Presentation1

173 views

Published on

Dattguru Mitramandal's Dattajayanti utsav 2013.Sponsership Praposal

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation1

 1. 1. p`stavanaa maharaYT/acaI mhNaUna ek vaOiSaYTpUNa- saMskRtI Aaho.saMskRtI mhNajao jagaNyaasaazI maulyao¸ AacarNaacao inayama¸ $ZI¸ caalaI ¹ rItI¸ vyavahar¸ AaplaI BaaYaa¸ saNa¸ ]%sava¸ [ithasa¸ BaaOgaaoilak pirisqatI¸ qaaor vya@tI¸ prMpra yaaMtUna saMskRtI p`%yaok navyaa ipZIkDo paohcaNao.badla%yaa kaLap`maaNao yaoNaaáyaa pIZIlaa %yaat kahI forfar kravao laagatat.pNa vaagaNyaacao inayama maulyao yaat maa~ maaoza badla haot naahIt. saNa¸ ]%sava¸ p`qaa prMpra yaa eka ipZIkDUna dusaáyaa ipZIlaa vaarSaanao samajatat.%yaaivaYayaI vaacana AByaasa AaOPacaairkpNao savajaNa krt nasalao trI maaOiKk prMpronao AnaukrNaanaomau#yatÁ SaotIp`Qaana saMskRtI va ga`amaINa Baagaat vaastvya krNaarI laaoksaM#yaa maharaYT/at AiQak Aaho.inasagaa-SaI AgadI javaLcaa saMbaMQa AsaNaaro kYTkrI dovaBaaoLo¸ EadQaaLu papiBa$ Asalyaanao baáyaaca va`t vaaOklyaat AaiNa ]pcaarat samaaQaana va AanaMd maanaNaaro Aahot.tsaoca iSaixat samaajahI $ZI¸ prMpra ¸ saNa¹ ]%sava yaat ksaa vaoL dotao ka vaoL dotao hohI samajauna GaoNyaajaaogao Aaho.¸ inarIxaNaanao %yaa vaYaa-naupUNa- sau$ca rahtat. dOnaidna kamaatuna qaaoD vaogaLo Gao]na naatlaga¸ SaojaarI¸ gaavakrI¸ sahkarI yaaMcyaa saaobatInao ek~ yao}na AanaMd saajara krNao yaa hotUnao maharaYT/at saNa ¹ ]%sava saajaro kolao jaatat.hvaamaana¸ ?tu AaiNa %yaalaa
 2. 2. parMpairk pdQatInao Aaja saNa sava-~ saajaro Gaot naahIt.%yaat vyavahairk ADcaNaIhI Aahot. trIhI maharaYT/at saNa ]%sava Qaaima-k pdQatInao saajaro krNao laaokaMnaI ek~ yaoNyaacao maaQyama mhNauna AajahI sau$ Aaho. Baartat naadt AsalaolaI ivaivaQatotUna ekta yaamauLo eka rajyaaMtuna dusaáyaa rajyaat sqalaaMtr haot AsalyaamauLo sqalaaMtr krNaaro laaok %yaaMcyaa saaobat %yaa pdQatI Gao}na jaatat.%yaamauLo Anaok saNa ]%sava jagaacyaa kanyaakaopáyaat saajaro haotat.evaZoca navho tr saata samaud`apilakDohI to hao} laagalao Aahot.jaatI Qamaa-t ivaBaagalaolyaa Aaplyaa samaajaalaa BaodBaava ivasa$na ek~ yaoNyaasaazI kahI ]%sava saava-jainak pdQatInao saajaro krNyaacaI pdQat Aaplyaa samaajasauQaarkaMnaI iSakvalaI. ]%savaacaa samaaja p`baaoQak krNyaasaazI ek mah%vaacao maaQyama mhNaUna vaapr samaajasauQaarkaMnaI kolaa. kahI Qaaima-k caailairtI laaokaMt BaodBaava krNaaáyaa¸ AMQaEadQaa¸ psarvaNaaáyaa Asalyaacao pahuna saMtanaI ek p`baaoQanaacaI caLvaL maharaYT/at sau$ kolaI. saMt &anaoSvar¸ saMt eknaaqa ¸ saMt naamadova¸ saMt gaaorao¸ saMt caaoKaomaoLa¸ saMt mau@tabaa[-¸ saMt janaabaa[-¸ samaqa- ramadasa¸ yaaMnaI samaajaalaa ek~ yaoNyaacaI BaodBaava ivasarNyaacaI samaanatocaI iSakvaNa idlaI. kahI ]%sava saamaanya janatolaa caaMgalyaa maagaa-nao jagaNyaacaI iSakvaNa doNyaasaazI¸ naItIinayamaaMnaI
 3. 3. maharaYT/at Gao}na gaolaolyaa saMtamauLo AajahI Anaok rajyaaMpoxaa maharaYT/atIla saaMskRitk vaatavarNa inaraLo Aaho. %yaalaa AQyaa%maacaI¸ t%va&anaacaI¸[maanadaracaI AaiMNa maanavajaatIcaa klyaaNaacaI saaMgaD Gaalauna Aaplao saNa¹ ]%sava saajaro krNyaacaI p`qaa Aaho. maanavaacyaa klyaaNaacao %yaacyaa p`gatIcao baIja GaraGarat paohcaNyaacao kama %yaamauLo saMskRtIcaa maaQyamaatUna haoto Asao idsato. saMskRtI yaa raYT/alaa Aalaolaa sa%yaacaa Aqa- far varvar pNao vyavaharat vyaaplaa jaatao. pNa mau#ya ]nnana samaajaasaazI¸ ijavanaakDo pahNyaacaa dRiYTkaona ivakisat haoNyaasaazI AaiNa vyaapk samaajaihtasaazI Asalaolao Aakar ¹ ivacaar ¹ vya@tIsaazIcao inayama yaaMsaazI vaaprlaolaa Sabd mhNajao saMskRtI.
 4. 4. maMDLacaI sqaapnaa va GaaODdaoD eKado maMDL sqaapna krNao hI maaozI gaaoYT naahI prMtU to caalavaNao ho AvaGaD Aaho.sava- ADcaNaIvar maat k$na jao KMbaIrpNao ]Bao rahto to Kro maMDL mhNajao Aamacao EaI d%tgau$ ima~ maMDL. EaI d%tgau$ ima~maMDLacaI sqaapnaa EaI. rakoSa QauLp yaaMnaI 2009 saalaI kolaI. jar eKado saamaaijak kaya- krayacao Asaola tr savaa-naa baraobar Gao}naca kravao laagato yaa ivacaaratUna EaI d%tgau$ ima~ maMDLacaI sqaapnaa JaalaI. EaI d%tgau$ ima~ maMDLacyaa maaQyamaatUna EaI d%tgau$ maMidracaa ijaNaao-Qdar krNyaat Aalaa.yaamaagao d%tgau$caaca AaiSavaa-d Aaho. naalaasaaopara ³pUva-´ Baagaat mahoSa pak- ³sarsvatI nagar´ maQyao pUvaI³AMdajao 1993´ maQyao gaMgaubaa[- caaL naavaacaI CaoTISaI caaL ³Aaz Gar´ EaI A$Na iJaMbala yaaMcyaa jaagaot Aist%vaat AalaI.pUvao-kDo taoMD k$na AsalaolaI hI vasaahtIcyaa maagacyaa baajaUlaa AaOTUbaracao vaRxa Aaho. baáyaaca kalaavaQaIpasaUna yaa vaRxaacaI Cayaa yaa vasaahtIvar AKMD haotI. prMtu toqaIla rihvaaSyaaMnaI yaa gaaoYTIkDo dula-xa kolao haoto. prMtU jaovha ivakasak saImaa kMnsaT/@Sana yaaMnaI tI vasaaht puna-
 5. 5. puZo 2008¹2009 saalaI yaoqao isamaa inavaasa saI ivaMga naavaacaI 4 majalaI [maart ]BaI rahIlaI.sau$vaatIcyaa 8 rihvaaSyaaMnaa vyaitir@t vaogavaogaLyaa BaagaatUna¸ SaharatUna¸ rajyaatUna Aalaolao vya@tI [qao rahu laagalyaa.sau$vaatIcyaa daonaca maihnyaana EaI rakoSa QauLp AaiNa %yaaMcyaa sahkaáyaacyaa laxaat Aalao kI yaa vaRxaacaI Cayaa Aaplyaa vasaahtIvar pDt Aaho. mhNauna %yaanaI kaya-karNaI kmaITI sqaapna na krta AaQaI EaI d%tgau$ ima~ maMDLacaI sqaapnaa kolaI.sqaapnaa tr JaalaI pNa puZo kaya %yaa jaagaovar maMidr ³d%tgau$cao´ ]Bao rahayalaa hvao Asao %yaaMcyaa sahkaáyaaMnaa vaaTlao.prMtU sava- saamaanya laaok AsalyaamauLo maaozo maMidr baaMQaNao Sa@ya navhto va jaagaa ApurI haotI. prMtU p`%yaok saBaasadamaagao $pyao 51À¹ vaga-NaI kaZuna va kaoNa%yaahI karagaIracaI madt na Gaota ek CaoToSao maMidr ]Bao raihlao. isamaa kMnsT/@Sanacao EaI SabaIr AnsaarI yaaMnaI maaba-lalaa va EaI poDNaokr yaaMnaI baaMQakamaakrta ivaTacaI madt kolaI. maMDLanaI 2010 saalaI d%tjayaMtIcyaa idvaSaI vasaahtI mayaa-idt sa%yanaarayaNaacaI pihlaI pUjaa kolaI.pNa %yaanaMtr f@t faoTaocaI pUjaa kSaI krayacaI karNa maUtIbasavaNyaacaa maMDLacaa kyaasa haota.prMtU vasaahtImaQaIla %yaa vaoLcaI laaoksaM#yaa far kmaI haotI¸ ivaBaagaat farSaI AaoLK navhtI mhNaUna
 6. 6. d%tjanmaao%savaacyaa vaoLI parayaNa saaohLa Bajana ivaivaQa KoL va manaaorMjanaacyaa kaya-Ëmaacao AayaaojanahI kolao jaato. f@t sqaapnaa hao}na caalat naahI. tr toqao pUjaaAcaahaoNao AavaSyak Asato.Aatapya-t ekhI idvasa pUjaa ³dr gau$vaarI´ JaalaI naahI Asao Jaalao naahI.EaI d%tgau$cyaa kRponao vasaahtI maQaIla AbaalavaRQd gauNyaagaaoivadanao ek~ raht Aahot.ekmaokaMcyaa sauK ¹ dUKat sahBaagaI haot Aaho. maMDLacyaa maaQyamaatUna Anaok Qaaima-k¸ saaskRitk¸ saamaaijak¸ Aaraogya [%yaadI p`karcyaa ]pËmaaMcao Aayaaojana maMDLatfo- krNyaat yaoto.yaavaYaI- "s~I saurixat tr doSa saurixat" ha ivaYaya ]%savaacaa Asaola.iSavaaya ivaivaQa
 7. 7. d%tgau$ ]%sava maMDL 2013 • • • • • • • • • AQyaxa Á¹ rakoSa QauLp ]paQyaxa Á¹ vasaMt i~vaodI icaTNaIsa Á¹ sauinala raMQaavaNa ]p icaTNaIsa Á ja^kI i~vaodI Kijanadar Á¹ svaPnaIla raMQaavaNa ]pKijanadar Á¹ ivavaok naomaNa svaagat p`mauK Á¹ SaMSaak imazbaavakr ]psvaagat p`mauK Á¹ rahula mha~o Paujaa p`mauK Á¹ jaao%snaa itlaao-Tkr
 8. 8. • • • • • • • • • • • • ]p pujaap`mauK Á¹ AartI paTIla palaKI imarvaNauk p`mauK Á¹ rajaoMd` iDko ]p palaKI imarvaNauk p`mauK Á¹ rajaoSa QauLp Qvaina AaiNa saaM]D vyavasqaa Á¹ mahoSa yaadva¸ rajau iSaMdo saMklpnaa¸ p`isaQdI va vyavasqaapnaÁ¹ p`kaSa kaMbaLo BaMDara p`mauK Á¹ sauiSala maaoro sah BaMDara p`mauK Á¹ p`ivaNa rovaaLo svacCta p`mauK Á¹ [-Svar laaohar sadsya Á¹ maoGaa cavhaNa iSatla mha~o itvaarI ivaSvakmaa-
 9. 9. kaya-Ëmaacao inayaaojana idvasa 1 laa id.14 iDsaMobar 2013 duparI 3.00 vaa. to saMQyaa 5.00 saMQyaa 6.00 vaa. to ra~I 8.vaa garaodr is~yaaMnaI p`sautI pUvaI- va naMtr GyaavayaacaI kaLjaI pakklaa spQaa- saMQyaa 8.00 vaa .to ra~aO 10.vaa saMgaIt KucaI- idvasa 2 ra sakaLI 10.00 vaa to duparI 12.00 vaa 10 vaI¸ 12 vaI baaoDa-cyaa pirxaocaI maanaisak tyaarI duparI 2.00 to saMQyaa 4.00 vaa. saMQyaa 4.00 to ra~aO 8.00 vaa lahana maulaaMsaazI ivaivaQa kaya-Ëma
 10. 10. kaya-Ëmaacao inayaaojana idvasa 3 ra sakaLI d%tjanma sa%yanaarayaNa mahapujaa d%tpalaKI imarvaNaUk Dansa spQaa- ³ijalha strIya´ idvasa 4 qaa duparI 12 vaa. saa[- BaMDara saa[- BaMDara purskar ivatrNa saaohLa saovaa purskar ivatrNa saaohLa
 11. 11. p`ayaaojak%va kSaasaazI • d%tgau$ ima~ maMDL saajara krIt d%tjayaMtI ]%sava 2013 maQyao inarinaraLo p`ayaaojak ivaivaQa karNaaMsaazI¸ kamaaMsaazI p`ayaaojak%va svaIka$ Saktat. d%t]%sava 2013 caI p`isaiQd krNyaasaazI d%tgau$ ima~ maMDL krIt Asalaolyaa p`isaiQdcaa ]pyaaoga p`ayaaojak Aaplyaa vyavasaaya va ]dyaaogaasaazI va %yaaMcyaa kMpnaIcaI¸ ]dyaaogaacaI p`isaiQd krNyaasaazI k$ Saktat. • d%tgau$ ima~ maMDL p`ayaaojakaMnaI kolaolyaa gauMtvaNaukIcyaa maaobadlyaat %yaaMcyaa vyavasaaya ¹ ]dyaaogaacaa saMdBaa-t savasaamaanya laaokaMpaya-t paohcata yao[-la.yaa ]%savaa inamaI%t p`ayaaojak %yaacyaa vyavasaayaacaI ]dyaaogaacaI maaihtI laaokaMpya-t paohcaola.d%tgau$ ima~ maMDL vat-maanap~¸ vaata-flak ¸kobala¸ [MTrnaoT AaiNa laaoksahBaagaatUna jaastIt jaast laaokaMpya-t paohcaNao [%yaadI va ASaa vaogavaogaLyaa p`isaiQd p`karacaa vaapr krNaar Aaho. • p`ayaaojak%vaacaa p`isaiQdmaQyao mau#yatÁ k$na p`ayaaojakaMcyaa kMpnaIcaa laaogaao va naava sava- p`isaiQd p`karat vaaprlaa jaa[-la.jaoNaok$na p`ayaaojakaMcyaa vyavasaayaabaddla ikMvaa p`aoD@T baddla laaok saMpkvaaZola.jaastIt jaast laaokaMmaQyao Awareness hao[-la.iSavaaya yaa p`ayaaojak%vaacyaa maaQyamaadvaaro %yaa p`ayaaojakacaI saamaaijak va Qaaima-k kt-vyata idsauna yao[-la.ih saMQaI f@t maharaYT/ rajyaapUtI- mayaa-
 12. 12. • naivana p`aoDo@T AaiNa %yaaMnaa KrodI ¹ ivaËI saMdBaa-t ikMvaa p`ayaaojakacyaa ]%kRYT saiva-sa baddla va p`ayaaojakalaa Apoixat Asalaolyaa KrodIvaga- va ]%sauk KrodI vagaa-pya-t paohcata yao[la.P`aayaaojakalaa p`aoDo@T ivakNyaacaI saMQaI. • P`aayaaojakacao fayadoÁ • P`aayaaojakaMnaa %yaaMcyaa p`ayaaojak%vaacaa fayada p`isaiQd maaQyamaadvaaro jaastIt jaast hao[-la yaa kamaat d%tgau$ ima~ maMDL yaa d%t]%sava 2013 maQyao madt krola. • P`aayaaojakacaI ikMvaa ]%savaaMcaI p`isaiQd 1 maihnaa ]%savaaMcyaa Agaaodr krNyaat yao[-la. • ]%savaadrmyaana QvanaIxaopkadvaaro satt Annoucement haot rahIla. • laaokla kobala dvaarohI p`isaiQd krNyaat yao[-la. • nyaujapopr dvaaro ]%savaasaMbaMQaI maaihtI p`isaQd krNyaat yao[-la. • vaogavaogaLyaa website var ]%savaasaMbaMQaI maaihtI p`isadQa krNyaat yao[-la.
 13. 13. Event Publicity • P`aayaaojakalaa %yaaMcyaa ]dyaaogaaMcaI À vyavasaayaacaI AaoLK ga`ahk naivana ga`ahk AaiNa [tr ivaËoto yaaMcyaaSaI caaMgalao saMbaMQa p`staipt krta yao[-la. • jaastIt jaast visibility yaa ]%savaadrmyaana krta yao[-la. • ]%savaacyaa AiQakRt D/osakaoDkDUna p`ayaaojakacyaa naavaalaa ]%savaa drmyaana AaiNa ]%savaanaMrthI caaMgalaI p`isaiQd imaLola. • maaozo maazoo ba^nasa-¸ paosTr ivaivaQa izkaNaI laavaNyaat yaotIla. • ]%savaacyaa mau#ya izkaNaI Product zovaNyaasaazI jaagaa idlaI jaa[-la. • 10 imainaTo vaoL p`aoD@T saMbaMQaI maaihtI doNyaasaazI idlaa jaa[la ³p`ayaaojakacyaa p`karanausaar´ • PPT À AV satt mau#ya maMDpat 24 tasa sau$ raihla.
 14. 14. mau#ya p`ayaaojak Rs .30000 /-³daona p`ayaaojak´ varIla p`ayaaojak ha saMpUNa- d%t]%sava 2013 caa mau#ya p`ayaaojak Asaola. d%t]%savaainaima%t krIt Asalaolyaa inarinaraLyaa p`isaiw p`karat yaa p`ayaaojakalaa mau#ya p`aQaanya doNyaat yao[-la. Advertising : • d%t]%savaainaima%t krIt Asalaolyaa p`isaiw p`karat kMpnaIcaa naavaalaa va laaogaaolaa p`qama p`aQaanya. • kMpnaIcao naava va laaogaao mau#ya yaaidt samaaivaYz Collateral Material :• d%t]%savaa drmyaana haoNaaáyaa sava- saamaaijak¸ Qaaima-k AaiNa saaMskRitk kaya-ËmaacyaavaoLI naava va laaogaaolaa p`qama p`aQaanya. • ivaivaQa spQao-cyaa p`vaoSap~ va p`maaNap~avar naavaacaa va laaogaaocaa ivaSaoYa ]llaoK. • ]%savaacyaa AiQakRt Event Poster var laaogaaolaa p`qama p`aQaanya.
 15. 15. Event Exposure :• gadI-cyaa va [trvaoLI QvanaIxaopkaMtUna vaarMvaar ]ccaarNa kolao jaa[-la. • naava AaiNa laaogaao d%t]%sava 2013 cyaa AaiQakRt T-Shirt var CapNyaat yao[-la. • d%t]%savaacyaa AaiQakRt Banner var p`aqaimak sqaana • Vendor Banner 15 x 10 ³p`ayaaojakanao idlaolaa´ gaoT Ë.1 laavaNyaat yao[-la. • P`aaoD@T zovaNyaasaazI yaaogya jaagaa idlaI jaa[-la. • Sponsorship List maQyao p`aqaimak sqaana. Public Relation :• sava- p`isaiw p`karat ]da. Media, Press [%yaadI p`karat maanaacao sqaana • p`aoD@T saMdBaa-t maaihtI doNyaasaazI 15 imainaTo vaoL doNyaat
 16. 16. Gold Sponsor – Rs. 25000/- (2 p`ayaaojak) varIla p`ayaaojak d%t]%savaainaima%t haoNaaáyaa ijalha strIya Dansa spQao-caa mau#ya p`ayaaojak Asaola.yaa spQao-cyaa p`isaiw krIta krt Asalaolyaa sava- p`isaiw p`karat p`aQaanya idlao jaa[-la. Adverting :• d%t]%savaa inaima%t krIt Asalaolyaa p`isaiw p`karat duyyama sqaana doNyaat yao[-la. • kMpnaIcao naava AaiNa laaogaao mau#ya p`ayaaojakaMcyaa yaaidt naava samaaivaYT krNyaat yao[-la. Collateral Material:• ijalha strIya Dansa spQao-cyaa p`vaoiSaka Ajaa-var kMpnaIcaa laaogaao va naava AiQakRt rI%yaa CapNyaat yao[-la. • d%t]%savaacyaa AaiQakRt Event paosTrvar naava va
 17. 17. Event Exposure :• gadI-cyaa va [trvaoLI QvanaIxaopkaMtuna vaarMvaar Annoucement kolaI jaa[-la. • naava AaiNa laaogaao d%t]%sava 2013 cyaa AiQakRt T-Shirt var CapNyaat yao[-la. • d%t]%savaacyaa AaiQakRt Banner var duyyama sqaana. • Vendor Banner (p`ayaaojakanao idlaolaa) gaoT Ë.2 laavaNyaat yao[la. • Product zovaNyaasaazI yaaogya jaagaa idlaI jaa[-la. • Sponsorship cyaa ilasTmaQyao duyyama sqaana. Public Relations :• sava- p`isaiw p`karat ]da. Media, press release [%yaadI p`karat maanaacao sqaana. • P`aaoD@T saMdBaa-t maaihtI doNyaasaazI 10 imainaTo vaoL.
 18. 18. Silver Sponsor Rs. 15000/- (5 p`yaaojak ) varIla p`ayaaojak ha d%t]%savaa inaima%t haoNaaáyaa SarIrsaaOYzva spQaocaa mau#ya p`ayaaojak Asaola. SarIrsaaoYzva spQao-cyaa p`isaiw p`karat yaa p`ayaaojakalaa p`aqaimak sqaana doNyaat yao[-la. Advertising :- • d%t]%savaa inaima%t krIt Asalaolyaa p`isaiw p`karat duyyama sqaana • kMpnaIcao naava AaiNa laaogaao p`ayaaojakaMcyaa yaaidt samaaivaYz. Collateral Material :• SarIr saaOYzva spQao-cyaa p`karat p`aqaimak sqaana • SarIr saaOYzva spQao-cyaa p`vaoiSaka Ajaa-var laaogaao va naavaalaa p`aqaimak sqaana . • SarIr saaOYzva spQao-cyaa AiQakRt Banner var naavaalaa p`aqaimak sqaana
 19. 19. Event Exposure :• gadI-cyaa va [trvaoLI QvainaxaopkaMtUna vaarMvaar ]ccaarNa • SarIr saaOYzva spQao-cyaa p`maaNap~avar va maanaicanhavar naavaacaa va laaogaaocaa ivaSaoYa ]llaoK. • P`aaoD@T zovaNyaasaazI jaagaa idlaI jaa[-la. • Sponsorship ilasT maQyao duyyama sqaana. Public Relation :• P`aaoD@T saMdBaa-t maaihtI doNyaasaazI 5 imainaTo vaoL. • 10 x 10 caa Banner spQao-cyaavaoLI laavaNyaat yao[-la %yaavar ivaSaoYa ]llaoK. • ]%savaa drmyaana PPT ikMvaa AV p`dSa-na ]%savaacyaa mau#ya maMDpat izkizkaNaI 24 tasa caalau rahIla.
 20. 20. Bronze Sponsor Rs. 7500/- ³10 p`yaaojak´ varIla Sponsor ha d%t]%sava 2013 maQyao inaGaNaaáyaa Bavya d%tpalaKI imarvaNaukIcaa mau#ya p`ayaaojak Asaola.d%tpala#aIcyaa p`isaiwkrIta yaa p`ayaaojakalaa mau#ya p`aQaanya doNyaat yao[-la. Adertising :• d%tpalaKIcyaa p`isaiw maaQyamaat mau#ya p`aQaanya. • kMpnaIcaa laaogaao va naava p`ayaaojak yaaidt samaaivaYz. Collateral Material : • d%t]%savaacyaa vaoLI inaGaNaaáyaa palaKI imarvaNaukIcyaa AiQakRt Dress Code var laaogaao va naava • palaKI imarvaNaukIcyaa AiQakRt Event paosTrvar naava laaogaao. Event Exposure :• d%tpalaKIcyaa paizmaagao ba^nar laavaNyaat yao[-la. • P`aaoD@T zovaNyaasaazI jaagaa. Public Relation :• sava- p`isaiw p`karat ]da. Media, press [%yaadImaQyao sqaana.
 21. 21. Friend Sponsor Rs.5000 (20 p`ayaaojak ) • hyaa p`ayaaojakalaa d%t]%sava maMDLacaa ima~ p`ayaaojak mhNauna AaoLKlao jaa[-la. kahI p`isaiw p`karat yaacyaa naavaacaa va laaogaaocaa ]llaoK kolaa jaa[-la. Advertising :• kahI maaoja@yaa p`isaiw p`karat vaapr kolaa jaa[-la. • 5 x 5 caa ba^nar ]%savaacyaa mau#ya izkaNaI laavaNyaat yao[-la.
 22. 22. P``aayaaojak svaIkRtI Ajahao maI d%t]%savaacyaa p`ayaaojak p`karapOkI KalaIla p`karat [cCuk Aaho.³yaaogya rkanyaasamaaor KuNa kra´ • • • • • • • • • • • • • Presenting Sponsor (Rs. 30,000/-) Gold Sponsor (Rs. 25,000/-) Silver Sponsor (Rs. 15,000/-) Bronze Sponsor (Rs.7,500/-) Friend Sponsor (Rs.5000/-) naava Á¹ vyavasaaya Á¹ vyavasaayaacaa p`kar Á¹ vyavasaayaacaa p%ta Á¹ saMpk- ËmaaMk E-mail :Mode Of Payment :saucanaa Á¹ p`ayaaojak p`ayaaojak r@kma caok ikMvaa DIDI nao do} Saktat.

×