉekom. Vi naravno ne moţete uticati na kupca kako će daplati, jer najĉešće ni ne znate da neko trenutno kupuje. A i da znate taj posao kupacobavlja u bezbednoj zoni za plaćanje koju pruţa sam direktorijum gde ne moţete“zaviriti” pa da “došapnete” kupcu kako da plati :) 37 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Ovaj uslov je moţda nejasan ali direktorijumi imaju svoju logiku. A logika je da oniobezbeĊuju proces naplate u saradnji sa bankama i drugim servisima koji njimapostavljaju odreĊene uslove koji se svode na to da se usluga što ĉešće koristi. Tada idirektorijum manje plaća ovim servisima za tu uslugu, pa samim tim manje naplaćuje ivama. Svaki direktorijum koji je ozbiljan ima i podršku koja će odgovoriti na svako vašepitanje. Ĉesto i forum gde ĉlanovi razmenjuju iskustva i gde i podrška samogdirektorijuma odgovara na pitanja. Potraţite prvo tamo odgovore na vaše nedoumice jersva je prilika da niste prvi kome nešto nije jasno. U svakom sluĉaju diversifikacija ( podela ) programa sa kojima ćete saraĊivati jeuvek dobra ideja, tako i sa direktorijumima. Trgovac negde ima uslov da isti proizvod nenudi preko drugih direktorijuma. Ali moţe imati više proizvoda pa neke nudi prekojednog, neke preko drugog direktorijuma. TakoĊe i affiliate moţe biti ĉlan višedirektorijuma pa preko svakog nudi razliĉite grupe proizvoda. Na taj naĉin ne stavljate“sva jaja u istu korpu” koja se mogu sva razbiti odjednom. Lokalni direktorijumi su odliĉan izbor ali su na našem podruĉju retki, taĉnije tek suu zaĉetku. MeĊutim na internetu ste slobodni da poslujete na bilo kom trţištu. Tako akoţelite da nudite nešto na trţištu Australije moţete biti uspešniji ako pronaĊete nekilokalni direktorijum koji objedinjuje samo ponude lokalnih trgovaca. Ovo je bolje jer suponude prilagoĊene lokalnoj valuti, lokalnim mehanizmima naplate koje kupac dobropoznaje i ranije ih je koristio pa ima poverenja u sam proces naplate, ponude suprilagoĊene lokalnom mentalitetu i potrošaĉkim navikama, praznicima itd. što sve ukrajnjem ima za posledicu da klijenti radije kupuju. Ovo se odnosi i na trgovce. Tu je jošjedna velika prednost direktorijuma koji olakšavaju i affiliate-ima i trgovcima da ostvaresaradnju – da naĊu jedni druge “na klik”. U protivnom preostalo bi vam da samipretraţujete po internetu sa neizvesnim ishodom šta ste pronašli. U svakom sluĉaju logika je jasna: ako se vama neki od uslova koje direktorijum postavlja moţda i ne dopada, ako taj direktorijum ima hiljade ĉlanova znaĉi da se tu moţe zaraditi jer svi ti drugi affiliate-i i trgovci su tu iz istog razloga kao i vi – da zarade. Da to nije moguće direktorijum bi propao jer na internetu više nego igde drugde samo trţište sve reguliše. 38 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Zarade u AM, provizije, porezi ... ŠTA SVE MOŢE BITI AM SEM TRGOVINE ? Varijacije na temu su ogromne. Sve moţe biti affiliate marketing. U svemu gdeneko ima svoj interes on moţe ponuditi razliĉite varijante nagraĊivanja drugima da bi ihmotivisao da promovišu njegovu “trgovaĉku ponudu”. To ĉak ne mora biti klasiĉna trgovina kakvu smo demonstrirali na dva primerakako bi vam bilo jasnije kako funkcioniše AM jer je na trgovini to najlakše razumeti. Moţete biti plaćeni i za puko dovoĊenje posetilaca na sajt trgovca. Negde će bitiuslov da se posetilac registruje ( ostavi ime i mail adresu ) a negde ĉak ni to! Moţda sepitate šta to trgovac dobija od puke posete svom sajtu gde posetilac kojeg ste vi poslaline mora ni da se registruje a kamoli da nešto kupi? U IM postoji naplata po prikazureklame. Moţda trgovac zaraĊuje od drugih tako što prikazuje njihove reklame. Tadasvaka poseta sajtu na kojem trgovac prikazuje tuĊe reklame znaĉi zaradu i samomtrgovcu. Pa je spreman da po nekom modelu podeli tu zaradu sa drugima kako bi i ondobio više poseta i zaradio više. Te zarade su u principu male – po poseti. Ali posetamoţe biti i više hiljada u jednom danu. Naravno, to ne znaĉi da će se na sajtu trgovcanaći samo reklame. One će se prikazati negde sa strane ili na vrhu trgovaĉkog sajta asem njih tu će biti i neki koristan sadrţaj zbog kojeg je klijent na vašu preporuku i otišaotamo. Neki servisi koji sluţe za prikaz reklama ovaj metod striktno zabranjuju dok gadrugi popularišu. Ima još mnogo varijacija na ovu temu. Na primer trgovac koji ima jasnu statistikukoliki procenat posetilaca njegovog sajta obavi kupovinu moţe izvući sledeću raĉunicu.U proseku od 10 posetilaca sajta jedan obavi kupovinu na kojoj je proseĉna zarada ( akotrgovac ima više ponuda ) recimo 10 $. To znaĉi da statistiĉki gledano po jednoj posetitrgovac “zaraĊuje” 1 $. Onda on moţe osmisliti AM kampanju gde će ponuditi affilaite-ima 20 centi za svakog posetilaca kojeg mu pošalju. Affiliate koji trgovcu pošalje 1000posetilaca će zaraditi 200 $ od toga ( 1000 posetilaca koje je “prosledio” trgovcu x 20centi po posetiocu ). Trgovac će imati od tih 1000 posetilaca 10% realizacije (“Conversion Rate” je 10% ), što znaĉi 100 kupaca. Sa proseĉnom zaradom od 10$ pojednoj kupovini trgovac će zaraditi 1.000 $ pa je oĉigledno da mu se sve ovo isplati. Ovoje samo primer. Veliki broj poseta moţe biti vaţan trgovcima jer time podiţu rejting svog sajta napretraţivaĉima gde je vaţno biti ispred konkurencije. Ovo je pristup najĉešće velikihkompanija koje imaju budţet da isplate hiljade affiliate-a koji će im dovesti stotine hiljadaposetilaca u kratkom vremenskom roku. Metod je ponekad “diskutabilan” jer pretraţivaĉi( Google, Yahoo, Bing ... ) mogu ovakav pristup i da sankcionišu. Sve zavisi... Pukolinkovanje na sajt trgovca ili postavljanje gotovog “hvalospeva” je za sankcionisanje. 39 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Ali ako je reĉ o nekom nagradnom programu tipa “pozovi i druge da nam sepridruţe” moţe i da “proĊe”. Affiliate moţe ali i ne mora o tome da “briga”. Zarad popularnosti sopstvenogsajta ili bloga nije dobra ideja imati link ka drugom sajtu koji je sankcionisan ( “blacklisted” ). Ovo shvatite samo kao napomenu, jer i same kompanije vode raĉuna šta rade,mada mogu da naprave propust. NAPOMENA KAKO NE TREBA RADITI Pošto sam siguran da vam se sad upalila lampica u glavi proĉitajte narednu napomenu pre nego obasjate internet prostor :) Vama verovatno sada prvo padaju na pamet “prijatelji” koji bi mogli biti vaši prvi klijenti. Moguće, nije iskljuĉeno. Mnogi se toga jedino i drţe pa se pretvore u SPAMERA šaljući prijateljima i “prijateljima” na mail i poruke na FB da “nešto pogledaju”. Moje mišljenje o tome je sledeće: kada poĉnetesvakako da jedan krug ljudi treba da obavestite o tome. Jedna, eventualno dve poruke,sa pristojnim tekstom i zahvalnicom ako pogledaju kao i izvinjenjem što ih“uznemiravate” je nešto što je po široj definiciji takoĊe SPAM, ali vam to ni najokorelijiborci protiv spama neće uzeti za veliko zlo. Ali ako se to nastavi onda ćete imati višeštete od toga nego koristi. Uz rizik da vam ukinu nalog, a u nekim zemljama je to ĉak ikriviĉno delo ( ako preterate ). Kako onda? U Net školi u okviru besplatnog osnovnog tromeseĉnog seminarauĉićete tehnike optimizacije pretraţivaĉa ( SEO ) ĉime vaša ponuda postaje vidljivapotpunim neznancima koji rade pretragu na Google ili nekom drugom pretraţivaĉutraţeći baš to što vi nudite. Oni koji traţe baš to što vi nudite su najbolji kupci bez obzirašto ih vi ne poznajete. Takvi posetioci su vama puno potrebniji od prijatelja i “prijatelja”koje to što vi nudite najverovatnije zanima “kao lanjski sneg”. Sigurno će jedan manjiprocenat zanimati, i vredi ih obavestiti, ali ne preko svake mere, tj. drţite se gornjepreporuke. Sem toga kada imate stalan priliv takvih posetilaca to znaĉi stabilnu zaradu kojadolazi i dok vi ništa ne radite da biste generisali posete. Ne direktno u smislu dovoĊenjaposeta kao što poĉetnici rade – “Pogledaj, pa pogledaj, pa što ne pogledaš” i popnu sena glavu svima redom toliko da ko je i mislio da pogleda – neće iz inata :) . Ima mnogotoga drugog što ćete raditi što poĉetnicima ne deluje kao aktivnost koja ima ikakve vezesa brojem posetilaca. Na primer odrţavaćete sadrţaj na blogu ili sajtu uvek sveţim. Toima i te kakvog uticaja na broj poseta jer pretraţivaĉi vole sveţe sadrţaje pa će ĉešćenuditi vas na rezultatima pretraga. Drugo, sami posetioci retko kupuju pri prvoj poseti, ali ako uvide da imate stalnosveţeg i novog sadrţaja vraćaće se na vaš sajt i moţda pri drugoj ili trećoj poseti neštokupiti. Većina kupaca nisu “impulsivni kupci” koji kupuju odmah, pa je kljuĉ uspehaupravo u “povratnicima” a njih nema ako im vi ne pruţite dobar razlog da ponovo doĊu 40 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • na vaš blog ili sajt – nov i sveţ sadrţaj. Ima još mnogo toga što vi moţete uraditi i sve tose uĉi u Net školi. Ovde sam samo hteo da vas spreĉim da odmah odseĉete granu nakojoj ćete sedeti time što ćete krenuti da “obaveštavate” sve redom po internetu daimate nekakvu “odliĉnu ponudu za njih” a oni vas svi redom blokiraju. ŠTA JE SVE ZARADA U AM ? Postoje brojne varijante nagraĊivanja partnera za ove svoje aktivnosti: novĉano,poklon proizvodima, vauĉerima, dodatnim popustima ...  Novac se moţe uplaćivati na raĉun ili se partnerima periodiĉno šalju ĉekovi koje mogu unovĉiti u ekspoziturama banaka.  Pokloni mogu biti razna dobra koja trgovac ima u svojoj ponudi a mogu biti i proizvodi iz ponude nekog drugog trgovca ili kompanije ĉime se i ta kompanija reklamira.  Vauĉeri i popusti su još jedan naĉin isplate partnera. To mogu biti poklon vauĉeri koji vaţe za sve ili samo za neke proizvode koji su u ponudi trgovaca. To dalje mogu biti i popusti koji se mogu iskoristiti u nekom periodu ili mogu vaţiti neograniĉeno, mogu biti procentualno izraţeni, a mogu se zasnivati i na gotovinskim kuponima ( keš kuponi ) pa partner ( affiliate ) prilikom kupovine dobija apsolutni popust na naruĉeno u zbirnoj vrednosti do tada sakupljenih keš kupona. NAPLATA ĈEKOVA Kada smo kod ĉekova pitaćete se moţda da li se oni mogu unovĉiti u bankama uSrbiji? Mogu, ĉek je sredstvo plaćanja koje moţe naplatiti onaj ko ga je dobio. Ĉekovi sešalju na vašu kućnu adresu koju ste naveli kada ste se registrovali kao affiliate. Neki on-line servisi nemaju u opciji “drţava” ( “Country” ) iz koje ste “Serbia” već samo“Yugoslavia” ili “Serbia and Montenegro”. U tom sluĉaju kao “REGION” navedite “Serbia”kako bi to bilo odštampano na ĉeku koji ćete dobiti. Kod isplate ĉekova mogu postojati odreĊeni uslovi na primer minimalna suma naĉeku. O tome smo više rekli u poglavlju o Affiliate direktorijumima. Razlog je oĉigledan –isplatioc ima troškove ĉeka i njegovog slanja pa je to razlog. U praksi minimalne sumesu najĉeće 100$ ili 200$. Koliko je to u konkretnom sluĉaju, da li troškovi slanja padajuna vaš teret ili teret pošiljaoca, proĉitajte u pravilniku konkretnog trgovca ili direktorijumana njegovom sajtu. Te podatke moţete videti i pre nego steknete prvu zaradu. U svakomsluĉaju, ako se vama i ne dopada neki od uslova razmislite zašto su hiljade drugihaffiliate-a i trgovaca u nekom direktorijumu. Sigurno da u krajnjem uz sve uslove imajukoristi od svega toga. 41 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Neke naše banke isplaćuju ĉekove odmah, a negde ćete ĉekati i ĉitavih mesecdana da vam isplate ĉek ako je veća suma u pitanju. Koliko je to “veća suma” zavisi odbanke do banke pa ih obiĊite više. Provizije banaka se razlikuju. Kao i to da li ćete dobitivalutu sa ĉeka ( najĉešće ) ili neku drugu, dinare recimo, po kom kursu itd. Pa obiĊiteviše banaka sa ĉekom u rukama i raspitajte se. NAPLATA PUTEM ON-LINE RAĈUNA Većina affiliate programa koji rade putem direktorijuma isplate vrše putem ĉekovakoje vam šalju na kućnu adresu. Neki trgovci vam mogu uplatiti zaradu na vaš Pay Palraĉun. Problem je što Pay Pal servis ne pokriva Srbiju. Kolaju internetom razne varijantekako ipak otvoriti Pay Pal raĉun iako ste iz Srbije. Moram da vam skrenem paţnju na toda uvek rizikujete da ostanete bez novca na raĉunu jer ste nekakvim “okolnim”metodama prekršili pravilnik Pay Pal servisa. Ovaj servis je inaĉe naširoko podrţan odstrane raznih servisa na internetu i za plaćanje i za naplatu pa je zato ĉesto pominjan.Oĉekuje se da Pay Pal uskoro proradi i u Srbiji ali po dosadašnjoj njihovoj praksi prvo ćejedno dugo vreme biti moguće samo da plaćate sa svog Pay Pal raĉuna ali ne i da vršitenaplatu. Jednostavno novac sa svog deviznog raĉuna u banci prebacićete na svoj PayPal raĉun pa potom plaćajte on-line šta god ţelite. Tako da i u sluĉaju skorašnjegdolaska Pay Pal servisa u Srbiju ovaj servis neće biti interesantan kao servis prekokojeg vi moţete nekome nešto naplatiti. Srećom postoje i drugi popularni on-line servisi koji podrţavajuregularno i Srbiju. Dobra ideja je da otvorite nalog na vaše ime na nekomon-line servisu. Jedna od opcija je Money Bookers koji od septembra 2011.posluje u okviru Skrill grupe. Bolja opcija je Pay Pal no kako još uvek ne posluje saSrbijom nije nam dostupan sem da rizikujete da vam zamrznu raĉun ako ipak “nekako”otvorite nalog pa zato to ne mogu da vam preporuĉim. Money Bookers ( Skrill ) servis bez problema radi sa Srbijom. Ne morateodmah imati kreditnu karticu u banci niti nekog novca da biste otvorili ovaj nalog i poĉelida primate novac na svoj Money Bookers nalog. Moţete i sada dok ĉitate ovaj tekst dakliknete na gornji link i da otvorite raĉun na Money Bookers-u. Drţite taster CTRLpritisnut i kliknite levim tasterom miša na link. Otvoriće vam se sajt Money Bookers (Skrill) u vašem podrazumevanom internet pretraţivaĉu. TakoĊe moţete i plaćati sa svog Money Bookers naloga robu na on-lineprodavnicama, na raznim aukcijama, poslati novac nekome itd. Naravno da biste moglida plaćate potrebno je da imate novac na svom nalogu – da prvo primite neki novac ilida sami pošaljete novac na svoj MB nalog. Za slanje novca morate imati otvoren devizni raĉun u nekoj banci i VISA electronkarticu vezanu za taj raĉun. U nekim bankama će vam traţiti da imate makar 20 EUR naraĉunu koje stavljate na svoj devizni raĉun prilikom njegovog otvaranja. Taj novac jeminimum koji morate imati na raĉunu sve dok ga ne zatvorite. 42 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Kada vam banka uradi VISA electron karticu što obiĉno traje dve nedelje daljesamo pratite jednostavnu proceduru na Money Bookers-u da biste poslali novac sa svogdeviznog raĉuna na svoj on-line Money Bookers nalog. Moja preporuka vam je BankaIntesa, mada i druge imaju tu vrstu usluge. Sem obiĉnih deviznih raĉuna ranije su bile popularne tzv. “Virtuon” kartice.Razlika je u stvari nikakva, sem što u nekim bankama ne omogućavaju PRIJEM novcana taj raĉun već samo PLAĆANJE. Preporuka je da otvorite obiĉan devizni raĉun izatraţite VISA electron karticu vezanu za taj raĉun i nemate tih “briga”. Ovde je lista nekih od banaka koje imaju ovu vrstu kartica. Naravno i druge bankeće slediti zahteve klijenata pa se prethodno svakako raspitajte. Drţite CTRL taster ikliknite na link:Srbija: www.bancaintesa.rs, www.raiffeisenbank.rsHrvatska: www.otpbanka.hrFederacija BiH: www.hypo-alpe-adria.baRepublika Srpska: www.hypo-alpe-adria.rs.baCrna Gora: www.atlasmontbanka.comMakedonija: www.ikbanka.com.mk Kao valutu koju ćete koristiti na svom Money Bookers ( Skrill ) nalogupreporuĉujem da izaberete EUR. Time ćete izbeći provizije prilikom konvertovanja izdrugih valuta s obzirom da domaće banke podrţavaju devizne kartice u EUR valuti, reĊeu USD. Kada povlaĉite ( “withdraw” ) novac sa svog naloga na Money Bookers-u vi ga ustvari prebacujete na svoj devizni raĉun u nekoj od naših banaka. Da bi to moglipotrebno je da prvo poveţete vaš Money Bookers nalog sa raĉunom kako bi logiĉnoMoney Bookers servis “znao” na koji raĉun da vam uplati novac. Da biste povezali vaš nalog na Money Bookers-u sa vašim deviznim raĉunom ubanci potrebno je da u svom MB profilu unesete podatke sa VISA electron kartice. MBće vam potom rezervisati na raĉunu neku sumu u rasponu od 1.00 do 2.99 EUR sa dvedecimale. Vaše je da potom u svom MB nalogu unesete taĉan iznos koliko vam jerezervisano na raĉunu, zajedno sa te dve decimale. Na primer ako vam je rezervisano2.13 EUR tako i upišite. Imate pravo na tri pokušaja pa budite paţljivi. Ako sluĉajnopogrešite moţete ponovo probati tek nakon 24 sata. Taj vam se novac skida sadeviznog raĉuna ali vam se pojavljuje na vašem nalogu na MB tako da niste na gubitku. Kod banke Intesa ĉije usluge preporuĉujem moţete aktivirati SMS poruke kojevam stiţu svaki put kada se desi neka promena na vašem deviznom raĉunu. Preporuĉujem vam SMS uslugu banke Intesa jer ćete uvek znati kada i kolikovam je novca skinuto sa raĉuna – istog trenutka. 43 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • SMS izveštavanje o transakcijama je odliĉna opcija i kao zaštita jer ako vam nekoukrade podatke sa kartice moţete odmah blokirati transakciju preko njihovog call centra.Zatraţite ovu uslugu kada otvarate raĉun kod njih, nadoknada je simboliĉna. Upravo ćevam to koristiti i kod verifikacije vaše kreditne kartice na MB. Dobićete SMS-om kolikovam je MB skinuo sa raĉuna i tako ćete odmah moći da verifikujete vašu karticu ipoveţete MB raĉun sa deviznim raĉunom. Još jednom taj novac ( 1.00 do 2.99 EUR )vam se po verifikaciji pojavljuje na vašem MB nalogu – ne gubite ga. Ova proceduravam treba da bi kada dobijete neku uplatu mogli da povuĉete novac sa MB raĉuna nasvoj devizni raĉun. Kako bi drugaĉije oni znali koji je vaš raĉun na koji će vam prenetinovac? Cela procedura se moţe obaviti on-line a ako imate aktiviranu SMS uslugu za10 minuta. Još jedan metod verifikacije je da traţite od MB servisa da vam na vašu kućnuadresu pošalju verifikacioni kod. On stiţe klasiĉnom poštom u roku od 7-10 dana i to jeza vas besplatno. U pismu je kod koji unesete u vaš MB profil i time ste verifikovaliadresu. Nakon verifikacije vaše adrese, što je samo dodatna potvrda MB servisu da vi“zaista postojite” dobijate uvećan limit na MB raĉunu. Naime postoje limiti po pitanjuiznosa koje moţete “obrtati” na on-line raĉunima. Ne samo na MB već i drugde. Ovi limitipostoje iz oĉiglednog razloga spreĉavanja sumnjivih novĉanih transakcija i pranja novcasa ĉime nijedna ozbiljna firma ne ţeli da ima veze. Verifikacijom deviznog raĉuna i adrese vaš limit će biti nekoliko hiljada EUR, štobi za poĉetak trebalo da vam bude dovoljno. Money Bookers nije banka, on je samo posrednik pri plaćanju i zato morate imatistvarni raĉun u nekoj banci. Postoje brojni meĊunarodni propisi kojima se spreĉavajunelegalne aktivnosti, kao na primer pranje novca, i zbog toga su Money Bookers ( Skrill )kao i svi drugi on-line servisi u obavezi da provere podatke svih svojih klijenata. Ne moţe vam Money Bookers ( Skrill ) izdati karticu sa kojom moţete podizatinovac na bankomatima ili plaćati po prodavnicama. Ako vam neko uplati na vaš MoneyBookers nalog da biste taj novac “videli” morate da ga prvo prebacite ( “withdraw” ) navaš pravi devizni raĉun u nekoj banci i onda ga moţete podići i koristiti. Pri tome na ovajnaĉin se spreĉava izbegavanje plaćanja poreza. Jer kada vam “legnu devize” u banci ćevam traţiti da potpišete osnov uplate pre nego vam dozvole da podignete novac. Na toje banka obavezna po domaćem zakonu kako njoj ne bi ukinuli dozvolu za rad. A naovaj naĉin ste “kandidat” za porez :) taĉnije niste samo kandidat već po zakonu vi porezmorate platiti. Na narednim stranicama knjige je nešto i na tu temu, ali naravno samoinformacije koje dobijete u poreskom su relevantne. Na sajtovima ćete naći “razne”informacije. Ja vam ne bih preporuĉio da slušate svakoga. Naroĉito ne ako vam savetujuda ne platite porez. Više detalja o ovom servisu imate i na sajtu Money Bookers. 44 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • I za kraj priĉe o Mony Bookers-u ima li on i neke mane? Sam servis je ponekaddosta rigorozan. To ne znaĉi da će vam zapleniti novac ali vam moţe s vremena navreme zatraţiti dodatnu verifikaciju naloga tako što će traţiti da im pošaljete skeniranidokument sa slikom ( pasoš, liĉnu kartu, vozaĉku ili šta već imate ), raĉun za telefon,vodu ili šta god što je na vaše ime i adresu, izvod sa vašeg raĉuna u banci i sliĉno. Tose jako retko dešava ali se moţe dogoditi i naglašeno je u njihovom pravilniku. Oveprovere su u stvari rezultat propisa koje Money Bookers mora da poštuje, prvenstveno uvezi sa spreĉavanjem pranja novca ili izbegavanja naplate poreza da ne bi izgubiodozvolu za rad a ne nekog hira samog servisa. Na njemu moţete otvoriti liĉni nalog kaofiziĉko lice, ili trgovaĉki nalog kao pravno lice. U ovom drugom sluĉaju mogu vam traţitiregistraciju firme koju morate prvo prevesti kod ovlašćenog prevodioca na engleski jezikpa im poslati. TakoĊe za trgovaĉke naloge traţe se obavezne rezerve na nalogu kojesluţe kao garancija da ćete imati dovoljno novca ako se vaš kupac predomisli u vezikupovine. Sve to je deo “on-line” poslovanja, pa je zakljuĉak kao i za sve drugo: ako sudesetine hiljada drugih stalni korisnici ovog servisa nisu tu zato što ih neko vara već zatošto kad podvuku crtu imaju korist od toga. U Srbiji već hiljade ljudi koristi Money Bookersi iskustva su pozitivna. 2CHECKOUT Sem Money Bookers-a koji sluţi kao posrednik postoji i 2CheckOut servis kojiradi sa Srbijom. Kada su u pitanju druge ex-YU drţave pogledajte na njihovom sajtu da lisvoju drţavu moţete naći na listi podrţanih zemalja kada pokušate da otvorite nalog.Ako ne, nemojte ga ni otvarati “okolnim” metodama jer kršite njihov pravilnik što zaposledicu moţe imati blokiranje raĉuna pa ĉak i da ostanete bez novca na njemu. 2CheckOut servis je za on-line trgovce. Tu se ne misli samo na trgovce koji rade po AM modelu, ali 2CO ima podršku i za takav vid poslovanja gde trgovac moţe da isplaćuje Affiliate. Prvenstvena namena mu je da na svom sajtu omogućite posetiocioma da vam plate narudţbinu. Nije mu namena da preko njega prebacujete novac drugim korisnicima servisa kao na Money Bookers-u. 2CheckOut ( skraćeno 2CO ) je servis koji trgovcima pruţa uslugu da primaju novac preko ®VISA, ®MASTER CARD, ®AMEX, ®DISCOVER i mnogih drugih kartica. Ali semtoga moţete primati i uplate kupaca koji imaju PayPal raĉun iako ga vinemate! Ovo je odliĉna stvar za one u ĉijim drţavama nema PayPal-a ili im još uveknije omogućeno primanje uplata, tj. mogu da vrše samo plaćanje ali ne i da primajunovac. 2CO je posrednik u trgovini. To znaĉi sledeće: ne prodajete vi već 2CO. Njihovaprovizija je oko 5.5% ali moţe zavisiti i od vrste robe/usluge koju nudite. 45 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Sa druge strane 2CO vam obezbeĊuje pouzdanu naplatu, a u većini ex-YUdrţava je to jedini pouzdan i legalan naĉin da omogućite kupcima da vam plate prekoPayPal-a koji je naširoko rasprostranjem i kupci su naviknuti na njega. Malo onih kojiimaju PayPal nalog će se odluĉiti za plaćanje kreditnom karticom. To trţište je veliko iukljuĉuje USA i EU gde je PayPal dominantan vid on-line plaćanja. 2CO je poznat po tome što ima odliĉnu zaštitu od plaćanja ukradenim karticamaili sa ukradenim podacima sa kartice. Time vas ĉuva od “glavobolja”. Nećete vi bitiodgovorni ako neki kupac to pokuša ali je bolje da do takve naplate uopšte ne doĊenego da se transakcija naknadno blokira i novac vraća, a pri tome ste robu vi već poslalii ostali bez nje. Kako je 2CO servis prvenstveno za trgovce on posluje i kao Affiliate direktorijum.Kada ste u 2CO sistemu pruţa vam se mogućnost da zaradite i kao Affiliate drugihservisa. Registracija na 2CO servisu je besplatna ali obrada vašeg zahteva da zapoĉnetenaplatu preko svog sajta košta uobiĉajeno 49$ i traje i do dve nedelje jer oni zaistaruĉno proveravaju svaki zahtev. TakoĊe neće vam odobriti prodajni nalog ako nematesajt koji mogu da pogledaju. Buditi paţljivi sa time kada navedete sajt koji treba dapogledaju jer svaka naknadna izmena moţe da vas košta dodatnih 19$. Dozvoljeno jepo jednom nalogu imati samo jedan prodajni sajt. Sve ovo deluje moţda malokomplikovano meĊutim 2CO je baš zato kraljevski servis meĊu on-line trgovcima jer jezaista korektan i pouzdan. On je prepoznatljiv brend i meĊu kupcima koji imajupoverenja kada vide njihov znak na vašem sajtu. U drugom delu knjige “Affiliate Marketing Biblija II” bavićemo se detaljima 2CO.TakoĊe kupci moje trilogije dobiće od mene pomoć i trenutno validan kupon koji vamobezbeĊuje popust ili ĉak besplatno otvaranje trgovaĉkog naloga na 2CO servisu iuštedeti vam 49$ što je više nego što košta trilogija. Da li ima ili nema kupona zavisi od2CO ali me moţete pitati pre nego kupite trilogiju ako vam je to presudno za odluku da lida je uopšte kupujete. Sam nalog moţete otvoriti i sada, to je besplatno i ne košta ništa ali sa njimenećete moći da odmah prodajete dok vam ne odobre. Ipak, preporuĉujem da ga otvoritejer ćete se bolje upoznati sa samim servisom i naĉinom na koji funkcioniše. Besplatnoje. Kliknite na link ili na donju sliku. 46 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • JOŠ NAĈINA ZA NAPLATU... Ostali naĉini naplate u našim uslovima podrazumevaju recimo naplatu putemWestern Union servisa ( WU transfer ) ili naplatu putem bankarskog ( Wire ) transfera.Na sajtu Western Uniona imate detalje na srpskom kako posluju i šta nude korisnicima uSrbiji. Za sada nije moguće poslati novac iz Srbije ( sem preko pošte u nekimsluĉajevima ). Za plaćanje nekih usluga on-line koje vam mogu zatrebati ovaj servis nijepogodan a i velike su provizije. Upravo zbog velikih provizija vaši isplatioci ( kupci,trgovci, direktorijumi... ) ga neće baš rado koristiti kao naĉin da vam nešto plate. Kupacmoţda odustane od kupovine, odnosno direktorijum ili trgovac ĉiji biste partner hteli dapostanete nije u mogućnosti da vas na ovaj naĉin isplati i ne moţe da vas prihvati kaopartnera. Prednost mu je što vama novac leţe bukvalno “za 5 minuta”. WU ionako imaneku drugaĉiju namenu – da se nekome pošalje novac u drugu zemlju kada mu je hitnopotreban pa su zato provizije visoke. Da biste podigli novac koji vam je neko poslaopreko WU dovoljno je da odete na šalter bilo koje banke koja je u tom sistemu sa liĉnomkartom i da imate referentni broj transfera koji vam je poslao uplatioc. Sva provizija uvekide na teret uplatioca. Za Wire transfer tarife su mnogo manje od WU ali su i dalje više nego druginabrojani naĉini. Da bi primali uplatu preko Wire transfera potrebno je da u svojoj banciuzmete instrukciju za plaćanje koja se vezuje za valutu i za vaš raĉun. Pa ako oĉekujeteuplate i u EUR i u USD uzmite instrukcije za obe valute. Ovu instrukciju slikate iliskenirate i pošaljete isplatiocu, ili stavite negde na vaš web sajt. Sa tom instrukcijomonaj ko vam uplaćuje odlazi u ekspozituru svoje banke i vrši uplatu. Instrukcija sluţibankarskom sluţbeniku da pravilno prenese novac na vaš raĉun. Ovim metodom jepotrebno 3-5 dana da vam novac legne. Instrukcija se uzima jednom i vaţi za svenaredne uplate. Mada banke mogu promeniti tzv. posredniĉku banku pa se time menja isama instrukcija, no to je veoma retko. U tom sluĉaju zatraţite novu instrukciju od vašebanke. POKLON ĈEKOVI, VAUĈERI, POPUSTI ... U većini programa nećete imati nikakvih problema da realizujete popuste,vauĉere i poklone koje ste dobili. U većini sluĉajeva nije problem da naruĉeno dobijetena adresu u Srbiji ali to moţe zavisiti i od onoga ko robu šalje pa proverite sa njime. Aliipak ima nekih stvari na koje treba da vam skrenem paţnju. Prvo to što ste vi nešto dobili ne znaĉi da će vam darodavac besplatno to donetina kuću, platiti carinu, porez, dovesti TV ekipu da vas snimi, uz naravno plaćanje frizeraza gospoĊu i novo odelo za domaćina a vi ćete ih eto ugostiti kako dolikuje – prase,rakija i sve drugo po domaćinskim obiĉajima :) Malo karikiram, ali u našem mentalitetuima onoga “Ne budi jaje, ako daješ nešto daj to od srca i kako dolikuje” :) U nekimprogramima moţda će upravo tako i biti jer i darodavac na taj naĉin dobija reklamu. 47 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Uglavnom to neće biti sluĉaj. U većini programa vi ste dobili nešto. Recimovauĉere koje unesete na svoj nalog kod trgovca i imate na primer 200 $ koje moţeteiskoristiti za kupovinu neĉega iz asortimana tog on-line trgovca. Ti vauĉeri vam se moguuraĉunati ne samo za proizvod već i za troškove dostave. Troškovi dostave zavise štase i odakle se šalje i jasno treba da budu istaknuti na sajtu kada budete popunjavalisvoju korpu ( “shoping cart” ). Ali na naruĉeno ćete moţda morati da platite carinu iporez. Trgovac nema ništa sa time, drugo carina ne prihvata vaše “vauĉere” dobićeteuplatnicu pa platite i podignite paket. Za neke limite i vrste roba je niţa carina, za neke proizvode su carinske i poreskestope veće. U svakom sluĉaju sve vam se to isplati jer ste vi proizvod dobili. Pa kolikogod da platite carinu i porez na velikom ste dobitku. Ali treba da znate da ćete moţdamorati da spremite i nešto novca da biste naruĉeno preuzeli. Carina i porez sezaraĉunavaju po carinskom tarifniku za vrednost proizvoda bez obzira što je za vasNULA jer ste ga dobili, on i dalje ima svoju vrednost. Neki proizvodi podleţu drugaĉijim propisima – na primer hrana, lekovi,medicinska oprema i pomagala, hemikalije, oruţje, alkohol, cigarete itd. ili ih ne moţeteuopšte ni uvesti jer su vam potrebne dodatne dozvole. Na internetu moţete pronaći korisne informacije kao i iskustva drugih ljudi a izvaniĉne informacije na carinskom web sajtu. Ima još nekih korisnih napomena. Pre nego se upustite u neki AM program koji ćevas nagraditi na ovaj naĉin pogledajte da li vi uopšte moţete da iskoristite ove nagrade.Na primer akcija moţe biti ograniĉena samo na US trţište. Razlozi mogu biti oĉigledni alii ne baš tako oĉigledni. U svakom sluĉaju negde u “pravilniku” akcije su sigurnonavedeni. A kao i uvek ako niste sigurni pitajte njihovu podršku. Ako su limitirali neštoonda znaju da vam kaţu kako su to limitirali a njihov posao i jeste da vam odgovore nasva vaša pitanja. Na primer trgovac ţeli da se promoviše samo na odreĊenom trţištu pa samo zaklijente i affiliate iz neke drţave ili regiona daje ovakve nagrade. Razlozi mogu biti i oĉigledniji – na primer proizvod ne odgovara vašem trţištu.Recimo telefoni koji rade na drugaĉijem frekventnom opsegu, ureĊaji koji rade samo na110 VAC i sliĉno. To nije retkost jer mnogi ovi programi su sa podruĉja USA. U mnogimsluĉajevima oni će isporuĉiti potrebne adaptere jer je vama navedeno da ste iz “Serbia”što softver automatski prepoznaje. Negde ćete morati da doplatite za tu dodatnuopremu, a negde proverite i sami jer vas neće upozoriti a da ne biste posle skuplje platiliadapter nego ureĊaj, ako uopšte moţete da naĊete odgovarajući. 48 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Neke kompanije limitiraju odreĊene svoje modele tako da su dostupni samoodreĊenim trţištima. Na primer model Nokia telefona koji se moţe nabaviti samo u USA,ili samo u UK, ili samo u EU itd. Razlozi mogu biti tehniĉke prirode ali moţe biti i“dodvoravanje” lokalnom trţištu pa ako niste sa tog trţišta ne moţete dobiti taj model.Sem da vam neko to odande preuzme pa pošalje. Sami popusti i ĉekovi se nekada mogu ustupiti drugome, uz “skromnu deviznunadoknadu” što bi se reklo :) Neke firme brane trgovinu poklon ĉekovima, neki ne. Imatena primer ĉitavo trţište vauĉerima za popuste na E-Bay. To je još jedan vid kako moţeteda ih iskoristite ako vama ne treba neki konkretan proizvod koji biste naruĉili. Ili ako stedobili ĉek koji ne moţete vi iskoristiti. Još jedna dobra ideja moţe biti da naruĉite nešto za prijatelja ili roĊaka koji ćevam to platiti “koliko košta” kao i carinu i poreze jer sve zajedno to moţe ispasti opetpovoljnije nego da se kupi u lokalu a i znate da kupujete original. U drugom delu ove trilogije objašnjen je do detalja jedan servis sa kojim nećeteimati puno takvih briga jer o svemu vode raĉuna pa vas upozore na takve stvari. U svakom sluĉaju uvek sve piše samo treba proĉitati. Problem je što mnogi neproĉitaju. Jedan dobar savet pošto i za ĉitanje treba vremena. Prvo, poĉnite da ĉitate“sva ta sitna slova” jer će vam postati rutina pa ćete brzo uvideti šta su eventualni limiti.Drugo, vi ne morate biti u bezbroj affiliate programa da biste zaradili pa da sad provoditepo 24 sata kraj raĉunara izmeĊu ostalog ĉitajući ovakve stvari i tragajući zainformacijama. Treće, a to je jako dobar savet: pre nego se upustite u bezbroj affiliate programapotraţite malo po domaćim forumima ĉime se sve ljudi bave. Neće vam niko otkriti svedetalje i svoje “tajne”, no bar ćete steći neku sliku ĉime se sve ljudi bave. Što se tiĉe“tajni zanata” tu je ova trilogija. Za svaki program kojem planirate da se pridruţiteodvojte vremena da proĉitate kao što rekoh “sva ta sitna slova”. Napravite za svakiprogram poseban folder na vašem raĉunaru i tu smeštajte sve vaše šifre, linkove, slike,promo materijale vezane za taj program. I za kraj ovog poglavlja savet zlata vredan: ne trĉite iz programa u program.Nema “ĉarobnog” programa na koji samo treba da naletite. Svaki program će vam donetinovac ako mu se posvetite koliko je potrebno. Stalnim promenama programa koji raditeviše ćete odbiti ljude od sebe nego privući jer svaštarite. Danas vam je “najbolji program”jedno, sutra “ţivotna šansa” nešto drugo i tako u krug. Ovo radi i previše ljudi na našimprostorima i ništa ne postiţe sem što kvare sliku o ovom poslu. 49 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • POREZ Postoje i porezi. Svako ko vam savetuje da ne platite porez vaš loše savetuje.Kad – tad imaćete problem ako ne prijavljujete i ne plaćate porez. O tome treba da seraspitate kod nadleţnog poreskog organa u vašoj opštini. Ova tema nije neka novostkao što moţda mislite i najverovatnije da vi niste prvi koji je ostvario on-line zaradu pa ćeu poreskom znati da vam kaţu koliko, kada i kako plaćate porez. Nije loše da malo pogledate po domaćim forumima po internetu iskustva drugihkako biste imali o svemu neku sliku. Naravno, sve što piše na forumima ne mora bititaĉno i nije zvaniĉno ali barem vam daje neku sliku o tome. Te informacije potraţitepreko Google servisa, ukucajte u polju za pretragu “porez na internet zaradu” ili neštosliĉno. U svakom sluĉaju zaraditi na legalan naĉin kao fiziĉko lice sigurno nije prekršaj ito ne treba da vas brine. Neki poslovi se ne mogu obavljati bez posebne dozvole ali tosu retki sluĉajevi – igre na sreću, kladionice, pruţanje zdravstvenih usluga, reklamiranjealkoholnih pića, opojnih droga, lekova... U AM vi praktiĉno radite marketing nekomedrugome, ali ne i posao tog nekog drugog. Poreski organ je duţan da vas informiše kako da platite porez na ostvarenuzaradu pa tu informaciju mogu da vam daju i kroz par dana ako je nemaju odmah. Pritome mogu postojati i neke poreske olakšice za studente, nezaposlene, samohraneroditelje itd. pa se raspitajte i o tome. Ne mora da znaĉi da se mogu primeniti u vašemsluĉaju ali je uvek dobro da pitate. Poreska politika nije moja oblast pa vam je ne mogu tumaĉiti u ovoj knjizi. Aliţelim da vam istaknem da predubeĊenje koje mnogi imaju “da je to kod nas još uveknauĉna fantastika” uopšte nije taĉno. Po mom skromnom mišljenju mogli bi neki propisida se bolje prilagode jer u AM i uopšte u IM se nalazi ogroman potencijal kojim društvakao naše mogu da ostvare znaĉajne prihode. Stalno ĉitamo po novinama kako sudoznake gastarbajtera iz inostranstva svojim porodicama jako znaĉajan priliv deviza izinostranstva. AM kao deo IM ( Internet Marketing ) kao i ceo IM omogućavaju, po momviĊenju, da se uvišestruĉi taj priliv ali na pravi naĉin jer se ljudi samo-upošljavaju umestoda ĉekaju “milostinju” od rodbine iz inostranstva. Trenutno stanje regulativa u Srbiji jetakvo da vi moţete da legalno prihodujete na ovaj naĉin. Bez obzira što nikome nije po volji da deo novca ode na poreze, koji nisu ni mali,svako ko ozbiljno misli da zaraĊuje treba da zna - zarada je legalna ne samo ako jezaraĊena legalnim putem nego i ako je porez plaćen. Tek tada novac koji je vaš moţeteiskoristiti da kupite auto, kuću, platite letovanje, tj. uradite šta god vam drago sa timnovcem. 50 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Na ovu temu hteo sam samo da istaknem jednu stvar. Ako ste moţda novi uoblasti AM vaţno je da znate da je i kod nas moguće da kao fiziĉko lice ostvarujtezaradu po ovom osnovu i da postoji naĉin da platite poreze i mirno spavate. Nismo nikakav “tamni vilajet” po tom pitanju. Nekome moţe da smeta to što nisu “sve pare njegove” ali to vam je tako šta god da radite. I kada radite za platu vaš poslodavac na to plaća porez – a moţda niste znali i VI plaćate porez koji nije mali – pogledajte isplatni listić BRUTO i NETO zarada. Razlika su porezi i druge daţbine. Pa ipak ne dajete otkaz, odnosno i dalje traţite posao ako ga nemate iako ni tu “nisu sve pare vaše”. Pri tome porezi na platu su VEĆI nego na ovakvu delatnost. Ako bolje razmislite dobro je kad plaćate porez. 51 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Osnovni modeli AM Kao što ste već uvideli varijacija na temu ima koliko ţelite. Neke osnovne grupeAM bi bile:Pay-Per-Sale ( “plaćanje po prodaji” ) AM program u kojem je affiliate plaćen zasvakog kupca kojeg je prosledio trgovcu. Provizija po jednoj prodaji moţe biti velika ali jeodnos konverzije najĉešće mali. Potrebno je dosta veštine i umeća da bi se posetilacuverio da nešto odmah i kupi. Tu nije u pitanju “tehnika” već reĉitost. I poĉetnik moţe dauspešno radi ovu varijantu AM ako je za nešto “zagrejan” i voli to što radi, na primer nekihobi, veština, sport u slobodno vreme i sliĉno o ĉemu bi mogao da piše i imao šta dapodeli od svog bogatog iskustva sa drugima na svom blogu recimo. Takav pristupsigurno će motivisati veliki broj “zaljubljenika u istu stvar” da kupe ono što im autor blogapreporuĉuje. Tajna uspeha je u tome što stalno sveţim i zanimljivim sadrţajem affiliatemotiviše ĉitaoce da ponovo posećuju njegov blog. “Povratnici” su upravo oni kojinajĉešće kupuju jer je procenat “kupaca na prvu loptu” mnogo manji.Pay-Per-Lead: ( “plaćanje po poseti” ) AM program gde je affiliate plaćen za svakogposetilaca kojeg uputi na sajt trgovca. Oĉekuje se da posetilac nešto odreĊeno i uradi nasajtu trgovca da bi affiliate bio isplaćen. Na primer da uĉestvuje u nekoj anketi, dapreuzme neki program, da se prijavi na “mail newsletter” ( “mail novosti” ) trgovca isliĉno. U ovom modelu AM su provizije niţe ali je odnos konverzije veći jer se ljudi lakšeodluĉe da uĉestvuju recimo u nekoj anketi koja ih ništa ne košta nego da nešto kupe.Pay-Per-Click: ( “plaćanje po kliku” ) AM program u kojem je affiliate plaćen za svakuosobu koja je kliknula na neki link ili baner. Ovaj model je najreĊi ali se u njemu moţedobro zaraditi. Problem nastaje kod toga kako pratiti da li je affiliate korektan. Nekiaffiliate-i su koristili programe koji “automatski klikću” ili su nudili deo svoje zaradedrugima da kliknu na link. Trgovac naravno ţeli prave osobe koje će kliknuti na link i kojeto ĉine jer ih je ponuda privukla. Zato je najteţe dobiti satus affiliate u ovakvimprogramima. 52 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Mogu li da poĉnem kao trgovac ? Moţda vam to još nije palo na pamet dok ste ĉitali ovu knjigu ali moţete postati itrgovac i to veoma lako. Neki od proizvoda kojima se u velikom obimu trguje na internetusu: - elektronske knjige, - video kursevi, - audio kursevi, - foto katalozi i same fotografije, - razni korisni programi - i još puno toga, samo malo “mućnite” tom svojom pametnom glavicom ! Sve su to ĉisto elektronski proizvodi koji se lako distribuiraju. Moţete ih proizvestiu kućnim uslovima bez ikakvih problema i nekih velikih troškova. Reĉ je pre o ideji negoo neĉem drugom. Zato je ovaj vid poslovanja veoma raširen. Ima mnogo primera osobakoje su napisale odliĉnu e-knjigu na neku temu ali je nisu prodali u velikom brojuprimeraka. Tek kada su je ponudili u ulozi trgovca preko popularnih affiliate direktorijumahiljadama affiliate-a koji su je reklamirali i doveli desetine hiljada kupaca ostvarili suveliki obim prodaje i veliku zaradu. Svako je za nešto talentovan i moţe da napiše onekoj temi e-knjigu ali moţda nema smisla za sam marketing. Zamislite se nad time oĉemu biste vi mogli da pišete, ili da napravite video ili audio kurs i sliĉno. Svoj proizvod moţete prodavati i sami preko svog bloga ili sajta. Pomenuti MoneyBookers i 2CheckOut vam omogućavaju da jednostavno sa copy/paste postavite link zanaplatu na svom blogu ili sajtu. Troškove distribucije kupcima praktiĉno i nemate jer ćete im slati proizvod putemmail-a ili će ga oni preuzimati sa vašeg sajta iz sekcije kojoj dobijaju pristup samo onikoji su vam platili. Postoje i druga rešenja na primer on-line prodavnice ( shoping cart ) koje moţeterentirati ili sami instalirati na svoj blog / sajt. Neki programi za ovu namenu se plaćajudok su mnogi sasvim besplatni i jako su popularni. Ta opcija već zahteva malo višeznanja i radimo je na master seminaru Net škole. A ako ţelite da ponudite svoj proizvod po AM modelu ali ne preko direktorijumaveć samostalno onda morate nabaviti neki od programa koji vam to omogućavaju ilirentirati tu opciju preko profesionalnih servisa. Takvi programi puno koštaju i to vam nepreporuĉujem kada ste na poĉetku jer ne moţete znati koliki promet ćete imati. Kada podvuĉete crtu najbolje je da ponudite svoj proizvod preko nekog oddirektorijuma koji vam neće traţiti da platite za tu uslugu već naplaćuje po realizaciji. Nataj naĉin ćete brzo doći do affiliate-a i prodaja bez nekog troška i ulaganja. Net škola je isama jedan AM direktorijum pa nam se javite na mail lider@inbox.com ukoliko ţelite dasvoju ponudu plasirate preko nas. 53 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Ulaganje u AM DA – NE ? U nastavku ćemo pogledati neke vidove ulaganju u AM. Moţete ga raditi i bezulaganja. MeĊutim ulaganja nisu tako znaĉajna a mogu vam uvećati zaradu pa moţdaţelite da razmotrite i tu opciju. BESPLATAN ILI PLAĆENI DOMEN I HOSTING I ŠTA JE TO UOPŠTE ? Najpre šta je domen a šta hosting? DOMEN I PROTOKOLI Domen je najprostije reĉeno adresa vašeg web mesta – bloga ili web sajta. Naprimer www.MojBlog.com ili www.MojSajt.net itd. Postoje i pod-domeni. Na primer www.Info.MojSajt.net bi bio pod-domenosnovnog domena www.MojSajt.net. Pod-domeni mogu dalje imati pod-domene, naprimer www.Partneri.Info.MojSajt.net itd. Pod domeni se najĉešće koriste na besplatnim servisima na primer na WordPress COM servisu. Kada tamo otvorite nalog i kreirate blog dobićete pod domen, iliweb adresu vašeg bloga koji je pod-domen osnovnog domena www.wordpress.com ibiće na primer www.MojBlog.wordpress.com. Neĉiji drugi blog koji je isto na tombesplatnom servisu biće na primer www.TudjiBlog.wordpress.com Na internetu ste naletali sigurno i na jedno i na drugo. Na primer blog Net školena besplatnom Word Press COM servisu je www.netskola.wordpress.com dakle ono“netskola.” je pod domen osnovnog domena www.wordpress.com kao u gornja dvaprimera. Moj liĉni blog ima domen http://www.borisjanevski.com Taj domen nije poddomen nekog domena, mada ako ćemo baš precizno da se izraţavamo onda jeste poddomen COM domena. Naime sve “ekstenzije” na koje ste sigurno nailazili na internetukao COM, NET, ORG, INFO, BIZ, RS itd. su u stvari takoĊe domeni tzv. TOP domeni, asve ostalo su njihovi pod domeni. Ali kada ţelite da imate svoj domen kao u ovomprimeru, onda se kaţe “kupujem domen” a ne “kupujem pod domen COM domena”. Naprimer ja sam kupio domen “borisjanevski.com”. Striktno tehniĉki gledano kada ukucatehttp://www.borisjanevski.com vaš internet pregledaĉ ( pretraţivaĉ ) će dobiti sledećukomandu: “Idi na web adresu borisjanevski.com pitaj tamo da li postoji server ( računar ) koji se zove WWW i ako postoji zatraži mu da ti taj sadržaj isporuči po hiper tekst transfer protokolu ( HTTP )” A ako ukucate samo borisjanevski.com onda se podrazumeva ono http i www. 54 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Postoji i HTTPS protokol koji se koristi kod bezbednih ( sigurnih ) veza, primer jerecimo on-line banking. Postoji i FTP protokol ( fajl transfer protokol ) koji se koristi zarazmenu fajlova sa nekim raĉunarom ( serverom ) na internetu, POP, IMAP i SMTP zaprijem / sinhronizaciju / slanje mail-ova i mnogo drugih specifiĉnih protokola za razmenurazliĉitih tipova podataka izmeĊu dva raĉunara koji su na internetu. Ti protokoli seizvršavaju zahvaljujući programima koji su instalirani na raĉunarima. Na primer u vašeminternet pretraţivaĉu su ugraĊeni tako da vi “švrljate” po internetu i o tome ne morate darazmišljate. Vi te protokole ne morate poznavati ali je potrebno da znate ĉemu sluţe. Akada budemo na NAPREDNOM seminaru Net škole postavljali sopstveni web sajt nasopstvenom hostingu tada ćemo objasniti u vezi njih još neke parametre koji vam trebajuda podesite vaš web server da sve radi po vašim zahtevima. Nije ništa komplikovano zarazumevanje i primenu i biće lepo objašnjeno na NAPREDNOM seminaru. Domen, ili pod domen shvatite kao web adresu nekog sajta ili bloga. Kada kupite domen on je vaš na onoliko godina na koliko ste ga kupili. Većina kupi domen na godinu dana pa produţava pred istek na još godinu dana. Domen koji je kupljen 10.09.2011. istiĉe 09.09.2012. Vi ne morate odmah da postavite web sajt. Moţetekupiti domen i “parkirati ga”, ili ĉak dati na prodaju. Trgovina domenima je veomarazvijena. Na primeru GoDaddy koji je verovatno najveći svetski prodavac domenamoţete videti domene koji se prodaju po modelu aukcije, pa ko da više. Veoma supopularni postali “me” domeni koji su dodeljeni Crnoj Gori ( “ME” od Monte Negro ). Jer“me” na engleskom moţe lepo da se uklopi u mnoge marketinški zanimljive domene. Naprimer eat.me ( pojedi me ), buy.me ( kupi me ), follow.me ( sledi me ). Svi su oniodavno pokupovani ali iznenadićete se koje cene mogu postići na aukcijama i neki naprvi pogled nimalo zanimljivi domeni. No ĉim je dostignuta ta cena znaĉi da nekomeveoma vredi. Dobro ime domena se lako pamti i znaĉi puno kod SEO optimizacije (mada naravno nije jedini faktor ). Pogledajte jednu GoDaddy aukciju: 55 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Drugi popularan servis gde se moţe kupiti domen i koji je mojapreporuka je servis NameCheap. Za razliku od GoDaddy-ja koji će vaszaĉas zbuniti jer stalno vam ubacuju neke dodatne ponude sapopustom pa vaš raĉun od poĉetnih 10 $ zaĉas naraste na 50 $ pa i 100 $ kodNameCheap-a je sve mnogo jednostavnije i jasnije. Iako GoDaddy moţe da vam daprvu godinu na nekom domenu nešto, jako malo, jeftinije od NameCheap-a drugagodina već moţe da vas košta puno više. Ako dobro znate engleski i imate solidnopoznavanje ove teme na GoDaddy moţete dosta povoljno proći ako kupujete nekolikodomena odjednom. Ali većina poĉetnika kupuje samo jedan domen jer im je za poĉetakto dovoljno, pa zato NameCheap. HOSTING Sada imate adresu ali je pitanje gde sa sadrţajem? Adresa sluţi da mogu da vasnaĊu ali kada vas naĊu posetioci ţele tekst, slike, video – jednom reĉju sadrţaj. Potreban vam je prostor za smeštaj vaših podataka na sajtu. To ne moţe bitiprostor na vašem lokalnom hard disku. Šta kada iskljuĉite raĉunar? Tehniĉki gledanomoguće je i to uraditi ali je potrebno dosta znanja za takvo nešto. Uostalom i šta će vamto da drţite ( “hostujete” ) vaš web sajt na svom kućnom raĉunaru koji bi onda morao dabude ukljuĉen 24h na dan. Uz rizik da vas neko i “ohakuje”. Taj prostor koji nije baš samo prostor već i gomila pratećih korisnih programa kojedobijete za smeštaj vaših podataka zove se hosting. Jasno vam je već da je prostor ustvari mesto na hard disku nekog raĉunara koji izvršava i odreĊene programe kojiprikazuju sadrţaj posetiocu. I eto to je hosting – taj prostor i ti programi. Kada u već pomenutom primeru u adresnoj liniji unesetehttp://www.borisjanevski.com vaš internet pregledaĉ ( pretraţivaĉ ) zatraţi sadrţaj saadrese borisjanevski.com sa servera WWW i po protokolu HTTP e to upravo hostingraĉunar sve uradi. To je njegov posao – da ĉuva vaše fajlove, da izvršava programe kojivama omogućavaju da postavite sadrţaj a vašim posetiocima da prikaţe taj sadrţaj. BESPLATAN ILI PLAĆENI DOMEN I HOSTING ? I hosting moţe biti besplatan a moţe biti i plaćen. Kvalitet hostinga zavisi odveliĉine prostora koji dobijate, brzine internet veze ka web serveru, i od dodatnihprograma i alata koje dobijate za ureĊivanje web mesta. U konkretnom sluĉaju moţe biti puno bolje, ako ne i jedino pametno, imati plaćenidomen sa imenom koji je u vezi sa onim što nudite jer to posetiocu koji treba da postanekupac govori da niste ţalili da uloţite tih 10$ godišnje u sopstveni domen i oko 8$meseĉno u hosting. Time mu šaljete poruku da se ozbiljno bavite svojim poslom. 56 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Sem toga kada vam neko da besplatan pod-domen i besplatan hosting vrlo ĉestovam postavlja uslove šta moţe a šta ne. Ili se reklamira na vašem sajtu jer se od togaizdrţava s obzirom da vama ne naplaćuje. Pa i te njegove reklame “vise” na vašemsajtu. Kada kupite svoj domen i hosting vi ste “svoj gazda” i imate odrešene ruke dastavite sadrţaj koji ţelite. No to sve ne znaĉi da je ovo za vas obavezno ulaganje. I na besplatnom hostingusu ĉesto dozvoljeni neki vidovi reklamiranja. Na primer na Google-ovoj besplatnoj blogerplatformi ( sliĉno kao Word Press COM ) moţete postavljati GoogleSense reklame, sobzirom da je i jedno i drugo Google-ovo. Na Word Press COM blog platformi to nemoţete ali smete da ubacite affiliate link u sam tekst bloga. Kada se podvuĉe crta bolje je naravno uloţiti. Net škola izlazi u susret svojimpolaznicima naprednog i master seminara. S obzirom da smo zakupili jak server u NY,USA sa brzom internet vezom u prilici smo da kao poklon ponudimo polaznicimanaprednog seminara hosting na 1 godinu besplatno. A polaznicima master seminara nadve godine. Kada uzmemo da je sliĉan hosting drugde oko 8$ meseĉno onda jevrednost ovog poklona 96$ odnosno 192$. Ako ţelite da kupite hosting negde drugde preporuĉujem vam HostGator i tonjihov “BabyPlan”. “Hatchling Plan” je previše skroman, dok vam “Business Plan” netreba odmah na poĉetku a kasnije moţete doplatiti ako vam zatreba. Što se tiĉe domena preporuĉujem vam da ga kupite preko gore pomenutogNameChepa-a jer ćete domen moći da “selite” i ako promenite hosting provajdera –recimo niste zadovoljni ili ste našli povoljniju ponudu. Polaznicima naprednog i masterseminara Net škola moţe dati sem hostinga i besplatan pod-domen tipawww.VAS_NAZIV.myvison.us ako VAS_NAZIV. nije vec zauzeo neko drugi. Ali vampreporuĉujem da barem uloţite u svoj liĉni COM domen jer to košta manje od 10$godišnje a uz ĉeste promotivne akcije još i manje. I taj vaš COM domen koji god da steizabrali onda moţete hostovati na serveru Net škole. Zašto da kupite vaš domen i to bašCOM? Na COM su mnogi navikli pa mahinalno kucaju na kraju .com. Drugo vaš domenje kao ime vaše kompanije. Ne biste menjali ime kompanije svaki ĉas pogotovo ako steveć navikli stalne kupce na njega koji ga već znaju i napamet. Ta logika se odnosi i naime domena. Vaš domen to ste vi on-line. Hosting moţete menjati to posetioci neće niprimetiti. Gde god da ste preselili vaš sajt posetioci će i dalje kucati istu adresu ( vašdomen ) a njihov internet pretraţivaĉ će ih tamo odvesti bez problema. Besplatan hosting znaĉi i odreĊena pravila kojih se morate drţati u protivnomvam mogu ukinuti sajt bez najave. Time ostajete i bez sadrţaja na kojem ste mukotrpnoradili, a i vaši posetioci vas više ne mogu naći na staroj adresi u ĉiji marketing ste uloţilipuno vremena. 57 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Onaj ko vam pruţa besplatan hosting moţe jednog jutra da zakljuĉi da mu se taj“dobroĉiniteljski” rad više ne isplati. Recimo otkazao je server koji se nenadano pokvarioa u ĉiju popravku treba puno uloţiti, ili je jednostavno našao “drugu zabavu u ţivotu”.Kako došlo ( dţabe ) tako i otišlo. Ovo je sluĉaj sa hosting paketima koje daju entuzijastia što je ĉesto sluĉaj. Time moţete izgubiti ogromnu bazu redovnih posetilaca koju stestrpljivo pravili i uloţili puno vremena i truda da privuĉete ljude da se na tu listu prijave. TakoĊe neki od besplatnih hostinga imaju pravilo da uklanjaju sajtove koji nemajudovoljan broj poseta. Neki će vam ponuditi besplatan hosting ali uz uslov da postavesopstvene reklame ( najĉešće njihove AM linkove ili Google reklame ) na vaš sajt.Recimo negde na dnu, sa strane i sliĉno jer od toga se izdrţavaju. A negde se “šuška”da poneki i namerno s vremena na vreme “poĉiste” besplatne sajtove kako bi nateralikorisnike da im plate ako sem besplatne imaju i neku komercijalnu ponudu. U svakom sluĉaju bilo da je plaćeni bilo da je besplatni hosting – uvek pravitebekap celog vašeg sajta makar jednomo nedeljno kao i posle svake ozbiljnije izmene. Time ćete saĉuvati mnogo truda i vremena da sve ponovo postavite ako se“dobroĉinitelj” predomisli, ako neki cunami na hiljadu kilometara od vas proguta opremufirme koja vam naplaćuje hosting u USA ili negde u Aziji, ili ako se neki haker sinoćpoigrao sa vašim sajtom. U tu svrhu najbolji je program za FTP transfer koji se zove FileZilla i koji jebesplatan. Detalji kako se sa tim programom radi obraĊuju se na naprednom seminaru. Konaĉni zakljuĉak: kupi domen, ako baš baš nemaš za hosting neko vreme koristibesplatan hosting i pravi bekap što ĉešće. PLAĆENO OGLAŠAVANJE Više o ovoj temi biće reĉi u drugom i trećem delu knjige jer je tema opširna ispada već u profesionalni pristup AM. Uostalom ulaganje u reklamu znaĉi i rizik odgubitka novca pa tu temu treba detaljno preći. Radi se o tome da moţete koristiti servisekoji će vašu affiliate reklamu prikazivati na sajtovima koji su u njihovom sistemu. Tuspada Google ali i mnogi drugi specijalizovani servisi. Oni jednostavno prikazujureklamu onako kako vi izaberete na hiljadama drugih sajtova, pa ako neko klikne i neštokupi eto zarade. Zvuĉi prosto ali ima i neke mane: ne moţete znati na kojim će sve tosajtovima reklama biti prikazana a od toga zavisi koliko će biti efektna. Veću kontroluimate kada se reklamirate preko liĉnog sajta. Ali ima i brojne prednosti – svi ti sajtoviimaju zbirno mnogo više poseta koje vi ni pribliţno nemate na vašem sajtu pa više ljudividi vašu reklamu. Mana je i što neki trgovci i direktorijumi ne dozvoljavaju ovakav naĉinrada i mogu vam otkazati saradnju, na primer Amazon. 58 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • TEHNIĈKA STRANA AM ... “Izvini čiko, a kako to radi?” Ne morate znati celu tehniĉku stranu priĉe ali je vaţno da razumete nekeosnovne stvari. Naĉin “kako to radi” u prevodu znaĉi kako se prate vaši rezultati a naosnovu toga se obraĉunava vaša zarada. Kada reklamirate neki proizvod po AM modelu vi od trgovca dobijate vaš liĉniaffiliate link. Affiliate link moţe biti jedinstven za sve što trgovac ima u ponudi ili razliĉitza svaki proizvod ponaosob. Linkovi izgledaju nešto poput http://www.trgovac.com/affiliate?ID=1 je Markov affiliate link http://www.trgovac.com/affiliate?ID=2 je Sonjin affiliate link http://www.trgovac.com/affiliate?ID=23 je Petrov affiliate link http://www.trgovac.com/affiliate?ID=432 je Draganin affiliate link Kupac koji klikne na bilo koji od ovih linkova dobija isti sajt trgovca. Ali softver, kojise nalazi na sajtu trgovca i koji radi u pozadini uzima ID broj i na osnovu njega zna kojiaffiliate je poslao tog kupca. Šta ako je kupac koji je prvo preko vas došao na sajt trgovca ali nije tom prilikomništa kupio došao ponovo na isti sajt ali ovog puta kliknuvši na link nekog drugogaffiliate-a? Recimo prvi put nije imao novca za on-line plaćanje, ili je ostavio da odlukaprenoći. A potom je na istu ponudu naleteo preko nekog drugog affiliate-a istog trgovca,setio se vaših reĉi hvale i prosto kliknuo i ovog puta obavio kupovinu. Ko je zasluţan štoje kupac kupio? Pa, VI naravno. Da nije bilo vas da ga onda uverite u kvalitet ponude nebi on ni drugi put kupio. Ali je on kupio tek “na drugi klik” tj. preko linka drugog affiliate-ana koji je moţda naleteo sasvim sluĉajno traţeći VAS. MeĊutim kada konaĉno doĊe nasajt trgovca njega ne zanima kako je tu stigao. Kupcu je sve to jedna te ista ponuda onne vidi i ne vodi raĉuna o tome gde je ono prvi put kliknuo kad u oba sluĉaja dobija istisajt trgovca i istu ponudu. I kome će se u tom sluĉaju obraĉunati provizija? Trebalo bivama jer da nije bilo vas ne bi taj kupac kupio ni na “drugi klik”. I upravo iz tih razloga koristi se i sistem “cookies” ( “kolaĉića” ). Svaki put kadakupac poseti neki sajt taj sajt će na njegov raĉunar prebaciti u tzv. “internet keš” malitekstualni fajl u kojem se beleţi kada i šta je poslednji put posetio na sajtu kao i ko ga jeposlao. Sledeći put kada kupac poseti isti sajt softver koji se nalazi na tom sajtu će prvoproveriti da li je na njegovom raĉunaru “kolaĉić”. Ako u tom “kolaĉiću” naĊe VAŠ ID brojon će smatrati tog kupca vašim ĉak i ako ga je drugi put uputio neki drugi affiliate. 59 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • Koliko dugo će vaţiti “kolaĉić” tj. do kada je “provizija vaša” zavisi od uslova kojeodredi trgovac i to se moţe naći na sajtu trgovca. To moţe biti jedan mesec, 3 meseca,godinu dana ili ĉak i doţivotno. Ovo moţe biti i vid nagrade koju trgovci nude affiliate-ima ako imaju dobre rezultate. Što bolje radiš i tvoj “kolaĉić” će vaţiti duţe i manje ćeškupaca izgubiti na ovaj naĉin. Ako proĊe taj rok provizija se potom obraĉunava drugom affiliate-u. Zato i jestevelika prednost u AM kada imate svoj blog i kada pravite vašu listu tako što privuĉetesvojim sadrţajem nekoga da se registruje na vašu listu. Potom ih zanimljivim mailporukama i redovnim osveţavanjem sadrţaja stalno podsećate da ponovo posete vašblog. Oni neće “zalutati” i kada god da reše da kupe provizija će biti vaša. Sistem “kolaĉića” je dobar ali ima i manu. Šta ako kupac obriše “internet keš”,reinstalira operativni sistem, ili promeni raĉunar? Ali je ipak dosta pouzdan i jako maliprocenat “gubitka” ćete imati. U svakom sluĉaju idealan sistem ne postoji a ovaj sistemje jako blizu toga, makar na današnjem stepenu internet tehnologija. Što se tehniĉke strane tiĉe ne morate biti ni dizajner ni struĉnjak za izradureklamnih materijala. Trgovci najĉešće nude video materijale, PDF brošure, baner slike isliĉne materijale koji već u sebi sadrţe vaše affiliate linkove. Na taj naĉin vam štedevreme oko izrade sajta. Ĉak mogu ponuditi i gotove sajtove i to u više varijanti. Vaše jesamo da “kliknete varijantu koja vam se sviĊa” softver odradi sve ostalo za vas zasekund i da vam vaš jedinstveni link na sajt. Sve je to prednost za vas da ĉak ne morateimati ni svoj web sajt ili blog. No to ima i veliku manu – svi ti sajtovi su identiĉni posadrţaju i na pretraţivaĉima se jako loše kotiraju. A to znaĉi da kada neko pretraţujepreko Google-a najĉešće neće ni dobiti vaš sajt kao rezultat i neće ga ni videti. Ponudana svom unikatnom blogu ĉini veliku prednost u odnosu na veliku većinu drugih “lenjih”affiliate-a istog trgovca. Uloţeno vreme se isplati. Više o tome imate u SEO lekcijamakoje se rade u osnovnom besplatnom delu Net škole. No za sam poĉetak dok ne urediteponudu preko vašeg bloga ovo je ok. No takav pristup vam neće doneti stabilnu i velikuzaradu. 60 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • ODAKLE POĈETI? Preporuĉujem vam da krenete upravo od affiliate programa Net škole.Registracija je besplatna, nema ĉlanarine, nema obavezne kupovine i dobijate vašu on-line kancelariju u kojoj moţete naći promo materijale, dodatne lekcije ... Moţete proveritivaše poslovanje u svakom trenutku a za affiliate se povremeno organizuju i besplatneobuke putem webinara. Sem toga affiliate program Net škole je program u više nivoa ( “Multi Tier AffiliateProgram” ). To znaĉi da sem što moţete nuditi komercijalne programe Net škole moţetei registrovati druge affiliate “ispod sebe” pa i od njihovog prometa dobiti procenat. Ali nena uštrb njihove zarade već na raĉun Net škole. To isto mogu i oni ĉime se vašastruktura povećava po dubini. Više ljudi u vašoj strukturi veća mogućnost zarade i vama. Kako je Net škola prvenstveno edukativna platforma u kojoj će polaznici ubesplatnom delu nauĉiti šta je IM, šta je AM, nauĉiće da urade svoj blog, SEOoptimizaciju... vi dobijate spremne i obuĉene partnere u vašoj strukturi a da niste “prstommrdnuli”. Lekcije Net škole idu svima istim redom kao i vama. Moţemo samo da ihproširujemo i obogaćujemo novim sadrţajem. Sem svega toga Net škola će u osnovnom besplatnom delu seminara dati ideje,znanje i alate polaznicima kako da kreiraju sopstvene proizvode koji se mogu nuditi on-line: elektronske knjige, razni kursevi, video obuke ... prvenstveno na temu internetmarketinga, liĉnog razvoja, poslovanja ... ali i svaku drugu temu. Sve te ponude naćićese i “pod kapom” Net škole odnosno biće i vama i svim drugim affiliate-ima u vašojstrukturi na raspolaganju bilo da kupe pod povoljnijim uslovima bilo da zarade namarketingu tih ponuda. Time se ponuda obogaćuje a samim tim uvećava i mogućnostvaše dodatne zarade. Na taj naĉin se pruţa i prilika polaznicima da se postave u ulogu trgovca i daprobaju i taj model. Za potpuno samostalan on-line nastup u ulozi trgovca potrebno jedosta znanja i alata koji se stiĉu na komercijalnim seminarima Net škole. Oni koji imajuideju za dobar proizvod koji bi mogao da se nudi po AM modelu ali nemaju sredstava dasada steknu sva potrebna znanja mogu da ga ponude preko Net škole i ostvare zaradubez ulaganja i rizika ako trţište ipak ne prihvati njihov proizvod onako kako bi oni voleli ikako su oĉekivali. Naravno, tu je potreban dogovor sa Net školom da bi se proizvodplasirao jer moramo drţati neki kvalitet ponuda, ali moţemo i da pomognemo da seponuda popravi. Steĉeno iskustvo i znanje ste naravno slobodni da upotrebite na bilo kom drugomprogramu koji vam se uĉini isplativim ( javite i nama ). Ovo je jedini program u kojem uĉeći vi već i realno moţete poĉeti da zaraĊujete! 61 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com
 • 62 ©2011. Sva prava zadržana Boris Janevski e-mail: lider@inbox.com http://www.myvision.us http://www.borisjanevski.com