Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava za školský...
2
Východiská a podklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a o...
3

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Ševčenkova 35, Bratislava za školský ro...
4
3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2010/2011: - počet zasadnutí: 2
Počet stretnutí rady školy v školskom roku 2010/20...
5
zamestnancov pedagogickej fakulty a učiteľov realizujúcich pedagogickú prax študentov
a tým zabezpečovala tok informácií...
6
Turnianska, Bratislava - Petržalka
1
Vlastenecké námestie, Bratislava - Petržalka 2
6. Uplatňované vzdelávacie plány
P. ...
7

Ďalšie jednorazové informačné
vzdelávacími inštitúciami:

semináre

a školenia

Názov seminára, školenia
Organizátor
Pr...
8
15.02.2011

„Fašiangy-Turíce“
– - oslava prichádzajúcich sviatkov jari v prepojení s ich
rozlúčka
so
zimou tradíciami,
v...
9

10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila
Dňa
Názov aktivity a cieľ Vyhodnotenie aktivity, prínos
aktivity
08...
10

12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V sledovanom školskom roku 2010/2011 nebola vyk...
11
15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelá...
12
2. Voľno-časové aktivity školy
Názov krúžku
Prírodovedný

Športový

Tanečný

Výtvarný

Zameranie
-rozvíjanie
detí
v obl...
13
10.05.
2011

„Mamička ľúbim ťa“

-sviatočné popoludnie plné básní, piesní
a scénok venované mamičkám a starým
mamičkám,...
14

3.6 Iná spolupráca
Materská škola v priebehu školského roka aktívne spolupracovala s:
a)Pedagogickou fakultou Univerzi...
15
-uskutočňovaním vychádzok k Chorvátskemu ramenu a vodnej nádrži Draždiak,
-aktívnou činnosťou športového krúžku na škol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2010/2011

511 views
297 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Ševčenkova 35 za školský rok 2010/2011

 1. 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava za školský rok 2010/2011 I. Prerokovanie v pedagogickej rade Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 31.08.2011. ........................................................ riaditeľka školy II. Prerokovanie v rade školy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/20110 prerokovala rada školy dňa 26.09.2011. Rada školy odporúča mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť správu. .................................................... predseda rady školy III. Stanovisko zriaďovateľa: Mestská časť Bratislava-Petržalka a) s c h v a ľ u j e b) neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Ševčenkova 35, Bratislava za školský rok 2010/2011. .................................................. Mgr. Veronika Redechová vedúca OŠKaŠ
 2. 2. 2 Východiská a podklady: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005. Koncepcia školy na roky 2009-2012 Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ a metodických združení. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia. Informácie o činnosti Rady školy pri MŠ Ševčenkova 35, Bratislava Ďalšie podklady: -Štátny vzdelávací program, -plnenie úloh projektu „Cvičí celá škola“ zameraného na pohybový rozvoj detí, -plnenie úloh projektu „Spieva celá škola“ zameraného na rozvoj detí v oblasti hudby, -plnenia cieľov krúžkov na škole v rámci mimoškolských aktivít, -aktivity školy, aj v spolupráci s rodičmi , -spolupráca s inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami. Vypracovali: Mgr. Jana Trvalcová, riaditeľka školy
 3. 3. 3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Ševčenkova 35, Bratislava za školský rok 2010/2011 A) Základné údaje o materskej škole 1. Identifikačné údaje Názov školy Materská škola Ševčenkova 35 Adresa školy Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava Telefónne číslo 02/63826877 E-mailová adresa mssevcenkova@stonline.sk www adresa mssevcenkova.sk Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, Zamestnávateľ 851 01 Bratislava Oddelenie školstva, kultúry a športu, Miestny úrad mestskej časti Metodické Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava a odborné riadenie Internetová adresa: www.petrzalka.sk 2.Vedúci zamestnanci Meno a priezvisko Jana Trvalcová Anna Hanulay Mária Mackovičová Funkcie riaditeľ školy, menovaná od: 01.09.2008 zástupca riaditeľa MŠ vedúca ŠJ 3. Údaje o rade školy: 3.1. Údaje o rade školy: Rada školy pri MŠ Ševčenkova 35 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 15.05.2008. Funkčné obdobie začalo dňom 16.05.2008 na obdobie 4 rokov. Členovia rady školy P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za Ivona ČIŠKOVÁ pedagogických zamestnancov 1. predseda PharDr. Magdaléna SENÉŠIOVÁ podpredseda rodičov 2. pedagogických zamestnancov 3. Bc. Anna Hanulay člen Doc. RNDr.Mária LUCKÁ, Csc. zriaďovateľa 4. člen Mgr.Anna SONNEKOVÁ 5. člen zriaďovateľa Richard TÓTH 6. člen rodičov Helena FERIANČEKOVÁ 7. člen nepedagogických zamestnancov Poznámka: V súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uznesenia č. 18 zo dňa 25.01.2011 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka boli za zriaďovateľa delegovaní noví členovia: - Ing. arch., Mgr. art. Daniela Pätoprstá, - JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD. Doterajším členom za zriaďovateľa členstvo v rade školy zaniklo k horeuvedenému dátumu.
 4. 4. 4 3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2010/2011: - počet zasadnutí: 2 Počet stretnutí rady školy v školskom roku 2010/2011 vychádzal z plánu rady školy (ďalej len RŠ) a potreby riaditeľky školy. Cieľom prvého stretnutia členov RŠ bolo oboznámenie sa a odsúhlasenie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2009/20010. Členovia RŠ boli riaditeľkou informovaní aj o cieľoch, hlavných úlohách a profilácii školy v školskom roku 2010/2011 smerujúcich k rozvoju školy ako aj komplexného rozvíjania osobnosti detí navštevujúcich školské zariadenie. Rada školy vyjadrila súhlas k predloženej Správe o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010 ako ja súhlas k plánovaným akciám a aktivitám organizovaných školou a pre školu v školskom roku 2010/2011. Riaditeľka školy splnomocnená predsedom výkonného výboru Rodičovského združenia informovala členov RŠ o aktivitách združenia, ktoré smerujú k pomoci školy hlavne v oblasti jej materiálno-technického zabezpečenia, ako aj efektívneho využívania príspevkov rodičov, 2% z daní a financií získaných z iných zdrojov. Na základe zániku členstva členov za zriaďovateľa a delegovania nových členov sa uskutočnilo dňa 17.03.2011 ustanovujúce zasadnutie rady školy, kde bolo predsedom ako aj riaditeľkou školy vyjadrené poďakovanie bývalým členom v ich funkčnom období a zároveň boli predstavený nový členovia delegovaný na základe delegačných listín. Začínajúci členovia dostali k preštudovaniu základné pedagogické dokumenty školy, ako aj informácie o cieľoch a chode školy. V rámci rozhovoru prisľúbili pomoc pri riešení dlhodobého problému ohľadom orezu a presvetlenia stromov nachádzajúcich sa v areáli školského dvora (orez stromov uskutočnení v mesiaci jún 2011). 4. Iné poradné orgány školy 4.1 Činnosť pedagogickej rady Pedagogická rada (ďalej len PR) zasadala šesť krát v rámci pedagogických porád. V rámci zasadaní a v rámci aktívnej výmeny odborných názorov si členovia navzájom formovali svoje odborné profesijné kvality. Na prvom zasadaní PR sa členovia vyjadrovali a odsúhlasili základnú pedagogickú dokumentáciu školy a v priebehu roka sa vyjadrovali k ostatným aktuálnym otázkam (napr. podmienky prijímania detí a pod.). V rámci poradenskej funkcie sa členovia PR vyjadrovali k prijímaniu určitých rozhodnutí riaditeľkou školy a v rámci odborného poradenstva prijímali odporúčania metodického združenia v rámci vypočutých prednášok a získaných odborných informáciu pre ďalšiu pedagogickú prax. V rámci jedného zasadnutia PR boli prizvaní odborníci z Centra pre dysfluenciu, ktorí odprezentovali prednášku v rámci práce s deťmi s poruchami výslovnosti, prevencie a ďalších možností pomoci týmto deťom v rámci špecializovaných aktivít a spolupráce s rodičmi v podmienkach materskej školy. Všetci členovia PR získali cenný metodický materiál, ktorý je plnohodnotne využiteľný v ďalšej práci s deťmi. 4.2 Činnosť metodického združenia Vedúca metodického združenia (ďalej len MZ) Mgr. Zuzana Michaleková a jeho členovia spolupracovali s riaditeľkou školy na základe vypracovaného plánu MZ. Členovia MZ v rámci zasadnutí pedagogickej rady pripravili odborné prednášky a vypracovali metodický materiál pre všetky učiteľky na témy uvedené v Pláne práce na školský rok 2010/2011, ktoré vychádzali z potrieb školy, ako aj v rámci zlepšenia pedagogickej a edukačnej práce s deťmi. Vedúca MZ v rámci spolupráce s riaditeľkou školy koordinovala na škole pedagogickú prax študentov v rámci zimných a letných semestrov a zúčastňovala sa na odborných stretnutiach
 5. 5. 5 zamestnancov pedagogickej fakulty a učiteľov realizujúcich pedagogickú prax študentov a tým zabezpečovala tok informácií smerom ku kolektívu. V rámci plnenia úloh a hodnotenia Školského vzdelávacieho programu bolo MZ poverené k vypracovaniu dodatkov týkajúcich sa určitých tematických celkov v oblasti výchovnovzdelávacích cieľov smerom k deťom, skvalitnenia plánovania a programovania výchovnovzdelávacej činnosti (termín vypracovania 31.08.2011). 5. Údaje o počte detí Triedy Veková kategória Počet z toho detí 2 ročné Spolu spolu deti z toho 5-6 OPŠD ročné deti Predškoláci Veková kategória Počet detí spolu. z toho 2 ročné deti Spolu z toho 5-6 ročné OPŠD deti 1. 2 – 3 r. 22 3 2 – 3 r. 22 0 2. 2 - 3 r. 22 2 2 - 3 r. 23 0 3. 2 – 4 r. 15 5 2 – 4 r. 17 2 4. 3 – 4 r. 24 3 – 4 r. 24 5. 4 – 5 r. 24 4 – 5 r. 23 6. 4 -5 r. 24 11 11 0 4 -5 r. 24 11 11 0 7. 5 – 6 r. 24 23 23 0 5 – 6 r. 26 25 25 0 5 – 6 r. 25 25 19 6 5 – 6 r. 25 24 18 6 59 53 6 60 54 Integrova né deti Stav k 31. 8. 2011 Predškoláci Integrova né deti Stav k 15. 9. 2010 6 8. Spolu 180 10 184 2 Údaje o počte detí, ktoré od 1. septembra 2011 začali plniť povinnú školskú dochádzku a na ktorej ZŠ: Základná škola Počet detí Beňadická, Bratislava - Petržalka 1 Budatínska, Bratislava - Petržalka 1 Černyševského, Bratislava - Petržalka 1 Gercenova, Bratislava - Petržalka 4 Gessayova, Bratislava - Petržalka 2 Haanova, Bratislava - Petržalka 2 Holíčska, Bratislava - Petržalka 3 Košická, Bratislava - Ružinov 1 Lachova, Bratislava-Petržalka 1 Ostredkova, Bratislava - Ružinov 1 Pankúchova, Bratislava - Petržalka 1 Prokofievova, Bratislava - Petržalka 13 Rovinka, Rovinka 1 Teplická, Bratislava- Nové mesto 1 Tupolevova, Bratislava - Petržalka 6
 6. 6. 6 Turnianska, Bratislava - Petržalka 1 Vlastenecké námestie, Bratislava - Petržalka 2 6. Uplatňované vzdelávacie plány P. č. Veková kategória Uplatňovaný učebný plán 1. 2-3 Školský vzdelávací program (ďalej len ŠkVP – výchovný program školy obsahujúci úlohy zo Štátneho vzdelávacieho programu a profilácie školy), Hrami spoznávame svet (námety a návrhy na edukačné aktivity s deťmi na oblasť edukácie detí + metodický materiál pre učiteľky k plánovaniu aktivít), 2. 3-4 ŠkVP, Hrami spoznávame svet, 3. 3-4 ŠkVP, Hrami spoznávame svet, 4. 4-5 ŠkVP, Hrami spoznávame svet, 5. 4-5 ŠkVP, Hrami spoznávame svet, 6. 4-5 ŠkVP, Hrami spoznávame svet, 7. 5-6 ŠkVP, Hrami spoznávame svet, 8. 5-6 ŠkVP, Hrami spoznávame svet, Eľkoninova metóda počiatočného čítania (vytváranie predpokladov u detí pre správne zvládnutie čítania v ZŠ) 7. Fyzický počet zamestnancov a plnenie zamestnancov Materská škola Počet Zamestnanci MŠ spolu: 26 - z toho PZ* 16 Z počtu PZ: - kvalifikovaní 15 - nekvalifikovaní 1 - dopĺňajú si vzdelanie 0 6 Počet zamestnancov ŠJ kvalifikačného predpokladu pedagogických Počet - z toho NZ** Z počtu NZ - špeciálny pedagóg*** - upratovačky - ostatní 9 5 8. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy Druh vzdelávania Názov vzdelávania Počet vzdelávaných Vzdelávanie Vzdelávanie začalo pokračuje Vzdelávanie ukončené marec 2011 jún 2011 Adaptačné Aktualizačné Inovačné Špecializačné Funkčné Kvalifikačné Funkčné inovačné Rozvíjanie digitálnych informačných kompetencií 1
 7. 7. 7 Ďalšie jednorazové informačné vzdelávacími inštitúciami: semináre a školenia Názov seminára, školenia Organizátor Problémy a poruchy detí Inštitút pre verejnú správu a mládeže s učením a moderné spôsoby ich odstraňovania Poruchy učenia, správania Inštitút pre verejnú správu a koncentrácie – ADHD,ADD a ich neurofiziologické príčiny organizované akreditovanými Počet zúčastnených 1 1 Uviesť vlastné vzdelávacie aktivity organizované materskou školou pre svojich pedagogických zamestnancov: Názov vzdelávacej aktivity Práca s deťmi s poruchami výslovnosti Dopravná výchova v živote dieťaťa Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na vstup dieťaťa do ZŠ Počet zúčastnených 14 16 14 9.Aktivity organizované materskou školou Dňa Názov aktivity a cieľ aktivity Vyhodnotenie aktivity, prínos 02.10.2010 „Maľovanie oplotenia“ – maľovanie oplotenia a rozvíjanie spolupráce školy a rodiny, - skrášľovanie detského hrového areálu, - spolupráca medzi zamestnancami školy a rodičmi, - zapájanie rodičov a detí do aktivít školy, - rozvíjanie spolupráce s Rodičovským združením a spoločnosťou Plus 7, 26.10.2010 „Jeseň pani bohatá“výstavka plodov jesene a ochutnávka zdravého stravovania, - rozvíjanie povedomia o zdravom stravovaní u detí, zamestnancov školy a rodičov, - oboznamovanie detí s darmi prírody a jesene (zelenina a ovocie), 02.12.2010 „Mikuláš v MŠ“ – -rozvíjanie stretnutie s Mikulášom tradíciách, a rozdávanie darčekov, 14.15.12.2010 „Vianočné besiedky“ – - prezentácia detí pred rodičmi, prezentácia detí pred - spolupráca školy a rodiny, rodičmi, povedomia detí o predvianočných
 8. 8. 8 15.02.2011 „Fašiangy-Turíce“ – - oslava prichádzajúcich sviatkov jari v prepojení s ich rozlúčka so zimou tradíciami, využívaním folklórnych - hrové a súťaživé dopoludnie s deťmi, prvkov, 11.13.04.2011 „Veľkonočné tvorivé - spolupráca školy a rodiny, dielne“ – tradície na - výroba veľkonočných ozdôb a rozvíjanie tvorivosti Slovensku v rámci zúčastnených, príchodu sviatkov jari, 10.05.2011 „Mamička ľúbim ťa“ – - prezentácia detí a vystúpenie detí pred rodičmi, prehlbovanie vzťahu - rozvíjanie dieťaťa v emocionálnej oblasti, dieťaťa k matke, 16.21.05.2011 „Škola v prírode“ – edukácia detí v iných ako školských podmienkach, 02. – 06.06.2011 detskej - oslava sviatku detí hrovou a zábavnou formou, „Týždeň radosti “ – oslava -rozvíjanie vzťahu medzi deťmi, rodičmi sviatku detí rôznymi a zamestnancami školy, formami, -rozvíjanie detí v oblasti psychomotorických kompetencií, vzťahu k prírode, rozvoja v oblasti samostatnosti a zodpovednosti k vlastnej osobe, - predpríprava na vstup do ZŠ – emočná zrelosť detí, 14. „Výlet na Kolibu“ – -oboznamovanie sa s okolím BA a prírodným a 16.06.2011 vytváranie si vzťahu prostredím, vytváranie vzťahu k prírode, k svojmu okoliu, - rozvíjanie psychomotorických kompetencií detí 23.06.2011 -odprezentovanie získaných vedomostí „Rozlúčka s predškolákmi“ – odchádzajúcich do ZŠ pred rodičmi a deťmi, posledné vystúpenia detí - rozlúčka s kamarátmi a zamestnancami školy, v priestoroch MŠ, 11.06.2011 „Maľovanie šatní“ - spoluúčasť rodičov na skrášľovaní interiéru školy a ich podiel na rozvoji školy, v priebehu roka ( 13 krát) detí - rozvíjanie detí v citovej oblasti, „Divadelné predstavenia v MŠ“ – - obohacovanie citového prežívanie detí, obohacovanie citového - rozvíjanie vedomostí detí v oblasti spoločenského života detí, správania sa, - spoločná aktivita zamestnancov školy, rodičov a detí zameraná na obnovu inventáru školy, - prehlbovanie spolupráce rodiny a školy, - zúročenie rodičovského potenciálu, v priebehu „Projekt zvieratká“ – - rozvíjanie enviromnetálneho cítenia detí a vzťahu detí roka (3 krát) vytváranie pozitívneho k zvieratám, vzťahu detí k živej - možnosť priameho kontaktu detí so zvieratami, prírode – zvieratám, v priebehu roka „Návšteva ZŠ“ – -spoločné aktivity MŠ a ZŠ v rámci spolupráce so bezproblémový prechod detí do ZŠ, základnými školami, zamerané na
 9. 9. 9 10. Aktivity, do ktorých sa materská škola zapojila Dňa Názov aktivity a cieľ Vyhodnotenie aktivity, prínos aktivity 08.10. „Kurz plávania“- získanie 26.10.2010 zručností v oblasti predplaveckej výchovy detí, - pohybová a pre deti zaujímavá aktivita v oblasti získavania kompetencií v predplaveckej výchove, - získavanie povedomia o potrebe pohybu v živote dieťaťa v rámci zdravého životného štýlu, 15.11.2010 „O Jasietke“ – rozvíjanie estetického a emocionálneho prežívania detí, - divadelné predstavenie v priestoroch knižnice na Prokofievovej ul., - rozvíjanie povedomia detí v oblasti dramatického umenia, manipulácie s bábkami a národných tradícií, 10.01. – „Kurz korčuľovania“ 29.01.2011 získavanie pohybových návykov v oblasti korčuľovania, - rozvíjanie detí v oblasti pohybových a záujmových aktivít zameraných na rozvíjanie psychomotorických kompetencií, - pohybovými aktivitami predchádzame chorobám – vytváranie potreby pohybovať sa aj v ďalšom živote dieťaťa, 26.01. „Bienále ilustrácií“ – 28.01.2011 oboznamovanie detí s ilustráciami známych detských ilustrátorov, -rozširovanie vedomostí detí o vzniku ilustrácií, ich autorov v rámci výstavy v knižnici na Prokofievovej ul., - rozvíjanie detí v oblasti estetického cítenia, 17.05.2011 „Deti kvety zeme“ – -odprezentovanie záujmovej krúžkovej činnosti prezentácia a vystúpenie realizovanej na škole v rámci akadémie, detí na verejnosti, - rozvíjanie pohybových schopností detí a ich schopností vystúpiť na verejnosti, 22.06.2011 „Detský vodičák“ rozširovanie vedomostí detí v oblasti dopravnej výchovy, - získavanie vedomostí a zručností v oblasti dopravnej výchovy a správania sa na ceste, ako aj poskytovania prvej pomoci v rozličných situáciách, - učenie sa o doprave zážitkovou formou, 11. Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila Vyzývateľ na predkladanie projektu, resp. projekt MŠ Slovenská sporiteľňa Názov projektu Cieľ projektu a cieľová skupina Termín začatia realizácie a ukončenia realizácie „Pohyb=zdravi -získanie financií na zakúpenie 01/2011 a obnovu inventáru pre oblasť telesnej e“ výchovy, 05/2011 -využitie získaných financií na nákup športového náradia, náčinia a moderných pomôcok na pohybové aktivity, -využitie pre deti navštevujúce športový krúžok, ako aj pre všetky deti v rámci plnenia úloh v oblasti rozvíjania detí a ich psychomotorických kompetencií,
 10. 10. 10 12. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou V sledovanom školskom roku 2010/2011 nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 13. Priestorové a materiálne podmienky školy Počet PC pravidelne využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti a počet interaktívnych tabúľ využívaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti: Počet PC Počet interaktívnych tabúľ 5 0 Materská škola je umiestnená v dvojpavilónovej účelovej budove s poschodím, ktorá je určená deťom predškolského veku. Od 01.09.2009 sú deti umiestnené v 8 triedach (7 tried + 1 trieda náhradná), súčasťou budovy sú aj ostatné priestory, ktoré sú využívané na krúžkovú činnosť, inú výchovnú činnosť, alebo slúžia zamestnancom školy. Steny sú relatívne čisté – na niektorých miestach popraskané a zatečené (vytopenie budovy), vonkajšia fasáda budovy zachovalá, terasy a betónové nádoby na kvety boli vymaľované, 3 vchody do budovy sú chránené železnými mrežami, budova je chránená centrálnym signalizačným zariadením. Nedostatky týkajúce sa stavu vonkajších a vnútorných priestorov budovy, ako aj vonkajších priestorov školského areálu (chodníky) na základe bezpečnostných previerok boli nahlásené u zamestnávateľa. V denných výchovných aktivitách boli učiteľkami v maximálnej miere využívané výchovné ako aj vlastnoručne vyrobené pomôcky. Inventár didaktických pomôcok bol priebežne dopĺňaný o nové druhy na základe ponuky a financií materskej školy. Vybavenie telovýchovnej miestnosti je postačujúce, telovýchovné náčinie a náradie bolo vyhovujúce, podľa ponuky a potreby doplnené aj o nové pomôcky na cvičenie a na pohybové aktivity. V rámci veľkého počtu tried a detí je jedna telocvičňa nepostačujúca. Vybavenie tried nábytkom je štandardné, vyhovujúce požadovaným normám. V priebehu školského roka bol v štyroch triedach celkovo vymenený detský hrový nábytok za nový v rámci ďalšej plnohodnotnej edukácie smerom k deťom, k zlepšeniu estetických a hrových požiadaviek (pokračovanie výmeny nábytku aj v školskom roku 2011/2012). V rámci spolupráce s rodičmi boli zrevitalizované priestory v 2 šatniach – vymaľovanie stien a namaľovanie detských šatníkových skriniek, ako aj vymaľovanie 1 umývarky. V rámci plnenia špecifických cieľov Školského vzdelávacie programu v jednotlivých celkoch orientovaných na oblasť využívania informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) sa prevažne v rámci edukácie využívali počítače. Deti vo vekových kategóriách 4 – 6 rokov mali možnosť rozvíjať si svoje IKT kompetencie a zručnosti prácou na počítačoch v rámci jednoduchých operácií (manipulácia s myšou, kreslenie,...), orientácie na klávesnici, riešením jednoduchých edukačných softvérov (ako napr. Alík, Cirkus Šaša Tomáša, Veselá lienka,...), veľmi dobre zvládali a vedeli reagovať na pokyny z reproduktorov. V rámci výchovných aktivít mali deti možnosť oboznámiť sa s multimédiami – ako napr. ovládať funkcie Windovs Media Player – t.z. prehrávanie cd - disku). Veľmi zaujímavou hračkou – pomôckou v rámci edukácie sa pre deti stala digitálne hračka Bee – bot (v 2 triedach) s možnosťou jej programovania. V rámci zlepšenia hygienických návykov detí ako aj zamestnancov školy boli vo všetkých umyvárkach a sociálnych zariadeniach namontované dávkovače mydiel a zásobníky toaletného papiera. 14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2010/2011 je v prílohe č. 1.
 11. 11. 11 15. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení A) Škola dosiahla dobré výsledky v oblasti: - rešpektovania rozdielnej úrovne a rozvojového potenciálu detí, - individuálneho rozvoja detí a zamestnancov, - rozvíjania informačnej gramotnosti, - využívania informačných a komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacej činnosti, - intenzívneho oboznamovania detí s cudzím jazykom, - zlepšenia materiálno – technického vybavenia, - rozvíjania detí v oblasti predčitateľskej gramotnosti, - činnosti krúžkov pod vedením interných učiteliek a rozvíjania nadaných detí, - spolupráce s odborníkmi v oblasti prípravy detí na vstup do ZŠ, - spolupráce s rodičmi a zástupcami rodičov v RZMŠ a ich spoluúčasti na rozvoji školy, - prezenntácie školy na verejnosti (vystúpenia, články o činnosti MŠ), B) Škola má určité nedostatky v oblasti: - menej podpory aktívnej komunikácie detí, - nedostatočného rozvoja detských informačných kompetencií zo strany niektorých učiteliek, - vedenia a funkčnosti pedagogickej diagnostiky, - formálneho zaznamenávania výchovno-vzdelávacej činnosti, - vzdelávania pedagogických zamestnancov a aplikácie nových poznatkov do praxe, - nedostačujúcej kontrolnej činnosti riaditeľky, C) Opatrenia na zlepšenie jednotlivých oblastí, v ktorých sú nedostatky: - podporovať aktívnu slovnú zásobu detí a umožniť im podieľať sa na riadení a hodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti, - využívať ponuky vzdelávania v oblasti nadobúdania a rozvoja informačných kompetencií učiteliek, samoštúdium pedagogických zamestnancov v danej oblasti, výmena skúsenosti v rámci kolektívu, vzájomné hospitácie, - efektívne vedenie pedagogickej diagnostiky pod odborným vedením metodického združenia na škole, - inovácia pedagogického procesu, - efektívna kontrola zamestnancov, B) Ďalšie informácie o škole 1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole Priestory školy ako aj priestory na výchovno-vzdelávaciu činnosť detí sú vyhovujúce a spĺňajú hygienické podmienky na zdravý vývin, výchovu a vzdelávanie detí, ako aj prácu pedagogických a správnych zamestnancov. Vzťahy medzi zamestnancami sú na veľmi dobrej úrovni, bez riešenia kolegiálnych problémov, pracovná atmosféra vyhovujúca. Nedostatky a ich návrhy na odstránenie na základe previerok a na základe nepredvídaných udalostí (vytopenie jedálne a celej chodby v druhej časti budovy) boli nahlásené zamestnávateľovi.
 12. 12. 12 2. Voľno-časové aktivity školy Názov krúžku Prírodovedný Športový Tanečný Výtvarný Zameranie -rozvíjanie detí v oblasti enviromentálneho cítenia, -vytváranie vzťahu k živej a neživej prírode, -spoznávanie sveta a jeho zákonitostí formou bádania, skúmania a zážitkového učenia, -rozvíjanie pohybových schopností detí, -vytváranie vzťahu k pohybu a pohybovým aktivitám, -rozvíjanie športovo nadaných detí, -rozvíjanie pohybových schopností detí, ich hudobného a tonálneho cítenia, ako aj prežívania hudby, -rozvíjanie estetického cítenia detí a ich vzťahu k umeniu, -rozvíjanie detí v oblasti tvorivosti, fantázie a vlastného sebavyjadrovania, Počet detí 13 Vedenie krúžku - Alžbeta Ahmed , - interný zamestnanec, 18 - Bc. Anna Hanulay a -Mgr.Zuzana Michaleková - interné zamestnankyne 13 - Jana Gašparíková, - interný zamestnanec, 7 - Jana Gašparíková, - interný zamestnanec, 3. Spolupráca školy 3.1 Spolupráca s rodičmi detí Spoločné aktivity s rodičmi: Termín: Názov aktivity Vyhodnotenie aktivity, počet detí, prínos 02.10. 2010 „Maľovanie oplotenia“ - účasť rodičov a detí na rozvoji školy, - skrášľovanie detského hrového areálu, - počet detí: 15, počet rodičov: 46, 26.10. 2010 „Jeseň pani bohatá“ - rozvíjanie povedomia u detí ako aj ich rodičov o zdravom stravovaní spojených s ochutnávkou zdravých jedál, - vytváranie povedomia o zdravom životnom štýle, - počet detí: cca. 140, počet rodičov: cca. 130, 14.15.12. 2010 „Vianočné besiedky“ - predvianočné popoludnie s vianočnými piesňami, básňami a scénkami, - spoločné posedenie rodičov, detí a učiteliek, - počet detí: cca. 145, počet rodičov/starých rodičov: cca. 160, 11.13.04. 2011 „Veľkonočné tvorivé dielne“ - spoločné tvorenie veľkonočných ozdôb, -rozvíjanie tvorivosti a fantázie detí a rodičov, - počet detí: cca. 140, počet rodičov: cca. 130,
 13. 13. 13 10.05. 2011 „Mamička ľúbim ťa“ -sviatočné popoludnie plné básní, piesní a scénok venované mamičkám a starým mamičkám, - rozvíjanie vzťahu rodiny a školy, - počet detí: cca. 150, počet rodičov: cca. 140, 23.06. 2011 „Rozlúčka s predškolákmi“ - posledné vystúpenie detí pred odchodom do 1. roč. ZŠ a prezentovanie ich vedomostí v MŠ, - počet detí: 42, počet rodičov: cca. 60, 11.06. 2011 „Maľovanie šatní“ - pomoc rodičov pri skrášľovaní interiéru vnútorných priestorov slúžiacich deťom, - obnova starého inventáru, - počet detí: 5, počet rodičov: 15, počet zamestnancov: 5, 3.2 Spolupráca so základnou školou Materská škola spolupracovala so ZŠ Prokofievova a ZŠ Tupolevova. V priebehu školského roka boli zrealizované spoločné aktivity s určitým cieľom a zameraním na bezproblémový prechod detí do 1. ročníka ZŠ. Vysoko hodnotíme spoluprácu s mestskou knižnicou, ktorá sa nachádza v budove ZŠ Prokofievova, ktorá poskytla deťom, ako aj pedagogickým zamestnancom množstvo podnetných akcií s rôznorodým výchovným a estetickým zameraním. 3.3 Spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie V rámci spolupráce s PPP Hrobákova bola u 5-6 roč. detí vykonaná predbežná depistáž školskej zrelosti priamo v materskej škole s následným vyhodnotením testov a oboznámením rodičov s výsledkami, ako aj individuálnymi konzultáciami rodičov s psychologičkou priamo v poradni. 3.4 Spolupráca so školskou jedálňou Materská škola vysoko hodnotí a oceňuje, že v jej priestoroch sa nachádza školská kuchyňa, ktorá v čase svojej prevádzky pripravuje a varí stravu pre deti, ako aj zamestnancov školy. Strava má rozmanitý charakter, spĺňa všetky výživové hodnoty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého vývinu a rastu detí. Škola je zapojená do Mliečneho programu a programu Školské ovocie, čím je jedálny lístok pre deti obohatený o prísun vitamínov, ktoré sú súčasťou podpory detí v rámci zdravého životného štýlu a predchádzania vzniku obezity. Strava sa deťom podáva v troch etapách v školskej jedálni, ktorá sa nachádza pri školskej kuchyni. Školská kuchyňa je neoddeliteľnou súčasťou v rámci prípravy ochutnávok zdravého stravovania pre deti, ich rodičov a zamestnancov školy pri organizovaní školských aktivít. Recepty zdravých a chutných nátierok si našli svoje miesto v mnohých domácnostiach. 3.5 Spolupráca s fyzickými a právnickými osobami (neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, atď. ) Materská škola intenzívne a efektívne spolupracovala s členmi výkonného výboru Rodičovského združenia pri materskej škole (občianske združenie), ktorí plnohodnotne zastupovali ostatných rodičov detí a podieľali sa na celkovom rozvoji školy a jeho modernizácii na základe požiadaviek riaditeľky. Stretnutia boli realizované v priebehu roka podľa potreby.
 14. 14. 14 3.6 Iná spolupráca Materská škola v priebehu školského roka aktívne spolupracovala s: a)Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v rámci realizácie pedagogickej praxe na materskej škole a účasti pedagogických zamestnancov na vzdelávaní realizovaných fakultou, b)Logopedickou ambulanciou MUDr. Sečanskej zo zdravotného strediska na Záporožskej ul. v rámci logopedickej depistáže a vyšetrenia detí v oblasti správnej výslovnosti, ako aj konzultácií logopedičky s učiteľkami na triede a s rodičmi. Na základe výsledkov vyšetrenia detí mali rodičia možnosť navštevovať s deťmi logopedickú ambulanciu s cieľom odstrániť rečové poruchy detí, c)Šport - komplexom TEMPO, PaedDr. Juraj Hečko v rámci organizovania a účasti detí na športových aktivitách organizovaných na základe ponuky v rámci ich ďalšieho rozvoja v oblasti pohybových a mimoškolských aktivít, c)Zubnou ambulancia MUDr. Janečkovej (gymnázium Haanova) v rámci stomatologickej prevencie detí, následných návštev v sprievode rodičov v ambulancii na základe podpísanej zmluvy a krátkej prednášky pre deti a zamestnancov školy v rámci získavania správnych návykov ústnej hygieny, d) Spoločnosťou Plus sedem v rámci obohacovania interiéru triedy, ktorá bola zriadená pre deti ich zamestnancov, ako aj v rámci dopĺňania zásob kancelárskych potrieb. Na základe platnej zmluvy podpísanej medzi spoločnosťou a zriaďovateľom v rámci pomoci MŠ, ako aj na základe potrieb školy, bol do školskej kuchyne zakúpený jedálenský príbor pre všetky deti, poháre s držiakom pre 3 ročné deti, taniere a tácky pre zamestnancov školy, ako aj hrnce a drobný kuchynský materiál na základe potreby zamestnancov školskej kuchyne. Finančne prispeli aj na zakúpenie farieb na maľovanie oplotenia školského areálu. 3.7 Prezentácia školy v masmédiách Materská škola si odprezentovala svoju činnosť článkom v Petržalských novinách (júl 2011), autorom bola pani učiteľka Marta Svobodová. Záver: Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy Na základe koncepčného zámeru rozvoja školy sa škola orientovala a splnila ciele v oblasti: 1)Modernizácie výchovno–vzdelávacieho procesu v rámci efektívneho využívania informačno-komunikačných technológií v rámci rozvoja detí, ako aj pedagogických zamestnancov: -využívaním IKT a detských výučbových programov v rámci edukácie smerujúcich k rozvoju kognitívnych kompetencií detí, -v rozvoji zručností detí, ako aj pedagogických zamestnancov v oblasti práce s počítačom, ako aj s ostatnou výučbovou technikou, -účasťou kolektívu na vzdelávaní v oblasti IKT v rámci ponúk a vzdelávacích aktivít Metodického centra, 2)Zvyšovania pohybovej aktivity detí v rámci ich pobytu v materskej škole: -efektívnym zaraďovaním pohybových aktivít v priebehu dňa, -využívaním možností na pohyb a pohybové aktivity poskytovaných školou – telocvičňa a novovybudovaný areál školského dvora, ako aj možností v blízkosti školy – detské hrové ihrisko a športový areál, -realizovaním spoločných telovýchovných aktivít v areáli školského dvora v rámci projektu školy „Cvičí celá škola“, -uskutočňovaním športových olympiád v priebehu školského roka (2x),
 15. 15. 15 -uskutočňovaním vychádzok k Chorvátskemu ramenu a vodnej nádrži Draždiak, -aktívnou činnosťou športového krúžku na škole pod vedením interných zamestnancov zameraného na rozvoj športovo nadaných detí, ako aj detí s oslabeným zdravým, 3)Modernizácie a revitalizácie vnútorných a ostatných priestorov školy: - výmenou detského hrového a edukačného nábytku v 4 triedach, - namontovaním dávkovačov mydla a zásobníkov na toaletný papier vo všetkých umývarkach ako aj v v hygienických priestoroch pre dospelých, -výmenou vodovodných batérií pre deti ako aj dospelých, -revitalizáciou detských šatníkových skriniek - maľovanie v 3 šatniach a vymaľovania stien v 2 šatniach a 1 umývarke, -vymaľovaním určitej časti oplotenia školského areálu.

×