Resum de l'Estudi sobre l'Impacte Econòmic del Turisme a Osona

794 views

Published on

Estudi sobre l'impacte econòmic del turisme a Osona

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resum de l'Estudi sobre l'Impacte Econòmic del Turisme a Osona

 1. 1. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONATRETS RELLEVANTS DE L’ECONOMIA D’OSONAL’economia d’Osona representava, el 2011, al voltant de l’1,8% del PIB català.Aquest pes econòmic és molt semblant al seu pes demogràfic, un 2% de lapoblació de Catalunya, al dels llocs de treball ubicats a la comarca, un 1,9%, ial nivell de renda dels residents que obtenen, en conjunt, un 1,8% de la rendatotal catalana.Gràfic 1. Comparació de la distribució del PIB per grans sectors - 2011 Primari Indústria Construcció Serveis 1,8% 5,8% 1,8 % 19,9% 29,4% 7,5% 56,2% 70,8% 8,5% Catalunya Osona PIB: 194.708,62 Milions € PIB: 3.427,14 Milions €Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Caixa Catalunya i el model SIM-SOE 1
 2. 2. La comparança amb la distribució global catalana mostra l’especialitzacióindustrial d’Osona, que aporta al voltant del 30% del PIB total, i agrícola iramadera, que triplica el pes de la mitjana de Catalunya i aporta pràctica-ment un 6% del PIB. La indústria alimentària de la comarca, que es nodreixde matèria primera local, configura un clúster que és una de les peces clausde l’economia osonenca. (Veure Gràfic 1).Tot i així, l’evolució econòmica recent mostra una economia que ha crescutper sota de la mitjana catalana, tant en el cicle expansiu, com en la intensi-tat en que l’ha afectada la crisi, amb el resultat d’una taxa d’atur que estàper sobre la mitjana catalana.QUANTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICAL’any 2011, la comarca d’Osona ha rebut 190.000 viatgers, ha generat al’entorn de 430.000 pernoctacions en allotjaments turístics i prop de1.260.000 pernoctacions en segones residències.L’oferta d’Osona és una de les més diversificades respecte a la tipologiade les places d’allotjament. Els hotels representen el 0,7% de l’oferta deplaces de Catalunya i l’1,55% de les places respecte al total provincial. Estroben molt distribuïts per la comarca, amb major presència a Vic i rodaliesi als municipis del Montseny, específicament a Seva, que concentra més del 2
 3. 3. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONA80% de l’oferta de places de 4 estrelles al resort El Montanyà, tot un refe-rent de tradició hotelera i esportiva.Gràfic 2. L’oferta hotelera a Osona 2011 Oferta d’establiments Oferta de places C-17 Resta municipis 24,85% Vidrà C-37 Seva EIX DIAGONAL 27,40% Montesquieu Santa Maria Alpens de Besora Sora Sant Quirze de Besora Prats de Sant Pere Lluçanès Sant Agustí de Torelló de Lluçanès 3,58% Lluçà Sant Vicenç Sant Orís Tona Perafita Boi de de Torelló 4,56% Sant Lluçanès Les Santa Maria Martí Masies Rupit i Pruit Sant Julià de Corcó d’Albars de de Vilatorta Vic Sobremunt 16,76% Voltregà 4,66% Prats de Olost Santa Tavertet Rupit i Pruit Torelló Sant Viladrau Lluçanès Cecília Roda Les 5,59% 5,83% Bartomeu 6,76% de Voltregà de TerMasies del de Roda Grau Gurb Oristà Tavèrnoles Vilanova Folgueroles de Sau Santa Eulàlia Vic Calldetenes de Riuprimer Santa Sant 4 estrelles Eugènia Sadurní 30% 1 estrella Malla Berga Vilatorta d’Osormort 23% C-25 EIX TRANSVERSAL Muntanyola Taradell Espinelves Tona Seva Viladrau Collsuspina C-25 Balenyà EIX TRANSVERSAL el Brull Centelles 2 estrelles 25% Hotels de 4 estrelles 3 estrelles 22% Hotels de 3 estrelles Sant Martí de Centelles Hotels de 2 i 1 estrella C-17 2.040 placesFont: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat 3
 4. 4. Els càmpings representen l’1,1% de l’oferta de places de Catalunya i el 7,2% res-pecte al total de la província de Barcelona. Es tracta d’instal·lacions majoritària-Gràfic 3. Oferta de càmpings a Osona 2011 Oferta d’establiments Oferta de places C-17 Sant Sadurní d’Osormort C-37 6% Vidrà EIX DIAGONAL Rupit i Pruit Montesquieu Santa Maria 7% Alpens de Besora Taradell Sora Sant Quirze 23% de Besora Espinelves Sant Pere 9% Sant Agustí de Torelló de Lluçanès Lluçà Orís Sant Vicenç Sant Perafita Boi de de Torelló Sant Lluçanès Les Santa Maria Centelles Martí Masies de Corcó Rupit i Pruit 10% de Vilanova d’Albars Sobremunt de Sau Voltregà Prats de 13% Olost Santa Tavertet Lluçanès Sant Cecília Santa Eugènia Les Bartomeu Roda de Berga de Voltregà Masies Vidrà del de Ter 10% Grau de Roda Olost 12% Gurb 10% Oristà Tavèrnoles Vilanova Folgueroles de Sau Santa Eulàlia Vic Calldetenes de Riuprimer Santa Sant Eugènia Sadurní Tercera Malla Berga Vilatorta d’Osormort 24% Primera C-25 24% EIX TRANSVERSAL Muntanyola Taradell Espinelves Tona Seva Viladrau Collsuspina C-25 Balenyà EIX TRANSVERSAL el Brull Centelles De primera categoria Sant Martí De segona categoria Segona de Centelles 52% C-17 De tercera categoriaFont: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat 4
 5. 5. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONAment orientades al lloguer de parcel·les a usuaris permanents i caravanes, unatipologia de campistes que s’ha vist molt afectada per la crisi. Per fer-hi front,s’estan promocionant zones de bungalows que permetin allargar la temporada,millorar l’oferta de serveis i atraure noves tipologies d’usuaris. (Veure Gràfic 3).Osona, amb el 6,6%, ocupa la tercera posició entre les comarques catalanes enoferta de places de turisme rural. El model predominant és la masoveria o habi-tatge unifamiliar fora de nucli de població, que es lloga en règim de casa sencera.La comarca compta també amb una significativa oferta de cases de colònies.L’ECONOMIA DEL TURISMEL’òptica de la demanda. La despesa turística. L’anàlisi des de l’òpticade la demanda permet obtenir les magnituds econòmiques del turisme demanera acurada, i fer estimacions sobre el seu futur.El punt de partida ha estat estimar la despesa generada a la zona pels visi-tants que hi arriben. Aquest s’han dividit en tres tipologies:•  que pernocten a la comarca (que a partir d’ara anomenarem turistes) Els•  que es desplacen en excursions d’un sol dia sense quedar-se a dormir Els (visitants)•  que disposen d’una segona residència a Osona Els 5
 6. 6. L’any 2011, Osona va rebre, en conjunt, una despesa turística de 93,3 milionsd’euros. En el cas dels turistes, la despesa efectuada a la comarca es potxifrar en uns 38,2 milions d’euros, mentre que les visites d’un dia van gene-rar una despesa de 29,5 milions d’euros i les segones residències aportenuna despesa anual a la zona d’uns 25,6 milions d’euros. (Veure Gràfic 4).L’òptica de l’oferta. Especialització per territoris. L’índex d’especialit-zació turística es calcula a partir de la quota de l’impost d’activitats eco-Gràfic 4. Distribució de la despesa turística a Osona el 2011 93,3 milions d’€ 32% Visitants 27% 2a Residència Turistes 41% 2011Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts 6
 7. 7. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONAnòmiques en els epígrafs turístics, que són, bàsicament, els establimentshotelers. L’oferta turística de la zona representaria actualment el 0,38% deltotal de Catalunya, i el 0,23 si es defineix l’índex d’especialització relativa,que matisa el seu pes en funció de la població de cada territori.A escala municipal, només Seva i Rupit i Pruït tenen una especialitzaciósuperior a la catalana. Cal tenir en compte, però, que aquest índex turísticno considera els temes relacionats amb la segona residència, fet signifi-catiu en forces municipis de la comarca, i que es basa en infraestructuraturística hotelera, el que pot significar una certa subvaloració en modelsturístics tan relacionats amb la natura com és el cas d’Osona.La comparança de les dades sobre especialització turística del 2010 ambel que hi havia el 2004, confirma la tendència a la creixent centralització del’activitat turística al voltant de Barcelona, ciutat que augmenta de mane-ra molt important els seus índex turístics, i de que retruc impulsa els delsmunicipis més propers.En canvi, l’índex d’especialització turística a Osona ha mostrat una fortatendència a la reducció, passant del 0,4 que enregistrava la comarca el2004, fins el ja esmentat 0,23 del 2010. Atès que el càlcul d’aquest índex esfa en relació a la globalitat de Catalunya, el que índica aquesta pèrdua d’es-pecialització és simplement que la comarca ha evolucionat per sota la ques’ha produït al conjunt de Catalunya, molt influït, com s’acaba d’argumentar, 7
 8. 8. pel comportament de l’entorn de Barcelona, i per una estructura turísticamolt centrada en les comarques costaneres.IMPACTE SOBRE EL PIB I L’OCUPACIÓLa utilització de la matriu de coeficients tècnics de la taula input-outputpermet avaluar que les activitats turístiques han generat, el 2011, un PIBa la zona valorat en uns 59,4 milions d’euros, el que significa un 1,7% del’economia de tota l’àrea, i possibilita l’existència de prop de 1.200 llocs detreball. Els turistes aporten al voltant del 0,7% del PIB d’Osona, mentre lasegona residència i els visitants d’un dia representen cadascun d’ells un0,5%. (Veure Gràfic 5).L’efecte multiplicador se situa en un 1,08 que vol dir que, per cada euro devalor afegit que es crea a la zona en activitats estrictament turístiques, esgeneren, també a la zona, altres 0,08 euros bé en segments productius queabasteixen al turisme o bé derivades de les rendes generades pel turisme.La xifra anterior fa referència exclusivament a l’activitat que es porta a ter-me dins la comarca. Cal tenir en compte també l’anomenat efecte spillover,és a dir, la incidència que genera fora de la comarca la despesa realitzada enactivitats turístiques a Osona. Aquests efectes spillover es poden xifrar en 40milions d’euros, que afecten majoritàriament a l’economia catalana, i en molta 8
 9. 9. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONAmenor mesura a les economies espanyoles i estrangeres. En termes laborals,aquesta producció es materialitza en uns 560 llocs de treball. (Veure Gràfic 6).L’hoteleria i la restauració són els més beneficiats, ja que aporten gairebéuna quarta part del nou PIB generat a Osona, però l’impacte es traslladatambé a un ampli ventall d’activitats, tant terciàries com industrials.Gràfic 5. Efectes del turisme sobre l’economia de la zona el 2011 En percentatge sobre el PIB turístic de la zona Distribució entre les 3 tipologies (%) 59,4 Milions € 1,7% del PIB Visitants 2a Residència 0,5% 2a. Turistes Residència Turistes 28% 42% 0,5% Visitants 30% 0,7% 59,4 Milions € 1,7 % del PIB %Font: Model Sim-Turístic 9
 10. 10. Territorialment, en termes relatius, el pes del turisme és més gran en elspetits municipis de muntanya. Els municipis de la Plana, amb una economiamés diversificada i amb més dimensió, mostren una estructura productivaon el turisme és menys important. Tot i així, si es fes l’anàlisi en valors abso-Gràfic 6. istribució del PIB generat a la comarca per sectors productius el 2011 D (en % sobre el total) Hoteleria i restauració 26,7% Comerç 17,8% Indústria 13,7% Serveis personals 8,1% Oci i cultura 8,3% Serveis a les empreses 8,7% Transport 4,9% Resta 11,9%Aquesta distribució és sobre l’impacte global, independentment d’on s’hagi produït l’increment de PIB. Inclou efectesdirectes, indirectes i induïtsFont: Model Sim-Turístic. 10
 11. 11. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONAluts, Vic, amb una gran atracció de visitants d’un dia i una estructura d’aco-lliment que es correspon al seu paper de capital interior, és la que aportaun major PIB turístic i, juntament amb Seva, representarien una quarta partdel total.ESCENARIS DE FUTUR A L’HORITZÓ 2022S’ha fet un exercici de prospectiva per tal d’avaluar quin en pot ser el poten-cial futur. Per fer-ho s’ha dissenyat un model que utilitza la tècnica delsescenaris.El primer escenari és el que s’ha anomenat tendencial, ja que segueix lamateixa tendència de creixement de la demanda per tipologies que s’hamantingut en els darrers 5 anys a Osona, amb una mitjana d’incrementde 1,99% de les pernoctacions en hotels, càmpings i cases rurals. Aquestcreixement també s’ha aplicat als visitants d’un dia i a d’altres tipologiesturístiques, com les cases de colònies, mentre que, per les segones resi-dències, s’ha mantingut el comportament de la darrera dècada en quant aun progressiu procés de transformació de segones a primeres residències.Si es compleixen les hipòtesis de l’escenari tendencial, a l’horitzó 2022l’aportació del turisme a l’economia d’Osona es pot xifrar en uns 69,7 milionsd’euros, és a dir, un increment del 17% respecte la xifra actual. En termes 11
 12. 12. relatius, aportaria un 1,7% del PIB de la comarca, un percentatge similara l’actual ja que l’escenari sobre l’evolució de l’economia d’Osona és forçapositiva, el que fa que el pes relatiu del turisme es mantingui.El segon escenari s’ha elaborat a partir de les previsions del Pla deMarketing de la Província de Barcelona (PMPB) sobre l’evolució delGràfic 7. portació del turisme al PIB d’Osona a l’horitzó 2022 en els diferents A escenars 2a. residència 93,4 M€ 89,6 M€ 2,3% del PIB Visitants 2,1% del PIB 15% Turistes 69,7 M€ 16% 1,7% del PIB 59,4 M€ 1,7% del PIB 31% 20% 32% 28% 33% 30% 54% 52% 47% 42% 2011 Tendencial PMPB Internaciona- lització 2022Font: Model Sim-Turístic 12
 13. 13. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONAnombre de turistes i excursionistes que visitaran la comarca en els propersanys. En concret, preveu que el nombre de turistes augmenti a un ritmedel 5,5% anual, i que el de visitants ho faci al 4,0% anual. El PIB generat perles activitats turístiques a la zona augmentaria fins a 89,6 milions d’euros,un 28% superior a l’escenari tendencial, i el pes sobre l’economia comarcalaugmentaria fins el 2,1%.Finalment, el tercer escenari és el que s’ha anomenat d’internacionalit-zació. En aquest escenari es planteja un exercici teòric per avaluar quinsserien els efectes en el cas que l’increment de turistes que planteja el Plade Marketing de la província de Barcelona, en hotels i cases rurals, s’acon-seguís exclusivament amb l’arribada d’estrangers, que tenen actualmentun nivell de despesa un 12,5% superior al turisme nacional, percentatgeque podria ser del 17% ateses les previsions de l’evolució del nivell de ren-da. El PIB turístic augmentaria fins els 93,4 milions d’euros, un 2,3% del PIBde la comarca. (Veure Gràfic 7).CONCLUSIONSResultat de la riquesa territorial d’Osona són les seves diferents ofertesturístiques, una combinació de factors d’atracció emergents, de natura icultura, per a un turisme respectuós amb l’entorn i que valora la relacióamb el territori, la natura i el patrimoni. La capital, Vic, és el principal centre 13
 14. 14. d’atracció cultural, comercial i de restauració i, dins la variada gama de pai-satges de muntanya que envolten la Plana, es manté l’oferta de municipisd’estiueig de gran tradició i zones naturals amb una gran personalitat.Osona és també una comarca amb un ampli i diversificat teixit productiu iempresarial on, comparativament, el pes del turisme és relativament petit.De totes maneres, un PIB de quasi 60 milions d’euros és important en valorabsolut, quan es tradueix en forma de sous, salaris i beneficis a la comarca,més uns efectes addicionals que repercuteixen sobre la resta de l’economiacatalana.Els escenaris de futur que s’han plantejat, fins i tot el tendencial, són ambi-ciosos i engrescadors per una comarca on el turisme té un importantpotencial de desenvolupament si aprofita i treu més rendiment del modeli les estructures de que disposa. Mantenir el pes del sector vol dir que elcreixement del turisme ha de tenir una evolució similar a la resta de l’eco-nomia d’Osona. Augmentar el seu pes relatiu és un escenari assolible, teninten compte que es posiciona en mercats emergents i que el grau d’ocupacióde l’oferta existent és relativament baix.Tot plegat exigeix actituds pro actives, apostar per la qualitat de la destina-ció i de les empreses que ofereixen els serveis, així com una major coordi-nació territorial i d’interrelació pública-privada, per assolir els millors resul-tats en un sector tan competitiu com el turisme. 14
 15. 15. IMPACTE ECONÒMIC DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA A OSONAL’estudi doncs s’ha centrat en posar en relleu la problemàtica i oportunitatsdel turisme en aquesta comarca, i quantificar la seva importància econò-mica actual i futura. El seu objectiu és ajudar a mobilitzar iniciatives i col·laboracions per fer front amb èxit a aquests reptes. Esperem que aquesttreball aporti alguna idea per trobar el camí. 15

×