• Save
NOAH.no - Overvåking av den marine resipient
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

NOAH.no - Overvåking av den marine resipient

on

 • 913 views

Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya

Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya

Statistics

Views

Total Views
913
Views on SlideShare
911
Embed Views
2

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 2

http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  NOAH.no - Overvåking av den marine resipient NOAH.no - Overvåking av den marine resipient Presentation Transcript

  • Overvåking av den marine resipient ved NOAH Langøya v. Mats Walday - NIVA
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya
   • -Årlige undersøkelser siden 1996
   • -Endrede forutsetninger underveis
    • 1998 -forurensede masser med lave konsentrasjoner av organiske- og uorganiske miljøgifter
    • 2008 –dypere utløp, fylling av masser i nordbruddet over kote null, økte nitrogenutslipp
   • -Formål
    • Miljøtilstand
    • Utvikling / trender
    • Årsakssammenheng
    • Tiltak
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya
   • Kvalitetselementer
    • Blåskjell
    • Sedimenter
    • Strandsamfunn
    • Bunnsamfunn
    • Avløpsvann (NOAH)
    • (Vannmasser
    • Strømberegninger
    • Spredningsmålinger)
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya
   • Måleparametre
    • Metaller
    • As, Ba, Mo, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Cu
    • Organiske miljøgifter
    • Dioksin, plane PCB, PCB, PAH
    • Tinnorganisk
    • TBT, DBT, MBT, TPhT, DPhT, MPhT
    • Sedimentmiljø
    • Benthic Habitat Quality index
    • Diversitet
    • %TTS, TOC, %<63µm
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vann-masser
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Inn-lagring avløps-vann
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Strøm
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Spred-ning 19. feb Spred-ning 20. feb
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Blåskjell Blåskjell er ofte benyttet til miljøgiftovervåkning av marine sjøområder, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i det internasjonale marine overvåkings-programmet for miljøgifter, CEMP Blåskjell er fastsittende dyr som tar opp miljøgifter fra vannet og oppkonsentrerer disse i varierende grad.
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter Innholdet av miljøgifter i sedimentene er avhengig av tilførslene til resipienten samt avsetningsforholdene. På den samme måte som for blåskjell reflekterer også sedimentenes innhold av miljøgifter tilførselen, men over et lenger tidsperspektiv.
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimentundersøkelser – sediment profile imaging (SPI)
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimentundersøkelser – miljøgifter Sist undersøkt i 2006 (hvert 5. år) Kjerneprøvetaking på akkumulasjonsbunn 6 stasjoner + kontroll Analyse av 0-1 cm
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Strandsoneundersøkelser Svake overkonsentrasjoner av næringssalter som nitrogen og fosfor kan virke gunstig på organisme-samfunnet i fjæra ved at arts-rikdommen øker (gjødslingseffekt). På grunt vann vil effekter fra næringssaltpåvirkning vise seg i de biologiske samfunnene i strandsonen. Ved høyere overkonsentrasjoner av næringssalter vil de negative effektene dominere. Noen få tolerante arter blir begunstiget og øker i mengde på bekostning av artsrikheten.
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya 2 stasjoner + kontroll på Mølen Snorkling – registrering av alger og dyr Strandsoneundersøkelser
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya
   • Noen resultater
    • Vannmasser
    • Blåskjell
    • Sedimenter
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vann-masser -oksygen
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Vannmasser -næringssalter Den gode korrelasjonen mellom innhold av ammonium i vannet og konsentrasjon av sporstoff indikerer at fortynning til største del er bestemmende for ammoniumkonsentrasjonen Det var ingen forhøyede verdier av nitrat eller fosfat i utslipps-skya.
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Blåskjell -metaller
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - bly Signifikant økende trend 1996-2007 (også Hg og Cd)
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya TBT KPAH
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya dioxin PCB7
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter - SPI Dårligere forhold (klasse III) ble observert, nær utslippet og ved en stasjon nordvest for utslippet. De tre stasjonene som havnet i kategorien ”mindre god” var ikke mye dårligere enn de øvrige stasjonene. For det meste var tilstanden god (klasse II).
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter – metaller (2006) Tilstanden på de dype sedimentstasjonene var god, men med moderat forurensning fra bly og nikkel i mange av prøvene.
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Sedimenter – organiske miljøgifter (2006) Bortsett fra meget høye verdier av TBT i sedimentene var konsentrasjonene av de øvrige stoffene omtrent like eller lavere enn observert i 2001. Forklaringen til økningen i TBT må trolig ligge i nye tilførsler fra lokale kilder.
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya
   • Overvåking 2008 og videre
    • Miljøgiftundersøkelser i blåskjell
    • Sedimentundersøkelser SPI
    • Strandsoneundersøkelser
    • Videobefaring av bunnområder på gruntvann (0-40m)
    • Faunaundersøkelser på bløtbunn
    • Miljøgifter i sedimenter hvert 5. år
  • Oppsummering
   • Blåskjellprøvene viser for det meste en god tilstand - bedring i forhold til tidligere år
   • Stasjon B3 ved bulkkaia er stasjonen med den alvorligste forurensingen. Problemet begrenset til et mindre område. Tiltak mot spill ved lossing av avfall har vist seg vellykket
   • Strandsoneundersøkelsene gir ingen indikasjoner på redusert biologisk kvalitet ved Langøya
   • Sedimentprøvene viser for det meste god tilstand, unntak en prøve på TBT, trolig en lokal kilde
   • Det er antageligvis flere forurensningskilder i området enn NOAH-Langøya som påvirker tilstanden
   • Generelt er tilstanden utenfor Langøya god
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya … takk !
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - kvikksølv Signifikant økende trend 1996-2007
  • Overvåking av den marine resipient ved Langøya Trend - kadmium Signifikant økende trend 1996-2007