Primena Zakona o upravljanju otpadom u poljoprivredi

1,436 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Primena Zakona o upravljanju otpadom u poljoprivredi

 1. 1. Primena Zakona o upravljanju Primena zakona o upravljanju otpadom otpadom 04 – Ekološko inženjerstvo u poljoprivredi Dr Dragoljub Šević, dr Aleksandar Marić, Nebojša Brkljač M.Sc. This paper presents the part of research conducted under the project III 46001 funded by Ministry of science and technological development of Republic of Serbia. Ovaj rad predstavlja deo istraživanja relizovanih na projektu III46001 finasiranom od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije 1/391/14 1
 2. 2. ŽIVOTNA SREDINA DANAS Primena zakona o upravljanju otpadom Zbog brzog rasta industrijske infrastrukture u poslednjih decenija i ograničene mogućnosti ekosistema, zagađenje životne sredine i 04 – Ekološko inženjerstvo posledice po zdravlje i bezbednost ljudi došli su do kritične tačke. 2/392/14 2
 3. 3. Najznačajniji ekološki problemi u svetu: • ograničen prostor za izgradnju, • smanjenje prirodnih resursa, • porast broja stanovnika, Primena zakona o upravljanju otpadom • velika degradacija i zagađenost prirode i svih medijuma, • povećanje zagađenosti atmosfere, hidrosfere, 04 – Ekološko inženjerstvo • smanjenje mogućnosti za ishranu, • nedostatak vode za piće, • ugrožavanje i gubitak biodiverziteta, • sve više beskućnika, sve više obolelih ljudi od novih civilizacijskih bolesti, • stvaranje velike količine smeća i dr. 3/393/14 3
 4. 4. STANJE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPI • Stanovništv o Evrope čini 12% ukupne svetske populacije. • Evropa sa zemljama OECD troši ukupno 82% energije i stvara Primena zakona o upravljanju otpadom oko 70% otpada. • Evropa poseduje 8% svetskih slatkovodnih resursa, a u potrošnji vode učestvuje sa 15%. 04 – Ekološko inženjerstvo • Godišnje se u gradovima produkuje 350kg otpada po osobi. • Krajem osamdesetih Zapadna Evropa je proizvodila oko 330 miliona tona industrijskog otpada godišnje, a Centralana i Istočna 520 miliona tona. • U upotrebi je 100 hiljada različitih vrsta hemikalija. • Evropa emituje 25% globalnog zagađenja koje uzrokuje kisele kiše. 4/394/14 4
 5. 5. STANJE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI PO PITANJU GENERISANJA OTPADA KOMUNALNI OTPAD Primena zakona o upravljanju otpadom 04 – Ekološko inženjerstvo 5/395/14 5 Morfološki sastav komunalnog otpada
 6. 6. STANJE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI PO PITANJU GENERISANJA OTPADA KOMUNALNI OTPAD Primena zakona o upravljanju otpadom 04 – Ekološko inženjerstvo Generisane količine komunalnog otpada po stanovniku – dnevno 6/396/14 6
 7. 7. STANJE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI PO PITANJU GENERISANJA OTPADA INDUSTRIJSKI OTPAD Primena zakona o upravljanju otpadom 04 – Ekološko inženjerstvo 7/397/14 7 Generisane količine neopasnog otpada - 2008
 8. 8. STANJE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI PO PITANJU GENERISANJA OTPADA INDUSTRIJSKI OTPAD Primena zakona o upravljanju otpadom 04 – Ekološko inženjerstvo 8/398/14 8 Generisane količine opasnog otpada - 2008
 9. 9. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Osnovne odredbe - Ovim zakonom uređuju se: • vrste i klasifikacija otpada; • planiranje upravljanja otpadom; Primena zakona o upravljanju otpadom • subjekti upravljanja otpadom; • odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; 04 – Ekološko inženjerstvo • organizovanje upravljanja otpadom; • upravljanje posebnim tokovima otpada; • uslovi i postupak izdavanja dozvola; • prekogranično kretanje otpada; • izveštavanje o otpadu i baza podataka; • finansiranje upravljanja otpadom; • nadzor, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje 9/399/14 9 otpadom.
 10. 10. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Osnovne odredbe - Cilj ovog zakona je da se obezbede i osiguraju uslovi za: 1. upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina; Primena zakona o upravljanju otpadom 2. prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog 04 – Ekološko inženjerstvo štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu; 3. ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta; 4. razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada; 5. sanaciju neuređenih odlagališta otpada; 6. praćenje stanja postojećih i novoformiranih odlagališta otpada; 10/3910/14 10 7. razvijanje svesti o upravljanju otpadom.
 11. 11. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Osnovne odredbe - Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi I životne Primena zakona o upravljanju otpadom sredine, kontrolom i merama smanjenja: 1) zagađenja voda, vazduha i zemljišta; 04 – Ekološko inženjerstvo 2) opasnosti po biljni i životinjski svet; 3) opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara; 4) negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti; 5) nivoa buke i neprijatnih mirisa. 11/3911/14 11
 12. 12. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Osnovne odredbe - Odredbe ovog zakona NE PRIMENJUJU se na: 1) radioaktivni otpad; 2) gasove koji se emituju u atmosferu; Primena zakona o upravljanju otpadom 3) otpadne vode, osim tečnog otpada; 4) mulj iz kanalizacionih sistema i sadržaj septičkih jama, 04 – Ekološko inženjerstvo osim mulja iz postrojenja za tretman mulja; 5) otpad životinjskog porekla (leševi životinjskog porekla i njihovi delovi i sastavni delovi životinjskog tela koji nisu namenjeni ili bezbedni za ishranu ljudi, kao i konfiskat) iz objekata za uzgoj, držanje, klanje životinja, kao i iz objekata za proizvodnju, skladištenje i promet proizvoda životinjskog porekla, fekalne materije sa farmi i druge prirodne, neopasne supstance koje se koriste u 12/3912/14 12 poljoprivredi;
 13. 13. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Osnovne odredbe - 6) otpad iz rudarstva koji nastaje istraživanjem, iskopavanjem, preradom i skladištenjem mineralnih sirovina, kao i jalovina iz rudnika i kamenoloma; Primena zakona o upravljanju otpadom 7) otpad koji nastaje pri traženju, iskopavanju, prevozu i konačnoj obradi ili uništavanju minsko-eksplozivnih i 04 – Ekološko inženjerstvo drugih bojnih sredstava i eksploziva; 8) slama i drugi neopasan poljoprivredni ili šumski materijal koji se nalazi u prirodi i koristi u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije iz takve biomase postupcima ili metodama koje nemaju štetan uticaj na životnu sredinu i ne ugrožavaju zdravlje ljudi. 13/3913/14 13
 14. 14. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Osnovne odredbe - Upravljanje otpadom zasniva se na sledećim načelima (1): 1) Načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu 2) Načelo blizine i regionalnog pristupa upravljanju otpadom 3) Načelo hijerarhije upravljanja otpadom Primena zakona o upravljanju otpadom Hijerarhija upravljanja otpadom predstavlja redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom: • prevencija stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje 04 – Ekološko inženjerstvo korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada; • ponovna upotreba, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu; • reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda; • iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada (kompostiranje, spaljivanje uz iskorišćenje energije i dr.); • odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanje bez iskorišćenja energije, ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje. 14/3914/14 14
 15. 15. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Osnovne odredbe - Upravljanje otpadom zasniva se na sledećim načelima (2): 4) Načelo odgovornosti Primena zakona o upravljanju otpadom Proizvođači, uvoznici, distributeri i prodavci proizvoda koji utiču na porast količine otpada odgovorni su za otpad koji nastaje usled njihovih aktivnosti. Proizvođač snosi najveću odgovornost jer utiče na sastav i 04 – Ekološko inženjerstvo osobine proizvoda i njegove ambalaţe. Proizvođač je obavezan da brine o smanjenju nastajanja otpada, razvoju proizvoda koji su reciklabilni, razvoju tržišta za ponovno korišćenje i reciklažu svojih proizvoda. 5) Načelo "zagađivač plaća" Zagađivač mora da snosi pune troškove posledica svojih aktivnosti. Troškovi nastajanja, tretmana i odlaganja otpada moraju se uključiti u cenu proizvoda. 15/3915/14 15
 16. 16. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Vrste i klasifikacija otpada - Vrste otpada u smislu ovog zakona su: 1) komunalni otpad (kućni otpad); Primena zakona o upravljanju otpadom 2) komercijalni otpad; 3) industrijski otpad. 04 – Ekološko inženjerstvo Otpad, u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, može biti: 1) inertni; 2) neopasan; 3) opasan. 16/3916/14 16
 17. 17. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Vrste i klasifikacija otpada - Komunalni otpad jeste otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan Primena zakona o upravljanju otpadom otpadu iz domaćinstva. Komercijalni otpad jeste otpad koji nastaje u preduzećima, 04 – Ekološko inženjerstvo ustanovama i drugim institucijama koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada Industrijski otpad jeste otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma 17/3917/14 17
 18. 18. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Vrste i klasifikacija otpada - Inertni otpad jeste otpad koji nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama; ne rastvara se, ne sagoreva ili na drugi način fizički ili hemijski reaguje, nije Primena zakona o upravljanju otpadom biološki razgradiv ili ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na način koji može da dovede do zagađenja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi; ukupno 04 – Ekološko inženjerstvo izluživanje i sadržaj zagađujućih materija u otpadu i ekotoksičnost izluženih materija moraju biti u dozvoljenim granicama, a posebno ne smeju da ugrožavaju kvalitet površinskih i/ili podzemnih voda Neopasan otpad jeste otpad koji nema karakteristike opasnog otpada 18/3918/14 18
 19. 19. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Vrste i klasifikacija otpada - Opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od Primena zakona o upravljanju otpadom opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan. 04 – Ekološko inženjerstvo 19/3919/14 19
 20. 20. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Subjekti upravljanja - Ispitivanje otpada vrši se radi klasifikacije otpada za: 1) prekogranično kretanje; Primena zakona o upravljanju otpadom 2) tretman otpada; 3) odlaganje otpada. 04 – Ekološko inženjerstvo Ispitivanje otpada vrše stručne organizacije i druga pravna lica koja su ovlašćena za uzorkovanje i karakterizaciju prema obimu ispitivanja za koja su akreditovana, u skladu sa zakonom. 20/3920/14 20
 21. 21. Početak Katalog Zahtev za otpada razvrstavanje DT – A1 otpada Razvrstavanje otpada Direktor organizacije Zahtev za prema poreklu Izveštaj o razvrstavanje ispitivanju otpada Izveštaj o otpada ispitivanju DT – A2 otpada Razvrstavanje otpada Akreditovana prema karakteru i laboratorija kategorijama Izveštaj o Izveštaj o ispitivanju ispitivanju otpada otpada DT – A3 Zahtev Strana Izrada izjave o otpadu i Direktor organizacije razlozima izvoza Izjava o otpadu i razlozima izvoza DT – A4 Primena zakona o upravljanju otpadom Zahtev Strana Formiranje fokalnog Države Strane mesta Rešenje o Izveštaj o formiranju ispitivanju fokalnog mesta otpada DT – A5 Zahtev Strana Dijagram logističkih aktivnosti Izrada Obaveštenja o Direktor organizacije prekograničnom Obaveštenje o kretanju otpada 04 – Ekološko inženjerstvo prekograničnog kretanja prekograničnom Izveštaj o kretanju otpada ispitivanju otpada DT – A6 Zahtev Strana Izrada Dokumenta o Direktor organizacije otpada (deo 1) prekograničnom Dokument o kretanju otpada prekograničnom Obaveštenje o kretanju otpada prekograničnom DT – A7 kretanju otpada Slanje Obaveštenja nadležnim organima države izvoza, tranzita i uvoza Potvrda prijema Obaveštenja Obaveštenje o prekograničnom DT – A8 kretanju otpada Odobravanje postupka Države Strane prekograničnog kretanja Pismena saglasnost za kretanje otpada Da li je dokumentacija o Korekcija Ne prekograničnom kretanju Direktor organizacije dokumentacije kompletna? Da Ne Da li je korekcija dokumentacije moguća? 21/3921/14 21 Da
 22. 22. Zahtev izvoznika otpada Opšta i posebna dokumentacija DT – A9 (Prilog 4) Država izvoza (R Izdavanje dozvole za Srbija) izvoz Dozvola za izvoz otpada Zahtev izvoznika DT – A10 otpada Pakovanje otpada i Prevoznik otpada Dozvola za utovar Izveštaj o izvoz otpada Izveštaj o pakovanju i pakovanju i utovaru otpada utovaru otpada Zahtev Strana DT – A11 Izrada transportne Prevoznik otpada Dokumentacija dokumentacije prema ADR propisana ADR Dokumentacija Dokument o propisana ADR prekograničnom Primena zakona o upravljanju otpadom kretanju otpada DT – A12 Obrada izvozne Države Strane dokumentacije Dokumentacija propisana ADR Ne Da li je propisana izvozna Dijagram logističkih aktivnosti dokumentacija kompletna? Dokumentacija propisana ADR Da Dokument o 04 – Ekološko inženjerstvo prekograničnog kretanja prekograničnom DT – A13 Obaveštenje o kretanju otpadaprekograničnomkretanju otpada Transport i carinjenje Dokumentacija propisana ADR otpada Države Strane otpada (deo 2) Dokument o prekograničnom DT – A14 kretanju otpada Prevoznik i primalac Prijem otpada u otpada Obaveštenje o postrojenje za tretman Obaveštenje o prekograničnom prekograničnom kretanju otpada kretanju otpada Dokument o Dokument o prekograničnom DT – A15 prekograničnom kretanju otpada kretanju otpada Tretman otpada Primalac otpada Dokument o prekograničnom Dokument o kretanju otpada prekograničnom DT – A16 kretanju otpada Slanje povratne informacije izvozniku otpada o završenom postupku tretmana i odlaganja Primalac otpada otpada Dokument o prekograničnom Dokument o kretanju otpada prekograničnom DT – A17 kretanju otpada Prijem i arhiviranje Dokumenta o Direktor organizacije prekograničnom kretanju 22/3922/14 22 otpada Dokument o prekograničnom kretanju otpada Kraj
 23. 23. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Planiranje upravljanja otpadom- Plan upravljanja otpadom mora da sadrži: 1) dokumentaciju o otpadu koji nastaje u procesu rada postrojenja, kao i o otpadu čije iskorišćenje vrši operater Primena zakona o upravljanju otpadom tog postrojenja ili čije odlaganje vrši operater (vrste, sastav i količine otpada); 04 – Ekološko inženjerstvo 2) mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja proizvodnje otpada, posebno opasnog otpada; 3) postupke i načine razdvajanja različitih vrsta otpada, posebno opasnog i otpada koji će se ponovo koristiti, radi smanjenja količine otpada za odlaganje; 4) način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada; 5) mere zaštite od požara i eksplozija; 6) mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. 23/3923/14 23 Ne odnosi se na postrojenja čija je delatnost upravljanje otpadom
 24. 24. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Planiranje upravljanja otpadom- Proizvođač otpada dužan je da: 1) sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada; Primena zakona o upravljanju otpadom 2) pribavi izveštaj o ispitivanju otpada i obnovi ga u slučaju promene tehnologije, promene porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera otpada i čuva izveštaj najmanje pet godina; 3) pribavi odgovarajuću potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole 04 – Ekološko inženjerstvo u skladu sa ovim zakonom; 4) obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom (slajd 14); 5) sakuplja otpad odvojeno u skladu sa potrebom budućeg tretmana; 6) skladišti otpad na način koji minimalno utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu; 7) preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom; 8) vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže; 9) odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom; 24/39 10) omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektima,24/14 24 postrojenjima i dokumentacijom.
 25. 25. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Organizovanje upravljanja otpadom - Kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada, osim otpada iz domaćinstva. Proizvođač, odnosno vlasnik otpada mora da klasifikuje otpad pre Primena zakona o upravljanju otpadom otpočinjanja kretanja otpada. Proizvođač, odnosno vlasnik otpada mora čuvati kopije dokumenata o otpremi otpada sve dok ne dobije primerak popunjenog Dokumenta o 04 – Ekološko inženjerstvo kretanju otpada od primaoca kojim se potvrđuje da je otpad prihvaćen. Ako proizvođač, odnosno vlasnik u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca, mora pokrenuti postupak provere kretanja otpada i dužan je da o nalazu izvesti ministarstvo, bez odlaganja, kao i nadležni organ autonomne pokrajine, ako se kretanje otpada vrši na teritoriji autonomne pokrajine. Proizvođač, odnosno vlasnik otpada čuva kompletirani Dokument o kretanju otpada najmanje dve godine. 25/3925/14 25
 26. 26. PRAVILNIK O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA I UPUTSTVU ZA Primena zakona o upravljanju otpadom NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) 04 – Ekološko inženjerstvo Obrazac Dokumenta o kretanju otpada sastoji se od četiri istovetna primerka od kojih prvi primerak zadržava vlasnik otpada, drugi primerak prevoznik otpada, treći primerak primalac otpada, a četvrti primerak primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema otpada. 26/3926/14 26
 27. 27. Dokument o kretanju otpada (neopasnog) Primena zakona o upravljanju otpadom Deo A - Podaci o otpadu (popunjava proizvođač/vlasnik otpada) 1. Vrsta otpada 2. Klasifikacija otpada Indeksni broj: Pripadnost Q listi: (označiti) 04 – Ekološko inženjerstvo 3. Masa otpada 4. Način pakovanja otpada 5. Izveštaj o ispitivanju otpada Broj i datum izdavanja: 27/3927/14 27
 28. 28. Dokument o kretanju otpada (neopasnog) Deo B - Proizvođač/vlasnik otpada 1. Naziv proizvođača/vlasnika 2. Adresa Opština proizvođača/vlasnika Mesto Primena zakona o upravljanju otpadom Poštanski broj Ulica i broj Telefon 04 – Ekološko inženjerstvo Telefaks 3. Proizvođač/vlasnik otpada Proizvođač  (označiti) Vlasnik  Operater postrojenja za  upravljanje otpadom Dozvola Broj i datum izdavanja: Predviđen način Operacija Operacija postupanja sa otpadom: R  D  4. Datum predaje otpada 28/3928/14 28 Potpis
 29. 29. Dokument o kretanju otpada (neopasnog) Deo C - Transport otpada 1. Naziv prevoznika otpada 2. Adresa prevoznika otpada Opština Primena zakona o upravljanju otpadom Mesto Poštanski broj Ulica i broj 04 – Ekološko inženjerstvo Telefon Telefaks 3. Način transporta 4. Relacija 5. Ruta kretanja 6. Dozvola za prevoznike otpada Broj i datum izdavanja: 7. Datum prijema otpada Potpis Datum predaje otpada 29/3929/14 Potpis 29
 30. 30. Dokument o kretanju otpada (neopasnog) Deo D - Primalac otpada 1. Naziv primaoca 2. Adresa primaoca Opština Mesto Primena zakona o upravljanju otpadom Poštanski broj Ulica i broj Telefon Telefaks 04 – Ekološko inženjerstvo 3. Primalac (označiti) Postrojenje za  skladištenje otpada Postrojenje za  tretman otpada Postrojenje za  odlaganje otpada Dozvola Broj i datum izdavanja: 4. Datum predaje otpada 30/3930/14 30 Potpis
 31. 31. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Izveštavanje o otpadu - IZVEŠTAVANJE Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan Primena zakona o upravljanju otpadom je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji. 04 – Ekološko inženjerstvo Pravna lica, odnosno preduzetnici koji učestvuju u prometu otpada dužni su da Agenciji dostavljaju podatke o vrsti i količini otpada, uključujući i sekundarne sirovine koje su stavljene u promet, na propisan način. Definisano: PRAVILNIK O OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU SA UPUTSTVOM ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010) 31/3931/14 31
 32. 32. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Finansiranje upravljanja otpadom - Troškovi upravljanja otpadom utvrđuju se prema količini i svojstvima otpada u skladu sa načelom "zagađivač plaća" i obuhvataju: Primena zakona o upravljanju otpadom 1) troškove odvojenog sakupljanja otpada; 2) troškove prevoza otpada; 04 – Ekološko inženjerstvo 3) troškove drugih mera upravljanja otpadom koje nisu pokrivene prihodom ostvarenim prometom otpada; 4) troškove uklanjanja otpada koji je nepoznato lice odložilo izvan deponije; 5) troškove projektovanja i izgradnje postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje otpada, troškove rada postrojenja, troškove zatvaranja, njegovog naknadnog održavanja nakon prestanka njegovog rada. 32/3932/14 32
 33. 33. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Finansiranje upravljanja otpadom - Odgovornost proizvođača i vlasnika otpada Primena zakona o upravljanju otpadom Proizvođač ili vlasnik otpada snosi troškove sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada. 04 – Ekološko inženjerstvo Troškove uklanjanja otpada odloženog izvan deponije, čije poreklo ne može da se utvrdi, odnosno ustanovi njegova veza sa proizvođačem, odnosno licem koje ga je odložilo, snosi jedinica lokalne samouprave. 33/3933/14 33
 34. 34. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Finansiranje upravljanja otpadom - Cena usluga za upravljanje otpadom Pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost sakupljanja, Primena zakona o upravljanju otpadom transporta, skladištenja, tretmana ili odlaganja otpada naplaćuje svoje usluge prema ceni utvrđenoj u skladu sa zakonom. 04 – Ekološko inženjerstvo Cena usluge se određuje u zavisnosti od: • vrste, • količine, • karakteristika otpada i učestalosti usluge, • kao i od dužine i uslova transporta otpada i ostalih okolnosti koje utiču na cenu organizacije upravljanja otpadom. 34/3934/14 34
 35. 35. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Nadzor - Inspekcijski nadzor Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona Primena zakona o upravljanju otpadom i propisa donetih za njegovo izvršavanje vrši ministarstvo. Inspekcijski nadzor vrši se preko inspektora za zaštitu 04 – Ekološko inženjerstvo životne sredine u okviru delokruga. 35/3935/14 35
 36. 36. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Kaznene odredbe - 1. Privredni prestupi Primena zakona o upravljanju otpadom Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako: 04 – Ekološko inženjerstvo 1) obavlja poslove bez plana upravljanja otpadom ili ne vrši njegovo ažuriranje u propisanom roku; 2) skladišti otpad na mestima koja nisu tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada, u centrima za sakupljanje, transfer stanicama i drugim lokacijama ili po isteku propisanog roka za privremeno skladištenje 3) ... 36/3936/14 36
 37. 37. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Kaznene odredbe - 2. Prekršaji Primena zakona o upravljanju otpadom Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako: 04 – Ekološko inženjerstvo 1) ne klasifikuje otpad na propisan način, odnosno ne izvrši ispitivanje otpada, u skladu sa ovim zakonom; 2) ne izvrši preuzimanje sopstvenih proizvoda koji posle upotrebe postaju opasan otpad, bez naknade troškova, odnosno ako tu obavezu ne prenese na drugo pravno lice; 3) ... 37/3937/14 37
 38. 38. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM - Kaznene odredbe - 3. Prekršaj odgovornog lica u organu državne uprave, imaocu javnih ovlašćenja, odnosno ovlašćenom Primena zakona o upravljanju otpadom pravnom licu Novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kazniće 04 – Ekološko inženjerstvo se za prekršaj odgovorno lice u organu državne uprave, odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave, imaocu javnih ovlašćenja, odnosno ovlašćenom pravnom licu, ako: 1) ne donese plan upravljanja otpadom, 2) ... 38/3938/14 38
 39. 39. “Mi nismo zemlju nasledili od naših predaka već smo je pozajmili od naših potomaka” Primena zakona o upravljanju otpadom Indijanski poglavica Bik koji sedi 04 – Ekološko inženjerstvo HVALA NA PAŽNJI! 39/3939/14 39

×