นวัตกรรม

362 views

Published on

แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจาณญาณ ชุดนิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เล่มที่ ๑

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นวัตกรรม

 1. 1. ๓๓
 2. 2. ๓๓
 3. 3. ก คำนำ การอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทาให้ เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาความรู้เรื่องต่างๆ การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ แต่การสารวจการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ปัญหาที่สาคัญในการอ่านของผู้เรียนคือ อ่านแล้วจับใจความสาคัญไม่ได้ ไม่สามารถสรุป ประเด็นได้ ไม่สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ไม่สามารถแยกใจความสาคัญกับใจความ รองได้ ทาให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร ด้วยปัญหาดังกล่าวทางผู้ศึกษาจึงได้จัดทาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชุด นิทานพื้นบ้านภาคอีสานขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งอาศัยแผนการจัด การเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชุด นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน และคู่มือประกอบการใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ทาให้นักเรียนเกิด ความกระตือรือร้น สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม ที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน ให้กาลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดทาแบบฝึกทักษะ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชุด นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญเล่มนี้ จะช่วยพัฒนา การเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนในการศึกษาการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรียน ได้เป็นอย่างดี และเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาสืบไป ประภา โพธิ์กิ่ง
 4. 4. สำรบัญ หน้า คานา .......................................................................................................................................... ก สารบัญ ....................................................................................................................................... ข มาตรฐานการเรียนรู้ ..................................................................................................................... ๑ สาระสาคัญ ................................................................................................................................. ๑ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ............................................................................................................... ๑ จุดประสงค์การเรียนรู้ ................................................................................................................. ๒ คาแนะนาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชุด นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ .................................................................... ๒ นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง หูดสามเปา ..................................................................................... ๔ แบบฝึกหัด ตอนที่ ๑ ............................................................................................................ ๗ แบบฝึกหัด ตอนที่ ๒ ........................................................................................................... ๑๐ บรรณานุกรม ............................................................................................................................... ๑๔ ผู้จัดทา ........................................................................................................................................ ๑๕ ข สำรบัญ
 5. 5. ๑ มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องใช้สติปัญญา ความคิด และเหตุผล เพื่อวิเคราะห์ ใคร่ครวญ และตัดสินว่าสารที่อ่านนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ และสามารถประเมินค่าสิ่งที่อ่านว่าดี มีประโยชน์ อย่างไรบ้าง จึงควรฝึกฝนให้เกิดความชานาญ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ สำระสำคัญ แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ ชุด นิทำนพื้นบ้ำนภำคอีสำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ เรื่อง หูดสำมเปำ นักเรียนสามารถอ่านนิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง หูดสามเปา ตามขั้นตอนการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณได้ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
 6. 6. ๒ ๑. จุดประสงค์ด้ำนควำมรู้ สามารถอ่านนิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง หูดสามเปา ตามขั้นตอนการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณได้ ๒. จุดประสงค์ด้ำนทักษะกระบวนกำร ๒.๑ จาความหมายของคา ข้อความ หรือประโยค ในเรื่อง หูดสามเปา ได้ ๒.๒ เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน สรุปมโนทัศน์ของเรื่อง เรียงลาดับเหตุการณ์ หรือเล่าเรื่อง หูดสามเปา ได้ ๒.๓ นาเหตุการณ์ และถ้อยคา หรือประโยคที่ได้จากการอ่าน เรื่อง หูดสามเปา ไปเปรียบเทียบหรือแก้ปัญหาในชีวิตได้ ๒.๔ วิเคราะห์แยกแยะ รายละเอียดของเนื้อเรื่อง เช่น บุคลิกภาพของตัวละครหรือลักษณะพิเศษ ที่ทาให้เหตุการณ์สาคัญของเรื่อง หูดสามเปา ได้ ๒.๕ สังเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ คติ สานวน สุภาษิตที่เกี่ยวข้องในเรื่อง หูดสามเปา ได้ ๒.๖ ประเมินค่า พิจารณาตัดสินข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นรวมทั้งคุณค่า เหตุผล และความ ประทับใจที่ได้รับจากการอ่านเรื่อง หูดสามเปา ได้ ๓. จุดประสงค์ด้ำนเจตคติ ๓.๑ รู้หน้าที่และทางานตามที่ได้รับมอบหมาย ๓.๒มีความอดทนและมุ่งมั่นจนปฏิบัติงานได้สาเร็จ จุดประสงค์กำรเรียนรู้
 7. 7. ๓ คำแนะนำกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ ชุด นิทำนพื้นบ้ำนภำคอีสำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๑. ครูควรศึกษา และทาความเข้าใจในเรื่องของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งประโยชน์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ๒. แนะนาขั้นตอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทั้ง ๖ ขั้นตอนให้นักเรียนได้ทราบ ดังนี้ ๒.๑ จาความหมายของคา ข้อความ หรือประโยค ๒.๒ เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน สรุปมโนทัศน์ของเรื่อง เรียงลาดับเหตุการณ์ หรือเล่าเรื่องได้ ๒.๓ นาเหตุการณ์และถ้อยคา หรือประโยคที่ได้จากการอ่านไปเปรียบเทียบ หรือแก้ปัญหาในชีวิตได้ ๒.๔ วิเคราะห์แยกแยะรายละเอียดของเนื้อเรื่อง เช่น บุคลิกภาพของตัวละคร หรือลักษณะพิเศษที่ทาให้เหตุการณ์สาคัญของเรื่อง ๒.๕ สังเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ คติ สานวน สุภาษิตที่เกี่ยวข้อง ๒.๖ ประเมินค่า พิจารณาตัดสินข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นรวมทั้งคุณค่า เหตุผล และความประทับใจที่ได้รับจากการอ่าน ๓. แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ชุด นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วยนิทานพื้นบ้านจานวน ๑๒ เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้น ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จานวน ๒ ตอน
 8. 8. ๔ หูดสำมเปำ แต่ชายคนนี้กลับเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป เพราะเป็นหูดทั่วไปทั้งตัว จนชาวบ้านขนานนามว่า ท้าวหูดสามเปา หมายถึง คนที่หูดมาก เพราะเขามีหูดขึ้นตะปุ่มตะป่าทั่วทั้งตัว วันหนึ่ง ได้มีพระธิดาองค์หนึ่ง อยากเสวยแตงเที่ยวหาซื้อที่ไหนๆ ก็ไม่มี จนไปได้ที่ไร่ ของท้าวหูดสามเปา จึงทรงซื้อแตงไปประกอบอาหารอย่างมากมาย อยู่มาไม่นาน พระธิดา ได้ทรงตั้งครรภ์ขึ้นทั้งๆ ที่ยังไม่มีพระสวามี เมื่อสืบสวนดูก็รู้ว่าเป็นเพราะท้าวหูดสามเปาใช้น้าปัสสาวะรดแตงนั่นเอง พระบิดาทรงโกรธมากที่พระธิดา มีพระครรภ์กับท้าวหูดสามเปาชายยากจน น่ารังเกียจ จึงทรงขับไล่พระธิดาให้ออกจากวัง ไปอยู่กับท้าวหูดสามเปา ยังมีชายคนหนึ่ง ทาไร่แตงอยู่นอกเมือง ด้วยความขยันขันแข็งจนมีผลิตผลมากมายที่ ไร่ของเขา ปลูกแตงไว้หลายชนิด ใครอยากกินแตงไม่ว่าชนิดไหนมาที่ไร่
 9. 9. ๕ พระธิดาจาใจต้องไปอยู่กับท้าวหูดสามเปาชาวไร่แตง แรกๆ ก็ทรงระทมทุกข์พระทัย จนแทบจะเสวยไม่ได้ บรรทมไม่หลับ แต่เมื่อทรงรู้จักทาใจให้ยอมรับกับสภาพ ความเป็นจริง ทาจิตใจให้สงบ มีสติดารงอยู่กับปัจจุบัน ไม่หวนคิดถึงอดีต ไม่โหยหา อนาคตทาปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วชีวิตจะได้ดีเองสักวันหนึ่ง ชีวิตคนขึ้นอยู่กับความคิดของคนคนนั้น ใครคิดเช่นไร ชีวิตของเขาก็ย่อม จะเป็นเช่นนั้น เมื่อพระธิดาทรงคิดแต่ในแง่ดี ชีวิตของพระองค์ก็ค่อยๆ ดาเนินไปอย่างมีความสุข มากขึ้น พระองค์ทรงปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่จากเจ้าหญิงเป็นสาวสามัญชน จากชาววังเป็นชาวบ้านจนกระทั่งทรงสามารถช่วยงานสามีได้อย่างดีทีเดียว ทั้งสองอยู่ร่วมกันมาจนมีบุตรน้อยด้วยกัน ๑ คน จะกล่าวถึงลิงตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ในป่า ใกล้ไร่แตงของท้าวหูดสามเปา ลิงตัวนี้ มีกลองวิเศษอยู่ใบหนึ่ง ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน มันนาติดตัวไปด้วยเสมอ เจ้าลิงตัวนี้มีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่ง คือมันชอบแกล้งท้าวหูดสามเปาเป็นประจา โดยตีกลองให้ลาต้นพืชผักหักงอล้มพังพาบไปบ้าง ให้ผลพืชเช่นแตงร่วงหลุดจากขั้วบ้าง วันหนึ่งท้าวหูดสามเปาจับลิงนั้นได้ แล้วทาท่าว่าจะฆ่าให้ตาย ลิงกลัวตาย จึงเอากลองไถ่แลกชีวิตไว้ โดยได้บอก ความวิเศษของกลองไว้ว่า “กลองนี้เป็นกลองวิเศษ คือ เป็นกลองสารพัดนึกท่านคิดปรารถนา อยากได้อะไร ก็ให้ตีกลองนี้ ก็จะได้สิ่ง ที่หวังดังปรารถนา”
 10. 10. ๖ ท้าวหูดสามเปาปล่อยลิงเป็นอิสระ กล่าวคาขอบคุณ แล้วหันมาพินิจพิจารณา ดูกลองวิเศษอย่างมีความหวังอะไรสักอย่างหนึ่ง ขณะนั้น ท้าวหูดสามเปาได้คานึงถึงรูปร่างหน้าตาของตนที่มีหูดผุดขึ้นเต็มไปหมด คิดว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่ตนจะได้มีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเสียที จึงอธิษฐานจิต แล้วตีกลองขึ้น ทันใดนั้น ตุ่มหูดต่างๆ บนร่างกายของท้ายหูดสามเปา ก็หายกลายเป็นชายรูปงาม หน้าตาหล่อเหลาจนใครๆ ต้องหันมามองกันเป็นตาเดียว จากนั้นเขาก็ตีกลองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยอธิษฐานจิตขอเปลทองคาให้ลูกนอน ต่อมาทั้งสองสามีภริยาได้ปรึกษากันหาวิธีเอาชนะพระทัยพระราชา (ผู้เป็นพระราชบิดาของพระธิดา) จึงอธิษฐานแล้วตีกลองเอาบ้านเมือง ตีกลองเอาข้าทาส บริวาร จนได้กลายเป็นคนมั่งคั่งเหนือใครๆ เมื่อชื่อเสียงของเขาเลื่องลือระบือไปไกลเขาจึงกลายเป็นคนที่ใครๆ อยากรู้จัก อยากคบหาสมาคมด้วย แม้แต่พระราชาเมื่อทรงได้ยินเรื่องราวของเขากับพระธิดาที่ได้ช่วยกันสร้างฐานะ จนเจริญก้าวหน้า มิหนาซ้ายังโชคดีมีชัย ได้กลองวิเศษมาอีกถึงกับรับสั่งให้เสนา มหาอามาตย์ชวนกันไปเชื้อเชิญเขาและ ภริยาเข้าเมืองและทรงยอมรับเขาเป็น พระราชบุตรเขย กับทั้งสถาปนาเขาเป็น กษัตริย์ขึ้นครองราชย์ปกครองบ้านเมือง แทนพระองค์นับแต่นั้นมา
 11. 11. ๗ แบบฝึกหัด ตอนที่ ๑ เรื่อง หูดสำมเปำ ชื่อ .................................. นำมสกุล .......................... ชั้น ................ เลขที่ ๑. จำควำมหมำยของคำ ข้อควำม หรือประโยค คำศัพท์ต่อไปนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร พระราชา หมายถึง พระราชธิดา หมายถึง พระราชโอรส หมายถึง ทรงพระครรภ์ หมายถึง บรรทม หมายถึง คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถำมดังต่อไปนี้ ๒. เข้ำใจเนื้อหำที่อ่ำน สรุปมโนทัศน์ของเรื่อง เรียงลำดับเหตุกำรณ์ หรือเล่ำเรื่องได้ ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุกำรณ์ของนิทำนพื้นบ้ำนเรื่อง หูดสำมเปำ ดังต่อไปนี้ ชายชาวไร่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในไร่แตงนอกเมือง พระธิดาทรงพระครรภ์ เนื่องจากเสวยแตงของชายชาวไร่ ท้าวหูดสามเปาขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป พระธิดาองค์หนึ่งอยากเสวยแตง จึงได้เสวยแตงของชายชาวไร่ พระราชาเชิญท้าวหูดสามเปาเข้าเมือง ท้าวหูดสามเปาจับลิงที่มีกลองวิเศษได้ ท้าวหูดสามเปากลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม พระราชาทรงขับไล่พระธิดาออกนอกวัง โดยให้ไปอยู่กับท้าวหูดสามเปา ชื่อเสียงของท้าวหูดสามเปาเป็นที่ระบือไกล เนื่องจากมีทรัพย์เป็นอันมาก ท้าวหูดสามเปาได้รับเมือง และข้าทาสบริวาร
 12. 12. ๘ ๓. นำเหตุกำรณ์และถ้อยคำ หรือประโยคที่ได้จำกกำรอ่ำนไปเปรียบเทียบหรือแก้ปัญหำ ในชีวิตได้ ๓.๑ จำกลักษณะนิสัยของท้ำวหูดสำมเปำในนิทำน นักเรียนสำมำรถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงไร ตอบ ๓.๒ จำกลักษณะนิสัยของพระธิดำในนิทำน นักเรียนสำมำรถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่ำงไร ตอบ ๔. วิเครำะห์แยกแยะรำยละเอียดของเนื้อเรื่อง เช่น บุคลิกภำพของตัวละคร หรือลักษณะพิเศษ ที่ทำให้เหตุกำรณ์สำคัญของเรื่อง ให้นักเรียนบอกถึงบุคลิกภำพของตัวละครในนิทำนพื้นบ้ำน เรื่อง หูดสำมเปำ ดังนี้ ๔.๑ พระรำชำ ๔.๒ ท้ำวหูดสำมเปำ ๔.๓ พระธิดำ ๔.๔ ลิงป่ำ ๕. สังเครำะห์โดยเปรียบเทียบกับสถำนกำรณ์ คติ สำนวน สุภำษิตที่เกี่ยวข้อง “บุญมำ ปัญญำก็ช่วย ที่ป่วยก็หำย ที่หน่ำยก็รัก” หมำยถึง
 13. 13. ๙ “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม” หมำยถึง ๖. ประเมินค่ำ พิจำรณำตัดสินข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นรวมทั้งคุณค่ำ เหตุผล และควำมประทับใจที่ได้รับจำกกำรอ่ำน ๖.๑ นิทำนพื้นบ้ำนเรื่องหูดสำมเปำ มีคติสอนใจอย่ำงไร ตอบ ๖.๒ นักเรียนสำมำรถนำมำใช้ในกำรดำรงชีวิตได้อย่ำงไร ตอบ
 14. 14. ๑๐ ๑. เพรำะเหตุใดชำวบ้ำนจึงขนำนนำมชำยคนนั้นว่ำ “ท้ำวหูดสำมเปำ” ________________________________________ ________________________________________ ๒. ท้ำวหูดสำมเปำมีอุปนิสัยอย่ำงไร ________________________________________ ________________________________________ ๓. พระธิดำตั้งครรภ์กับท้ำวหูดสำมเปำได้อย่ำงไร ________________________________________ ________________________________________ ๔. เพรำะเหตุใด พระรำชำจึงทรงขับไล่พระธิดำออกจะวัง ________________________________________ ________________________________________ ๕. เพรำะเหตุใดพระธิดำจึงปรับตัวให้เข้ำกับสภำพที่เป็นอยู่จำกเจ้ำหญิง เป็นสำวสำมัญชนได้ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ แบบฝึกหัด ตอนที่ ๒ เรื่อง หูดสำมเปำ ชื่อ .................................. นำมสกุล .......................... ชั้น ................ เลขที่ แบบฝึกหัดตอนที่ ๒.๑ ให้นักเรียนตอบคำถำมดังต่อไปนี้
 15. 15. ๑๑ ๖. เพรำะเหตุใดลิงจึงมอบกลองวิเศษให้แก่ท้ำวหูดสำมเปำ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ๗. กลองวิเศษ มีควำมวิเศษอย่ำงไร ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ๘. ท้ำวหูดสำมเปำอธิษฐำนขอสิ่งใดบ้ำงจำกกลองวิเศษ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ๙. ท้ำวหูดสำมเปำและพระธิดำทรงเอำชนะพระรำชำอย่ำงไร ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ๑๐. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้ำง จำกเรื่อง “หูดสำมเปำ” ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
 16. 16. ๑๒ ๑. ท้ำวหูดสำมเปำประกอบอำชีพอะไร ก. ทานา ข. ทาไร่ ค. ค้าขาย ง. หาปลา ๒. ข้อใดคือควำมหมำยของ “ท้ำวหูดสำมเปำ” ก. คนมีปานมาก ข. คนมีหูดมาก ค. คนมีรอยสัก ง. คนมีตุ่มมาก ๓. เพรำะเหตุใดพระธิดำจึงตั้งครรภ์ ก. เสวยอาหารจากท้าวหูดสามเปา ข. หลงรักท้าวหูดสามเปา ค. เสวยแตงจากไร่ของท้าวหูดสามเปา ง. อธิษฐานขอบุตรจากกลองวิเศษ ๔. ท้ำวหูดสำมเปำใช้สิ่งใดรดน้ำแตงในไร่ ก. น้าปัสสาวะ ข. มูลสัตว์ ค. น้าสะอาด ง. น้าวิเศษ ๕. ลิงแกล้งท้ำวหูดสำมเปำอย่ำงไร ก. ขโมยกินแตงในไร่ ข. ตีกลองให้แตงหลุดจากขั้ว ค. ตีกลองให้ต้นแตงเหี่ยวเฉา ง. เหยียบต้นแตงให้หัก ๖. สิ่งใดที่ลิงนำติดตัวอยู่เสมอ ก. ขลุ่ยวิเศษ ข. ปีวิเศษ ค. ซอวิเศษ ง. กลองวิเศษ ๗. เพรำะเหตุใดลิงจึงมอบกลองวิเศษ ให้ท้ำวหูดสำมเปำ ก. เพื่อไถ่ชีวิต ข. เพื่อแลกกับแตง ค. สานึกผิด ง. สงสารท้าวหูดสามเปา ๘. ท้ำวหูดสำมเปำอธิษฐำนสิ่งใดให้ลูก ก. ของเล่น ข. บ้านเมือง ค. เปลทองคา ง. บริวาร แบบฝึกหัดตอนที่ ๒.๒ให้นักเรียนกำกบำททับข้อที่ถูกต้องที่สุด
 17. 17. ๑๓ ๙. ท้ำวหูดสำมเปำและพระธิดำทรงเอำชนะพระทัยพระรำชำอย่ำงไร ก. ตีกลองเอาบ้านเมืองและบริวาร ข. ตีกลองปราบศัตรู ค. ตีกลองเอาทรัพย์สินเงินทอง ง. ตีกลองแย่งชิงบ้านเมืองจากพระราชา ๑๐. ข้อใดคือคติเตือนใจที่ได้จำก เรื่อง หูดสำมเปำ ก. การมีความกตัญญูกตเวที ข. การมีสติในการดารงชีวิต ค. การมีความซื่อสัตย์สุจริต ง. การมีความเมตตากรุณา
 18. 18. ๑๔ บรรณำนุกรม กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. กรอบมำตรฐำนกำรเรียนรู้และ สำระกำรเรียนรู้ หมวด วิชำภำษำไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖ ________. กำรจัดสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมหลักสูตรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕ ________. คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุครุภัณฑ์, ๒๕๔๕ ________. กำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมหลักสูตรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน. พุทธศักรำช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖ เอกรัตน์ อุดมพร. รวมนิทำนพื้นบ้ำนประจำจังหวัดภำคอีสำน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ พัฒนาศึกษา ,๒๕๕๑ เอื้อยนาง และรชนิศ พานิชกิจ. นิทำนพื้นบ้ำนลำว อีสำน. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น,๒๕๕๒
 19. 19. ๑๕ ประวัติผู้จัดทำ ชื่อ-สกุล : นางประภา โพธิ์กิ่ง วัน เดือน ปี เกิด : ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๓ ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ สถำนที่ทำงำน : โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๒ หมู่ที่ ๙ ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประวัติกำรศึกษำ : พ.ศ. ๒๕๑๕ ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฏร์วิทยาคม) พ.ศ. ๒๕๑๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนท่าตูม (ประชาเสริมวิทย์) พ.ศ. ๒๕๒๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสุรวิทยาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ป.กศ.สูง (วิชาเอกสังคม) วิทยาลัยครูสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๙ ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทนาฏศิลป์ วิทยาลัยครูสุรินทร์

×