ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

352 views
270 views

Published on

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

  1. 1. Μπορεί να είναι χειμϊνασ, να βρζχει, να κάνει κρφο όμωσ εμείσ τα μικρά παιδιά του 5ου Δ.Π.Σ. Βφρωνα μαηί με τισ δαςκάλεσ μασ τθν κυρία Αλεξάνδρα και τθν κυρία Σζβθ Κάτρθ, μζςα ςτθν τάξθ παίηουμε πολλά παιχνίδια κι ζτςι χαιρόμαςτε, διαςκεδάηουμε και μακαίνουμε να ςυνεργαηόμαςτε και να επικοινωνοφμε μεταξφ μασ, να ςυντονίηουμε τθν οπτικι αντίλθψθ με τισ κινιςεισ των χεριϊν και του ςϊματοσ και να προςπακοφμε με κάρροσ να τα καταφζρουμε ςε αςκιςεισ επιδεξιότθτασ.
  2. 2. Ποιοσ κα καταφζρει να βάλει τισ πιο πολλζσ μπάλεσ μζςα ςτο καλάκι του;
  3. 3. Τυλίγουν το ςχοινί με γριγορεσ και επιδζξιεσ κινιςεισ για να φζρουν κοντά τουσ το γουρουνάκι που είναι δεμζνο ςτθν άκρθ του.
  4. 4. Περπατοφν ςαν τα καβουράκια και με τθν κοιλιά ςυγκρατοφν το μπαλόνι μζχρι το τζλοσ τθσ διαδρομισ χωρίσ να τουσ πζςει.
  5. 5. Μεταφζρουν γριγορα και προςεκτικά μία μία ελιά με το κουτάλι από το ζνα πιάτο ςτο άλλο που βρίςκεται ακριβϊσ απζναντι χρθςιμοποιϊντασ μόνο το ζνα χζρι.

×