ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 • 409 views
Uploaded on

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
409
On Slideshare
350
From Embeds
59
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 59

http://www.prosxolikavyrona.gr 47
http://www.larios.org 11
http://www.slideee.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Μπορεί να είναι χειμϊνασ, να βρζχει, να κάνει κρφο όμωσ εμείσ τα μικρά παιδιά του 5ου Δ.Π.Σ. Βφρωνα μαηί με τισ δαςκάλεσ μασ τθν κυρία Αλεξάνδρα και τθν κυρία Σζβθ Κάτρθ, μζςα ςτθν τάξθ παίηουμε πολλά παιχνίδια κι ζτςι χαιρόμαςτε, διαςκεδάηουμε και μακαίνουμε να ςυνεργαηόμαςτε και να επικοινωνοφμε μεταξφ μασ, να ςυντονίηουμε τθν οπτικι αντίλθψθ με τισ κινιςεισ των χεριϊν και του ςϊματοσ και να προςπακοφμε με κάρροσ να τα καταφζρουμε ςε αςκιςεισ επιδεξιότθτασ.
 • 2. Ποιοσ κα καταφζρει να βάλει τισ πιο πολλζσ μπάλεσ μζςα ςτο καλάκι του;
 • 3. Τυλίγουν το ςχοινί με γριγορεσ και επιδζξιεσ κινιςεισ για να φζρουν κοντά τουσ το γουρουνάκι που είναι δεμζνο ςτθν άκρθ του.
 • 4. Περπατοφν ςαν τα καβουράκια και με τθν κοιλιά ςυγκρατοφν το μπαλόνι μζχρι το τζλοσ τθσ διαδρομισ χωρίσ να τουσ πζςει.
 • 5. Μεταφζρουν γριγορα και προςεκτικά μία μία ελιά με το κουτάλι από το ζνα πιάτο ςτο άλλο που βρίςκεται ακριβϊσ απζναντι χρθςιμοποιϊντασ μόνο το ζνα χζρι.